Tóm tắt

Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết các lỗ hổng trong Microsoft Office có thể cho phép thực hiện mã từ xa nếu người dùng mở tệp Office đặc biệt crafted. Để tìm hiểu thêm về các lỗ hổng này, hãy xem các lỗ hổng và tiếp xúc thông thường của Microsoft-2018-1028Lưu ý Để áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này, bạn phải có phiên bản phát hành của gói dịch vụ 1 cho Microsoft SharePoint Server 2013 được cài đặt trên máy tính.

Cách tải và cài đặt bản Cập Nhật

Phương pháp 1: danh mục Microsoft Update

Để lấy gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi đến trang web Microsoft Update Catalog .

Phương pháp 2: Trung tâm tải xuống của Microsoft

Bạn có thể nhận gói Cập Nhật độc lập thông qua Trung tâm tải xuống của Microsoft. Làm theo hướng dẫn cài đặt trên trang tải xuống để cài đặt bản Cập Nhật.

Thông tin Bổ sung

Thông tin triển khai Cập Nhật bảo mật

Để biết thông tin triển khai về bản cập nhật này, hãy xem thông tin triển khai Cập Nhật bảo mật: 10 tháng 4, 2018.

Cập Nhật bảo mật thông tin thay thế

Bản Cập Nhật bảo mật này sẽ thay thế bản Cập Nhật bảo mật phát hành trước đó KB 4011688.

Thông tin về băm tệp

Tên gói

Hash gói SHA 1

Hash gói SHA 2

wdsrvloc2013-kb4018341-fullfile-x64-glb.exe

CF857B96400B3B8001EF5C0178FD253EEB7F26BE

14CFF9714EBD98CA8A3D75382BDEFC62CD6405C54D613CE4D4885A0357F9275D

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của bản Cập Nhật bảo mật này có các thuộc tính tệp (hoặc các thuộc tính tệp sau này) được liệt kê trong bảng sau đây.

Mã định danh tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

gkword.dll

gkword.dll

15.0.4919.1000

3298560

14-Mar-18

08:19

wac.word.gkword.dll

gkword.dll

15.0.4919.1000

3298560

14-Mar-18

08:19

wdsrv.conversion.gkword.dll

gkword.dll

15.0.4919.1000

3298560

14-Mar-18

08:19

wac.word.wwintl.dll_1025

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1068712

14-Mar-18

10:22

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1025

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1068712

14-Mar-18

10:22

wwintl.dll_1025

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1068712

14-Mar-18

10:22

wac.word.wwintl.dll_1068

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1097384

14-Mar-18

10:22

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1068

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1097384

14-Mar-18

10:22

wwintl.dll_1068

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1097384

wac.word.wwintl.dll_1026

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1076896

14-Mar-18

10:22

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1026

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1076896

14-Mar-18

10:22

wwintl.dll_1026

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1076896

14-Mar-18

10:22

wac.word.wwintl.dll_5146

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1019048

14-Mar-18

10:22

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_5146

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1019048

14-Mar-18

10:22

wwintl.dll_5146

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1019048

wac.word.wwintl.dll_1027

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1045672

14-Mar-18

10:22

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1027

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1045672

14-Mar-18

10:22

wwintl.dll_1027

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1045672

wac.word.wwintl.dll_1029

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1144992

14-Mar-18

10:22

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1029

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1144992

14-Mar-18

10:22

wwintl.dll_1029

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1144992

14-Mar-18

10:22

wac.word.wwintl.dll_1106

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1027240

14-Mar-18

10:22

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1106

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1027240

14-Mar-18

10:22

wwintl.dll_1106

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1027240

wac.word.wwintl.dll_1030

wwintl.dll

15.0.5023.1000

985256

14-Mar-18

10:22

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1030

wwintl.dll

15.0.5023.1000

985256

14-Mar-18

10:22

wwintl.dll_1030

wwintl.dll

15.0.5023.1000

985256

14-Mar-18

10:22

wac.word.wwintl.dll_1031

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1073320

14-Mar-18

10:22

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1031

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1073320

14-Mar-18

10:22

wwintl.dll_1031

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1073320

14-Mar-18

10:22

wac.word.wwintl.dll_1032

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1211560

14-Mar-18

10:22

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1032

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1211560

14-Mar-18

10:22

wwintl.dll_1032

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1211560

14-Mar-18

10:22

wac.word.wwintl.dll_3082

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1020584

14-Mar-18

10:22

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_3082

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1020584

14-Mar-18

10:22

wwintl.dll_3082

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1020584

14-Mar-18

10:22

wac.word.wwintl.dll_1061

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1001640

14-Mar-18

10:22

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1061

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1001640

14-Mar-18

10:22

wwintl.dll_1061

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1001640

14-Mar-18

10:22

wac.word.wwintl.dll_1069

wwintl.dll

15.0.5023.1000

986792

14-Mar-18

10:22

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1069

wwintl.dll

15.0.5023.1000

986792

14-Mar-18

10:22

wwintl.dll_1069

wwintl.dll

15.0.5023.1000

986792

wac.word.wwintl.dll_1035

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1004712

14-Mar-18

10:22

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1035

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1004712

14-Mar-18

10:22

wwintl.dll_1035

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1004712

14-Mar-18

10:22

wac.word.wwintl.dll_1036

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1129128

14-Mar-18

10:22

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1036

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1129128

14-Mar-18

10:22

wwintl.dll_1036

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1129128

14-Mar-18

10:22

wac.word.wwintl.dll_2108

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1046696

14-Mar-18

10:22

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_2108

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1046696

14-Mar-18

10:22

wwintl.dll_2108

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1046696

wac.word.wwintl.dll_1110

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1023656

14-Mar-18

10:22

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1110

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1023656

14-Mar-18

10:22

wwintl.dll_1110

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1023656

wac.word.wwintl.dll_1037

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1058984

14-Mar-18

10:22

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1037

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1058984

14-Mar-18

10:22

wwintl.dll_1037

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1058984

14-Mar-18

10:22

wac.word.wwintl.dll_1081

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1046184

14-Mar-18

10:22

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1081

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1046184

14-Mar-18

10:22

wwintl.dll_1081

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1046184

14-Mar-18

10:22

wac.word.wwintl.dll_1050

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1026728

14-Mar-18

10:22

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1050

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1026728

14-Mar-18

10:22

wwintl.dll_1050

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1026728

14-Mar-18

10:22

wac.word.wwintl.dll_1038

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1165480

14-Mar-18

10:22

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1038

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1165480

14-Mar-18

10:22

wwintl.dll_1038

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1165480

14-Mar-18

10:22

wac.word.wwintl.dll_1057

wwintl.dll

15.0.5023.1000

946344

14-Mar-18

10:22

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1057

wwintl.dll

15.0.5023.1000

946344

14-Mar-18

10:22

wwintl.dll_1057

wwintl.dll

15.0.5023.1000

946344

14-Mar-18

10:22

wac.word.wwintl.dll_1040

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1027240

14-Mar-18

10:22

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1040

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1027240

14-Mar-18

10:22

wwintl.dll_1040

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1027240

14-Mar-18

10:22

wac.word.wwintl.dll_1041

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1084072

14-Mar-18

10:22

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1041

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1084072

14-Mar-18

10:22

wwintl.dll_1041

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1084072

14-Mar-18

10:22

wac.word.wwintl.dll_1087

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1104544

14-Mar-18

10:22

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1087

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1104544

14-Mar-18

10:22

wwintl.dll_1087

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1104544

14-Mar-18

10:22

wac.word.wwintl.dll_1042

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1083560

14-Mar-18

10:22

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1042

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1083560

14-Mar-18

10:22

wwintl.dll_1042

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1083560

14-Mar-18

10:22

wac.word.wwintl.dll_1063

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1085608

14-Mar-18

10:22

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1063

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1085608

14-Mar-18

10:22

wwintl.dll_1063

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1085608

14-Mar-18

10:22

wac.word.wwintl.dll_1062

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1061544

14-Mar-18

10:22

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1062

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1061544

14-Mar-18

10:22

wwintl.dll_1062

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1061544

14-Mar-18

10:22

wac.word.wwintl.dll_1071

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1045160

14-Mar-18

10:22

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1071

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1045160

14-Mar-18

10:22

wwintl.dll_1071

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1045160

wac.word.wwintl.dll_1086

wwintl.dll

15.0.5023.1000

949928

14-Mar-18

10:22

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1086

wwintl.dll

15.0.5023.1000

949928

14-Mar-18

10:22

wwintl.dll_1086

wwintl.dll

15.0.5023.1000

949928

14-Mar-18

10:22

wac.word.wwintl.dll_1044

wwintl.dll

15.0.5023.1000

994472

14-Mar-18

10:22

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1044

wwintl.dll

15.0.5023.1000

994472

14-Mar-18

10:22

wwintl.dll_1044

wwintl.dll

15.0.5023.1000

994472

14-Mar-18

10:22

wac.word.wwintl.dll_1043

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1011880

14-Mar-18

10:22

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1043

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1011880

14-Mar-18

10:22

wwintl.dll_1043

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1011880

14-Mar-18

10:22

wac.word.wwintl.dll_1045

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1123496

14-Mar-18

10:22

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1045

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1123496

14-Mar-18

10:22

wwintl.dll_1045

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1123496

14-Mar-18

10:22

wac.word.wwintl.dll_1164

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1157800

14-Mar-18

10:22

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1164

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1157800

14-Mar-18

10:22

wwintl.dll_1164

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1157800

wac.word.wwintl.dll_1046

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1029288

14-Mar-18

10:22

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1046

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1029288

14-Mar-18

10:22

wwintl.dll_1046

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1029288

14-Mar-18

10:22

wac.word.wwintl.dll_2070

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1042600

14-Mar-18

10:22

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_2070

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1042600

14-Mar-18

10:22

wwintl.dll_2070

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1042600

14-Mar-18

10:22

wac.word.wwintl.dll_1048

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1164456

14-Mar-18

10:22

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1048

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1164456

14-Mar-18

10:22

wwintl.dll_1048

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1164456

14-Mar-18

10:22

wac.word.wwintl.dll_1049

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1049768

14-Mar-18

10:22

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1049

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1049768

14-Mar-18

10:22

wwintl.dll_1049

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1049768

14-Mar-18

10:22

wac.word.wwintl.dll_1051

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1162920

14-Mar-18

10:22

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1051

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1162920

14-Mar-18

10:22

wwintl.dll_1051

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1162920

14-Mar-18

10:22

wac.word.wwintl.dll_1060

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1050280

14-Mar-18

10:22

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1060

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1050280

14-Mar-18

10:22

wwintl.dll_1060

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1050280

14-Mar-18

10:22

wac.word.wwintl.dll_3098

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1091240

14-Mar-18

10:22

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_3098

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1091240

14-Mar-18

10:22

wwintl.dll_3098

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1091240

wac.word.wwintl.dll_2074

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1083048

14-Mar-18

10:22

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_2074

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1083048

14-Mar-18

10:22

wwintl.dll_2074

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1083048

14-Mar-18

10:22

wac.word.wwintl.dll_1053

wwintl.dll

15.0.5023.1000

992424

14-Mar-18

10:22

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1053

wwintl.dll

15.0.5023.1000

992424

14-Mar-18

10:22

wwintl.dll_1053

wwintl.dll

15.0.5023.1000

992424

14-Mar-18

10:22

wac.word.wwintl.dll_1054

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1012904

14-Mar-18

10:22

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1054

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1012904

14-Mar-18

10:22

wwintl.dll_1054

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1012904

14-Mar-18

10:22

wac.word.wwintl.dll_1055

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1120424

14-Mar-18

10:22

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1055

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1120424

14-Mar-18

10:22

wwintl.dll_1055

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1120424

14-Mar-18

10:22

wac.word.wwintl.dll_1058

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1056424

14-Mar-18

10:22

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1058

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1056424

14-Mar-18

10:22

wwintl.dll_1058

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1056424

14-Mar-18

10:22

wac.word.wwintl.dll_1066

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1152680

14-Mar-18

10:22

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1066

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1152680

14-Mar-18

10:22

wwintl.dll_1066

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1152680

14-Mar-18

10:22

wac.word.wwintl.dll_2052

wwintl.dll

15.0.5023.1000

902824

14-Mar-18

10:22

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_2052

wwintl.dll

15.0.5023.1000

902824

14-Mar-18

10:22

wwintl.dll_2052

wwintl.dll

15.0.5023.1000

902824

14-Mar-18

10:22

wac.word.wwintl.dll_1028

wwintl.dll

15.0.5023.1000

916648

14-Mar-18

10:22

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1028

wwintl.dll

15.0.5023.1000

916648

14-Mar-18

10:22

wwintl.dll_1028

wwintl.dll

15.0.5023.1000

916648

14-Mar-18

10:22

wdsrv.intlresources.dll.1025

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

31856

14-Mar-18

10:22

wdsrv.intladmin.resx.1025

wordadmin.ar-sa.resx

13609

14-Mar-18

10:22

wdsrv.intlresources.dll.1068

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

29384

14-Mar-18

10:22

wdsrv.intladmin.resx.1068

wordadmin.az-latn-az.resx

12495

14-Mar-18

10:22

wdsrv.intlresources.dll.5146

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

28888

14-Mar-18

10:22

wdsrv.intladmin.resx.5146

wordadmin.bs-latn-ba.resx

12157

14-Mar-18

10:22

wdsrv.intlresources.dll.1027

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

30376

14-Mar-18

10:22

wdsrv.intladmin.resx.1027

wordadmin.ca-es.resx

12608

14-Mar-18

10:22

wdsrv.intlresources.dll.1029

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4454.1000

28248

14-Mar-18

10:22

wdsrv.intladmin.resx.1029

wordadmin.cs-cz.resx

12206

14-Mar-18

10:22

wdsrv.intlresources.dll.1106

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

28352

14-Mar-18

10:22

wdsrv.intladmin.resx.1106

wordadmin.cy-gb.resx

11961

14-Mar-18

10:22

wdsrv.intlresources.dll.1031

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

30344

14-Mar-18

10:22

wdsrv.intladmin.resx.1031

wordadmin.de-de.resx

12651

14-Mar-18

10:22

wdsrv.intlresources.dll.1032

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

40048

14-Mar-18

10:22

wdsrv.intlresources.dll.3082

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

29840

14-Mar-18

10:22

wdsrv.intladmin.resx.3082

wordadmin.es-es.resx

12605

14-Mar-18

10:22

wdsrv.intlresources.dll.1061

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

27784

14-Mar-18

10:22

wdsrv.intlresources.dll.1069

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

28808

14-Mar-18

10:22

wdsrv.intladmin.resx.1069

wordadmin.eu-es.resx

12173

14-Mar-18

10:22

wdsrv.intlresources.dll.1036

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

30344

14-Mar-18

10:22

wdsrv.intladmin.resx.1036

wordadmin.fr-fr.resx

12620

14-Mar-18

10:22

wdsrv.intlresources.dll.2108

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

29888

14-Mar-18

10:22

wdsrv.intladmin.resx.2108

wordadmin.ga-ie.resx

12594

14-Mar-18

10:22

wdsrv.intlresources.dll.1110

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

29344

14-Mar-18

10:22

wdsrv.intlresources.dll.1037

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

30848

14-Mar-18

10:22

wdsrv.intladmin.resx.1037

wordadmin.he-il.resx

13009

14-Mar-18

10:22

wdsrv.intlresources.dll.1081

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

42112

14-Mar-18

10:22

wdsrv.intlresources.dll.1038

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

29336

14-Mar-18

10:22

wdsrv.intladmin.resx.1038

wordadmin.hu-hu.resx

12697

14-Mar-18

10:22

wdsrv.intlresources.dll.1057

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4463.1000

28256

14-Mar-18

10:22

wdsrv.intladmin.resx.1057

wordadmin.id-id.resx

11847

14-Mar-18

10:22

wdsrv.intlresources.dll.1040

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

29352

14-Mar-18

10:22

wdsrv.intladmin.resx.1040

wordadmin.it-it.resx

12737

14-Mar-18

10:22

wdsrv.intlresources.dll.1041

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

31856

14-Mar-18

10:22

wdsrv.intladmin.resx.1041

wordadmin.ja-jp.resx

13039

14-Mar-18

10:22

wdsrv.intlresources.dll.1042

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

29808

14-Mar-18

10:22

wdsrv.intladmin.resx.1042

wordadmin.ko-kr.resx

12291

14-Mar-18

10:22

wdsrv.intlresources.dll.1063

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4460.1000

28792

14-Mar-18

10:22

wdsrv.intladmin.resx.1063

wordadmin.lt-lt.resx

12448

14-Mar-18

10:22

wdsrv.intlresources.dll.1071

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

37544

14-Mar-18

10:22

wdsrv.intladmin.resx.1071

wordadmin.mk-mk.resx

15405

14-Mar-18

10:22

wdsrv.intlresources.dll.1086

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

28256

14-Mar-18

10:22

wdsrv.intladmin.resx.1086

wordadmin.ms-my.resx

12005

14-Mar-18

10:22

wdsrv.intlresources.dll.1043

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

29320

14-Mar-18

10:22

wdsrv.intladmin.resx.1043

wordadmin.nl-nl.resx

12396

14-Mar-18

10:22

wdsrv.intlresources.dll.1045

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

29848

14-Mar-18

10:22

wdsrv.intlresources.dll.1164

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

33960

14-Mar-18

10:22

wdsrv.intladmin.resx.1164

wordadmin.prs-af.resx

13997

14-Mar-18

10:22

wdsrv.intlresources.dll.1046

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

29352

14-Mar-18

10:22

wdsrv.intladmin.resx.1046

wordadmin.pt-br.resx

12413

14-Mar-18

10:22

wdsrv.intlresources.dll.2070

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

29840

14-Mar-18

10:22

wdsrv.intladmin.resx.2070

wordadmin.pt-pt.resx

12500

14-Mar-18

10:22

wdsrv.intlresources.dll.1048

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

29840

14-Mar-18

10:22

wdsrv.intladmin.resx.1048

wordadmin.ro-ro.resx

12335

14-Mar-18

10:22

wdsrv.intlresources.dll.1049

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

36976

14-Mar-18

10:22

wdsrv.intladmin.resx.1049

wordadmin.ru-ru.resx

15019

14-Mar-18

10:22

wdsrv.intlresources.dll.1051

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4460.1000

29280

14-Mar-18

10:22

wdsrv.intladmin.resx.1051

wordadmin.sk-sk.resx

12208

14-Mar-18

10:22

wdsrv.intlresources.dll.1060

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4454.1000

28784

14-Mar-18

10:22

wdsrv.intladmin.resx.1060

wordadmin.sl-si.resx

12115

14-Mar-18

10:22

wdsrv.intlresources.dll.3098

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4460.1000

36416

14-Mar-18

10:22

wdsrv.intladmin.resx.3098

wordadmin.sr-cyrl-cs.resx

14764

14-Mar-18

10:22

wdsrv.intlresources.dll.2074

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4454.1000

28800

14-Mar-18

10:22

wdsrv.intlresources.dll.1054

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

40064

14-Mar-18

10:22

wdsrv.intlresources.dll.1058

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

36464

14-Mar-18

10:22

wdsrv.intladmin.resx.1058

wordadmin.uk-ua.resx

14682

14-Mar-18

10:22

wdsrv.intlresources.dll.1066

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

32320

14-Mar-18

10:22

wdsrv.intladmin.resx.1066

wordadmin.vi-vn.resx

13487

14-Mar-18

10:22

wdsrv.intlresources.dll.2052

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

26736

14-Mar-18

10:22

wdsrv.intladmin.resx.2052

wordadmin.zh-cn.resx

11334

14-Mar-18

10:22

wdsrv.intlresources.dll.1028

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

26752

14-Mar-18

10:22

wdsrv.intladmin.resx.1028

wordadmin.zh-tw.resx

11386

14-Mar-18

10:22

conversion.office.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

14-Mar-18

08:19

ppt.conversion.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

14-Mar-18

08:19

ppt.edit.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

14-Mar-18

08:19

saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

14-Mar-18

08:19

saext.dll_0001

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

14-Mar-18

08:19

wac.office.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

14-Mar-18

08:19

xlsrv.ecs.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

14-Mar-18

08:19

conversion.office.exp_pdf_server.dll

exp_pdf_server.dll

15.0.4815.1000

150768

14-Mar-18

08:20

ppt.conversion.exp_pdf_server.dll

exp_pdf_server.dll

15.0.4815.1000

150768

14-Mar-18

08:20

ppt.edit.exp_pdf_server.dll

exp_pdf_server.dll

15.0.4815.1000

150768

14-Mar-18

08:20

wac.office.exp_pdf_server.dll

exp_pdf_server.dll

15.0.4815.1000

150768

14-Mar-18

08:20

conversion.office.exp_xps_server.dll

exp_xps_server.dll

15.0.4815.1000

86768

14-Mar-18

08:20

ppt.conversion.exp_xps_server.dll

exp_xps_server.dll

15.0.4815.1000

86768

14-Mar-18

08:20

ppt.edit.exp_xps_server.dll

exp_xps_server.dll

15.0.4815.1000

86768

14-Mar-18

08:20

wac.office.exp_xps_server.dll

exp_xps_server.dll

15.0.4815.1000

86768

14-Mar-18

08:20

conversion.office.msores.dll

msores.dll

15.0.4963.1000

135076608

14-Mar-18

08:19

msores.dll

msores.dll

15.0.4963.1000

135076608

14-Mar-18

08:19

ppt.conversion.msores.dll

msores.dll

15.0.4963.1000

135076608

14-Mar-18

08:19

ppt.edit.msores.dll

msores.dll

15.0.4963.1000

135076608

14-Mar-18

08:19

wac.office.msores.dll

msores.dll

15.0.4963.1000

135076608

14-Mar-18

08:19

conversion.office.msoserver.dll

msoserver.dll

15.0.5023.1000

25818856

14-Mar-18

08:20

ppt.conversion.msoserver.dll

msoserver.dll

15.0.5023.1000

25818856

14-Mar-18

08:20

ppt.edit.msoserver.dll

msoserver.dll

15.0.5023.1000

25818856

14-Mar-18

08:20

wac.office.msoserver.dll

msoserver.dll

15.0.5023.1000

25818856

14-Mar-18

08:20

conversion.proof.mshy2_bg.dll

mshy7bg.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Mar-18

08:20

mshy2_en.dll_1026

mshy7bg.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Mar-18

08:20

wac.conversion.proof.mshy2_bg.dll

mshy7bg.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Mar-18

08:20

conversion.proof.mshy2_ct.dll

mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Mar-18

08:20

mshy2_en.dll_1027

mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Mar-18

08:20

mshy2_en.dll_2051

mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226920

wac.conversion.proof.mshy2_ct.dll

mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Mar-18

08:20

conversion.proof.mshy2_cz.dll

mshy7cz.dll

15.0.4763.1000

225488

14-Mar-18

08:20

mshy2_en.dll_1029

mshy7cz.dll

15.0.4763.1000

225488

14-Mar-18

08:20

wac.conversion.proof.mshy2_cz.dll

mshy7cz.dll

15.0.4763.1000

225488

14-Mar-18

08:20

conversion.proof.mshy2_da.dll

mshy7da.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Mar-18

08:20

mshy2_en.dll_1030

mshy7da.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Mar-18

08:20

wac.conversion.proof.mshy2_da.dll

mshy7da.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Mar-18

08:20

conversion.proof.mshy2_el.dll

mshy7el.dll

15.0.4763.1000

225488

14-Mar-18

08:20

mshy2_en.dll_1032

mshy7el.dll

15.0.4763.1000

225488

14-Mar-18

08:20

wac.conversion.proof.mshy2_el.dll

mshy7el.dll

15.0.4763.1000

225488

14-Mar-18

08:20

conversion.proof.mshy2_en.dll

mshy7en.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Mar-18

08:20

mshy2_en.dll_1033

mshy7en.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Mar-18

08:20

wac.conversion.proof.mshy2_en.dll

mshy7en.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Mar-18

08:20

conversion.proof.mshy2_es.dll

mshy7es.dll

15.0.4763.1000

225488

14-Mar-18

08:20

mshy2_en.dll_3082

mshy7es.dll

15.0.4763.1000

225488

14-Mar-18

08:20

wac.conversion.proof.mshy2_es.dll

mshy7es.dll

15.0.4763.1000

225488

14-Mar-18

08:20

conversion.proof.mshy2_et.dll

mshy7et.dll

15.0.4763.1000

225488

14-Mar-18

08:20

mshy2_en.dll_1061

mshy7et.dll

15.0.4763.1000

225488

14-Mar-18

08:20

wac.conversion.proof.mshy2_et.dll

mshy7et.dll

15.0.4763.1000

225488

14-Mar-18

08:20

conversion.proof.mshy2_eu.dll

mshy7eu.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Mar-18

08:20

mshy2_en.dll_1069

mshy7eu.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Mar-18

08:20

wac.conversion.proof.mshy2_eu.dll

mshy7eu.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Mar-18

08:20

conversion.proof.mshy2_fi.dll

mshy7fi.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Mar-18

08:20

mshy2_en.dll_1035

mshy7fi.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Mar-18

08:20

wac.conversion.proof.mshy2_fi.dll

mshy7fi.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Mar-18

08:20

conversion.proof.mshy2_fr.dll

mshy7fr.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Mar-18

08:20

mshy2_en.dll_1036

mshy7fr.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Mar-18

08:20

wac.conversion.proof.mshy2_fr.dll

mshy7fr.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Mar-18

08:20

conversion.proof.mshy2_ge.dll

mshy7ge.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Mar-18

08:20

mshy2_en.dll_1031

mshy7ge.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Mar-18

08:20

wac.conversion.proof.mshy2_ge.dll

mshy7ge.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Mar-18

08:20

conversion.proof.mshy2_gl.dll

mshy7gl.dll

15.0.4763.1000

225488

14-Mar-18

08:20

mshy2_en.dll_1110

mshy7gl.dll

15.0.4763.1000

225488

14-Mar-18

08:20

wac.conversion.proof.mshy2_gl.dll

mshy7gl.dll

15.0.4763.1000

225488

14-Mar-18

08:20

conversion.proof.mshy2_cr.dll

mshy7hr.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Mar-18

08:20

mshy2_en.dll_1050

mshy7hr.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Mar-18

08:20

wac.conversion.proof.mshy2_hr.dll

mshy7hr.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Mar-18

08:20

conversion.proof.mshy2_it.dll

mshy7it.dll

15.0.4763.1000

225488

14-Mar-18

08:20

mshy2_en.dll_1040

mshy7it.dll

15.0.4763.1000

225488

14-Mar-18

08:20

wac.conversion.proof.mshy2_it.dll

mshy7it.dll

15.0.4763.1000

225488

14-Mar-18

08:20

conversion.proof.mshy2_lt.dll

mshy7lt.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Mar-18

08:20

mshy2_en.dll_1063

mshy7lt.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Mar-18

08:20

wac.conversion.proof.mshy2_lt.dll

mshy7lt.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Mar-18

08:20

conversion.proof.mshy2_lv.dll

mshy7lv.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Mar-18

08:20

mshy2_en.dll_1062

mshy7lv.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Mar-18

08:20

wac.conversion.proof.mshy2_lv.dll

mshy7lv.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Mar-18

08:20

conversion.proof.mshy2_nb.dll

mshy7nb.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Mar-18

08:20

mshy2_en.dll_1044

mshy7nb.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Mar-18

08:20

wac.conversion.proof.mshy2_nb.dll

mshy7nb.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Mar-18

08:20

conversion.proof.mshy2_nl.dll

mshy7nl.dll

15.0.4763.1000

225488

14-Mar-18

08:20

mshy2_en.dll_1043

mshy7nl.dll

15.0.4763.1000

225488

14-Mar-18

08:20

wac.conversion.proof.mshy2_nl.dll

mshy7nl.dll

15.0.4763.1000

225488

14-Mar-18

08:20

conversion.proof.mshy2_no.dll

mshy7no.dll

15.0.4763.1000

225488

14-Mar-18

08:20

mshy2_en.dll_2068

mshy7no.dll

15.0.4763.1000

225488

14-Mar-18

08:20

wac.conversion.proof.mshy2_no.dll

mshy7no.dll

15.0.4763.1000

225488

14-Mar-18

08:20

conversion.proof.mshy2_pb.dll

mshy7pb.dll

15.0.4763.1000

225488

14-Mar-18

08:20

mshy2_en.dll_1046

mshy7pb.dll

15.0.4763.1000

225488

14-Mar-18

08:20

wac.conversion.proof.mshy2_pb.dll

mshy7pb.dll

15.0.4763.1000

225488

14-Mar-18

08:20

conversion.proof.mshy2_pl.dll

mshy7pl.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Mar-18

08:20

mshy2_en.dll_1045

mshy7pl.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Mar-18

08:20

wac.conversion.proof.mshy2_pl.dll

mshy7pl.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Mar-18

08:20

conversion.proof.mshy2_pt.dll

mshy7pt.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Mar-18

08:20

mshy2_en.dll_2070

mshy7pt.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Mar-18

08:20

wac.conversion.proof.mshy2_pt.dll

mshy7pt.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Mar-18

08:20

conversion.proof.mshy2_ro.dll

mshy7ro.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Mar-18

08:20

mshy2_en.dll_1048

mshy7ro.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Mar-18

08:20

wac.conversion.proof.mshy2_ro.dll

mshy7ro.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Mar-18

08:20

conversion.proof.mshy2_ru.dll

mshy7ru.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Mar-18

08:20

mshy2_en.dll_1049

mshy7ru.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Mar-18

08:20

wac.conversion.proof.mshy2_ru.dll

mshy7ru.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Mar-18

08:20

conversion.proof.mshy2_sk.dll

mshy7sk.dll

15.0.4763.1000

225488

14-Mar-18

08:20

mshy2_en.dll_1051

mshy7sk.dll

15.0.4763.1000

225488

14-Mar-18

08:20

wac.conversion.proof.mshy2_sk.dll

mshy7sk.dll

15.0.4763.1000

225488

14-Mar-18

08:20

conversion.proof.mshy2_sl.dll

mshy7sl.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Mar-18

08:20

mshy2_en.dll_1060

mshy7sl.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Mar-18

08:20

wac.conversion.proof.mshy2_sl.dll

mshy7sl.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Mar-18

08:20

conversion.proof.mshy2_sr.dll

mshy7srm.dll

15.0.4763.1000

225488

14-Mar-18

08:20

mshy2_en.dll_2074

mshy7srm.dll

15.0.4763.1000

225488

14-Mar-18

08:20

wac.conversion.proof.mshy2_srm.dll

mshy7srm.dll

15.0.4763.1000

225488

14-Mar-18

08:20

conversion.proof.mshy2_sro.dll

mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Mar-18

08:20

mshy2_en.dll_3098

mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Mar-18

08:20

mshy2_en.dll_7194

mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226920

wac.conversion.proof.mshy2_sro.dll

mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Mar-18

08:20

conversion.proof.mshy2_sw.dll

mshy7sw.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Mar-18

08:20

mshy2_en.dll_1053

mshy7sw.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Mar-18

08:20

wac.conversion.proof.mshy2_sw.dll

mshy7sw.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Mar-18

08:20

conversion.proof.mshy2_tr.dll

mshy7tr.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Mar-18

08:20

mshy2_en.dll_1055

mshy7tr.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Mar-18

08:20

wac.conversion.proof.mshy2_tr.dll

mshy7tr.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Mar-18

08:20

conversion.proof.mshy2_ua.dll

mshy7uk.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Mar-18

08:20

mshy2_en.dll_1058

mshy7uk.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Mar-18

08:20

wac.conversion.proof.mshy2_uk.dll

mshy7uk.dll

15.0.4763.1000

226920

14-Mar-18

08:20

conversion.igxserver.dll

igxserver.dll

15.0.5015.1000

10438816

14-Mar-18

08:20

ppt.conversion.igxserver.dll

igxserver.dll

15.0.5015.1000

10438816

14-Mar-18

08:20

ppt.edit.igxserver.dll

igxserver.dll

15.0.5015.1000

10438816

14-Mar-18

08:20

wac.office.igxserver.dll

igxserver.dll

15.0.5015.1000

10438816

14-Mar-18

08:20

conversion.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

15.0.5015.1000

3840720

14-Mar-18

08:20

ppt.conversion.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

15.0.5015.1000

3840720

14-Mar-18

08:20

ppt.edit.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

15.0.5015.1000

3840720

14-Mar-18

08:20

wac.office.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

15.0.5015.1000

3840720

14-Mar-18

08:20

conversion.office.oartserver.dll

oartserver.dll

15.0.5023.1000

21671128

14-Mar-18

08:20

ppt.conversion.oartserver.dll

oartserver.dll

15.0.5023.1000

21671128

14-Mar-18

08:20

ppt.edit.oartserver.dll

oartserver.dll

15.0.5023.1000

21671128

14-Mar-18

08:20

wac.office.oartserver.dll

oartserver.dll

15.0.5023.1000

21671128

14-Mar-18

08:20

conversion.cultures.office.odf

office.odf

5249728

14-Mar-18

08:19

office.odf

office.odf

5249728

14-Mar-18

08:19

office.odf.x64

office.odf

5249728

14-Mar-18

08:24

ppt.conversion.cultures.office.odf

office.odf

5249728

14-Mar-18

08:19

wac.conversion.cultures.office.odf

office.odf

5249728

14-Mar-18

08:19

wac.powerpoint.edit.bin.cultures.office.odf

office.odf

5249728

14-Mar-18

08:19

xlsrv.ecs.culture.office.odf

office.odf

5249728

14-Mar-18

08:19

xlsrv.ecs.office.odf

office.odf

5249728

14-Mar-18

08:19

conversionhtmlutil.dll

htmlutil.dll

15.0.5023.1000

2624232

14-Mar-18

08:20

sp.userprofiles.debug.js

sp.userprofiles.debug.js

140997

14-Mar-18

08:20

sp.userprofiles.debug.js.x64

sp.userprofiles.debug.js

140997

14-Mar-18

10:09

sp.userprofiles.js

sp.userprofiles.js

140991

14-Mar-18

08:20

sp.userprofiles.js.x64

sp.userprofiles.js

140991

14-Mar-18

10:09

conversion.microsoft.office.server.native.dll

microsoft.office.server.native.dll

15.0.4919.1000

798976

14-Mar-18

08:19

microsoft.office.server.native.dll

microsoft.office.server.native.dll

15.0.4919.1000

798976

14-Mar-18

08:19

ppt.conversion.uls.native.dll

microsoft.office.server.native.dll

15.0.4919.1000

798976

14-Mar-18

08:19

microsoft.office.server.userprofiles.serverstub.dll_0001

microsoft.office.server.userprofiles.serverstub.dll

15.0.4745.1000

376488

14-Mar-18

08:20

microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4745.1000

145616

14-Mar-18

07:34

microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll_001

microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4745.1000

145616

14-Mar-18

07:34

conversion.office.msptls.dll

msptls.dll

15.0.5023.1000

1532136

14-Mar-18

08:19

msptls.dll

msptls.dll

15.0.5023.1000

1532136

14-Mar-18

08:19

msptls.dll_0001

msptls.dll

15.0.5023.1000

1532136

14-Mar-18

08:19

ppt.conversion.msptls.dll

msptls.dll

15.0.5023.1000

1532136

14-Mar-18

08:19

ppt.edit.msptls.dll

msptls.dll

15.0.5023.1000

1532136

14-Mar-18

08:19

wac.office.msptls.dll

msptls.dll

15.0.5023.1000

1532136

14-Mar-18

08:19

xlsrv.ecs.msptls.dll

msptls.dll

15.0.5023.1000

1532136

14-Mar-18

08:19

conversion.office.riched20.dll

riched20.dll

15.0.5013.1000

2239672

14-Mar-18

08:19

ppt.conversion.riched20.dll

riched20.dll

15.0.5013.1000

2239672

14-Mar-18

08:19

ppt.edit.riched20.dll

riched20.dll

15.0.5013.1000

2239672

14-Mar-18

08:19

riched20.dll

riched20.dll

15.0.5013.1000

2239672

14-Mar-18

08:19

riched20.dll_0001

riched20.dll

15.0.5013.1000

2239672

14-Mar-18

08:19

wac.office.riched20.dll

riched20.dll

15.0.5013.1000

2239672

14-Mar-18

08:19

xlsrv.ecs.riched20.dll

riched20.dll

15.0.5013.1000

2239672

14-Mar-18

08:19

calibril.ttf

calibril.ttf

758196

14-Mar-18

08:19

calibrili.ttf

calibrili.ttf

868464

14-Mar-18

08:19

nirmala.ttf

nirmala.ttf

1382640

14-Mar-18

08:19

nirmalab.ttf

nirmalab.ttf

1334012

14-Mar-18

08:19

alger.ttf

alger.ttf

76588

14-Mar-18

08:19

arialn.ttf

arialn.ttf

175956

14-Mar-18

08:19

arialnb.ttf

arialnb.ttf

180740

14-Mar-18

08:19

arialnbi.ttf

arialnbi.ttf

180084

14-Mar-18

08:19

arialni.ttf

arialni.ttf

181124

14-Mar-18

08:19

bauhs93.ttf

bauhs93.ttf

47644

14-Mar-18

08:19

conversion.msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

13-Mar-18

11:30

msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

ppt.conversion.msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

13-Mar-18

11:30

ppt.edit.msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

13-Mar-18

11:30

wac.msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

13-Mar-18

11:30

conversion.msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

13-Mar-18

11:30

msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

ppt.conversion.msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

13-Mar-18

11:30

ppt.edit.msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

13-Mar-18

11:30

wac.msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

13-Mar-18

11:30

wdsrv.powershellhelp.xml.1031

microsoft.office.word.server.dll-help.xml

53718

14-Mar-18

10:22

wdsrv.powershellhelp.xml.3082

microsoft.office.word.server.dll-help.xml

53977

14-Mar-18

10:22

wdsrv.powershellhelp.xml.1036

microsoft.office.word.server.dll-help.xml

53878

14-Mar-18

10:22

wdsrv.powershellhelp.xml.1040

microsoft.office.word.server.dll-help.xml

53557

14-Mar-18

10:22

wdsrv.powershellhelp.xml.1041

microsoft.office.word.server.dll-help.xml

55897

14-Mar-18

08:29

wdsrv.powershellhelp.xml.1042

microsoft.office.word.server.dll-help.xml

53726

14-Mar-18

10:22

wdsrv.powershellhelp.xml.1046

microsoft.office.word.server.dll-help.xml

53477

14-Mar-18

10:22

wdsrv.powershellhelp.xml.1049

microsoft.office.word.server.dll-help.xml

59908

14-Mar-18

10:22

wdsrv.powershellhelp.xml.2052

microsoft.office.word.server.dll-help.xml

50694

14-Mar-18

10:22

wdsrv.powershellhelp.xml.1028

microsoft.office.word.server.dll-help.xml

50657

14-Mar-18

10:22

conversion.proof.mshy2_hu.lex

mshy3hu.lex

933579

14-Mar-18

08:20

mshy2_en.lex_1038

mshy3hu.lex

933579

14-Mar-18

10:14

wac.conversion.proof.mshy2_hu.lex

mshy3hu.lex

933579

14-Mar-18

08:20

conversion.proof.mshy2_hu.dll

mshy3hu.dll

15.0.0.1

218984

14-Mar-18

08:20

mshy2_en.dll_1038

mshy3hu.dll

15.0.0.1

218984

14-Mar-18

08:20

wac.conversion.proof.mshy2_hu.dll

mshy3hu.dll

15.0.0.1

218984

14-Mar-18

08:20

chicago.xsl

chicago.xsl

296658

14-Mar-18

08:19

wac.conversion.biblio.style.chicago.xsl

chicago.xsl

296658

14-Mar-18

08:19

wdsrv.conversion.biblio.style.chicago.xsl

chicago.xsl

296658

14-Mar-18

08:19

wac.word.wwintl.dll_1033

wwintl.dll

15.0.4875.1000

874688

14-Mar-18

08:20

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1033

wwintl.dll

15.0.4875.1000

874688

14-Mar-18

08:20

wwintl.dll_1033

wwintl.dll

15.0.4875.1000

874688

14-Mar-18

08:20

wac.word.sword.dll

sword.dll

15.0.5023.1000

8505536

14-Mar-18

08:20

wdsrv.conversion.sword.dll

sword.dll

15.0.5023.1000

8505536

14-Mar-18

08:20

wdsrv.conversion.worker.dll

wdsrvworker.dll

15.0.4545.1000

88768

14-Mar-18

08:20

wdsrv.dll

microsoft.office.word.server.dll

15.0.4611.1000

489152

14-Mar-18

08:20

wdsrv.isapi.dll

microsoft.office.word.server.dll

15.0.4611.1000

489152

14-Mar-18

08:20

wdsrv.powershellfmt.xml

wordserverpowershell.format.ps1xml

12232

14-Mar-18

08:20

wdsrv.conversion.worker.exe

wordserverworker.exe

15.0.4502.1000

20656

14-Mar-18

08:20

Cách nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản Cập Nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt Cập Nhật: Windows Update: câu hỏi thường gặp Giải pháp bảo mật cho chuyên gia CNTT: hỗ trợ bảo mật và khắc phục sự cố Trợ giúp bảo vệ máy tính chạy Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Microsoft Secure Hỗ trợ cục bộ theo quốc gia của bạn: hỗ trợ quốc tế

Đề xuất một tính năng hoặc cung cấp phản hồi trên SharePoint: cổng thông tin người dùng SharePoint

 

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×