Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Bản cập nhật bảo mật này giải quyết lỗ hổng thực thi mã từ xa Microsoft SharePoint Server. Để tìm hiểu thêm về lỗ hổng bảo mật, hãy xem các tư vấn bảo mật sau đây: 

Lưu ý: 

  • Đây là bản dựng 15.0.5493.1000 của gói cập nhật bảo mật.

  • Để áp dụng bản cập nhật bảo mật này, bạn phải cài đặt phiên bản phát hành của Gói Dịch vụ 1 dành cho Microsoft SharePoint Foundation 2013trên máy tính.

Các bản sửa lỗi và cải tiến

Bản cập nhật bảo mật này cải thiện cấu hình đặc quyền tối thiểu của tài khoản dịch vụ cụm máy chủ SharePoint trong Microsoft SQL Server trong SharePoint Foundation 2013.

Bản cập nhật bảo mật này cũng cung cấp các cải tiến về bảo mật cho SharePoint Foundation 2013. Để nhận được các cải tiến, bạn phải cài đặt KB 4486686, KB và 50021905002260 KB cùng với bản cập nhật này.

Những sự cố đã biết trong bản cập nhật này

Bản cập nhật này có thể ảnh hưởng đến một số kịch bản dòng công việc SharePoint 2010. Nó cũng tạo thẻ sự kiện "6ksbk" trong nhật ký Hệ thống Ghi nhật ký Hợp nhất SharePoint (ULS). Để biết thêm thông tin, hãy xem dòng công việc SharePoint 2010 có thể bị chặn bởi chính sách bảo mật nâng cao (KB5020238).

Cách tải và cài đặt bản cập nhật

Phương pháp 1: Microsoft Update

Bản cập nhật này có sẵn từ Microsoft Update. Khi bạn bật cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ tự động được tải xuống và cài đặt. Để biết thêm thông tin về cách tự động tải bản cập nhật bảo mật, hãy xem Windows Update: Câu hỏi thường gặp.

Phương pháp 2: Danh mục Microsoft Update

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.

Phương pháp 3: Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Bạn có thể tải gói cập nhật độc lập thông qua Trung tâm Tải xuống của Microsoft. Làm theo hướng dẫn cài đặt trên trang tải xuống để cài đặt bản cập nhật.

Thông tin thêm

Thông tin triển khai bản cập nhật bảo mật

Để biết thông tin triển khai về bản cập nhật này, hãy xem Triển khai - Hướng dẫn Cập nhật Bảo mật.

Thông tin về việc thay thế bản cập nhật bảo mật

Bản cập nhật bảo mật này thay thế bản cập nhật bảo mật đã phát hành 5002267.

Thông tin hàm băm tệp

Tên tệp

Hàm băm SHA256

sts2013-kb5002284-fullfile-x64-glb.exe

C3121E1E721F8D599017F5585043A06D09F158306DE4D7C2BDB444C8AAE05AB7

Thông tin tệp

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau đây. Ngày và giờ cho các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Ngày và giờ cho các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác nhất định trên các tệp.

Mã định danh tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

addbapp.asx

addbdcapplication.aspx

9266

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

addiurl.asx

addincomingurl.aspx

4473

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

admin.smp

admin.sitemap

15577

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

admcfgc.asx

adminconfigceip.aspx

7764

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

admcfgi.asx

adminconfigintro.aspx

8689

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

admcfgr.asx

adminconfigresults.aspx

5038

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

admcfgs.asx

adminconfigservices.aspx

9937

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

admcfgsr.asx

adminconfigservicesresults.aspx

4998

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

adminweb.cfg

adminweb.config

899

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

allappprincipals.asx

allappprincipals.aspx

6808

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

alturls.asx

alternateurlcollections.aspx

7122

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

appassoc.asx

applicationassociations.aspx

5259

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

appasdlg.asx

applicationassociationsdialog.aspx

3519

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

appcreat.asx

applicationcreated.aspx

4106

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

authen.asx

authentication.aspx

13828

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

authprov.asx

authenticationproviders.aspx

4939

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

avadmin.asx

avadmin.aspx

9653

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

backup.asx

backup.aspx

15389

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

backhis.asx

backuphistory.aspx

20577

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

backset.asx

backupsettings.aspx

8689

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

backupst.asx

backupstatus.aspx

10643

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

bdcapps.asx

bdcapplications.aspx

14415

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

bdclobs.asx

bdclobsettings.aspx

7037

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

blkftyp.asx

blockedfiletype.aspx

4045

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

caaapplm.asx

ca_allapplicensesmanagement.aspx

8267

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

casapplm.asx

ca_specificapplicensemanagement.aspx

29344

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

cntdbadm.asx

cntdbadm.aspx

6042

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

confgssc.asx

configssc.aspx

22075

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

confgapp.asx

configureappsettings.aspx

7246

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

createcorpcatalog.asx

createcorporatecatalog.aspx

18174

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

createxu.asx

createexternalurl.aspx

4182

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

creatsit.asx

createsite.aspx

17064

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

dbstats.asx

databasestatus.aspx

5023

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

deacfadm.asx

deactivatefeature.aspx

3184

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

dftcntdb.asx

defaultcontentdb.aspx

6455

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

delstcfg.asx

deletesiteconfig.aspx

12279

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

delapp.asx

deletewebapplication.aspx

6619

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

delsite.asx

delsite.aspx

7267

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

dplysoln.asx

deploysolution.aspx

10122

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

dmscmd.aspx

dmscmd.aspx

5593

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

dtcusta.asx

doctrancustomizeadmin.aspx

7789

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

doctrana.asx

doctransadmin.aspx

7797

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

dspset.asx

dspsettings.aspx

14863

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

editacct.asx

editaccount.aspx

18305

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

editbact.asx

editbdcaction.aspx

12661

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

editiurl.asx

editincomingurl.aspx

4683

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

editourl.asx

editoutboundurls.aspx

7203

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

expbapp.asx

exportbdcapplication.aspx

8043

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

extendvs.asx

extendvs.aspx

7113

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

extvsopt.asx

extendvsoption.aspx

5077

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

extwebfm.asx

extendwebfarm.aspx

5418

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

farmjoin.asx

farmconfigjointro.aspx

8354

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

farmcred.asx

farmcredentialmanagement.aspx

7541

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

farmsvrs.asx

farmservers.aspx

4910

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

gemlcnfg.asx

globalemailconfig.aspx

8560

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

gmobcnfg.asx

globalxmsconfig.aspx

8407

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

healrepo.asx

healthreport.aspx

6265

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

htadmin.asx

htmltransadmin.aspx

10141

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

incemail.asx

incomingemail.aspx

22300

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

irmadmin.asx

irmadmin.aspx

8837

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

jobedit.asx

jobedit.aspx

8303

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

logusage.asx

logusage.aspx

14424

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

lropsta.asx

lroperationstatus.aspx

4915

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

mgbdcper.asx

managebdcpermissions.aspx

5485

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

mgbdcapp.asx

managebdcserviceapp.aspx

6684

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

mgappinf.asx

managebdcserviceappstateinfo.aspx

4613

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

mngcorpcatalog.asx

managecorporatecatalog.aspx

9289

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

mngaccts.asx

managedaccounts.aspx

5952

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

mngffeat.asx

managefarmfeatures.aspx

3273

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

mktplset.asx

managemarketplacesettings.aspx

7972

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

mngqtmpl.asx

managequotatemplate.aspx

18002

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

mngsftru.asx

manageservicefarmtrust.aspx

4743

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

mngtrust.asx

managetrust.aspx

6911

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

mngwfeat.asx

managewebappfeatures.aspx

4334

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

metrics.asx

metrics.aspx

15273

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

admin.mas

admin.master

29828

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

appascvw.asc

applicationassociationsview.ascx

4379

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

apppool.asc

applicationpoolsection.ascx

8668

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

bsqmopt.asc

browserceipsection.ascx

2776

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

cerstsec.asc

certificatesettingsection.ascx

10758

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

cntdbsec.asc

contentdatabasesection.ascx

7964

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

idprosec.asc

identityprovidersettingsection.ascx

16007

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

iiswsapp.asc

iiswebserviceapplicationpoolsection.ascx

8772

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

iiswbste.asc

iiswebsitesection.ascx

14966

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

popup.mas

popup.master

3088

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

proxysel.asx

proxyselectionsection.ascx

5393

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

regacctl.asc

registeraccountcontrol.ascx

10073

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

runjobs.asc

runningtimerjobs.ascx

4696

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

schedjob.asc

scheduledtimerjobs.ascx

3583

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

tjobhist.asc

timerjobhistory.ascx

5114

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

topology.asc

topologyview.ascx

4091

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

tstgesec.asc

trustgeneralsettingsection.ascx

3656

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

newappmngsvcapp.asx

newappmngserviceapp.aspx

6664

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

newcntdb.asx

newcntdb.aspx

7208

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

ofadmin.asx

officialfileadmin.aspx

13569

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

oldcntdb.asx

oldcntdb.aspx

13658

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

owners.asx

owners.aspx

5602

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

pwdset.asx

passwordsettings.aspx

8443

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

patchstt.asx

patchstatus.aspx

7285

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

polc.asx

policy.aspx

14387

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

polcanon.asx

policyanon.aspx

7109

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

polcrl.asx

policyrole.aspx

116092

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

polcrle.asx

policyroleedit.aspx

116100

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

polcrls.asx

policyroles.aspx

10688

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

polcusr.asx

policyuser.aspx

10142

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

polcusre.asx

policyuseredit.aspx

12411

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

privacy.asx

privacy.aspx

8269

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

regacct.asx

registeraccount.aspx

4058

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

remacct.asx

removeaccount.aspx

8676

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

reqfeata.asx

reqfeatures.aspx

2625

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

restore.asx

restore.aspx

16105

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

restore3.asx

restorestep3.aspx

22878

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

rtctsoln.asx

retractsolution.aspx

7381

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

schedjob.asx

scheduledtimerjobs.aspx

7063

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

scprefix.asx_0001

scprefix.aspx

11391

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

slctauc.asx

selectalternateurlcollection.aspx

5141

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

slctapp.asx

selectapplication.aspx

6801

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

slctcfaz.asx

selectcrossfirewallaccesszone.aspx

5398

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

slctjob.asx

selectjobdefinition.aspx

5358

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

slctlist.asx

selectlist.aspx

8606

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

slctserv.asx

selectserver.aspx

4908

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

slctsvc.asx

selectservice.aspx

4982

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

slctsite.asx

selectsite.aspx

9385

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

slctweb.asx

selectweb.aspx

8459

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

slctwapp.asx

selectwebapplication.aspx

5356

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

server.asx

server.aspx

9131

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

svcappcn.asx

serviceapplicationconnect.aspx

4890

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

svcappcd.asx

serviceapplicationconnectiondetails.aspx

4334

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

svcappcp.asx

serviceapplicationconnectpopup.aspx

2991

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

svcappdl.asx

serviceapplicationdelete.aspx

4443

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

svcapppe.asx

serviceapplicationpermissions.aspx

4034

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

svcapppb.asx

serviceapplicationpublish.aspx

10169

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

svcapp.asx

serviceapplications.aspx

4101

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

svcjdefs.asx

servicejobdefinitions.aspx

8692

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

svcrjobs.asx

servicerunningjobs.aspx

7059

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

spdadmin.asx

sharepointdesigneradmin.aspx

6974

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

siteex.asx

siteandlistexport.aspx

12299

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

sitebaks.asx

sitebackuporexportstatus.aspx

10242

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

sitecbac.asx

sitecollectionbackup.aspx

10522

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

sitecoll.asx

sitecollections.aspx

9189

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

sitcrted.asx

sitecreated.aspx

3632

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

sitequot.asx

sitequota.aspx

24323

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

solns.asx

solutions.aspx

4786

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

solnsts.asx

solutionstatus.aspx

10835

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

solvmgr.asx

solutionvalidatormanager.aspx

10912

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

spadmin.rsx

spadmin.resx

359896

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

spscrstg.asx_0002

spsecuritysettings.aspx

7491

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

stbackup.asx

startbackup.aspx

14510

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

successp.asx

successpopup.aspx

3735

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

timer.asx

timer.aspx

8984

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

tjobhist.asx

timerjobhistory.aspx

8860

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

unatcdbb.asx

unattacheddbbrowse.aspx

6276

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

unatcdb.asx

unattacheddbselect.aspx

6082

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

unxtndvs.asx

unextendvs.aspx

5541

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

upgrstat.asx

upgradestatus.aspx

11239

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

user_solution.asx

usersolutions.aspx

9435

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

viewbapp.asx

viewbdcapplication.aspx

17212

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

viewbent.asx

viewbdcentity.aspx

17275

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

vwblobi.asx

viewbdclobsysteminstances.aspx

10960

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

vwblobs.asx

viewbdclobsystems.aspx

14303

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

vsemail.asx

vsemail.aspx

8991

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

vsgenset.asx

vsgeneralsettings.aspx

52139

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

vsmask.asx

vsmask.aspx

65273

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

vsxms.asx

vsxms.aspx

8803

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

weblist.asx

webapplicationlist.aspx

5468

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

webapps.asx

webapplications.aspx

5350

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

wfadmin.asx

workflowadmin.aspx

6741

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

wftimer.asx

workflowtimer.aspx

5101

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

acrqdlg.asc

accessrequestsdialog.ascx

3059

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

arplfc.asc

accessrequestspermissionlevelfieldcontrol.ascx

1145

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

acctpick.asc

accountpickerandlink.ascx

2347

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

acledito.asc

acleditor.ascx

9596

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

actnbar.asc_0002

actionbar.ascx

2464

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

bdcfindc.asc

bdcfinderconfigurator.ascx

3309

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

bdflded.asc

businessdatafieldeditor.ascx

4216

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

defformt.asc

defaulttemplates.ascx

178739

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

democon.asc

designmodeconsole.ascx

2329

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

dispprev.asc

displaypreview.ascx

5491

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

editprev.asc

editpreview.ascx

6219

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

featact.asc

featureactivator.ascx

2403

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

featacti.asc

featureactivatoritem.ascx

2209

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

featdep.asc

featuredependees.ascx

2172

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

flhylk.asc

foldhyperlink.ascx

1034

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

hptnb.asc

helppagetopnavbar.ascx

12286

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

languagepicker.ascx

languagepicker.ascx

5536

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

leftnav.asc

leftnavigation.ascx

895

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

linksect.asc_0002

linksection.ascx

2737

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

lkseclv1.asc_0002

linksectionlevel1.ascx

1429

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

lkseclv2.asc_0002

linksectionlevel2.ascx

1317

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

linktabl.asc_0002

linkstable.ascx

1282

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

modeftst.asc

mobiledefaultstylesheets.ascx

1315

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

modeftmp.asc

mobiledefaulttemplates.ascx

67472

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

morecolorspicker.ascx

morecolorspicker.ascx

2163

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

muiselec.asc

muiselector.ascx

1050

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

muisetng.asc

muisettings.ascx

4724

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

navitem.asc

navitem.ascx

99

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

newprev.asc

newpreview.ascx

5243

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

schdpckr.asc

schedulepicker.ascx

28102

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

toolbar.asc_0002

thanh công cụ.ascx

1588

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

tbbutton.asc_0002

nút thanh công cụ.ascx

1301

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

viewhdr.asc_0002

viewheader.ascx

1527

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

welcome.asc_0002

welcome.ascx

3508

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

accdny.asx

accessdenied.aspx

2154

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

accreq.asx

accessrequests.aspx

1078

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

aclinv.asx

aclinv.aspx

26945

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

actredir.asx

actionredirect.aspx

896

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

addanapp.asx

addanapp.aspx

3652

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

addcttl.asx

addcontenttypetolist.aspx

7512

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

addfft.asx

addfieldfromtemplate.aspx

9800

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

addrole.asx

addrole.aspx

68566

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

arecycle.asx

adminrecyclebin.aspx

21099

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

advsetng.asx_0001

advsetng.aspx

31465

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

aggcustze.asx

tổng hợpcustomize.aspx

13046

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

aggsetngs.asx

g tổng hợpsettings.aspx

8162

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

appliaap.asx

allapplicensesmanagement.aspx

8143

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

alphaimage.htc

alphaimage.htc

253

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

appcatalogimage.asx

appcatalogimage.ashx

213

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

appicon.asx

appicons.ashx

205

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

appinv.asx

appinv.aspx

11660

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

appprincipals.asx

appprincipals.aspx

5678

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

appredirect.asx

appredirect.aspx

5250

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

appregnew.asx

appregnew.aspx

11198

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

apprequest.aspx

apprequest.aspx

6876

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

chấp thuận.asx

chấp thuận.aspx

8991

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

appsrcrd.asx

appsourceredirect.aspx

3061

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

appwebproxy.asx

appwebproxy.aspx

2059

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

aspxform.asx

aspxform.aspx

5396

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

assogrps.asx

associatedgroups.aspx

4795

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

atchfile.asx

attachfile.aspx

6541

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

authentc.asx

authenticate.aspx

1068

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

avreport.asx

avreport.aspx

11898

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

blank.htm

blank.htm

229

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

bpcf.asx

bpcf.aspx

14883

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

bdsync.asx

businessdatasynchronizer.aspx

3836

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

calsvc.asx

calendarservice.ashx

205

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

ctmark.asx

calltrackmark.aspx

211

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

chgctos.asx

changecontenttypeoptionalsettings.aspx

8550

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

chgcto.asx

changecontenttypeorder.aspx

7816

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

chgford.asx

changefieldorder.aspx

7536

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

checkin.asx

checkin.aspx

16116

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

chkperm.asx

chkperm.aspx

10498

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

clcnfm.asx

circulationconfirm.aspx

216

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

close.asx

closeconnection.aspx

1866

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

cmdui.asx

commandui.ashx

203

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

confirm.asx

confirmation.aspx

1211

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

cfmupg.asx

confirmsiteupgrade.aspx

3715

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

cfmupg.asx_14

confirmsiteupgrade.aspx

3712

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

conngps.asx

conngps.aspx

8490

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

contpick.asx

containerpicker.aspx

443

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

copy.asx

copy.aspx

15509

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

copyres.asx

copyresults.aspx

10337

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

copyrole.asx

copyrole.aspx

68509

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

copyutil.asx

copyutil.aspx

2333

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

create.asx

create.aspx

33732

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

crtadact.asx

createadaccount.aspx

7233

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

crlstpkr.asx

createlistpickerpage.aspx

4809

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

createnewdoc.asx

createnewdocument.aspx

5021

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

createnewdoc.asx_14

createnewdocument.aspx

5021

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

createws.asx

createws.aspx

5078

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

ctypedit.asx

ctypedit.aspx

10808

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

ctypenew.asx

ctypenew.aspx

11913

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

deacfeat.asx

deactivatefeature.aspx

4424

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

defcss.asx

defaultcss.ashx

193

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

defloc.asx

definelocation.aspx

4002

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

deletemu.asx

deletemu.aspx

188

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

delweb.asx

deleteweb.aspx

8062

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

deptsapp.asx

deploytsapp.aspx

15800

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

desnbld.asx

designbuilder.aspx

6683

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

desndat.asx

designdata.ashx

208

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

desngal.asx

designgallery.aspx

3475

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

desnprv.asx

designpreview.aspx

5615

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

devdash.asx

devdash.aspx

2357

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

discbar.asx

discbar.aspx

2448

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

dladvopt.asx

dladvopt.aspx

19446

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

doctran.asx

doctrans.aspx

11465

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

download.asx

download.aspx

155

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

dextdata.asx

downloadexternaldata.aspx

870

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

dws.asx

dws.aspx

4368

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

editcopy.asx

editcopyinformation.aspx

12731

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

editgrp.asx

editgrp.aspx

19005

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

editidx.asx

editindex.aspx

7133

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

editnav.asx

editnav.aspx

6298

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

editprms.asx

editprms.aspx

5371

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

editrole.asx

editrole.aspx

69296

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

emaildet.asx

emaildetails.aspx

5368

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

emailset.asx

emailsettings.aspx

25980

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

error.asx

error.aspx

5011

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

evalupg.asx

evaluatesiteupgrade.aspx

5395

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

evalupg.asx_14

evaluatesiteupgrade.aspx

5386

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

exporttr.asx

exporttranslations.aspx

7907

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

filesred.xml

filestoredirect.sts.xml

3378

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

filter.asx

filter.aspx

1679

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

microsoft.cobaltcore.dll

microsoft.cobaltcore.dll

15.0.4991.1000

1211112

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:05

csisrv.dll

csisrv.dll

15.0.5233.1000

1410656

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

csisrvexe.exe

csisrvexe.exe

15.0.5233.1000

203664

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

onfda.dll

onfda.dll

15.0.5233.1000

2151312

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

jsapiextensibilitymanager.debug.js

jsapiextensibilitymanager.debug.js

20163

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

ganttsharepointapishim.generated.debug.js

ganttapishim.generated.debug.js

6812

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

ganttsharedapi.generated.debug.js

ganttsharedapi.generated.debug.js

4617

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

timelinesharepointapishim.generated.debug.js

timelineapishim.generated.debug.js

1842

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

timelinesharedapi.generated.debug.js

timelinesharedapi.generated.debug.js

3420

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

msoidclil.dll

msoidclil.dll

7.250.4556.0

1446248

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:05

msoidclil.dll.x64

msoidclil.dll

7.250.4556.0

1446248

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:05

msoidres.dll

msoidres.dll

7.250.4556.0

830864

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:05

msoidres.dll.x64

msoidres.dll

7.250.4556.0

830864

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:05

msoidclil.dll

msoidclil.dll

7.250.4556.0

1220456

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:05

msoidclil.dll.x86

msoidclil.dll

7.250.4556.0

1220456

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:05

msoidres.dll

msoidres.dll

7.250.4556.0

830864

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:05

msoidres.dll.x86

msoidres.dll

7.250.4556.0

830864

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:05

compat.bro

compat.browser

14781

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

microsoft.naturallanguage.keywordextraction.resources.en.dll

microsoft.naturallanguage.keywordextraction.resources.dll

15.0.5469.1000

2746816

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:05

devdash15.png

devdash15.png

699

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

devsitegettingstarted.png

devsitegettingstarted.png

4798

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

gettingstarted.png

gettingstarted.png

4260

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

gettingstartedwithappcatalogsite.png

gettingstartedwithappcatalogsite.png

1518

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

spcommon.png

spcommon.png

19434

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

spimn.png

spimn.png

4248

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

spnav.png

spnav.png

651

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

sproaming.png

sproaming.png

8717

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

spstorefront.png

spstorefront.png

4785

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

spstorefrontbkg.png

spstorefrontbkg.png

239

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

acatrb16.png

stsappcatalogribbon16x16.png

475

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

acatrb32.png

stsappcatalogribbon32x32.png

790

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

attach16.png

attach16.png

261

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1025

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1026

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1027

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1028

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1029

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1030

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1031

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1032

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1033

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1035

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1036

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1037

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1038

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1040

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1041

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1042

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1043

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1044

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1045

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1046

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1049

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1050

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1051

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1053

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1054

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1055

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1057

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1058

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1060

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1061

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1062

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1063

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1066

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1069

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1071

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1081

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1086

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1087

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1106

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1110

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_2052

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_2070

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_2074

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_2108

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_3082

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_3098

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

mb_taskhome.png

mb_taskhome.png

266

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1025

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1026

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1027

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1028

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1029

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1030

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1031

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1032

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1033

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1035

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1036

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1037

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1038

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1040

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1041

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1042

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1043

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1044

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1045

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1046

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1049

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1050

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1051

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1053

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1054

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1055

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1057

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1058

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1060

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1061

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1062

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1063

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1066

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1069

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1071

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1081

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1086

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1087

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1106

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1110

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_2052

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_2070

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_2074

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_2108

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_3082

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_3098

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

sz256_icaccdb.png

256_icaccdb.png

3163

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

sz256_icdocm.png

256_icdocm.png

4691

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

sz256_icdocx.png

256_icdocx.png

3496

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

sz256_icdotm.png

256_icdotm.png

4571

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

sz256_icdotx.png

256_icdotx.png

3286

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

sz256_icmpd.png

256_icmpd.png

2843

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

sz256_icmpp.png

256_icmpp.png

2920

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

sz256_icmpt.png

256_icmpt.png

2840

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

sz256_icnotebk.png

256_icnotebk.png

2801

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

sz256_icodp.png

256_icodp.png

4326

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

sz256_icods.png

256_icods.png

4778

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

sz256_icodt.png

256_icodt.png

4894

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

sz256_icone.png

256_icone.png

2553

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

sz256_iconp.png

256_iconp.png

2601

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

sz256_icont.png

256_icont.png

2801

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

sz256_icpotm.png

256_icpotm.png

4812

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

sz256_icpotx.png

256_icpotx.png

3571

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

sz256_icpps.png

256_icpps.png

4436

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

sz256_icppsm.png

256_icppsm.png

5074

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

sz256_icppsx.png

256_icppsx.png

3888

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

sz256_icpptm.png

256_icpptm.png

4916

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

sz256_icpptx.png

256_icpptx.png

3721

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

sz256_icpub.png

256_icpub.png

2844

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

sz256_icvdx.png

256_icvdx.png

4317

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

sz256_icvsx.png

256_icvsx.png

2932

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

sz256_icvtx.png

256_icvtx.png

4256

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

sz256_icxlsb.png

256_icxlsb.png

3236

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

sz256_icxlsm.png

256_icxlsm.png

4694

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

sz256_icxltm.png

256_icxltm.png

4561

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

sz256_icxltx.png

256_icxltx.png

3227

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

sz256_icxsn.png

256_icxsn.png

2466

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

addhero.20x20x32.png

addhero.20x20x32.png

437

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

addimagecamera.11x11x32.png

addimagecamera.11x11x32.png

236

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

addimagecamera.16x16x32.png

addimagecamera.16x16x32.png

289

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

addlink.11x11x32.png

addlink.11x11x32.png

210

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

addlink.16x16x32.png

addlink.16x16x32.png

267

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

addr_getmap.16x16x32.png

addr_getmap.16x16x32.png

603

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

addrbook.png

addressbook.png

235

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

addtasktotimeline.png

addtasktotimeline.png

236

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

pwa.images.addtasktotimeline.png

addtasktotimeline.png

236

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

announcements.11x11x32.png

announcements.11x11x32.png

320

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

askmeaboutupdated.11x11x32.png

askmeaboutupdated.11x11x32.png

199

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

attractmodefollowstar.128x128x32.png

attractmodefollowstar.128x128x32.png

1398

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

audiopreview.png

audiopreview.png

13196

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

birthday.11x11x32.png

birthday.11x11x32.png

156

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

blogabout96.png

blogabout96.png

1390

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

cancelglyph.16x16x32.png

cancelglyph.16x16x32.png

183

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

centraladmin_apps.48x48x32.png

centraladmin_apps.48x48x32.png

585

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

centraladmin_apps_appmanagement.32x32x32.png

centraladmin_apps_appmanagement.32x32x32.png

721

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

centraladmin_apps_marketplace.32x32x32.png

centraladmin_apps_marketplace.32x32x32.png

515

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

centraladmin_office365.32x32x24.png

centraladmin_office365.32x32x24.png

395

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

centraladmin_office365.48x48x24.png

centraladmin_office365.48x48x24.png

546

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

checknames.png

checknames.png

379

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

coauth_placeholderneedrefresh.16x16x32.png

coauth_placeholderneedrefresh.16x16x32.png

283

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

coauth_placeholderneedrefresh.24x24x32.png

coauth_placeholderneedrefresh.24x24x32.png

378

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

commentcollapse12.png

commentcollapse12.png

164

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

commentcollapse12rtl.png

commentcollapse12rtl.png

166

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

commentexpand12.png

commentexpand12.png

238

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

commentexpand12rtl.png

commentexpand12rtl.png

222

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

deletefilterglyph.png

deletefilterglyph.png

352

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

disableddeletefilterglyph.png

disableddeletefilterglyph.png

352

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

dwnarsml.png

downarrowsmall.11x7x32.png

272

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

ecbtn.png

ecbbutton.png

132

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

ecbtnr.png

ecbbuttonrtl.png

118

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

ellipsis.11x11x32.png

ellipsis.11x11x32.png

140

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

ellipsis.16x16x32.png

ellipsis.16x16x32.png

161

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

errorbck.png

errorbck.png

318

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

exit.png

exit.png

249

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

exit.png_14

exit.png

249

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

firstrundocmove48.png

firstrundocmove48.png

834

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

firstrunfoldersync48.png

firstrunfoldersync48.png

816

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

firstrunfollow48.png

firstrunfollow48.png

1262

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

firstrunmobile48.png

firstrunmobile48.png

530

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

firstrunprivacyemail48.png

firstrunprivacyemail48.png

1070

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

firstrunprivacysettings48.png

firstrunprivacysettings48.png

1117

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

firstrunupdateprofile48.png

firstrunupdateprofile48.png

617

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

mb_folder.png

mb_folder.png

323

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

folder.gif_0001

folder.gif

73

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

helpbullet.5x15x32.png

helpbullet.5x15x32.png

99

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

helpscrolldown.15x15x32.png

helpscrolldown.15x15x32.png

109

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

helpscrollleft.15x15x32.png

helpscrollleft.15x15x32.png

107

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

helpscrollright.15x15x32.png

helpscrollright.15x15x32.png

108

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

helpscrollup.15x15x32.png

helpscrollup.15x15x32.png

108

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

icaccdb.png

icaccdb.png

1376

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

icaccde.png

icaccde.png

1376

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

icdoc.png

icdoc.png

1375

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

icdocm.png

icdocm.png

1474

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

icdocx.png

icdocx.png

1398

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

icdot.png

icdot.png

1329

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

icdotm.png

icdotm.png

1414

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

icdotx.png

icdotx.png

1360

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

icgen.gif

icgen.gif

90

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

icmpd.png

icmpd.png

1394

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

icmpp.png

icmpp.png

1387

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

icmpt.png

icmpt.png

1356

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

icnotebk.png

icnotebk.png

1332

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

icodp.png

icodp.png

1535

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

icods.png

icods.png

1603

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

icodt.png

icodt.png

1545

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

icone.png

icone.png

1339

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

iconp.png

iconp.png

1382

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

icont.png

icont.png

1332

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

icpdf.png

icpdf.png

236

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

icpot.png

icpot.png

1343

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

icpotm.png

icpotm.png

1441

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

icpotx.png

icpotx.png

1373

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

icppa.png

icppa.png

1278

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

icppam.png

icppam.png

1309

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

icpps.png

icpps.png

1394

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

icppsm.png

icppsm.png

1425

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

icppsx.png

icppsx.png

1335

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

icppt.png

icppt.png

1395

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

icpptm.png

icpptm.png

1464

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

icpptx.png

icpptx.png

1413

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

icpub.png

icpub.png

1395

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

icspdgeneric.png

icspdgeneric.png

1430

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

icvdx.png

icvdx.png

1407

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

icvisiogeneric.png

icvisiogeneric.png

1407

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

icvsx.png

icvsx.png

1321

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

icvtx.png

icvtx.png

1376

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

icxla.png

icxla.png

1362

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

icxlam.png

icxlam.png

1373

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

icxls.png

icxls.png

1460

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

icxlsb.png

icxlsb.png

1430

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

icxlsm.png

icxlsm.png

1535

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

icxlsx.png

icxlsx.png

1474

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

icxlt.png

icxlt.png

1428

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

icxltm.png

icxltm.png

1470

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

icxltx.png

icxltx.png

1409

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

icxsn.png

icxsn.png

1326

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

mb_picture.png

mb_picture.png

469

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

itagnda.png

itagnda.png

220

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

itann.png

itann.png

392

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

itappcat.png

itappcatalog.png

265

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

itappreq.png

itapprequests.png

294

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

itcat.gif

itcat.gif

115

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

itcommcat.png

itcommcat.png

271

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

itcommem.png

itcommem.png

280

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

itcommnt.gif

itcommnt.gif

189

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

itcontct.gif

itcontct.gif

208

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

itcontct.png

itcontct.png

280

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

itdatash.png

itdatash.png

165

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

itdecis.png

itdecis.png

300

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

itdisc.png

itdisc.png

298

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

itdl.png

itdl.png

277

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

itebl.png

itebl.png

224

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

itevent.png

itevent.png

223

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

itfl.png

itfl.png

177

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

itgbcall.gif

itgbcall.gif

308

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

itgbfaci.gif

itgbfaci.gif

127

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

itgbwher.gif

itgbwher.gif

222

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

itgen.png

itgen.png

165

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

itil.png

itil.png

292

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

itime.png

itime.png

177

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

itiss.png

itiss.png

345

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

itissue.png

itissue.png

343

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

itlink.png

itlink.png

482

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

itobject.png

itobject.png

307

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

itposts.gif

itposts.gif

81

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

ittask.png

ittask.png

343

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

ie55up.debug.js

ie55up.debug.js

151879

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

ie55up.js

ie55up.js

80248

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

ie55up.xml

ie55up.xml

65

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

non_ie.debug.js

non_ie.debug.js

101963

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

non_ie.js

non_ie.js

59859

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

non_ie.xml

non_ie.xml

65

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

bpstd.debug.js

bpstd.debug.js

7751

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

bpstd.js

bpstd.js

4377

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

bpstd.xml

bpstd.xml

65

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

ctp.debug.js

ctp.debug.js

7520

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

ctp.js

ctp.js

3955

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

ctp.xml

ctp.xml

65

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

cvtp.debug.js

cvtp.debug.js

4529

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

cvtp.js

cvtp.js

2412

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

cvtp.xml

cvtp.xml

65

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

itp.debug.js

itp.debug.js

12586

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

itp.js

itp.js

9525

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

itp.xml

itp.xml

65

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

xtp.debug.js

xtp.debug.js

3071

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

xtp.js

xtp.js

1512

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

sts_sandbox.dll

microsoft.sharepoint.sandbox.dll

15.0.5487.1000

181160

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

addrbook.gif

addressbook.gif

908

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:49

calview.gif

calview.gif

1615

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:49

checknames.gif

checknames.gif

908

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:49

ganttvw.gif

ganttview.gif

1625

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:49

grid.gif

grid.gif

1610

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:49

icaccdb.gif

icaccdb.gif

231

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:48

icaccde.gif

icaccde.gif

222

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:49

icbmp.gif

icbmp.gif

355

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:48

icdoc.gif

icdoc.gif

231

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:48

icdocm.gif

icdocm.gif

236

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:49

icdocset.gif

icdocset.gif

221

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:48

icdocx.gif

icdocx.gif

224

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:49

icdot.gif

icdot.gif

223

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:48

icdotm.gif

icdotm.gif

235

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:49

icdotx.gif

icdotx.gif

221

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:49

icgif.gif

icgif.gif

220

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:48

ichtmdoc.gif

ichtmdoc.gif

229

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:48

ichtmppt.gif

ichtmppt.gif

227

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:48

ichtmpub.gif

ichtmpub.gif

227

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:48

ichtmxls.gif

ichtmxls.gif

239

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:48

icinfopathgeneric.gif

icinfopathgeneric.gif

216

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:49

icjfif.gif

icjfif.gif

214

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:48

icjpe.gif

icjpe.gif

214

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:48

icjpeg.gif

icjpeg.gif

214

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:48

icjpg.gif

icjpg.gif

214

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:48

icmhtpub.gif

icmhtpub.gif

225

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:49

icmpd.gif

icmpd.gif

218

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:48

icmpp.gif

icmpp.gif

222

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:48

icmpt.gif

icmpt.gif

221

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:48

icodp.gif

icodp.gif

354

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:49

icods.gif

icods.gif

369

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:49

icodt.gif

icodt.gif

358

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:49

icone.gif

icone.gif

215

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:48

iconp.gif

iconp.gif

223

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:49

icont.gif

icont.gif

216

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:49

icpng.gif

icpng.gif

349

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:48

icpot.gif

icpot.gif

164

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:48

icpotm.gif

icpotm.gif

233

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:49

icpotx.gif

icpotx.gif

220

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:49

icppt.gif

icppt.gif

168

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:48

icpptm.gif

icpptm.gif

236

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:49

icpptx.gif

icpptx.gif

222

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:49

icpub.gif

icpub.gif

221

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:48

ictif.gif

ictif.gif

355

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:48

ictiff.gif

ictiff.gif

355

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:48

icvdw.gif

icvdw.gif

219

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:48

icvdx.gif

icvdx.gif

231

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:48

icvidset.gif

icvidset.gif

92

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:48

icvisiogeneric.gif

icvisiogeneric.gif

231

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:49

icvsd.gif

icvsd.gif

231

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:48

icvsdm.gif

icvsdm.gif

231

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:48

icvsdx.gif

icvsdx.gif

231

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:48

icvsl.gif

icvsl.gif

211

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:48

icvss.gif

icvss.gif

163

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:48

icvssm.gif

icvssm.gif

163

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:48

icvssx.gif

icvssx.gif

163

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:48

icvst.gif

icvst.gif

228

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:48

icvstm.gif

icvstm.gif

228

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:48

icvstx.gif

icvstx.gif

228

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:48

icvsx.gif

icvsx.gif

163

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:48

icvtx.gif

icvtx.gif

228

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:48

icxddoc.gif

icxddoc.gif

220

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:48

icxls.gif

icxls.gif

236

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:48

icxlsb.gif

icxlsb.gif

237

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:49

icxlsm.gif

icxlsm.gif

352

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:49

icxlsx.gif

icxlsx.gif

236

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:49

icxlt.gif

icxlt.gif

229

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:48

icxltm.gif

icxltm.gif

352

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:49

icxltx.gif

icxltx.gif

231

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:49

icxsn.gif

icxsn.gif

214

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:49

lg_accdb.gif

lg_icaccdb.gif

471

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:49

lg_accdb.png

lg_icaccdb.png

1634

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:49

lg_accde.gif

lg_icaccde.gif

479

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:49

lg_bmp.gif

lg_icbmp.gif

604

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:49

lg_gif.gif

lg_icgif.gif

501

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:49

lg_htdoc.gif

lg_ichtmdoc.gif

510

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:49

lg_htppt.gif

lg_ichtmppt.gif

484

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:49

lg_htpub.gif

lg_ichtmpub.gif

482

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:49

lg_htxls.gif

lg_ichtmxls.gif

504

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:49

lg_jfif.gif

lg_icjfif.gif

433

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:49

lg_jpe.gif

lg_icjpe.gif

433

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:49

lg_jpeg.gif

lg_icjpeg.gif

433

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:49

lg_jpg.gif

lg_icjpg.gif

433

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:49

lg_mpd.gif

lg_icmpd.gif

355

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:49

lg_mpp.gif

lg_icmpp.gif

363

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:49

lg_mpt.gif

lg_icmpt.gif

356

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:49

lg_png.gif

lg_icpng.gif

600

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:49

lg_pub.gif

lg_icpub.gif

462

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:49

lg_rtf.gif

lg_icrtf.gif

481

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:49

lg_tif.gif

lg_ictif.gif

604

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:49

lg_tiff.gif

lg_ictiff.gif

604

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:49

lg_vdx.gif

lg_icvdx.gif

540

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:49

lg_vsd.gif

lg_icvsd.gif

540

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:49

lg_vsl.gif

lg_icvsl.gif

482

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:49

lg_vss.gif

lg_icvss.gif

468

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:49

lg_vst.gif

lg_icvst.gif

502

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:49

lg_vstx.gif

lg_icvstx.gif

502

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:49

lg_vsx.gif

lg_icvsx.gif

468

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:49

lg_vtx.gif

lg_icvtx.gif

502

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:49

lg_xddo.gif

lg_icxddoc.gif

337

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:49

lg_xsn.gif

lg_icxsn.gif

323

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:49

openfold.gif

openfold.gif

142

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:49

ituser.gif

ituser.gif

1595

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

blueprintmtpro.eot

blueprintmtpro.eot

24734

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:49

blueprintmtpro.svg

blueprintmtpro.svg

105256

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:49

blueprintmtpro.ttf

blueprintmtpro.ttf

49468

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:49

blueprintmtpro.woff

blueprintmtpro.woff

31724

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:49

blueprintmtprolarge.png

blueprintmtprolarge.png

1563

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:49

blueprintmtprosmall.png

blueprintmtprosmall.png

1326

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:49

calibri.eot

calibri.eot

167788

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:49

calibri.svg

calibri.svg

365292

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:49

calibri.ttf

calibri.ttf

350124

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:49

calibri.woff

calibri.woff

184156

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:49

calibrilarge.png

calibrilarge.png

1318

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:49

calibrismall.png

calibrismall.png

1170

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:49

centurygothic.eot

centurygothic.eot

60600

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:49

centurygothic.svg

centurygothic.svg

165961

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:49

centurygothic.ttf

centurygothic.ttf

124584

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:49

centurygothic.woff

centurygothic.woff

79732

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:49

centurygothiclarge.png

centurygothiclarge.png

1589

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:49

centurygothicsmall.png

centurygothicsmall.png

1351

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:49

corbel.eot

corbel.eot

96453

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:49

corbel.svg

corbel.svg

185947

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:49

corbel.ttf

corbel.ttf

200316

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:49

corbel.woff

corbel.woff

106184

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:49

corbellarge.png

corbellarge.png

1351

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:49

corbelsmall.png

corbelsmall.png

1171

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:49

impact.eot

impact.eot

56550

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:49

impact.svg

impact.svg

162607

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:49

impact.ttf

impact.ttf

129012

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:49

impact.woff

impact.woff

76992

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:49

impactlarge.png

impactlarge.png

1304

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:49

impactsmall.png

impactsmall.png

1150

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:49

shellicons.eot

shellicons.eot

47960

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

shellicons.svg

shellicons.svg

57730

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

shellicons.ttf

shellicons.ttf

47768

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

shellicons.woff

shellicons.woff

26452

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

typewriterelite.eot

typewriterelite.eot

27328

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:49

typewriterelite.svg

typewriterelite.svg

77944

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:49

typewriterelite.ttf

typewriterelite.ttf

51708

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:49

typewriterelite.woff

typewriterelite.woff

30976

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:49

typewriterelitelarge.png

typewriterelitelarge.png

1548

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:49

typewriterelitesmall.png

typewriterelitesmall.png

1296

Ngày 13 tháng 9 năm 2012

11:49

help.xml

microsoft.sharepoint.powershell.dll-help.xml

3657496

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

wsshelp.xml_1025

microsoft.sharepoint.powershell.dll-help.xml

3657496

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

wsshelp.xml_1026

microsoft.sharepoint.powershell.dll-help.xml

3657496

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

wsshelp.xml_1029

microsoft.sharepoint.powershell.dll-help.xml

3657496

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

wsshelp.xml_1030

microsoft.sharepoint.powershell.dll-help.xml

3657496

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

wsshelp.xml_1032

microsoft.sharepoint.powershell.dll-help.xml

3657496

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

wsshelp.xml_1033

microsoft.sharepoint.powershell.dll-help.xml

3657496

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

wsshelp.xml_1035

microsoft.sharepoint.powershell.dll-help.xml

3657496

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

wsshelp.xml_1037

microsoft.sharepoint.powershell.dll-help.xml

3657496

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

wsshelp.xml_1038

microsoft.sharepoint.powershell.dll-help.xml

3657496

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

wsshelp.xml_1043

microsoft.sharepoint.powershell.dll-help.xml

3657496

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

wsshelp.xml_1044

microsoft.sharepoint.powershell.dll-help.xml

3657496

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

wsshelp.xml_1045

microsoft.sharepoint.powershell.dll-help.xml

3657496

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

wsshelp.xml_1048

microsoft.sharepoint.powershell.dll-help.xml

3657496

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

wsshelp.xml_1050

microsoft.sharepoint.powershell.dll-help.xml

3657496

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

wsshelp.xml_1051

microsoft.sharepoint.powershell.dll-help.xml

3657496

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

wsshelp.xml_1053

microsoft.sharepoint.powershell.dll-help.xml

3657496

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

wsshelp.xml_1054

microsoft.sharepoint.powershell.dll-help.xml

3657496

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

wsshelp.xml_1055

microsoft.sharepoint.powershell.dll-help.xml

3657496

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

wsshelp.xml_1057

microsoft.sharepoint.powershell.dll-help.xml

3657496

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

wsshelp.xml_1058

microsoft.sharepoint.powershell.dll-help.xml

3657496

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

wsshelp.xml_1060

microsoft.sharepoint.powershell.dll-help.xml

3657496

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

wsshelp.xml_1061

microsoft.sharepoint.powershell.dll-help.xml

3657496

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

wsshelp.xml_1062

microsoft.sharepoint.powershell.dll-help.xml

3657496

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

wsshelp.xml_1063

microsoft.sharepoint.powershell.dll-help.xml

3657496

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

wsshelp.xml_1066

microsoft.sharepoint.powershell.dll-help.xml

3657496

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

wsshelp.xml_1081

microsoft.sharepoint.powershell.dll-help.xml

3657496

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

wsshelp.xml_1086

microsoft.sharepoint.powershell.dll-help.xml

3657496

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

wsshelp.xml_1087

microsoft.sharepoint.powershell.dll-help.xml

3657496

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

wsshelp.xml_2070

microsoft.sharepoint.powershell.dll-help.xml

3657496

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

wsshelp.xml_2074

microsoft.sharepoint.powershell.dll-help.xml

3657496

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

icvsdm.gif_14

icvsdm.gif

1290

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

icvsdx.gif_14

icvsdx.gif

1288

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

lg_icvsdm.gif_14

lg_icvsdm.gif

577

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

lg_icvsdx.gif_14

lg_icvsdx.gif

540

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

pickerhierarchycontrol.js_14

pickerhierarchycontrol.js

126114

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

fldswss3.xml_14

fieldswss3.xml

50728

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

dispform.aspx_piclib_14

dispform.aspx

14311

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll_14

microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll

14.0.7006.1000

273016

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.dll_14

microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.dll

14.0.7007.1000

146040

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

blog.xsl_14

blog.xsl

40342

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

viewcategory.asp_blog_categories_14

viewcategory.aspx

13786

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

schema.xml_blog_comments_14

schema.xml

39634

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

viewcomment.asp_blog_comments_14

viewcomment.aspx

13786

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

viewpost.asp_blog_posts_14

viewpost.aspx

13786

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

dmslstdispform_aspx_14

dispform.aspx

13786

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

depl.xsd_14

deploymentmanifest.xsd

74297

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

docicon.xml_14

docicon.xml

14475

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

fldtypes.xsl_14

fldtypes.xsl

128231

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

datepicker.debug.js_14

datepicker.debug.js

30848

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

datepick.js_14

datepicker.js

20413

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

entityeditor.debug.js_14

entityeditor.debug.js

59260

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

entityeditor.js_14

entityeditor.js

38002

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

inplview.debug.js_14

inplview.debug.js

57512

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

inplview.js_14

inplview.js

39415

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

jsgrid.debug.js_14

jsgrid.debug.js

785068

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

jsgrid.js_14

jsgrid.js

400019

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

sp.debug.js_14

sp.debug.js

575930

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

sp.js_14

sp.js

390757

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

sp.ribbon.debug.js_14

sp.ribbon.debug.js

325227

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

sp.runtime.debug.js_14

sp.runtime.debug.js

110347

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

sp.runtime.js_14

sp.runtime.js

68791

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

sp.ui.rte.debug.js_14

sp.ui.rte.debug.js

594574

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

sp.ui.rte.js_14

sp.ui.rte.js

365926

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

spgantt.debug.js_14

spgantt.debug.js

39173

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

spgantt.js_14

spgantt.js

19338

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

dispform.asx_0071_14

dispform.aspx

13786

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

dispform.asx_0083_14

dispform.aspx

13786

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

dispform.asx_0082_14

dispform.aspx

13786

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

dispform.asx_0072_14

dispform.aspx

13786

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

dispform.asx_0038_14

dispform.aspx

13786

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

dispform.asx_0084_14

dispform.aspx

13786

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

defformt.asc_14

defaulttemplates.ascx

170271

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

actredir.asx_14

actionredirect.aspx

896

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

aggsetngs.asx_14

g tổng hợpsettings.aspx

8163

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

ctmark.asx_14

calltrackmark.aspx

211

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

clcnfm.asx_14

circulationconfirm.aspx

216

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

create.asx_14

create.aspx

33257

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

deacfeat.asx_14

deactivatefeature.aspx

4240

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

deletemu.asx_14

deletemu.aspx

188

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

filter.asx_14

filter.aspx

1793

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

gbredir.asx_14

groupboardredirect.aspx

216

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

iframe.asx_14

iframe.aspx

1494

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

listedit.asx_14

listedit.aspx

46078

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

mngct.asx_14

managecontenttype.aspx

10409

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

mngfeat.asx_14

managefeatures.aspx

4911

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

mngsubwb.asx_14

mngsubwebs.aspx

12291

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

default.asx_mobile_14

default.aspx

1513

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

mbllogin.asx_mobile_14

mbllogin.aspx

5337

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

mblwiki.asx_mobile_14

mblwiki.aspx

3598

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

mblwp.asx_mobile_14

mblwp.aspx

3603

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

pickerdialog.mas_14

pickerdialog.master

8739

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

rtedlg.mas_14

rtedialog.master

3153

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

picker.asx_14

picker.aspx

8613

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

pckrrst.asx_14

pickerresult.aspx

3

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

prjsetng.asx_14

prjsetng.aspx

16037

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

reqfeat.asx_14

reqfeatures.aspx

3750

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

srchrslt.asx_14

searchresults.aspx

6013

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

settings.asx_14

settings.aspx

9565

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

itthgbrg.png

itthgbrg.png

323

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

itwp.png

itwp.png

590

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

mb_gear.png

mb_gear.png

455

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

mb_audio.png

mb_audio.png

671

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

lg_icdoc.png

lg_icdoc.png

1542

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

lg_icdocm.png

lg_icdocm.png

1874

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

lg_icdocx.png

lg_icdocx.png

1656

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

lg_icdot.png

lg_icdot.png

1492

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

lg_icdotm.png

lg_icdotm.png

1779

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

lg_icdotx.png

lg_icdotx.png

1573

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

lg_gen.gif

lg_icgen.gif

171

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

lg_mpd.png

lg_icmpd.png

1587

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

lg_mpp.png

lg_icmpp.png

1583

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

lg_mpt.png

lg_icmpt.png

1552

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

lg_icodp.png

lg_icodp.png

1786

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

lg_icods.png

lg_icods.png

1845

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

lg_icodt.png

lg_icodt.png

1861

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

lg_icone.png

lg_icone.png

1484

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

lg_iconp.png

lg_iconp.png

1558

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

lg_icont.png

lg_icont.png

1544

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

lg_icpdf.png

lg_icpdf.png

451

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

lg_icpot.png

lg_icpot.png

1495

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

lg_icpotm.png

lg_icpotm.png

1785

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

lg_icpotx.png

lg_icpotx.png

1593

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

lg_icppa.png

lg_icppa.png

1397

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

lg_icppam.png

lg_icppam.png

1506

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

lg_icpps.png

lg_icpps.png

1696

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

lg_icppsm.png

lg_icppsm.png

1823

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

lg_icppsx.png

lg_icppsx.png

1603

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

lg_icppt.png

lg_icppt.png

1607

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

lg_icpptm.png

lg_icpptm.png

1894

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

lg_icpptx.png

lg_icpptx.png

1709

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

lg_pub.png

lg_icpub.png

1587

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

lgvdw.gif

lg_icvdw.gif

464

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

lg_vdx.png

lg_icvdx.png

1839

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

lg_vsdm.gif

lg_icvsdm.gif

577

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

lg_vsdx.gif

lg_icvsdx.gif

540

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

lg_vssm.gif

lg_icvssm.gif

468

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

lg_vssx.gif

lg_icvssx.gif

468

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

lg_vstm.gif

lg_icvstm.gif

502

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

lg_vsx.png

lg_icvsx.png

1549

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

lg_vtx.png

lg_icvtx.png

1686

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

lg_icxla.png

lg_icxla.png

1553

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

lg_icxlam.png

lg_icxlam.png

1579

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

lg_icxls.png

lg_icxls.png

1558

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

lg_icxlsb.png

lg_icxlsb.png

1598

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

lg_icxlsm.png

lg_icxlsm.png

1856

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

lg_icxlsx.png

lg_icxlsx.png

1635

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

lg_icxlt.png

lg_icxlt.png

1498

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

lg_icxltm.png

lg_icxltm.png

1783

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

lg_xltx.gif

lg_icxltx.gif

377

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

lg_icxltx.png

lg_icxltx.png

1570

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

lg_xsn.png

lg_icxsn.png

1418

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

link.gif

link.gif

359

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

ltagnda.png

ltagnda.png

594

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

ltann.png

ltann.png

905

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

ltappcat.png

ltappcatalog.png

1167

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

ltappreq.png

ltapprequests.png

1504

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

ltcat.gif

ltcat.gif

402

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

ltcommcat.png

ltcommcat.png

492

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

ltcommem.png

ltcommem.png

589

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

ltcommnt.gif

ltcommnt.gif

375

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

ltcontct.gif

ltcontct.gif

409

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

ltcontct.png

ltcontct.png

579

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

ltdatash.png

ltdatash.png

195

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

ltdecis.png

ltdecis.png

785

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

ltdisc.png

ltdisc.png

472

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

ltdl.png

ltdl.png

417

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

ltebl.png

ltebl.png

459

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

ltevent.png

ltevent.png

209

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

ltfl.png

ltfl.png

409

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

ltgbcall.gif

ltgbcall.gif

396

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

ltgbfaci.gif

ltgbfaci.gif

390

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

ltgbwher.gif

ltgbwher.gif

422

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

ltgen.png

ltgen.png

195

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

ltil.png

ltil.png

543

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

ltime.png

ltime.png

346

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

ltiss.png

ltiss.png

1426

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

ltissue.png

ltissue.png

681

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

ltlink.png

ltlink.png

2074

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

ltobject.png

ltobject.png

821

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

ltposts.gif

ltposts.gif

385

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

ltsurvey.png

ltsurvey.png

225

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

lttask.png

lttask.png

1176

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

ltthgbrg.png

ltthgbrg.png

754

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

ltwp.png

ltwp.png

706

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

mb_video.png

mb_video.png

209

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

mappushpin.25x39x32.png

mappushpin.25x39x32.png

1070

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

mappushpindisabled.25x39x32.png

mappushpindisabled.25x39x32.png

1026

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

mappushpinhover.25x39x32.png

mappushpinhover.25x39x32.png

1037

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

mapview.31x22x32.png

mapview.31x22x32.png

672

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

mb_button_bg.png

mb_button_bg.png

194

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

mention.11x11x32.png

mention.11x11x32.png

274

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

mtagnda.png

mtagnda.png

413

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

mtann.png

mtann.png

520

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

mtappcat.png

mtappcatalog.png

414

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

mtappreq.png

mtapprequests.png

548

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

mtcat.gif

mtcat.gif

197

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

mtcommcat.png

mtcommcat.png

330

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

mtcommem.png

mtcommem.png

388

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

mtcommnt.gif

mtcommnt.gif

193

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

mtcontct.gif

mtcontct.gif

137

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

mtcontct.png

mtcontct.png

293

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

mtdatash.png

mtdatash.png

129

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

mtdecis.png

mtdecis.png

516

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

mtdisc.png

mtdisc.png

307

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

mtdl.png

mtdl.png

252

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

mtebl.png

mtebl.png

245

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

mtevent.png

mtevent.png

135

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

mtfl.png

mtfl.png

227

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

mtgbcall.gif

mtgbcall.gif

396

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

mtgbfaci.gif

mtgbfaci.gif

377

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

mtgbwher.gif

mtgbwher.gif

390

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

mtgen.png

mtgen.png

129

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

mtil.png

mtil.png

280

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

mtime.png

mtime.png

188

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

mtiss.png

mtiss.png

534

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

mtissue.png

mtissue.png

447

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

mtlink.png

mtlink.png

565

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

mtobject.png

mtobject.png

460

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

mtposts.gif

mtposts.gif

197

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

mtsurvey.png

mtsurvey.png

141

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

mttask.png

mttask.png

405

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

mtthgbrg.png

mtthgbrg.png

526

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

mtwp.png

mtwp.png

391

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

mb_file.png

mb_file.png

215

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

nowfollowing.11x11x32.png

nowfollowing.11x11x32.png

257

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

o365brandsuite.png

o365brandsuite.png

2122

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

personplaceholder200.png

personplaceholder.200x150x32.png

2438

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

personplaceholder32.png

personplaceholder.32x32x32.png

737

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

personplaceholder42.png

personplaceholder.42x42x32.png

728

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

personplaceholder96.png

personplaceholder.96x96x32.png

1500

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

projectmanagedeliverables.16x16x32.png

projectmanagedeliverables.16x16x32.png

219

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

promotedsitetile.150x150x32.png

promotedsitetile.150x150x32.png

2530

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

repliedto.11x11x32.png

repliedto.11x11x32.png

257

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

mb_excel.png

mb_excel.png

572

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

mb_onenote.png

mb_onenote.png

456

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

mb_text.png

mb_text.png

268

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

mb_ppt.png

mb_ppt.png

577

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

mb_word.png

mb_word.png

535

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

mb_site.png

mb_siteworkspace.png

822

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

selectioncheckmarkcolumn.10x10x32.png

selectioncheckmarkcolumn.10x10x32.png

229

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

sharepointfoundation16.png

sharepointfoundation16.png

560

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

favicon.ico

favicon.ico

7886

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

sharepointdesigner32.png

sharepointdesigner32.png

1613

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

sharepointmetroapptile.png

sharepointmetroapptile.png

3992

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

siteicon.png

siteicon.png

2345

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

accsrv.images.progcircle16.gif

hig_progcircle_loading16.gif

420

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

loadingcirclests16.gif

loadingcirclests16.gif

420

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

accsrv.images.progcircle24.gif

hig_progcircle_loading24.gif

878

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

gears_anv4.gif_0001

gears_anv4.gif

878

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

loadin24.gif

hig_progcircle_loading24.gif

878

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

loadin24.png

hig_progcircle_loading24.gif

878

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

progress_circle_24.gif

progress-circle-24.gif

878

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

mb_navigation.png

mb_navigation.png

255

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

spstorefrontappdefault.16x16x32.png

spstorefrontappdefault.16x16x32.png

296

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

spstorefrontappdefault.96x96x32.png

spstorefrontappdefault.96x96x32.png

1036

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

tag.11x11x32.png

tag.11x11x32.png

228

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

updatelink.16x16x32.png

updatelink.16x16x32.png

320

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

usquig.png

usersquiggle.png

150

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

videopreview.png

videopreview.png

7110

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

mb_page.png

mb_page.png

710

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

mb_xml.png

mb_xml.png

464

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

busdata.dll

microsoft.businessdata.dll

15.0.5345.1000

128920

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:05

busdatar.dll

microsoft.businessdata.dll

15.0.5345.1000

128920

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:05

microsoft_web_design_server.dll

microsoft.web.design.server.dll

15.0.5477.1000

397224

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

microsoft_web_design_server_intl.dll

microsoft.web.design.server.intl.dll

15.0.4420.1017

21640

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

bdcmdsch.xsd

bdcmetadata.xsd

26300

bdcmeta.xsd

bdcmetadata.xsd

26300

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:05

bdcmdsc2.xsd

bdcmetadataresource.xsd

13089

bdcmetar.xsd

bdcmetadataresource.xsd

13089

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:05

onetnative.dll

onetnative.dll

15.0.5485.1000

518584

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

xlsrv.onetnative.dll

onetnative.dll

15.0.5485.1000

518584

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

onetutil.dll

onetutil.dll

15.0.5493.1000

2618808

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

office_extension_manager_js

sp.officeextensionmanager.js

35154

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

osfserver_client_dll

microsoft.sharepoint.client.workflowservices.dll

15.0.4599.1000

39128

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

osfserver_silverlight_dll

microsoft.sharepoint.client.workflowservices.silverlight.dll

15.0.4599.1000

39152

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

osfserver_serverproxy_dll

microsoft.sharepoint.workflowservices.serverproxy.dll

15.0.4599.1000

110280

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

osfserver_shared_dll

microsoft.sharepoint.workflowservicesbase.dll

15.0.4877.1000

88360

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

osfserver_shared_dll_intl

microsoft.sharepoint.workflowservicesbase.intl.dll

15.0.4420.1017

12464

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

proxylibrary.osfserver.xml

proxylibrary.osfserver.xml

164

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

osfserver_clientdbg_js

sp.workflowservices.debug.js

58451

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

osfserver_clientdbg_js.x64

sp.workflowservices.debug.js

58451

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

osfserver_client_js

sp.workflowservices.js

34083

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

osfserver_client_js.x64

sp.workflowservices.js

34083

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

addwrkfl.aspx

addwrkfl.aspx

61362

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

assocwrkfl.aspx

assocwrkfl.aspx

4655

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

availableworkflow.aspx

availableworkflow.aspx

7966

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

mytasks.aspx

mytasks.aspx

6818

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

oextnmgr.aspx

officeextensionmanager.aspx

2196

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

remwrkfl.aspx

remwrkfl.aspx

16619

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

osfserver.resx

osfserver.resx

45025

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

runningworkflows.aspx

runningworkflows.aspx

8570

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

validapp.osfsrv.xml

validappendpoints.osfserver.xml

1245

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

wfstart.asx

wfstart.aspx

202

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

workflow.asx

workflow.aspx

25914

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

workflowtaskpane.aspx

workflowtaskpane.aspx

1180

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

wrksetng.aspx

wrksetng.aspx

15843

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

wrkstat.aspx

wrkstat.aspx

27940

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

osfextap.dll

microsoft.sharepoint.officeextension.applicationpages.dll

15.0.5207.1000

16480

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

wfform.js

wfformtemplates.js

5024

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

osfap.dll

microsoft.sharepoint.workflowservices.applicationpages.dll

15.0.4755.1000

96880

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

webconfig.osfserver.xml

webconfig.osfserver.xml

504

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

addgallery.xap_silverlight

addgallery.xap

378993

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

microsoft.sharepoint.client.xap

microsoft.sharepoint.client.xap

221830

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

osscadmn.dll

microsoft.search.server.comadmin.dll

37296

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

wsstlb.net

microsoft.sharepoint.search.administration.mssitlb.dll

94144

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

wss12plc.config

policy.12.0.microsoft.sharepoint.search.config

597

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

wss12plc.dll

policy.12.0.microsoft.sharepoint.search.dll

15.0.5455.1000

15792

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

wss14plc.config

policy.14.0.microsoft.sharepoint.search.config

597

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

wss14plc.dll

policy.14.0.microsoft.sharepoint.search.dll

15.0.5455.1000

15792

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

searchom.dll_0003

microsoft.sharepoint.search.dll

15.0.5485.1000

3595696

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

searchom.dll_0005

microsoft.sharepoint.search.dll

15.0.5485.1000

3595696

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

srchomnt.dll_1

microsoft.sharepoint.search.native.dll

15.0.5493.1000

473520

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

wsrchps.dll

microsoft.sharepoint.search.powershell.dll

15.0.5455.1000

25520

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

control_blank.js

control_blank.js

1877

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

control_qbpreview.js

control_qbpreview.js

2793

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

control_qbpreview2.js

control_querybuilderpreview.js

2793

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

control_qbrefinement.js

control_querybuilderrefinement.js

3219

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

control_reco.js

control_recommendations.js

2728

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

control_defaultrefinement.js

control_refinement.js

3468

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

control_defaultsearchbox.js

control_searchbox.js

6819

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

control_sitesearchbox.js

control_searchbox_compact.js

6697

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

control_defaultresult.js

control_searchresults.js

32312

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

filter_refinement.js

filter_default.js

21014

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

filter_multirefinement.js

filter_multivalue.js

6263

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

filter_multirefinementbody.js

filter_multivalue_body.js

6605

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

filter_refinementpreview.js

filter_refinementpreview.js

3679

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

filter_slider.js

filter_slider.js

5293

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

filter_sliderwithbargraph.js

filter_sliderbargraph.js

5773

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

group_content.js

group_content.js

2159

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

group_defaultgroup.js

group_default.js

6616

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

group_qbpreview.js

group_qbpreview.js

3630

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

group_qbpreview2.js

group_querybuilderpreview.js

3630

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

hoverpanel_commonactions.js

item_commonhoverpanel_actions.js

12766

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

hoverpanel_commonbody.js

item_commonhoverpanel_body.js

7771

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

hoverpanel_commonheader.js

item_commonhoverpanel_header.js

5644

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

hoverpanel_community.js

item_community_hoverpanel.js

11080

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

hoverpanel_default.js

item_default_hoverpanel.js

4222

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

hoverpanel_discussion.js

item_discussion_hoverpanel.js

12919

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

hoverpanel_excel.js

item_excel_hoverpanel.js

5317

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

hoverpanel_microblog.js

item_microblog_hoverpanel.js

17457

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

hoverpanel_officedocument.js

item_officedocument_hoverpanel.js

4238

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

hoverpanel_onenote.js

item_onenote_hoverpanel.js

4194

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

hoverpanel_pdf.js

item_pdf_hoverpanel.js

4119

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

hoverpanel_people.js

item_person_hoverpanel.js

17577

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

hoverpanel_picture.js

item_picture_hoverpanel.js

6143

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

hoverpanel_powerpoint.js

item_powerpoint_hoverpanel.js

9702

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

hoverpanel_reply.js

item_reply_hoverpanel.js

10055

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

hoverpanel_site.js

item_site_hoverpanel.js

7582

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

hoverpanel_video.js

item_video_hoverpanel.js

14493

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

hoverpanel_webpage.js

item_webpage_hoverpanel.js

6608

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

hoverpanel_word.js

item_word_hoverpanel.js

9660

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

item_bestbet.js

item_bestbet.js

5596

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

item_commonbody.js

item_commonitem_body.js

8742

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

item_community.js

item_community.js

11512

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

item_communityportal.js

item_communityportal.js

9225

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

item_default.js

item_default.js

3894

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

item_discussion.js

item_discussion.js

15401

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

item_excel.js

item_excel.js

4011

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

item_microblog.js

item_microblog.js

17108

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

item_officedocument.js

item_officedocument.js

3970

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

item_onenote.js

item_onenote.js

4371

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

item_pdf.js

item_pdf.js

4102

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

item_people.js

item_person.js

24413

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

item_peopleintent.js

item_person_compacthorizontal.js

27705

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

item_personalresult.js

item_personalfavorite.js

3234

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

item_picture.js

item_picture.js

4286

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

item_powerpoint.js

item_powerpoint.js

4567

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

item_qbpreview.js

item_qbpreview.js

4148

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

item_qbpreview2.js

item_querybuilderpreview.js

4148

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

item_qbrefinement.js

item_querybuilderrefinement.js

3702

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

item_reco.js

item_recommendations.js

11964

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

item_reply.js

item_reply.js

15293

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

item_site.js

item_site.js

4544

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

item_video.js

item_video.js

7121

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

item_videointent.js

item_video_compacthorizontal.js

5535

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

item_webpage.js

item_webpage.js

3827

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

item_word.js

item_word.js

4157

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

serverrendertemplate.js

serverrendertemplate.xsl

12377

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

oss.swpf.analyticsrecommendationscript_dwp

analyticsrecommendationscript.webpart

1029

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

oss.swpf.recommendationscript_dwp

recommendationscript.webpart

1029

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

oss.swpf.navigation_dwp

navigation.webpart

1019

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

oss.swpf.refinementscript_dwp

refinementscript.webpart

1019

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

oss.swpf.resultscript_dwp

resultscript.webpart

1013

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

oss.swpf.searchboxscript_dwp

searchboxscript.webpart

1086

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

search.web.parts.fields.xml

displaytemplatecolumns.xml

5738

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

search.web.parts.ctypes.xml

displaytemplatecontenttypes.xml

2379

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

search.web.parts.feature.xml

feature.xml

5405

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

search.web.parts.dwpfiles.xml

webpartdwpfiles.xml

68278

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

setwa.asx_14

setwhereabouts.aspx

212

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

survedit.asx_14

survedit.aspx

36103

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

vwgrpprm.asx_14

viewgrouppermissions.aspx

5046

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

viewlsts.asx_14

viewlsts.aspx

16520

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

vwstyles.xsl_14

vwstyles.xsl

121144

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

cui.debug.js

cui.debug.js

646903

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

cui.js

cui.js

362624

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

cui.xsd

cui.xsd

50059

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

microsoft.web.commandui.dll

microsoft.web.commandui.dll

15.0.5455.1000

128944

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

microsoft.web.commandui.dll_0001

microsoft.web.commandui.dll

15.0.5455.1000

128944

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

xlsrv.commandui.dll

microsoft.web.commandui.dll

15.0.5455.1000

128944

Ngày 15 tháng 9 năm 2012

09:25

microsoft.web.constraint.dll

microsoft.web.constraint.dll

15.0.5455.1000

31152

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

xui.debug.js

xui.debug.js

43967

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

xui.js

xui.js

17999

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

microsoft_htmltrans_interface.dll

microsoft.htmltrans.interface.dll

15.0.5455.1000

19896

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:05

search.web.parts.dwpfiles11.xml

webpartdwpfiles11.xml

2821

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

searchwebpartsstapler.xml

feature.xml

528

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

searchwebpartsstapler_stapled.xml

stapledsitetemplates.xml

180

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

wss.feature.xml

feature.xml

716

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

wss.srcsiset.asx

spsearchserviceinstancesettings.aspx

17721

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

wss.searchpowershell.format.ps1xml

wsssearchpowershell.format.ps1xml

19601

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

wss.searchpowershell.types.ps1xml

wsssearchpowershell.types.ps1xml

16281

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

wss.admmap.xml

admin.sitemap.spsearch.xml

262

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

admcmds.xml_wss

stsadmcommands.spsearch.xml

505

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

wss.upgrade.config.xml

wsssearchupgrade.xml

315

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

wss.spsearch.asmx

spsearch.asmx

185

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

wss.intl.dll

microsoft.sharepoint.search.intl.dll

15.0.5485.1000

564144

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

setup.exe

setup.exe

15.0.5455.1000

1081248

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:05

svrsetup.exe

setup.exe

15.0.5455.1000

1081248

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:05

wsssetup.dll

wsssetup.dll

15.0.5493.1000

10406336

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

spdxappmanagement.dll

microsoft.sharepoint.appmanagement.dll

15.0.5455.1000

59312

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

devcore.rsx

appdevelopmentcore.resx

16448

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

appdevui.rsx

appdevelopmentui.resx

6618

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

devtmp.xml

developerlisttemplates.xml

545

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

dalts.xml

schema.xml

3330

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

develm.xml

elements.xml

7836

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

devftr.xml

feature.xml

1225

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

devlsi.xml

listinstances.xml

1169

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

easlfr.xml

feature.xml

609

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

depapp.aspx

deploydeveloperapp.aspx

11444

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

developertools.aspx

developertools.aspx

3558

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

ma_feature.xml

feature.xml

496

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

ma_listtemplate.xml

monitoredapps.xml

780

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

ma_listschema.xml

schema.xml

1761

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

feature.xml_spappanalyticsuploaderjob

feature.xml

637

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

appdev.dll

microsoft.sharepoint.appdevelopment.dll

15.0.5455.1000

65456

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

spdxap.dll

microsoft.sharepoint.appmonitoring.applicationpages.dll

15.0.5455.1000

65456

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

caappmonitoringdetails.aspx

ca_appmonitoringdetails.aspx

16262

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

caappmonitoringerrordetails.aspx

ca_appmonitoringerrordetails.aspx

3913

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

appmondetails.debug.js

appmondetails.debug.js

11843 

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

appmondetails.js

appmondetails.js

7764

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

appmondetails.xml

appmondetails.xml

93

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

addmonitoredapp.aspx

addmonitoredapp.aspx

7745

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

appmonitoringchart.aspx

appmonitoringchart.aspx

1699

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

appmonitoringdetails.aspx

appmonitoringdetails.aspx

16338

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

appmonitoringerrordetails.ashx

appmonitoringerrordetails.ashx

236

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

monitoredapps.aspx

monitoredapps.aspx

9164

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

taappmonitoringdetails.aspx

ta_appmonitoringdetails.aspx

16547

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

taappmonitoringerrordetails.aspx

ta_appmonitoringerrordetails.aspx

3283

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

tenantadminapps.aspx

tenantadminapps.aspx

5377

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

stsapa.dll

microsoft.sharepoint.applicationpages.administration.dll

15.0.5485.1000

657336

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

wssadmop.dll_0001

microsoft.sharepoint.administrationoperation.dll

15.0.5485.1000

1042368

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

wssadmin.exe_0001

wssadmin.exe

15.0.5455.1000

20392

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

appmng.svc

appmng.svc

375

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

appmngclient.config

client.config

2159

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

appmngweb.config

web.config

2641

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

bgximg.png

bgximg.png

1770

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

bgyimg.png

bgyimg.png

70

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

client.svc

client.svc

402

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

admwcfg.xml

adminwebconfig.sts.xml

3530

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

apppermissionprovider.bdcconnection.xml

apppermissionprovider.bdcconnection.xml

232

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

apppermissionprovider.content.xml

apppermissionprovider.content.xml

706

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

capabilitycheckers.sts.xml

capabilitycheckers.sts.xml

2789

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

docexflt.xml

docextflt.xml

4439

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

docparse.xml

docparse.xml

2293

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

gbwupgrade.xml

gbwupgrade.xml

4055

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

gbwupgradeb2b.xml

gbwupgradeb2b.xml

311

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

mdocview.xml

mdocview.xml

6975

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

mpsupgrade.xml

mpsupgrade.xml

15459

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

mpsupgradeb2b.xml

mpsupgradeb2b.xml

102

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

mredirection.xml

mredirection.xml

4660

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

proxylibrary.stsom.xml

proxylibrary.stsom.xml

217

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

rgnldflt.xml

rgnldflt.xml

81253

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

taupgrade.xml

tenantadminupgrade.xml

437

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

timezone.xml

timezone.xml

99866

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

webconfig_identitymodel_add

webconfig.identitymodel.add.xml

7529

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

webconfig_identitymodel_remove

webconfig.identitymodel.remove.xml

3122

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

wssupgrade.xml

wssupgrade.xml

9043

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

wssupgradeb2b.xml

wssupgradeb2b.xml

4719

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

oleprsx.dll

oleparser.dll

15.0.5455.1000

35232

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

microsoft.sharepoint.dotnetinterceptor.dll

microsoft.sharepoint.dotnetinterceptor.dll

15.0.5455.1000

16808

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

microsoft.sharepoint.dotnetinterceptor.dll_001

microsoft.sharepoint.dotnetinterceptor.dll

15.0.5455.1000

16808

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

microsoft_sharepoint_dsp.dll

microsoft.sharepoint.dsp.dll

15.0.5455.1000

51616

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

microsoft_sharepoint_dsp_oledb.dll

microsoft.sharepoint.dsp.oledb.dll

15.0.5455.1000

116144

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

microsoft_sharepoint_dsp_soappt.dll

microsoft.sharepoint.dsp.soappt.dll

15.0.5455.1000

79272

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

microsoft_sharepoint_dsp_sts.dll

microsoft.sharepoint.dsp.sts.dll

15.0.5455.1000

96672

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

microsoft_sharepoint_dsp_xmlurl.dll

microsoft.sharepoint.dsp.xmlurl.dll

15.0.5455.1000

79264

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

schema.xml_accreq

schema.xml

21500

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

accreq.xml

accessrequests.xml

681

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

feature.xml_accreq

feature.xml

497

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

applications.xml

applications.xml

8249

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

apps.xml

apps.xml

3078

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

backups.xml

backups.xml

4398

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

configurationwizards.xml

configurationwizards.xml

912

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

default.xml

default.xml

12609

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

feature.xml_sts

feature.xml

1712

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

genappsettings.xml

generalapplicationsettings.xml

1989

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

monitoring.xml

monitoring.xml

3736

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

o365configuration.xml

office365configuration.xml

405

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

quicklaunch.xml

quicklaunch.xml

555

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

security.xml

security.xml

5954

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

systemsettings.xml

systemsettings.xml

5280

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

upgradeandmigration.xml

upgradeandmigration.xml

1630

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

schema.xml_announce

schema.xml

26227

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

announce.xml

announcements.xml

456

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

feature.xml_announce

feature.xml

500

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

applockdown.xml

applockdown.xml

2321

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

feature.xml_apploc

feature.xml

400

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

appreglinks.xml

appregistrationlinks.xml

793

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

feature.xml_appreg

feature.xml

554

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

schema.xml_apprequestslist

schema.xml

10229

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

apprequestscontenttypes.xml_apprequestslist

apprequestscontenttypes.xml

1748

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

apprequestsfields.xml_apprequestslist

apprequestsfields.xml

5336

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

apprequestslistinstance.xml_apprequestslist

apprequestslistinstance.xml

403

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

apprequestslisttemplate.xml_apprequestslist

apprequestslisttemplate.xml

627

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

feature.xml_apprequestslist

feature.xml

1516

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

autohostedlicensing_fields.xml_autohostedapplicensing

autohostedapplicensingfields.xml

771

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

feature.xml_autohostedapplicensing

feature.xml

744

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

autohostedlicensing_controls.xml_autohostedapplicensing

resourcebar.xml

412

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

feature.xml_autohostedapplicensingstapling

feature.xml

487

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

elements.xml_autohostedapplicensingstapling

staplingelements.xml

223

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

blog.dwp_admintools

blogadmin.dwp

468

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

blog.dwp_archives

blogarchives.dwp

462

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

blog.webpart_notifications

blognotifications.webpart

883

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

elements.xml_basicwebparts

elements.xml

1652

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

elements14.xml_basicwebparts

elements14.xml

629

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

elements15.xml_basicwebparts

elements15.xml

1407

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

feature.xml_basicwebparts

feature.xml

3149

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

gettingstarted.webpart_basicwebparts

gettingstarted.webpart

834

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

mscontenteditor.dwp_basicwebparts

mscontenteditor.dwp

506

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

msimage.dwp_basicwebparts

msimage.dwp

483

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

msmembers.dwp_basicwebparts

msmembers.dwp

487

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

mspageviewer.dwp_basicwebparts

mspageviewer.dwp

498

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

mspiclibslideshow.webpart_basicwebparts

mspicturelibraryslideshow.webpart

733

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

msscripteditor.webpart_basicwebparts

msscripteditor.webpart

739

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

mssimpleform.dwp_basicwebparts

mssimpleform.dwp

799

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

msuserdocs.dwp_basicwebparts

msuserdocs.dwp

492

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

msusertasks.dwp_basicwebparts

msusertasks.dwp

495

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

msxml.dwp_basicwebparts

msxml.dwp

475

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

silverlight.webpart_basicwebparts

silverlight.webpart

669

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

timeline.webpart_basicwebparts

timeline.webpart

831

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

extsubsh_feature.xml

feature.xml

570

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

allcategories.asp_blog_categories

allcategories.aspx

2718

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

editcategory.asp_blog_categories

editcategory.aspx

4167

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

mycategories.asp_blog_categories

mycategories.aspx

2718

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

newcategory.asp_blog_categories

newcategory.aspx

4197

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

schema.xml_blog_categories

schema.xml

18153

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

viewcategory.asp_blog_categories

viewcategory.aspx

4190

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

allcomments.asp_blog_comments

allcomments.aspx

2718

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

byauthor.asp_blog_comments

byauthor.aspx

2718

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

editcomment.asp_blog_comments

editcomment.aspx

4167

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

mycomments.asp_blog_comments

mycomments.aspx

2718

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

newcomment.asp_blog_comments

newcomment.aspx

4197

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

schema.xml_blog_comments

schema.xml

35968

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

viewcomment.asp_blog_comments

viewcomment.aspx

4190

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

allposts.asp_blog_posts

allposts.aspx

2718

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

archive.asp_blog_posts

archive.aspx

2718

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

byauthor.asp_blog_posts

byauthor.aspx

2718

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

bycategory.asp_blog_posts

bycategory.aspx

2718

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

calendar.asp_blog_posts

calendar.aspx

2718

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

editpost.asp_blog_posts

editpost.aspx

4167

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

myposts.asp_blog_posts

myposts.aspx

2718

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

newpost.asp_blog_posts

newpost.aspx

4197

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

schema.xml_blog_posts

schema.xml

81082

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

viewpost.asp_blog_posts

viewpost.aspx

4190

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

elements.xml_blog

elements.xml

1207

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

feature.xml_blog

feature.xml

1326

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

category.asp_blogcon

category.aspx

2649

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

date.asp_blog_blogcon

date.aspx

2643

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

elements.xml_blogcon

elements.xml

29090

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

feature.xml_blogcon

feature.xml

517

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

monthlyarchive.asp_blogcon

monthlyarchive.aspx

2737

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

post.asp_blogcon

post.aspx

3153

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

summary.asp_blog_blogcon

summary.aspx

3200

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

default.asp_blog_bloghp

default.aspx

2682

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

elements.xml_bloghp

elements.xml

8483

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

feature.xml_bloghp

feature.xml

501

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

schema.xml_calltrack

schema.xml

314515

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

calltrack.xml

calltracklist.xml

5563

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

feature.xml_calltrack

feature.xml

1178

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

schema.xml_circulation

schema.xml

313711

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

circulation.xml

circulationlist.xml

6489

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

feature.xml_circulation

feature.xml

1196

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

schema.xml_contacts

schema.xml

8715

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

contacts.xml

contacts.xml

451

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

feature.xml_contacts

feature.xml

480

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

srcharea.xml

searcharea.xml

1279

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

feature.xml_0004

feature.xml

527

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

contenttypesettings.xml

contenttypesettings.xml

4678

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

feature.xml_0010

feature.xml

537

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

schema.xml_corpcatalog

schema.xml

32074

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

corporatecatalogcustomactions.xml_corpcatalog

corporatecatalogcustomactions.xml

8553

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

corporatecatalogfields.xml_corpcatalog

corporatecatalogfields.xml

11303

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

corporatecataloginstance.xml_corpcatalog

corporatecataloginstance.xml

422

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

corporatecatalogtemplate.xml_corpcatalog

corporatecatalogtemplate.xml

665

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

feature.xml_corpcatalog

feature.xml

2174

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

webeventreceiver.xml_corpcatalog

webeventreceiver.xml

578

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

feature.xml_corpgallerysettings

feature.xml

408

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

ctypswss.xml

ctypeswss.xml

48192

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

ctpswss2.xml

ctypeswss2.xml

26052

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

ctpswss3.xml

ctypeswss3.xml

2093

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

feature_0004.xml

feature.xml

3974

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

schema.xml_custom

schema.xml

3427

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

custlist.xml

customlist.xml

442

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

feature.xml_custom

feature.xml

479

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

schema.xml_dsl

schema.xml

4343

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

dsl.xml

datasourcelibrary.xml

512

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

feature.xml_dsl

feature.xml

477

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

ribbon.xml

ribbon.xml

4984

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

schema.xml_discuss

schema.xml

266868

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

discuss.xml

discussions.xml

1715

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

feature.xml_discuss

feature.xml

1750

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

editdlg.htm_doclib

editdlg.htm

4892

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

editdlg.htm_ldoclib

editdlg.htm

4892

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

editdlg.htm_pubfeap

editdlg.htm

4892

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

editdlg.htm_pubresfeat

editdlg.htm

4892

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

reportcenterdoclibeditdlg_htm

editdlg.htm

4892

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

rleditdlg.htm

editdlg.htm

4892

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

filedlg.htm_doclib

filedlg.htm

4754

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

filedlg.htm_ldoclib

filedlg.htm

4754

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

filedlg.htm_pubfeap

filedlg.htm

4754

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

filedlg.htm_pubresfeat

filedlg.htm

4754

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

reportcenterdoclibfiledlg_htm

filedlg.htm

4754

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

rlfiledlg.htm_ldoclib

filedlg.htm

4754

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

repair.aspx_doclib

repair.aspx

3259

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

repair.aspx_ldoclib

repair.aspx

3259

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

repair.aspx_pubfeap

repair.aspx

3259

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

repair.aspx_pubresfeat

repair.aspx

3259

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

reportcenterdoclibrepair_aspx

repair.aspx

3259

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

reportcenterdoclibschema_xml

schema.xml

31199

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

schema.xml_doclib

schema.xml

31199

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

schema.xml_pubfeap

schema.xml

31199

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

reportcenterdoclibupload_aspx

upload.aspx

5911

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

rlupload.aspx

upload.aspx

5911

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

upload.aspx_doclib

upload.aspx

5911

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

upload.aspx_ldoclib

upload.aspx

5911

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

upload.aspx_pubfeap

upload.aspx

5911

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

upload.aspx_pubresfeat

upload.aspx

5911

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

doclib.xml

documentlibrary.xml

476

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

feature.xml_doclib

feature.xml

499

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

elements.xml_downloadfromofficedotcom

elements.xml

114

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

feature.xml_downloadfromofficedotcom

feature.xml

521

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

emltemplates.xml

emailtemplates.xml

2233

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

emltemplates.xml_14

emailtemplates.xml

2233

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

evalnoupg.xml

evalsitecreatewithnoupgrade.xml

1443

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

evalnoupg.xml_14

evalsitecreatewithnoupgrade.xml

1443

Ngày 14 tháng 9 năm 2012

01:06

evalupg.xml

evalsitecreationwithupgrade.xml