Tóm tắt

Bản cập nhật bảo mật này giải quyết Microsoft SharePoint Server lỗ hổng thực thi mã từ xa. Để tìm hiểu thêm về lỗ hổng, hãy xem Microsoft Common Vulnerabilities and Exposures CVE-2022-29108.

Lưu ý: Để áp dụng bản cập nhật bảo mật này, bạn phải cài đặt phiên bản Gói Dịch vụ 1 dành cho Microsoft SharePoint Foundation 2013trên máy tính.

Cách tải và cài đặt bản cập nhật

Phương pháp 1: Microsoft Update

Bản cập nhật này có sẵn từ Microsoft Update. Khi bạn bật cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ tự động được tải xuống và cài đặt. Để biết thêm thông tin về cách tự động tải bản cập nhật bảo mật, hãy xem Windows Update: Câu hỏi thường gặp.

Phương pháp 2: Danh mục Microsoft Update

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.

Phương pháp 3: Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Bạn có thể tải gói cập nhật độc lập thông qua Trung tâm Tải xuống của Microsoft. Làm theo hướng dẫn cài đặt trên trang tải xuống để cài đặt bản cập nhật.

Thông tin Bổ sung

Thông tin triển khai bản cập nhật bảo mật

Để biết thông tin triển khai về bản cập nhật này, hãy xem Thông tin triển khai bản cập nhật bảo mật : ngày 10 tháng 5 năm 2022 (KB5014317).

Thông tin về việc thay thế bản cập nhật bảo mật

Bản cập nhật bảo mật này thay thế bản cập nhật bảo mật đã phát hành 5002189.

Thông tin về băm tệp

Tên tệp

Hàm băm SHA256

sts2013-kb5002203-fullfile-x64-glb.exe

953FF5339429C27A96CF1A15CB06A3102CC2ACF850CF0E9E74EFE0C0EC242134

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau đây. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ chuẩn quốc tế (UTC). Ngày và giờ cho các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác nhất định trên các tệp.

Mã định danh tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

feature.xml_siteassets

feature.xml

526

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

feature.xml_sitehelp

feature.xml

804

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

feature.xml_sitenotebook

feature.xml

703

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

feature.xml_0002

feature.xml

516

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

sitesettings.xml

sitesettings.xml

21358

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

elements.xml_sitestat

elements.xml

334

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

elements14.xml_sitestat

elements.xml

334

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

feature.xml_sitestat

feature.xml

397

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

feature14.xml_sitestat

feature.xml

397

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

upgfeature.xml

feature.xml

528

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

upgfeature.xml_14

feature.xml

528

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

siteupgrade.xml

siteupgradelinks.xml

970

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

siteupgrade.xml_14

siteupgradelinks.xml

970

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

elements.xml_suitenav

elements.xml

478

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

feature.xml_suitenav

feature.xml

366

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

surveys.xml

surveys.xml

477

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

feature.xml_surveys

feature.xml

478

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

schema.xml_surveys

schema.xml

40244

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

tasks.xml

tasks.xml

468

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

feature.xml_tasks

feature.xml

476

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

schema.xml_tasks

schema.xml

17465

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

feature_teamcollab.xml

feature.xml

3223

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

default.xml_tenantadminbdc

default.xml

347

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

feature.xml_tenantadminbdc

feature.xml

514

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

feature.xml_tenantadminbdcstapling

feature.xml

443

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

feature.xml_tenantadminbdcfeaturestp

featurestapling.xml

222

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

default.xml_tenantadminlinks

default.xml

3573

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

feature.xml_tenantadminlinks

feature.xml

517

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

timecard.xml

timecardlist.xml

8045

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

feature.xml_timecard

feature.xml

916

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

schema.xml_timecard

schema.xml

8517

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

feature.xml_excelserveredit

feature.xml

749

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

feature.xml_excelserveredit_14

feature.xml

749

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

feature.xml_officewebapps

feature.xml

752

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

feature.xml_officewebapps_14

feature.xml

752

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

feature.xml_onenoteserverviewing

feature.xml

752

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

feature.xml_onenoteserverviewing_14

feature.xml

752

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

feature.xml_wordserverviewing

feature.xml

752

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

feature.xml_wordserverviewing_14

feature.xml

752

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

wbpglib.xml

webpagelibrary.xml

496

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

feature.xml_webpagelib

feature.xml

478

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

schema.xml_webpagelib

schema.xml

16443

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

upload.aspx_webpagelib

upload.aspx

5911

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

whatsnew.xml

whatsnewlist.xml

518

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

feature.xml_whatsnew

feature.xml

521

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

schema.xml_whatsnew

schema.xml

21487

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

whereabouts.xml

whereaboutslist.xml

1704

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

feature.xml_whereabouts

feature.xml

1067

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

schema.xml_whereabouts

schema.xml

149506

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

feature.xml_wikipagehomepage

feature.xml

902

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

feature.xml_wikiwelcome

feature.xml

594

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

workflowhistory.xml

workflowhistory.xml

489

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

feature.xml_wrkflhis

feature.xml

482

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

schema.xml_wrkflhis

schema.xml

8019

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

workflowprocess.xml

workflowprocess.xml

496

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

feature.xml_wrkflproc

feature.xml

531

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

schema.xml_wrkflprc

schema.xml

629

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

formlib.xml

xmlformlibrary.xml

477

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

feature.xml_xmlform

feature.xml

472

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

editdlg.htm_xmlform

editdlg.htm

4892

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

filedlg.htm_xmlform

filedlg.htm

4754

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

repair.aspx_xmlform

repair.aspx

3272

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

schema.xml_xmlform

schema.xml

20593

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

upload.aspx_xmlform

upload.aspx

5911

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

fgimg.png

fgimg.png

11776

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

microsoft.sharepoint.health.dll

microsoft.sharepoint.health.dll

15.0.5357.1000

102792

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

microsoft.sharepoint.identitymodel.dll

microsoft.sharepoint.identitymodel.dll

15.0.5249.1000

263048

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

admin.dll_0001

admin.dll

15.0.4454.1000

18528

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

author.dll_0001

author.dll

15.0.4454.1000

18528

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

shtml.dll_0001

shtml.dll

15.0.4454.1000

18544

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

jsgridcluster.png

jsgridcluster.png

2003

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

microsoft.online.sharepoint.dedicated.tenantadmin.dll

microsoft.online.sharepoint.dedicated.tenantadmin.dll

15.0.4605.1000

48832

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

microsoft.online.sharepoint.dedicated.tenantadmin.serverstub.dll

microsoft.online.sharepoint.dedicated.tenantadmin.serverstub.dll

15.0.4535.1000

79608

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

microsoft.sharepoint.client.dll

microsoft.sharepoint.client.dll

15.0.5411.1000

499080

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:03

microsoft.sharepoint.client.dll_0001

microsoft.sharepoint.client.dll

15.0.5411.1000

499080

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:03

taps_client.dll

microsoft.sharepoint.client.dll

15.0.5411.1000

499080

microsoft.sharepoint.client.phone.dll

microsoft.sharepoint.client.phone.dll

15.0.5411.1000

434072

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:45

microsoft.sharepoint.client.phone.runtime.dll

microsoft.sharepoint.client.phone.runtime.dll

15.0.4859.1000

206616

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:45

microsoft.sharepoint.client.runtime.dll

microsoft.sharepoint.client.runtime.dll

15.0.4859.1000

298240

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:03

microsoft.sharepoint.client.runtime.dll_0001

microsoft.sharepoint.client.runtime.dll

15.0.4859.1000

298240

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:03

taps_client.runtime.dll

microsoft.sharepoint.client.runtime.dll

15.0.4859.1000

298240

microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll

microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll

15.0.5357.1000

623520

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll_0001

microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll

15.0.5357.1000

623520

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll

microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll

15.0.5411.1000

434624

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:03

microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.dll

microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.dll

15.0.4859.1000

197424

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:03

spmintl.dll

microsoft.sharepoint.linq.codegeneration.intl.dll

15.0.4420.1017

17032

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

spldtsvc.dll

microsoft.sharepoint.linq.dataservice.dll

15.0.4633.1000

42720

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

splinq.dll

microsoft.sharepoint.linq.dll

15.0.4843.1000

376032

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

splinqvs.dll

microsoft.sharepoint.linq.dll

15.0.4843.1000

376032

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

splintl.dll

microsoft.sharepoint.linq.intl.dll

15.0.4420.1017

26784

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

microsoft.sharepoint.serverstub.dll

microsoft.sharepoint.serverstub.dll

15.0.5411.1000

1420680

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

spnativerequestmoduledll_0001

spnativerequestmodule.dll

42064

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

offprsx.dll

offparser.dll

15.0.5337.1000

1489304

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

oisimg.dll

oisimg.dll

15.0.5085.1000

96848

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

stslib.dll_0001

microsoft.sharepoint.library.dll

15.0.4971.1000

184576

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

owssvr.dll_0001

owssvr.dll

15.0.5449.1000

6379944

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

sts11plc.config

policy.11.0.microsoft.sharepoint.config

590

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

sts11plc.dll

policy.11.0.microsoft.sharepoint.dll

15.0.4420.1017

12456

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

spsec11.config

policy.11.0.microsoft.sharepoint.security.config

599

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

spsec11.dll

policy.11.0.microsoft.sharepoint.security.dll

15.0.4420.1017

12496

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

sts12plc.config

policy.12.0.microsoft.sharepoint.config

590

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

sts12plc.dll

policy.12.0.microsoft.sharepoint.dll

15.0.4420.1017

12456

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

spsec12.config

policy.12.0.microsoft.sharepoint.security.config

599

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

spsec12.dll

policy.12.0.microsoft.sharepoint.security.dll

15.0.4420.1017

12456

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

wfa12plc.config

policy.12.0.microsoft.sharepoint.workflowactions.config

606

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

wfa12plc.dll

policy.12.0.microsoft.sharepoint.workflowactions.dll

15.0.4420.1017

12488

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

wfs12plc.config

policy.12.0.microsoft.sharepoint.workflows.config

600

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

wfs12plc.dll

policy.12.0.microsoft.sharepoint.workflows.dll

15.0.4420.1017

12496

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

businessdata14.config

policy.14.0.microsoft.businessdata.config

592

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

businessdata14.dll

policy.14.0.microsoft.businessdata.dll

15.0.4420.1017

12464

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

clt14plc.config

policy.14.0.microsoft.sharepoint.client.config

597

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

clt14plc.dll

policy.14.0.microsoft.sharepoint.client.dll

15.0.4420.1017

12472

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

cltrtm14.config

policy.14.0.microsoft.sharepoint.client.runtime.config

605

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

cltrtm14.dll

policy.14.0.microsoft.sharepoint.client.runtime.dll

15.0.4420.1017

12488

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

cltsvr14.config

policy.14.0.microsoft.sharepoint.client.serverruntime.config

611

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

cltsvr14.dll

policy.14.0.microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll

15.0.4420.1017

12496

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

sts14plc.config

policy.14.0.microsoft.sharepoint.config

590

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

sts14plc.dll

policy.14.0.microsoft.sharepoint.dll

15.0.4420.1017

12472

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

linq14.config

policy.14.0.microsoft.sharepoint.linq.config

595

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

linq14.dll

policy.14.0.microsoft.sharepoint.linq.dll

15.0.4420.1017

12464

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

powshl14.config

policy.14.0.microsoft.sharepoint.powershell.config

601

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

powshl14.dll

policy.14.0.microsoft.sharepoint.powershell.dll

15.0.4420.1017

12480

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

spsec14.config

policy.14.0.microsoft.sharepoint.security.config

599

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

spsec14.dll

policy.14.0.microsoft.sharepoint.security.dll

15.0.4420.1017

12456

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

wfa14plc.config

policy.14.0.microsoft.sharepoint.workflowactions.config

606

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

wfa14plc.dll

policy.14.0.microsoft.sharepoint.workflowactions.dll

15.0.4420.1017

12488

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

wfs14plc.config

policy.14.0.microsoft.sharepoint.workflows.config

600

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

wfs14plc.dll

policy.14.0.microsoft.sharepoint.workflows.dll

15.0.4420.1017

12496

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

cmdui14.config

policy.14.0.microsoft.web.commandui.config

593

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

cmdui14.dll

policy.14.0.microsoft.web.commandui.dll

15.0.4420.1017

12464

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

format.ps1xml

sharepointpowershell.format.ps1xml

61362

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

microsoft.sharepoint.powershell.dll_0001

microsoft.sharepoint.powershell.dll

15.0.5357.1000

985992

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

microsoft.sharepoint.powershell.intl.dll

microsoft.sharepoint.powershell.intl.dll

15.0.5357.1000

88456

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

psconsole.psc1

psconsole.psc1

181

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

sharepoint.ps1

sharepoint.ps1

9838

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

spcmdletschema.xsd

spcmdletschema.xsd

1114

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

wsscmdlet.xml

wsscmdlet.xml

113235

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

types.ps1xml

sharepointpowershell.types.ps1xml

18000

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

pscintl.dll

microsoft.sharepoint.setupconfiguration.intl.dll

15.0.5357.1000

2086792

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

psconfig.exe

psconfig.exe

15.0.5357.1000

558488

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

psconfig.exe.config

psconfig.exe.config

273

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

psconfigui.exe

psconfigui.exe

15.0.5357.1000

819616

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

psconfigui.exe.config

psconfigui.exe.config

273

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

core_0.rsx

core.resx

490005

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

admincfg.xml

adminconfig.xml

1288

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

bdcservice.xml

bdcservice.xml

632

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

joinfarm.xml

joinfarm.xml

648

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

silverlight.js_script

silverlight.js

7950

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

sts_addgallery_ooprovider

addgallery.officeonlineprovider.dll

15.0.4420.1017

43144

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

addgallery.aspx_silverlight

addgallery.aspx

11757

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

dldsln16.png

dldsln16.png

912

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

dldsln32.png

dldsln32.png

2612

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

sts_addgallery_server

microsoft.sharepoint.addgallery.server.dll

15.0.5345.1000

118168

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

sp.datetimeutil.res_0.resx

sp.datetimeutil.res.resx

5825

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

sp.datetimeutil.res_0.resx_0.scriptx

sp.datetimeutil.res.resx.scriptx

255

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

sp.jsgrid.res_0.resx

sp.jsgrid.res.resx

16415

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

sp.jsgrid.res_0.resx_0.scriptx

sp.jsgrid.res.resx.scriptx

249

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

sp.res_0.resx

sp.res.resx

74046

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

spmetal.exe

spmetal.exe

15.0.4420.1017

140488

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

sts.spuchostservice.exe

spuchostservice.exe

15.0.4525.1000

118040

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

sts.spuchostservice.exe.config

spuchostservice.exe.config

644

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

sts.spucworkerprocess.exe

spucworkerprocess.exe

15.0.4510.1000

46856

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

sts.spucworkerprocess.exe.config

spucworkerprocess.exe.config

654

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

sts.spucworkerprocessproxy.exe

spucworkerprocessproxy.exe

15.0.4420.1017

115440

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

sts.spucworkerprocessproxy.exe.config

spucworkerprocessproxy.exe.config

644

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

spusercode.dll_0001

microsoft.sharepoint.usercode.dll

15.0.4525.1000

26816

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

admsoap.dll

admsoap.dll

15.0.4420.1017

15496

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

admin.amx

admin.asmx

86

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

admdisco.asx

admindisco.aspx

1283

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

admwsdl.asx

adminwsdl.aspx

9474

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

web.cfg_0001

web.config

445

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

stsadm.exe

stsadm.exe

15.0.4420.1017

350392

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

stsadm.exe.config

stsadm.exe.config

272

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

stscfg.exe

stscfg.exe

15.0.4420.1017

14944

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

becwebserviceclientconfig

client.config

1437

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

securitytokenappsvc

appsts.svc

452

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

appwrweb.cfg

appwpresweb.config

1210

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

cloudweb.cfg

cloudweb.config

67626

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

stsomdia.dll

microsoft.sharepoint.diagnostics.dll

15.0.4420.1017

18080

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

stsom.dll

microsoft.sharepoint.dll

15.0.5449.1000

26930088

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

stsom.dll_0001

microsoft.sharepoint.dll

15.0.5449.1000

26930088

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

xlsrv.ecs.stsom.dll

microsoft.sharepoint.dll

15.0.5449.1000

26930088

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

xlsrv.ecswatchdog.stsom.dll

microsoft.sharepoint.dll

15.0.5449.1000

26930088

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

xlsrv.stsom.dll

microsoft.sharepoint.dll

15.0.5449.1000

26930088

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

stsomdr.dll

microsoft.sharepoint.intl.dll

15.0.5357.1000

1260424

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

bdcservice.svc

bdcservice.svc

383

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

bdcwebclient.config

client.config

2125

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

bdcserviceweb.config

web.config

3156

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

securitytokenclientconfig

client.config

3448

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

securitytokenconfig

web.config

6235

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

securitytokensvc

securitytoken.svc

443

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

wintokcachesvc

windowstokencache.svc

395

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

subscriptionsettingsclientconfig

client.config

2369

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

subscriptionsettingsservicesvc

subscriptionsettings.svc

367

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

subscriptionsettingsserviceconfig

web.config

2647

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

topologyclientconfig

client.config

982

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

topologyservicesvc

topology.svc

347

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

cấu hình dịch vụ liên kết

web.config

1604

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

usercodeweb.cfg

web.config

1002

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

web.cfg

web.config

67626

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

web.cfg_0003

web.config

258

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

stsap.dll

microsoft.sharepoint.applicationpages.dll

15.0.5435.1000

1485248

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

stsomsec.dll

microsoft.sharepoint.security.dll

15.0.4420.1017

16512

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:03

stsomsec.dll_0001

microsoft.sharepoint.security.dll

15.0.4420.1017

16512

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:03

xlsrv.spsec.dll

microsoft.sharepoint.security.dll

15.0.4420.1017

16512

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:03

sppimps.xml

sharepointpermission.impersonate.xml

207

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

sppom.xml

sharepointpermission.objectmodel.xml

207

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

sppusog.xml

sharepointpermission.unsafesaveonget.xml

211

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

wssmedtr.cfg

wss_mediumtrust.config

13782

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

wssmintr.cfg

wss_minimaltrust.config

9149

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

usercode.cfg

wss_usercode.config

5855

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

sub.amx

alerts.asmx

88

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

subdisco.asx

alertsdisco.aspx

1313

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

subwsdl.asx

alertswsdl.aspx

8824

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

auth.amx

authentication.asmx

96

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

autdisco.asx

authenticationdisco.aspx

1301

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

autwsdl.asx

authenticationwsdl.aspx

5968

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

bdcadminservice.svc

bdcadminservice.svc

332

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

bdcexecutionservice.svc

bdcremoteexecutionservice.svc

197

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

bdcresolverpickerservice.svc

bdcresolverpickerservice.svc

402

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

cellstorage.https.svc

cellstorage.https.svc

205

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

cellstorage.svc

cellstorage.svc

200

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

copy.amx

copy.asmx

86

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

copdisco.asx

copydisco.aspx

1281

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

copwsdl.asx

copywsdl.aspx

11267

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

diagnostics.amx

diagnostics.asmx

103

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

diagdata.svc

diagnosticsdata.svc

391

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

diagnosticsdisco.asx

diagnosticsdisco.aspx

1329

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

diagnosticswsdl.asx

diagnosticswsdl.aspx

4677

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

documentsharing.svc

documentsharing.svc

331

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

dspsts.amx

dspsts.asmx

179

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

dspstsdi.asx_0001

dspstsdisco.aspx

1289

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

dspstsws.asx_0001

dspstswsdl.aspx

10966

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

dws.amx

dws.asmx

85

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

dwsdisco.asx

dwsdisco.aspx

1287

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

dwswsdl.asx

dwswsdl.aspx

20223

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

excelrest.asx

excelrest.aspx

202

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

exportwp.asx

exportwp.aspx

498

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

expurlwp.asx

expurlwp.aspx

243

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

forms.amx

forms.asmx

87

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

fordisco.asx

formsdisco.aspx

1283

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

forwsdl.asx

formswsdl.aspx

5644

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

imaging.amx

imaging.asmx

89

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

imadisco.asx

imagingdisco.aspx

1295

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

imawsdl.asx

imagingwsdl.aspx

24227

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

listdata.svc

listdata.svc

392

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

lists.amx

lists.asmx

87

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

lisdisco.asx

listsdisco.aspx

1283

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

liswsdl.asx

listswsdl.aspx

73094

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

meetings.amx

meetings.asmx

90

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

meedisco.asx

meetingsdisco.aspx

1307

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

meewsdl.asx

meetingswsdl.aspx

26921

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

onenote.ashx

onenote.ashx

89

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

people.amx

people.asmx

88

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

ppldisco.asx

peopledisco.aspx

1285

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

pplwsdl.asx

peoplewsdl.aspx

9093

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

perms.amx

permissions.asmx

94

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

perdisco.asx

permissionsdisco.aspx

1315

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

perwsdl.asx

permissionswsdl.aspx

13698

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

sharedaccess.amx

sharedaccess.asmx

94

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

sharedaccessdisco.asx

sharedaccessdisco.aspx

1297

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

sharedaccesswsdl.asx

sharedaccesswsdl.aspx

4036

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

sharepointemailws.amx

sharepointemailws.asmx

98

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

sharepointemailwsdisco.asx

sharepointemailwsdisco.aspx

1349

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

microsoft.cobaltcore.dll

microsoft.cobaltcore.dll

15.0.4991.1000

1211112

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:46

csisrv.dll

csisrv.dll

15.0.5233.1000

1410656

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

csisrvexe.exe

csisrvexe.exe

15.0.5233.1000

203664

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

onfda.dll

onfda.dll

15.0.5233.1000

2151312

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:46

jsapiextensibilitymanager.debug.js

jsapiextensibilitymanager.debug.js

20163

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

ganttsharepointapishim.generated.debug.js

ganttapishim.generated.debug.js

6812

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

ganttsharedapi.generated.debug.js

ganttsharedapi.generated.debug.js

4617

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

timelinesharepointapishim.generated.debug.js

timelineapishim.generated.debug.js

1842

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

timelinesharedapi.generated.debug.js

timelinesharedapi.generated.debug.js

3420

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

msoidclil.dll

msoidclil.dll

7.250.4556.0

1446248

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:45

msoidclil.dll.x64

msoidclil.dll

7.250.4556.0

1446248

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:45

msoidres.dll

msoidres.dll

7.250.4556.0

830864

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:45

msoidres.dll.x64

msoidres.dll

7.250.4556.0

830864

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:45

msoidclil.dll

msoidclil.dll

7.250.4556.0

1220456

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:45

msoidclil.dll.x86

msoidclil.dll

7.250.4556.0

1220456

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:45

msoidres.dll

msoidres.dll

7.250.4556.0

830864

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:45

msoidres.dll.x86

msoidres.dll

7.250.4556.0

830864

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:45

compat.bro

compat.browser

14781

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

microsoft.naturallanguage.keywordextraction.resources.en.dll

microsoft.naturallanguage.keywordextraction.resources.dll

15.0.5363.1000

2745760

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:45

devdash15.png

devdash15.png

699

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

devsitegettingstarted.png

devsitegettingstarted.png

4798

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

gettingstarted.png

gettingstarted.png

4260

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

gettingstartedwithappcatalogsite.png

gettingstartedwithappcatalogsite.png

1518

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

spcommon.png

spcommon.png

19434

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

spimn.png

spimn.png

4248

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

spnav.png

spnav.png

651

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

sproaming.png

sproaming.png

8717

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

spstorefront.png

spstorefront.png

4785

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

spstorefrontbkg.png

spstorefrontbkg.png

239

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

acatrb16.png

stsappcatalogribbon16x16.png

475

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

acatrb32.png

stsappcatalogribbon32x32.png

790

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

attach16.png

attach16.png

261

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1025

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1026

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1027

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1028

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1029

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1030

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1031

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1032

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1033

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1035

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1036

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1037

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1038

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1040

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1041

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1042

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1043

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1044

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1045

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1046

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1048

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1049

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1050

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1051

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1053

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1054

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1055

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1057

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1058

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1060

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1061

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1062

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1063

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1066

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1069

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1071

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1081

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1086

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1087

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1106

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1110

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_2052

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_2070

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_2074

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_2108

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_3082

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_3098

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

mb_taskhome.png

mb_taskhome.png

266

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1025

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1026

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1027

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1028

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1029

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1030

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1031

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1032

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1033

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1035

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1036

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1037

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1038

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1040

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1041

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1042

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1043

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1044

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1045

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1046

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1048

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1049

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1050

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1051

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1053

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1054

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1055

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1057

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1058

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1060

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1061

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1062

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1063

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1066

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1069

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1071

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1081

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1086

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1087

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1106

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1110

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_2052

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_2070

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_2074

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_2108

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_3082

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_3098

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

sz256_icaccdb.png

256_icaccdb.png

3163

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

sz256_icdocm.png

256_icdocm.png

4691

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

sz256_icdocx.png

256_icdocx.png

3496

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

sz256_icdotm.png

256_icdotm.png

4571

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

sz256_icdotx.png

256_icdotx.png

3286

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

sz256_icmpd.png

256_icmpd.png

2843

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

sz256_icmpp.png

256_icmpp.png

2920

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

sz256_icmpt.png

256_icmpt.png

2840

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

sz256_icnotebk.png

256_icnotebk.png

2801

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

sz256_icodp.png

256_icodp.png

4326

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

sz256_icods.png

256_icods.png

4778

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

sz256_icodt.png

256_icodt.png

4894

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

sz256_icone.png

256_icone.png

2553

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

sz256_iconp.png

256_iconp.png

2601

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

sz256_icont.png

256_icont.png

2801

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

sz256_icpotm.png

256_icpotm.png

4812

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

sz256_icpotx.png

256_icpotx.png

3571

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

sz256_icpps.png

256_icpps.png

4436

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

sz256_icppsm.png

256_icppsm.png

5074

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

sz256_icppsx.png

256_icppsx.png

3888

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

sz256_icpptm.png

256_icpptm.png

4916

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

sz256_icpptx.png

256_icpptx.png

3721

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

sz256_icpub.png

256_icpub.png

2844

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

sz256_icvdx.png

256_icvdx.png

4317

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

sz256_icvsx.png

256_icvsx.png

2932

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

sz256_icvtx.png

256_icvtx.png

4256

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

sz256_icxlsb.png

256_icxlsb.png

3236

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

sz256_icxlsm.png

256_icxlsm.png

4694

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

sz256_icxltm.png

256_icxltm.png

4561

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

sz256_icxltx.png

256_icxltx.png

3227

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

sz256_icxsn.png

256_icxsn.png

2466

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

addhero.20x20x32.png

addhero.20x20x32.png

437

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

addimagecamera.11x11x32.png

addimagecamera.11x11x32.png

236

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

addimagecamera.16x16x32.png

addimagecamera.16x16x32.png

289

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

addlink.11x11x32.png

addlink.11x11x32.png

210

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

addlink.16x16x32.png

addlink.16x16x32.png

267

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

addr_getmap.16x16x32.png

addr_getmap.16x16x32.png

603

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

addrbook.png

addressbook.png

235

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

addtasktotimeline.png

addtasktotimeline.png

236

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

pwa.images.addtasktotimeline.png

addtasktotimeline.png

236

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

announcements.11x11x32.png

announcements.11x11x32.png

320

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

askmeaboutupdated.11x11x32.png

askmeaboutupdated.11x11x32.png

199

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

attractmodefollowstar.128x128x32.png

attractmodefollowstar.128x128x32.png

1398

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

audiopreview.png

audiopreview.png

13196

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

birthday.11x11x32.png

birthday.11x11x32.png

156

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

blogabout96.png

blogabout96.png

1390

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

cancelglyph.16x16x32.png

cancelglyph.16x16x32.png

183

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

centraladmin_apps.48x48x32.png

centraladmin_apps.48x48x32.png

585

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

centraladmin_apps_appmanagement.32x32x32.png

centraladmin_apps_appmanagement.32x32x32.png

721

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

centraladmin_apps_marketplace.32x32x32.png

centraladmin_apps_marketplace.32x32x32.png

515

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

centraladmin_office365.32x32x24.png

centraladmin_office365.32x32x24.png

395

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

centraladmin_office365.48x48x24.png

centraladmin_office365.48x48x24.png

546

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

checknames.png

checknames.png

379

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

coauth_placeholderneedrefresh.16x16x32.png

coauth_placeholderneedrefresh.16x16x32.png

283

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

coauth_placeholderneedrefresh.24x24x32.png

coauth_placeholderneedrefresh.24x24x32.png

378

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

commentcollapse12.png

commentcollapse12.png

164

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

commentcollapse12rtl.png

commentcollapse12rtl.png

166

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

commentexpand12.png

commentexpand12.png

238

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

commentexpand12rtl.png

commentexpand12rtl.png

222

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

deletefilterglyph.png

deletefilterglyph.png

352

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

disableddeletefilterglyph.png

disableddeletefilterglyph.png

352

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

dwnarsml.png

downarrowsmall.11x7x32.png

272

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

ecbtn.png

ecbbutton.png

132

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

ecbtnr.png

ecbbuttonrtl.png

118

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

ellipsis.11x11x32.png

ellipsis.11x11x32.png

140

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

ellipsis.16x16x32.png

ellipsis.16x16x32.png

161

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

errorbck.png

errorbck.png

318

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

exit.png

exit.png

249

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

exit.png_14

exit.png

249

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

firstrundocmove48.png

firstrundocmove48.png

834

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

firstrunfoldersync48.png

firstrunfoldersync48.png

816

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

firstrunfollow48.png

firstrunfollow48.png

1262

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

firstrunmobile48.png

firstrunmobile48.png

530

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

firstrunprivacyemail48.png

firstrunprivacyemail48.png

1070

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

firstrunprivacysettings48.png

firstrunprivacysettings48.png

1117

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

firstrunupdateprofile48.png

firstrunupdateprofile48.png

617

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

mb_folder.png

mb_folder.png

323

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

folder.gif_0001

folder.gif

73

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

helpbullet.5x15x32.png

helpbullet.5x15x32.png

99

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

helpscrolldown.15x15x32.png

helpscrolldown.15x15x32.png

109

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

helpscrollleft.15x15x32.png

helpscrollleft.15x15x32.png

107

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

helpscrollright.15x15x32.png

helpscrollright.15x15x32.png

108

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

helpscrollup.15x15x32.png

helpscrollup.15x15x32.png

108

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

icaccdb.png

icaccdb.png

1376

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

icaccde.png

icaccde.png

1376

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

icdoc.png

icdoc.png

1375

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

icdocm.png

icdocm.png

1474

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

icdocx.png

icdocx.png

1398

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

icdot.png

icdot.png

1329

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

icdotm.png

icdotm.png

1414

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

icdotx.png

icdotx.png

1360

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

icgen.gif

icgen.gif

90

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

icmpd.png

icmpd.png

1394

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

icmpp.png

icmpp.png

1387

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

icmpt.png

icmpt.png

1356

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

icnotebk.png

icnotebk.png

1332

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

icodp.png

icodp.png

1535

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

icods.png

icods.png

1603

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

icodt.png

icodt.png

1545

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

icone.png

icone.png

1339

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

iconp.png

iconp.png

1382

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

icont.png

icont.png

1332

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

icpdf.png

icpdf.png

236

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

icpot.png

icpot.png

1343

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

icpotm.png

icpotm.png

1441

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

icpotx.png

icpotx.png

1373

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

icppa.png

icppa.png

1278

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

icppam.png

icppam.png

1309

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

icpps.png

icpps.png

1394

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

icppsm.png

icppsm.png

1425

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

icppsx.png

icppsx.png

1335

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

icppt.png

icppt.png

1395

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

icpptm.png

icpptm.png

1464

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

icpptx.png

icpptx.png

1413

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

icpub.png

icpub.png

1395

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

icspdgeneric.png

icspdgeneric.png

1430

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

icvdx.png

icvdx.png

1407

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

icvisiogeneric.png

icvisiogeneric.png

1407

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

icvsx.png

icvsx.png

1321

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

icvtx.png

icvtx.png

1376

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

icxla.png

icxla.png

1362

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

icxlam.png

icxlam.png

1373

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

icxls.png

icxls.png

1460

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

icxlsb.png

icxlsb.png

1430

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

icxlsm.png

icxlsm.png

1535

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

icxlsx.png

icxlsx.png

1474

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

icxlt.png

icxlt.png

1428

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

icxltm.png

icxltm.png

1470

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

icxltx.png

icxltx.png

1409

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

icxsn.png

icxsn.png

1326

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

mb_picture.png

mb_picture.png

469

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

itagnda.png

itagnda.png

220

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

itann.png

itann.png

392

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

itappcat.png

itappcatalog.png

265

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

itappreq.png

itapprequests.png

294

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

itcat.gif

itcat.gif

115

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

itcommcat.png

itcommcat.png

271

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

itcommem.png

itcommem.png

280

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

itcommnt.gif

itcommnt.gif

189

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

itcontct.gif

itcontct.gif

208

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

itcontct.png

itcontct.png

280

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

itdatash.png

itdatash.png

165

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

itdecis.png

itdecis.png

300

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

itdisc.png

itdisc.png

298

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

itdl.png

itdl.png

277

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

itebl.png

itebl.png

224

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

itevent.png

itevent.png

223

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

itfl.png

itfl.png

177

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

itgbcall.gif

itgbcall.gif

308

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

itgbfaci.gif

itgbfaci.gif

127

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

itgbwher.gif

itgbwher.gif

222

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

itgen.png

itgen.png

165

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

itil.png

itil.png

292

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

itime.png

itime.png

177

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

itiss.png

itiss.png

345

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

itissue.png

itissue.png

343

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

lg_vsl.gif

lg_icvsl.gif

482

Ngày 13 tháng 4 năm 2012

01:07

lg_vss.gif

lg_icvss.gif

468

Ngày 13 tháng 4 năm 2012

01:07

lg_vst.gif

lg_icvst.gif

502

Ngày 13 tháng 4 năm 2012

01:07

lg_vstx.gif

lg_icvstx.gif

502

Ngày 13 tháng 4 năm 2012

01:07

lg_vsx.gif

lg_icvsx.gif

468

Ngày 13 tháng 4 năm 2012

01:07

lg_vtx.gif

lg_icvtx.gif

502

Ngày 13 tháng 4 năm 2012

01:07

lg_xddo.gif

lg_icxddoc.gif

337

Ngày 13 tháng 4 năm 2012

01:07

lg_xsn.gif

lg_icxsn.gif

323

Ngày 13 tháng 4 năm 2012

01:07

openfold.gif

openfold.gif

142

Ngày 13 tháng 4 năm 2012

01:07

ituser.gif

ituser.gif

1595

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

blueprintmtpro.eot

blueprintmtpro.eot

24734

Ngày 13 tháng 4 năm 2012

01:07

blueprintmtpro.svg

blueprintmtpro.svg

105256

Ngày 13 tháng 4 năm 2012

01:07

blueprintmtpro.ttf

blueprintmtpro.ttf

49468

Ngày 13 tháng 4 năm 2012

01:07

blueprintmtpro.woff

blueprintmtpro.woff

31724

Ngày 13 tháng 4 năm 2012

01:07

blueprintmtprolarge.png

blueprintmtprolarge.png

1563

Ngày 13 tháng 4 năm 2012

01:07

blueprintmtprosmall.png

blueprintmtprosmall.png

1326

Ngày 13 tháng 4 năm 2012

01:07

calibri.eot

calibri.eot

167788

Ngày 13 tháng 4 năm 2012

01:07

calibri.svg

calibri.svg

365292

Ngày 13 tháng 4 năm 2012

01:07

calibri.ttf

calibri.ttf

350124

Ngày 13 tháng 4 năm 2012

01:07

calibri.woff

calibri.woff

184156

Ngày 13 tháng 4 năm 2012

01:07

calibrilarge.png

calibrilarge.png

1318

Ngày 13 tháng 4 năm 2012

01:07

calibrismall.png

calibrismall.png

1170

Ngày 13 tháng 4 năm 2012

01:07

centurygothic.eot

centurygothic.eot

60600

Ngày 13 tháng 4 năm 2012

01:07

centurygothic.svg

centurygothic.svg

165961

Ngày 13 tháng 4 năm 2012

01:07

centurygothic.ttf

centurygothic.ttf

124584

Ngày 13 tháng 4 năm 2012

01:07

centurygothic.woff

centurygothic.woff

79732

Ngày 13 tháng 4 năm 2012

01:07

centurygothiclarge.png

centurygothiclarge.png

1589

Ngày 13 tháng 4 năm 2012

01:07

centurygothicsmall.png

centurygothicsmall.png

1351

Ngày 13 tháng 4 năm 2012

01:07

corbel.eot

corbel.eot

96453

Ngày 13 tháng 4 năm 2012

01:07

corbel.svg

corbel.svg

185947

Ngày 13 tháng 4 năm 2012

01:07

corbel.ttf

corbel.ttf

200316

Ngày 13 tháng 4 năm 2012

01:07

corbel.woff

corbel.woff

106184

Ngày 13 tháng 4 năm 2012

01:07

corbellarge.png

corbellarge.png

1351

Ngày 13 tháng 4 năm 2012

01:07

corbelsmall.png

corbelsmall.png

1171

Ngày 13 tháng 4 năm 2012

01:07

impact.eot

impact.eot

56550

Ngày 13 tháng 4 năm 2012

01:07

impact.svg

impact.svg

162607

Ngày 13 tháng 4 năm 2012

01:07

impact.ttf

impact.ttf

129012

Ngày 13 tháng 4 năm 2012

01:07

impact.woff

impact.woff

76992

Ngày 13 tháng 4 năm 2012

01:07

impactlarge.png

impactlarge.png

1304

Ngày 13 tháng 4 năm 2012

01:07

impactsmall.png

impactsmall.png

1150

Ngày 13 tháng 4 năm 2012

01:07

shellicons.eot

shellicons.eot

47960

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

shellicons.svg

shellicons.svg

57730

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

shellicons.ttf

shellicons.ttf

47768

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

shellicons.woff

shellicons.woff

26452

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

typewriterelite.eot

typewriterelite.eot

27328

Ngày 13 tháng 4 năm 2012

01:07

typewriterelite.svg

typewriterelite.svg

77944

Ngày 13 tháng 4 năm 2012

01:07

typewriterelite.ttf

typewriterelite.ttf

51708

Ngày 13 tháng 4 năm 2012

01:07

typewriterelite.woff

typewriterelite.woff

30976

Ngày 13 tháng 4 năm 2012

01:07

typewriterelitelarge.png

typewriterelitelarge.png

1548

Ngày 13 tháng 4 năm 2012

01:07

typewriterelitesmall.png

typewriterelitesmall.png

1296

Ngày 13 tháng 4 năm 2012

01:07

help.xml

microsoft.sharepoint.powershell.dll-help.xml

3657496

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

wsshelp.xml_1025

microsoft.sharepoint.powershell.dll-help.xml

3657496

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

wsshelp.xml_1026

microsoft.sharepoint.powershell.dll-help.xml

3657496

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

wsshelp.xml_1029

microsoft.sharepoint.powershell.dll-help.xml

3657496

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

wsshelp.xml_1030

microsoft.sharepoint.powershell.dll-help.xml

3657496

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

wsshelp.xml_1032

microsoft.sharepoint.powershell.dll-help.xml

3657496

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

wsshelp.xml_1033

microsoft.sharepoint.powershell.dll-help.xml

3657496

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

wsshelp.xml_1035

microsoft.sharepoint.powershell.dll-help.xml

3657496

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

wsshelp.xml_1037

microsoft.sharepoint.powershell.dll-help.xml

3657496

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

wsshelp.xml_1038

microsoft.sharepoint.powershell.dll-help.xml

3657496

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

wsshelp.xml_1043

microsoft.sharepoint.powershell.dll-help.xml

3657496

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

wsshelp.xml_1044

microsoft.sharepoint.powershell.dll-help.xml

3657496

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

wsshelp.xml_1045

microsoft.sharepoint.powershell.dll-help.xml

3657496

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

wsshelp.xml_1048

microsoft.sharepoint.powershell.dll-help.xml

3657496

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

wsshelp.xml_1050

microsoft.sharepoint.powershell.dll-help.xml

3657496

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

wsshelp.xml_1051

microsoft.sharepoint.powershell.dll-help.xml

3657496

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

wsshelp.xml_1053

microsoft.sharepoint.powershell.dll-help.xml

3657496

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

wsshelp.xml_1054

microsoft.sharepoint.powershell.dll-help.xml

3657496

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

wsshelp.xml_1055

microsoft.sharepoint.powershell.dll-help.xml

3657496

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

wsshelp.xml_1057

microsoft.sharepoint.powershell.dll-help.xml

3657496

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

wsshelp.xml_1058

microsoft.sharepoint.powershell.dll-help.xml

3657496

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

wsshelp.xml_1060

microsoft.sharepoint.powershell.dll-help.xml

3657496

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

wsshelp.xml_1061

microsoft.sharepoint.powershell.dll-help.xml

3657496

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

wsshelp.xml_1062

microsoft.sharepoint.powershell.dll-help.xml

3657496

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

wsshelp.xml_1063

microsoft.sharepoint.powershell.dll-help.xml

3657496

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

wsshelp.xml_1066

microsoft.sharepoint.powershell.dll-help.xml

3657496

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

wsshelp.xml_1081

microsoft.sharepoint.powershell.dll-help.xml

3657496

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

wsshelp.xml_1086

microsoft.sharepoint.powershell.dll-help.xml

3657496

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

wsshelp.xml_1087

microsoft.sharepoint.powershell.dll-help.xml

3657496

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

wsshelp.xml_2070

microsoft.sharepoint.powershell.dll-help.xml

3657496

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

wsshelp.xml_2074

microsoft.sharepoint.powershell.dll-help.xml

3657496

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

icvsdm.gif_14

icvsdm.gif

1290

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

icvsdx.gif_14

icvsdx.gif

1288

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

lg_icvsdm.gif_14

lg_icvsdm.gif

577

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

lg_icvsdx.gif_14

lg_icvsdx.gif

540

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

pickerhierarchycontrol.js_14

pickerhierarchycontrol.js

126114

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

fldswss3.xml_14

fieldswss3.xml

50728

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

dispform.aspx_piclib_14

dispform.aspx

14311

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll_14

microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll

14.0.7006.1000

273016

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.dll_14

microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.dll

14.0.7007.1000

146040

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

blog.xsl_14

blog.xsl

40342

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

viewcategory.asp_blog_categories_14

viewcategory.aspx

13786

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

schema.xml_blog_comments_14

schema.xml

39634

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

viewcomment.asp_blog_comments_14

viewcomment.aspx

13786

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

viewpost.asp_blog_posts_14

viewpost.aspx

13786

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

dmslstdispform_aspx_14

dispform.aspx

13786

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

depl.xsd_14

deploymentmanifest.xsd

74297

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

docicon.xml_14

docicon.xml

14475

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

fldtypes.xsl_14

fldtypes.xsl

128231

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

datepicker.debug.js_14

datepicker.debug.js

30848

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

datepick.js_14

datepicker.js

20413

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

entityeditor.debug.js_14

entityeditor.debug.js

59260

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

entityeditor.js_14

entityeditor.js

38002

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

inplview.debug.js_14

inplview.debug.js

57512

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

inplview.js_14

inplview.js

39415

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

jsgrid.debug.js_14

jsgrid.debug.js

785068

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

jsgrid.js_14

jsgrid.js

400019

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

sp.debug.js_14

sp.debug.js

575930

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

sp.js_14

sp.js

390757

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

sp.ribbon.debug.js_14

sp.ribbon.debug.js

325227

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

sp.runtime.debug.js_14

sp.runtime.debug.js

110347

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

sp.runtime.js_14

sp.runtime.js

68791

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

sp.ui.rte.debug.js_14

sp.ui.rte.debug.js

594574

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

sp.ui.rte.js_14

sp.ui.rte.js

365926

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

spgantt.debug.js_14

spgantt.debug.js

39173

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

spgantt.js_14

spgantt.js

19338

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

dispform.asx_0071_14

dispform.aspx

13786

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

dispform.asx_0083_14

dispform.aspx

13786

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

dispform.asx_0082_14

dispform.aspx

13786

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

dispform.asx_0072_14

dispform.aspx

13786

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

dispform.asx_0038_14

dispform.aspx

13786

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

dispform.asx_0084_14

dispform.aspx

13786

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

defformt.asc_14

defaulttemplates.ascx

170271

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

actredir.asx_14

actionredirect.aspx

896

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

aggsetngs.asx_14

g tổng hợpsettings.aspx

8163

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

ctmark.asx_14

calltrackmark.aspx

211

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

clcnfm.asx_14

circulationconfirm.aspx

216

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

create.asx_14

create.aspx

33257

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

deacfeat.asx_14

deactivatefeature.aspx

4240

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

deletemu.asx_14

deletemu.aspx

188

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

filter.asx_14

filter.aspx

1793

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

gbredir.asx_14

groupboardredirect.aspx

216

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

iframe.asx_14

iframe.aspx

1494

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

listedit.asx_14

listedit.aspx

46078

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

mngct.asx_14

managecontenttype.aspx

10409

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

mngfeat.asx_14

managefeatures.aspx

4911

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

mngsubwb.asx_14

mngsubwebs.aspx

12291

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

default.asx_mobile_14

default.aspx

1513

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

mbllogin.asx_mobile_14

mbllogin.aspx

5337

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

mblwiki.asx_mobile_14

mblwiki.aspx

3598

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

mblwp.asx_mobile_14

mblwp.aspx

3603

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

pickerdialog.mas_14

pickerdialog.master

8739

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

rtedlg.mas_14

rtedialog.master

3153

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

picker.asx_14

picker.aspx

8613

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

pckrrst.asx_14

pickerresult.aspx

3

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

prjsetng.asx_14

prjsetng.aspx

16037

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

reqfeat.asx_14

reqfeatures.aspx

3750

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

srchrslt.asx_14

searchresults.aspx

6013

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

settings.asx_14

settings.aspx

9565

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

setwa.asx_14

setwhereabouts.aspx

212

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

survedit.asx_14

survedit.aspx

36103

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

vwgrpprm.asx_14

viewgrouppermissions.aspx

5046

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

viewlsts.asx_14

viewlsts.aspx

16520

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

vwstyles.xsl_14

vwstyles.xsl

121144

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

cui.debug.js

cui.debug.js

646903

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

cui.js

cui.js

362624

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

microsoft.web.commandui.dll

microsoft.web.commandui.dll

15.0.5085.1000

134976

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

microsoft.web.commandui.dll_0001

microsoft.web.commandui.dll

15.0.5085.1000

134976

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

xlsrv.commandui.dll

microsoft.web.commandui.dll

15.0.5085.1000

134976

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

itlink.png

itlink.png

482

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

itobject.png

itobject.png

307

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

itposts.gif

itposts.gif

81

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

ittask.png

ittask.png

343

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

itthgbrg.png

itthgbrg.png

323

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

itwp.png

itwp.png

590

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

mb_gear.png

mb_gear.png

455

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

mb_audio.png

mb_audio.png

671

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

lg_icdoc.png

lg_icdoc.png

1542

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

lg_icdocm.png

lg_icdocm.png

1874

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

lg_icdocx.png

lg_icdocx.png

1656

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

lg_icdot.png

lg_icdot.png

1492

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

lg_icdotm.png

lg_icdotm.png

1779

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

lg_icdotx.png

lg_icdotx.png

1573

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

lg_gen.gif

lg_icgen.gif

171

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

lg_mpd.png

lg_icmpd.png

1587

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

lg_mpp.png

lg_icmpp.png

1583

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

lg_mpt.png

lg_icmpt.png

1552

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

lg_icodp.png

lg_icodp.png

1786

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

lg_icods.png

lg_icods.png

1845

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

lg_icodt.png

lg_icodt.png

1861

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

lg_icone.png

lg_icone.png

1484

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

lg_iconp.png

lg_iconp.png

1558

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

lg_icont.png

lg_icont.png

1544

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

lg_icpdf.png

lg_icpdf.png

451

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

lg_icpot.png

lg_icpot.png

1495

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

lg_icpotm.png

lg_icpotm.png

1785

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

lg_icpotx.png

lg_icpotx.png

1593

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

lg_icppa.png

lg_icppa.png

1397

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

lg_icppam.png

lg_icppam.png

1506

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

lg_icpps.png

lg_icpps.png

1696

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

lg_icppsm.png

lg_icppsm.png

1823

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

lg_icppsx.png

lg_icppsx.png

1603

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

lg_icppt.png

lg_icppt.png

1607

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

lg_icpptm.png

lg_icpptm.png

1894

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

lg_icpptx.png

lg_icpptx.png

1709

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

lg_pub.png

lg_icpub.png

1587

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

lgvdw.gif

lg_icvdw.gif

464

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

lg_vdx.png

lg_icvdx.png

1839

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

lg_vsdm.gif

lg_icvsdm.gif

577

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

lg_vsdx.gif

lg_icvsdx.gif

540

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

lg_vssm.gif

lg_icvssm.gif

468

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

lg_vssx.gif

lg_icvssx.gif

468

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

lg_vstm.gif

lg_icvstm.gif

502

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

lg_vsx.png

lg_icvsx.png

1549

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

lg_vtx.png

lg_icvtx.png

1686

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

lg_icxla.png

lg_icxla.png

1553

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

lg_icxlam.png

lg_icxlam.png

1579

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

lg_icxls.png

lg_icxls.png

1558

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

lg_icxlsb.png

lg_icxlsb.png

1598

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

lg_icxlsm.png

lg_icxlsm.png

1856

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

lg_icxlsx.png

lg_icxlsx.png

1635

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

lg_icxlt.png

lg_icxlt.png

1498

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

lg_icxltm.png

lg_icxltm.png

1783

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

lg_xltx.gif

lg_icxltx.gif

377

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

lg_icxltx.png

lg_icxltx.png

1570

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

lg_xsn.png

lg_icxsn.png

1418

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

link.gif

link.gif

359

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

ltagnda.png

ltagnda.png

594

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

ltann.png

ltann.png

905

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

ltappcat.png

ltappcatalog.png

1167

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

ltappreq.png

ltapprequests.png

1504

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

ltcat.gif

ltcat.gif

402

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

ltcommcat.png

ltcommcat.png

492

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

ltcommem.png

ltcommem.png

589

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

ltcommnt.gif

ltcommnt.gif

375

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

ltcontct.gif

ltcontct.gif

409

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

ltcontct.png

ltcontct.png

579

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

ltdatash.png

ltdatash.png

195

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

ltdecis.png

ltdecis.png

785

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

ltdisc.png

ltdisc.png

472

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

ltdl.png

ltdl.png

417

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

ltebl.png

ltebl.png

459

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

ltevent.png

ltevent.png

209

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

ltfl.png

ltfl.png

409

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

ltgbcall.gif

ltgbcall.gif

396

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

ltgbfaci.gif

ltgbfaci.gif

390

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

ltgbwher.gif

ltgbwher.gif

422

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

ltgen.png

ltgen.png

195

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

ltil.png

ltil.png

543

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

ltime.png

ltime.png

346

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

ltiss.png

ltiss.png

1426

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

ltissue.png

ltissue.png

681

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

ltlink.png

ltlink.png

2074

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

ltobject.png

ltobject.png

821

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

ltposts.gif

ltposts.gif

385

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

ltsurvey.png

ltsurvey.png

225

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

lttask.png

lttask.png

1176

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

ltthgbrg.png

ltthgbrg.png

754

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

ltwp.png

ltwp.png

706

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

mb_video.png

mb_video.png

209

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

mappushpin.25x39x32.png

mappushpin.25x39x32.png

1070

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

mappushpindisabled.25x39x32.png

mappushpindisabled.25x39x32.png

1026

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

mappushpinhover.25x39x32.png

mappushpinhover.25x39x32.png

1037

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

mapview.31x22x32.png

mapview.31x22x32.png

672

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

mb_button_bg.png

mb_button_bg.png

194

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

mention.11x11x32.png

mention.11x11x32.png

274

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

mtagnda.png

mtagnda.png

413

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

mtann.png

mtann.png

520

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

mtappcat.png

mtappcatalog.png

414

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

mtappreq.png

mtapprequests.png

548

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

mtcat.gif

mtcat.gif

197

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

mtcommcat.png

mtcommcat.png

330

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

mtcommem.png

mtcommem.png

388

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

mtcommnt.gif

mtcommnt.gif

193

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

mtcontct.gif

mtcontct.gif

137

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

mtcontct.png

mtcontct.png

293

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

mtdatash.png

mtdatash.png

129

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

mtdecis.png

mtdecis.png

516

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

mtdisc.png

mtdisc.png

307

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

mtdl.png

mtdl.png

252

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

mtebl.png

mtebl.png

245

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

mtevent.png

mtevent.png

135

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

mtfl.png

mtfl.png

227

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

mtgbcall.gif

mtgbcall.gif

396

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

mtgbfaci.gif

mtgbfaci.gif

377

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

mtgbwher.gif

mtgbwher.gif

390

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

mtgen.png

mtgen.png

129

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

mtil.png

mtil.png

280

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

mtime.png

mtime.png

188

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

mtiss.png

mtiss.png

534

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

mtissue.png

mtissue.png

447

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

mtlink.png

mtlink.png

565

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

mtobject.png

mtobject.png

460

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

mtposts.gif

mtposts.gif

197

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

mtsurvey.png

mtsurvey.png

141

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

mttask.png

mttask.png

405

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

mtthgbrg.png

mtthgbrg.png

526

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

mtwp.png

mtwp.png

391

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

mb_file.png

mb_file.png

215

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

nowfollowing.11x11x32.png

nowfollowing.11x11x32.png

257

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

o365brandsuite.png

o365brandsuite.png

2122

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

personplaceholder200.png

personplaceholder.200x150x32.png

2438

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

personplaceholder32.png

personplaceholder.32x32x32.png

737

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

personplaceholder42.png

personplaceholder.42x42x32.png

728

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

personplaceholder96.png

personplaceholder.96x96x32.png

1500

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

projectmanagedeliverables.16x16x32.png

projectmanagedeliverables.16x16x32.png

219

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

promotedsitetile.150x150x32.png

promotedsitetile.150x150x32.png

2530

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

repliedto.11x11x32.png

repliedto.11x11x32.png

257

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

mb_excel.png

mb_excel.png

572

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

mb_onenote.png

mb_onenote.png

456

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

mb_text.png

mb_text.png

268

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

mb_ppt.png

mb_ppt.png

577

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

mb_word.png

mb_word.png

535

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

mb_site.png

mb_siteworkspace.png

822

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

selectioncheckmarkcolumn.10x10x32.png

selectioncheckmarkcolumn.10x10x32.png

229

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

sharepointfoundation16.png

sharepointfoundation16.png

560

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

favicon.ico

favicon.ico

7886

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

sharepointdesigner32.png

sharepointdesigner32.png

1613

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

sharepointmetroapptile.png

sharepointmetroapptile.png

3992

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

siteicon.png

siteicon.png

2345

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

accsrv.images.progcircle16.gif

hig_progcircle_loading16.gif

420

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

loadingcirclests16.gif

loadingcirclests16.gif

420

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

accsrv.images.progcircle24.gif

hig_progcircle_loading24.gif

878

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

gears_anv4.gif_0001

gears_anv4.gif

878

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

loadin24.gif

hig_progcircle_loading24.gif

878

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

loadin24.png

hig_progcircle_loading24.gif

878

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

progress_circle_24.gif

progress-circle-24.gif

878

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

mb_navigation.png

mb_navigation.png

255

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

spstorefrontappdefault.16x16x32.png

spstorefrontappdefault.16x16x32.png

296

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

spstorefrontappdefault.96x96x32.png

spstorefrontappdefault.96x96x32.png

1036

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

tag.11x11x32.png

tag.11x11x32.png

228

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

updatelink.16x16x32.png

updatelink.16x16x32.png

320

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

usquig.png

usersquiggle.png

150

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

videopreview.png

videopreview.png

7110

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

mb_page.png

mb_page.png

710

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

mb_xml.png

mb_xml.png

464

Ngày 30 tháng 4 năm 2012

07:51

busdata.dll

microsoft.businessdata.dll

15.0.5345.1000

128920

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:45

busdatar.dll

microsoft.businessdata.dll

15.0.5345.1000

128920

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:45

microsoft_web_design_server.dll

microsoft.web.design.server.dll

15.0.5399.1000

395656

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

microsoft_web_design_server_intl.dll

microsoft.web.design.server.intl.dll

15.0.4420.1017

21640

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

bdcmdsch.xsd

bdcmetadata.xsd

26300

bdcmeta.xsd

bdcmetadata.xsd

26300

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:45

bdcmdsc2.xsd

bdcmetadataresource.xsd

13089

bdcmetar.xsd

bdcmetadataresource.xsd

13089

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:45

onetnative.dll

onetnative.dll

15.0.5223.1000

517008

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:46

xlsrv.onetnative.dll

onetnative.dll

15.0.5223.1000

517008

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:46

onetutil.dll

onetutil.dll

15.0.5449.1000

2618808

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

office_extension_manager_js

sp.officeextensionmanager.js

35154

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

osfserver_client_dll

microsoft.sharepoint.client.workflowservices.dll

15.0.4599.1000

39128

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

osfserver_silverlight_dll

microsoft.sharepoint.client.workflowservices.silverlight.dll

15.0.4599.1000

39152

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

osfserver_serverproxy_dll

microsoft.sharepoint.workflowservices.serverproxy.dll

15.0.4599.1000

110280

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

osfserver_shared_dll

microsoft.sharepoint.workflowservicesbase.dll

15.0.4877.1000

88360

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

osfserver_shared_dll_intl

microsoft.sharepoint.workflowservicesbase.intl.dll

15.0.4420.1017

12464

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

proxylibrary.osfserver.xml

proxylibrary.osfserver.xml

164

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

osfserver_clientdbg_js

sp.workflowservices.debug.js

58451

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

osfserver_clientdbg_js.x64

sp.workflowservices.debug.js

58451

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

osfserver_client_js

sp.workflowservices.js

34083

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

osfserver_client_js.x64

sp.workflowservices.js

34083

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

addwrkfl.aspx

addwrkfl.aspx

61362

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

assocwrkfl.aspx

assocwrkfl.aspx

4655

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

availableworkflow.aspx

availableworkflow.aspx

7966

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

mytasks.aspx

mytasks.aspx

6818

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

oextnmgr.aspx

officeextensionmanager.aspx

2196

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

remwrkfl.aspx

remwrkfl.aspx

16619

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

osfserver.resx

osfserver.resx

45025

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

runningworkflows.aspx

runningworkflows.aspx

8570

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

validapp.osfsrv.xml

validappendpoints.osfserver.xml

1245

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

wfstart.asx

wfstart.aspx

202

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

workflow.asx

workflow.aspx

25914

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

workflowtaskpane.aspx

workflowtaskpane.aspx

1180

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

wrksetng.aspx

wrksetng.aspx

15843

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

wrkstat.aspx

wrkstat.aspx

27940

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

osfextap.dll

microsoft.sharepoint.officeextension.applicationpages.dll

15.0.5207.1000

16480

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

wfform.js

wfformtemplates.js

5024

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

osfap.dll

microsoft.sharepoint.workflowservices.applicationpages.dll

15.0.4755.1000

96880

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

webconfig.osfserver.xml

webconfig.osfserver.xml

504

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

addgallery.xap_silverlight

addgallery.xap

368387

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

microsoft.sharepoint.client.xap

microsoft.sharepoint.client.xap

224866

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

osscadmn.dll

microsoft.search.server.comadmin.dll

36232

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

wsstlb.net

microsoft.sharepoint.search.administration.mssitlb.dll

90792

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

searchom.dll_0003

microsoft.sharepoint.search.dll

15.0.5129.1000

3601488

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

searchom.dll_0005

microsoft.sharepoint.search.dll

15.0.5129.1000

3601488

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

srchomnt.dll_1

microsoft.sharepoint.search.native.dll

15.0.5411.1000

472456

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

wsrchps.dll

microsoft.sharepoint.search.powershell.dll

15.0.4937.1000

31520

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

control_defaultresult.js

control_searchresults.js

32312

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:46

filter_refinement.js

filter_default.js

21014

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:46

filter_multirefinement.js

filter_multivalue.js

6263

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:46

group_content.js

group_content.js

2159

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:46

group_defaultgroup.js

group_default.js

6616

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:46

hoverpanel_commonactions.js

item_commonhoverpanel_actions.js

12766

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:46

hoverpanel_commonbody.js

item_commonhoverpanel_body.js

7771

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:46

hoverpanel_community.js

item_community_hoverpanel.js

11080

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:46

hoverpanel_default.js

item_default_hoverpanel.js

4222

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:46

hoverpanel_microblog.js

item_microblog_hoverpanel.js

17457

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:46

hoverpanel_site.js

item_site_hoverpanel.js

7582

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:46

hoverpanel_webpage.js

item_webpage_hoverpanel.js

6608

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:46

item_commonbody.js

item_commonitem_body.js

8742

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:46

item_communityportal.js

item_communityportal.js

9225

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:46

item_microblog.js

item_microblog.js

17108

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:46

item_pdf.js

item_pdf.js

4102

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:46

item_people.js

item_person.js

24413

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:46

item_peopleintent.js

item_person_compacthorizontal.js

27705

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:46

item_site.js

item_site.js

4544

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:46

item_webpage.js

item_webpage.js

3827

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:46

item_word.js

item_word.js

4157

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:46

search.web.parts.feature.xml

feature.xml

5405

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:46

search.web.parts.dwpfiles.xml

webpartdwpfiles.xml

68278

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:46

wss.searchpowershell.types.ps1xml

wsssearchpowershell.types.ps1xml

10901

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

wss.intl.dll

microsoft.sharepoint.search.intl.dll

15.0.5197.1000

563296

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

setup.exe

setup.exe

15.0.5337.1000

1080216

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:45

svrsetup.exe

setup.exe

15.0.5337.1000

1080216

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:45

wsssetup.dll

wsssetup.dll

15.0.5449.1000

10406336

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

devftr.xml

feature.xml

1225

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

appdev.dll

microsoft.sharepoint.appdevelopment.dll

15.0.5027.1000

71384

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

stsapa.dll

microsoft.sharepoint.applicationpages.administration.dll

15.0.5163.1000

662120

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

wssadmop.dll_0001

microsoft.sharepoint.administrationoperation.dll

15.0.5297.1000

1039768

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

wssadmin.exe_0001

wssadmin.exe

15.0.4420.1017

17088

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

appmng.svc

appmng.svc

375

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

appmngclient.config

client.config

2159

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

appmngweb.config

web.config

2641

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

bgximg.png

bgximg.png

1770

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

bgyimg.png

bgyimg.png

68

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

client.svc

client.svc

402

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

admwcfg.xml

adminwebconfig.sts.xml

3530

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

apppermissionprovider.bdcconnection.xml

apppermissionprovider.bdcconnection.xml

232

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

apppermissionprovider.content.xml

apppermissionprovider.content.xml

706

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

capabilitycheckers.sts.xml

capabilitycheckers.sts.xml

2789

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

docexflt.xml

docextflt.xml

4439

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

docparse.xml

docparse.xml

2293

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

gbwupgrade.xml

gbwupgrade.xml

4055

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

gbwupgradeb2b.xml

gbwupgradeb2b.xml

311

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

mdocview.xml

mdocview.xml

6975

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

mpsupgrade.xml

mpsupgrade.xml

15459

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

mpsupgradeb2b.xml

mpsupgradeb2b.xml

102

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

mredirection.xml

mredirection.xml

4660

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

proxylibrary.stsom.xml

proxylibrary.stsom.xml

217

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

rgnldflt.xml

rgnldflt.xml

81253

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

taupgrade.xml

tenantadminupgrade.xml

437

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

timezone.xml

timezone.xml

99866

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

webconfig_identitymodel_add

webconfig.identitymodel.add.xml

7529

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

webconfig_identitymodel_remove

webconfig.identitymodel.remove.xml

3122

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

wssupgrade.xml

wssupgrade.xml

9043

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

wssupgradeb2b.xml

wssupgradeb2b.xml

4719

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

oleprsx.dll

oleparser.dll

15.0.4454.1000

31880

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

microsoft.sharepoint.dotnetinterceptor.dll

microsoft.sharepoint.dotnetinterceptor.dll

15.0.5271.1000

15768

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

microsoft.sharepoint.dotnetinterceptor.dll_001

microsoft.sharepoint.dotnetinterceptor.dll

15.0.5271.1000

15768

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

microsoft_sharepoint_dsp.dll

microsoft.sharepoint.dsp.dll

15.0.4420.1017

48248

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

microsoft_sharepoint_dsp_oledb.dll

microsoft.sharepoint.dsp.oledb.dll

15.0.4420.1017

112768

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

microsoft_sharepoint_dsp_soappt.dll

microsoft.sharepoint.dsp.soappt.dll

15.0.4420.1017

75912

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

microsoft_sharepoint_dsp_sts.dll

microsoft.sharepoint.dsp.sts.dll

15.0.4420.1017

93312

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

microsoft_sharepoint_dsp_xmlurl.dll

microsoft.sharepoint.dsp.xmlurl.dll

15.0.5351.1000

78232

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

schema.xml_accreq

schema.xml

21500

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

accreq.xml

accessrequests.xml

681

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

feature.xml_accreq

feature.xml

497

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

applications.xml

applications.xml

8249

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

apps.xml

apps.xml

3078

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

backups.xml

backups.xml

4398

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

configurationwizards.xml

configurationwizards.xml

912

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

default.xml

default.xml

12609

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

feature.xml_sts

feature.xml

1712

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

genappsettings.xml

generalapplicationsettings.xml

1989

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

monitoring.xml

monitoring.xml

3736

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

o365configuration.xml

office365configuration.xml

405

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

quicklaunch.xml

quicklaunch.xml

555

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

security.xml

security.xml

5954

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

systemsettings.xml

systemsettings.xml

5280

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

upgradeandmigration.xml

upgradeandmigration.xml

1630

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

schema.xml_announce

schema.xml

26227

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

announce.xml

announcements.xml

456

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

feature.xml_announce

feature.xml

500

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

applockdown.xml

applockdown.xml

2321

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

feature.xml_apploc

feature.xml

400

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

appreglinks.xml

appregistrationlinks.xml

793

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

feature.xml_appreg

feature.xml

554

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

schema.xml_apprequestslist

schema.xml

10229

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

apprequestscontenttypes.xml_apprequestslist

apprequestscontenttypes.xml

1748

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

apprequestsfields.xml_apprequestslist

apprequestsfields.xml

5336

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

apprequestslistinstance.xml_apprequestslist

apprequestslistinstance.xml

403

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

apprequestslisttemplate.xml_apprequestslist

apprequestslisttemplate.xml

627

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

feature.xml_apprequestslist

feature.xml

1516

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

autohostedlicensing_fields.xml_autohostedapplicensing

autohostedapplicensingfields.xml

771

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

feature.xml_autohostedapplicensing

feature.xml

744

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

autohostedlicensing_controls.xml_autohostedapplicensing

resourcebar.xml

412

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

feature.xml_autohostedapplicensingstapling

feature.xml

487

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

elements.xml_autohostedapplicensingstapling

staplingelements.xml

223

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

blog.dwp_admintools

blogadmin.dwp

468

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

blog.dwp_archives

blogarchives.dwp

462

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

blog.webpart_notifications

blognotifications.webpart

883

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

elements.xml_basicwebparts

elements.xml

1652

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

elements14.xml_basicwebparts

elements14.xml

629

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

elements15.xml_basicwebparts

elements15.xml

1407

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

feature.xml_basicwebparts

feature.xml

3149

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

gettingstarted.webpart_basicwebparts

gettingstarted.webpart

834

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

mscontenteditor.dwp_basicwebparts

mscontenteditor.dwp

506

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

msimage.dwp_basicwebparts

msimage.dwp

483

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

msmembers.dwp_basicwebparts

msmembers.dwp

487

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

mspageviewer.dwp_basicwebparts

mspageviewer.dwp

498

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

mspiclibslideshow.webpart_basicwebparts

mspicturelibraryslideshow.webpart

733

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

msscripteditor.webpart_basicwebparts

msscripteditor.webpart

739

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

mssimpleform.dwp_basicwebparts

mssimpleform.dwp

799

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

msuserdocs.dwp_basicwebparts

msuserdocs.dwp

492

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

msusertasks.dwp_basicwebparts

msusertasks.dwp

495

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

msxml.dwp_basicwebparts

msxml.dwp

475

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

silverlight.webpart_basicwebparts

silverlight.webpart

669

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

timeline.webpart_basicwebparts

timeline.webpart

831

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

extsubsh_feature.xml

feature.xml

570

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

allcategories.asp_blog_categories

allcategories.aspx

2718

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

editcategory.asp_blog_categories

editcategory.aspx

4167

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

mycategories.asp_blog_categories

mycategories.aspx

2718

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

newcategory.asp_blog_categories

newcategory.aspx

4197

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

schema.xml_blog_categories

schema.xml

18153

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

viewcategory.asp_blog_categories

viewcategory.aspx

4190

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

allcomments.asp_blog_comments

allcomments.aspx

2718

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

byauthor.asp_blog_comments

byauthor.aspx

2718

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

editcomment.asp_blog_comments

editcomment.aspx

4167

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

mycomments.asp_blog_comments

mycomments.aspx

2718

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

newcomment.asp_blog_comments

newcomment.aspx

4197

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

schema.xml_blog_comments

schema.xml

35968

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

viewcomment.asp_blog_comments

viewcomment.aspx

4190

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

allposts.asp_blog_posts

allposts.aspx

2718

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

archive.asp_blog_posts

archive.aspx

2718

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

byauthor.asp_blog_posts

byauthor.aspx

2718

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

bycategory.asp_blog_posts

bycategory.aspx

2718

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

calendar.asp_blog_posts

calendar.aspx

2718

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

editpost.asp_blog_posts

editpost.aspx

4167

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

myposts.asp_blog_posts

myposts.aspx

2718

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

newpost.asp_blog_posts

newpost.aspx

4197

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

schema.xml_blog_posts

schema.xml

81082

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

viewpost.asp_blog_posts

viewpost.aspx

4190

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

elements.xml_blog

elements.xml

1207

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

feature.xml_blog

feature.xml

1326

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

category.asp_blogcon

category.aspx

2649

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

date.asp_blog_blogcon

date.aspx

2643

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

elements.xml_blogcon

elements.xml

29090

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

feature.xml_blogcon

feature.xml

517

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

monthlyarchive.asp_blogcon

monthlyarchive.aspx

2737

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

post.asp_blogcon

post.aspx

3153

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

summary.asp_blog_blogcon

summary.aspx

3200

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

default.asp_blog_bloghp

default.aspx

2682

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

elements.xml_bloghp

elements.xml

8483

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

feature.xml_bloghp

feature.xml

501

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

schema.xml_calltrack

schema.xml

314515

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

calltrack.xml

calltracklist.xml

5563

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

feature.xml_calltrack

feature.xml

1178

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

schema.xml_circulation

schema.xml

313711

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

circulation.xml

circulationlist.xml

6489

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

feature.xml_circulation

feature.xml

1196

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

schema.xml_contacts

schema.xml

8715

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

contacts.xml

contacts.xml

451

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

feature.xml_contacts

feature.xml

480

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

srcharea.xml

searcharea.xml

1279

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

feature.xml_0004

feature.xml

527

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

contenttypesettings.xml

contenttypesettings.xml

4678

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

feature.xml_0010

feature.xml

537

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

schema.xml_corpcatalog

schema.xml

32074

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

corporatecatalogcustomactions.xml_corpcatalog

corporatecatalogcustomactions.xml

8553

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

corporatecatalogfields.xml_corpcatalog

corporatecatalogfields.xml

11303

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

corporatecataloginstance.xml_corpcatalog

corporatecataloginstance.xml

422

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

corporatecatalogtemplate.xml_corpcatalog

corporatecatalogtemplate.xml

665

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

feature.xml_corpcatalog

feature.xml

2174

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

webeventreceiver.xml_corpcatalog

webeventreceiver.xml

578

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

feature.xml_corpgallerysettings

feature.xml

408

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

ctypswss.xml

ctypeswss.xml

48192

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

ctpswss2.xml

ctypeswss2.xml

26052

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

ctpswss3.xml

ctypeswss3.xml

2093

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

feature_0004.xml

feature.xml

3974

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

schema.xml_custom

schema.xml

3427

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

custlist.xml

customlist.xml

442

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

feature.xml_custom

feature.xml

479

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

schema.xml_dsl

schema.xml

4343

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

dsl.xml

datasourcelibrary.xml

512

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

feature.xml_dsl

feature.xml

477

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

ribbon.xml

ribbon.xml

4984

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

schema.xml_discuss

schema.xml

266868

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

discuss.xml

discussions.xml

1715

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

feature.xml_discuss

feature.xml

1750

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

editdlg.htm_doclib

editdlg.htm

4892

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

editdlg.htm_ldoclib

editdlg.htm

4892

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

editdlg.htm_pubfeap

editdlg.htm

4892

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

editdlg.htm_pubresfeat

editdlg.htm

4892

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

reportcenterdoclibeditdlg_htm

editdlg.htm

4892

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

rleditdlg.htm

editdlg.htm

4892

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

filedlg.htm_doclib

filedlg.htm

4754

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

filedlg.htm_ldoclib

filedlg.htm

4754

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

filedlg.htm_pubfeap

filedlg.htm

4754

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

filedlg.htm_pubresfeat

filedlg.htm

4754

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

reportcenterdoclibfiledlg_htm

filedlg.htm

4754

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

rlfiledlg.htm_ldoclib

filedlg.htm

4754

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

repair.aspx_doclib

repair.aspx

3259

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

repair.aspx_ldoclib

repair.aspx

3259

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

repair.aspx_pubfeap

repair.aspx

3259

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

repair.aspx_pubresfeat

repair.aspx

3259

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

reportcenterdoclibrepair_aspx

repair.aspx

3259

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

reportcenterdoclibschema_xml

schema.xml

31199

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

schema.xml_doclib

schema.xml

31199

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

schema.xml_pubfeap

schema.xml

31199

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

reportcenterdoclibupload_aspx

upload.aspx

5911

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

rlupload.aspx

upload.aspx

5911

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

upload.aspx_doclib

upload.aspx

5911

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

upload.aspx_ldoclib

upload.aspx

5911

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

upload.aspx_pubfeap

upload.aspx

5911

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

upload.aspx_pubresfeat

upload.aspx

5911

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

doclib.xml

documentlibrary.xml

476

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

feature.xml_doclib

feature.xml

499

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

elements.xml_downloadfromofficedotcom

elements.xml

114

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

feature.xml_downloadfromofficedotcom

feature.xml

521

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

emltemplates.xml

emailtemplates.xml

2233

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

emltemplates.xml_14

emailtemplates.xml

2233

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

evalnoupg.xml

evalsitecreatewithnoupgrade.xml

1443

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

evalnoupg.xml_14

evalsitecreatewithnoupgrade.xml

1443

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

evalupg.xml

evalsitecreationwithupgrade.xml

1184

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

evalupg.xml_14

evalsitecreationwithupgrade.xml

1184

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

evaldelete.xml

evalsitedeleted.xml

440

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

evaldelete.xml_14

evalsitedeleted.xml

440

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

evalexp.xml

evalsitenearingexpiry.xml

1030

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

evalexp.xml_14

evalsitenearingexpiry.xml

1030

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

evalrequest.xml

evalsiterequested.xml

363

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

evalrequest.xml_14

evalsiterequested.xml

363

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

emltemplatefeat.xml

feature.xml

518

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

emltemplatefeat.xml_14

feature.xml

518

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

siteupg.xml

siteupgraded.xml

922

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

siteupg.xml_14

siteupgraded.xml

922

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

siteupgfailed.xml

siteupgradefailed.xml

807

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

siteupgfailed.xml_14

siteupgradefailed.xml

807

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

upgavail.xml

upgradeavailable.xml

1129

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

upgavail.xml_14

upgradeavailable.xml

1129

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

schema.xml_events

schema.xml

27131

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

events.xml

events.xml

481

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

feature.xml_events

feature.xml

975

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

schema.xml_external

schema.xml

3389

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

extlist.xml

externallist.xml

437

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

feature.xml_external

feature.xml

485

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

extsubs_schema.xml

schema.xml

2775

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

extsubs.xml

extsubs.xml

470

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

extsubs_feature.xml

feature.xml

1216

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

extsubs_listinstance.xml

listinstance.xml

446

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

schema.xml_facility

schema.xml

5279

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

facility.xml

facilitylist.xml

552

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

feature.xml_facility

feature.xml

1064

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

schema.xml_fcgroups

schema.xml

5266

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

fcgroups.xml

fcgroupslist.xml

518

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

feature.xml_fcgroups

feature.xml

546

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

feature_0003.xml

feature.xml

1346

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

fldswss.xml

fieldswss.xml

222599

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

fldswss2.xml

fieldswss2.xml

469

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

fldswss3.xml

fieldswss3.xml

50780

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

fldswss4.xml

fieldswss4.xml

11512

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

schema.xml_gantt

schema.xml

15783

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

gantttl.xml

gantttaskslist.xml

496

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

feature.xml_gantt

feature.xml

475

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

feature_gbwprovision.xml

feature.xml

710

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

listinstance_gbwprovision.xml

listinstance.xml

816

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

elements.xml_gbwwebparts

elements.xml

596

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

feature.xml_gbwwebparts

feature.xml

346

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

timecard.dwp_gbwwebparts

timecard.dwp

442

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

whatsnew.dwp_gbwwebparts

whatsnew.dwp

448

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

whereabouts.dwp_gbwwebparts

whereabouts.dwp

445

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

elements.xml

elements.xml

1584

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

feature_gettingstarted.xml

feature.xml

957

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

gettingstarted.asx

gettingstarted.aspx

2904

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

elements.xml_gsappcatsite

elements.xml

483

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

feature.xml_gsappcatsite

feature.xml

769

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

gettingstartedwithappcatalogsite.webpart_gsappcatsite

gettingstartedwithappcatalogsite.webpart

915

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

schema.xml_gridlist

schema.xml

2824

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

gridlist.xml

gridlist.xml

454

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

feature.xml_gridlist

feature.xml

477

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

feature_groupwork.xml

feature.xml

728

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

listinstance_groupwork.xml

listinstance.xml

962

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

schema.xml_helplibrary

schema.xml

18584

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

helplibrary.xml

helplibrary.xml

587

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

feature.xml_helplibrary

feature.xml

566

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

helpcontenttypes

helpcontenttypes.xml

3976

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

helpsitecolumns

helpsitecolumns.xml

7052

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

schema.xml_hierarchy

schema.xml

20345

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

hierarchyl.xml

hierarchytaskslist.xml

1459

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

feature.xml_hierarchy

feature.xml

3460

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

schema.xml_holiday

schema.xml

7813

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

holiday.xml

holidayslist.xml

541

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

feature.xml_holiday

feature.xml

1048

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

feature.xml_ifedependentapps

feature.xml

412

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

schema.xml_imedic

schema.xml

5726

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

imedic.xml

imediclist.xml

1655

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

feature.xml_imedic

feature.xml

894

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

schema.xml_issues

schema.xml

9760

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

issues.xml

issues.xml

446

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

feature.xml_issues

feature.xml

466

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

schema.xml_links

schema.xml

41072

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

links.xml

links.xml

441

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

feature.xml_links

feature.xml

476

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

schema.xml_mainlo

schema.xml

2006

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

schema.xml_mainlo_v14

schema.xml

2006

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

feature.xml_mainlo

feature.xml

706

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

feature.xml_mainlo_v14

feature.xml

706

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

maintenancelogsinstance.xml_mainlo

maintenancelogsinstance.xml

412

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

maintenancelogsinstance.xml_mainlo_v14

maintenancelogsinstance.xml

412

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

maintenancelogstemplate.xml_mainlo

maintenancelogstemplate.xml

728

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

maintenancelogstemplate.xml_mainlo_v14

maintenancelogstemplate.xml

728

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

feature.xml_mbrowserredirect

feature.xml

418

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

feature.xml_mbrowserredirectstapling

feature.xml

437

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

feature.xml_mbrowserredirectfeaturestp

featurestapling.xml

637

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

feature.xml_mds

feature.xml

520

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

mriddflt.xml

default.aspx

1270

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

mridelms.xml

elements.xml

210

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

mridfeat.xml

feature.xml

461

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

elements.xml_mpswebparts

elements.xml

583

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

feature.xml_mpswebparts

feature.xml

469

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

ncwfl.xml

nocodeworkflowlibrary.xml

1118

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

schema.xml_nocodepublicwf

schema.xml

4515

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

schema.xml_nocodewf

schema.xml

4455

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

feature.xml_nocodewf

feature.xml

493

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

schema.xml_oecatalog

schema.xml

24259

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

feature.xml_oecatalog

feature.xml

1840

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

oecatalogfields.xml_oecatalog

oecatalogfields.xml

7204

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

oecataloginstance.xml_oecatalog

oecataloginstance.xml

436

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

oecatalogtemplate.xml_oecatalog

oecatalogtemplate.xml

718

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

feature.xml_openinclient

feature.xml

435

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

pnsubr.xml

pnsubscriberreceivers.xml

516

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

pnsubs.xml

pnsubscribers.xml

425

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

schema.xml_pnsubs

schema.xml

1204

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

feature.xml_pnsubs

feature.xml

883

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

listinstance.xml_pnsubs

listinstance.xml

446

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

piclib.xml

picturelibrary.xml

473

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

allitems.aspx_piclib

allitems.aspx

3916

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

dispform.aspx_piclib

dispform.aspx

4735

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

editform.aspx_piclib

editform.aspx

4393

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

schema.xml

schema.xml

43005

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

selected.aspx_piclib

selected.aspx

3916

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

slidshow.aspx_piclib

slidshow.aspx

4133

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

upload.aspx_piclib

upload.aspx

6294

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

webfldr.aspx_piclib

webfldr.aspx

2521

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

feature.xml_piclib

feature.xml

864

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

promotedlinks.xml

promotedlinks.xml

495

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

schema.xml_promotedlinks

schema.xml

8219

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

feature.xml_promotedlinks

feature.xml

497

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

schedule.xml

schedulelist.xml

526

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

feature.xml_schedule

feature.xml

546

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

schema.xml_schedule

schema.xml

23502

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

feature.xml_sharewitheveryone

feature.xml

622

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

feature.xml_sharewitheveryonestapling

feature.xml

449

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

feature.xml_sharewitheveryonefeaturestp

featurestapling.xml

215

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

sharepointemailwswsdl.asx

sharepointemailwswsdl.aspx

25799

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

sitedata.amx

sitedata.asmx

90

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

sdadisco.asx

sitedatadisco.aspx

1289

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

sdawsdl.asx

sitedatawsdl.aspx

36711

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

sites.amx

sites.asmx

87

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

sitdisco.asx

sitesdisco.aspx

1283

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

sitwsdl.asx

siteswsdl.aspx

22976

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

spclaimproviderwebservice.https.svc

spclaimproviderwebservice.https.svc

115

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

spclaimproviderwebservice.svc

spclaimproviderwebservice.svc

110

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

spdisco.asx

spdisco.aspx

11428

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

spsearchdisco.asx

spsearchdisco.aspx

1319

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

spsearchwsdl.asx

spsearchwsdl.aspx

8629

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

spsecuritytokenservice.svc

spsecuritytokenservice.svc

476

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

web.config_sts

web.config

4845

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

usergrp.amx

usergroup.asmx

92

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

usedisco.asx

usergroupdisco.aspx

1311

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

usewsdl.asx

usergroupwsdl.aspx

82880

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

versions.amx

versions.asmx

90

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

verdisco.asx

versionsdisco.aspx

1289

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

verwsdl.asx

versionswsdl.aspx

9474

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

views.amx

views.asmx

87

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

viedisco.asx

viewsdisco.aspx

1283

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

viewsdl.asx

viewswsdl.aspx

25520

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

web.cfg_0010

web.config

13944

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

wppages.amx

webpartpages.asmx

186

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

wppdisco.asx

webpartpagesdisco.aspx

1315

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

wppwsdl.asx

webpartpageswsdl.aspx

56408

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

webs.amx

webs.asmx

86

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

webdisco.asx

websdisco.aspx

1281

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

webwsdl.asx

webswsdl.aspx

41302

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

wopi.ashx

wopi.ashx

86

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

wsdisco.asx

wsdisco.aspx

1806

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

wswsdl.asx

wswsdl.aspx

1904

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

stssoap.dll

stssoap.dll

15.0.5172.1000

554088

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

subsetproxy.dll_0001

microsoft.sharepoint.subsetproxy.dll

15.0.5371.1000

842648

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

subsetshim.dll_0001

microsoft.sharepoint.dll

15.900.5449.1000

2135976

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

alerttmp.xml

alerttemplates.xml

458234

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

alerttms.xml

alerttemplates_sms.xml

51863

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

default.aspx_app

default.aspx

1168

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

onet.xml_app

onet.xml

4911

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

default.aspx_appcatalog

default.aspx

4026

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

onet.xml_appcatalog

onet.xml

6262

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

apphostwebfeatures.xsd

apphostwebfeatures.xsd

17579

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

appmanifest.xsd

appmanifest.xsd

20392

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

apppartconfig.xsd

apppartconfig.xsd

2826

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

appsolution.xsd

appsolution.xsd

101258

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

blog.xsl

blog.xsl

37383

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

onet.xml_blog

onet.xml

6549

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

camlqry.xsd

camlquery.xsd

10890

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

camlview.xsd

camlview.xsd

19014

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

cpchkers.xsd

capabilitycheckers.xsd

1924

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

schema.xml_0010

schema.xml

16975

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

dmslstallitems_aspx

allitems.aspx

2731

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

dmslstcreatedls_aspx

createdls.aspx

2731

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

dmslstdeletedls_aspx

deletedls.aspx

2731

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

dmslstdispform_aspx

dispform.aspx

4190

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

dmslsteditform_aspx

editform.aspx

4167

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

dmslstmodifydls_aspx

modifydls.aspx

2731

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

dmslstnewform_aspx

newform.aspx

4197

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

dmslstschema_xml

schema.xml

22840

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

topology.dwp

topologyview.dwp

495

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

schema.xml_1221

schema.xml

9478

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

schema.xml_1220

schema.xml

7583

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

applications.asx_0014

applications.aspx

3724

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

apps.asx_0014

apps.aspx

3708

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

backups.asx_0014

backups.aspx

3714

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

configurationwizards.asx_0014

configurationwizards.aspx

3740

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

default.asx_0014

default.aspx

5454

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

genappsettings.asx_0014

generalapplicationsettings.aspx

3753

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

monitoring.asx_0014

monitoring.aspx

3720

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

o365config.asx_0015

office365configuration.aspx

3838

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

security.asx_0014

security.aspx

3716

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

sysset.asx_0014

systemsettings.aspx

3728

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

upgandmig.asx_0014

upgradeandmigration.aspx

3738

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

onet.xml_0006

onet.xml

10552

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

coredefs.xsd

coredefinitions.xsd

3308

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

deplset.xsd

deploymentexportsettings.xsd

4494

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

depllook.xsd

deploymentlookuplistmap.xsd

1632

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

depl.xsd

deploymentmanifest.xsd

79362

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

deplreq.xsd

deploymentrequirements.xsd

1262

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

deplroot.xsd

deploymentrootobjectmap.xsd

1642

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

deplsys.xsd

deploymentsystemdata.xsd

3065

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

depluser.xsd

deploymentusergroupmap.xsd

3386

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

deplform.xsd

deploymentviewformslist.xsd

877

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

dip.css

dip.css

1781

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

dip.css_14

dip.css

1781

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

dip.html

dip.html

4328

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

dip.html_14

dip.html

4328

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

dip.js

dip.js

63039

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

dip.js_14

dip.js

63039

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

messagebanner.js

messagebanner.js

4968

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

messagebanner.js_14

messagebanner.js

4968

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

docicon.xml

docicon.xml

16363

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

wkpstd.asx_wiki

wkpstd.aspx

3356

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

fldtypes.xml

fldtypes.xml

256018

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

fldtypes.xsl

fldtypes.xsl

133256

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

ftacpl.xml

fldtypes_accessrequestspermissionlevel.xml

753

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

fluidapp.xsd

fluidapplicationsettings.xsd

2721

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

formxml.xsl

formxml.xsl

20914

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

gbwdef.asc

gbwdefaulttemplates.ascx

57071

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

gbwmdef.asc

gbwmobiledefaulttemplates.ascx

13722

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

dispsr.asx_mobile

dispsr.aspx

2702

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

editsr.asx_mobile

editsr.aspx

2574

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

newsr.asx_mobile

newsr.aspx

2570

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

viewdaily.asx_mobile

viewdaily.aspx

4994

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

waview.asx_mobile

waview.aspx

2986

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

default.aspx_gbw

default.aspx

3458

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

onet.xml_gbw

onet.xml

10911

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

schema.xml_appdatalib

schema.xml

314

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

default.spc

default.spcolor

5243

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

bảng màu001.spcolor

bảng màu001.spcolor

5243

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

bảng màu002.spcolor

bảng màu002.spcolor

5251

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

bảng màu003.spcolor

bảng màu003.spcolor

5247

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

bảng màu004.spcolor

bảng màu004.spcolor

5246

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

bảng màu005.spcolor

bảng màu005.spcolor

5247

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

bảng màu006.spcolor

bảng màu006.spcolor

5249

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

bảng màu007.spcolor

bảng màu007.spcolor

5251

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

bảng màu008.spcolor

bảng màu008.spcolor

5251

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

bảng màu009.spcolor

bảng màu009.spcolor

5248

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

08:47

bảng màu010.spcolor

bảng màu010.spcolor

5250