Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Thông báo

Bản cập nhật này không còn khả dụng. Để khắc phục các sự cố được mô tả trong bài viết này, hãy cài đặt bản cập nhật Microsoft Office mới nhất từ bài viết sau đây của Microsoft Documents:

Các bản cập nhật mới nhất cho các phiên bản của Office sử dụng Windows Installer (MSI)

Thông tin Bổ sung

Bản cập nhật này chứa các tệp được liệt kê trong các bảng sau đây.32-bitThông tin tệp Msmipc-x-none. MSP

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Ipcsecproc.dll

1.0.622.44

1.019.040

12-Mar-2014

12:07

Msipc.dll

1.0.622.44

1.312.400

12-Mar-2014

12:07

Msipc.dll.mui

1.0.622.44

14.488

12-Mar-2014

12:07

Msipc.dll.mui

1.0.622.44

16.024

12-Mar-2014

12:07

Msipc.dll.mui

1.0.622.44

16.536

12-Mar-2014

12:07

Msipc.dll.mui

1.0.622.44

18.072

12-Mar-2014

12:07

Msipc.dll.mui

1.0.622.44

19.096

12-Mar-2014

12:07

Msipc.dll.mui

1.0.622.44

20.120

12-Mar-2014

12:07

Msipc.dll.mui

1.0.622.44

20.632

12-Mar-2014

12:07

Msipc.dll.mui

1.0.622.44

21.144

12-Mar-2014

12:07

Msipc.dll.mui

1.0.622.44

21.656

12-Mar-2014

12:07

Msipc.dll.mui

1.0.622.44

22.168

12-Mar-2014

12:07

Msipc.dll.mui

1.0.622.44

22.680

12-Mar-2014

12:07

Msipc.dll.mui

1.0.622.44

23.192

12-Mar-2014

12:07

Msipc.dll.mui

1.0.622.44

24.728

12-Mar-2014

12:07

Msipcevents.man

Not Applicable

8.486

12-Mar-2014

12:07

64-bitThông tin tệp Msmipc-x-none. MSP

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Armsipcmui.8f104aa0_c9dd_44ce_95a7_6ec951e569a4

1.0.622.44

19.096

12-Mar-2014

12:09

Bgmsipcmui.8f104aa0_c9dd_44ce_95a7_6ec951e569a4

1.0.622.44

21.656

12-Mar-2014

12:09

Brmsipcmui.8f104aa0_c9dd_44ce_95a7_6ec951e569a4

1.0.622.44

21.656

12-Mar-2014

12:09

Camsipcmui.8f104aa0_c9dd_44ce_95a7_6ec951e569a4

1.0.622.44

22.680

12-Mar-2014

12:09

Cnmsipcmui.8f104aa0_c9dd_44ce_95a7_6ec951e569a4

1.0.622.44

14.488

12-Mar-2014

12:09

Csmsipcmui.8f104aa0_c9dd_44ce_95a7_6ec951e569a4

1.0.622.44

21.144

12-Mar-2014

12:09

Damsipcmui.8f104aa0_c9dd_44ce_95a7_6ec951e569a4

1.0.622.44

21.656

12-Mar-2014

12:09

Demsipcmui.8f104aa0_c9dd_44ce_95a7_6ec951e569a4

1.0.622.44

23.192

12-Mar-2014

12:09

Elmsipcmui.8f104aa0_c9dd_44ce_95a7_6ec951e569a4

1.0.622.44

24.728

12-Mar-2014

12:09

Enusmsipcmuidll.8f104aa0_c9dd_44ce_95a7_6ec951e569a4

1.0.622.44

20.632

12-Mar-2014

12:09

Esmsipcmui.8f104aa0_c9dd_44ce_95a7_6ec951e569a4

1.0.622.44

22.680

12-Mar-2014

12:09

Etmsipcmui.8f104aa0_c9dd_44ce_95a7_6ec951e569a4

1.0.622.44

20.120

12-Mar-2014

12:09

Eumsipcmui.8f104aa0_c9dd_44ce_95a7_6ec951e569a4

1.0.622.44

21.656

12-Mar-2014

12:09

Fimsipcmui.8f104aa0_c9dd_44ce_95a7_6ec951e569a4

1.0.622.44

21.144

12-Mar-2014

12:09

Frmsipcmui.8f104aa0_c9dd_44ce_95a7_6ec951e569a4

1.0.622.44

23.192

12-Mar-2014

12:09

Glmsipcmui.8f104aa0_c9dd_44ce_95a7_6ec951e569a4

1.0.622.44

22.168

12-Mar-2014

12:09

Hemsipcmui.8f104aa0_c9dd_44ce_95a7_6ec951e569a4

1.0.622.44

18.072

12-Mar-2014

12:09

Himsipcmui.8f104aa0_c9dd_44ce_95a7_6ec951e569a4

1.0.622.44

21.144

12-Mar-2014

12:09

Hrmsipcmui.8f104aa0_c9dd_44ce_95a7_6ec951e569a4

1.0.622.44

20.632

12-Mar-2014

12:09

Humsipcmui.8f104aa0_c9dd_44ce_95a7_6ec951e569a4

1.0.622.44

21.144

12-Mar-2014

12:09

Idmsipcmui.8f104aa0_c9dd_44ce_95a7_6ec951e569a4

1.0.622.44

21.144

12-Mar-2014

12:09

Ipcsecprocdll.8f104aa0_c9dd_44ce_95a7_6ec951e569a4

1.0.622.44

1.099.936

12-Mar-2014

12:09

Itmsipcmui.8f104aa0_c9dd_44ce_95a7_6ec951e569a4

1.0.622.44

22.680

12-Mar-2014

12:09

Jamsipcmui.8f104aa0_c9dd_44ce_95a7_6ec951e569a4

1.0.622.44

16.536

12-Mar-2014

12:09

Kkmsipcmui.8f104aa0_c9dd_44ce_95a7_6ec951e569a4

1.0.622.44

20.632

12-Mar-2014

12:09

Komsipcmui.8f104aa0_c9dd_44ce_95a7_6ec951e569a4

1.0.622.44

16.024

12-Mar-2014

12:09

Ltmsipcmui.8f104aa0_c9dd_44ce_95a7_6ec951e569a4

1.0.622.44

20.120

12-Mar-2014

12:09

Lvmsipcmui.8f104aa0_c9dd_44ce_95a7_6ec951e569a4

1.0.622.44

21.144

12-Mar-2014

12:09

Msipcdll.8f104aa0_c9dd_44ce_95a7_6ec951e569a4

1.0.622.44

1.792.144

12-Mar-2014

12:09

Msipceventsbinary.8f104aa0_c9dd_44ce_95a7_6ec951e569a4

Not Applicable

8.486

12-Mar-2014

12:09

Msmsipcmui.8f104aa0_c9dd_44ce_95a7_6ec951e569a4

1.0.622.44

20.632

12-Mar-2014

12:09

Nlmsipcmui.8f104aa0_c9dd_44ce_95a7_6ec951e569a4

1.0.622.44

22.168

12-Mar-2014

12:09

Nomsipcmui.8f104aa0_c9dd_44ce_95a7_6ec951e569a4

1.0.622.44

20.632

12-Mar-2014

12:09

Plmsipcmui.8f104aa0_c9dd_44ce_95a7_6ec951e569a4

1.0.622.44

22.680

12-Mar-2014

12:09

Ptmsipcmui.8f104aa0_c9dd_44ce_95a7_6ec951e569a4

1.0.622.44

22.168

12-Mar-2014

12:09

Romsipcmui.8f104aa0_c9dd_44ce_95a7_6ec951e569a4

1.0.622.44

21.656

12-Mar-2014

12:09

Rumsipcmui.8f104aa0_c9dd_44ce_95a7_6ec951e569a4

1.0.622.44

22.168

12-Mar-2014

12:09

Skmsipcmui.8f104aa0_c9dd_44ce_95a7_6ec951e569a4

1.0.622.44

21.144

12-Mar-2014

12:09

Slmsipcmui.8f104aa0_c9dd_44ce_95a7_6ec951e569a4

1.0.622.44

20.632

12-Mar-2014

12:09

Sr_cyrl_bamsipcmui.8f104aa0_c9dd_44ce_95a7_6ec951e569a4

1.0.622.44

20.632

12-Mar-2014

12:09

Sr_cyrl_csmsipcmui.8f104aa0_c9dd_44ce_95a7_6ec951e569a4

1.0.622.44

20.632

12-Mar-2014

12:09

Sr_latn_csmsipcmui.8f104aa0_c9dd_44ce_95a7_6ec951e569a4

1.0.622.44

21.144

12-Mar-2014

12:09

Svmsipcmui.8f104aa0_c9dd_44ce_95a7_6ec951e569a4

1.0.622.44

20.632

12-Mar-2014

12:09

Thmsipcmui.8f104aa0_c9dd_44ce_95a7_6ec951e569a4

1.0.622.44

20.632

12-Mar-2014

12:09

Trmsipcmui.8f104aa0_c9dd_44ce_95a7_6ec951e569a4

1.0.622.44

20.120

12-Mar-2014

12:09

Twmsipcmui.8f104aa0_c9dd_44ce_95a7_6ec951e569a4

1.0.622.44

14.488

12-Mar-2014

12:09

Ukmsipcmui.8f104aa0_c9dd_44ce_95a7_6ec951e569a4

1.0.622.44

21.656

12-Mar-2014

12:09

Vimsipcmui.8f104aa0_c9dd_44ce_95a7_6ec951e569a4

1.0.622.44

22.680

12-Mar-2014

12:09

Windows 8

  1. Vuốt từ cạnh phải của màn hình, sau đó nhấn Tìm kiếm. Nếu bạn đang dùng chuột, hãy trỏ tới góc dưới bên phải của màn hình, rồi bấm Tìm kiếm.

  2. Nhập Windows Update, gõ nhẹ hoặc bấm thiết đặt, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong kết quả tìm kiếm.

  3. Trong danh sách các bản Cập Nhật, định vị, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Cập Nhật 2768012, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm dỡ cài đặt.

Windows 7

  1. Bấm Bắt đầu, sau đó bấm Chạy.

  2. Nhập Appwiz. cpl, rồi bấm OK.

  3. Bấm vào Xem các bản cập nhật đã cài đặt.

  4. Trong danh sách các bản Cập Nhật, định vị, rồi bấm vào Cập Nhật 2768012, rồi bấm vào gỡ cài đặt.

TechCenter System System có chứa các bản Cập Nhật quản trị mới nhất và tài nguyên triển khai chiến lược cho tất cả các phiên bản của Office. Để biết thêm thông tin về TechCenter của hệ thống Office, hãy đi đến trang web Microsoft sau đây:

Hỗ trợ và tài nguyên CNTT cho Microsoft Office

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×