Thông báo

Bản cập nhật này không còn khả dụng. Để khắc phục các sự cố được mô tả trong bài viết này, hãy cài đặt bản cập nhật Microsoft Office mới nhất từ bài viết sau đây của Microsoft Documents:

Các bản cập nhật mới nhất cho các phiên bản của Office sử dụng Windows Installer (MSI)

GIỚI THIỆU

Microsoft đã phát hành bản Cập Nhật dành cho Microsoft SharePoint Server 2013. Bản cập nhật này cung cấp các bản sửa lỗi mới nhất dành cho phiên bản 64 bit của SharePoint Server 2013. Ngoài ra, bản cập nhật này chứa các cải thiện về độ ổn định và hiệu năng.

Giải pháp

Chi tiết Cập Nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật đã phát hành nào trước đó.

Thông tin về khởi động lại

Bạn không cần phải khởi động lại máy tính sau khi cài đặt bản cập nhật này.

TechCenter System System có chứa các bản Cập Nhật quản trị mới nhất và tài nguyên triển khai chiến lược cho tất cả các phiên bản của Office. Để biết thêm thông tin về TechCenter của hệ thống Office, hãy đi đến trang web Microsoft sau đây:

Bản cập nhật này chứa các tệp được liệt kê trong bảng sau đây. 64-bitCoreserver-x-none. MSP thông tin tệp

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

256_icdocset.gif

Not Applicable

3.448

12-Sep-2013

22:02

256_icvidset.gif

Not Applicable

1.833

12-Sep-2013

22:02

Accountjoiner.dll

4.0.2450.49

199.272

12-Sep-2013

22:04

Activityinformation.sql

Not Applicable

7.994

12-Sep-2013

22:04

Addgallery.xap

Not Applicable

400.740

14-Sep-2013

15:25

Admapropertypages.dll

4.0.2450.49

223.856

12-Sep-2013

22:04

Ajaxtoolkit.debug.js

Not Applicable

312.093

12-Sep-2013

22:02

Alternatecss.aspx

Not Applicable

6.000

12-Sep-2013

22:03

Alternatemediaplayer.xaml

Not Applicable

35.633

12-Sep-2013

22:03

Aspctrl.js

Not Applicable

41.394

12-Sep-2013

22:03

Auditcustomquery.ascx

Not Applicable

11.153

12-Sep-2013

22:02

Auditsettings.ascx

Not Applicable

3.593

12-Sep-2013

22:02

Barcodeglobalsettings.ascx

Not Applicable

1.472

12-Sep-2013

22:02

Barcodesettings.ascx

Not Applicable

1.398

12-Sep-2013

22:02

Bargensettings.ascx

Not Applicable

1.522

12-Sep-2013

22:02

Berlin.master

Not Applicable

28.616

12-Sep-2013

22:03

Big_button.js

Not Applicable

1.987

12-Sep-2013

22:03

Bodymenu.js

Not Applicable

702

12-Sep-2013

22:03

Button.js

Not Applicable

5.444

12-Sep-2013

22:03

Certmgr.exe

6.0.6001.17131

74.752

12-Sep-2013

22:04

Cmicarabicwordbreaker.dll

15.0.4454.1000

138.336

12-Sep-2013

22:01

Cmscore.resx

Not Applicable

100.349

12-Sep-2013

22:03

Colorpicker.js

Not Applicable

8.803

12-Sep-2013

22:03

Colorpicker_menu.js

Not Applicable

2.948

12-Sep-2013

22:03

Colorpickerhsvdialog.js

Not Applicable

23.345

12-Sep-2013

22:03

Columnfiltering.ascx

Not Applicable

442

12-Sep-2013

22:02

Communitysearchredirector.aspx

Not Applicable

1.039

12-Sep-2013

22:03

Configdb.dll

4.0.2450.49

1.665.632

12-Sep-2013

22:04

Constants.sql

Not Applicable

1.716

12-Sep-2013

22:04

Constantspecifiers.sql

Not Applicable

33.080

12-Sep-2013

22:04

Contactuscontroldialog.aspx.js

Not Applicable

6.281

12-Sep-2013

22:03

Container.js

Not Applicable

2.019

12-Sep-2013

22:03

Containerpicker.dll

4.0.2450.49

51.824

12-Sep-2013

22:04

Contentfollowing.debug.js

Not Applicable

26.135

12-Sep-2013

22:02

Contentfollowing.js

Not Applicable

11.413

12-Sep-2013

22:02

Contextmenu.js

Not Applicable

1.250

12-Sep-2013

22:03

Control_state.js

Not Applicable

1.542

12-Sep-2013

22:03

Controlmenu.js

Not Applicable

2.049

12-Sep-2013

22:03

Controls.js

Not Applicable

588

12-Sep-2013

22:03

Controls.js

Not Applicable

708

12-Sep-2013

22:03

Core.dialogs.js

Not Applicable

22.473

12-Sep-2013

22:03

Core.js

Not Applicable

82.522

12-Sep-2013

22:03

Core.menus.js

Not Applicable

306

12-Sep-2013

22:03

Core.state.js

Not Applicable

2.238

12-Sep-2013

22:03

Core.table.js

Not Applicable

31.913

12-Sep-2013

22:03

Core.utils.js

Not Applicable

9.381

12-Sep-2013

22:03

Createpage.aspx.js

Not Applicable

4.761

12-Sep-2013

22:03

Csexport.exe

4.0.2450.49

43.616

12-Sep-2013

22:04

Cssearch.dll

4.0.2450.49

129.632

12-Sep-2013

22:04

Customcolorpickerdialog.aspx.js

Not Applicable

22.316

12-Sep-2013

22:03

Data.js

Not Applicable

4.353

12-Sep-2013

22:03

Databasesettings.sql

Not Applicable

337

12-Sep-2013

22:04

Dateutil.js

Not Applicable

4.370

12-Sep-2013

22:03

Dbmapropertypages.dll

4.0.2450.49

244.336

12-Sep-2013

22:04

Debug.js

Not Applicable

1.484

12-Sep-2013

22:03

Default.aspx.js

Not Applicable

64.298

12-Sep-2013

22:03

Deleteobject.sql

Not Applicable

2.450

12-Sep-2013

22:04

Discoveryglobalcontrol.ascx

Not Applicable

5.174

12-Sep-2013

22:02

Discoveryproperties.ascx

Not Applicable

7.006

12-Sep-2013

22:02

Discoveryquerystatistics.ascx

Not Applicable

3.529

12-Sep-2013

22:02

Docpicker.aspx.js

Not Applicable

1.812

12-Sep-2013

22:03

Docsettemplates.ascx

Not Applicable

1.425

12-Sep-2013

22:02

Documentformat.openxml.dll

2.5.5631.0

5.812.328

11-Sep-2013

04:02

Docxpageconverter.exe

15.0.4535.1504

826.048

12-Sep-2013

22:03

Dom.js

Not Applicable

4.812

12-Sep-2013

22:03

Draganddrop.js

Not Applicable

19.954

12-Sep-2013

22:03

Dropdown.js

Not Applicable

3.744

12-Sep-2013

22:03

Dropoffzoneroutingform.ascx

Not Applicable

3.494

12-Sep-2013

22:02

Dropsqlpersistenceproviderlogic.sql

Not Applicable

1.241

12-Sep-2013

22:04

Dropsqlpersistenceproviderschema.sql

Not Applicable

661

12-Sep-2013

22:04

Edirectoryma.dll

4.0.2450.49

72.296

12-Sep-2013

22:04

Ediscoveryquerystatistics.ascx

Not Applicable

1.356

12-Sep-2013

22:02

Ediscoverytemplate.ascx

Not Applicable

3.266

12-Sep-2013

22:02

Editingmenu.js

Not Applicable

11.048

12-Sep-2013

22:03

Editlink.aspx

Not Applicable

20.150

12-Sep-2013

22:04

Editlink.aspx

Not Applicable

20.162

12-Sep-2013

22:04

En_es.mdl

Not Applicable

258.882

12-Sep-2013

22:02

En_ja.mdl

Not Applicable

826.705

12-Sep-2013

22:02

Enableservicebroker_storedprocedure.sql

Not Applicable

572

12-Sep-2013

22:04

Es_es.mdl

Not Applicable

265.318

12-Sep-2013

22:02

Exch2007extension.dll

4.0.2450.49

15.472

12-Sep-2013

22:04

Exch2010extension.dll

4.0.2450.49

15.472

12-Sep-2013

22:04

Exchangema.dll

4.0.2450.49

109.160

12-Sep-2013

22:04

Exp_pdf_server.dll

15.0.4535.1503

140.984

12-Sep-2013

22:02

Exp_xps_server.dll

15.0.4535.1503

77.496

12-Sep-2013

22:02

Fastmorph.dll

15.0.4454.1000

2.381.936

12-Sep-2013

22:01

Filter_default.js

Not Applicable

21.014

12-Sep-2013

22:02

Fimmapropertypages.dll

4.0.2450.49

182.904

12-Sep-2013

22:04

Floatingdivdialog.js

Not Applicable

17.641

12-Sep-2013

22:03

Fontsizemenu.js

Not Applicable

564

12-Sep-2013

22:03

Fontstylemenu.js

Not Applicable

857

12-Sep-2013

22:03

Footerdialog.js

Not Applicable

6.069

12-Sep-2013

22:03

Functionlibrary.dll

4.0.2450.49

47.728

12-Sep-2013

22:04

Galsync.dll

4.0.2450.49

64.096

12-Sep-2013

22:04

Globaloptions.dll

4.0.2450.49

281.192

12-Sep-2013

22:04

Grouplistview.dll

4.0.2450.49

129.640

12-Sep-2013

22:04

Headerdialog.js

Not Applicable

5.485

12-Sep-2013

22:03

Helppopup.js

Not Applicable

6.080

12-Sep-2013

22:03

Hierarchychart.xap

Not Applicable

35.288

14-Sep-2013

15:25

Hig_progcircle_loading24.gif

Not Applicable

878

13-Sep-2013

09:06

Hostcontrollerservice.exe

15.0.4521.1000

32.480

12-Sep-2013

22:02

Htmlcontroldialog.aspx.js

Not Applicable

8.805

12-Sep-2013

22:03

Htmlutil.dll

15.0.4535.1504

2.613.440

12-Sep-2013

22:02

Ibmdsmapropertypages.dll

4.0.2450.49

92.792

12-Sep-2013

22:04

Igxserver.dll

15.0.4535.1507

10.215.072

12-Sep-2013

22:02

Imagemenu.js

Not Applicable

2.610

12-Sep-2013

22:03

Imagepicker.aspx.js

Not Applicable

29.922

12-Sep-2013

22:03

Imagepropdialog.aspx.js

Not Applicable

4.655

12-Sep-2013

22:03

Imageuploadcommon.js

Not Applicable

9.505

12-Sep-2013

22:03

Imageuploaderdialog.js

Not Applicable

20.037

12-Sep-2013

22:03

Imageuploaderusage.js

Not Applicable

1.792

12-Sep-2013

22:03

Io.js

Not Applicable

4.416

12-Sep-2013

22:03

Iplanetmapropertypages.dll

4.0.2450.49

125.568

12-Sep-2013

22:04

Item_commonitem_body.html

Not Applicable

7.330

12-Sep-2013

22:03

Item_commonitem_body.js

Not Applicable

8.742

12-Sep-2013

22:02

Item_default_hoverpanel.js

Not Applicable

4.222

12-Sep-2013

22:02

Item_pdf.js

Not Applicable

4.102

12-Sep-2013

22:02

Item_site.js

Not Applicable

4.544

12-Sep-2013

22:02

Item_site_hoverpanel.html

Not Applicable

6.052

12-Sep-2013

22:03

Item_site_hoverpanel.js

Not Applicable

7.491

12-Sep-2013

22:02

Item_webpage_hoverpanel.html

Not Applicable

5.087

12-Sep-2013

22:03

Item_webpage_hoverpanel.js

Not Applicable

6.517

12-Sep-2013

22:02

Item_word.js

Not Applicable

4.157

12-Sep-2013

22:02

Ja_ja.mdl

Not Applicable

997.883

12-Sep-2013

22:02

Ja_res.dict

Not Applicable

1.797.427

12-Sep-2013

22:02

Js.js

Not Applicable

2.573

12-Sep-2013

22:03

Korwbrkr.dll

15.0.4454.1000

222.320

12-Sep-2013

22:01

Korwbrkr.dll

15.0.4454.1000

222.320

12-Sep-2013

22:01

Labelsettings.ascx

Not Applicable

9.245

12-Sep-2013

22:02

Laed.dll

15.0.4490.1000

139.872

12-Sep-2013

22:01

Layouts.js

Not Applicable

3.475

12-Sep-2013

22:03

Linkdialog.aspx.js

Not Applicable

17.402

12-Sep-2013

22:03

Lmtcontroldialog.aspx.js

Not Applicable

6.916

12-Sep-2013

22:03

Locationcontroldialog.aspx.js

Not Applicable

18.841

12-Sep-2013

22:03

Logging.dll

4.0.2450.49

18.528

12-Sep-2013

22:04

Lyon.master

Not Applicable

28.575

12-Sep-2013

22:03

Maexecution.dll

4.0.2450.49

240.232

12-Sep-2013

22:04

Maexport.exe

4.0.2450.49

23.648

12-Sep-2013

22:04

Mahostm.dll

4.0.2450.49

326.752

12-Sep-2013

22:04

Mahostn.dll

4.0.2450.49

97.376

12-Sep-2013

22:04

Makecert.exe

6.0.6001.17131

57.856

12-Sep-2013

22:04

Managementpolicyrule.moss.sql

Not Applicable

203.055

12-Sep-2013

22:04

Mapackager.exe

4.0.2450.49

43.624

12-Sep-2013

22:04

Mapropertypages.dll

4.0.2450.49

350.832

12-Sep-2013

22:04

Mcrypt.dll

4.0.2450.49

2.858.592

12-Sep-2013

22:04

Mediaplayer.xap

Not Applicable

42.338

14-Sep-2013

15:25

Membership.moss.sql

Not Applicable

181.346

12-Sep-2013

22:04

Menupane.js

Not Applicable

9.205

12-Sep-2013

22:03

Menus.js

Not Applicable

25.023

12-Sep-2013

22:03

Mergecelldialog.aspx.js

Not Applicable

762

12-Sep-2013

22:03

Metadatanavkeyfilters.ascx

Not Applicable

4.646

12-Sep-2013

22:02

Metadatanavtree.ascx

Not Applicable

2.685

12-Sep-2013

22:02

Microsoft.acronymdefinitionproviderflow.dll

15.0.4490.1000

40.544

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.bestbetproviderflow.dll

15.0.4490.1000

20.576

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.analysisengine.engine.dll

15.0.4448.1000

342.640

12-Sep-2013

22:02

Microsoft.ceres.analysisengine.operators.dll

15.0.4448.1000

83.056

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.common.concurrent.dll

15.0.4490.1000

14.944

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.common.constants.dll

15.0.4490.1000

13.408

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.common.iobuffer.dll

15.0.4490.1000

34.416

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.common.tools.sandbox.dll

15.0.4490.1000

88.672

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.common.tools.sandbox.sandboxlauncher.dll

15.0.4490.1000

19.568

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.common.utils.dll

15.0.4490.1000

245.872

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.common.wcfutils.dll

15.0.4490.1000

36.464

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.contentengine.admin.dll

15.0.4490.1000

12.384

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.contentengine.aliaslookup.dll

15.0.4490.1000

49.760

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.contentengine.annotationprimitives.dll

15.0.4490.1000

30.304

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.contentengine.bundles.dll

15.0.4490.1000

39.520

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.contentengine.cmdlets.dll

15.0.4490.1000

35.424

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.contentengine.component.dll

15.0.4490.1000

285.280

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.contentengine.componentclient.exe

15.0.4490.1000

65.648

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.contentengine.datamodel.recordserializer.dll

15.0.4490.1000

48.240

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.contentengine.fields.dll

15.0.4490.1000

41.568

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.contentengine.liveevaluators.dll

15.0.4490.1000

58.464

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.contentengine.nlpevaluators.dll

15.0.4490.1000

280.688

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.contentengine.nlpoperators.dll

15.0.4490.1000

148.576

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.contentengine.operators.builtin.dll

15.0.4490.1000

328.304

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.contentengine.operators.dll

15.0.4490.1000

36.448

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.contentengine.parsing.component.dll

15.0.4490.1000

53.856

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.contentengine.parsing.evaluators.dll

15.0.4490.1000

88.160

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.contentengine.parsing.operators.dll

15.0.4490.1000

76.896

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.contentengine.processing.builtin.dll

15.0.4490.1000

710.768

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.contentengine.processing.dll

15.0.4490.1000

78.944

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.contentengine.processing.mars.dll

15.0.4490.1000

61.024

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.contentengine.properties.dll

15.0.4490.1000

14.960

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.contentengine.recordcache.dll

15.0.4490.1000

16.480

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.contentengine.recordtype.dll

15.0.4490.1000

12.896

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.contentengine.repository.dll

15.0.4490.1000

100.448

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.contentengine.services.dll

15.0.4490.1000

98.928

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.contentengine.submittercomponent.dll

15.0.4490.1000

118.368

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.contentengine.types.dll

15.0.4490.1000

17.008

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.contentengine.util.dll

15.0.4490.1000

111.728

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.coreservices.admin.dll

15.0.4490.1000

17.504

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.coreservices.adminservice.dll

15.0.4521.1000

78.016

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.coreservices.clustering.dll

15.0.4490.1000

58.976

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.coreservices.configuration.dll

15.0.4490.1000

54.384

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.coreservices.configuration.dll

15.0.4490.1000

54.384

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.coreservices.constellation.dll

15.0.4490.1000

62.048

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.coreservices.deployment.dll

15.0.4490.1000

50.800

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.coreservices.eventhistory.dll

15.0.4490.1000

29.808

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.coreservices.framework.dll

15.0.4490.1000

144.480

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.coreservices.hostcontroller.dll

15.0.4490.1000

36.464

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.coreservices.internalservices.dll

15.0.4490.1000

76.896

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.coreservices.logging.dll

15.0.4490.1000

38.512

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.coreservices.management.dll

15.0.4490.1000

47.712

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.coreservices.node.dll

15.0.4490.1000

149.104

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.coreservices.package.dll

15.0.4490.1000

82.528

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.coreservices.remoting.dll

15.0.4490.1000

78.944

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.coreservices.services.dll

15.0.4490.1000

141.936

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.coreservices.storage.dll

15.0.4490.1000

78.432

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.coreservices.systemmanager.dll

15.0.4490.1000

93.792

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.coreservices.tools.management.client.dll

15.0.4490.1000

27.744

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.coreservices.tools.management.cmdlets.dll

15.0.4490.1000

48.240

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.coreservices.tools.management.systemcontroller.dll

15.0.4490.1000

38.000

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.coreservices.transport.dll

15.0.4490.1000

47.712

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.coreservices.utils.dll

15.0.4490.1000

41.568

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.diagnostics.dll

15.0.4525.1000

893.632

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.diagnostics.native.dll

15.0.4535.1504

460.480

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.diagnostics.sharepoint.dll

15.0.4514.1000

28.352

12-Sep-2013

22:02

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.common.interop.dll

15.0.4490.1000

30.320

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.common.jpeg.dll

15.0.4490.1000

135.264

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.common.metro.dll

15.0.4490.1000

33.888

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.docx.dll

15.0.4490.1000

125.024

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.filter.dll

15.0.4490.1000

131.696

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.gif.dll

15.0.4490.1000

18.016

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.html.dll

15.0.4490.1000

1.158.256

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.jpeg.dll

15.0.4490.1000

18.032

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.pdf.dll

15.0.4490.1000

4.188.768

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.plaintext.dll

15.0.4490.1000

16.480

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.pptx.dll

15.0.4490.1000

116.848

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.simplexml.dll

15.0.4490.1000

22.128

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.docparsing.runtime.client.dll

15.0.4490.1000

28.256

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.docparsing.runtime.common.dll

15.0.4490.1000

20.064

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.docparsing.runtime.core.dll

15.0.4490.1000

161.376

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.docparsing.runtime.formatdetector.dll

15.0.4490.1000

109.152

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.docparsing.runtime.formathandler.dll

15.0.4490.1000

39.024

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.evaluation.datamodel.dll

15.0.4490.1000

122.992

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.evaluation.datamodel.types.dll

15.0.4490.1000

73.824

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.evaluation.engine.dll

15.0.4490.1000

256.096

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.evaluation.engine.wcftransport.dll

15.0.4490.1000

24.688

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.evaluation.operators.builtin.dll

15.0.4490.1000

116.848

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.evaluation.operators.core.dll

15.0.4490.1000

48.224

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.evaluation.operators.dll

15.0.4490.1000

281.200

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.evaluation.operators.parsing.dll

15.0.4490.1000

63.600

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.evaluation.processing.builtin.dll

15.0.4490.1000

140.400

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.evaluation.processing.dll

15.0.4490.1000

187.504

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.evaluation.services.dll

15.0.4490.1000

72.288

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.external.contentapi.dll

15.0.4490.1000

159.344

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.external.contentapi.dll

15.0.4490.1000

159.344

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.hostcontroller.cmdlets.dll

15.0.4490.1000

25.712

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.hostcontroller.controller.dll

15.0.4490.1000

58.992

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.hostcontroller.logging.dll

15.0.4490.1000

27.744

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.hostcontroller.repository.dll

15.0.4490.1000

70.768

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.hostcontroller.wcfclient.dll

15.0.4490.1000

15.456

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.hostcontroller.wcfserver.dll

15.0.4490.1000

44.144

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.hostcontroller.wcftypes.dll

15.0.4490.1000

25.712

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.interactionengine.component.dll

15.0.4490.1000

150.640

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.interactionengine.datamodel.fields.dll

15.0.4490.1000

16.992

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.interactionengine.datamodel.types.dll

15.0.4490.1000

14.960

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.interactionengine.operators.builtin.dll

15.0.4490.1000

40.560

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.interactionengine.operators.dll

15.0.4490.1000

13.408

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.interactionengine.processing.builtin.dll

15.0.4490.1000

250.480

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.interactionengine.services.dll

15.0.4490.1000

52.848

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.interactionengine.tools.cmdlets.dll

15.0.4490.1000

20.592

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.interactionengine.tools.processingengineapi.dll

15.0.4490.1000

15.968

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.interactionengine.tools.processingengineapi.dll

15.0.4490.1000

15.968

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.nlpbase.annotationstore.dll

15.0.4490.1000

129.120

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.nlpbase.automata.dll

15.0.4490.1000

65.136

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.nlpbase.diagnostics.dll

15.0.4490.1000

14.432

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.nlpbase.dictionaries.dll

15.0.4490.1000

67.696

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.nlpbase.dictionaryinterface.dll

15.0.4490.1000

40.032

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.nlpbase.ese.interop.dll

15.0.4490.1000

168.544

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.nlpbase.indextokenizer.dll

15.0.4490.1000

28.256

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.nlpbase.languageandencodingdetection.dll

15.0.4490.1000

24.688

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.nlpbase.patternmatchercompiler.dll

15.0.4490.1000

36.464

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.nlpbase.patternmatchercoreengine.dll

15.0.4490.1000

28.256

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.nlpbase.regularexpressions.dll

15.0.4490.1000

171.120

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.nlpbase.richfields.dll

15.0.4490.1000

93.296

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.nlpbase.richtypes.dll

15.0.4490.1000

78.432

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.nlpbase.stringdistance.dll

15.0.4490.1000

18.032

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.nlpbase.transformers.dll

15.0.4490.1000

161.376

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.nlpbase.wordbreaker.dll

15.0.4525.1000

106.688

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.searchanalytics.analytics.dll

15.0.4508.1000

212.144

12-Sep-2013

22:02

Microsoft.ceres.searchanalytics.operators.dll

15.0.4454.1000

158.320

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.searchcore.admin.dll

15.0.4490.1000

73.312

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.searchcore.cheetah.dll

15.0.4490.1000

15.472

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.searchcore.clustering.indexclusteringmember.dll

15.0.4490.1000

48.736

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.searchcore.clustering.indexclustermanager.dll

15.0.4490.1000

79.456

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.searchcore.cmdlets.dll

15.0.4490.1000

41.056

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.searchcore.contentrouter.dll

15.0.4490.1000

42.592

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.searchcore.contenttargets.indexrouter.dll

15.0.4490.1000

54.880

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.searchcore.documentmodel.dll

15.0.4490.1000

21.600

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.searchcore.fastserver.managed.dll

15.0.4535.1501

18.655.424

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.searchcore.fastservermessages.dll

15.0.4490.1000

100.960

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.searchcore.filetransfer.dll

15.0.4490.1000

40.544

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.searchcore.generationcontroller.dll

15.0.4490.1000

109.168

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.searchcore.indexcontroller.dll

15.0.4490.1000

178.272

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.searchcore.indexes.abstractindex.dll

15.0.4490.1000

57.968

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.searchcore.indexes.fastserverindex.dll

15.0.4512.1000

94.912

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.searchcore.journal.dll

15.0.4490.1000

190.064

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.searchcore.journalreceiver.dll

15.0.4490.1000

40.032

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.searchcore.journalshipper.dll

15.0.4490.1000

60.000

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.searchcore.query.marslookupcomponent.dll

15.0.4490.1000

231.520

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.searchcore.repartitioncomponent.dll

15.0.4490.1000

32.352

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.searchcore.schema.schemacatalog.dll

15.0.4490.1000

48.224

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.searchcore.schema.schemacatalogproxy.dll

15.0.4490.1000

18.528

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.searchcore.search.dll

15.0.4490.1000

42.608

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.searchcore.seeding.dll

15.0.4490.1000

76.896

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.searchcore.services.dll

15.0.4490.1000

127.088

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.searchcore.storagecleaner.dll

15.0.4490.1000

22.624

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.searchcore.tango.dll

15.0.4490.1000

7.536.736

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.searchcore.utils.dll

15.0.4490.1000

89.184

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.ceres.usageanalytics.analysis.dll

15.0.4448.1000

198.752

12-Sep-2013

22:02

Microsoft.clientresourceview.extractor.dll

15.0.4490.1000

12.896

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.clientresourceview.flowservice.dll

15.0.4490.1000

26.208

12-Sep-2013

22:02

Microsoft.clientresourceview.parser.dll

15.0.4490.1000

12.896

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.clientresourceview.propertyset.dll

15.0.4490.1000

13.408

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.clientresourceview_compoundoperators.dll

15.0.4490.1000

13.408

12-Sep-2013

22:02

Microsoft.compoundoperator.companyextractor.dll

15.0.4490.1000

26.720

12-Sep-2013

22:02

Microsoft.contentalignmentflow.dll

15.0.4490.1000

26.208

12-Sep-2013

22:02

Microsoft.crawleracronymextractionsubflow.dll

15.0.4490.1000

13.920

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.crawleralertsdatagenerationsubflow.dll

15.0.4490.1000

17.504

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.crawleraliasnormalizationsubflow.dll

15.0.4490.1000

14.960

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.crawlerccametadatagenerationsubflow.dll

15.0.4490.1000

14.432

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.crawlercomputefiletypesubflow.dll

15.0.4490.1000

13.920

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.crawlercontentenrichmentsubflow.dll

15.0.4490.1000

14.960

12-Sep-2013

22:02

Microsoft.crawlerdefinitionclassificationsubflow.dll

15.0.4490.1000

14.432

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.crawlerdocumentretrievalsubflow.dll

15.0.4490.1000

14.432

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.crawlerdocumentsignaturegenerationsubflow.dll

15.0.4490.1000

14.432

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.crawlerdocumentsummarygenerationsubflow.dll

15.0.4490.1000

14.432

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.crawlerflow.dll

15.0.4490.1000

57.456

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.crawlerhowtoclassificationsubflow.dll

15.0.4490.1000

13.936

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.crawlerindexingsubflow.dll

15.0.4490.1000

14.448

12-Sep-2013

22:02

Microsoft.crawlerlanguagedetectorsubflow.dll

15.0.4490.1000

14.432

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.crawlerlinkdeletesubflow.dll

15.0.4490.1000

13.920

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.crawlernoindexsubflow.dll

15.0.4490.1000

16.992

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.crawlerphonenumbernormalizationsubflow.dll

15.0.4490.1000

14.432

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.crawlerpropertymappingsubflow.dll

15.0.4490.1000

27.232

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.crawlersearchanalyticssubflow.dll

15.0.4490.1000

19.040

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.crawlersecurityinsertsubflow.dll

15.0.4490.1000

14.448

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.crawlertermextractorsubflow.dll

15.0.4490.1000

14.432

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.crawlerwordbreakersubflow.dll

15.0.4490.1000

15.968

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.customdictionarydeployment.dll

15.0.4490.1000

20.064

12-Sep-2013

22:02

Microsoft.customentityextractionsubflow.dll

15.0.4490.1000

106.080

12-Sep-2013

22:02

Microsoft.cxddeploymentcaseinsensitive.dll

15.0.4490.1000

15.968

12-Sep-2013

22:02

Microsoft.cxddeploymentcasesensitive.dll

15.0.4490.1000

15.984

12-Sep-2013

22:02

Microsoft.database.typemap.dll

15.0.4490.1000

15.456

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.directoryservices.metadirectoryservices.config.dll

4.0.2450.49

60.104

12-Sep-2013

22:04

Microsoft.docparsing.dll

15.0.4490.1000

29.280

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.docparsingsubflow.dll

15.0.4490.1000

28.784

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.exchangesearchproviderflow.dll

15.0.4490.1000

19.568

12-Sep-2013

22:02

Microsoft.fsut.dll

15.0.4490.1000

112.240

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.identitymanagement.externalsettingsmanager.dll

4.0.2450.49

31.424

12-Sep-2013

22:04

Microsoft.identitymanagement.findprivatekey.exe

4.0.2450.49

16.040

12-Sep-2013

22:04

Microsoft.identitymanagement.logging.dll

4.0.2450.49

51.864

12-Sep-2013

22:04

Microsoft.identitymanagement.logging.dll

4.0.2450.49

51.864

12-Sep-2013

22:04

Microsoft.identitymanagement.settingscontract.dll

4.0.0.0

11.168

12-Sep-2013

22:04

Microsoft.identitymanagement.setuputils.dll

4.0.2450.49

80.544

12-Sep-2013

22:04

Microsoft.identitymanagement.setuputils.dll

4.0.2450.49

80.544

12-Sep-2013

22:04

Microsoft.identitymanagement.sqm.dll

4.0.2450.49

39.568

12-Sep-2013

22:04

Microsoft.langencid.dll

15.0.4490.1000

12.400

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.linguisticcomponentsstatus.dll

15.0.4490.1000

12.912

12-Sep-2013

22:02

Microsoft.lowercasediacriticsremover.dll

15.0.4490.1000

40.544

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.metadataextractorsubflow.dll

15.0.4490.1000

15.456

12-Sep-2013

22:02

Microsoft.metadirectoryservices.dll

4.0.2450.49

14.480

12-Sep-2013

22:04

Microsoft.metadirectoryservices.host.dll

4.0.0.0

12.440

12-Sep-2013

22:04

Microsoft.metadirectoryservices.impl.dll

4.0.2450.49

84.632

12-Sep-2013

22:04

Microsoft.metadirectoryservicesex.dll

4.0.0.0

59.272

12-Sep-2013

22:04

Microsoft.office.businessapplications.tools.dll

15.0.4511.1000

568.512

12-Sep-2013

22:02

Microsoft.office.documentmanagement.dll

15.0.4493.1000

487.008

12-Sep-2013

22:02

Microsoft.office.documentmanagement.dll

15.0.4493.1000

487.008

12-Sep-2013

22:02

Microsoft.office.htmltrans.launcher.util.dll

15.0.4454.1000

24.176

12-Sep-2013

22:02

Microsoft.office.irm.formprotector.dll

15.0.4454.1000

149.640

12-Sep-2013

22:02

Microsoft.office.irm.msoprotector.dll

15.0.4454.1000

47.752

12-Sep-2013

22:02

Microsoft.office.irm.ofcprotector.dll

15.0.4454.1000

41.584

12-Sep-2013

22:02

Microsoft.office.irm.pdfprotector.dll

15.0.4454.1000

24.688

12-Sep-2013

22:02

Microsoft.office.irm.pdfprotectorlib.dll

15.0.4535.1000

1.133.288

12-Sep-2013

22:02

Microsoft.office.ofc.dll

15.0.0.0

34.984

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.office.policy.dll

15.0.4525.1000

1.150.128

12-Sep-2013

22:02

Microsoft.office.policy.dll

15.0.4525.1000

1.150.128

12-Sep-2013

22:02

Microsoft.office.policy.pages.dll

15.0.4512.1000

319.672

12-Sep-2013

22:02

Microsoft.office.securestoreservice.dll

15.0.4454.1000

403.048

12-Sep-2013

22:02

Microsoft.office.server.conversion.framework.dll

15.0.4511.1000

194.240

12-Sep-2013

22:02

Microsoft.office.server.conversion.storage.dll

15.0.4519.1000

57.536

12-Sep-2013

22:02

Microsoft.office.server.conversion.viewerinterface.dll

15.0.4514.1000

28.352

12-Sep-2013

22:02

Microsoft.office.server.dll

15.0.4525.1000

2.672.304

13-Sep-2013

09:06

Microsoft.office.server.dll

15.0.4525.1000

2.672.304

13-Sep-2013

09:06

Microsoft.office.server.dll-format.ps1xml

Not Applicable

12.664

12-Sep-2013

22:02

Microsoft.office.server.filtercontrols.dll

15.0.4454.1000

155.240

12-Sep-2013

22:02

Microsoft.office.server.intl.dll

15.0.4454.1000

264.312

12-Sep-2013

22:02

Microsoft.office.server.native.dll

15.0.4535.1504

786.624

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.office.server.openxml.dll

15.0.4535.1504

878.272

12-Sep-2013

22:02

Microsoft.office.server.sandbox.dll

15.0.4519.1000

176.848

12-Sep-2013

22:02

Microsoft.office.server.search.administration.mssitlb.dll

Not Applicable

90.792

12-Sep-2013

22:02

Microsoft.office.server.search.applications.dll

15.0.4531.1000

225.984

12-Sep-2013

22:02

Microsoft.office.server.search.applications.dll

15.0.4531.1000

225.984

12-Sep-2013

22:02

Microsoft.office.server.search.clickpredict.dll

15.0.4531.1000

199.360

12-Sep-2013

22:02

Microsoft.office.server.search.connector.dll

15.0.4531.1000

1.546.944

12-Sep-2013

22:02

Microsoft.office.server.search.connector.dll

15.0.4531.1000

1.546.944

12-Sep-2013

22:02

Microsoft.office.server.search.dll

15.0.4531.1000

15.360.704

12-Sep-2013

22:02

Microsoft.office.server.search.dll

15.0.4531.1000

15.360.704

12-Sep-2013

22:02

Microsoft.office.server.search.etw.dll

15.0.4521.1000

1.232.064

12-Sep-2013

22:02

Microsoft.office.server.search.exchangeadapter.dll

15.0.4531.1000

80.064

12-Sep-2013

22:02

Microsoft.office.server.search.exchangeadapter.dll

15.0.4531.1000

80.064

12-Sep-2013

22:02

Microsoft.office.server.search.intl.dll

15.0.4531.1000

956.120

12-Sep-2013

22:02

Microsoft.office.server.search.native.dll

15.0.4531.1000

499.392

12-Sep-2013

22:02

Microsoft.office.server.search.powershell.dll

15.0.4531.1000

286.912

12-Sep-2013

22:02

Microsoft.office.server.search.query.dll

15.0.4531.1000

834.752

12-Sep-2013

22:02

Microsoft.office.server.search.remotesharepoint.dll

15.0.4531.1000

39.104

12-Sep-2013

22:02

Microsoft.office.server.userprofiles.dll

14.9.4535.1501

778.976

12-Sep-2013

22:02

Microsoft.office.server.userprofiles.dll

15.0.4535.1501

3.128.008

12-Sep-2013

22:02

Microsoft.office.server.userprofiles.dll

15.0.4535.1501

3.128.008

12-Sep-2013

22:02

Microsoft.office.server.userprofiles.dll-format.ps1xml

Not Applicable

14.812

12-Sep-2013

22:04

Microsoft.office.server.userprofiles.serverstub.dll

15.0.4454.1000

375.896

12-Sep-2013

22:02

Microsoft.office.server.userprofiles.synchronization.dll

15.0.4460.1000

248.984

12-Sep-2013

22:04

Microsoft.office.server.workmanagement.datamodel.dll

15.0.4466.1000

140.920

12-Sep-2013

22:03

Microsoft.office.server.workmanagement.dll

15.0.4510.1000

691.384

12-Sep-2013

22:03

Microsoft.office.server.workmanagement.ui.dll

15.0.4454.1000

131.192

12-Sep-2013

22:03

Microsoft.office.sharepoint.clientextensions.dll

15.0.4502.1000

278.216

12-Sep-2013

22:02

Microsoft.office.web.common.dll

15.0.4527.1000

2.547.936

13-Sep-2013

09:06

Microsoft.office.web.conversion.framework.dll

15.0.4511.1000

193.728

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.office.web.conversion.storage.dll

15.0.4519.1000

57.536

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.office.web.conversion.viewerinterface.dll

15.0.4514.1000

28.352

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.office.web.environment.officeserver.dll

15.0.4525.1000

219.872

12-Sep-2013

22:02

Microsoft.office.web.sandbox.dll

15.0.4519.1000

176.848

12-Sep-2013

22:02

Microsoft.office.workflow.actions.dll

15.0.4511.1000

144.080

12-Sep-2013

22:02

Microsoft.office.workflowsoap.dll

15.0.4448.1000

53.848

12-Sep-2013

22:02

Microsoft.ootbentityextractionsubflow.dll

15.0.4490.1000

19.040

12-Sep-2013

22:02

Microsoft.opensearchproviderflow.dll

15.0.4490.1000

21.088

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.peopleanalyticsfeederflow.dll

15.0.4490.1000

14.432

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.peopleanalyticsoutputflow.dll

15.0.4490.1000

15.984

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.peopleexpertisesubflow.dll

15.0.4490.1000

13.936

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.peoplefuzzynamematchingsubflow.dll

15.0.4490.1000

15.472

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.peoplekeywordparsingsubflow.dll

15.0.4490.1000

16.992

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.peoplelinguisticssubflow.dll

15.0.4490.1000

14.960

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.peopleresultretrievalandprocessingsubflow.dll

15.0.4490.1000

19.040

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.peoplesearchflow.dll

15.0.4490.1000

20.592

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.peoplesecuritysubflow.dll

15.0.4490.1000

14.944

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.personalfavoritesproviderflow.dll

15.0.4490.1000

19.040

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.productivitysearchflow.dll

15.0.4490.1000

21.600

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.queryclassificationdictionarycompilationflow.dll

15.0.4490.1000

19.552

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.queryruleconditionmatchingsubflow.dll

15.0.4490.1000

20.080

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.queryspellingcorrectionproperties.dll

15.0.4490.1000

12.896

12-Sep-2013

22:02

Microsoft.recommendationsproperties.dll

15.0.4490.1000

12.384

12-Sep-2013

22:02

Microsoft.remotesharepointflow.dll

15.0.4490.1000

18.016

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.resourcemanagement.automation.dll

4.0.2450.49

80.544

12-Sep-2013

22:04

Microsoft.resourcemanagement.dll

4.0.2450.49

760.456

12-Sep-2013

22:04

Microsoft.resourcemanagement.dll

4.0.2450.49

760.456

12-Sep-2013

22:04

Microsoft.resourcemanagement.service.exe

4.0.2450.49

989.848

12-Sep-2013

22:04

Microsoft.resourcemanagement.service.exe

4.0.2450.49

989.848

12-Sep-2013

22:04

Microsoft.resourcemanagement.serviceconfiguration.preparationutility.exe

4.0.2450.49

15.584

12-Sep-2013

22:04

Microsoft.resourcemanagement.serviceconfiguration.utility.exe

4.0.2450.49

51.912

12-Sep-2013

22:04

Microsoft.searchanalyticsfeederflow.dll

15.0.4490.1000

14.960

12-Sep-2013

22:02

Microsoft.searchanalyticsinputflow.dll

15.0.4490.1000

16.992

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.searchanalyticsoutputflow.dll

15.0.4490.1000

18.032

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.searchauthorityinputflow.dll

15.0.4490.1000

13.920

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.searchclicksanalysisinputflow.dll

15.0.4490.1000

20.064

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.searchdemotedinputflow.dll

15.0.4490.1000

13.936

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.searchreportsanalysisinputflow.dll

15.0.4490.1000

18.544

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4454.1000

145.000

12-Sep-2013

21:18

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4454.1000

145.000

12-Sep-2013

21:18

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.phone.dll

15.0.4454.1000

144.008

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.silverlight.dll

15.0.4454.1000

144.000

12-Sep-2013

22:02

Microsoft.sharepoint.cmis.bindings.dll

15.0.4454.1000

154.208

12-Sep-2013

22:03

Microsoft.sharepoint.cmis.core.dll

15.0.4448.1000

225.392

12-Sep-2013

22:03

Microsoft.sharepoint.portal.dll

15.0.4535.1501

6.047.416

12-Sep-2013

22:02

Microsoft.sharepoint.portal.dll

15.0.4535.1501

6.047.416

12-Sep-2013

22:02

Microsoft.sharepoint.portal.intl.dll

15.0.4511.1000

1.250.528

12-Sep-2013

22:02

Microsoft.sharepoint.portal.upgrade.dll

15.0.4525.1000

196.296

12-Sep-2013

22:03

Microsoft.sharepoint.publishing.dll

15.0.4535.1000

4.841.664

12-Sep-2013

22:02

Microsoft.sharepoint.publishing.dll

15.0.4535.1000

4.841.664

12-Sep-2013

22:02

Microsoft.sharepoint.spx.dll

15.0.4454.1000

163.424

12-Sep-2013

22:03

Microsoft.sharepoint.spx.websitecore.dll

15.0.4509.1000

125.672

12-Sep-2013

22:03

Microsoft.sharepoint.spx.websitecore.dll

15.0.4509.1000

125.672

12-Sep-2013

22:03

Microsoft.sharepoint.taxonomy.dll

15.0.4525.1000

1.337.528

12-Sep-2013

22:02

Microsoft.sharepoint.taxonomy.dll

15.0.4525.1000

1.337.528

12-Sep-2013

22:02

Microsoft.sharepointsearchproviderflow.dll

15.0.4490.1000

22.624

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.system_dictionaries_spellcheck.dll

15.0.4481.1000

24.630.368

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.thesaurusdeployment.dll

15.0.4490.1000

19.040

12-Sep-2013

22:02

Microsoft.usageanalyticsfeederflow.dll

15.0.4490.1000

19.056

12-Sep-2013

22:02

Microsoft.usageanalyticsreportingapidumperflow.dll

15.0.4490.1000

14.960

12-Sep-2013

22:02

Microsoft.usageanalyticsupdateflow.dll

15.0.4490.1000

23.648

12-Sep-2013

22:01

Microsoftajax.js

Not Applicable

99.358

12-Sep-2013

22:03

Miisactivate.exe

4.0.2450.49

23.656

12-Sep-2013

22:04

Miisclient.exe

4.0.2450.49

830.056

12-Sep-2013

22:04

Miiserver.exe

4.0.2450.49

2.902.112

12-Sep-2013

22:04

Miiskmu.exe

4.0.2450.49

375.392

12-Sep-2013

22:04

Miisrcw.dll

4.0.2450.49

39.520

12-Sep-2013

22:04

Mmscntrl.dll

4.0.2450.49

300.128

12-Sep-2013

22:04

Mmsevent.dll

4.0.2450.47

8.016

12-Sep-2013

22:04

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.47

100.184

12-Sep-2013

22:04

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.47

102.232

12-Sep-2013

22:04

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.47

104.792

12-Sep-2013

22:04

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.47

42.840

12-Sep-2013

22:04

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.47

45.912

12-Sep-2013

22:04

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.47

53.080

12-Sep-2013

22:04

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.47

59.224

12-Sep-2013

22:04

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.47

72.024

12-Sep-2013

22:04

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.47

78.168

12-Sep-2013

22:04

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.47

78.680

12-Sep-2013

22:04

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.47

83.800

12-Sep-2013

22:04

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.47

84.824

12-Sep-2013

22:04

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.47

85.336

12-Sep-2013

22:04

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.47

85.848

12-Sep-2013

22:04

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.47

86.360

12-Sep-2013

22:04

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.47

86.872

12-Sep-2013

22:04

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.47

87.384

12-Sep-2013

22:04

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.47

87.896

12-Sep-2013

22:04

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.47

89.432

12-Sep-2013

22:04

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.47

90.456

12-Sep-2013

22:04

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.47

90.968

12-Sep-2013

22:04

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.47

91.992

12-Sep-2013

22:04

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.47

94.040

12-Sep-2013

22:04

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.47

95.064

12-Sep-2013

22:04

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.47

95.576

12-Sep-2013

22:04

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.47

96.088

12-Sep-2013

22:04

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.47

96.600

12-Sep-2013

22:04

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.47

97.112

12-Sep-2013

22:04

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.47

98.648

12-Sep-2013

22:04

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.47

99.160

12-Sep-2013

22:04

Mmsmaad.dll

4.0.2450.49

583.776

12-Sep-2013

22:04

Mmsmads.dll

4.0.2450.49

523.360

12-Sep-2013

22:04

Mmsmaed.dll

4.0.2450.49

495.712

12-Sep-2013

22:04

Mmsmaext.dll

4.0.2450.49

473.696

12-Sep-2013

22:04

Mmsmafim.dll

4.0.2450.49

84.576

12-Sep-2013

22:04

Mmsmaip.dll

4.0.2450.49

529.504

12-Sep-2013

22:04

Mmsmaxml.dll

4.0.2450.49

427.616

12-Sep-2013

22:04

Mmsperf.dll

4.0.2450.47

22.864

12-Sep-2013

22:04

Mmsps.dll

4.0.2450.47

177.488

12-Sep-2013

22:04

Mmsscpth.dll

4.0.2450.49

3.052.128

12-Sep-2013

22:04

Mmsscrpt.exe

4.0.2450.49

164.960

12-Sep-2013

22:04

Mmsserverrcw.dll

4.0.2450.49

39.528

12-Sep-2013

22:04

Mmsuihlp.dll

4.0.2450.49

953.952

12-Sep-2013

22:04

Mmsuishell.dll

4.0.2450.49

199.272

12-Sep-2013

22:04

Mmsutils.dll

4.0.2450.49

231.008

12-Sep-2013

22:04

Mmswmi.dll

4.0.2450.49

150.624

12-Sep-2013

22:04

Msdym7.dll

15.0.4535.1504

948.904

12-Sep-2013

22:01

Msdym7.lex

15.0.4525.1000

417.280

12-Sep-2013

22:01

Msgfilt.dll.x64

15.0.4454.1000

40.040

12-Sep-2013

22:01

Mshy3hu.dll

15.0.0.1

218.984

12-Sep-2013

22:02

Mshy3hu.lex

Not Applicable

933.579

12-Sep-2013

22:02

Mshy7bg.dll

15.0.4535.1504

225.488

12-Sep-2013

22:02

Mshy7ct.dll

15.0.4535.1504

225.488

12-Sep-2013

22:02

Mshy7cz.dll

15.0.4535.1504

225.488

12-Sep-2013

22:02

Mshy7da.dll

15.0.4535.1504

225.488

12-Sep-2013

22:02

Mshy7el.dll

15.0.4535.1504

225.488

12-Sep-2013

22:02

Mshy7en.dll

15.0.4535.1504

225.488

12-Sep-2013

22:02

Mshy7es.dll

15.0.4535.1504

225.488

12-Sep-2013

22:02

Mshy7et.dll

15.0.4535.1504

225.488

12-Sep-2013

22:02

Mshy7eu.dll

15.0.4535.1504

225.488

12-Sep-2013

22:02

Mshy7fi.dll

15.0.4535.1504

225.488

12-Sep-2013

22:02

Mshy7fr.dll

15.0.4535.1504

225.488

12-Sep-2013

22:02

Mshy7ge.dll

15.0.4535.1504

225.488

12-Sep-2013

22:02

Mshy7gl.dll

15.0.4535.1504

225.488

12-Sep-2013

22:02

Mshy7hr.dll

15.0.4535.1504

225.488

12-Sep-2013

22:02

Mshy7it.dll

15.0.4535.1504

225.488

12-Sep-2013

22:02

Mshy7lt.dll

15.0.4535.1504

225.488

12-Sep-2013

22:02

Mshy7lv.dll

15.0.4535.1504

225.488

12-Sep-2013

22:02

Mshy7nb.dll

15.0.4535.1504

225.488

12-Sep-2013

22:02

Mshy7nl.dll

15.0.4535.1504

225.488

12-Sep-2013

22:02

Mshy7no.dll

15.0.4535.1504

225.488

12-Sep-2013

22:02

Mshy7pb.dll

15.0.4535.1504

225.488

12-Sep-2013

22:02

Mshy7pl.dll

15.0.4535.1504

225.488

12-Sep-2013

22:02

Mshy7pt.dll

15.0.4535.1504

225.488

12-Sep-2013

22:02

Mshy7ro.dll

15.0.4535.1504

225.488

12-Sep-2013

22:02

Mshy7ru.dll

15.0.4535.1504

225.488

12-Sep-2013

22:02

Mshy7sk.dll

15.0.4535.1504

225.488

12-Sep-2013

22:02

Mshy7sl.dll

15.0.4535.1504

225.488

12-Sep-2013

22:02

Mshy7srm.dll

15.0.4535.1504

225.488

12-Sep-2013

22:02

Mshy7sro.dll

15.0.4535.1504

225.488

12-Sep-2013

22:02

Mshy7sw.dll

15.0.4535.1504

225.488

12-Sep-2013

22:02

Mshy7tr.dll

15.0.4535.1504

225.488

12-Sep-2013

22:02

Mshy7uk.dll

15.0.4535.1504

225.488

12-Sep-2013

22:02

Msores.dll

15.0.4535.1507

66.764.480

12-Sep-2013

22:01

Msoserver.dll

15.0.4535.1507

24.958.656

12-Sep-2013

22:02

Msptls.dll

15.0.4493.1000

1.522.288

12-Sep-2013

22:01

Msscpi.dll

15.0.4535.1504

563.392

12-Sep-2013

22:02

Mssdmn.exe

15.0.4535.1504

745.152

12-Sep-2013

22:02

Mssearch.exe

15.0.4535.1504

523.976

12-Sep-2013

22:02

Msslad.dll

15.0.4535.1504

435.392

12-Sep-2013

22:02

Msspell7.dll

15.0.4535.1504

916.168

12-Sep-2013

22:02

Mssph.dll

15.0.4535.1504

1.359.552

12-Sep-2013

22:02

Mssrch.dll

15.0.4535.1504

3.130.048

12-Sep-2013

22:02

Mstr4tsc.dll

15.0.4535.1000

109.240

12-Sep-2013

22:02

Mswb7.dll

15.0.4535.1504

396.000

12-Sep-2013

22:01

Mswb70011.dll

15.0.4535.1504

1.067.744

12-Sep-2013

22:01

Mswb7001e.dll

15.0.4535.1504

1.067.744

12-Sep-2013

22:01

Mswb70404.dll

15.0.4535.1504

1.067.744

12-Sep-2013

22:01

Mswb70804.dll

15.0.4535.1504

1.067.744

12-Sep-2013

22:01

Mvdesigner.dll

4.0.2450.49

166.504

12-Sep-2013

22:04

Mvviewer.dll

4.0.2450.49

100.960

12-Sep-2013

22:04

Mysiterecommendations.debug.js

Not Applicable

51.228

12-Sep-2013

22:02

Mysiterecommendations.js

Not Applicable

26.559

12-Sep-2013

22:02

Navigation.aspx.js

Not Applicable

8.381

12-Sep-2013

22:03

Newtabledialog.aspx.js

Not Applicable

10.023

12-Sep-2013

22:03

Nl7data0011.dll

15.0.4454.1000

7.868.056

12-Sep-2013

22:01

Nl7data001e.dll

15.0.4454.1000

1.048.224

12-Sep-2013

22:01

Nl7data0404.dll

15.0.4454.1000

2.571.944

12-Sep-2013

22:01

Nl7data0804.dll

15.0.4454.1000

3.680.424

12-Sep-2013

22:01

Nl7models0007.dll

15.0.4493.1000

6.447.760

12-Sep-2013

22:01

Nl7models0009.dll

15.0.4531.1000

5.799.672

12-Sep-2013

22:01

Nl7models000a.dll

15.0.4481.1000

6.184.616

12-Sep-2013

22:01

Nl7models000c.dll

15.0.4481.1000

5.667.984

12-Sep-2013

22:01

Nlhtml.dll_0002.x64

15.0.4454.1000

187.472

12-Sep-2013

22:01

Noderunner.exe

15.0.4490.1000

42.112

12-Sep-2013

22:01

Noderunner.exe.config

Not Applicable

4.547

12-Sep-2013

22:02

Notesmapropertypages.dll

4.0.2450.49

121.464

12-Sep-2013

22:04

Noteswebservice.dll.oss.x86

15.0.4535.1504

990.912

12-Sep-2013

22:02

Ntma.dll

4.0.2450.49

55.896

12-Sep-2013

22:04

Oartodfserver.dll

15.0.4535.1504

3.830.960

12-Sep-2013

22:02

Oartserver.dll

15.0.4535.1507

21.434.552

12-Sep-2013

22:02

Objectlauncher.dll

4.0.2450.49

12.912

12-Sep-2013

22:04

Objects_indexes.unfiltered.sql

Not Applicable

1.055

12-Sep-2013

22:04

Objects_storedprocedures.moss.sql

Not Applicable

386.449

12-Sep-2013

22:04

Objects_tables.sql

Not Applicable

48.474

12-Sep-2013

22:04

Objects_views.sql

Not Applicable

21.219

12-Sep-2013

22:04

Objectschema_storedprocedures.sql

Not Applicable

77.710

12-Sep-2013

22:04

Objectschemaconfigpopulate.sql

Not Applicable

110.847

12-Sep-2013

22:04

Objectviewers.dll

4.0.2450.49

207.464

12-Sep-2013

22:04

Odffilt.dll.x64

15.0.4535.1504

963.800

12-Sep-2013

22:01

Offfilt.dll_0002.x64

15.0.4454.1000

326.224

12-Sep-2013

22:01

Offfiltx.dll.x64

15.0.4535.1504

1.179.352

12-Sep-2013

22:01

Office.odf

15.0.4535.1000

4.993.704

12-Sep-2013

22:01

Offxml.dll

15.0.4535.1000

184.504

12-Sep-2013

22:01

Oldialog.js

Not Applicable

41.426

12-Sep-2013

22:03

Onifiltr.dll.x64

15.0.4535.1504

2.159.288

12-Sep-2013

22:01

Operations.dll

4.0.2450.49

76.392

12-Sep-2013

22:04

Osafehtm.dll

15.0.4527.1000

274.104

12-Sep-2013

22:02

Osrv.resx

Not Applicable

8.765

12-Sep-2013

22:02

Page_model.js

Not Applicable

51.127

12-Sep-2013

22:03

Pagebgimagedialog.aspx.js

Not Applicable

2.181

12-Sep-2013

22:03

Pageproperties.aspx.js

Not Applicable

4.410

12-Sep-2013

22:03

Pagetemplateproperties.aspx.js

Not Applicable

2.022

12-Sep-2013

22:03

Pagingcontrol.js

Not Applicable

7.720

12-Sep-2013

22:03

Parserserver.exe

15.0.4490.1000

26.720

12-Sep-2013

22:01

Paypalcontroldialog.aspx.js

Not Applicable

7.616

12-Sep-2013

22:03

Photoupload.js

Not Applicable

2.573

12-Sep-2013

22:03

Portaluiconfigurations.sql

Not Applicable

24.857

12-Sep-2013

22:04

Preview.dll

4.0.2450.49

318.048

12-Sep-2013

22:04

Prm0006.bin

15.0.4525.1000

17.183.744

12-Sep-2013

22:01

Prm0007.bin

15.0.4493.1000

21.359.104

12-Sep-2013

22:01

Prm0009.bin

15.0.4531.1000

10.297.856

12-Sep-2013

22:01

Prm000a.bin

15.0.4481.1000

13.657.088

12-Sep-2013

22:01

Prm000c.bin

15.0.4481.1000

12.451.328

12-Sep-2013

22:01

Profilebrowserscriptres.resx

Not Applicable

49.606

12-Sep-2013

22:04

Profilesrp.sql

Not Applicable

1.187.125

12-Sep-2013

22:04

Profilup.sql

Not Applicable

841.464

12-Sep-2013

22:04

Profmngr.aspx

Not Applicable

3.383

12-Sep-2013

22:04

Profmngr.aspx

Not Applicable

3.395

12-Sep-2013

22:04

Propertysheetbase.dll

4.0.2450.49

416.368

12-Sep-2013

22:04

Pubfilt.dll.x64

15.0.4454.1000

37.976

12-Sep-2013

22:01

Query.dll

15.0.4535.1504

377.024

12-Sep-2013

22:02

Queryprocessingcomponent

Not Applicable

5.216

12-Sep-2013

22:02

Ratings.js

Not Applicable

18.388

12-Sep-2013

22:03

Recordsribbon.ascx

Not Applicable

366

12-Sep-2013

22:02

Removeworkflowdefinitionsandinstances.sql

Not Applicable

5.177

12-Sep-2013

22:04

Resource.js

Not Applicable

3.723

12-Sep-2013

22:03

Retentionsettings.ascx

Not Applicable

10.993

12-Sep-2013

22:02

Riched20.dll

15.0.4535.1502

2.230.952

12-Sep-2013

22:01

Richtextarea.js

Not Applicable

10.717

12-Sep-2013

22:03

Rightrule.sql

Not Applicable

1.332

12-Sep-2013

22:04

Rulerctrl.dll

4.0.2450.49

47.712

12-Sep-2013

22:04

Saext.dll

15.0.4454.1000

303.216

12-Sep-2013

22:01

Schemacollections.sql

Not Applicable

11.710

12-Sep-2013

22:04

Search.analyticsrecommendation.debug.js

Not Applicable

16.290

12-Sep-2013

22:02

Search.analyticsrecommendation.js

Not Applicable

8.563

12-Sep-2013

22:02

Search.clientcontrols.debug.js

Not Applicable

352.725

12-Sep-2013

22:02

Search.clientcontrols.js

Not Applicable

191.054

12-Sep-2013

22:02

Search.configuration.debug.js

Not Applicable

207.127

12-Sep-2013

22:02

Search.facetednavigationtab.debug.js

Not Applicable

46.812

12-Sep-2013

22:02

Search.refinementconfiguration.debug.js

Not Applicable

15.442

12-Sep-2013

22:02

Search.refinementconfigurationdialog.debug.js

Not Applicable

119.748

12-Sep-2013

22:02

Search.taxonomyrefinement.debug.js

Not Applicable

8.604

12-Sep-2013

22:02

Searchscopes.sql

Not Applicable

58.967

12-Sep-2013

22:04

Searchui.debug.js

Not Applicable

114.620

12-Sep-2013

22:02

Searchui.js

Not Applicable

50.259

12-Sep-2013

22:02

Securestoredb.sql

Not Applicable

175.452

12-Sep-2013

22:02

Sets_storedprocedures.sql

Not Applicable

2.330

12-Sep-2013

22:04

Setup.exe

15.0.4535.1504

1.061.568

12-Sep-2013

22:01

Silverlight.js

Not Applicable

7.680

12-Sep-2013

22:03

Silverlightsupport.js

Not Applicable

15.210

12-Sep-2013

22:03

Siteinformationcontroldialog.aspx.js

Not Applicable

3.934

12-Sep-2013

22:03

Slideshowcontroldialog2.aspx.js

Not Applicable

36.449

12-Sep-2013

22:03

Socialsrp.sql

Not Applicable

227.968

12-Sep-2013

22:04

Socialup.sql

Not Applicable

200.960

12-Sep-2013

22:04

Sp.documentmanagement.debug.js

Not Applicable

8.970

12-Sep-2013

22:02

Sp.policy.debug.js

Not Applicable

13.335

12-Sep-2013

22:02

Sp.publishing.debug.js

Not Applicable

113.882

12-Sep-2013

22:03

Sp.search.apps.debug.js

Not Applicable

7.600

12-Sep-2013

22:02

Sp.search.apps.js

Not Applicable

7.600

12-Sep-2013

22:02

Sp.search.debug.js

Not Applicable

113.913

12-Sep-2013

22:02

Sp.ui.collabmailbox.debug.js

Not Applicable

11.303

12-Sep-2013

22:02

Sp.ui.documentssharedbyme.debug.js

Not Applicable

2.769

12-Sep-2013

22:04

Sp.ui.documentssharedwithme.debug.js

Not Applicable

6.304

12-Sep-2013

22:04

Sp.ui.listsearchbox.debug.js

Not Applicable

37.353

12-Sep-2013

22:02

Sp.ui.microfeed.debug.js

Not Applicable

371.138

12-Sep-2013

22:04

Sp.ui.microfeed.js

Not Applicable

216.610

12-Sep-2013

22:04

Sp.ui.mysitecommon.debug.js

Not Applicable

84.299

12-Sep-2013

22:02

Sp.ui.mysitecommon.js

Not Applicable

46.127

12-Sep-2013

22:02

Sp.ui.mysitenavigation.debug.js

Not Applicable

4.204

12-Sep-2013

22:02

Sp.ui.mysiterecommendations.debug.js

Not Applicable

12.426

12-Sep-2013

22:02

Sp.ui.pub.ribbon.js

Not Applicable

79.776

12-Sep-2013

22:03

Sp.ui.sssvcadminpages.debug.js

Not Applicable

9.236

12-Sep-2013

22:02

Sp.ui.sssvcadminpages.js

Not Applicable

7.644

12-Sep-2013

22:02

Sp.userprofiles.debug.js

Not Applicable

140.565

12-Sep-2013

22:02

Sp.userprofiles.js

Not Applicable

140.559

12-Sep-2013

22:02

Sp.workmanagement.debug.js

Not Applicable

191.029

12-Sep-2013

22:03

Spenterprisesearch.types.ps1xml

Not Applicable

13.016

12-Sep-2013

22:02

Spsapishim.generated.debug.js

Not Applicable

3.358

12-Sep-2013

22:02

Spssharedapi.generated.debug.js

Not Applicable

3.547

12-Sep-2013

22:02

Spx.importitems.debug.js

Not Applicable

50.532

12-Sep-2013

22:03

Spx.importitems.js

Not Applicable

40.650

12-Sep-2013

22:03

Spx.ui.addgallery.js

Not Applicable

2.825

12-Sep-2013

22:03

Sqlerrormessages.sql

Not Applicable

30.252

12-Sep-2013

22:04

Sqlpersistenceproviderlogic.sql

Not Applicable

6.744

12-Sep-2013

22:04

Sqlpersistenceproviderschema.sql

Not Applicable

1.097

12-Sep-2013

22:04

Sqlpersistenceservice_logic.sql

Not Applicable

11.904

12-Sep-2013

22:04

Sqlpersistenceservice_schema.sql

Not Applicable

2.120

12-Sep-2013

22:04

Sqlworkitemschedulerlogic.sql

Not Applicable

5.643

12-Sep-2013

22:04

Sqlworkitemschedulerschema.sql

Not Applicable

463

12-Sep-2013

22:04

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

177.696

12-Sep-2013

22:04

Srch.resources.resx

Not Applicable

80.746

12-Sep-2013

22:02

Stocklistcontroldialog.aspx.js

Not Applicable

9.887

12-Sep-2013

22:03

Storedprocedures.sql

Not Applicable

118.557

12-Sep-2013

22:04

Svrexport.exe

4.0.2450.49

35.424

12-Sep-2013

22:04

Svrsetup.dll

15.0.4535.1507

10.008.744

12-Sep-2013

22:02

Sync_storedprocedures.sql

Not Applicable

15.045

12-Sep-2013

22:04

Sync_synchronizationrules.sql

Not Applicable

2.578

12-Sep-2013

22:04

Syncsetuputl.dll

4.0.2450.49

233.064

12-Sep-2013

22:04

Tablemenu.js

Not Applicable

2.013

12-Sep-2013

22:03

Tablepropertiesdialog.aspx.js

Not Applicable

10.265

12-Sep-2013

22:03

Tables.sql

Not Applicable

15.363

12-Sep-2013

22:04

Taxonomy.sql

Not Applicable

302.601

12-Sep-2013

22:03

Taxupdateprocs.sql

Not Applicable

302.552

12-Sep-2013

22:03

Tbitems.js

Not Applicable

7.860

12-Sep-2013

22:03

Timezones.sql

Not Applicable

15.854

12-Sep-2013

22:04

Tokyo.master

Not Applicable

29.054

12-Sep-2013

22:03

Tquery.dll

15.0.4535.1504

1.028.288

12-Sep-2013

22:02

Transmgmtlibtemplates.ascx

Not Applicable

3.253

12-Sep-2013

22:02

Treecontrol.js

Not Applicable

233.665

12-Sep-2013

22:03

Truncatedeletedexpiredobjects.sql

Not Applicable

19.260

12-Sep-2013

22:04

Uiutils.dll

4.0.2450.49

379.488

12-Sep-2013

22:04

Uocconfigurations.sql

Not Applicable

612.774

12-Sep-2013

22:04

Utils.js

Not Applicable

20.300

12-Sep-2013

22:03

Validation.js

Not Applicable

1.881

12-Sep-2013

22:03

Values.sql

Not Applicable

240.048

12-Sep-2013

22:04

Videocontroldialog.aspx.js

Not Applicable

11.128

12-Sep-2013

22:03

Videosettemplates.ascx

Not Applicable

1.938

12-Sep-2013

22:02

Visfilt.dll.x64

15.0.4535.1507

3.922.112

12-Sep-2013

22:01

Weathercontroldialog.aspx.js

Not Applicable

13.725

12-Sep-2013

22:03

Webpartgalleryimages.xap

Not Applicable

100.164

14-Sep-2013

15:25

Wmaapishim.generated.debug.js

Not Applicable

15.044

12-Sep-2013

22:03

Xbrowser.js

Not Applicable

28.468

12-Sep-2013

22:03

Xhtml.js

Not Applicable

16.073

12-Sep-2013

22:03

Xml.js

Not Applicable

2.679

12-Sep-2013

22:03

Xmlmapropertypages.dll

4.0.2450.49

383.608

12-Sep-2013

22:04

Zonebackgrounddialog.aspx.js

Not Applicable

27.048

12-Sep-2013

22:03

Zoneresize.js

Not Applicable

15.326

12-Sep-2013

22:03

Thông tin tệp Coreservermui-en-US. MSP

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Addgalleryimages.xap

Not Applicable

66.514

14-Sep-2013

15:22

Adodb.dll.deploy

6.0.0.0

96.384

14-Sep-2013

15:19

Articleleft.html

Not Applicable

6.235

12-Sep-2013

22:02

Articlelinks.html

Not Applicable

4.831

12-Sep-2013

22:02

Articleright.html

Not Applicable

5.314

12-Sep-2013

22:02

Berlin.css

Not Applicable

326.143

12-Sep-2013

22:02

Catalogarticle.html

Not Applicable

8.222

12-Sep-2013

22:02

Catalogwelcome.html

Not Applicable

8.375

12-Sep-2013

22:02

Cmscore.en-us.resx

Not Applicable

100.349

12-Sep-2013

22:02

Communities.css

Not Applicable

23.988

12-Sep-2013

22:02

Controls15.css

Not Applicable

9.743

12-Sep-2013

22:02

Customstrings.js

Not Applicable

358

12-Sep-2013

22:02

Ddmanager.exe.deploy

15.0.4466.1000

258.608

14-Sep-2013

15:19

Ddmanager.intl.dll.deploy

15.0.4420.1017

27.296

14-Sep-2013

15:19

Ddmanager.intl.resources.dll.deploy

15.0.4420.1017

56.968

14-Sep-2013

15:19

Discoverydownloadmanager.application

Not Applicable

15.691

14-Sep-2013

15:19

Discoverydownloadmanager.exe.manifest

Not Applicable

24.393

14-Sep-2013

14:36

Enterprisewiki.html

Not Applicable

6.223

12-Sep-2013

22:02

Interop.cdosys.dll.deploy

15.0.4420.1017

57.504

14-Sep-2013

15:19

Lyon.css

Not Applicable

327.580

12-Sep-2013

22:02

Microsoft.ceres.diagnostics.msg.dll

15.0.4521.1000

126.656

13-Sep-2013

08:57

Microsoft.ceres.diagnostics.perfmonmsg.dll

15.0.4448.1000

180.832

13-Sep-2013

08:57

Microsoft.exchange.ediscovery.export.dll.deploy

15.0.609.4

1.034.336

14-Sep-2013

15:19

Microsoft.exchange.pst.dll.deploy

15.0.609.0

171.552

14-Sep-2013

15:19

Microsoft.office.client.policy.dll.deploy

15.0.4420.1017

19.608

14-Sep-2013

15:19

Microsoft.office.mhtexport.dll.deploy

15.0.4420.1017

25.744

14-Sep-2013

15:19

Microsoft.office.server.msg.dll

15.0.4514.1000

423.144

12-Sep-2013

22:02

Microsoft.sharepoint.client.dll.deploy

15.0.4535.1000

465.080

14-Sep-2013

15:19

Microsoft.sharepoint.client.runtime.dll.deploy

15.0.4525.1000

288.968

14-Sep-2013

15:19

Microsoft.sharepoint.client.search.dll.deploy

15.0.4420.1017

63.624

14-Sep-2013

15:19

Moss.actions

Not Applicable

429.199

12-Sep-2013

22:02

Msoserverintl.dll

15.0.4535.1000

3.412.672

12-Sep-2013

22:02

Notessetup.exe

15.0.4535.1504

560.320

12-Sep-2013

22:02

Oslo.html

Not Applicable

25.214

12-Sep-2013

22:02

Osrv.en-us.resx

Not Applicable

8.765

12-Sep-2013

22:02

Osrvmanifest.man

Not Applicable

1.709.501

12-Sep-2013

22:02

Portal.css

Not Applicable

96.301

12-Sep-2013

22:02

Profilebrowserscriptres.en-us.resx

Not Applicable

49.606

12-Sep-2013

22:02

Reviewapproval_1033.xoml

Not Applicable

105.111

12-Sep-2013

22:02

Reviewpublishing_1033.xoml

Not Applicable

105.111

12-Sep-2013

22:02

Sbw.css

Not Applicable

1.057

12-Sep-2013

22:02

Searchfoundationmanifest.man

Not Applicable

593.509

12-Sep-2013

22:01

Seattle.html

Not Applicable

27.404

12-Sep-2013

22:02

Spxpub.css

Not Applicable

20.006

13-Sep-2013

09:03

Spxpubribbon.css

Not Applicable

11.194

12-Sep-2013

22:02

Spxpubribbon.css

Not Applicable

12.628

13-Sep-2013

09:03

Srch.resources.en-us.resx

Not Applicable

80.746

12-Sep-2013

22:02

Ssetupui.dll

15.0.4442.1000

68.744

12-Sep-2013

22:02

Sshellui.mst

Not Applicable

14.848

14-Sep-2013

15:20

Startermaster.html

Not Applicable

7.162

12-Sep-2013

22:02

Tokyo.css

Not Applicable

326.664

12-Sep-2013

22:02

Welcomesplash.html

Not Applicable

5.567

12-Sep-2013

22:02

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×