Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Giới thiệu

Bài viết này mô tả bản Cập Nhật 2827232 cho Microsoft SharePoint Server 2013 đã được phát hành vào 2013 10/12/2018. Các liên kết tải xuống cho bản cập nhật này cũng được đưa vào tại đây. Bản cập nhật này cung cấp các bản sửa lỗi mới nhất dành cho SharePoint Server 2013. Nó cũng bao gồm các cải thiện về độ ổn định và hiệu suất.

Tải xuống và cài đặt bản Cập Nhật

Bạn có thể sử dụng Windows Update để tải xuống và cài đặt bản Cập Nhật (đề xuất). Để lấy gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi đến trang web Microsoft Update Catalog .

Để biết thêm thông tin về cách tải xuống các tệp hỗ trợ Microsoft, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

119591 Cách lấy tệp hỗ trợ của Microsoft từ dịch vụ trực tuyến Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút cập nhật nhất sẵn có tại thời điểm tệp được đăng. Tệp được lưu trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Thông tin về khởi động lại

Bạn không cần phải khởi động lại máy tính sau khi cài đặt bản cập nhật này.

Thông tin Bổ sung

Bản cập nhật này chứa các tệp được liệt kê trong các bảng sau đây.64-bitThông tin tệp STS-x-none. MSP

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Accessdenied.aspx

Not Applicable

2.154

14-Nov-2013

19:32

Accessrequests.aspx

Not Applicable

1.078

14-Nov-2013

19:32

Accessrequestscontrol.debug.js

Not Applicable

18.815

14-Nov-2013

19:32

Accessrequestscontrol.js

Not Applicable

10.651

14-Nov-2013

19:32

Accessrequestsdialog.ascx

Not Applicable

3.059

14-Nov-2013

19:32

Accessrequestspermissionlevelfieldcontrol.ascx

Not Applicable

1.145

14-Nov-2013

19:32

Accessrequestsviewtemplate.debug.js

Not Applicable

28.412

14-Nov-2013

19:32

Accessrequestsviewtemplate.js

Not Applicable

11.302

14-Nov-2013

19:32

Accountpickerandlink.ascx

Not Applicable

2.347

14-Nov-2013

19:32

Acleditor.ascx

Not Applicable

9.438

14-Nov-2013

19:32

Aclinv.aspx

Not Applicable

26.945

14-Nov-2013

19:32

Actionbar.ascx

Not Applicable

2.464

14-Nov-2013

19:32

Actionredirect.aspx

Not Applicable

896

14-Nov-2013

19:32

Activate.aspx

Not Applicable

3.861

14-Nov-2013

19:32

Addanapp.aspx

Not Applicable

3.652

14-Nov-2013

19:32

Addbdcaction.aspx

Not Applicable

13.019

14-Nov-2013

19:32

Addbdcapplication.aspx

Not Applicable

9.266

14-Nov-2013

19:32

Addcontenttypetolist.aspx

Not Applicable

7.512

14-Nov-2013

19:32

Addfieldfromtemplate.aspx

Not Applicable

9.800

14-Nov-2013

19:32

Addgallery.aspx

Not Applicable

11.755

14-Nov-2013

19:32

Addgallery.officeonlineprovider.dll

15.0.4420.1017

43.144

14-Nov-2013

19:32

Addgallery.xap

Not Applicable

367.086

18-Nov-2013

05:15

Addincomingurl.aspx

Not Applicable

4.473

14-Nov-2013

19:32

Addressbook.gif

Not Applicable

908

14-Nov-2013

11:34

Addrole.aspx

Not Applicable

68.566

14-Nov-2013

19:32

Addwrkfl.aspx

Not Applicable

61.362

14-Nov-2013

19:32

Admcmds.xml_wss

Not Applicable

505

14-Nov-2013

19:33

Admin.asmx

Not Applicable

86

14-Nov-2013

19:32

Admin.dll

15.0.4454.1000

18.528

14-Nov-2013

19:32

Admin.master

Not Applicable

29.686

14-Nov-2013

19:33

Admin.sitemap

Not Applicable

15.462

14-Nov-2013

19:32

Adminconfigceip.aspx

Not Applicable

7.764

14-Nov-2013

19:32

Adminconfigintro.aspx

Not Applicable

8.689

14-Nov-2013

19:32

Adminconfigresults.aspx

Not Applicable

5.038

14-Nov-2013

19:32

Adminconfigservices.aspx

Not Applicable

9.937

14-Nov-2013

19:32

Adminconfigservicesresults.aspx

Not Applicable

4.998

14-Nov-2013

19:32

Admindisco.aspx

Not Applicable

1.283

14-Nov-2013

19:32

Adminrecyclebin.aspx

Not Applicable

21.099

14-Nov-2013

19:32

Adminweb.config

Not Applicable

899

14-Nov-2013

19:32

Adminwsdl.aspx

Not Applicable

9.474

14-Nov-2013

19:32

Admsoap.dll

15.0.4420.1017

15.496

14-Nov-2013

19:32

Advsetng.aspx

Not Applicable

31.465

14-Nov-2013

19:32

Aggregationcustomize.aspx

Not Applicable

13.046

14-Nov-2013

19:32

Aggregationsettings.aspx

Not Applicable

8.162

14-Nov-2013

19:32

Alerts.asmx

Not Applicable

88

14-Nov-2013

19:32

Alertsdisco.aspx

Not Applicable

1.313

14-Nov-2013

19:32

Alertswsdl.aspx

Not Applicable

8.824

14-Nov-2013

19:32

Allapplicensesmanagement.aspx

Not Applicable

8.143

14-Nov-2013

19:32

Allappprincipals.aspx

Not Applicable

6.808

14-Nov-2013

19:32

Allcategories.aspx

Not Applicable

2.718

14-Nov-2013

19:32

Allcomments.aspx

Not Applicable

2.718

14-Nov-2013

19:32

Allitems.aspx

Not Applicable

2.463

14-Nov-2013

19:32

Allitems.aspx

Not Applicable

2.731

14-Nov-2013

19:32

Allitems.aspx

Not Applicable

3.916

14-Nov-2013

19:32

Allposts.aspx

Not Applicable

2.718

14-Nov-2013

19:32

Alphaimage.htc

Not Applicable

253

14-Nov-2013

19:32

Alternateurlcollections.aspx

Not Applicable

7.122

14-Nov-2013

19:32

App.master

Not Applicable

18.920

14-Nov-2013

19:32

Appcatalogfieldtemplate.debug.js

Not Applicable

9.040

14-Nov-2013

19:32

Appcatalogfieldtemplate.js

Not Applicable

3.342

14-Nov-2013

19:32

Appcatalogimage.ashx

Not Applicable

213

14-Nov-2013

19:32

Appdeveloperdash.debug.js

Not Applicable

22.542

14-Nov-2013

19:32

Appdeveloperdash.js

Not Applicable

11.197

14-Nov-2013

19:32

Appicons.ashx

Not Applicable

205

14-Nov-2013

19:32

Appinv.aspx

Not Applicable

11.660

14-Nov-2013

19:32

Application.master

Not Applicable

13.756

14-Nov-2013

19:33

Applicationassociations.aspx

Not Applicable

5.259

14-Nov-2013

19:32

Applicationassociationsdialog.aspx

Not Applicable

3.519

14-Nov-2013

19:32

Applicationassociationsview.ascx

Not Applicable

4.379

14-Nov-2013

19:33

Applicationcreated.aspx

Not Applicable

4.106

14-Nov-2013

19:32

Applicationpoolsection.ascx

Not Applicable

8.668

14-Nov-2013

19:33

Applications.aspx

Not Applicable

3.724

14-Nov-2013

19:32

Applicationv4.master

Not Applicable

20.553

14-Nov-2013

19:33

Appmng.sql

Not Applicable

289.219

14-Nov-2013

19:32

Appmng.svc

Not Applicable

375

14-Nov-2013

19:32

Appmngup.sql

Not Applicable

282.966

14-Nov-2013

19:32

Appprincipals.aspx

Not Applicable

5.678

14-Nov-2013

19:32

Appredirect.aspx

Not Applicable

4.570

14-Nov-2013

19:32

Appregnew.aspx

Not Applicable

11.198

14-Nov-2013

19:32

Apprequest.aspx

Not Applicable

6.876

14-Nov-2013

19:32

Approve.aspx

Not Applicable

8.991

14-Nov-2013

19:32

Apps.aspx

Not Applicable

3.708

14-Nov-2013

19:32

Appsourceredirect.aspx

Not Applicable

3.061

14-Nov-2013

19:32

Appsts.svc

Not Applicable

452

14-Nov-2013

19:32

Appwebproxy.aspx

Not Applicable

2.059

14-Nov-2013

19:32

Appwpresweb.config

Not Applicable

1.210

14-Nov-2013

19:32

Archive.aspx

Not Applicable

2.718

14-Nov-2013

19:32

Aspxform.aspx

Not Applicable

5.396

14-Nov-2013

19:32

Associatedgroups.aspx

Not Applicable

4.795

14-Nov-2013

19:32

Assocwrkfl.aspx

Not Applicable

4.655

14-Nov-2013

19:32

Attachfile.aspx

Not Applicable

6.541

14-Nov-2013

19:32

Authenticate.aspx

Not Applicable

1.068

14-Nov-2013

19:32

Authentication.asmx

Not Applicable

96

14-Nov-2013

19:32

Authentication.aspx

Not Applicable

13.828

14-Nov-2013

19:32

Authenticationdisco.aspx

Not Applicable

1.301

14-Nov-2013

19:32

Authenticationproviders.aspx

Not Applicable

4.939

14-Nov-2013

19:32

Authenticationwsdl.aspx

Not Applicable

5.968

14-Nov-2013

19:32

Author.dll

15.0.4454.1000

18.528

14-Nov-2013

19:32

Autofill.debug.js

Not Applicable

18.404

14-Nov-2013

19:32

Autofill.js

Not Applicable

10.322

14-Nov-2013

19:32

Autohostedlicensingtemplates.debug.js

Not Applicable

20.576

14-Nov-2013

19:32

Autohostedlicensingtemplates.js

Not Applicable

8.623

14-Nov-2013

19:32

Avadmin.aspx

Not Applicable

9.653

14-Nov-2013

19:32

Availableworkflow.aspx

Not Applicable

7.966

14-Nov-2013

19:32

Avreport.aspx

Not Applicable

11.898

14-Nov-2013

19:32

Backlinks.aspx

Not Applicable

4.069

14-Nov-2013

19:32

Backup.aspx

Not Applicable

15.389

14-Nov-2013

19:32

Backuphistory.aspx

Not Applicable

20.577

14-Nov-2013

19:32

Backups.aspx

Not Applicable

3.714

14-Nov-2013

19:32

Backupsettings.aspx

Not Applicable

8.689

14-Nov-2013

19:32

Backupstatus.aspx

Not Applicable

10.643

14-Nov-2013

19:32

Bdc.sql

Not Applicable

558.446

14-Nov-2013

19:32

Bdcadminservice.svc

Not Applicable

332

14-Nov-2013

19:32

Bdcapplications.aspx

Not Applicable

14.415

14-Nov-2013

19:32

Bdcfinderconfigurator.ascx

Not Applicable

3.309

14-Nov-2013

19:32

Bdclobsettings.aspx

Not Applicable

7.037

14-Nov-2013

19:32

Bdcremoteexecutionservice.svc

Not Applicable

197

14-Nov-2013

19:32

Bdcresolverpickerservice.svc

Not Applicable

402

14-Nov-2013

19:32

Bdcservice.svc

Not Applicable

383

14-Nov-2013

19:32

Bdupdate.gif_14_sts

Not Applicable

117

14-Nov-2013

19:33

Bdupdate.gif_sts

Not Applicable

117

14-Nov-2013

11:34

Bform.debug.js

Not Applicable

459.153

14-Nov-2013

19:32

Bform.js

Not Applicable

258.272

14-Nov-2013

19:32

Blank.debug.js

Not Applicable

164

14-Nov-2013

19:32

Blank.js

Not Applicable

119

14-Nov-2013

19:32

Blockedfiletype.aspx

Not Applicable

4.045

14-Nov-2013

19:32

Blogadmin.dwp

Not Applicable

468

14-Nov-2013

19:32

Blogarchives.dwp

Not Applicable

462

14-Nov-2013

19:32

Bloghome.aspx

Not Applicable

3.210

14-Nov-2013

19:32

Blognotifications.webpart

Not Applicable

883

14-Nov-2013

19:32

Blueprintmtpro.eot

Not Applicable

24.734

14-Nov-2013

11:34

Blueprintmtpro.svg

Not Applicable

105.256

14-Nov-2013

11:34

Blueprintmtpro.ttf

Not Applicable

49.468

14-Nov-2013

11:34

Blueprintmtpro.woff

Not Applicable

31.724

14-Nov-2013

11:34

Bpcf.aspx

Not Applicable

14.883

14-Nov-2013

19:32

Bpstd.debug.js

Not Applicable

7.637

14-Nov-2013

19:32

Bpstd.js

Not Applicable

4.356

14-Nov-2013

19:32

Browserceipsection.ascx

Not Applicable

2.776

14-Nov-2013

19:33

Businessdatafieldeditor.ascx

Not Applicable

4.216

14-Nov-2013

19:32

Businessdatasynchronizer.aspx

Not Applicable

3.836

14-Nov-2013

19:32

Buttonsection.ascx

Not Applicable

3.836

14-Nov-2013

19:32

Byauthor.aspx

Not Applicable

2.718

14-Nov-2013

19:32

Bycategory.aspx

Not Applicable

2.718

14-Nov-2013

19:32

Ca_allapplicensesmanagement.aspx

Not Applicable

8.267

14-Nov-2013

19:32

Ca_specificapplicensemanagement.aspx

Not Applicable

29.344

14-Nov-2013

19:32

Calendar.aspx

Not Applicable

2.718

14-Nov-2013

19:32

Calendarservice.ashx

Not Applicable

205

14-Nov-2013

19:32

Calibri.eot

Not Applicable

167.788

14-Nov-2013

11:34

Calibri.svg

Not Applicable

365.292

14-Nov-2013

11:34

Calibri.ttf

Not Applicable

350.124

14-Nov-2013

11:34

Calibri.woff

Not Applicable

184.156

14-Nov-2013

11:34

Callout.debug.js

Not Applicable

84.762

14-Nov-2013

19:32

Callout.js

Not Applicable

26.526

14-Nov-2013

19:32

Calltrackmark.aspx

Not Applicable

211

14-Nov-2013

19:32

Calview.gif

Not Applicable

1.615

14-Nov-2013

11:34

Category.aspx

Not Applicable

2.649

14-Nov-2013

19:32

Cellstorage.https.svc

Not Applicable

205

14-Nov-2013

19:32

Cellstorage.svc

Not Applicable

200

14-Nov-2013

19:32

Centurygothic.eot

Not Applicable

60.600

14-Nov-2013

11:34

Centurygothic.svg

Not Applicable

165.961

14-Nov-2013

11:34

Centurygothic.ttf

Not Applicable

124.584

14-Nov-2013

11:34

Centurygothic.woff

Not Applicable

79.732

14-Nov-2013

11:34

Certificatesettingsection.ascx

Not Applicable

10.758

14-Nov-2013

19:33

Changecontenttypeoptionalsettings.aspx

Not Applicable

8.550

14-Nov-2013

19:32

Changecontenttypeorder.aspx

Not Applicable

7.816

14-Nov-2013

19:32

Changefieldorder.aspx

Not Applicable

7.536

14-Nov-2013

19:32

Checkin.aspx

Not Applicable

16.116

14-Nov-2013

19:32

Checknames.gif

Not Applicable

908

14-Nov-2013

11:34

Chkperm.aspx

Not Applicable

10.498

14-Nov-2013

19:32

Choicebuttonfieldtemplate.debug.js

Not Applicable

4.958

14-Nov-2013

19:32

Choicebuttonfieldtemplate.js

Not Applicable

2.089

14-Nov-2013

19:32

Circulationconfirm.aspx

Not Applicable

216

14-Nov-2013

19:32

Client.config

Not Applicable

1.437

14-Nov-2013

19:32

Client.config

Not Applicable

2.125

14-Nov-2013

19:32

Client.config

Not Applicable

2.159

14-Nov-2013

19:32

Client.config

Not Applicable

2.369

14-Nov-2013

19:32

Client.config

Not Applicable

3.448

14-Nov-2013

19:32

Client.config

Not Applicable

982

14-Nov-2013

19:32

Client.svc

Not Applicable

402

14-Nov-2013

19:32

Clientforms.debug.js

Not Applicable

147.121

14-Nov-2013

19:32

Clientforms.js

Not Applicable

73.990

14-Nov-2013

19:32

Clientpeoplepicker.debug.js

Not Applicable

76.308

14-Nov-2013

19:32

Clientpeoplepicker.js

Not Applicable

40.742

14-Nov-2013

19:32

Clientrenderer.debug.js

Not Applicable

23.510

14-Nov-2013

19:32

Clientrenderer.js

Not Applicable

9.805

14-Nov-2013

19:32

Clienttemplates.debug.js

Not Applicable

288.352

14-Nov-2013

19:32

Clienttemplates.js

Not Applicable

147.054

14-Nov-2013

19:32

Closeconnection.aspx

Not Applicable

1.866

14-Nov-2013

19:32

Cloudweb.config

Not Applicable

63.068

14-Nov-2013

19:32

Cntdbadm.aspx

Not Applicable

6.042

14-Nov-2013

19:32

Commandui.ashx

Not Applicable

203

14-Nov-2013

19:32

Commonvalidation.debug.js

Not Applicable

5.376

14-Nov-2013

19:32

Commonvalidation.js

Not Applicable

3.369

14-Nov-2013

19:32

Configdb.sql

Not Applicable

187.580

14-Nov-2013

19:32

Configssc.aspx

Not Applicable

21.653

14-Nov-2013

19:32

Configup.sql

Not Applicable

48.486

14-Nov-2013

19:32

Configupddl.sql

Not Applicable

131

14-Nov-2013

19:32

Configurationwizards.aspx

Not Applicable

3.740

14-Nov-2013

19:32

Configureappsettings.aspx

Not Applicable

7.246

14-Nov-2013

19:32

Confirmation.aspx

Not Applicable

1.211

14-Nov-2013

19:32

Confirmsiteupgrade.aspx

Not Applicable

3.712

14-Nov-2013

19:33

Confirmsiteupgrade.aspx

Not Applicable

3.715

14-Nov-2013

19:32

Conngps.aspx

Not Applicable

8.366

14-Nov-2013

19:32

Containerpicker.aspx

Not Applicable

443

14-Nov-2013

19:32

Contentdatabasesection.ascx

Not Applicable

7.964

14-Nov-2013

19:33

Control_searchresults.js

Not Applicable

31.934

14-Nov-2013

19:32

Copy.asmx

Not Applicable

86

14-Nov-2013

19:32

Copy.aspx

Not Applicable

15.509

14-Nov-2013

19:32

Copydisco.aspx

Not Applicable

1.281

14-Nov-2013

19:32

Copyresults.aspx

Not Applicable

10.337

14-Nov-2013

19:32

Copyrole.aspx

Not Applicable

68.509

14-Nov-2013

19:32

Copyutil.aspx

Not Applicable

2.333

14-Nov-2013

19:32

Copywsdl.aspx

Not Applicable

11.267

14-Nov-2013

19:32

Corbel.eot

Not Applicable

96.453

14-Nov-2013

11:34

Corbel.svg

Not Applicable

185.947

14-Nov-2013

11:34

Corbel.ttf

Not Applicable

200.316

14-Nov-2013

11:34

Corbel.woff

Not Applicable

106.184

14-Nov-2013

11:34

Core.debug.js

Not Applicable

633.160

14-Nov-2013

19:32

Core.js

Not Applicable

330.157

14-Nov-2013

19:32

Core.resx

Not Applicable

489.793

14-Nov-2013

19:33

Corefixup.css

Not Applicable

469

14-Nov-2013

19:33

Create.aspx

Not Applicable

33.731

14-Nov-2013

19:32

Createadaccount.aspx

Not Applicable

7.233

14-Nov-2013

19:32

Createcorporatecatalog.aspx

Not Applicable

17.997

14-Nov-2013

19:32

Createdls.aspx

Not Applicable

2.731

14-Nov-2013

19:32

Createexternalurl.aspx

Not Applicable

4.182

14-Nov-2013

19:32

Createlistpickerpage.aspx

Not Applicable

4.809

14-Nov-2013

19:32

Createnewdocument.aspx

Not Applicable

5.021

14-Nov-2013

19:32

Createsite.aspx

Not Applicable

16.887

14-Nov-2013

19:32

Createv4pageslib.aspx

Not Applicable

3,584

14-Nov-2013

19:32

Createwebpage.aspx

Not Applicable

10.676

14-Nov-2013

19:32

Createws.aspx

Not Applicable

5.078

14-Nov-2013

19:32

Csisrv.dll

15.0.4545.1000

1.404.608

14-Nov-2013

19:32

Csisrvexe.exe

15.0.4545.1000

196.816

14-Nov-2013

19:32

Ctp.debug.js

Not Applicable

7.406

14-Nov-2013

19:32

Ctp.js

Not Applicable

3.934

14-Nov-2013

19:32

Ctypedit.aspx

Not Applicable

10.808

14-Nov-2013

19:32

Ctypenew.aspx

Not Applicable

11.913

14-Nov-2013

19:32

Cvtp.debug.js

Not Applicable

4.529

14-Nov-2013

19:32

Cvtp.js

Not Applicable

2.412

14-Nov-2013

19:32

Databasestatus.aspx

Not Applicable

5.023

14-Nov-2013

19:32

Date.aspx

Not Applicable

2.643

14-Nov-2013

19:32

Datepicker.debug.js

Not Applicable

47.866

14-Nov-2013

19:32

Datepicker.js

Not Applicable

26.612

14-Nov-2013

19:32

Deactivatefeature.aspx

Not Applicable

3.184

14-Nov-2013

19:32

Deactivatefeature.aspx

Not Applicable

4.424

14-Nov-2013

19:32

Default.aspx

Not Applicable

1.168

14-Nov-2013

19:32

Default.aspx

Not Applicable

1.270

14-Nov-2013

19:32

Default.aspx

Not Applicable

1.513

14-Nov-2013

19:32

Default.aspx

Not Applicable

1.865

14-Nov-2013

19:32

Default.aspx

Not Applicable

2.682

14-Nov-2013

19:32

Default.aspx

Not Applicable

2.788

14-Nov-2013

19:32

Default.aspx

Not Applicable

3.458

14-Nov-2013

19:32

Default.aspx

Not Applicable

3.882

14-Nov-2013

19:32

Default.aspx

Not Applicable

4.026

14-Nov-2013

19:32

Default.aspx

Not Applicable

4.102

14-Nov-2013

19:32

Default.aspx

Not Applicable

5.230

14-Nov-2013

19:32

Default.aspx

Not Applicable

522

14-Nov-2013

19:32

Default.aspx

Not Applicable

530

14-Nov-2013

19:32

Default.master

Not Applicable

26.292

14-Nov-2013

19:32

Default.spcolor

Not Applicable

5.243

14-Nov-2013

19:32

Default.spfont

Not Applicable

13.976

14-Nov-2013

19:32

Defaultcontentdb.aspx

Not Applicable

6.455

14-Nov-2013

19:32

Defaultcss.ashx

Not Applicable

193

14-Nov-2013

19:32

Defaultdws.aspx

Not Applicable

4.376

14-Nov-2013

19:32

Defaulttemplates.ascx

Not Applicable

176.824

14-Nov-2013

19:32

Definelocation.aspx

Not Applicable

4.002

14-Nov-2013

19:32

Delete.aspx

Not Applicable

2.298

14-Nov-2013

19:32

Deletedls.aspx

Not Applicable

2.731

14-Nov-2013

19:32

Deletemu.aspx

Not Applicable

188

14-Nov-2013

19:32

Deletesiteconfig.aspx

Not Applicable

12.279

14-Nov-2013

19:32

Deleteweb.aspx

Not Applicable

8.062

14-Nov-2013

19:32

Deletewebapplication.aspx

Not Applicable

6.619

14-Nov-2013

19:32

Delsite.aspx

Not Applicable

7.267

14-Nov-2013

19:32

Deploysolution.aspx

Not Applicable

10.122

14-Nov-2013

19:32

Deploytsapp.aspx

Not Applicable

15.800

14-Nov-2013

19:32

Designbuilder.aspx

Not Applicable

6.683

14-Nov-2013

19:32

Designdata.ashx

Not Applicable

208

14-Nov-2013

19:32

Designgallery.aspx

Not Applicable

3.475

14-Nov-2013

19:32

Designgallery.debug.js

Not Applicable

46.223

14-Nov-2013

19:32

Designgallery.js

Not Applicable

28.550

14-Nov-2013

19:32

Designmodeconsole.ascx

Not Applicable

2.329

14-Nov-2013

19:32

Designpreview.aspx

Not Applicable

5.615

14-Nov-2013

19:32

Devdash.aspx

Not Applicable

2.357

14-Nov-2013

19:32

Devdash.debug.js

Not Applicable

86.004

14-Nov-2013

19:32

Devdash.js

Not Applicable

36.366

14-Nov-2013

19:32

Diagnostics.asmx

Not Applicable

103

14-Nov-2013

19:32

Diagnostics.sql

Not Applicable

20.102

14-Nov-2013

19:32

Diagnosticsdata.svc

Not Applicable

391

14-Nov-2013

19:32

Diagnosticsdisco.aspx

Not Applicable

1.329

14-Nov-2013

19:32

Diagnosticswsdl.aspx

Not Applicable

4.677

14-Nov-2013

19:32

Dialog.master

Not Applicable

12.646

14-Nov-2013

19:33

Discbar.aspx

Not Applicable

2.448

14-Nov-2013

19:32

Dispform.aspx

Not Applicable

2.428

14-Nov-2013

19:32

Dispform.aspx

Not Applicable

4.190

14-Nov-2013

19:32

Dispform.aspx

Not Applicable

4.735

14-Nov-2013

19:32

Displaypreview.ascx

Not Applicable

5.491

14-Nov-2013

19:32

Disppost.aspx

Not Applicable

3.234

14-Nov-2013

19:32

Dispsr.aspx

Not Applicable

2.702

14-Nov-2013

19:32

Dladvopt.aspx

Not Applicable

19.446

14-Nov-2013

19:32

Dlgframe.css

Not Applicable

2.528

14-Nov-2013

19:33

Dmscmd.aspx

Not Applicable

5.593

14-Nov-2013

19:32

Doctrancustomizeadmin.aspx

Not Applicable

7.789

14-Nov-2013

19:32

Doctrans.aspx

Not Applicable

11.465

14-Nov-2013

19:32

Doctransadmin.aspx

Not Applicable

7.797

14-Nov-2013

19:32

Documentsharing.svc

Not Applicable

331

14-Nov-2013

19:32

Download.aspx

Not Applicable

155

14-Nov-2013

19:32

Downloadexternaldata.aspx

Not Applicable

870

14-Nov-2013

19:32

Dragdrop.debug.js

Not Applicable

159.538

14-Nov-2013

19:32

Dragdrop.js

Not Applicable

84.844

14-Nov-2013

19:32

Dspsettings.aspx

Not Applicable

14.863

14-Nov-2013

19:32

Dspsts.asmx

Not Applicable

179

14-Nov-2013

19:33

Dspstsdisco.aspx

Not Applicable

1.289

14-Nov-2013

19:33

Dspstswsdl.aspx

Not Applicable

10.966

14-Nov-2013

19:33

Dws.asmx

Not Applicable

85

14-Nov-2013

19:32

Dws.aspx

Not Applicable

4.368

14-Nov-2013

19:32

Dwsdisco.aspx

Not Applicable

1.287

14-Nov-2013

19:32

Dwswsdl.aspx

Not Applicable

20.223

14-Nov-2013

19:32

Editaccount.aspx

Not Applicable

18.305

14-Nov-2013

19:32

Editbdcaction.aspx

Not Applicable

12.661

14-Nov-2013

19:32

Editcategory.aspx

Not Applicable

4.167

14-Nov-2013

19:32

Editcomment.aspx

Not Applicable

4.167

14-Nov-2013

19:32

Editcopyinformation.aspx

Not Applicable

12.731

14-Nov-2013

19:32

Editform.aspx

Not Applicable

4.167

14-Nov-2013

19:32

Editform.aspx

Not Applicable

4.393

14-Nov-2013

19:32

Editform.aspx

Not Applicable

4.798

14-Nov-2013

19:32

Editgrp.aspx

Not Applicable

19.005

14-Nov-2013

19:33

Editincomingurl.aspx

Not Applicable

4.683

14-Nov-2013

19:32

Editindex.aspx

Not Applicable

7.133

14-Nov-2013

19:33

Editnav.aspx

Not Applicable

6.298

14-Nov-2013

19:33

Editoutboundurls.aspx

Not Applicable

7.201

14-Nov-2013

19:32

Editpost.aspx

Not Applicable

4.167

14-Nov-2013

19:32

Editpreview.ascx

Not Applicable

6.219

14-Nov-2013

19:32

Editprms.aspx

Not Applicable

5.371

14-Nov-2013

19:33

Editrole.aspx

Not Applicable

69.296

14-Nov-2013

19:33

Editsr.aspx

Not Applicable

2.574

14-Nov-2013

19:32

Emaildetails.aspx

Not Applicable

5.368

14-Nov-2013

19:33

Emailsettings.aspx

Not Applicable

25.980

14-Nov-2013

19:33

Entityeditor.debug.js

Not Applicable

59.236

14-Nov-2013

19:33

Entityeditor.debug.js

Not Applicable

73.212

14-Nov-2013

19:32

Entityeditor.js

Not Applicable

38.096

14-Nov-2013

19:33

Entityeditor.js

Not Applicable

38.537

14-Nov-2013

19:32

Error.aspx

Not Applicable

5.011

14-Nov-2013

19:33

Errorv15.master

Not Applicable

3.482

14-Nov-2013

19:33

Evaluatesiteupgrade.aspx

Not Applicable

5.386

14-Nov-2013

19:33

Evaluatesiteupgrade.aspx

Not Applicable

5.395

14-Nov-2013

19:33

Excelrest.aspx

Not Applicable

202

14-Nov-2013

19:32

Exportbdcapplication.aspx

Not Applicable

8.043

14-Nov-2013

19:32

Exporttranslations.aspx

Not Applicable

7.907

14-Nov-2013

19:33

Exportwp.aspx

Not Applicable

498

14-Nov-2013

19:32

Expurlwp.aspx

Not Applicable

243

14-Nov-2013

19:32

Extendvs.aspx

Not Applicable

7.113

14-Nov-2013

19:32

Extendvsoption.aspx

Not Applicable

5.077

14-Nov-2013

19:32

Extendwebfarm.aspx

Not Applicable

5.276

14-Nov-2013

19:32

Farmconfigjoinintro.aspx

Not Applicable

8.354

14-Nov-2013

19:32

Farmcredentialmanagement.aspx

Not Applicable

7.541

14-Nov-2013

19:32

Farmservers.aspx

Not Applicable

4.910

14-Nov-2013

19:32

Favicon.ico

Not Applicable

7.886

15-Nov-2013

19:34

Feature.xml_14_sts

Not Applicable

1.037

14-Nov-2013

19:33

Feature.xml_sts

Not Applicable

1.086

14-Nov-2013

19:32

Featureactivator.ascx

Not Applicable

2.403

14-Nov-2013

19:32

Featureactivatoritem.ascx

Not Applicable

2.209

14-Nov-2013

19:32

Featuredependees.ascx

Not Applicable

2.172

14-Nov-2013

19:32

Filepreview.debug.js

Not Applicable

18.851

14-Nov-2013

19:32

Filepreview.js

Not Applicable

10.166

14-Nov-2013

19:32

Filter.aspx

Not Applicable

1.679

14-Nov-2013

19:33

Filter_default.js

Not Applicable

21.014

14-Nov-2013

19:32

Fldedit.aspx

Not Applicable

208.271

14-Nov-2013

19:33

Fldeditex.aspx

Not Applicable

24.858

14-Nov-2013

19:33

Fldnew.aspx

Not Applicable

203.182

14-Nov-2013

19:33

Fldnewex.aspx

Not Applicable

25.047

14-Nov-2013

19:33

Fldpick.aspx

Not Applicable

9.869

14-Nov-2013

19:33

Folder.gif

Not Applicable

73

15-Nov-2013

19:34

Foldhyperlink.ascx

Not Applicable

1.034

14-Nov-2013

19:32

Foldhyperlink.debug.js

Not Applicable

3.360

14-Nov-2013

19:32

Foldhyperlink.js

Not Applicable

1.544

14-Nov-2013

19:32

Fontscheme001.spfont

Not Applicable

15.354

14-Nov-2013

19:32

Fontscheme002.spfont

Not Applicable

13.545

14-Nov-2013

19:32

Fontscheme003.spfont

Not Applicable

15.461

14-Nov-2013

19:32

Fontscheme004.spfont

Not Applicable

15.884

14-Nov-2013

19:32

Fontscheme005.spfont

Not Applicable

16.065

14-Nov-2013

19:32

Fontscheme006.spfont

Not Applicable

14.209

14-Nov-2013

19:32

Fontscheme007.spfont

Not Applicable

15.880

14-Nov-2013

19:32

Form.aspx

Not Applicable

4.065

14-Nov-2013

19:32

Form.debug.js

Not Applicable

240.065

14-Nov-2013

19:32

Form.js

Not Applicable

128.461

14-Nov-2013

19:32

Formedt.aspx

Not Applicable

21.543

14-Nov-2013

19:33

Forms.asmx

Not Applicable

87

14-Nov-2013

19:32

Formsdisco.aspx

Not Applicable

1.283

14-Nov-2013

19:32

Formswsdl.aspx

Not Applicable

5.644

14-Nov-2013

19:32

Ganttapishim.generated.debug.js

Not Applicable

6.812

14-Nov-2013

19:32

Ganttscript.debug.js

Not Applicable

8.826

14-Nov-2013

19:32

Ganttscript.js

Not Applicable

4.787

14-Nov-2013

19:32

Ganttsharedapi.generated.debug.js

Not Applicable

4.617

14-Nov-2013

19:32

Ganttview.gif

Not Applicable

1.625

14-Nov-2013

11:34

Gbwdefaulttemplates.ascx

Not Applicable

57.071

14-Nov-2013

19:32

Gbwmobiledefaulttemplates.ascx

Not Applicable

13.722

14-Nov-2013

19:32

Gear.aspx

Not Applicable

3.255

14-Nov-2013

19:33

Gears_anv4.gif

Not Applicable

878

15-Nov-2013

19:34

Generalapplicationsettings.aspx

Not Applicable

3.753

14-Nov-2013

19:32

Geolocationfieldtemplate.debug.js

Not Applicable

40.199

14-Nov-2013

19:32

Geolocationfieldtemplate.js

Not Applicable

14.900

14-Nov-2013

19:32

Gettingstarted.aspx

Not Applicable

2.904

14-Nov-2013

19:32

Gettingstarted.webpart

Not Applicable

834

14-Nov-2013

19:32

Gettingstartedwithappcatalogsite.webpart

Not Applicable

915

14-Nov-2013

19:32

Globalemailconfig.aspx

Not Applicable

8.560

14-Nov-2013

19:32

Globalxmsconfig.aspx

Not Applicable

8.407

14-Nov-2013

19:32

Grid.gif

Not Applicable

1.610

14-Nov-2013

11:34

Group_content.js

Not Applicable

2.159

14-Nov-2013

19:32

Group_default.js

Not Applicable

6.616

14-Nov-2013

19:32

Groupboard.debug.js

Not Applicable

15.630

14-Nov-2013

19:32

Groupboard.js

Not Applicable

9.088

14-Nov-2013

19:32

Groupboardredirect.aspx

Not Applicable

216

14-Nov-2013

19:33

Groupeditempicker.debug.js

Not Applicable

20.302

14-Nov-2013

19:32

Groupeditempicker.js

Not Applicable

11.630

14-Nov-2013

19:32

Groups.aspx

Not Applicable

9.600

14-Nov-2013

19:33

Guestaccess.aspx

Not Applicable

158

14-Nov-2013

19:33

Healthreport.aspx

Not Applicable

6.265

14-Nov-2013

19:32

Help.aspx

Not Applicable

6.803

14-Nov-2013

19:33

Helpcontent.aspx

Not Applicable

690

14-Nov-2013

19:33

Helppagetopnavbar.ascx

Not Applicable

12.286

14-Nov-2013

19:32

Helpsearch.aspx

Not Applicable

1.473

14-Nov-2013

19:33

Helpsettings.aspx

Not Applicable

6.298

14-Nov-2013

19:33

Hierarchytaskslist.debug.js

Not Applicable

58.390

14-Nov-2013

19:32

Hierarchytaskslist.js

Not Applicable

19.136

14-Nov-2013

19:32

Hierarchytasksservice.ashx

Not Applicable

211

14-Nov-2013

19:33

Hig_progcircle_loading24.gif

Not Applicable

878

15-Nov-2013

19:34

Htmledit.aspx

Not Applicable

13.128

14-Nov-2013

19:33

Htmlfieldsecurity.aspx

Not Applicable

12.545

14-Nov-2013

19:33

Htmltransadmin.aspx

Not Applicable

10.141

14-Nov-2013

19:32

Htmltranslate.aspx

Not Applicable

862

14-Nov-2013

19:33

Htmltrredir.aspx

Not Applicable

6.388

14-Nov-2013

19:33

Htmltrverify.aspx

Not Applicable

6.674

14-Nov-2013

19:33

Icaccdb.gif

Not Applicable

231

14-Nov-2013

11:32

Icaccde.gif

Not Applicable

222

14-Nov-2013

11:34

Icbmp.gif

Not Applicable

355

14-Nov-2013

11:32

Icdoc.gif

Not Applicable

231

14-Nov-2013

11:32

Icdocm.gif

Not Applicable

236

14-Nov-2013

11:34

Icdocset.gif

Not Applicable

221

14-Nov-2013

11:32

Icdocx.gif

Not Applicable

224

14-Nov-2013

11:34

Icdot.gif

Not Applicable

223

14-Nov-2013

11:32

Icdotm.gif

Not Applicable

235

14-Nov-2013

11:34

Icdotx.gif

Not Applicable

221

14-Nov-2013

11:34

Icgen.gif

Not Applicable

90

15-Nov-2013

19:34

Icgif.gif

Not Applicable

220

14-Nov-2013

11:32

Ichtmdoc.gif

Not Applicable

229

14-Nov-2013

11:32

Ichtmppt.gif

Not Applicable

227

14-Nov-2013

11:32

Ichtmpub.gif

Not Applicable

227

14-Nov-2013

11:32

Ichtmxls.gif

Not Applicable

239

14-Nov-2013

11:32

Icinfopathgeneric.gif

Not Applicable

216

14-Nov-2013

11:34

Icjfif.gif

Not Applicable

214

14-Nov-2013

11:32

Icjpe.gif

Not Applicable

214

14-Nov-2013

11:32

Icjpeg.gif

Not Applicable

214

14-Nov-2013

11:32

Icjpg.gif

Not Applicable

214

14-Nov-2013

11:32

Icmhtpub.gif

Not Applicable

225

14-Nov-2013

11:34

Icmpd.gif

Not Applicable

218

14-Nov-2013

11:32

Icmpp.gif

Not Applicable

222

14-Nov-2013

11:32

Icmpt.gif

Not Applicable

221

14-Nov-2013

11:32

Icodp.gif

Not Applicable

354

14-Nov-2013

11:34

Icods.gif

Not Applicable

369

14-Nov-2013

11:34

Icodt.gif

Not Applicable

358

14-Nov-2013

11:34

Icone.gif

Not Applicable

215

14-Nov-2013

11:32

Iconp.gif

Not Applicable

223

14-Nov-2013

11:34

Icont.gif

Not Applicable

216

14-Nov-2013

11:34

Icpng.gif

Not Applicable

349

14-Nov-2013

11:32

Icpot.gif

Not Applicable

164

14-Nov-2013

11:32

Icpotm.gif

Not Applicable

233

14-Nov-2013

11:34

Icpotx.gif

Not Applicable

220

14-Nov-2013

11:34

Icppt.gif

Not Applicable

168

14-Nov-2013

11:32

Icpptm.gif

Not Applicable

236

14-Nov-2013

11:34

Icpptx.gif

Not Applicable

222

14-Nov-2013

11:34

Icpub.gif

Not Applicable

221

14-Nov-2013

11:32

Ictif.gif

Not Applicable

355

14-Nov-2013

11:32

Ictiff.gif

Not Applicable

355

14-Nov-2013

11:32

Icvdw.gif

Not Applicable

219

14-Nov-2013

11:32

Icvdx.gif

Not Applicable

231

14-Nov-2013

11:32

Icvidset.gif

Not Applicable

92

14-Nov-2013

11:32

Icvisiogeneric.gif

Not Applicable

231

14-Nov-2013

11:34

Icvsd.gif

Not Applicable

231

14-Nov-2013

11:32

Icvsdm.gif

Not Applicable

1.290

14-Nov-2013

19:33

Icvsdm.gif

Not Applicable

231

14-Nov-2013

11:32

Icvsdx.gif

Not Applicable

1.288

14-Nov-2013

19:33

Icvsdx.gif

Not Applicable

231

14-Nov-2013

11:32

Icvsl.gif

Not Applicable

211

14-Nov-2013

11:32

Icvss.gif

Not Applicable

163

14-Nov-2013

11:32

Icvssm.gif

Not Applicable

163

14-Nov-2013

11:32

Icvssx.gif

Not Applicable

163

14-Nov-2013

11:32

Icvst.gif

Not Applicable

228

14-Nov-2013

11:32

Icvstm.gif

Not Applicable

228

14-Nov-2013

11:32

Icvstx.gif

Not Applicable

228

14-Nov-2013

11:32

Icvsx.gif

Not Applicable

163

14-Nov-2013

11:32

Icvtx.gif

Not Applicable

228

14-Nov-2013

11:32

Icxddoc.gif

Not Applicable

220

14-Nov-2013

11:32

Icxls.gif

Not Applicable

236

14-Nov-2013

11:32

Icxlsb.gif

Not Applicable

237

14-Nov-2013

11:34

Icxlsm.gif

Not Applicable

352

14-Nov-2013

11:34

Icxlsx.gif

Not Applicable

236

14-Nov-2013

11:34

Icxlt.gif

Not Applicable

229

14-Nov-2013

11:32

Icxltm.gif

Not Applicable

352

14-Nov-2013

11:34

Icxltx.gif

Not Applicable

231

14-Nov-2013

11:34

Icxsn.gif

Not Applicable

214

14-Nov-2013

11:34

Identityprovidersettingsection.ascx

Not Applicable

16.007

14-Nov-2013

19:33

Ie50up.debug.js

Not Applicable

152.255

14-Nov-2013

19:32

Ie50up.js

Not Applicable

80.551

14-Nov-2013

19:32

Ie55up.debug.js

Not Applicable

151.449

14-Nov-2013

19:32

Ie55up.js

Not Applicable

80.012

14-Nov-2013

19:32

Iframe.aspx

Not Applicable

2.029

14-Nov-2013

19:33

Iiswebserviceapplicationpoolsection.ascx

Not Applicable

8.772

14-Nov-2013

19:33

Iiswebsitesection.ascx

Not Applicable

14.964

14-Nov-2013

19:33

Imaging.asmx

Not Applicable

89

14-Nov-2013

19:32

Imagingdisco.aspx

Not Applicable

1.295

14-Nov-2013

19:32

Imagingwsdl.aspx

Not Applicable

24.227

14-Nov-2013

19:32

Imglib.debug.js

Not Applicable

85.024

14-Nov-2013

19:32

Imglib.js

Not Applicable

50.445

14-Nov-2013

19:32

Impact.eot

Not Applicable

56.550

14-Nov-2013

11:34

Impact.svg

Not Applicable

162.607

14-Nov-2013

11:34

Impact.ttf

Not Applicable

129.012

14-Nov-2013

11:34

Impact.woff

Not Applicable

76.992

14-Nov-2013

11:34

Importtranslations.aspx

Not Applicable

5.800

14-Nov-2013

19:33

Incomingemail.aspx

Not Applicable

22.300

14-Nov-2013

19:32

Indexedcolumns.aspx

Not Applicable

5.424

14-Nov-2013

19:33

Indxcol.aspx

Not Applicable

10.385

14-Nov-2013

19:33

Infopage.aspx

Not Applicable

3.782

14-Nov-2013

19:33

Init.debug.js

Not Applicable

281.726

14-Nov-2013

19:32

Init.js

Not Applicable

150.775

14-Nov-2013

19:32

Inplview.aspx

Not Applicable

2.378

14-Nov-2013

19:33

Inplview.debug.js

Not Applicable

135.819

14-Nov-2013

19:32

Inplview.js

Not Applicable

68.748

14-Nov-2013

19:32

Inputformcontrol.ascx

Not Applicable

2.568

14-Nov-2013

19:32

Inputformsection.ascx

Not Applicable

5.204

14-Nov-2013

19:32

Installprojapp.aspx

Not Applicable

5.946

14-Nov-2013

19:33

Irm.aspx

Not Applicable

23.151

14-Nov-2013

19:33

Irmadmin.aspx

Not Applicable

8.837

14-Nov-2013

19:32

Irmrept.aspx

Not Applicable

8.437

14-Nov-2013

19:33

Itcat.gif

Not Applicable

115

15-Nov-2013

19:34

Itcommnt.gif

Not Applicable

189

15-Nov-2013

19:34

Itcontct.gif

Not Applicable

208

15-Nov-2013

19:34

Item_commonhoverpanel_body.js

Not Applicable

7.771

14-Nov-2013

19:32

Item_commonitem_body.js

Not Applicable

8.742

14-Nov-2013

19:32

Item_community_hoverpanel.js

Not Applicable

11.080

14-Nov-2013

19:32

Item_communityportal.js

Not Applicable

9.225

14-Nov-2013

19:32

Item_default_hoverpanel.js

Not Applicable

4.222

14-Nov-2013

19:32

Item_microblog.js

Not Applicable

17.108

14-Nov-2013

19:32

Item_microblog_hoverpanel.js

Not Applicable

17.457

14-Nov-2013

19:32

Item_pdf.js

Not Applicable

4.102

14-Nov-2013

19:32

Item_site.js

Not Applicable

4.544

14-Nov-2013

19:32

Item_site_hoverpanel.js

Not Applicable

7.491

14-Nov-2013

19:32

Item_webpage.js

Not Applicable

3.827

14-Nov-2013

19:32

Item_webpage_hoverpanel.js

Not Applicable

6.517

14-Nov-2013

19:32

Item_word.js

Not Applicable

4.157

14-Nov-2013

19:32

Itemrwfassoc.aspx

Not Applicable

52.428

14-Nov-2013

19:33

Itgbcall.gif

Not Applicable

308

15-Nov-2013

19:34

Itgbfaci.gif

Not Applicable

127

15-Nov-2013

19:34

Itgbwher.gif

Not Applicable

222

15-Nov-2013

19:34

Itp.debug.js

Not Applicable

12.586

14-Nov-2013

19:32

Itp.js

Not Applicable

9.525

14-Nov-2013

19:32

Itposts.gif

Not Applicable

81

15-Nov-2013

19:34

Ituser.gif

Not Applicable

1.595

14-Nov-2013

19:32

Jobedit.aspx

Not Applicable

8.303

14-Nov-2013

19:32

Jsapiextensibilitymanager.debug.js

Not Applicable

20.163

14-Nov-2013

19:32

Jsgrid.css

Not Applicable

27.207

14-Nov-2013

19:33

Jsgrid.debug.js

Not Applicable

1.158.942

14-Nov-2013

19:32

Jsgrid.gantt.debug.js

Not Applicable

109.470

14-Nov-2013

19:32

Jsgrid.gantt.js

Not Applicable

41.962

14-Nov-2013

19:32

Jsgrid.js

Not Applicable

434.869

14-Nov-2013

19:32

Jsonmetadata.ashx

Not Applicable

203

14-Nov-2013

19:33

Languagepicker.ascx

Not Applicable

5.536

14-Nov-2013

19:32

Languagepickercontrol.js

Not Applicable

11.067

14-Nov-2013

19:32

Layouts.master

Not Applicable

13.244

14-Nov-2013

19:33

Layouts.sitemap

Not Applicable

24.335

14-Nov-2013

19:33

Layoutslroperationstatus.aspx

Not Applicable

5.004

14-Nov-2013

19:33

Layoutsv3.master

Not Applicable

13.587

14-Nov-2013

19:33

Layoutsweb.config

Not Applicable

2.064

14-Nov-2013

19:32

Leftnavigation.ascx

Not Applicable

895

14-Nov-2013

19:32

Lg_icaccdb.gif

Not Applicable

471

14-Nov-2013

11:34

Lg_icaccde.gif

Not Applicable

479

14-Nov-2013

11:34

Lg_icbmp.gif

Not Applicable

604

14-Nov-2013

11:34

Lg_icgen.gif

Not Applicable

171

15-Nov-2013

19:34

Lg_icgif.gif

Not Applicable

501

14-Nov-2013

11:34

Lg_ichtmdoc.gif

Not Applicable

510

14-Nov-2013

11:34

Lg_ichtmppt.gif

Not Applicable

484

14-Nov-2013

11:34

Lg_ichtmpub.gif

Not Applicable

482

14-Nov-2013

11:34

Lg_ichtmxls.gif

Not Applicable

504

14-Nov-2013

11:34

Lg_icjfif.gif

Not Applicable

433

14-Nov-2013

11:34

Lg_icjpe.gif

Not Applicable

433

14-Nov-2013

11:34

Lg_icjpeg.gif

Not Applicable

433

14-Nov-2013

11:34

Lg_icjpg.gif

Not Applicable

433

14-Nov-2013

11:34

Lg_icmpd.gif

Not Applicable

355

14-Nov-2013

11:34

Lg_icmpp.gif

Not Applicable

363

14-Nov-2013

11:34

Lg_icmpt.gif

Not Applicable

356

14-Nov-2013

11:34

Lg_icpng.gif

Not Applicable

600

14-Nov-2013

11:34

Lg_icpub.gif

Not Applicable

462

14-Nov-2013

11:34

Lg_icrtf.gif

Not Applicable

481

14-Nov-2013

11:34

Lg_ictif.gif

Not Applicable

604

14-Nov-2013

11:34

Lg_ictiff.gif

Not Applicable

604

14-Nov-2013

11:34

Lg_icvdw.gif

Not Applicable

464

15-Nov-2013

19:34

Lg_icvdx.gif

Not Applicable

540

14-Nov-2013

11:34

Lg_icvsd.gif

Not Applicable

540

14-Nov-2013

11:34

Lg_icvsdm.gif

Not Applicable

577

15-Nov-2013

19:34

Lg_icvsdx.gif

Not Applicable

540

15-Nov-2013

19:34

Lg_icvsl.gif

Not Applicable

482

14-Nov-2013

11:34

Lg_icvss.gif

Not Applicable

468

14-Nov-2013

11:34

Lg_icvssm.gif

Not Applicable

468

15-Nov-2013

19:34

Lg_icvssx.gif

Not Applicable

468

15-Nov-2013

19:34

Lg_icvst.gif

Not Applicable

502

14-Nov-2013

11:34

Lg_icvstm.gif

Not Applicable

502

15-Nov-2013

19:34

Lg_icvstx.gif

Not Applicable

502

14-Nov-2013

11:34

Lg_icvsx.gif

Not Applicable

468

14-Nov-2013

11:34

Lg_icvtx.gif

Not Applicable

502

14-Nov-2013

11:34

Lg_icxddoc.gif

Not Applicable

337

14-Nov-2013

11:34

Lg_icxltx.gif

Not Applicable

377

15-Nov-2013

19:34

Lg_icxsn.gif

Not Applicable

323

14-Nov-2013

11:34

Link.gif

Not Applicable

359

15-Nov-2013

19:34

Linksection.ascx

Not Applicable

2.737

14-Nov-2013

19:32

Linksectionlevel1.ascx

Not Applicable

1.429

14-Nov-2013

19:32

Linksectionlevel2.ascx

Not Applicable

1.317

14-Nov-2013

19:32

Linkstable.ascx

Not Applicable

1.282

14-Nov-2013

19:32

Listdata.svc

Not Applicable

392

14-Nov-2013

19:32

Listedit.aspx

Not Applicable

47.609

14-Nov-2013

19:33

Listfeed.aspx

Not Applicable

155

14-Nov-2013

19:33

Listform.aspx

Not Applicable

871

14-Nov-2013

19:33

Listgeneralsettings.aspx

Not Applicable

11.979

14-Nov-2013

19:33

Lists.asmx

Not Applicable

87

14-Nov-2013

19:32

Listsdisco.aspx

Not Applicable

1.283

14-Nov-2013

19:32

Listswsdl.aspx

Not Applicable

73.094

14-Nov-2013

19:32

Listsyndication.aspx

Not Applicable

25.282

14-Nov-2013

19:33

Loadingcirclests16.gif

Not Applicable

420

15-Nov-2013

19:34

Login.aspx

Not Applicable

2.598

14-Nov-2013

19:32

Logusage.aspx

Not Applicable

14.424

14-Nov-2013

19:32

Lookupfieldeditor.ascx

Not Applicable

10.383

14-Nov-2013

19:32

Lookuprelationshipseditor.ascx

Not Applicable

7.752

14-Nov-2013

19:32

Lroperationstatus.aspx

Not Applicable

4.915

14-Nov-2013

19:32

Lstsetng.aspx

Not Applicable

62.369

14-Nov-2013

19:33

Ltcat.gif

Not Applicable

402

15-Nov-2013

19:34

Ltcommnt.gif

Not Applicable

375

15-Nov-2013

19:34

Ltcontct.gif

Not Applicable

409

15-Nov-2013

19:34

Ltgbcall.gif

Not Applicable

396

15-Nov-2013

19:34

Ltgbfaci.gif

Not Applicable

390

15-Nov-2013

19:34

Ltgbwher.gif

Not Applicable

422

15-Nov-2013

19:34

Ltposts.gif

Not Applicable

385

15-Nov-2013

19:34

Managea.aspx

Not Applicable

2.718

14-Nov-2013

19:32

Managebdcpermissions.aspx

Not Applicable

5.485

14-Nov-2013

19:32

Managebdcserviceapp.aspx

Not Applicable

6.684

14-Nov-2013

19:32

Managebdcserviceappstateinfo.aspx

Not Applicable

4.613

14-Nov-2013

19:32

Managecheckedoutfiles.aspx

Not Applicable

11.768

14-Nov-2013

19:33

Managecontenttype.aspx

Not Applicable

9.523

14-Nov-2013

19:33

Managecontenttypefield.aspx

Not Applicable

9.277

14-Nov-2013

19:33

Managecopies.aspx

Not Applicable

13.582

14-Nov-2013

19:33

Managecorporatecatalog.aspx

Not Applicable

9.289

14-Nov-2013

19:32

Managedaccounts.aspx

Not Applicable

5.952

14-Nov-2013

19:32

Managefarmfeatures.aspx

Not Applicable

3.273

14-Nov-2013

19:32

Managefeatures.aspx

Not Applicable

4.571

14-Nov-2013

19:33

Managemarketplacesettings.aspx

Not Applicable

7.972

14-Nov-2013

19:32

Managequotatemplate.aspx

Not Applicable

18.002

14-Nov-2013

19:32

Manageservicefarmtrust.aspx

Not Applicable

4.743

14-Nov-2013

19:32

Managetrust.aspx

Not Applicable

6.911

14-Nov-2013

19:32

Managewebappfeatures.aspx

Not Applicable

4.334

14-Nov-2013

19:32

Mapviewtemplate.debug.js

Not Applicable

37.816

14-Nov-2013

19:32

Mapviewtemplate.js

Not Applicable

15.210

14-Nov-2013

19:32

Mbldenied.aspx

Not Applicable

1.619

14-Nov-2013

19:32

Mblerror.aspx

Not Applicable

2.172

14-Nov-2013

19:32

Mbllists.aspx

Not Applicable

2.645

14-Nov-2013

19:32

Mbllogin.aspx

Not Applicable

5.361

14-Nov-2013

19:32

Mbllogout.aspx

Not Applicable

5.003

14-Nov-2013

19:32

Mblmultilogin.aspx

Not Applicable

4.957

14-Nov-2013

19:32

Mblwiki.aspx

Not Applicable

3.598

14-Nov-2013

19:32

Mblwp.aspx

Not Applicable

3.603

14-Nov-2013

19:32

Mblwpdetail.aspx

Not Applicable

2.567

14-Nov-2013

19:32

Mcontent.aspx

Not Applicable

4.742

14-Nov-2013

19:33

Meetings.asmx

Not Applicable

90

14-Nov-2013

19:32

Meetingsdisco.aspx

Not Applicable

1.307

14-Nov-2013

19:32

Meetingswsdl.aspx

Not Applicable

26.921

14-Nov-2013

19:32

Menu.debug.js

Not Applicable

100.705

14-Nov-2013

19:32

Menu.htc

Not Applicable

21.872

14-Nov-2013

19:32

Menu.js

Not Applicable

50.941

14-Nov-2013

19:32

Menubar.htc

Not Applicable

13.961

14-Nov-2013

19:32

Metaweblog.aspx

Not Applicable

172

14-Nov-2013

19:33

Metrics.aspx

Not Applicable

15.273

14-Nov-2013

19:32

Microsoft.businessdata.dll

15.0.4420.1017

116.920

14-Nov-2013

19:31

Microsoft.cobaltcore.dll

15.0.4547.1000

1.179.328

14-Nov-2013

19:32

Microsoft.naturallanguage.keywordextraction.resources.dll

15.0.4531.1000

2.743.536

14-Nov-2013

19:31

Microsoft.online.sharepoint.dedicated.tenantadmin.dll

15.0.4535.1000

49.344

14-Nov-2013

19:32

Microsoft.online.sharepoint.dedicated.tenantadmin.serverstub.dll

15.0.4535.1000

79.608

14-Nov-2013

19:32

Microsoft.sharepoint.addgallery.server.dll

15.0.4508.1000

115.904

14-Nov-2013

19:32

Microsoft.sharepoint.administrationoperation.dll

15.0.4512.1000

1.033.464

14-Nov-2013

19:32

Microsoft.sharepoint.appdevelopment.dll

15.0.4502.1000

62.120

14-Nov-2013

19:32

Microsoft.sharepoint.applicationpages.administration.dll

15.0.4448.1000

642.656

14-Nov-2013

19:32

Microsoft.sharepoint.applicationpages.dll

15.0.4551.1007

1.464.040

14-Nov-2013

19:32

Microsoft.sharepoint.client.dll

15.0.4547.1000

468.664

14-Nov-2013

18:01

Microsoft.sharepoint.client.dll

15.0.4547.1000

468.664

14-Nov-2013

18:01

Microsoft.sharepoint.client.phone.dll

15.0.4547.1000

421.568

14-Nov-2013

19:31

Microsoft.sharepoint.client.phone.runtime.dll

15.0.4466.1000

197.248

14-Nov-2013

19:31

Microsoft.sharepoint.client.runtime.dll

15.0.4525.1000

288.968

14-Nov-2013

18:01

Microsoft.sharepoint.client.runtime.dll

15.0.4525.1000

288.968

14-Nov-2013

18:01

Microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll

15.0.4525.1000

612.072

14-Nov-2013

19:32

Microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll

15.0.4525.1000

612.072

14-Nov-2013

19:32

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll

15.0.4547.1000

421.072

14-Nov-2013

18:01

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.dll

15.0.4420.1017

188.064

14-Nov-2013

18:01

Microsoft.sharepoint.client.workflowservices.dll

15.0.4454.1000

38.512

14-Nov-2013

19:32

Microsoft.sharepoint.client.workflowservices.silverlight.dll

15.0.4454.1000

38.560

14-Nov-2013

19:32

Microsoft.sharepoint.client.xap

Not Applicable

213.764

18-Nov-2013

05:15

Microsoft.sharepoint.diagnostics.dll

15.0.4420.1017

18.080

14-Nov-2013

19:33

Microsoft.sharepoint.dll

15.0.4551.1007

26.534.056

15-Nov-2013

19:34

Microsoft.sharepoint.dll

15.0.4551.1007

26.534.056

15-Nov-2013

19:34

Microsoft.sharepoint.dll

15.900.4551.1001

2.108.608

14-Nov-2013

19:32

Microsoft.sharepoint.dsp.dll

15.0.4420.1017

48.248

14-Nov-2013

19:33

Microsoft.sharepoint.dsp.oledb.dll

15.0.4420.1017

112.768

14-Nov-2013

19:33

Microsoft.sharepoint.dsp.soappt.dll

15.0.4420.1017

75.912

14-Nov-2013

19:33

Microsoft.sharepoint.dsp.sts.dll

15.0.4420.1017

93.312

14-Nov-2013

19:33

Microsoft.sharepoint.dsp.xmlurl.dll

15.0.4420.1017

75.912

14-Nov-2013

19:33

Microsoft.sharepoint.health.dll

15.0.4525.1000

103.672

14-Nov-2013

19:32

Microsoft.sharepoint.identitymodel.dll

15.0.4487.1000

244.320

14-Nov-2013

19:32

Microsoft.sharepoint.intl.dll

15.0.4512.1000

1.253.056

14-Nov-2013

19:32

Microsoft.sharepoint.library.dll

15.0.4547.1000

175.296

14-Nov-2013

19:32

Microsoft.sharepoint.linq.codegeneration.intl.dll

15.0.4420.1017

17.032

14-Nov-2013

19:32

Microsoft.sharepoint.linq.dataservice.dll

15.0.4420.1017

41.152

14-Nov-2013

19:32

Microsoft.sharepoint.linq.dll

15.0.4512.1000

366.768

14-Nov-2013

19:32

Microsoft.sharepoint.linq.intl.dll

15.0.4420.1017

26.784

14-Nov-2013

19:32

Microsoft.sharepoint.officeextension.applicationpages.dll

15.0.4420.1017

12.960

14-Nov-2013

19:32

Microsoft.sharepoint.powershell.dll

15.0.4551.1001

952.000

14-Nov-2013

19:32

Microsoft.sharepoint.powershell.intl.dll

15.0.4545.1000

84.160

14-Nov-2013

19:32

Microsoft.sharepoint.sandbox.dll

15.0.4539.1000

176.848

14-Nov-2013

19:32

Microsoft.sharepoint.search.administration.mssitlb.dll

Not Applicable

90.792

14-Nov-2013

19:33

Microsoft.sharepoint.search.dll

15.0.4551.1001

3.580.624

14-Nov-2013

19:33

Microsoft.sharepoint.search.intl.dll

15.0.4541.1000

557.800

14-Nov-2013

19:33

Microsoft.sharepoint.search.native.dll

15.0.4545.1000

469.712

14-Nov-2013

19:33

Microsoft.sharepoint.search.powershell.dll

15.0.4541.1000

22.224

14-Nov-2013

19:33

Microsoft.sharepoint.security.dll

15.0.4420.1017

16.512

14-Nov-2013

18:01

Microsoft.sharepoint.security.dll

15.0.4420.1017

16.512

14-Nov-2013

18:01

Microsoft.sharepoint.serverstub.dll

15.0.4547.1000

1.393.384

14-Nov-2013

19:32

Microsoft.sharepoint.setupconfiguration.intl.dll

15.0.4551.1009

2.076.352

18-Nov-2013

05:15

Microsoft.sharepoint.subsetproxy.dll

15.0.4545.1000

837.864

14-Nov-2013

19:32

Microsoft.sharepoint.usercode.dll

15.0.4525.1000

26.816

14-Nov-2013

19:32

Microsoft.sharepoint.workflowactions.dll

15.0.4545.1000

309.448

14-Nov-2013

19:32

Microsoft.sharepoint.workflowactions.intl.dll

15.0.4420.1017

23.200

14-Nov-2013

19:32

Microsoft.sharepoint.workflows.dll

15.0.4507.1000

63.168

14-Nov-2013

19:33

Microsoft.sharepoint.workflows.intl.dll

15.0.4420.1017

13.448

14-Nov-2013

19:33

Microsoft.sharepoint.workflowservices.applicationpages.dll

15.0.4481.1000

94.320

14-Nov-2013

19:32

Microsoft.sharepoint.workflowservices.serverproxy.dll

15.0.4454.1000

106.600

14-Nov-2013

19:32

Microsoft.sharepoint.workflowservicesbase.dll

15.0.4510.1000

74.952

14-Nov-2013

19:32

Microsoft.sharepoint.workflowservicesbase.intl.dll

15.0.4420.1017

12.464

14-Nov-2013

19:32

Microsoft.web.commandui.dll

15.0.4515.1000

124.080

15-Nov-2013

19:34

Microsoft.web.commandui.dll

15.0.4515.1000

124.080

15-Nov-2013

19:34

Microsoft.web.design.server.dll

15.0.4420.1017

392.864

14-Nov-2013

19:32

Microsoft.web.design.server.intl.dll

15.0.4420.1017

21.640

14-Nov-2013

19:32

Minimal.master

Not Applicable

8.825

14-Nov-2013

19:32

Mngctype.aspx

Not Applicable

5.738

14-Nov-2013

19:33

Mngfield.aspx

Not Applicable

5.836

14-Nov-2013

19:33

Mngsiteadmin.aspx

Not Applicable

5.456

14-Nov-2013

19:33

Mngsubwebs.aspx

Not Applicable

11.725

14-Nov-2013

19:33

Mobiledefaultstylesheets.ascx

Not Applicable

1.315

14-Nov-2013

19:32

Mobiledefaulttemplates.ascx

Not Applicable

67.472

14-Nov-2013

19:32

Modifydls.aspx

Not Applicable

2.731

14-Nov-2013

19:32

Monitoring.aspx

Not Applicable

3.720

14-Nov-2013

19:32

Monthlyarchive.aspx

Not Applicable

2.737

14-Nov-2013

19:32

Morecolors.aspx

Not Applicable

4.112

14-Nov-2013

19:33

Morecolorspicker.ascx

Not Applicable

2.163

14-Nov-2013

19:32

Movetodt.aspx

Not Applicable

3.075

14-Nov-2013

19:32

Mquery.debug.js

Not Applicable

59.856

14-Nov-2013

19:32

Mquery.js

Not Applicable

22.239

14-Nov-2013

19:32

Mscontenteditor.dwp

Not Applicable

506

14-Nov-2013

19:32

Msimage.dwp

Not Applicable

483

14-Nov-2013

19:32

Msmembers.dwp

Not Applicable

487

14-Nov-2013

19:32

Msoidclil.dll.x64

7.250.4552.0

1.444.632

14-Nov-2013

19:31

Msoidclil.dll.x86

7.250.4552.0

1.217.816

14-Nov-2013

19:32

Msoidres.dll.x64

7.250.4552.0

752.440

14-Nov-2013

19:31

Msoidres.dll.x86

7.250.4552.0

752.440

14-Nov-2013

19:32

Mspageviewer.dwp

Not Applicable

498

14-Nov-2013

19:32

Mspicturelibraryslideshow.webpart

Not Applicable

733

14-Nov-2013

19:32

Msscripteditor.webpart

Not Applicable

739

14-Nov-2013

19:32

Mssimpleform.dwp

Not Applicable

799

14-Nov-2013

19:32

Msuserdocs.dwp

Not Applicable

492

14-Nov-2013

19:32

Msusertasks.dwp

Not Applicable

495

14-Nov-2013

19:32

Msxml.dwp

Not Applicable

475

14-Nov-2013

19:32

Mtcat.gif

Not Applicable

197

15-Nov-2013

19:34

Mtcommnt.gif

Not Applicable

193

15-Nov-2013

19:34

Mtcontct.gif

Not Applicable

137

15-Nov-2013

19:34

Mtgbcall.gif

Not Applicable

396

15-Nov-2013

19:34

Mtgbfaci.gif

Not Applicable

377

15-Nov-2013

19:34

Mtgbwher.gif

Not Applicable

390

15-Nov-2013

19:34

Mtgredir.aspx

Not Applicable

1.436

14-Nov-2013

19:32

Mtposts.gif

Not Applicable

197

15-Nov-2013

19:34

Muiselector.ascx

Not Applicable

1.050

14-Nov-2013

19:32

Muisetng.aspx

Not Applicable

3.521

14-Nov-2013

19:33

Muisettings.ascx

Not Applicable

4.724

14-Nov-2013

19:32

Mwpsettings.aspx

Not Applicable

14.042

14-Nov-2013

19:33

Mwsdefault.master

Not Applicable

26.950

14-Nov-2013

19:32

Mwsdefaultv15.master

Not Applicable

30.438

14-Nov-2013

19:32

Mwsdefaultv4.master

Not Applicable

27.509

14-Nov-2013

19:32

Mycategories.aspx

Not Applicable

2.718

14-Nov-2013

19:32

Mycomments.aspx

Not Applicable

2.718

14-Nov-2013

19:32

Myitems.aspx

Not Applicable

2.718

14-Nov-2013

19:32

Mypermissions.aspx

Not Applicable

5.239

14-Nov-2013

19:33

Myposts.aspx

Not Applicable

2.718

14-Nov-2013

19:32

Mysubs.aspx

Not Applicable

13.142

14-Nov-2013

19:33

Mytasks.aspx

Not Applicable

6.818

14-Nov-2013

19:32

Navitem.ascx

Not Applicable

99

14-Nov-2013

19:32

Navoptions.aspx

Not Applicable

7.337

14-Nov-2013

19:33

New.aspx

Not Applicable

61.372

14-Nov-2013

19:33

Newappmngserviceapp.aspx

Not Applicable

6.664

14-Nov-2013

19:32

Newcategory.aspx

Not Applicable

4.197

14-Nov-2013

19:32

Newcntdb.aspx

Not Applicable

7.208

14-Nov-2013

19:32

Newcomment.aspx

Not Applicable

2.762

14-Nov-2013

19:32

Newcomment.aspx

Not Applicable

4.197

14-Nov-2013

19:32

Newdwp.aspx

Not Applicable

6.557

14-Nov-2013

19:33

Newform.aspx

Not Applicable

4.197

14-Nov-2013

19:32

Newform.aspx

Not Applicable

4.796

14-Nov-2013

19:32

Newform.aspx

Not Applicable

5.954

14-Nov-2013

19:32

Newgrp.aspx

Not Applicable

19.741

14-Nov-2013

19:33

Newlink.aspx

Not Applicable

9.284

14-Nov-2013

19:33

Newmws.aspx

Not Applicable

18.858

14-Nov-2013

19:32

Newnav.aspx

Not Applicable

6.130

14-Nov-2013

19:33

Newpost.aspx

Not Applicable

2.777

14-Nov-2013

19:32

Newpost.aspx

Not Applicable

4.197

14-Nov-2013

19:32

Newpreview.ascx

Not Applicable

5.243

14-Nov-2013

19:32

Newsbweb.aspx

Not Applicable

18.686

14-Nov-2013

19:33

Newslwp.aspx

Not Applicable

10.513

14-Nov-2013

19:33

Newsr.aspx

Not Applicable

2.570

14-Nov-2013

19:32

Non_ie.debug.js

Not Applicable

101.533

14-Nov-2013

19:32

Non_ie.js

Not Applicable

59.623

14-Nov-2013

19:32

Oauthauthorize.aspx

Not Applicable

11.676

14-Nov-2013

19:33

Officeextensionmanager.aspx

Not Applicable

2.196

14-Nov-2013

19:32

Officialfileadmin.aspx

Not Applicable

13.569

14-Nov-2013

19:32

Offline.debug.js

Not Applicable

7.585

14-Nov-2013

19:32

Offline.js

Not Applicable

3.595

14-Nov-2013

19:32

Offparser.dll

15.0.4551.1007

1.476.840

14-Nov-2013

19:32

Oisimg.dll

15.0.4545.1000

87.744

14-Nov-2013

19:32

Oldcntdb.aspx

Not Applicable

13.658

14-Nov-2013

19:32

Oleparser.dll

15.0.4454.1000

31.880

14-Nov-2013

19:32

Onenote.ashx

Not Applicable

89

14-Nov-2013

19:32

Onetnative.dll

15.0.4545.1000

510.656

14-Nov-2013

19:32

Onetutil.dll

15.0.4551.1001

2.614.464

14-Nov-2013

19:33

Onfda.dll

15.0.4545.1000

2.145.480

14-Nov-2013

19:32

Openfold.gif

Not Applicable

142

14-Nov-2013

11:34

Osfserver.resx

Not Applicable

45.025

14-Nov-2013

19:32

Oslo.master

Not Applicable

29.296

14-Nov-2013

19:32

Oslo.preview

Not Applicable

10.159

14-Nov-2013

19:32

Owners.aspx

Not Applicable

5.602

14-Nov-2013

19:32

Ows.debug.js

Not Applicable

508.436

14-Nov-2013

19:32

Ows.js

Not Applicable

264.081

14-Nov-2013

19:32

Owsbrows.debug.js

Not Applicable

8.894

14-Nov-2013

19:32

Owsbrows.js

Not Applicable

5.736

14-Nov-2013

19:32

Owssvr.dll

15.0.4551.1001

6.249.664

14-Nov-2013

19:33

Owstimer.exe

15.0.4547.1000

71.352

14-Nov-2013

19:33

Owstimer.exe.config

Not Applicable

481

14-Nov-2013

19:32

Palette001.spcolor

Not Applicable

5.243

14-Nov-2013

19:32

Palette002.spcolor

Not Applicable

5.251

14-Nov-2013

19:32

Palette003.spcolor

Not Applicable

5.247

14-Nov-2013

19:32

Palette004.spcolor

Not Applicable

5.246

14-Nov-2013

19:32

Palette005.spcolor

Not Applicable

5.247

14-Nov-2013

19:32

Palette006.spcolor

Not Applicable

5.249

14-Nov-2013

19:32

Palette007.spcolor

Not Applicable

5.251

14-Nov-2013

19:32

Palette008.spcolor

Not Applicable

5.251

14-Nov-2013

19:32

Palette009.spcolor

Not Applicable

5.248

14-Nov-2013

19:32

Palette010.spcolor

Not Applicable

5.250

14-Nov-2013

19:32

Palette011.spcolor

Not Applicable

5.248

14-Nov-2013

19:32

Palette012.spcolor

Not Applicable

5.243

14-Nov-2013

19:32

Palette013.spcolor

Not Applicable

5.243

14-Nov-2013

19:32

Palette014.spcolor

Not Applicable

5.243

14-Nov-2013

19:32

Palette015.spcolor

Not Applicable

5.243

14-Nov-2013

19:32

Palette016.spcolor

Not Applicable

5.243

14-Nov-2013

19:32

Palette017.spcolor

Not Applicable

5.243

14-Nov-2013

19:32

Palette018.spcolor

Not Applicable

5.243

14-Nov-2013

19:32

Palette019.spcolor

Not Applicable

5.243

14-Nov-2013

19:32

Palette020.spcolor

Not Applicable

5.243

14-Nov-2013

19:32

Palette021.spcolor

Not Applicable

5.243

14-Nov-2013

19:32

Palette022.spcolor

Not Applicable

5.246

14-Nov-2013

19:32

Palette023.spcolor

Not Applicable

5.246

14-Nov-2013

19:32

Palette024.spcolor

Not Applicable

5.246

14-Nov-2013

19:32

Palette025.spcolor

Not Applicable

5.246

14-Nov-2013

19:32

Palette026.spcolor

Not Applicable

5.246

14-Nov-2013

19:32

Palette027.spcolor

Not Applicable

5.246

14-Nov-2013

19:32

Palette028.spcolor

Not Applicable

5.246

14-Nov-2013

19:32

Palette029.spcolor

Not Applicable

5.246

14-Nov-2013

19:32

Palette030.spcolor

Not Applicable

5.246

14-Nov-2013

19:32

Palette031.spcolor

Not Applicable

5.246

14-Nov-2013

19:32

Palette032.spcolor

Not Applicable

5.245

14-Nov-2013

19:32

Palette1.spcolor

Not Applicable

3.110

14-Nov-2013

19:32

Palette2.spcolor

Not Applicable

3.121

14-Nov-2013

19:32

Palette3.spcolor

Not Applicable

3.122

14-Nov-2013

19:32

Palette4.spcolor

Not Applicable

3.121

14-Nov-2013

19:32

Palette5.spcolor

Not Applicable

3.116

14-Nov-2013

19:32

Palette6.spcolor

Not Applicable

3.118

14-Nov-2013

19:32

Password.aspx

Not Applicable

8.483

14-Nov-2013

19:33

Passwordsettings.aspx

Not Applicable

8.443

14-Nov-2013

19:32

Patchstatus.aspx

Not Applicable

7.284

14-Nov-2013

19:32

People.asmx

Not Applicable

88

14-Nov-2013

19:32

People.aspx

Not Applicable

22.688

14-Nov-2013

19:33

Peopledisco.aspx

Not Applicable

1.285

14-Nov-2013

19:32

Peoplewsdl.aspx

Not Applicable

9.093

14-Nov-2013

19:32

Permissions.asmx

Not Applicable

94

14-Nov-2013

19:32

Permissionsdisco.aspx

Not Applicable

1.315

14-Nov-2013

19:32

Permissionswsdl.aspx

Not Applicable

13.698

14-Nov-2013

19:32

Permsetup.aspx

Not Applicable

18.411

14-Nov-2013

19:33

Picker.aspx

Not Applicable

7.885

14-Nov-2013

19:33

Picker.aspx

Not Applicable

8.661

14-Nov-2013

19:33

Pickerdialog.master

Not Applicable

8.739

14-Nov-2013

19:33

Pickerdialog.master

Not Applicable

8.912

14-Nov-2013

19:33

Pickerhierarchycontrol.js

Not Applicable

126.018

14-Nov-2013

19:33

Pickerhierarchycontrol.js

Not Applicable

85.484

14-Nov-2013

19:32

Pivotcontrol.debug.js

Not Applicable

15.794

14-Nov-2013

19:32

Pivotcontrol.js

Not Applicable

8.540

14-Nov-2013

19:32

Policy.11.0.microsoft.sharepoint.config

Not Applicable

590

14-Nov-2013

19:32

Policy.11.0.microsoft.sharepoint.dll

15.0.4420.1017

12.456

14-Nov-2013

19:32

Policy.11.0.microsoft.sharepoint.security.config

Not Applicable

599

14-Nov-2013

19:32

Policy.11.0.microsoft.sharepoint.security.dll

15.0.4420.1017

12.496

14-Nov-2013

19:32

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.config

Not Applicable

590

14-Nov-2013

19:32

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.dll

15.0.4420.1017

12.456

14-Nov-2013

19:32

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.security.config

Not Applicable

599

14-Nov-2013

19:32

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.security.dll

15.0.4420.1017

12.456

14-Nov-2013

19:32

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.workflowactions.config

Not Applicable

606

14-Nov-2013

19:32

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.workflowactions.dll

15.0.4420.1017

12.488

14-Nov-2013

19:32

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.workflows.config

Not Applicable

600

14-Nov-2013

19:32

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.workflows.dll

15.0.4420.1017

12.496

14-Nov-2013

19:32

Policy.14.0.microsoft.businessdata.config

Not Applicable

592

14-Nov-2013

19:32

Policy.14.0.microsoft.businessdata.dll

15.0.4420.1017

12.464

14-Nov-2013

19:32

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.client.config

Not Applicable

597

14-Nov-2013

19:32

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.client.dll

15.0.4420.1017

12.472

14-Nov-2013

19:32

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.client.runtime.config

Not Applicable

605

14-Nov-2013

19:32

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.client.runtime.dll

15.0.4420.1017

12.488

14-Nov-2013

19:32

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.client.serverruntime.config

Not Applicable

611

14-Nov-2013

19:32

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll

15.0.4420.1017

12.496

14-Nov-2013

19:32

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.config

Not Applicable

590

14-Nov-2013

19:32

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.dll

15.0.4420.1017

12.472

14-Nov-2013

19:32

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.linq.config

Not Applicable

595

14-Nov-2013

19:32

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.linq.dll

15.0.4420.1017

12.464

14-Nov-2013

19:32

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.powershell.config

Not Applicable

601

14-Nov-2013

19:32

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.powershell.dll

15.0.4420.1017

12.480

14-Nov-2013

19:32

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.security.config

Not Applicable

599

14-Nov-2013

19:32

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.security.dll

15.0.4420.1017

12.456

14-Nov-2013

19:32

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.workflowactions.config

Not Applicable

606

14-Nov-2013

19:32

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.workflowactions.dll

15.0.4420.1017

12.488

14-Nov-2013

19:32

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.workflows.config

Not Applicable

600

14-Nov-2013

19:32

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.workflows.dll

15.0.4420.1017

12.496

14-Nov-2013

19:32

Policy.14.0.microsoft.web.commandui.config

Not Applicable

593

14-Nov-2013

19:32

Policy.14.0.microsoft.web.commandui.dll

15.0.4420.1017

12.464

14-Nov-2013

19:32

Policy.aspx

Not Applicable

14.387

14-Nov-2013

19:32

Policyanon.aspx

Not Applicable

7.109

14-Nov-2013

19:32

Policyrole.aspx

Not Applicable

116.092

14-Nov-2013

19:32

Policyroleedit.aspx

Not Applicable

116.100

14-Nov-2013

19:32

Policyroles.aspx

Not Applicable

10.688

14-Nov-2013

19:32

Policyuser.aspx

Not Applicable

10.142

14-Nov-2013

19:32

Policyuseredit.aspx

Not Applicable

12.411

14-Nov-2013

19:32

Popup.master

Not Applicable

3.088

14-Nov-2013

19:33

Portal.aspx

Not Applicable

9.896

14-Nov-2013

19:33

Portalview.aspx

Not Applicable

2.248

14-Nov-2013

19:32

Post.aspx

Not Applicable

3.153

14-Nov-2013

19:32

Privacy.aspx

Not Applicable

8.269

14-Nov-2013

19:32

Prjsetng.aspx

Not Applicable

16.270

14-Nov-2013

19:33

Profileredirect.aspx

Not Applicable

1.605

14-Nov-2013

19:33

Progress-circle-24.gif

Not Applicable

878

15-Nov-2013

19:34

Proxyselectionsection.ascx

Not Applicable

5.393

14-Nov-2013

19:33

Psconfig.exe

15.0.4420.1017

549.032

14-Nov-2013

19:32

Psconfig.exe.config

Not Applicable

273

14-Nov-2013

19:32

Psconfigui.exe

15.0.4420.1017

799.424

14-Nov-2013

19:32

Psconfigui.exe.config

Not Applicable

273

14-Nov-2013

19:32

Psconsole.psc1

Not Applicable

181

14-Nov-2013

19:32

Publishback.aspx

Not Applicable

4.934

14-Nov-2013

19:33

Qlreord.aspx

Not Applicable

10.715

14-Nov-2013

19:33

Qstedit.aspx

Not Applicable

217.711

14-Nov-2013

19:33

Qstnew.aspx

Not Applicable

199.982

14-Nov-2013

19:33

Quicklaunch.debug.js

Not Applicable

130.005

14-Nov-2013

19:32

Quicklaunch.js

Not Applicable

69.471

14-Nov-2013

19:32

Quiklnch.aspx

Not Applicable

8.030

14-Nov-2013

19:33

Radiobuttonwithchildren.js

Not Applicable

3.208

14-Nov-2013

19:32

Rcxform.aspx

Not Applicable

6.023

14-Nov-2013

19:33

Recentwikipages.aspx

Not Applicable

3.790

14-Nov-2013

19:32

Recyclebin.aspx

Not Applicable

16.593

14-Nov-2013

19:33

Redirect.aspx

Not Applicable

1.394

14-Nov-2013

19:32

Reghost.aspx

Not Applicable

7.879

14-Nov-2013

19:33

Regionalsetng.aspx

Not Applicable

21.661

14-Nov-2013

19:33

Registeraccount.aspx

Not Applicable

4.058

14-Nov-2013

19:32

Registeraccountcontrol.ascx

Not Applicable

10.073

14-Nov-2013

19:33

Reindexlistdialog.aspx

Not Applicable

1.762

14-Nov-2013

19:33

Reindexsitedialog.aspx

Not Applicable

1.771

14-Nov-2013

19:33

Removeaccount.aspx

Not Applicable

8.676

14-Nov-2013

19:32

Remwrkfl.aspx

Not Applicable

16.619

14-Nov-2013

19:32

Renamepagedialog.aspx

Not Applicable

3.946

14-Nov-2013

19:33

Reorder.aspx

Not Applicable

11.743

14-Nov-2013

19:33

Repair.aspx

Not Applicable

3.259

14-Nov-2013

19:32

Repair.aspx

Not Applicable

3.272

14-Nov-2013

19:32

Reqacc.aspx

Not Applicable

4.357

14-Nov-2013

19:33

Reqfeatures.aspx

Not Applicable

2.625

14-Nov-2013

19:32

Reqfeatures.aspx

Not Applicable

3.860

14-Nov-2013

19:33

Reqgroup.aspx

Not Applicable

6.898

14-Nov-2013

19:33

Reqgroupconfirm.aspx

Not Applicable

6.425

14-Nov-2013

19:33

Requestanapp.aspx

Not Applicable

7.673

14-Nov-2013

19:33

Resolve.gif_14_sts

Not Applicable

543

14-Nov-2013

19:33

Resolve.gif_sts

Not Applicable

543

14-Nov-2013

11:34

Resources.resx

Not Applicable

2.072

14-Nov-2013

19:33

Restore.aspx

Not Applicable

16.105

14-Nov-2013

19:32

Restorestep3.aspx

Not Applicable

22.878

14-Nov-2013

19:32

Retractsolution.aspx

Not Applicable

7.381

14-Nov-2013

19:32

Rfcxform.aspx

Not Applicable

6.160

14-Nov-2013

19:33

Rfpxform.aspx

Not Applicable

6.497

14-Nov-2013

19:33

Roamingapps.aspx

Not Applicable

4.614

14-Nov-2013

19:33

Roamingapps.debug.js

Not Applicable

46.291

14-Nov-2013

19:32

Roamingapps.js

Not Applicable

19.190

14-Nov-2013

19:32

Role.aspx

Not Applicable

11.001

14-Nov-2013

19:33

Rssxslt.aspx

Not Applicable

3.480

14-Nov-2013

19:33

Rtedialog.aspx

Not Applicable

10.161

14-Nov-2013

19:33

Rtedialog.master

Not Applicable

3.148

14-Nov-2013

19:33

Rteuploaddialog.aspx

Not Applicable

7.993

14-Nov-2013

19:33

Runningtimerjobs.ascx

Not Applicable

4.696

14-Nov-2013

19:33

Runningworkflows.aspx

Not Applicable

8.570

14-Nov-2013

19:32

Saveconflict.aspx

Not Applicable

5.198

14-Nov-2013

19:33

Savetmpl.aspx

Not Applicable

17.496

14-Nov-2013

19:33

Scheduledtimerjobs.ascx

Not Applicable

3.583

14-Nov-2013

19:33

Scheduledtimerjobs.aspx

Not Applicable

7.063

14-Nov-2013

19:32

Schedulepicker.ascx

Not Applicable

28.102

14-Nov-2013

19:32

Scprefix.aspx

Not Applicable

11.391

14-Nov-2013

19:32

Scriptresx.ashx

Not Applicable

200

14-Nov-2013

19:33

Scsignup.aspx

Not Applicable

11.428

14-Nov-2013

19:33

Searchresults.aspx

Not Applicable

5.674

14-Nov-2013

19:33

Seattle.master

Not Applicable

29.783

14-Nov-2013

19:32

Seattle.preview

Not Applicable

10.725

14-Nov-2013

19:32

Security.aspx

Not Applicable

3.716

14-Nov-2013

19:32

Securitytoken.svc

Not Applicable

443

14-Nov-2013

19:32

Selectalternateurlcollection.aspx

Not Applicable

5.141

14-Nov-2013

19:32

Selectapplication.aspx

Not Applicable

6.801

14-Nov-2013

19:32

Selectcrossfirewallaccesszone.aspx

Not Applicable

5.398

14-Nov-2013

19:32

Selected.aspx

Not Applicable

3.916

14-Nov-2013

19:32

Selectjobdefinition.aspx

Not Applicable

5.358

14-Nov-2013

19:32

Selectlist.aspx

Not Applicable

8.606

14-Nov-2013

19:32

Selectserver.aspx

Not Applicable

4.908

14-Nov-2013

19:32

Selectservice.aspx

Not Applicable

4.982

14-Nov-2013

19:32

Selectsite.aspx

Not Applicable

9.385

14-Nov-2013

19:32

Selectweb.aspx

Not Applicable

8.459

14-Nov-2013

19:32

Selectwebapplication.aspx

Not Applicable

5.356

14-Nov-2013

19:32

Selfservicecreate.aspx

Not Applicable

12.745

14-Nov-2013

19:33

Server.aspx

Not Applicable

9.131

14-Nov-2013

19:32

Serviceapplicationconnect.aspx

Not Applicable

4.890

14-Nov-2013

19:32

Serviceapplicationconnectiondetails.aspx

Not Applicable

4.334

14-Nov-2013

19:32

Serviceapplicationconnectpopup.aspx

Not Applicable

2.991

14-Nov-2013

19:32

Serviceapplicationdelete.aspx

Not Applicable

4.443

14-Nov-2013

19:32

Serviceapplicationpermissions.aspx

Not Applicable

4.034

14-Nov-2013

19:32

Serviceapplicationpublish.aspx

Not Applicable

10.169

14-Nov-2013

19:32

Serviceapplications.aspx

Not Applicable

4.101

14-Nov-2013

19:32

Servicejobdefinitions.aspx

Not Applicable

8.692

14-Nov-2013

19:32

Servicerunningjobs.aspx

Not Applicable

7.059

14-Nov-2013

19:32

Setanon.aspx

Not Applicable

12.399

14-Nov-2013

19:33

Setrqacc.aspx

Not Applicable

7.631

14-Nov-2013

19:33

Settings.aspx

Not Applicable

3.673

14-Nov-2013

19:33

Setup.exe

15.0.4551.1007

1.064.640

14-Nov-2013

19:31

Setwhereabouts.aspx

Not Applicable

212

14-Nov-2013

19:33

Sharedaccess.asmx

Not Applicable

94

14-Nov-2013

19:32

Sharedaccessdisco.aspx

Not Applicable

1.297

14-Nov-2013

19:32

Sharedaccesswsdl.aspx

Not Applicable

4.036

14-Nov-2013

19:32

Sharedwfform.aspx

Not Applicable

5.297

14-Nov-2013

19:33

Sharepoint.ps1

Not Applicable

9.838

14-Nov-2013

19:32

Sharepointdesigneradmin.aspx

Not Applicable

6.974

14-Nov-2013

19:32

Sharepointdesignersettings.aspx

Not Applicable

6.769

14-Nov-2013

19:33

Sharepointemailws.asmx

Not Applicable

98

14-Nov-2013

19:32

Sharepointemailwsdisco.aspx

Not Applicable

1.349

14-Nov-2013

19:32

Sharepointemailwswsdl.aspx

Not Applicable

25.799

14-Nov-2013

19:32

Sharepointpersonality.spfont

Not Applicable

13.976

14-Nov-2013

19:32

Sharepointpowershell.format.ps1xml

Not Applicable

61.362

14-Nov-2013

19:32

Sharepointpowershell.types.ps1xml

Not Applicable

18.000

14-Nov-2013

19:32

Sharing.debug.js

Not Applicable

71.630

14-Nov-2013

19:32

Sharing.js

Not Applicable

27.115

14-Nov-2013

19:32

Shtml.dll

15.0.4454.1000

18.544

14-Nov-2013

19:32

Sigconfigdb.cer

Not Applicable

689

14-Nov-2013

19:32

Sigconfigdb.dll

Not Applicable

8.832

14-Nov-2013

19:32

Signout.aspx

Not Applicable

1.509

14-Nov-2013

19:33

Sigstore.cer

Not Applicable

689

14-Nov-2013

19:32

Sigstore.dll

Not Applicable

8.816

14-Nov-2013

19:32

Silverlight.js

Not Applicable

7.950

14-Nov-2013

19:32

Silverlight.webpart

Not Applicable

669

14-Nov-2013

19:32

Simple.master

Not Applicable

10.243

14-Nov-2013

19:33

Simplev4.master

Not Applicable

6.530

14-Nov-2013

19:33

Siteandlistexport.aspx

Not Applicable

12.299

14-Nov-2013

19:32

Sitebackuporexportstatus.aspx

Not Applicable

10.242

14-Nov-2013

19:32

Sitecollectionbackup.aspx

Not Applicable

10.522

14-Nov-2013

19:32

Sitecollections.aspx

Not Applicable

9.189

14-Nov-2013

19:32

Sitecreated.aspx

Not Applicable

3.632

14-Nov-2013

19:32

Sitedata.asmx

Not Applicable

90

14-Nov-2013

19:32

Sitedatadisco.aspx

Not Applicable

1.289

14-Nov-2013

19:32

Sitedatawsdl.aspx

Not Applicable

36.711

14-Nov-2013

19:32

Sitehealthcheck.aspx

Not Applicable

3.915

14-Nov-2013

19:33

Sitehealthcheck.aspx

Not Applicable

3.918

14-Nov-2013

19:33

Sitehealthcheckresults.aspx

Not Applicable

4.054

14-Nov-2013

19:33

Sitequota.aspx

Not Applicable

24.323

14-Nov-2013

19:32

Siterss.aspx

Not Applicable

10.595

14-Nov-2013

19:33

Sites.asmx

Not Applicable

87

14-Nov-2013

19:32

Sitesdisco.aspx

Not Applicable

1.283

14-Nov-2013

19:32

Sitesubs.aspx

Not Applicable

13.639

14-Nov-2013

19:33

Siteswsdl.aspx

Not Applicable

22.976

14-Nov-2013

19:32

Siteupgrade.aspx

Not Applicable

5.373

14-Nov-2013

19:33

Siteupgrade.aspx

Not Applicable

5.416

14-Nov-2013

19:33

Siteupgrade.debug.js

Not Applicable

1.135

14-Nov-2013

19:32

Siteupgrade.js

Not Applicable

808

14-Nov-2013

19:32

Siteupgradestatus.aspx

Not Applicable

8.418

14-Nov-2013

19:33

Slidshow.aspx

Not Applicable

4.133

14-Nov-2013

19:32

Solutions.aspx

Not Applicable

4.786

14-Nov-2013

19:32

Solutionstatus.aspx

Not Applicable

10.835

14-Nov-2013

19:32

Solutionvalidatormanager.aspx

Not Applicable

10.912

14-Nov-2013

19:32

Sp.core.debug.js

Not Applicable

72.169

14-Nov-2013

19:32

Sp.core.js

Not Applicable

39.521

14-Nov-2013

19:32

Sp.datetimeutil.debug.js

Not Applicable

114.154

14-Nov-2013

19:32

Sp.datetimeutil.js

Not Applicable

67.895

14-Nov-2013

19:32

Sp.datetimeutil.res.resx

Not Applicable

5.825

14-Nov-2013

19:33

Sp.datetimeutil.res.resx.scriptx

Not Applicable

255

14-Nov-2013

19:33

Sp.debug.js

Not Applicable

979.074

14-Nov-2013

19:32

Sp.exp.debug.js

Not Applicable

40.770

14-Nov-2013

19:32

Sp.exp.js

Not Applicable

24.528

14-Nov-2013

19:32

Sp.init.debug.js

Not Applicable

55.292

14-Nov-2013

19:32

Sp.init.js

Not Applicable

32.039

14-Nov-2013

19:32

Sp.js

Not Applicable

610.011

14-Nov-2013

19:32

Sp.jsgrid.res.resx

Not Applicable

16.259

14-Nov-2013

19:33

Sp.jsgrid.res.resx.scriptx

Not Applicable

249

14-Nov-2013

19:33

Sp.map.debug.js

Not Applicable

15.227

14-Nov-2013

19:32

Sp.map.js

Not Applicable

8.235

14-Nov-2013

19:32

Sp.officeextensionmanager.js

Not Applicable

32.982

14-Nov-2013

19:32

Sp.requestexecutor.debug.js

Not Applicable

81.201

14-Nov-2013

19:32

Sp.requestexecutor.js

Not Applicable

51.540

14-Nov-2013

19:32

Sp.res.resx

Not Applicable

73.515

14-Nov-2013

19:33

Sp.ribbon.debug.js

Not Applicable

362.583

14-Nov-2013

19:32

Sp.ribbon.js

Not Applicable

223.585

14-Nov-2013

19:32

Sp.runtime.debug.js

Not Applicable

185.617

14-Nov-2013

19:32

Sp.runtime.js

Not Applicable

111.493

14-Nov-2013

19:32

Sp.storefront.debug.js

Not Applicable

421.303

14-Nov-2013

19:32

Sp.storefront.js

Not Applicable

293.264

14-Nov-2013

19:32

Sp.ui.admin.debug.js

Not Applicable

18.342

14-Nov-2013

19:32

Sp.ui.admin.js

Not Applicable

11.378

14-Nov-2013

19:32

Sp.ui.allapps.debug.js

Not Applicable

42.360

14-Nov-2013

19:32

Sp.ui.allapps.js

Not Applicable

26.246

14-Nov-2013

19:32

Sp.ui.applicationpages.calendar.debug.js

Not Applicable

277.389

14-Nov-2013

19:32

Sp.ui.applicationpages.calendar.js

Not Applicable

144.873

14-Nov-2013

19:32

Sp.ui.applicationpages.debug.js

Not Applicable

10.163

14-Nov-2013

19:32

Sp.ui.applicationpages.js

Not Applicable

6.953

14-Nov-2013

19:32

Sp.ui.bdcadminpages.debug.js

Not Applicable

16.063

14-Nov-2013

19:32

Sp.ui.bdcadminpages.js

Not Applicable

11.315

14-Nov-2013

19:32

Sp.ui.blogs.debug.js

Not Applicable

50.452

14-Nov-2013

19:32

Sp.ui.blogs.js

Not Applicable

30.924

14-Nov-2013

19:32

Sp.ui.combobox.debug.js

Not Applicable

99.428

14-Nov-2013

19:32

Sp.ui.combobox.js

Not Applicable

52.107

14-Nov-2013

19:32

Sp.ui.controls.debug.js

Not Applicable

55.987

14-Nov-2013

19:32

Sp.ui.controls.js

Not Applicable

38.359

14-Nov-2013

19:32

Sp.ui.dialog.debug.js

Not Applicable

69.279

14-Nov-2013

19:32

Sp.ui.dialog.js

Not Applicable

40.369

14-Nov-2013

19:32

Sp.ui.discussions.debug.js

Not Applicable

135.650

14-Nov-2013

19:32

Sp.ui.discussions.js

Not Applicable

81.626

14-Nov-2013

19:32

Sp.ui.imagecrop.debug.js

Not Applicable

27.973

14-Nov-2013

19:32

Sp.ui.imagecrop.js

Not Applicable

27.973

14-Nov-2013

19:32

Sp.ui.relateditems.debug.js

Not Applicable

27.858

14-Nov-2013

19:32

Sp.ui.relateditems.js

Not Applicable

17.478

14-Nov-2013

19:32

Sp.ui.rte.debug.js

Not Applicable

1.010.849

14-Nov-2013

19:32

Sp.ui.rte.js

Not Applicable

583.296

14-Nov-2013

19:32

Sp.ui.tileview.debug.js

Not Applicable

63.095

14-Nov-2013

19:32

Sp.ui.tileview.js

Not Applicable

39.449

14-Nov-2013

19:32

Sp.ui.timeline.debug.js

Not Applicable

405.071

14-Nov-2013

19:32

Sp.ui.timeline.js

Not Applicable

222.514

14-Nov-2013

19:32

Sp.workflowservices.debug.js

Not Applicable

57.123

14-Nov-2013

19:32

Sp.workflowservices.js

Not Applicable

33.298

14-Nov-2013

19:32

Spadmin.resx

Not Applicable

359.420

14-Nov-2013

19:33

Spcf.aspx

Not Applicable

19.428

14-Nov-2013

19:33

Spclaimproviderwebservice.https.svc

Not Applicable

115

14-Nov-2013

19:32

Spclaimproviderwebservice.svc

Not Applicable

110

14-Nov-2013

19:32

Spcontnt.aspx

Not Applicable

12.854

14-Nov-2013

19:33

Spdisco.aspx

Not Applicable

11.428

14-Nov-2013

19:32

Specificapplicensemanagement.aspx

Not Applicable

29.238

14-Nov-2013

19:32

Spgantt.debug.js

Not Applicable

182.289

14-Nov-2013

19:32

Spgantt.js

Not Applicable

65.636

14-Nov-2013

19:32

Spgridview.debug.js

Not Applicable

7.321

14-Nov-2013

19:32

Spgridview.js

Not Applicable

4.593

14-Nov-2013

19:32

Spmetal.exe

15.0.4420.1017

140.488

14-Nov-2013

19:32

Spnativerequestmodule.dll

Not Applicable

42.064

14-Nov-2013

19:32

Spsearchdisco.aspx

Not Applicable

1.319

14-Nov-2013

19:32

Spsearchwsdl.aspx

Not Applicable

8.629

14-Nov-2013

19:32

Spsecuritysettings.aspx

Not Applicable

7.491

14-Nov-2013

19:32

Spsecuritytokenservice.svc

Not Applicable

476

14-Nov-2013

19:32

Spstd1.aspx

Not Applicable

4.134

14-Nov-2013

19:32

Spuchostservice.exe

15.0.4525.1000

118.040

14-Nov-2013

19:32

Spuchostservice.exe.config

Not Applicable

644

14-Nov-2013

19:32

Spucworkerprocess.exe

15.0.4510.1000

46.856

14-Nov-2013

19:32

Spucworkerprocess.exe.config

Not Applicable

654

14-Nov-2013

19:32

Spucworkerprocessproxy.exe

15.0.4420.1017

115.440

14-Nov-2013

19:32

Spucworkerprocessproxy.exe.config

Not Applicable

644

14-Nov-2013

19:32

Spwriter.exe

15.0.4547.1000

41.664

14-Nov-2013

19:32

Srchvis.aspx

Not Applicable

10.067

14-Nov-2013

19:33

Start.aspx

Not Applicable

1.048

14-Nov-2013

19:33

Start.debug.js

Not Applicable

173.717

14-Nov-2013

19:32

Start.js

Not Applicable

95.373

14-Nov-2013

19:32

Startbackup.aspx

Not Applicable

14.510

14-Nov-2013

19:32

Store.sql

Not Applicable

6.468.949

14-Nov-2013

19:32

Storefront.aspx

Not Applicable

4.349

14-Nov-2013

19:33

Storeup.sql

Not Applicable

512.275

14-Nov-2013

19:32

Storeupddl.sql

Not Applicable

131

14-Nov-2013

19:32

Storman.aspx

Not Applicable

10.595

14-Nov-2013

19:33

Stsadm.exe

15.0.4420.1017

350.392

14-Nov-2013

19:32

Stsadm.exe.config

Not Applicable

272

14-Nov-2013

19:32

Stscfg.exe

15.0.4420.1017

14.944

14-Nov-2013

19:32

Stssoap.dll

15.0.4525.1000

544.960

14-Nov-2013

19:32

Stswel.dll

15.0.4551.1009

3.896.000

18-Nov-2013

05:15

Subchoos.aspx

Not Applicable

10.435

14-Nov-2013

19:33

Subedit.aspx

Not Applicable

14.784

14-Nov-2013

19:33

Submitrepair.aspx

Not Applicable

156

14-Nov-2013

19:32

Subnew.aspx

Not Applicable

15.215

14-Nov-2013

19:33

Subscriptionsettings.sql

Not Applicable

33.788

14-Nov-2013

19:32

Subscriptionsettings.svc

Not Applicable

367

14-Nov-2013

19:32

Success.aspx

Not Applicable

3.172

14-Nov-2013

19:33

Successpopup.aspx

Not Applicable

3.735

14-Nov-2013

19:32

Suitelinks.debug.js

Not Applicable

32.335

14-Nov-2013

19:32

Suitelinks.js

Not Applicable

13.693

14-Nov-2013

19:32

Summary.aspx

Not Applicable

3.200

14-Nov-2013

19:32

Survedit.aspx

Not Applicable

37.673

14-Nov-2013

19:33

Systemsettings.aspx

Not Applicable

3.728

14-Nov-2013

19:32

Ta_addappconnection.aspx

Not Applicable

11.735

14-Nov-2013

19:32

Ta_addbdcaction.aspx

Not Applicable

12.621

14-Nov-2013

19:32

Ta_addbdcapplication.aspx

Not Applicable

8.942

14-Nov-2013

19:32

Ta_allapplicensesmanagement.aspx

Not Applicable

8.178

14-Nov-2013

19:32

Ta_allappprincipals.aspx

Not Applicable

6.769

14-Nov-2013

19:32

Ta_bcshome.aspx

Not Applicable

4.633

14-Nov-2013

19:32

Ta_bdcapplications.aspx

Not Applicable

13.499

14-Nov-2013

19:32

Ta_bdclobsettings.aspx

Not Applicable

6.798

14-Nov-2013

19:32

Ta_createcorporatecatalog.aspx

Not Applicable

12.183

14-Nov-2013

19:32

Ta_createsitecollection.aspx

Not Applicable

11.081

14-Nov-2013

19:32

Ta_createsitecollectionconfirmation.aspx

Not Applicable

3.028

14-Nov-2013

19:32

Ta_deletesitecollectiondialog.aspx

Not Applicable

3.562

14-Nov-2013

19:32

Ta_editbdcaction.aspx

Not Applicable

12.268

14-Nov-2013

19:32

Ta_exportbdcapplication.aspx

Not Applicable

7.749

14-Nov-2013

19:32

Ta_lroperationstatus.aspx

Not Applicable

3.645

14-Nov-2013

19:32

Ta_manageappconnectionmetadata.aspx

Not Applicable

8.491

14-Nov-2013

19:32

Ta_manageappconnectionsecurity.aspx

Not Applicable

4,495

14-Nov-2013

19:32

Ta_managebdcpermissions.aspx

Not Applicable

4.069

14-Nov-2013

19:32

Ta_managecorporatecatalog.aspx

Not Applicable

6.403

14-Nov-2013

19:32

Ta_managemarketplacesettings.aspx

Not Applicable

6.296

14-Nov-2013

19:32

Ta_officialfileadmin.aspx

Not Applicable

11.323

14-Nov-2013

19:32

Ta_sitecollectiondiskquotadialog.aspx

Not Applicable

10.735

14-Nov-2013

19:32

Ta_sitecollectionownersdialog.aspx

Not Applicable

5.705

14-Nov-2013

19:32

Ta_sitecollectionpermissionsdialog.aspx

Not Applicable

2.637

14-Nov-2013

19:32

Ta_sitecollectionreportsdialog.aspx

Not Applicable

2.637

14-Nov-2013

19:32

Ta_sitecollections.aspx

Not Applicable

9.395

14-Nov-2013

19:32

Ta_specificapplicensemanagement.aspx

Not Applicable

27.508

14-Nov-2013

19:32

Ta_viewappconnections.aspx

Not Applicable

8.814

14-Nov-2013

19:32

Ta_viewbdcapplication.aspx

Not Applicable

16.234

14-Nov-2013

19:32

Ta_viewbdcentity.aspx

Not Applicable

16.454

14-Nov-2013

19:32

Ta_viewbdclobsysteminstances.aspx

Not Applicable

10.289

14-Nov-2013

19:32

Ta_viewbdclobsystems.aspx

Not Applicable

13.386

14-Nov-2013

19:32

Ta_viewsitecollectionpropertiesdialog.aspx

Not Applicable

6.189

14-Nov-2013

19:32

Templatepick.aspx

Not Applicable

5.272

14-Nov-2013

19:33

Templatepickercontrol.ascx

Not Applicable

3.264

14-Nov-2013

19:32

Tenantappinfo.ashx

Not Applicable

207

14-Nov-2013

19:33

Themedforegroundimages.css

Not Applicable

28.675

14-Nov-2013

19:33

Themeweb.aspx

Not Applicable

1.339

14-Nov-2013

19:33

Timecard.debug.js

Not Applicable

36.906

14-Nov-2013

19:32

Timecard.dwp

Not Applicable

442

14-Nov-2013

19:32

Timecard.js

Not Applicable

20.888

14-Nov-2013

19:32

Timecardsettings.aspx

Not Applicable

15.814

14-Nov-2013

19:33

Timeline.webpart

Not Applicable

831

14-Nov-2013

19:32

Timelineapishim.generated.debug.js

Not Applicable

1.842

14-Nov-2013

19:32

Timelinesharedapi.generated.debug.js

Not Applicable

3.420

14-Nov-2013

19:32

Timer.aspx

Not Applicable

8.984

14-Nov-2013

19:32

Timerjobhistory.ascx

Not Applicable

5.114

14-Nov-2013

19:33

Timerjobhistory.aspx

Not Applicable

8.860

14-Nov-2013

19:32

Tnreord.aspx

Not Applicable

8.361

14-Nov-2013

19:33

Toolbar.ascx

Not Applicable

1.588

14-Nov-2013

19:32

Toolbarbutton.ascx

Not Applicable

1.301

14-Nov-2013

19:32

Toolpane.aspx

Not Applicable

2.370

14-Nov-2013

19:33

Topnav.aspx

Not Applicable

7.717

14-Nov-2013

19:33

Topnavbar.ascx

Not Applicable

6.462

14-Nov-2013

19:32

Topology.svc

Not Applicable

347

14-Nov-2013

19:32

Topologyview.ascx

Not Applicable

4.091

14-Nov-2013

19:33

Topologyview.dwp

Not Applicable

495

14-Nov-2013

19:32

Trustgeneralsettingsection.ascx

Not Applicable

3.656

14-Nov-2013

19:33

Typewriterelite.eot

Not Applicable

27.328

14-Nov-2013

11:34

Typewriterelite.svg

Not Applicable

77.944

14-Nov-2013

11:34

Typewriterelite.ttf

Not Applicable

51.708

14-Nov-2013

11:34

Typewriterelite.woff

Not Applicable

30.976

14-Nov-2013

11:34

Unattacheddbbrowse.aspx

Not Applicable

6.276

14-Nov-2013

19:32

Unattacheddbselect.aspx

Not Applicable

6.082

14-Nov-2013

19:32

Unextendvs.aspx

Not Applicable

5.541

14-Nov-2013

19:32

Uniqperm.aspx

Not Applicable

9.818

14-Nov-2013

19:33

Updatecopies.aspx

Not Applicable

12.032

14-Nov-2013

19:33

Upgradeandmigration.aspx

Not Applicable

3.738

14-Nov-2013

19:32

Upgradestatus.aspx

Not Applicable

11.239

14-Nov-2013

19:32

Upload.aspx

Not Applicable

13.234

14-Nov-2013

19:33

Upload.aspx

Not Applicable

3.491

14-Nov-2013

19:32

Upload.aspx

Not Applicable

5.911

14-Nov-2013

19:32

Upload.aspx

Not Applicable

5.914

14-Nov-2013

19:32

Upload.aspx

Not Applicable

6.141

14-Nov-2013

19:32

Upload.aspx

Not Applicable

6.294

14-Nov-2013

19:32

Usage.aspx

Not Applicable

7.871

14-Nov-2013

19:33

Usagedb.sql

Not Applicable

81.708

14-Nov-2013

19:32

Usagedetails.aspx

Not Applicable

6.089

14-Nov-2013

19:33

Useconfirmation.aspx

Not Applicable

3.520

14-Nov-2013

19:33

User.aspx

Not Applicable

27.691

14-Nov-2013

19:33

Userdisp.aspx

Not Applicable

4.299

14-Nov-2013

19:33

Useredit.aspx

Not Applicable

4.175

14-Nov-2013

19:33

Userfieldeditor.ascx

Not Applicable

6.555

14-Nov-2013

19:32

Usergroup.asmx

Not Applicable

92

14-Nov-2013

19:32

Usergroupdisco.aspx

Not Applicable

1.311

14-Nov-2013

19:32

Usergroupwsdl.aspx

Not Applicable

82.880

14-Nov-2013

19:32

Usersettingserror.aspx

Not Applicable

1.848

14-Nov-2013

19:33

Usersolutions.aspx

Not Applicable

9.435

14-Nov-2013

19:32

Usgdbup.sql

Not Applicable

81.517

14-Nov-2013

19:32

V4.master

Not Applicable

26.916

14-Nov-2013

19:32

Versiondiff.aspx

Not Applicable

5.692

14-Nov-2013

19:32

Versions.asmx

Not Applicable

90

14-Nov-2013

19:32

Versions.aspx

Not Applicable

35.361

14-Nov-2013

19:33

Versionsdisco.aspx

Not Applicable

1.289

14-Nov-2013

19:32

Versionswsdl.aspx

Not Applicable

9.474

14-Nov-2013

19:32

View.aspx

Not Applicable

2.424

14-Nov-2013

19:32

Viewbdcapplication.aspx

Not Applicable

17.212

14-Nov-2013

19:32

Viewbdcentity.aspx

Not Applicable

17.275

14-Nov-2013

19:32

Viewbdclobsysteminstances.aspx

Not Applicable

10.960

14-Nov-2013

19:32

Viewbdclobsystems.aspx

Not Applicable

14.303

14-Nov-2013

19:32

Viewcategory.aspx

Not Applicable

4.190

14-Nov-2013

19:32

Viewcomment.aspx

Not Applicable

3.223

14-Nov-2013

19:32

Viewcomment.aspx

Not Applicable

4.190

14-Nov-2013

19:32

Viewdaily.aspx

Not Applicable

4.994

14-Nov-2013

19:32

Viewedit.aspx

Not Applicable

219.938

14-Nov-2013

19:33

Viewfilter.aspx

Not Applicable

3.747

14-Nov-2013

19:32

Viewgrouppermissions.aspx

Not Applicable

5.199

14-Nov-2013

19:33

Viewheader.ascx

Not Applicable

1.527

14-Nov-2013

19:32

Viewlsts.aspx

Not Applicable

33.778

14-Nov-2013

19:33

Viewnew.aspx

Not Applicable

217.626

14-Nov-2013

19:33

Viewpage.aspx

Not Applicable

2.718

14-Nov-2013

19:32

Viewpost.aspx

Not Applicable

4.190

14-Nov-2013

19:32

Views.asmx

Not Applicable

87

14-Nov-2013

19:32

Viewsdisco.aspx

Not Applicable

1.283

14-Nov-2013

19:32

Viewswsdl.aspx

Not Applicable

25.520

14-Nov-2013

19:32

Viewtype.aspx

Not Applicable

29.720

14-Nov-2013

19:33

Vldsetng.aspx

Not Applicable

8.912

14-Nov-2013

19:33

Vsemail.aspx

Not Applicable

8.991

14-Nov-2013

19:32

Vsgeneralsettings.aspx

Not Applicable

52.139

14-Nov-2013

19:32

Vsmask.aspx

Not Applicable

65.273

14-Nov-2013

19:32

Vsmenu.aspx

Not Applicable

2.059

14-Nov-2013

19:33

Vsubwebs.aspx

Not Applicable

6.028

14-Nov-2013

19:33

Vsxms.aspx

Not Applicable

8.803

14-Nov-2013

19:32

Waview.aspx

Not Applicable

2.986

14-Nov-2013

19:32

Web.config

Not Applicable

1.002

14-Nov-2013

19:32

Web.config

Not Applicable

1.604

14-Nov-2013

19:32

Web.config

Not Applicable

10.909

14-Nov-2013

19:32

Web.config

Not Applicable

13.944

14-Nov-2013

19:32

Web.config

Not Applicable

2.190

14-Nov-2013

19:32

Web.config

Not Applicable

2.641

14-Nov-2013

19:32

Web.config

Not Applicable

2.647

14-Nov-2013

19:32

Web.config

Not Applicable

214

14-Nov-2013

19:32

Web.config

Not Applicable

216

14-Nov-2013

19:32

Web.config

Not Applicable

258

14-Nov-2013

19:32

Web.config

Not Applicable

3.156

14-Nov-2013

19:32

Web.config

Not Applicable

445

14-Nov-2013

19:32

Web.config

Not Applicable

6.235

14-Nov-2013

19:32

Web.config

Not Applicable

63.068

14-Nov-2013

19:32

Web.config_sts

Not Applicable

4.845

14-Nov-2013

19:32

Webapplicationlist.aspx

Not Applicable

5.468

14-Nov-2013

19:32

Webapplications.aspx

Not Applicable

5.350

14-Nov-2013

19:32

Webdeleted.aspx

Not Applicable

1.500

14-Nov-2013

19:33

Webfldr.aspx

Not Applicable

2.521

14-Nov-2013

19:32

Webpartgallerypickerpage.aspx

Not Applicable

7.202

14-Nov-2013

19:33

Webpartpages.asmx

Not Applicable

186

14-Nov-2013

19:32

Webpartpagesdisco.aspx

Not Applicable

1.315

14-Nov-2013

19:32

Webpartpageswsdl.aspx

Not Applicable

56.408

14-Nov-2013

19:32

Webs.asmx

Not Applicable

86

14-Nov-2013

19:32

Websdisco.aspx

Not Applicable

1.281

14-Nov-2013

19:32

Webswsdl.aspx

Not Applicable

41.302

14-Nov-2013

19:32

Welcome.ascx

Not Applicable

3.508

14-Nov-2013

19:32

Wfformtemplates.js

Not Applicable

5.024

14-Nov-2013

19:32

Wfstart.aspx

Not Applicable

202

14-Nov-2013

19:32

Whatsnew.dwp

Not Applicable

448

14-Nov-2013

19:32

Whereabouts.dwp

Not Applicable

445

14-Nov-2013

19:32

Wikiredirect.aspx

Not Applicable

1.123

14-Nov-2013

19:32

Windowstokencache.svc

Not Applicable

395

14-Nov-2013

19:32

Wkpstd.aspx

Not Applicable

3.356

14-Nov-2013

19:32

Wopi.ashx

Not Applicable

86

14-Nov-2013

19:32

Wopiframe.aspx

Not Applicable

1.968

14-Nov-2013

19:33

Wopiframe2.aspx

Not Applicable

1.957

14-Nov-2013

19:33

Workflow.aspx

Not Applicable

25.914

14-Nov-2013

19:32

Workflowadmin.aspx

Not Applicable

6.741

14-Nov-2013

19:32

Workflowtaskpane.aspx

Not Applicable

1.180

14-Nov-2013

19:32

Workflowtimer.aspx

Not Applicable

5.101

14-Nov-2013

19:32

Workspce.aspx

Not Applicable

8.290

14-Nov-2013

19:33

Wpadder.debug.js

Not Applicable

47.522

14-Nov-2013

19:32

Wpadder.js

Not Applicable

29.670

14-Nov-2013

19:32

Wpcm.debug.js

Not Applicable

6.894

14-Nov-2013

19:32

Wpcm.js

Not Applicable

3.509

14-Nov-2013

19:32

Wpeula.aspx

Not Applicable

5.740

14-Nov-2013

19:33

Wpprevw.aspx

Not Applicable

4.943

14-Nov-2013

19:33

Wpribbon.aspx

Not Applicable

761

14-Nov-2013

19:33

Wrksetng.aspx

Not Applicable

15.843

14-Nov-2013

19:32

Wrkstat.aspx

Not Applicable

27.940

14-Nov-2013

19:32

Wsaupload.ashx

Not Applicable

198

14-Nov-2013

19:33

Wsdisco.aspx

Not Applicable

1.806

14-Nov-2013

19:32

Wss.resx

Not Applicable

722.777

14-Nov-2013

19:33

Wss_mediumtrust.config

Not Applicable

13.782

14-Nov-2013

19:32

Wss_minimaltrust.config

Not Applicable

9.149

14-Nov-2013

19:32

Wss_usercode.config

Not Applicable

5.855

14-Nov-2013

19:32

Wssadmin.exe

15.0.4420.1017

17.088

14-Nov-2013

19:32

Wssproxy.aspx

Not Applicable

1.448

14-Nov-2013

19:33

Wsssearchpowershell.types.ps1xml

Not Applicable

10.901

14-Nov-2013

19:33

Wsssetup.dll

15.0.4551.1007

10.008.232

14-Nov-2013

19:33

Wsstracing.exe

15.0.4514.1000

116.416

14-Nov-2013

19:32

Wswsdl.aspx

Not Applicable

1.904

14-Nov-2013

19:32

Xtp.debug.js

Not Applicable

2.979

14-Nov-2013

19:32

Xtp.js

Not Applicable

1.491

14-Nov-2013

19:32

Zoombldr.aspx

Not Applicable

12.801

14-Nov-2013

19:33

TechCenter System System có chứa các bản Cập Nhật quản trị mới nhất và tài nguyên triển khai chiến lược cho tất cả các phiên bản của Office. Để biết thêm thông tin về TechCenter của hệ thống Office, hãy đi đến trang web Microsoft sau đây:

Hỗ trợ và tài nguyên CNTT cho Microsoft Office

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×