Một bản Cập Nhật bao gồm các bản Cập Nhật bảo mật tích luỹ cho Internet Explorer cho Windows Embedded Compact 7 (tháng 4 năm 2014)

Tóm tắt

Một bản Cập Nhật có sẵn cho Internet Explorer cho Windows Embedded Compact 7. Bản cập nhật này giải quyết các vấn đề bảo mật được mô tả trong bài viết sau trong cơ sở kiến thức Microsoft:

  • 2888505 MS13-088: Cập Nhật bảo mật tích luỹ cho Internet Explorer: ngày 12 tháng 8 năm 2013

  • 2898785 MS13-097: Cập Nhật bảo mật tích luỹ cho Internet Explorer: ngày 10 tháng 8 năm 2013

  • 2909921 MS14-010: Cập Nhật bảo mật tích luỹ cho Internet Explorer: ngày 11 tháng 4 năm 2014

  • 2925418 MS14-012: Cập Nhật bảo mật tích luỹ cho Internet Explorer: ngày 11 tháng 4 năm 2014

Giải pháp

Thông tin về bản cập nhật phần mềm

Thông tin tải xuống

Windows nhúng Compact 7 tháng Update (tháng 4 năm 2014) có sẵn từ Microsoft. Để tải xuống Windows Embedded Compact 7 tháng bản cập nhật này, hãy truy cập website sau của Microsoft Download Center:

Bản cập nhật Windows Embedded Compact 7Loại bộ xử lý áp dụng cho mỗi tệp được hiển thị trong tên của mỗi tệp trong phần "Thông tin tệp".

Điều kiện tiên quyết

Bản cập nhật này được hỗ trợ chỉ khi tất cả bản Cập Nhật cho sản phẩm này được cài đặt.

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải thực hiện xây dựng sạch của toàn bộ nền tảng. Để thực hiện việc này, hãy sử dụng một trong các phương pháp sau:

  • Tạo menu bấm Sạch giải phápvà sau đó bấm Tạo giải pháp.

  • Tạo menu, bấm Giải pháp xây dựng lại.

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật phần mềm này.

Thông tin về thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật khác.

Phiên bản tiếng Anh của gói cập nhật phần mềm này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, tệp đó đã được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi Giờ trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Tên tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Đường dẫn

Mshtml.exp

2.455 người

08-Apr-2014

17:56

Public\Ie7\Sdk\Lib\Armv5\Checked

Mshtml.lib

1,518

08-Apr-2014

17:56

Public\Ie7\Sdk\Lib\Armv5\Checked

Mshtml.exp

2,453

08-Apr-2014

17:53

Public\Ie7\Sdk\Lib\Armv5\Debug

Mshtml.lib

1,518

08-Apr-2014

17:53

Public\Ie7\Sdk\Lib\Armv5\Debug

Mshtml.exp

2.454

08-Apr-2014

17:51

Public\Ie7\Sdk\Lib\Armv5\Retail

Mshtml.lib

1,518

08-Apr-2014

17:51

Public\Ie7\Sdk\Lib\Armv5\Retail

Mshtml.exp

2.455 người

08-Apr-2014

18:21

Public\Ie7\Sdk\Lib\Armv6\Checked

Mshtml.lib

1,518

08-Apr-2014

18:21

Public\Ie7\Sdk\Lib\Armv6\Checked

Mshtml.exp

2,453

08-Apr-2014

18:18

Public\Ie7\Sdk\Lib\Armv6\Debug

Mshtml.lib

1,518

08-Apr-2014

18:18

Public\Ie7\Sdk\Lib\Armv6\Debug

Mshtml.exp

2.454

08-Apr-2014

18:15

Public\Ie7\Sdk\Lib\Armv6\Retail

Mshtml.lib

1,518

08-Apr-2014

18:15

Public\Ie7\Sdk\Lib\Armv6\Retail

Mshtml.exp

2.455 người

08-Apr-2014

18:45

Public\Ie7\Sdk\Lib\Armv7\Checked

Mshtml.lib

1,518

08-Apr-2014

18:45

Public\Ie7\Sdk\Lib\Armv7\Checked

Mshtml.exp

2,453

08-Apr-2014

18:42

Public\Ie7\Sdk\Lib\Armv7\Debug

Mshtml.lib

1,518

08-Apr-2014

18:42

Public\Ie7\Sdk\Lib\Armv7\Debug

Mshtml.exp

2.454

08-Apr-2014

18:40

Public\Ie7\Sdk\Lib\Armv7\Retail

Mshtml.lib

1,518

08-Apr-2014

18:40

Public\Ie7\Sdk\Lib\Armv7\Retail

Mshtml.exp

2.456 người

08-Apr-2014

19:08

Public\Ie7\Sdk\Lib\Mipsii\Checked

Mshtml.lib

1,518

08-Apr-2014

19:08

Public\Ie7\Sdk\Lib\Mipsii\Checked

Mshtml.exp

2.454

08-Apr-2014

19:05

Public\Ie7\Sdk\Lib\Mipsii\Debug

Mshtml.lib

1,518

08-Apr-2014

19:05

Public\Ie7\Sdk\Lib\Mipsii\Debug

Mshtml.exp

2.455 người

08-Apr-2014

19:03

Public\Ie7\Sdk\Lib\Mipsii\Retail

Mshtml.lib

1,518

08-Apr-2014

19:03

Public\Ie7\Sdk\Lib\Mipsii\Retail

Mshtml.exp

2,459

08-Apr-2014

19:32

Public\Ie7\Sdk\Lib\Mipsii_fp\Checked

Mshtml.lib

1,518

08-Apr-2014

19:32

Public\Ie7\Sdk\Lib\Mipsii_fp\Checked

Mshtml.exp

2,457

08-Apr-2014

19:29

Public\Ie7\Sdk\Lib\Mipsii_fp\Debug

Mshtml.lib

1,518

08-Apr-2014

19:29

Public\Ie7\Sdk\Lib\Mipsii_fp\Debug

Mshtml.exp

2,458

08-Apr-2014

19:27

Public\Ie7\Sdk\Lib\Mipsii_fp\Retail

Mshtml.lib

1,518

08-Apr-2014

19:27

Public\Ie7\Sdk\Lib\Mipsii_fp\Retail

Mshtml.exp

2,478

08-Apr-2014

19:56

Public\Ie7\Sdk\Lib\Sh4\Checked

Mshtml.lib

1,518

08-Apr-2014

19:56

Public\Ie7\Sdk\Lib\Sh4\Checked

Mshtml.exp

2,476

08-Apr-2014

19:53

Public\Ie7\Sdk\Lib\Sh4\Debug

Mshtml.lib

1,518

08-Apr-2014

19:53

Public\Ie7\Sdk\Lib\Sh4\Debug

Mshtml.exp

2.477 người

08-Apr-2014

19:51

Public\Ie7\Sdk\Lib\Sh4\Retail

Mshtml.lib

1,518

08-Apr-2014

19:51

Public\Ie7\Sdk\Lib\Sh4\Retail

Mshtml.exp

2,478

08-Apr-2014

20:18

Public\Ie7\Sdk\Lib\X86\Checked

Mshtml.lib

1,518

08-Apr-2014

20:18

Public\Ie7\Sdk\Lib\X86\Checked

Mshtml.exp

2,476

08-Apr-2014

20:15

Public\Ie7\Sdk\Lib\X86\Debug

Mshtml.lib

1,518

08-Apr-2014

20:15

Public\Ie7\Sdk\Lib\X86\Debug

Mshtml.exp

2.477 người

08-Apr-2014

20:13

Public\Ie7\Sdk\Lib\X86\Retail

Mshtml.lib

1,518

08-Apr-2014

20:13

Public\Ie7\Sdk\Lib\X86\Retail

Mshtmled.exp

1,901

08-Apr-2014

17:56

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Checked

Mshtmled.exp

1,901

08-Apr-2014

17:53

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Debug

Mshtmled.exp

1,355

08-Apr-2014

17:51

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Retail

Mshtmled.exp

1,901

08-Apr-2014

18:21

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Checked

Mshtmled.exp

1,901

08-Apr-2014

18:18

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Debug

Mshtmled.exp

1,355

08-Apr-2014

18:15

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Retail

Mshtmled.exp

1,901

08-Apr-2014

18:45

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Checked

Mshtmled.exp

1,901

08-Apr-2014

18:42

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Debug

Mshtmled.exp

1,355

08-Apr-2014

18:40

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Retail

Mshtmled.exp

1,901

08-Apr-2014

19:08

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Mshtmled.exp

1,901

08-Apr-2014

19:05

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Mshtmled.exp

1,355

08-Apr-2014

19:03

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Mshtmled.exp

1,901

08-Apr-2014

19:32

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Mshtmled.exp

1,901

08-Apr-2014

19:29

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Mshtmled.exp

1,355

08-Apr-2014

19:27

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Mshtmled.exp

1,910

08-Apr-2014

19:56

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Checked

Mshtmled.exp

1,910

08-Apr-2014

19:53

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Debug

Mshtmled.exp

1,364

08-Apr-2014

19:51

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Retail

Mshtmled.exp

1,910

08-Apr-2014

20:18

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Checked

Mshtmled.exp

1,910

08-Apr-2014

20:15

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Debug

Mshtmled.exp

1,364

08-Apr-2014

20:13

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Retail

Iepeers.dll

241,664

08-Apr-2014

17:56

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked

Iepeers.map

257,238

08-Apr-2014

17:56

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked

Iepeers.rel

114,955

08-Apr-2014

17:56

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked

Mshtml.dll

8,724,480

08-Apr-2014

17:56

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked

Mshtml.map

8,048,431

08-Apr-2014

17:56

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked

Mshtml.rel

4,225,270

08-Apr-2014

17:56

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked

Mshtmled.dll

1,646,592

08-Apr-2014

17:56

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked

Mshtmled.map

1,346,947

08-Apr-2014

17:56

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked

Mshtmled.rel

556,364

08-Apr-2014

17:56

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked

Iepeers.dll

389,120

08-Apr-2014

17:53

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug

Iepeers.map

305,218

08-Apr-2014

17:53

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug

Iepeers.rel

134,327

08-Apr-2014

17:53

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug

Mshtml.dll

13,012,992

08-Apr-2014

17:53

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug

Mshtml.map

8,897,727

08-Apr-2014

17:54

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug

Mshtml.rel

4,489,286

08-Apr-2014

17:53

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug

Mshtmled.dll

2,277,376

08-Apr-2014

17:53

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug

Mshtmled.map

1,448,673

08-Apr-2014

17:53

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug

Mshtmled.rel

598,269

08-Apr-2014

17:53

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug

Iepeers.dll

180,224

08-Apr-2014

17:51

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail

Iepeers.map

195,160

08-Apr-2014

17:51

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail

Iepeers.rel

80,329

08-Apr-2014

17:51

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail

Mshtml.dll

4,444,160

08-Apr-2014

17:51

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail

Mshtml.map

2,988,697

08-Apr-2014

17:51

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail

Mshtml.rel

2,263,768

08-Apr-2014

17:51

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail

Mshtmled.dll

712,704

08-Apr-2014

17:51

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail

Mshtmled.map

314,361

08-Apr-2014

17:51

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail

Mshtmled.rel

144,535

08-Apr-2014

17:51

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail

Iepeers.dll

241,664

08-Apr-2014

18:21

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked

Iepeers.map

257,147

08-Apr-2014

18:21

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked

Iepeers.rel

114,926

08-Apr-2014

18:21

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked

Mshtml.dll

8,704,000

08-Apr-2014

18:21

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked

Mshtml.map

8,050,218

08-Apr-2014

18:21

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked

Mshtml.rel

4,215,236

08-Apr-2014

18:21

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked

Mshtmled.dll

1,646,592

08-Apr-2014

18:21

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked

Mshtmled.map

1,346,344

08-Apr-2014

18:21

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked

Mshtmled.rel

555,929

08-Apr-2014

18:21

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked

Iepeers.dll

389,120

08-Apr-2014

18:18

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug

Iepeers.map

305,127

08-Apr-2014

18:18

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug

Iepeers.rel

134,298

08-Apr-2014

18:18

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug

Mshtml.dll

12,988,416

08-Apr-2014

18:18

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug

Mshtml.map

8,899,317

08-Apr-2014

18:18

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug

Mshtml.rel

4,478,759

08-Apr-2014

18:18

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug

Mshtmled.dll

2,277,376

08-Apr-2014

18:18

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug

Mshtmled.map

1,448,070

08-Apr-2014

18:18

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug

Mshtmled.rel

597,834

08-Apr-2014

18:18

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug

Iepeers.dll

180,224

08-Apr-2014

18:15

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail

Iepeers.map

195,069

08-Apr-2014

18:15

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail

Iepeers.rel

80,300

08-Apr-2014

18:15

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail

Mshtml.dll

4,423,680

08-Apr-2014

18:16

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail

Mshtml.map

2,989,834

08-Apr-2014

18:16

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail

Mshtml.rel

2,255,329

08-Apr-2014

18:16

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail

Mshtmled.dll

712,704

08-Apr-2014

18:15

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail

Mshtmled.map

313,758

08-Apr-2014

18:15

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail

Mshtmled.rel

144,100

08-Apr-2014

18:15

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail

Iepeers.dll

241,664

08-Apr-2014

18:45

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked

Iepeers.map

257,147

08-Apr-2014

18:45

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked

Iepeers.rel

114,926

08-Apr-2014

18:45

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked

Mshtml.dll

8,585,216

08-Apr-2014

18:45

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked

Mshtml.map

8,051,269

08-Apr-2014

18:45

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked

Mshtml.rel

4,215,033

08-Apr-2014

18:45

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked

Mshtmled.dll

1,613,824

08-Apr-2014

18:45

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked

Mshtmled.map

1,346,344

08-Apr-2014

18:45

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked

Mshtmled.rel

555,726

08-Apr-2014

18:45

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked

Iepeers.dll

385,024

08-Apr-2014

18:42

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug

Iepeers.map

305,127

08-Apr-2014

18:42

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug

Iepeers.rel

134,298

08-Apr-2014

18:42

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug

Mshtml.dll

12,857,344

08-Apr-2014

18:42

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug

Mshtml.map

8,899,319

08-Apr-2014

18:42

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug

Mshtml.rel

4,477,918

08-Apr-2014

18:42

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug

Mshtmled.dll

2,240,512

08-Apr-2014

18:42

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug

Mshtmled.map

1,448,070

08-Apr-2014

18:42

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug

Mshtmled.rel

597,515

08-Apr-2014

18:42

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug

Iepeers.dll

180,224

08-Apr-2014

18:40

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail

Iepeers.map

195,069

08-Apr-2014

18:40

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail

Iepeers.rel

80,300

08-Apr-2014

18:40

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail

Mshtml.dll

4,411,392

08-Apr-2014

18:40

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail

Mshtml.map

2,988,925

08-Apr-2014

18:40

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail

Mshtml.rel

2,256,866

08-Apr-2014

18:40

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail

Mshtmled.dll

712,704

08-Apr-2014

18:40

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail

Mshtmled.map

313,758

08-Apr-2014

18:40

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail

Mshtmled.rel

144,100

08-Apr-2014

18:40

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail

Iepeers.dll

303,104

08-Apr-2014

19:08

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked

Iepeers.map

252,925

08-Apr-2014

19:08

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked

Iepeers.rel

312,938

08-Apr-2014

19:08

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked

Mshtml.dll

10,813,440

08-Apr-2014

19:08

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked

Mshtml.map

8,048,347

08-Apr-2014

19:08

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked

Mshtml.rel

12,055,386

08-Apr-2014

19:08

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked

Mshtmled.dll

1,875,968

08-Apr-2014

19:08

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked

Mshtmled.map

1,342,591

08-Apr-2014

19:08

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked

Mshtmled.rel

1,843,703

08-Apr-2014

19:08

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked

Iepeers.dll

438,272

08-Apr-2014

19:06

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug

Iepeers.map

299,044

08-Apr-2014

19:06

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug

Iepeers.rel

423,109

08-Apr-2014

19:06

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug

Mshtml.dll

14,266,368

08-Apr-2014

19:06

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug

Mshtml.map

8,878,486

08-Apr-2014

19:06

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug

Mshtml.rel

16,500,593

08-Apr-2014

19:06

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug

Mshtmled.dll

2,560,000

08-Apr-2014

19:06

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug

Mshtmled.map

1,443,921

08-Apr-2014

19:06

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug

Mshtmled.rel

3,088,557

08-Apr-2014

19:06

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug

Iepeers.dll

229,376

08-Apr-2014

19:03

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail

Iepeers.map

195,250

08-Apr-2014

19:03

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail

Iepeers.rel

213,410

08-Apr-2014

19:03

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail

Mshtml.dll

5,591,040

08-Apr-2014

19:03

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail

Mshtml.map

2,980,158

08-Apr-2014

19:03

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail

Mshtml.rel

5,522,469

08-Apr-2014

19:03

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail

Mshtmled.dll

778,240

08-Apr-2014

19:03

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail

Mshtmled.map

310,664

08-Apr-2014

19:03

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail

Mshtmled.rel

519,795

08-Apr-2014

19:03

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail

Iepeers.dll

303,104

08-Apr-2014

19:32

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Iepeers.map

252,602

08-Apr-2014

19:32

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Iepeers.rel

312,764

08-Apr-2014

19:32

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Mshtml.dll

10,797,056

08-Apr-2014

19:32

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Mshtml.map

8,047,982

08-Apr-2014

19:32

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Mshtml.rel

12,024,472

08-Apr-2014

19:32

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Mshtmled.dll

1,875,968

08-Apr-2014

19:32

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Mshtmled.map

1,340,680

08-Apr-2014

19:32

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Mshtmled.rel

1,841,818

08-Apr-2014

19:32

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Iepeers.dll

438,272

08-Apr-2014

19:29

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Iepeers.map

298,721

08-Apr-2014

19:29

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Iepeers.rel

422,935

08-Apr-2014

19:29

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Mshtml.dll

14,254,080

08-Apr-2014

19:29

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Mshtml.map

8,877,975

08-Apr-2014

19:29

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Mshtml.rel

16,474,696

08-Apr-2014

19:29

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Mshtmled.dll

2,555,904

08-Apr-2014

19:29

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Mshtmled.map

1,442,010

08-Apr-2014

19:29

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Mshtmled.rel

3,086,469

08-Apr-2014

19:29

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Iepeers.dll

229,376

08-Apr-2014

19:27

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Iepeers.map

194,927

08-Apr-2014

19:27

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Iepeers.rel

213,236

08-Apr-2014

19:27

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Mshtml.dll

5,574,656

08-Apr-2014

19:27

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Mshtml.map

2,979,140

08-Apr-2014

19:27

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Mshtml.rel

5,496,630

08-Apr-2014

19:27

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Mshtmled.dll

778,240

08-Apr-2014

19:27

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Mshtmled.map

308,753

08-Apr-2014

19:27

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Mshtmled.rel

517,823

08-Apr-2014

19:27

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Iepeers.dll

212,992

08-Apr-2014

19:56

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Checked

Iepeers.map

258,072

08-Apr-2014

19:56

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Checked

Iepeers.rel

165,241

08-Apr-2014

19:56

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Checked

Mshtml.dll

7,815,168

08-Apr-2014

19:56

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Checked

Mshtml.map

8,060,811

08-Apr-2014

19:56

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Checked

Mshtml.rel

6,502,640

08-Apr-2014

19:56

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Checked

Mshtmled.dll

1,327,104

08-Apr-2014

19:56

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Checked

Mshtmled.map

1,346,182

08-Apr-2014

19:56

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Checked

Mshtmled.rel

863,706

08-Apr-2014

19:56

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Checked

Iepeers.dll

319,488

08-Apr-2014

19:53

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Debug

Iepeers.map

305,241

08-Apr-2014

19:53

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Debug

Iepeers.rel

218,775

08-Apr-2014

19:53

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Debug

Mshtml.dll

11,296,768

08-Apr-2014

19:53

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Debug

Mshtml.map

8,897,529

08-Apr-2014

19:53

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Debug

Mshtml.rel

8,294,231

08-Apr-2014

19:53

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Debug

Mshtmled.dll

2,109,440

08-Apr-2014

19:53

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Debug

Mshtmled.map

1,447,409

08-Apr-2014

19:53

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Debug

Mshtmled.rel

1,257,091

08-Apr-2014

19:53

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Debug

Iepeers.dll

163,840

08-Apr-2014

19:51

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Retail

Iepeers.map

195,778

08-Apr-2014

19:51

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Retail

Iepeers.rel

118,261

08-Apr-2014

19:51

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Retail

Mshtml.dll

3,985,408

08-Apr-2014

19:51

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Retail

Mshtml.map

2,987,483

08-Apr-2014

19:51

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Retail

Mshtml.rel

3,667,049

08-Apr-2014

19:51

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Retail

Mshtmled.dll

499,712

08-Apr-2014

19:51

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Retail

Mshtmled.map

312,520

08-Apr-2014

19:51

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Retail

Mshtmled.rel

297,626

08-Apr-2014

19:51

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Retail

Iepeers.dll

184,320

08-Apr-2014

20:18

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked

Iepeers.map

262,571

08-Apr-2014

20:18

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked

Iepeers.rel

97,265

08-Apr-2014

20:18

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked

Mshtml.dll

6,811,648

08-Apr-2014

20:18

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked

Mshtml.map

8,178,365

08-Apr-2014

20:18

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked

Mshtml.rel

4,815,739

08-Apr-2014

20:18

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked

Mshtmled.dll

1,208,320

08-Apr-2014

20:18

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked

Mshtmled.map

1,352,913

08-Apr-2014

20:18

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked

Mshtmled.rel

593,774

08-Apr-2014

20:18

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked

Iepeers.dll

270,336

08-Apr-2014

20:15

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug

Iepeers.map

298,789

08-Apr-2014

20:15

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug

Iepeers.rel

110,924

08-Apr-2014

20:15

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug

Mshtml.dll

9,117,696

08-Apr-2014

20:15

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug

Mshtml.map

8,879,092

08-Apr-2014

20:15

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug

Mshtml.rel

5,285,713

08-Apr-2014

20:15

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug

Mshtmled.dll

1,638,400

08-Apr-2014

20:15

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug

Mshtmled.map

1,442,580

08-Apr-2014

20:15

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug

Mshtmled.rel

848,626

08-Apr-2014

20:15

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug

Iepeers.dll

143,360

08-Apr-2014

20:13

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail

Iepeers.map

204,722

08-Apr-2014

20:13

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail

Iepeers.rel

72,238

08-Apr-2014

20:13

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail

Mshtml.dll

3,264,512

08-Apr-2014

20:13

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail

Mshtml.map

3,165,087

08-Apr-2014

20:13

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail

Mshtml.rel

1,896,918

08-Apr-2014

20:13

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail

Mshtmled.dll

454,656

08-Apr-2014

20:13

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail

Mshtmled.map

325,533

08-Apr-2014

20:13

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail

Mshtmled.rel

106,342

08-Apr-2014

20:13

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail

Thông tin Bổ sung

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ Cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×