Đăng đơn đặt hàng thanh toán khi bạn giải quyết hóa đơn có đảo ngược phí thuế giá trị gia tăng (VAT) và thuế GTGT chưa thực hiện được, mục G/L không đúng được tạo trong phiên bản tiếng Tây Ban Nha của Microsoft Dynamics NAV 2009. Tuy nhiên, nếu bạn giải quyết các hóa đơn tương tự bằng cách sử dụng một Nhật ký thanh toán, nó hoạt động đúng cách. Làm theo các bước trong phần thay đổi mã để giải quyết vấn đề này. Sự cố này xảy ra trong các sản phẩm sau:

  • Phiên bản tiếng Tây Ban Nha của Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

  • Phiên bản tiếng Tây Ban Nha của Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1

Giải pháp

Thông tin về cập nhật nóng

Microsoft hiện đã cung cấp bản cập nhật nóng được hỗ trợ. Tuy nhiên, nó chỉ được dùng để khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết này. Áp dụng cho các hệ thống đang gặp sự cố cụ thể này. Hotfix này có thể được kiểm tra thêm. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng bởi sự cố này, chúng tôi khuyến nghị bạn đợi cho gói dịch vụ tiếp theo của Microsoft Dynamics NAV 2009 hoặc phiên bản Microsoft Dynamics NAV tiếp theo có chứa hotfix này.

Lưu ý Trong trường hợp đặc biệt, chi phí thường phát sinh để hỗ trợ cuộc gọi có thể bị hủy bỏ nếu chuyên viên hỗ trợ kỹ thuật cho Microsoft Dynamics và sản phẩm liên quan xác định rằng một Cập Nhật cụ thể sẽ giải quyết vấn đề của bạn. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng cho các vấn đề không phù hợp với bản Cập Nhật cụ thể trong câu hỏi và câu hỏi hỗ trợ bổ sung.

Thông tin cài đặt

Microsoft cung cấp mô hình lập trình để minh hoạ, không bảo hành hoặc rõ ràng hay ngụ ý. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn ở các bảo đảm cho một mục đích cụ thể hoặc sự. Bài viết này giả định rằng bạn đã quen với ngôn ngữ lập trình đang được giải thích và các công cụ được sử dụng để tạo và quy trình gỡ lỗi. Các kỹ sư hỗ trợ Microsoft có thể giúp giải thích các chức năng của một quy trình cụ thể. Tuy nhiên, họ sẽ không sửa đổi các ví dụ để cung cấp thêm chức năng hoặc xây dựng quy trình nhằm đáp ứng các yêu cầu cụ thể của bạn.

Lưu ý Trước khi cài đặt hotfix này, xác minh rằng tất cả người dùng máy khách Microsoft Dynamics NAV đã đăng xuất hệ thống. Điều này bao gồm dịch vụ Microsoft Dynamics NAV ứng dụng máy chủ (NAS). Bạn nên khách hàng chỉ người được đăng nhập khi bạn áp dụng hotfix này.

Để áp dụng hotfix này, bạn phải có giấy phép nhà phát triển.

Chúng tôi khuyên bạn nên tài khoản người dùng trong cửa sổ thông tin đăng nhập Windows hoặc trong cửa sổ thông tin đăng nhập cơ sở dữ liệu được gán vai trò "Siêu" của bạn. Nếu tài khoản người dùng không thể gán vai trò "SUPER" ID, bạn phải xác minh rằng tài khoản người dùng có các quyền sau đây:

  • Thay đổi quyền cho các đối tượng mà bạn sẽ thay đổi.

  • Quyền thực thi các đối tượng hệ thống đối tượng ID 5210 và hệ thống đối tượng ID 9015

    đối tượng.

Lưu ý Bạn không cần phải có quyền để lưu trữ dữ liệu nếu bạn phải tiến hành sửa chữa dữ liệu.

Thay đổi mã

Chú ý luôn kiểm tra bản vá lỗi mã trong một môi trường được kiểm soát trước khi bạn áp dụng bản vá cho sản xuất máy tính của bạn. Trước khi thay đổi, vui lòng nhập tất cả các bản Cập Nhật SEPA.

Để khắc phục sự cố này, thay đổi mã trong hàm VendUnrealizedVAT CarteraManagement Codeunit (7000000) như sau:

Hiện có mã 1

...PurchVATAccount@1100016 : Code[20];
PurchVATUnrealAccount@1100017 : Code[20];
LastConnectionNo@1100018 : Integer;
Test1@1100019 : Boolean;
Test2@1100020 : Boolean;
BEGIN
VendLedgEntry2.CALCFIELDS(
Amount,
"Amount (LCY)",
"Remaining Amount",
...

Thay thế mã 1

...PurchVATAccount@1100016 : Code[20];
PurchVATUnrealAccount@1100017 : Code[20];
LastConnectionNo@1100018 : Integer;
Test1@1100019 : Boolean;
Test2@1100020 : Boolean;

// Add the following lines.
ReverseChrgVATAcc@1000000000 : Code[20];
ReverseChrgVATUnrealAcc@1000000001 : Code[20];
// End of the added lines.

BEGIN
VendLedgEntry2.CALCFIELDS(
Amount,
"Amount (LCY)",
"Remaining Amount",
...

Hiện có mã 2

...VATEntry2."VAT Calculation Type"::"Reverse Charge VAT",
VATEntry2."VAT Calculation Type"::"Full VAT":
BEGIN
VATPostingSetup.TESTFIELD("Purchase VAT Account");
VATPostingSetup.TESTFIELD("Purch. VAT Unreal. Account");
PurchVATAccount := VATPostingSetup."Purchase VAT Account";
PurchVATUnrealAccount := VATPostingSetup."Purch. VAT Unreal. Account";
END;

END;
...

Thay thế mã 2

...VATEntry2."VAT Calculation Type"::"Reverse Charge VAT",
VATEntry2."VAT Calculation Type"::"Full VAT":
BEGIN
VATPostingSetup.TESTFIELD("Purchase VAT Account");
VATPostingSetup.TESTFIELD("Purch. VAT Unreal. Account");

// Add the following lines.
IF VATEntry2."VAT Calculation Type" = VATEntry2."VAT Calculation Type"::"Reverse Charge VAT" THEN BEGIN
VATPostingSetup.TESTFIELD("Reverse Chrg. VAT Acc.");
VATPostingSetup.TESTFIELD("Reverse Chrg. VAT Unreal. Acc.");
ReverseChrgVATAcc := VATPostingSetup."Reverse Chrg. VAT Acc.";
ReverseChrgVATUnrealAcc := VATPostingSetup."Reverse Chrg. VAT Unreal. Acc.";
END;
// End of the added lines.

PurchVATAccount := VATPostingSetup."Purchase VAT Account";
PurchVATUnrealAccount := VATPostingSetup."Purch. VAT Unreal. Account";
END;

END;
...

Mã hiện 3

...NoRealVATBuffer.Amount := TotalVATAmount;
NoRealVATBuffer."Entry No." := VATEntry2."Entry No.";
NoRealVATBuffer.INSERT;
END;

VATEntry := VATEntry2;
VATEntry."Entry No." := VATEntryNo;
VATEntry."Posting Date" := GenJnlLine."Posting Date";
VATEntry."Document No." := GenJnlLine."Document No.";
VATEntry."External Document No." := GenJnlLine."External Document No.";
...

Thay thế mã 3

...NoRealVATBuffer.Amount := TotalVATAmount;
NoRealVATBuffer."Entry No." := VATEntry2."Entry No.";
NoRealVATBuffer.INSERT;
END;

// Add the following lines.
IF VATEntry2."VAT Calculation Type" = VATEntry2."VAT Calculation Type"::"Reverse Charge VAT" THEN BEGIN
IF NoRealVATBuffer.GET(ReverseChrgVATAcc,ReverseChrgVATUnrealAcc,VATEntry2."Entry No.") THEN
NoRealVATBuffer.Amount := NoRealVATBuffer.Amount + TotalVATAmount
ELSE BEGIN
NoRealVATBuffer.INIT;
NoRealVATBuffer.Account := ReverseChrgVATAcc;
NoRealVATBuffer."Balance Account" := ReverseChrgVATUnrealAcc;
NoRealVATBuffer.Amount := TotalVATAmount;
NoRealVATBuffer."Entry No." := VATEntry2."Entry No.";
NoRealVATBuffer.INSERT;
END;
END;

// End of the added lines.

VATEntry := VATEntry2;
VATEntry."Entry No." := VATEntryNo;
VATEntry."Posting Date" := GenJnlLine."Posting Date";
VATEntry."Document No." := GenJnlLine."Document No.";
VATEntry."External Document No." := GenJnlLine."External Document No.";
...


Điều kiện tiên quyết

Bạn phải có một trong các sản phẩm được cài đặt để áp dụng hotfix này:

  • Phiên bản tiếng Tây Ban Nha của Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

  • Phiên bản tiếng Tây Ban Nha của Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1

Thông tin về việc loại bỏ

Bạn không thể xoá hotfix này.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Lưu ý Đây là một bài viết "XUẤT BẢN NHANH" được tạo trực tiếp từ trung tâm hỗ trợ của Microsoft. Thông tin này được cung cấp-trả lời cho các vấn đề mới xuất hiện. Vì nhanh chóng có sẵn, các tài liệu có thể bao gồm lỗi và có thể được sửa đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Xem Điều khoản sử dụngđể xem xét khác.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×