Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Tiếng Anh
Chúng tôi rất tiếc. Bài viết này không có bằng ngôn ngữ của bạn.

Release Date:
May 12, 2020

Version:
.NET Framework 3.5 and 4.8

Summary

A remote code execution vulnerability exists in .NET Framework software when the software fails to check the source markup of a file. An attacker who successfully exploited the vulnerability could run arbitrary code in the context of the current user. If the current user is logged on with administrative user rights, an attacker could take control of the affected system. An attacker could then install programs; view, change, or delete data; or create new accounts with full user rights. Users whose accounts are configured to have fewer user rights on the system could be less impacted than users who operate with administrative user rights. Exploitation of the vulnerability requires that a user open a specially crafted file with an affected version of .NET Framework. In an email attack scenario, an attacker could exploit the vulnerability by sending the specially crafted file to the user and convincing the user to open the file. The security update addresses the vulnerability by correcting how .NET Framework checks the source markup of a file.

To learn more about the vulnerabilities, go to the following Common Vulnerabilities and Exposures (CVE).

A denial of service vulnerability exists when .NET Framework improperly handles web requests. An attacker who successfully exploited this vulnerability could cause a denial of service against a .NET Framework web application. The vulnerability can be exploited remotely, without authentication. A remote unauthenticated attacker could exploit this vulnerability by issuing specially crafted requests to the .NET Framework application. The update addresses the vulnerability by correcting how the .NET Framework web application handles web requests.

To learn more about the vulnerabilities, go to the following Common Vulnerabilities and Exposures (CVE).

Known issues in this update

Microsoft is not currently aware of any issues in this update.

How to get this update

Install this update

This update will be downloaded and installed automatically from Windows Update.

To get the standalone package for this update, go to the Microsoft Update Catalog website.

File information

For a list of the files that are provided in this update, download the file information for cumulative update.

Information about protection and security

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Explore subscription benefits, browse training courses, learn how to secure your device, and more.

Communities help you ask and answer questions, give feedback, and hear from experts with rich knowledge.

Thông tin này có hữu ích không?

Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×