Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

GIỚI THIỆU

Microsoft đã phát hành bản tin bảo mật MS13-029. Để xem bản tin bảo mật đầy đủ, hãy truy cập một trong các trang web sau của Microsoft:

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt bản cập nhật: Hỗ trợ dành cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật cho các chuyên gia CNTT:
Khắc phục sự cố bảo mật TechNet và hỗ trợ

Giúp bảo vệ máy tính chạy trên Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp Chống vi-rút và Trung tâm Bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia của bạn:
Hỗ trợ quốc tế

Thông tin

Thêm thông tin về bản Cập Nhật bảo mật này

Bài viết sau có thêm thông tin về bản Cập Nhật bảo mật này vì nó liên quan đến phiên bản sản phẩm cá nhân. Bài viết có thể chứa thông tin vấn đề. Nếu đây là trường hợp, vấn đề được liệt kê trong mỗi liên kết bài viết.

  • 2813345 MS13-029: lỗ hổng trong máy khách máy để bàn từ xa có thể cho phép thực thi mã từ xa: tháng 9 năm 2013

  • 2813347 MS13-029: mô tả về Cập Nhật bảo mật cho máy tính để bàn từ xa kết nối 7.0 khách: tháng 9 năm 2013

Tên tệp

Thuật toán băm SHA1

Thuật toán băm Sha256

Windows6.0-KB2813345-ia64.msu

1B32A0EAE48D57BFD1632C4DC67F1AA5A0739521

2AF725E48148255BCE4FC0FA457CF0310D78F822F50137DF8CF09018CD215C44

Windows6.0-KB2813345-x64.msu

DA7FA78544AFE141A260D02BF5CE7B1A0BC4BA74

57AD0632122B30E57AD7C716AEBFD5B2EE2A5992E3C6CBEB146B9CCA5ACD3B72

Windows6.0-KB2813345-x86.msu

EEEC0230ECC031CD0AD0608A2C8FEC6121D930E0

BE3A635197FAA845C79DA935A985F78C479F3619807E8E585F16E485626EB2DA

Windows6.0-KB2813347-x64.msu

8E823346831F2832E29839C79EF1BB34F3F65E19

B434121C46803604B9B78094E67A1B18E05661396D7DF523E7A9BBE5CE8CF027

Windows6.0-KB2813347-x86.msu

DFCC80514C3FA66B89F4F6C3ADD676B97E78CDC2

E9A2EEC6D2671E3562CB910C4A85479ABEE02C4D778A3E8EFC0FB72C18C50523

Windows6.1-KB2813347-ia64.msu

514DE555E0E361A117B2F1ED30D3BAA7736684CF

4F3FF82196ACE90D16A394CFF67455C97245098FB91A80206A371C73FBB1B262

Windows6.1-KB2813347-x64.msu

76A7CDFABD3778DC9B4FFB603BBB5D9EAF3143AA

AA71D95EE2EB92D386AA1CBB8B1C7D59FA1B2664CD2006596C2D90EFB1DE1398

Windows6.1-KB2813347-x86.msu

3C262DCDF6ABAE2C733BBA2AAD62465FFCBE5B20

FE82CF08FF236B36DE77B7FE09E77F0F3725762130846E6CFBE4835D18D07DA6

WindowsServer2003-KB2813345-x86-CHS.exe

36732B90FB705C3BCAA4E3F262B775F27D16D599

09DF535938F7D188BC9372D5C1F106F21522C9D0F56D8B74E0A1B61514AA54E5

WindowsServer2003-KB2813345-x86-CHT.exe

461A44B71CB71CCB6078C3A597C0790D7A2E9C45

84F47862655C49466DB45514EE0FA6D0460FD04F0F8C3066B54A84265E3C794D

WindowsServer2003-KB2813345-x86-CSY.exe

ED51674E6777CA3DA93D2CA530915E111DFE863F

2F57FB0E6B577C9A8BFF2E813A4D90C209298F7C459B8BE58902C4BE44652271

WindowsServer2003-KB2813345-x86-DEU.exe

1A5725F1DF2847D2CDF2D36F8FF166E35EE18CC5

84FD4BD45B745110DC2C7FC90E691518337B3D9562C2325FA9B5F80C55E9F027

WindowsServer2003-KB2813345-x86-ENU.exe

2A461432292AB5592D9E919DDDC4389863AA9EB6

3E26F6450B1A48BEF6699F2274CEE2FFF237CF4F9B0984CD4AFE7166647B5877

WindowsServer2003-KB2813345-x86-ESN.exe

BBA9762D6A12349B670D8492708D113066697D5E

4AE3A3C1A28F7BDCB3F3E1C9C8E263CEC931F73B469AC3DA73C3486189CDC87D

WindowsServer2003-KB2813345-x86-FRA.exe

9377F15606056BC4BE17A7E5391CAFC9C9CC05CD

C3A818B366A5F47FD5571AC7BB133A7830337BA79ACEEB9E7060BC3D85AC8EAA

WindowsServer2003-KB2813345-x86-HUN.exe

FACA98F61AE0672A1680D60B8090446757CC41B0

316EC0CA843F3B92075E004059862541B413237A84258DED7AB8410CA8024FAE

WindowsServer2003-KB2813345-x86-ITA.exe

222F92643BC6A26B70D59FB83BE92D4C79B85F4F

6F127248FFD79326F32C24D3D5497811DA0BA4B5A3FCDE350A3C60C36487383B

WindowsServer2003-KB2813345-x86-JPN.exe

AF3984D3426717CACE9AE954CC248A588CC1184B

CB484861BA2815BB572F7BAEE625C4F6DC28865B9905898C653106DE5E258CE5

WindowsServer2003-KB2813345-x86-KOR.exe

C8907C2AB48779E9D56BECAE86C1AD1CB3D5EF29

EFBD6371DC6AF2631CA102745C990B201588FC5A846BA68B99B1B4D299053727

WindowsServer2003-KB2813345-x86-NLD.exe

F7BC3E23A1479D776273363BCF75C583D4C978C6

6CCA3422D375E50DC1613FE88BF543997A4ECADE2F6558B15DF83CDF794F3995

WindowsServer2003-KB2813345-x86-PLK.exe

29EA7CC25D2B15B94932A1185B1887F445B081A4

BF44EB628CCA585F75C4557A1D6DA75C9FC179A7DE7C7E33E2A626390C004104

WindowsServer2003-KB2813345-x86-PTB.exe

597085944EFDED770CB5E30354F8C299034BFAE1

5C76DD7F8E3F1771A8559C606C94009EF355AD5C126D2773F4AAB1CA2A3671A9

WindowsServer2003-KB2813345-x86-PTG.exe

F1710FDD6A36F09F3B75C1C7D571D2604EDC2353

E123481406A982C73A5ADC5B925154A7CAD6F1A548DA0BF6F26CBD785E5FE2B2

WindowsServer2003-KB2813345-x86-RUS.exe

15129610BB73B85D08A08775AF859FD8EF7C7A1A

0AD80CA6587E6319F0D5CE8E87FC2FA3CD3B5390DC907E16703D83F8CD094EA7

WindowsServer2003-KB2813345-x86-SVE.exe

2C0723B0750040626BBC5631794F90AEF761B290

877B8699B10306B7D2578BAF7E37A76050294B59F46BE755594752F38F5BFE97

WindowsServer2003-KB2813345-x86-TRK.exe

593BCF86558260FAD5DA0070B80DD53C5A806235

CD98196F4AE6C4B247202B2BF46A23018F0863C003E16ED9E456200E859AD870

WindowsServer2003.WindowsXP-KB2813345-x64-CHS.exe

BE24E1056125F71328A726167AB20F9A45190E13

538490956599E6838172DA746999E260D0C57B5412CE6088E45EA4CE6A07EB87

WindowsServer2003.WindowsXP-KB2813345-x64-CHT.exe

93BCCEB628CA476E58DC9D1513136DEB9BB6EB99

E7258B30441C8638265C1661A0CC2FF755FDD615790DEEAB5C4FE410AE48E70F

WindowsServer2003.WindowsXP-KB2813345-x64-DEU.exe

5DE227DF6B901D98FBCAD0D38865885E95A6E840

00E712CA26949EB01FB3FF74C5A1D65950086121851C0D05695C4DF9B57F8D1B

WindowsServer2003.WindowsXP-KB2813345-x64-ENU.exe

52D251FDFC06F15DE9EF0DE0203581E2D9869957

3D31BAB2C9B5F127423C244D4E7AB0EA827B7474CFA3FA022B7D188A92342736

WindowsServer2003.WindowsXP-KB2813345-x64-ESN.exe

1C4E90CF9B0F58252DF8D1376167D486FE87730F

EE048EC49715B30D4008F75646978215A9C74F61E91548C57B98C112A08B4338

WindowsServer2003.WindowsXP-KB2813345-x64-FRA.exe

208D5D8302CEC2A6FAA35155A5F33EEA62516BB2

840914122F460DE1151BDD2B9A9AA4A98E748584E683F11A7DE70DF78A641A61

WindowsServer2003.WindowsXP-KB2813345-x64-ITA.exe

BB1177A8F3461BAAD4BCE92B6A36620C0B2DDF2F

21E96DD43EC7E22B85D8FFBBE5054D6C3FB3137E3B8D8969C016809552DC9659

WindowsServer2003.WindowsXP-KB2813345-x64-JPN.exe

5BDB3F853A70A437735FC1ACFAC47B1442CD2627

CC2F71E2B777A9F674C64B2E023BCF4D9240E564D22D00FF7EC84D8EFB677701

WindowsServer2003.WindowsXP-KB2813345-x64-KOR.exe

7994D6A6A782611DB661BCC30FF64A9EA6ABE78B

126ADDA5D1684C5F637C0838B0594E8D4BC9DA6073941F0582007370A5472678

WindowsServer2003.WindowsXP-KB2813345-x64-PTB.exe

A2E558CB0950767291521B56B4B5D01BD66FA1E4

ED79AD5EF1D34A2113841522A01C737BA48FBED59686CBB9BB08E369184DECBF

WindowsXP-KB2813347-v2-x86-ARA.exe

899C85E33FC1F8B639DDE9FE64D56A5D25E5D915

930194E49F8C8F28EC05C7DEA8A1CA3BBAF122A760B909C7E90351C2F646BF18

WindowsXP-KB2813347-v2-x86-CHS.exe

074D9195C3B517E91388D15C46263E97BB282F91

22CD5266EE8C25C577C4042C1C5225F1815665F6E1AE3331C93887BA378BFB9C

WindowsXP-KB2813347-v2-x86-CHT.exe

681D8DF5BCC785D5CB6DFB3474636DFFE9B27941

8E0B21AE6B3A77ACF577123E660A339238601419C21C360A4723D5D91254311F

WindowsXP-KB2813347-v2-x86-CSY.exe

B121E117595D66C8EC6615ACF80AE1FB08DFC57D

97B6A0F36E1AD241C8D1AAB8D42B6FEB22B182A0095C3C102F69F9A6E8810C06

WindowsXP-KB2813347-v2-x86-DAN.exe

8F5D0366AA29E084C127AF1E2EEEABE3E34A410D

26B5FE4936497386885EB9341FCF9F14C787A1F6511C088F44C5BF14B771AA57

WindowsXP-KB2813347-v2-x86-DEU.exe

611789F9F5DC70C73A5B7BF73B6E4BF069071544

A8DCB358533B7585E73C3C7EF5228F0E72B1D81B19F6C4C644A25223F095E1E0

WindowsXP-KB2813347-v2-x86-ELL.exe

AED0B39406415D68568F774EE56DF8C76C9FDA1E

B26B7B15B7BD8B0872C1911922A9006625F320CA16630A71B6B71A771B8E7224

WindowsXP-KB2813347-v2-x86-ENU.exe

7F5B07E5464702CDFA24A869D21F55335223069A

C4EE2E5F9E95983AE94C9953CEA17ED951D9040452BA80A5DA65D36138E29BB2

WindowsXP-KB2813347-v2-x86-ESN.exe

5C71D53C1E98D6604C2E8DD08411E6FE683F9117

2900B87B3146246C28B0AC27F33D45292230B3784E443BA9B55F7789F4F70166

WindowsXP-KB2813347-v2-x86-FIN.exe

5A40879013A1537FF9C013F28337DB188EAC0E6E

06C918FD9B4129319A09421E257A8982BA1573C8BB4AAC6A59BD8824156442E6

WindowsXP-KB2813347-v2-x86-FRA.exe

5E854A17963A813FD58ECF45450215C9C087F8FF

BF01DDAFC04529D2BADD36D4E33911578919C9FC2369B6E649F0825C31D6E65F

WindowsXP-KB2813347-v2-x86-HEB.exe

12A8457DF10A3E7C6D41A08D7C6AC126C0191A53

26E6C0E3089C9E4FCF3A701076F00F8653FC6373689AB78AF0D7461A2A14B173

WindowsXP-KB2813347-v2-x86-HUN.exe

320B8DDB03098102DE0FE39D3D367E2B59A568AD

C8513D9E4987D15B6402A5D215CB3973320530287241F0452C5D8EAA3517DFDC

WindowsXP-KB2813347-v2-x86-ITA.exe

F641A1709517701CF1C3E73CAB2E94B8D9C3E99E

F91E2D714E4E51CBA5D00CFDB1FCC57A8EDDF5C005D0F0B3018EA335736F336C

WindowsXP-KB2813347-v2-x86-JPN.exe

7131B5A4A346F0CE48EF4E87A45226585E4E989F

BC1D13DBBF2DD58287B09294932EE2CDCFDA0FF4B014BADC0477F29F4102D1AB

WindowsXP-KB2813347-v2-x86-KOR.exe

309DFDDF27DF6D2C6BDB947A3A20DF7BE0C5DA01

D9E0DF36F5B8A3F4B36EA396FCC2EF76CA770FBF96834CB271816BD37F47967F

WindowsXP-KB2813347-v2-x86-NLD.exe

388876A31CBEC49C8A7F0F995660028C1B91D57D

E5ECAB551FE906BACD2AA38B12790D28EE2FC41A59625BF974EA512F2A8A98D1

WindowsXP-KB2813347-v2-x86-NOR.exe

9D8FB7C2DBD869FBEB3F22F85BBBADFC147F5BF7

3F1668753F6827213A1C7EE0C6FCE8656DB46A6156067C693C2901E40EEF964F

WindowsXP-KB2813347-v2-x86-PLK.exe

8D69D1D9E2354400C20A0F07F653776BF3204B7C

A52F1039CE4F63BF032833EAD67F8B56E1C905F00E762294D17C45206D0CD3D1

WindowsXP-KB2813347-v2-x86-PTB.exe

49525492113F99F45A5B9E0377B2FBBF657105DF

E158577E63893C5C56BBF9E95E518996AEF9C3BFD9D8D4B1A214EA664DE50078

WindowsXP-KB2813347-v2-x86-PTG.exe

9B980E7E4197EF63EB4B458C7CC9E86DAFA67289

45529C97A1800BB626408EF6BEE69568620B039F1F2878CAEEFEAC94968E9B42

WindowsXP-KB2813347-v2-x86-RUS.exe

7715CDA4907F0C982FFF7D0BC72AD0DF29B5A064

591409F1F0BCD596F9947EBE326FD8CA267A0B01C91294C66521E8B915D91269

WindowsXP-KB2813347-v2-x86-SVE.exe

C37709C3D8E8F8B02C913279CE4BFA39C1350391

B11A05DFEF97D5894E851E1C0F4D48496AA0DB516E66E4D6E61D7680D34A2257

WindowsXP-KB2813347-v2-x86-TRK.exe

5F6DD866CD43D7E4B909CFAF01DDF2AE6B8CE866

BE73C62590B61722ED333D6400A6E786AD3F6B72E310E886BCA36E8F5E932CDA


Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×