Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

GIỚI THIỆU

Microsoft đã phát hành bản tin bảo mật MS14-045. Để tìm hiểu thêm về bản tin bảo mật này:

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt bản Cập Nhật:
Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật cho các chuyên gia CNTT:
Khắc phục sự cố bảo mật TechNet và hỗ trợ

Giúp bảo vệ máy tính chạy trên Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp Chống vi-rút và Trung tâm Bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia của bạn:
Hỗ trợ quốc tế

Thông tin

Thông tin về bản Cập Nhật bảo mật này

Bài viết sau có thêm thông tin về bản Cập Nhật bảo mật này vì nó liên quan đến phiên bản sản phẩm cá nhân. Bài viết có thể chứa thông tin vấn đề. Nếu đây là trường hợp, vấn đề được liệt kê trong mỗi liên kết bài viết.

  • 2993651 MS14-045: mô tả bản Cập Nhật trình điều khiển chế độ lõi: ngày 27 tháng 4 năm 2014Các vấn đề bảo mật Cập Nhật 2993651:

    • Sau khi bạn cài đặt bản Cập Nhật bảo mật này, phông chữ được cài đặt ở vị trí khác với phông chữ mặc định thư mục (% windir%\fonts\) không thể thay đổi khi được nạp vào bất kỳ phiên hoạt động. Cố gắng thay đổi, thay thế, hoặc xoá các phông chữ bị chặn và thông báo "Tệp sử dụng" được hiển thị.

    • Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, thứ tự z của windows được thay đổi. (Thứ tự z gọi hàm SetWindowPos cùng với tham số HWND_TOP .) Do đó, các cửa sổ của các ứng dụng có thể ẩn hoặc có thể hiển thị không chính xác sau windows khác.

  • 2976897 MS14-045: mô tả bản Cập Nhật trình điều khiển chế độ lõi: ngày 12 tháng 4 năm 2014

THÔNG TIN VỀ TỆP

Tên tệp

Thuật toán băm SHA1

Thuật toán băm Sha256

Windows6.1-KB2976897-x86.msu

37EEB8238999CC31E715A0C9F46DB3CA14136CBC

742C06B6371448F90171A4A8E66A8F75F6581700B2DBFC4359B3828AE9AB000B

Windows6.1-KB2982791-x64.msu

8A55F542A8329455F91958C0F5A999E4D03B23A4

3FC98F5AC9A397105B58EA8A999038B319EC99D9181BB55EA931362126E6874C

Windows6.1-KB2982791-x86.msu

C9E97709127F363C0FC186FF8488112B274EC475

C19273C60A1C9225D42C8645885FDB27D3A2B9F4C97FBAD1A98F6ADB445936C4

Windows6.1-KB2993651-x86.msu

A3D4402E414CD9EE28244C8FFBED52BF8D10F40D

82CD6F8FBFE5C1707AAD0B73742CD936DFBF1F32B0499A98A5AD87E986CEB2EB

Windows6.1-KB2993651-x64.msu

90920BD453D94AECCC958E709474C4D8C8D3B788

DC65447F1DCA1E04DBF05C62CEA60365EBA378612E09DF45D06DB64883CE48B7

Windows6.1-KB2982791-x64.msu

8A55F542A8329455F91958C0F5A999E4D03B23A4

3FC98F5AC9A397105B58EA8A999038B319EC99D9181BB55EA931362126E6874C

Windows6.1-KB2976897-x64.msu

E73561CFF97025C928B17B03AEC67C2563E96C1B

43A2D13BE931EFAA88465824DD8CB746C8E44DBA9502689F2F1E5C7CAAA22600

Windows6.1-KB2982791-x64.msu

8A55F542A8329455F91958C0F5A999E4D03B23A4

3FC98F5AC9A397105B58EA8A999038B319EC99D9181BB55EA931362126E6874C

Windows6.1-KB2993651-x86.msu

A3D4402E414CD9EE28244C8FFBED52BF8D10F40D

82CD6F8FBFE5C1707AAD0B73742CD936DFBF1F32B0499A98A5AD87E986CEB2EB

Windows6.1-KB2993651-x86.msu

A3D4402E414CD9EE28244C8FFBED52BF8D10F40D

82CD6F8FBFE5C1707AAD0B73742CD936DFBF1F32B0499A98A5AD87E986CEB2EB

Windows6.1-KB2982791-x86.msu

C9E97709127F363C0FC186FF8488112B274EC475

C19273C60A1C9225D42C8645885FDB27D3A2B9F4C97FBAD1A98F6ADB445936C4

Windows6.1-KB2982791-x86.msu

C9E97709127F363C0FC186FF8488112B274EC475

C19273C60A1C9225D42C8645885FDB27D3A2B9F4C97FBAD1A98F6ADB445936C4

Windows6.1-KB2982791-x86.msu

C9E97709127F363C0FC186FF8488112B274EC475

C19273C60A1C9225D42C8645885FDB27D3A2B9F4C97FBAD1A98F6ADB445936C4

Windows6.1-KB2982791-x64.msu

8A55F542A8329455F91958C0F5A999E4D03B23A4

3FC98F5AC9A397105B58EA8A999038B319EC99D9181BB55EA931362126E6874C

Windows6.1-KB2993651-x64.msu

90920BD453D94AECCC958E709474C4D8C8D3B788

DC65447F1DCA1E04DBF05C62CEA60365EBA378612E09DF45D06DB64883CE48B7

Windows6.1-KB2993651-x64.msu

90920BD453D94AECCC958E709474C4D8C8D3B788

DC65447F1DCA1E04DBF05C62CEA60365EBA378612E09DF45D06DB64883CE48B7

Windows6.1-KB2993651-x86.msu

A3D4402E414CD9EE28244C8FFBED52BF8D10F40D

82CD6F8FBFE5C1707AAD0B73742CD936DFBF1F32B0499A98A5AD87E986CEB2EB

Windows6.1-KB2993651-x64.msu

90920BD453D94AECCC958E709474C4D8C8D3B788

DC65447F1DCA1E04DBF05C62CEA60365EBA378612E09DF45D06DB64883CE48B7

Windows8-RT-KB2982791-x64.msu

A3B03D81BF1706DD1583D3BDB95F04FB60608B54

686DE8524FC862243DB6203B3D7E985093771AE27BDA4F4F3CBD2BA6366478A6

Windows8-RT-KB2976897-x64.msu

359ED2EB330ADF7431D02D036A5191F525BD7245

B3D696FB884426DEB6FFAF6D4CC0D9B2F4ECEB770562002369446D540CB8640A

Windows8-RT-KB2982791-x86.msu

F0E3121F83794B71B84A3161859D49E5C98D2821

D6E6DDFA7081FBBCDC35F0142C7DF75AF231ABB8D0AC9131BCF347AFB83CCF65

Windows8-RT-KB2993651-x64.msu

97808DA621CFBDAB7195F445AC8BD2E0443C35D4

7FDA7B47127ECF45219DDE6FDDB9D92AC6520F138A4FEA731FB94EDB2462D47A

Windows8-RT-KB2993651-x64.msu

97808DA621CFBDAB7195F445AC8BD2E0443C35D4

7FDA7B47127ECF45219DDE6FDDB9D92AC6520F138A4FEA731FB94EDB2462D47A

Windows8-RT-KB2993651-x64.msu

97808DA621CFBDAB7195F445AC8BD2E0443C35D4

7FDA7B47127ECF45219DDE6FDDB9D92AC6520F138A4FEA731FB94EDB2462D47A

Windows8-RT-KB2982791-x86.msu

F0E3121F83794B71B84A3161859D49E5C98D2821

D6E6DDFA7081FBBCDC35F0142C7DF75AF231ABB8D0AC9131BCF347AFB83CCF65

Windows8-RT-KB2993651-x64.msu

97808DA621CFBDAB7195F445AC8BD2E0443C35D4

7FDA7B47127ECF45219DDE6FDDB9D92AC6520F138A4FEA731FB94EDB2462D47A

Windows8-RT-KB2993651-x86.msu

2411C7585DCA5DE2EBAAC206FD9896585DE21F53

7E6397CA4EB5299262A44146C01CBE5C4B3AA06F3E558B1713FA7D45AEA3EEDC

Windows8-RT-KB2982791-x64.msu

A3B03D81BF1706DD1583D3BDB95F04FB60608B54

686DE8524FC862243DB6203B3D7E985093771AE27BDA4F4F3CBD2BA6366478A6

Windows8-RT-KB2993651-x86.msu

2411C7585DCA5DE2EBAAC206FD9896585DE21F53

7E6397CA4EB5299262A44146C01CBE5C4B3AA06F3E558B1713FA7D45AEA3EEDC

Windows8-RT-KB2993651-x86.msu

2411C7585DCA5DE2EBAAC206FD9896585DE21F53

7E6397CA4EB5299262A44146C01CBE5C4B3AA06F3E558B1713FA7D45AEA3EEDC

Windows8-RT-KB2993651-x86.msu

2411C7585DCA5DE2EBAAC206FD9896585DE21F53

7E6397CA4EB5299262A44146C01CBE5C4B3AA06F3E558B1713FA7D45AEA3EEDC

Windows8-RT-KB2982791-x64.msu

A3B03D81BF1706DD1583D3BDB95F04FB60608B54

686DE8524FC862243DB6203B3D7E985093771AE27BDA4F4F3CBD2BA6366478A6

Windows8-RT-KB2982791-x86.msu

F0E3121F83794B71B84A3161859D49E5C98D2821

D6E6DDFA7081FBBCDC35F0142C7DF75AF231ABB8D0AC9131BCF347AFB83CCF65

Windows8-RT-KB2976897-x86.msu

7FFC12506845885A206FBC92F974ACABA7B8A80B

CC96781977FC35E848A84552B098EAFEE44C3189BCC2392E8FF76E3C98533E52

Windows8-RT-KB2982791-x86.msu

F0E3121F83794B71B84A3161859D49E5C98D2821

D6E6DDFA7081FBBCDC35F0142C7DF75AF231ABB8D0AC9131BCF347AFB83CCF65

Windows8-RT-KB2982791-x64.msu

A3B03D81BF1706DD1583D3BDB95F04FB60608B54

686DE8524FC862243DB6203B3D7E985093771AE27BDA4F4F3CBD2BA6366478A6

Windows8-RT-KB2982791-x64.msu

A3B03D81BF1706DD1583D3BDB95F04FB60608B54

686DE8524FC862243DB6203B3D7E985093771AE27BDA4F4F3CBD2BA6366478A6

Windows8-RT-KB2982791-x64.msu

A3B03D81BF1706DD1583D3BDB95F04FB60608B54

686DE8524FC862243DB6203B3D7E985093771AE27BDA4F4F3CBD2BA6366478A6

Windows8-RT-KB2982791-x64.msu

A3B03D81BF1706DD1583D3BDB95F04FB60608B54

686DE8524FC862243DB6203B3D7E985093771AE27BDA4F4F3CBD2BA6366478A6

Windows8-RT-KB2976897-x64.msu

359ED2EB330ADF7431D02D036A5191F525BD7245

B3D696FB884426DEB6FFAF6D4CC0D9B2F4ECEB770562002369446D540CB8640A

Windows8-RT-KB2982791-x64.msu

A3B03D81BF1706DD1583D3BDB95F04FB60608B54

686DE8524FC862243DB6203B3D7E985093771AE27BDA4F4F3CBD2BA6366478A6

Windows8-RT-KB2993651-x64.msu

97808DA621CFBDAB7195F445AC8BD2E0443C35D4

7FDA7B47127ECF45219DDE6FDDB9D92AC6520F138A4FEA731FB94EDB2462D47A

Windows8-RT-KB2993651-x64.msu

97808DA621CFBDAB7195F445AC8BD2E0443C35D4

7FDA7B47127ECF45219DDE6FDDB9D92AC6520F138A4FEA731FB94EDB2462D47A

Windows8-RT-KB2993651-x64.msu

97808DA621CFBDAB7195F445AC8BD2E0443C35D4

7FDA7B47127ECF45219DDE6FDDB9D92AC6520F138A4FEA731FB94EDB2462D47A

Windows8-RT-KB2993651-x64.msu

97808DA621CFBDAB7195F445AC8BD2E0443C35D4

7FDA7B47127ECF45219DDE6FDDB9D92AC6520F138A4FEA731FB94EDB2462D47A

Windows8.1-KB2982791-x86.msu

F542958FEEE3FA666345F3860258140785B2D13A

8BA767FFD015DE5F1A8797C8EDCA09959705F2278505E8F04FB0967DCF9E0DB0

Windows8.1-KB2982791-x64.msu

58F7932767FE400ED0DD94E0F704618E82CC6828

53E36A49784035C5C42B341175997EECA8DE70C477BEF6E49F5AC34ABDA29453

Windows8.1-KB2993651-x86.msu

9B5ED240CCD2E546668C5A733AB7C7BA7B8B9D48

1EB1A64B4CBCC379F995F7C56CC6C404E592A78B30D5317B4014884D8B527A8A

Windows8.1-KB2982791-x64.msu

58F7932767FE400ED0DD94E0F704618E82CC6828

53E36A49784035C5C42B341175997EECA8DE70C477BEF6E49F5AC34ABDA29453

Windows8.1-KB2993651-x86.msu

9B5ED240CCD2E546668C5A733AB7C7BA7B8B9D48

1EB1A64B4CBCC379F995F7C56CC6C404E592A78B30D5317B4014884D8B527A8A

Windows8.1-KB2993651-x64.msu

6885B206E0276B2C90DA4D5B4A5051A0FC7BE4F1

E41B4FEC6B9FD50022C1A01A3959A63789F93B295201B59737BF076B94DF2A34

Windows8.1-KB2976897-x64.msu

8FF664B151D191A88954882459518516DBF969C4

D56A0FD1F2602DF567671F37EDAA3A5357F293248F39578762139BF38A923815

Windows8.1-KB2976897-x64.msu

8FF664B151D191A88954882459518516DBF969C4

D56A0FD1F2602DF567671F37EDAA3A5357F293248F39578762139BF38A923815

Windows8.1-KB2976897-x86.msu

E0CC13FDA2462707E9BEF3303C53626C6162C104

3295168678F527502518393DF01C411689B64EFBE62F2C828E38AC63D946BA20

Windows8.1-KB2993651-x64.msu

6885B206E0276B2C90DA4D5B4A5051A0FC7BE4F1

E41B4FEC6B9FD50022C1A01A3959A63789F93B295201B59737BF076B94DF2A34

Windows8.1-KB2993651-x86.msu

9B5ED240CCD2E546668C5A733AB7C7BA7B8B9D48

1EB1A64B4CBCC379F995F7C56CC6C404E592A78B30D5317B4014884D8B527A8A

Windows8.1-KB2993651-x86.msu

9B5ED240CCD2E546668C5A733AB7C7BA7B8B9D48

1EB1A64B4CBCC379F995F7C56CC6C404E592A78B30D5317B4014884D8B527A8A

Windows8.1-KB2982791-x64.msu

58F7932767FE400ED0DD94E0F704618E82CC6828

53E36A49784035C5C42B341175997EECA8DE70C477BEF6E49F5AC34ABDA29453

Windows8.1-KB2993651-x86.msu

9B5ED240CCD2E546668C5A733AB7C7BA7B8B9D48

1EB1A64B4CBCC379F995F7C56CC6C404E592A78B30D5317B4014884D8B527A8A

Windows8.1-KB2993651-x64.msu

6885B206E0276B2C90DA4D5B4A5051A0FC7BE4F1

E41B4FEC6B9FD50022C1A01A3959A63789F93B295201B59737BF076B94DF2A34

Windows8.1-KB2993651-x64.msu

6885B206E0276B2C90DA4D5B4A5051A0FC7BE4F1

E41B4FEC6B9FD50022C1A01A3959A63789F93B295201B59737BF076B94DF2A34

Windows8.1-KB2993651-x64.msu

6885B206E0276B2C90DA4D5B4A5051A0FC7BE4F1

E41B4FEC6B9FD50022C1A01A3959A63789F93B295201B59737BF076B94DF2A34

Windows8.1-KB2982791-x64.msu

58F7932767FE400ED0DD94E0F704618E82CC6828

53E36A49784035C5C42B341175997EECA8DE70C477BEF6E49F5AC34ABDA29453

Windows8.1-KB2993651-x64.msu

6885B206E0276B2C90DA4D5B4A5051A0FC7BE4F1

E41B4FEC6B9FD50022C1A01A3959A63789F93B295201B59737BF076B94DF2A34

Windows8.1-KB2982791-x86.msu

F542958FEEE3FA666345F3860258140785B2D13A

8BA767FFD015DE5F1A8797C8EDCA09959705F2278505E8F04FB0967DCF9E0DB0

Windows8.1-KB2982791-x64.msu

58F7932767FE400ED0DD94E0F704618E82CC6828

53E36A49784035C5C42B341175997EECA8DE70C477BEF6E49F5AC34ABDA29453

Windows8.1-KB2993651-x64.msu

6885B206E0276B2C90DA4D5B4A5051A0FC7BE4F1

E41B4FEC6B9FD50022C1A01A3959A63789F93B295201B59737BF076B94DF2A34

Windows8.1-KB2993651-x64.msu

6885B206E0276B2C90DA4D5B4A5051A0FC7BE4F1

E41B4FEC6B9FD50022C1A01A3959A63789F93B295201B59737BF076B94DF2A34

Windows8.1-KB2976897-x86.msu

E0CC13FDA2462707E9BEF3303C53626C6162C104

3295168678F527502518393DF01C411689B64EFBE62F2C828E38AC63D946BA20

Windows8.1-KB2982791-x64.msu

58F7932767FE400ED0DD94E0F704618E82CC6828

53E36A49784035C5C42B341175997EECA8DE70C477BEF6E49F5AC34ABDA29453

Windows8.1-KB2982791-x86.msu

F542958FEEE3FA666345F3860258140785B2D13A

8BA767FFD015DE5F1A8797C8EDCA09959705F2278505E8F04FB0967DCF9E0DB0

Windows8.1-KB2982791-x86.msu

F542958FEEE3FA666345F3860258140785B2D13A

8BA767FFD015DE5F1A8797C8EDCA09959705F2278505E8F04FB0967DCF9E0DB0

Windows8.1-KB2993651-x86.msu

9B5ED240CCD2E546668C5A733AB7C7BA7B8B9D48

1EB1A64B4CBCC379F995F7C56CC6C404E592A78B30D5317B4014884D8B527A8A

Windows8.1-KB2982791-x86.msu

F542958FEEE3FA666345F3860258140785B2D13A

8BA767FFD015DE5F1A8797C8EDCA09959705F2278505E8F04FB0967DCF9E0DB0

Windows8.1-KB2982791-x86.msu

F542958FEEE3FA666345F3860258140785B2D13A

8BA767FFD015DE5F1A8797C8EDCA09959705F2278505E8F04FB0967DCF9E0DB0

Windows8.1-KB2982791-x64.msu

58F7932767FE400ED0DD94E0F704618E82CC6828

53E36A49784035C5C42B341175997EECA8DE70C477BEF6E49F5AC34ABDA29453

Windows8.1-KB2982791-x86.msu

F542958FEEE3FA666345F3860258140785B2D13A

8BA767FFD015DE5F1A8797C8EDCA09959705F2278505E8F04FB0967DCF9E0DB0

Windows8.1-KB2982791-x86.msu

F542958FEEE3FA666345F3860258140785B2D13A

8BA767FFD015DE5F1A8797C8EDCA09959705F2278505E8F04FB0967DCF9E0DB0

Windows8.1-KB2982791-x64.msu

58F7932767FE400ED0DD94E0F704618E82CC6828

53E36A49784035C5C42B341175997EECA8DE70C477BEF6E49F5AC34ABDA29453

Windows8.1-KB2993651-x86.msu

9B5ED240CCD2E546668C5A733AB7C7BA7B8B9D48

1EB1A64B4CBCC379F995F7C56CC6C404E592A78B30D5317B4014884D8B527A8A

Windows8.1-KB2993651-x86.msu

9B5ED240CCD2E546668C5A733AB7C7BA7B8B9D48

1EB1A64B4CBCC379F995F7C56CC6C404E592A78B30D5317B4014884D8B527A8A

Windows8.1-KB2982791-x64.msu

58F7932767FE400ED0DD94E0F704618E82CC6828

53E36A49784035C5C42B341175997EECA8DE70C477BEF6E49F5AC34ABDA29453

Windows8.1-KB2976897-x64.msu

8FF664B151D191A88954882459518516DBF969C4

D56A0FD1F2602DF567671F37EDAA3A5357F293248F39578762139BF38A923815

Windows8.1-KB2982791-x64.msu

58F7932767FE400ED0DD94E0F704618E82CC6828

53E36A49784035C5C42B341175997EECA8DE70C477BEF6E49F5AC34ABDA29453

Windows8.1-KB2993651-x64.msu

6885B206E0276B2C90DA4D5B4A5051A0FC7BE4F1

E41B4FEC6B9FD50022C1A01A3959A63789F93B295201B59737BF076B94DF2A34

Windows8.1-KB2982791-x64.msu

58F7932767FE400ED0DD94E0F704618E82CC6828

53E36A49784035C5C42B341175997EECA8DE70C477BEF6E49F5AC34ABDA29453

Windows8.1-KB2993651-x64.msu

6885B206E0276B2C90DA4D5B4A5051A0FC7BE4F1

E41B4FEC6B9FD50022C1A01A3959A63789F93B295201B59737BF076B94DF2A34

Windows8.1-KB2993651-x64.msu

6885B206E0276B2C90DA4D5B4A5051A0FC7BE4F1

E41B4FEC6B9FD50022C1A01A3959A63789F93B295201B59737BF076B94DF2A34

Windows8.1-KB2982791-x64.msu

58F7932767FE400ED0DD94E0F704618E82CC6828

53E36A49784035C5C42B341175997EECA8DE70C477BEF6E49F5AC34ABDA29453

Windows8.1-KB2993651-x64.msu

6885B206E0276B2C90DA4D5B4A5051A0FC7BE4F1

E41B4FEC6B9FD50022C1A01A3959A63789F93B295201B59737BF076B94DF2A34

Windows6.1-KB2993651-x86.msu

A3D4402E414CD9EE28244C8FFBED52BF8D10F40D

82CD6F8FBFE5C1707AAD0B73742CD936DFBF1F32B0499A98A5AD87E986CEB2EB

Windows6.1-KB2982791-x86.msu

C9E97709127F363C0FC186FF8488112B274EC475

C19273C60A1C9225D42C8645885FDB27D3A2B9F4C97FBAD1A98F6ADB445936C4

Windows6.1-KB2976897-x86.msu

37EEB8238999CC31E715A0C9F46DB3CA14136CBC

742C06B6371448F90171A4A8E66A8F75F6581700B2DBFC4359B3828AE9AB000B

Windows6.1-KB2993651-x64.msu

90920BD453D94AECCC958E709474C4D8C8D3B788

DC65447F1DCA1E04DBF05C62CEA60365EBA378612E09DF45D06DB64883CE48B7

Windows6.1-KB2993651-x86.msu

A3D4402E414CD9EE28244C8FFBED52BF8D10F40D

82CD6F8FBFE5C1707AAD0B73742CD936DFBF1F32B0499A98A5AD87E986CEB2EB

Windows6.1-KB2982791-x64.msu

8A55F542A8329455F91958C0F5A999E4D03B23A4

3FC98F5AC9A397105B58EA8A999038B319EC99D9181BB55EA931362126E6874C

Windows6.1-KB2982791-x86.msu

C9E97709127F363C0FC186FF8488112B274EC475

C19273C60A1C9225D42C8645885FDB27D3A2B9F4C97FBAD1A98F6ADB445936C4

Windows6.1-KB2976897-x64.msu

E73561CFF97025C928B17B03AEC67C2563E96C1B

43A2D13BE931EFAA88465824DD8CB746C8E44DBA9502689F2F1E5C7CAAA22600

Windows6.1-KB2993651-x64.msu

90920BD453D94AECCC958E709474C4D8C8D3B788

DC65447F1DCA1E04DBF05C62CEA60365EBA378612E09DF45D06DB64883CE48B7

Windows6.1-KB2993651-x64.msu

90920BD453D94AECCC958E709474C4D8C8D3B788

DC65447F1DCA1E04DBF05C62CEA60365EBA378612E09DF45D06DB64883CE48B7

Windows6.1-KB2993651-x64.msu

90920BD453D94AECCC958E709474C4D8C8D3B788

DC65447F1DCA1E04DBF05C62CEA60365EBA378612E09DF45D06DB64883CE48B7

Windows6.1-KB2982791-x64.msu

8A55F542A8329455F91958C0F5A999E4D03B23A4

3FC98F5AC9A397105B58EA8A999038B319EC99D9181BB55EA931362126E6874C

Windows6.1-KB2982791-x64.msu

8A55F542A8329455F91958C0F5A999E4D03B23A4

3FC98F5AC9A397105B58EA8A999038B319EC99D9181BB55EA931362126E6874C

Windows6.1-KB2982791-x86.msu

C9E97709127F363C0FC186FF8488112B274EC475

C19273C60A1C9225D42C8645885FDB27D3A2B9F4C97FBAD1A98F6ADB445936C4

Windows6.1-KB2993651-x86.msu

A3D4402E414CD9EE28244C8FFBED52BF8D10F40D

82CD6F8FBFE5C1707AAD0B73742CD936DFBF1F32B0499A98A5AD87E986CEB2EB

Windows6.1-KB2993651-x86.msu

A3D4402E414CD9EE28244C8FFBED52BF8D10F40D

82CD6F8FBFE5C1707AAD0B73742CD936DFBF1F32B0499A98A5AD87E986CEB2EB

Windows6.1-KB2982791-x64.msu

8A55F542A8329455F91958C0F5A999E4D03B23A4

3FC98F5AC9A397105B58EA8A999038B319EC99D9181BB55EA931362126E6874C

Windows6.1-KB2982791-x86.msu

C9E97709127F363C0FC186FF8488112B274EC475

C19273C60A1C9225D42C8645885FDB27D3A2B9F4C97FBAD1A98F6ADB445936C4

WindowsServer2003-KB2993651-x86-PTG.exe

1EC49BBC1723DDE737BBD7528D7541BBD70B0F8D

C2CD75D21A6E7DA1CF7EA3625E5B9BBB572C7714BC083DEB9D41F53C4915C68D

WindowsServer2003-KB2993651-x86-FRA.exe

42C2D53C214231B55EB98E22EB84282AC5DD12D5

AC47BD5D3720E96AC13E3A50E550ABE1A82C7CFC70AC882205300C7FC27D7CB4

WindowsServer2003-KB2993651-ia64-DEU.exe

CBBFAC811D62C77CE15F1CBB8705B571ED90E9F0

18FDBED2A43C6DD59F6EF87E95CC8754FFE7E0C4B192B5021786D8862333AA68

WindowsServer2003-KB2993651-ia64-FRA.exe

15D34A46516437C9827029527544CCBE4E786351

E252ACD9056280C8472730CBF8774238E795D7DA013FCE82F67E438625EC4BD9

WindowsServer2003-KB2993651-x86-ESN.exe

448390C7330F1A34E8DB4230AD98C9FDF016B719

D4028BE482F620FE3B09806AA5DB1E15D2592194E04B01DEBA7372F6F8338C57

WindowsServer2003-KB2993651-x86-TRK.exe

3F1A3F90D02D46AF95C7A01DA27042621AAF3D69

00E942FBD0638FF87D12935DACC09292A7B579CCB0DBE4C9FA2EA4EC26DD71C6

WindowsServer2003-KB2993651-x86-PTB.exe

92F6AE849142ACEF104C2A1E546BE4CD40B44BD5

BDE34F4F19662FE27ADB600C17BB746DAB53B4EFC66D73F617AA865EF15810E6

WindowsServer2003-KB2993651-x64-CHT.exe

BAEA1904A81324B57FF07DA4BA0BDA7263DC479E

537934661603FE8A1D7C2748841450C5179C9BB27440DBC67ADDE755FBE83658

WindowsServer2003-KB2993651-x64-DEU.exe

D56F1A4251BA4B3EB76A15C8398DB151377526E4

D996B0C2E5EF9F19E46D745F08AB475F3024F31BB3596F6AAE22E3984A1C8B18

WindowsServer2003-KB2982791-x64-CHT.exe

3D63DDB8691C97DB0B3C718B1F484A8B8DFD894F

F8EC5A15592256619876F3F90F2CA843011F496AC908B4348533AC36C8EC3413

WindowsServer2003-KB2982791-x86-NLD.exe

7CEED5BD8F31CCC8AD163585C00FDBF87E103259

B81384CA7676E11397F59A518774E72D49DD29550874AF999E200C524F99F59F

WindowsServer2003-KB2982791-x86-RUS.exe

B3C238EE75FF2D5D031BDA40A4185FFD38C2456E

161FAAD7328540C7CFBFBA89067B2A7D14A014D0AE3CE1CD1F8D4D0E5230E37B

WindowsServer2003-KB2982791-x86-JPN.exe

A0FB733C5C3F92B20916D2276DB70036936C9890

FFFC0B282A4897C1EAB65D322C29C358FCC8C9913C390047064C043A3025F702

WindowsServer2003-KB2982791-x86-DEU.exe

5447096846DA1CE758CDB8394E887384D61D3128

F192454FEC883568A703020965F66B22C72B5B006AD199663B4F38BDE61BE796

WindowsServer2003-KB2982791-x86-CHS.exe

3BBEFCF12054FD7BDB399BAC3F82BE2626115322

2DEFC6C826B1D68A36845F79A261777D59DEB7A06AB4AAEC83AF0C0ABBF8DDD8

WindowsServer2003-KB2982791-ia64-JPN.exe

C752C22F5B0862AC08702BA62AFC419745113092

2223471FADF7C031327237566D8BF555343FA0CB28CF092A4460AA0658B9DBE1

WindowsServer2003-KB2982791-x86-JPN.exe

A0FB733C5C3F92B20916D2276DB70036936C9890

FFFC0B282A4897C1EAB65D322C29C358FCC8C9913C390047064C043A3025F702

WindowsServer2003-KB2982791-x64-ESN.exe

58E43386F51CF536D82773E7EAF1D8FFD3C6B355

7DC637DE186253C5278AC63252EC0D922DFD01A01BFC60F9F1393A3E0BE6FF86

WindowsServer2003-KB2982791-x86-SVE.exe

304945F41FA13575E007D660D56FC487972B0022

B58B14C594FF5B7B9718E9D025875B08C3B98451FA2F666B806A4B2595055C23

WindowsServer2003-KB2982791-x64-RUS.exe

56AEEC2F1BC8592632CCA370C2C3443278C52793

2E0188DC2E3AAB556EA61D15D8AECACF18B5ED5AD85817F7572A039D1197B838

WindowsServer2003-KB2982791-ia64-DEU.exe

F65160BDC73C1B11D5EFE6ED5D9B31BC1833CA8A

C43470D6BF6262D81E7B6DBAC76916EB6143BB4F9550DD049AE401CDFAE8B454

WindowsServer2003-KB2982791-x86-PLK.exe

038E8677A86A63585B7A755B40D6B8B6D206CB0C

39A59E0F1AEE20C83DB32CB49E88EE46FFDCC961B4F8725C99C6073B5C682C98

WindowsServer2003-KB2982791-x86-FRA.exe

FA216347A22386EB88F92C555F9C2F174EF64F29

DFF6288B27C02042711D08883F68A0D5DDB5A619402FD78CA75F3A7A0D5875EA

WindowsServer2003-KB2982791-ia64-ENU.exe

7DE4C78C02A1A79FE37F2E7788B5EB29F9CEC194

C2CF7CFC49AE31978FFB40E40F9FC31418D9493C58FAF9018247A299BF2AC20E

WindowsServer2003-KB2982791-ia64-FRA.exe

763943E25480982F57EB1D4C916C60055F90DC81

8C78A148D26EE3AC8304D2FC4155EA34108ECBCD7667F5D30213CC27B5D0C1C8

WindowsServer2003-KB2982791-ia64-DEU.exe

F65160BDC73C1B11D5EFE6ED5D9B31BC1833CA8A

C43470D6BF6262D81E7B6DBAC76916EB6143BB4F9550DD049AE401CDFAE8B454

WindowsServer2003-KB2982791-x86-HUN.exe

572882CBD0F49F6E9E3D6AD1E285EFF75CEFD3BA

3E1DFBC8F75F25FA82432579E9779087CAC30F3B902C50380634ECABC735BE17

WindowsServer2003-KB2982791-x86-PTB.exe

2B7DE695B6F4F9A8F6F0290F85D4A5FBFE21C1D1

1AD2D80258BE511F5D49DC077C3A3761FF570110898FE94CFD5A5255D4BE2767

WindowsServer2003-KB2982791-x86-SVE.exe

304945F41FA13575E007D660D56FC487972B0022

B58B14C594FF5B7B9718E9D025875B08C3B98451FA2F666B806A4B2595055C23

WindowsServer2003-KB2982791-x64-ESN.exe

58E43386F51CF536D82773E7EAF1D8FFD3C6B355

7DC637DE186253C5278AC63252EC0D922DFD01A01BFC60F9F1393A3E0BE6FF86

WindowsServer2003-KB2982791-x86-ENU.exe

A2168EF11A3FFD9F23AE779B3F4B42328E6AA492

18E1007E01B815E9D24532C1770E6D1FA72156A4B297003F67D97055FAFD64A4

WindowsServer2003-KB2982791-x64-ENU.exe

A2EF91404617113708492C6FD9D9DA339E412EDE

27A132A9D50054C2DB99D720016FC594D21FCF0118DC252DB9DFD438A9AB675D

WindowsServer2003-KB2993651-x86-SVE.exe

78DAA70A0E2BD21AAEE403452F71FE1E9414D008

868953BC7B518333D65F13D748D2F953476E1F1579C9EDD22581C961A24793F9

WindowsServer2003-KB2993651-x86-NLD.exe

6CFBEB031BEB8CABF5A033CD4E106A45AC6E79E9

324D4763BB80B228FCCE7982C57596A7B1CF3FBA99E618984B3F06C0AA6EF8D8

WindowsServer2003-KB2993651-x86-CHT.exe

EDCC39E0076BC33C76B64AF4792D895BFE295598

62102F0E727CE54959E1E9438EB9B4199597CDB2FF9BA11AA12A6DCEF5F485A2

WindowsServer2003-KB2993651-x86-CSY.exe

46C41E35B1DDAB5C77BAE6941A65B84774F37ADF

17574A7FCFA46845DE026189EE9DE9AEB555FF043B085FA36BA1BCD8807D7AFE

WindowsServer2003-KB2993651-x86-PTG.exe

1EC49BBC1723DDE737BBD7528D7541BBD70B0F8D

C2CD75D21A6E7DA1CF7EA3625E5B9BBB572C7714BC083DEB9D41F53C4915C68D

WindowsServer2003-KB2993651-x86-PTG.exe

1EC49BBC1723DDE737BBD7528D7541BBD70B0F8D

C2CD75D21A6E7DA1CF7EA3625E5B9BBB572C7714BC083DEB9D41F53C4915C68D

WindowsServer2003-KB2993651-x86-ENU.exe

6132D5721ACEDC84EE4879088421BBCFB929ECC9

2C571533BA46CD3FEE1A20C705CED069D5532F9632A229E2D263B293415B0ABA

WindowsServer2003-KB2993651-x86-PTB.exe

92F6AE849142ACEF104C2A1E546BE4CD40B44BD5

BDE34F4F19662FE27ADB600C17BB746DAB53B4EFC66D73F617AA865EF15810E6

WindowsServer2003-KB2993651-x64-ITA.exe

331D5C8D1B6A4DBE7257B399DE393058AA50B803

AA3C01BCC11E9850A2F0177059D3D6DA3055E9E8AC634047BD032B191FD05E85

WindowsServer2003-KB2993651-x64-CHS.exe

D3C947009E55C68878C730513F59C1B190723535

CDCA999C4FB3860C7DE20F8F9E85D1853016430DC7BEEF9AD4E223042162BD55

WindowsServer2003-KB2993651-x86-HUN.exe

4F03F3963795758524D966FBFEBB17B3D2F223B1

0BEF0BDCA7506E706C77BC86B51057592B305C74A6C73635FC6F792D1726AA4D

WindowsServer2003-KB2993651-x86-TRK.exe

3F1A3F90D02D46AF95C7A01DA27042621AAF3D69

00E942FBD0638FF87D12935DACC09292A7B579CCB0DBE4C9FA2EA4EC26DD71C6

WindowsServer2003-KB2993651-x64-JPN.exe

D76D0A9CD61E443D57F74E8BC871CF1C9F05D0DF

076496848D9D3035CD3F4CDCAD8A6469F588D27E1DFC82D1D2AE56D6BA94D62F

WindowsServer2003-KB2982791-x86-FRA.exe

FA216347A22386EB88F92C555F9C2F174EF64F29

DFF6288B27C02042711D08883F68A0D5DDB5A619402FD78CA75F3A7A0D5875EA

WindowsServer2003-KB2982791-x86-RUS.exe

B3C238EE75FF2D5D031BDA40A4185FFD38C2456E

161FAAD7328540C7CFBFBA89067B2A7D14A014D0AE3CE1CD1F8D4D0E5230E37B

WindowsServer2003-KB2982791-x86-ITA.exe

BED1F2421DC44DA7AFD99AD70F5AF64E6CCFE10D

592693DE155067BE90EC8BE2474C103910E0244AC70C5638ECCF3DDBBBB60832

WindowsServer2003-KB2982791-ia64-FRA.exe

763943E25480982F57EB1D4C916C60055F90DC81

8C78A148D26EE3AC8304D2FC4155EA34108ECBCD7667F5D30213CC27B5D0C1C8

WindowsServer2003-KB2993651-ia64-ENU.exe

85D91870E443B8480E96A9226E4438C0CE15DB11

F8F02D022CA8BE6E09132CDFAC0DAE84872D76BB7CF03E5B021C1AEB9D9626FF

WindowsServer2003-KB2993651-ia64-FRA.exe

15D34A46516437C9827029527544CCBE4E786351

E252ACD9056280C8472730CBF8774238E795D7DA013FCE82F67E438625EC4BD9

WindowsServer2003-KB2993651-x64-ITA.exe

331D5C8D1B6A4DBE7257B399DE393058AA50B803

AA3C01BCC11E9850A2F0177059D3D6DA3055E9E8AC634047BD032B191FD05E85

WindowsServer2003-KB2993651-x64-RUS.exe

F7585578CF40CEB104E1401253A75888C8661672

45413BB2C12DFDE759DF786C92DDC38A68B3900D582B01D40C1D5A06DD81F15D

WindowsServer2003-KB2993651-x64-RUS.exe

F7585578CF40CEB104E1401253A75888C8661672

45413BB2C12DFDE759DF786C92DDC38A68B3900D582B01D40C1D5A06DD81F15D

WindowsServer2003-KB2993651-x64-CHT.exe

BAEA1904A81324B57FF07DA4BA0BDA7263DC479E

537934661603FE8A1D7C2748841450C5179C9BB27440DBC67ADDE755FBE83658

WindowsServer2003-KB2993651-x64-PTB.exe

DCFDEFB330A0AC48AAEC8A5A207597A8010919A5

1B38B4337F57AB319C93CF9DF0E0A338C36630A83E9265706E58835544D5BE83

WindowsServer2003-KB2993651-x64-PTB.exe

DCFDEFB330A0AC48AAEC8A5A207597A8010919A5

1B38B4337F57AB319C93CF9DF0E0A338C36630A83E9265706E58835544D5BE83

WindowsServer2003-KB2993651-x86-JPN.exe

8E62ACB0E342B1E33FF2C6AF00EE19998B73CBA3

928C408CD06C964CB7327FC9C9C50F45B34E3230A0404C9B390208DA4D6C7FA8

WindowsServer2003-KB2993651-x86-JPN.exe

8E62ACB0E342B1E33FF2C6AF00EE19998B73CBA3

928C408CD06C964CB7327FC9C9C50F45B34E3230A0404C9B390208DA4D6C7FA8

WindowsServer2003-KB2993651-x86-CHS.exe

AE68EE3CDFF9903451687559B49EF7A49E5D2C23

AC6C0E4EB30A0CF42558417F067D7540B9A7628838A1CDA30226A3B1E7D5700C

WindowsServer2003-KB2982791-x86-PLK.exe

038E8677A86A63585B7A755B40D6B8B6D206CB0C

39A59E0F1AEE20C83DB32CB49E88EE46FFDCC961B4F8725C99C6073B5C682C98

WindowsServer2003-KB2982791-x64-JPN.exe

E5E93E08AE0AB17C36300A1EA42E3ED9659B180E

FD55DD6E945E5296BD7DAAFF808A2405904D731E32B68BB4D5E8E86C6D1CB3A1

WindowsServer2003-KB2982791-x86-PTG.exe

CBAB444A326165D157B2C55FEF0FE7220AB584AB

97B52D0C4E30F809BFA0C5CC89FA9DB5186D26A01B684B1771DBF3663D573BB7

WindowsServer2003-KB2982791-x86-PTG.exe

CBAB444A326165D157B2C55FEF0FE7220AB584AB

97B52D0C4E30F809BFA0C5CC89FA9DB5186D26A01B684B1771DBF3663D573BB7

WindowsServer2003-KB2993651-x64-ITA.exe

331D5C8D1B6A4DBE7257B399DE393058AA50B803

AA3C01BCC11E9850A2F0177059D3D6DA3055E9E8AC634047BD032B191FD05E85

WindowsServer2003-KB2993651-x64-FRA.exe

A8534D9A1BB6A7DBD43539CAE5595EA906CD5AD6

C20A182069AC520CC473E3AD6A466DC6955E091C48DAE65345C4CC432209E958

WindowsServer2003-KB2982791-x64-CHS.exe

1CD8FF32202BE02487EFA815CBEF0334E098B1F8

F87054B5795707AD4FD22A1A38DF83312A02C2D46CA27FFB3CCAAD6744F6B48D

WindowsServer2003-KB2982791-x64-ENU.exe

A2EF91404617113708492C6FD9D9DA339E412EDE

27A132A9D50054C2DB99D720016FC594D21FCF0118DC252DB9DFD438A9AB675D

WindowsServer2003-KB2982791-x64-DEU.exe

97972F15387C1F41A1796E49B628ACE398139F0E

0253D801C60F460B8CDAD4B46346F86A211A22F1CF6F888C7F61B838958B2DCD

WindowsServer2003-KB2982791-x64-CHS.exe

1CD8FF32202BE02487EFA815CBEF0334E098B1F8

F87054B5795707AD4FD22A1A38DF83312A02C2D46CA27FFB3CCAAD6744F6B48D

WindowsServer2003-KB2982791-x86-ITA.exe

BED1F2421DC44DA7AFD99AD70F5AF64E6CCFE10D

592693DE155067BE90EC8BE2474C103910E0244AC70C5638ECCF3DDBBBB60832

WindowsServer2003-KB2982791-x86-FRA.exe

FA216347A22386EB88F92C555F9C2F174EF64F29

DFF6288B27C02042711D08883F68A0D5DDB5A619402FD78CA75F3A7A0D5875EA

WindowsServer2003-KB2982791-x86-NLD.exe

7CEED5BD8F31CCC8AD163585C00FDBF87E103259

B81384CA7676E11397F59A518774E72D49DD29550874AF999E200C524F99F59F

WindowsServer2003-KB2982791-x86-CHT.exe

7D19737F0CFFBC00B9BA7FBD52BE790895EB0127

A98D880A778F3941376254151F98CD8593A8D433FC0657CAC55754E6317C5F85

WindowsServer2003-KB2982791-x86-CHT.exe

7D19737F0CFFBC00B9BA7FBD52BE790895EB0127

A98D880A778F3941376254151F98CD8593A8D433FC0657CAC55754E6317C5F85

WindowsServer2003-KB2982791-x86-CSY.exe

4B696D50E4FE6323344C9434C07EF96684DCA34C

FCF3882956139CE417685BA946FD5612114D5E9F656D2D8999B2AA117EBF10CB

WindowsServer2003-KB2993651-ia64-JPN.exe

8EC802888BE21B130DF2B4DF773C19C70F632774

90E64FE82EA857CEF763CCE4443767D3FF3A13EE3D8B115F0E6E9E4C6869B7C5

WindowsServer2003-KB2993651-x64-ENU.exe

EC794DAD92EBD5680FF88B371C9FF8E21D8D5586

6B92297BC63F32BBEE4FEE553415ADBCA8BBB93AE13A880BD4888957AF5FEFF1

WindowsServer2003-KB2993651-x86-SVE.exe

78DAA70A0E2BD21AAEE403452F71FE1E9414D008

868953BC7B518333D65F13D748D2F953476E1F1579C9EDD22581C961A24793F9

WindowsServer2003-KB2993651-x86-NLD.exe

6CFBEB031BEB8CABF5A033CD4E106A45AC6E79E9

324D4763BB80B228FCCE7982C57596A7B1CF3FBA99E618984B3F06C0AA6EF8D8

WindowsServer2003-KB2993651-x86-CHT.exe

EDCC39E0076BC33C76B64AF4792D895BFE295598

62102F0E727CE54959E1E9438EB9B4199597CDB2FF9BA11AA12A6DCEF5F485A2

WindowsServer2003-KB2993651-x86-CSY.exe

46C41E35B1DDAB5C77BAE6941A65B84774F37ADF

17574A7FCFA46845DE026189EE9DE9AEB555FF043B085FA36BA1BCD8807D7AFE

WindowsServer2003-KB2993651-x86-KOR.exe

453E50E8B73CED019C2724150A3D2F4AE7C73C8D

42AC999BE6D79514D2C3908C456F15AE76C65C13E0F4BC11EAF590F2E100F0EE

WindowsServer2003-KB2993651-x64-RUS.exe

F7585578CF40CEB104E1401253A75888C8661672

45413BB2C12DFDE759DF786C92DDC38A68B3900D582B01D40C1D5A06DD81F15D

WindowsServer2003-KB2982791-x86-ENU.exe

A2168EF11A3FFD9F23AE779B3F4B42328E6AA492

18E1007E01B815E9D24532C1770E6D1FA72156A4B297003F67D97055FAFD64A4

WindowsServer2003-KB2982791-x86-CHS.exe

3BBEFCF12054FD7BDB399BAC3F82BE2626115322

2DEFC6C826B1D68A36845F79A261777D59DEB7A06AB4AAEC83AF0C0ABBF8DDD8

WindowsServer2003-KB2982791-x64-FRA.exe

22C879BA0A2B5AB86758DF95BE5167C77BD9740F

865910FC5EAE9173F5E8117722BD7CD3EE04E65C067F145061BFF7AD66CA4F6C

WindowsServer2003-KB2982791-x64-FRA.exe

22C879BA0A2B5AB86758DF95BE5167C77BD9740F

865910FC5EAE9173F5E8117722BD7CD3EE04E65C067F145061BFF7AD66CA4F6C

WindowsServer2003-KB2982791-x64-PTB.exe

2128F9747273F715D471B60B608679AE9B6A7C6E

A0A61E6519BC07C6F50FF0C85F1A0F4B1576C480BCBBDB00822B713C9EDF7F29

WindowsServer2003-KB2982791-ia64-JPN.exe

C752C22F5B0862AC08702BA62AFC419745113092

2223471FADF7C031327237566D8BF555343FA0CB28CF092A4460AA0658B9DBE1

WindowsServer2003-KB2993651-x86-ITA.exe

8DF79ECBA94A598AD63A55E8B6F79EFD4A2F6188

FD5604E2E67BEA4ADFC71E2D1F668D0C08BB3FB23408726632B694A7996375E6

WindowsServer2003-KB2993651-x86-ITA.exe

8DF79ECBA94A598AD63A55E8B6F79EFD4A2F6188

FD5604E2E67BEA4ADFC71E2D1F668D0C08BB3FB23408726632B694A7996375E6

WindowsServer2003-KB2993651-x86-KOR.exe

453E50E8B73CED019C2724150A3D2F4AE7C73C8D

42AC999BE6D79514D2C3908C456F15AE76C65C13E0F4BC11EAF590F2E100F0EE

WindowsServer2003-KB2993651-x86-PTB.exe

92F6AE849142ACEF104C2A1E546BE4CD40B44BD5

BDE34F4F19662FE27ADB600C17BB746DAB53B4EFC66D73F617AA865EF15810E6

WindowsServer2003-KB2993651-x86-TRK.exe

3F1A3F90D02D46AF95C7A01DA27042621AAF3D69

00E942FBD0638FF87D12935DACC09292A7B579CCB0DBE4C9FA2EA4EC26DD71C6

WindowsServer2003-KB2982791-x64-RUS.exe

56AEEC2F1BC8592632CCA370C2C3443278C52793

2E0188DC2E3AAB556EA61D15D8AECACF18B5ED5AD85817F7572A039D1197B838

WindowsServer2003-KB2982791-ia64-ENU.exe

7DE4C78C02A1A79FE37F2E7788B5EB29F9CEC194

C2CF7CFC49AE31978FFB40E40F9FC31418D9493C58FAF9018247A299BF2AC20E

WindowsServer2003-KB2982791-x64-PTB.exe

2128F9747273F715D471B60B608679AE9B6A7C6E

A0A61E6519BC07C6F50FF0C85F1A0F4B1576C480BCBBDB00822B713C9EDF7F29

WindowsServer2003-KB2993651-ia64-FRA.exe

15D34A46516437C9827029527544CCBE4E786351

E252ACD9056280C8472730CBF8774238E795D7DA013FCE82F67E438625EC4BD9

WindowsServer2003-KB2993651-ia64-JPN.exe

8EC802888BE21B130DF2B4DF773C19C70F632774

90E64FE82EA857CEF763CCE4443767D3FF3A13EE3D8B115F0E6E9E4C6869B7C5

WindowsServer2003-KB2993651-ia64-JPN.exe

8EC802888BE21B130DF2B4DF773C19C70F632774

90E64FE82EA857CEF763CCE4443767D3FF3A13EE3D8B115F0E6E9E4C6869B7C5

WindowsServer2003-KB2993651-ia64-JPN.exe

8EC802888BE21B130DF2B4DF773C19C70F632774

90E64FE82EA857CEF763CCE4443767D3FF3A13EE3D8B115F0E6E9E4C6869B7C5

WindowsServer2003-KB2993651-x64-ESN.exe

2EC53FD2F650DC7E0FE82A19F22056C166E0EBB6

0EC5C6732ADA261C7DC2D4F1BF6995D5922CF3B2CDB69606DB231109E4EEC5CF

WindowsServer2003-KB2993651-x64-ESN.exe

2EC53FD2F650DC7E0FE82A19F22056C166E0EBB6

0EC5C6732ADA261C7DC2D4F1BF6995D5922CF3B2CDB69606DB231109E4EEC5CF

WindowsServer2003-KB2993651-x64-ESN.exe

2EC53FD2F650DC7E0FE82A19F22056C166E0EBB6

0EC5C6732ADA261C7DC2D4F1BF6995D5922CF3B2CDB69606DB231109E4EEC5CF

WindowsServer2003-KB2993651-x64-CHT.exe

BAEA1904A81324B57FF07DA4BA0BDA7263DC479E

537934661603FE8A1D7C2748841450C5179C9BB27440DBC67ADDE755FBE83658

WindowsServer2003-KB2982791-x86-NLD.exe

7CEED5BD8F31CCC8AD163585C00FDBF87E103259

B81384CA7676E11397F59A518774E72D49DD29550874AF999E200C524F99F59F

WindowsServer2003-KB2982791-x86-TRK.exe

29CF221593843C9FEDF280BE67151C7D6D9C6FCD

888A6E4A387E380FEDCABC3D5446DB1FA7E8DB2C352A539698FE2148510367B3

WindowsServer2003-KB2982791-x64-DEU.exe

97972F15387C1F41A1796E49B628ACE398139F0E

0253D801C60F460B8CDAD4B46346F86A211A22F1CF6F888C7F61B838958B2DCD

WindowsServer2003-KB2982791-x64-DEU.exe

97972F15387C1F41A1796E49B628ACE398139F0E

0253D801C60F460B8CDAD4B46346F86A211A22F1CF6F888C7F61B838958B2DCD

WindowsServer2003-KB2982791-x64-KOR.exe

87CBC8BEF9A805A1D70DE61DF80666E3C8E16B84

EEAC3146BA8FF69554909970785C48156A91E165A6264453AFFBEFE312884058

WindowsServer2003-KB2982791-x86-SVE.exe

304945F41FA13575E007D660D56FC487972B0022

B58B14C594FF5B7B9718E9D025875B08C3B98451FA2F666B806A4B2595055C23

WindowsServer2003-KB2982791-x86-FRA.exe

FA216347A22386EB88F92C555F9C2F174EF64F29

DFF6288B27C02042711D08883F68A0D5DDB5A619402FD78CA75F3A7A0D5875EA

WindowsServer2003-KB2982791-x86-ITA.exe

BED1F2421DC44DA7AFD99AD70F5AF64E6CCFE10D

592693DE155067BE90EC8BE2474C103910E0244AC70C5638ECCF3DDBBBB60832

WindowsServer2003-KB2982791-x86-CSY.exe

4B696D50E4FE6323344C9434C07EF96684DCA34C

FCF3882956139CE417685BA946FD5612114D5E9F656D2D8999B2AA117EBF10CB

WindowsServer2003-KB2982791-x86-PTB.exe

2B7DE695B6F4F9A8F6F0290F85D4A5FBFE21C1D1

1AD2D80258BE511F5D49DC077C3A3761FF570110898FE94CFD5A5255D4BE2767

WindowsServer2003-KB2982791-x86-PTB.exe

2B7DE695B6F4F9A8F6F0290F85D4A5FBFE21C1D1

1AD2D80258BE511F5D49DC077C3A3761FF570110898FE94CFD5A5255D4BE2767

WindowsServer2003-KB2982791-ia64-DEU.exe

F65160BDC73C1B11D5EFE6ED5D9B31BC1833CA8A

C43470D6BF6262D81E7B6DBAC76916EB6143BB4F9550DD049AE401CDFAE8B454

WindowsServer2003-KB2982791-x64-CHS.exe

1CD8FF32202BE02487EFA815CBEF0334E098B1F8

F87054B5795707AD4FD22A1A38DF83312A02C2D46CA27FFB3CCAAD6744F6B48D

WindowsServer2003-KB2993651-x86-PLK.exe

19486017154B013E5122AC27D3B9C8CACF535338

157DA380BF5138EC479E5D9D29D8880DC28604CBEAAE1CD63D622E969291BD49

WindowsServer2003-KB2993651-x86-PLK.exe

19486017154B013E5122AC27D3B9C8CACF535338

157DA380BF5138EC479E5D9D29D8880DC28604CBEAAE1CD63D622E969291BD49

WindowsServer2003-KB2993651-x86-PLK.exe

19486017154B013E5122AC27D3B9C8CACF535338

157DA380BF5138EC479E5D9D29D8880DC28604CBEAAE1CD63D622E969291BD49

WindowsServer2003-KB2993651-x86-CHS.exe

AE68EE3CDFF9903451687559B49EF7A49E5D2C23

AC6C0E4EB30A0CF42558417F067D7540B9A7628838A1CDA30226A3B1E7D5700C

WindowsServer2003-KB2993651-x86-TRK.exe

3F1A3F90D02D46AF95C7A01DA27042621AAF3D69

00E942FBD0638FF87D12935DACC09292A7B579CCB0DBE4C9FA2EA4EC26DD71C6

WindowsServer2003-KB2993651-x86-DEU.exe

E836A04524704C9E47B7C87F5F7FD89EBBD94DD1

06277F1FC334416881A40C79EF469E25F208CC2192D0A1065D8D2E0F58CCC867

WindowsServer2003-KB2993651-x86-DEU.exe

E836A04524704C9E47B7C87F5F7FD89EBBD94DD1

06277F1FC334416881A40C79EF469E25F208CC2192D0A1065D8D2E0F58CCC867

WindowsServer2003-KB2993651-x86-DEU.exe

E836A04524704C9E47B7C87F5F7FD89EBBD94DD1

06277F1FC334416881A40C79EF469E25F208CC2192D0A1065D8D2E0F58CCC867

WindowsServer2003-KB2993651-x86-KOR.exe

453E50E8B73CED019C2724150A3D2F4AE7C73C8D

42AC999BE6D79514D2C3908C456F15AE76C65C13E0F4BC11EAF590F2E100F0EE

WindowsServer2003-KB2993651-x86-KOR.exe

453E50E8B73CED019C2724150A3D2F4AE7C73C8D

42AC999BE6D79514D2C3908C456F15AE76C65C13E0F4BC11EAF590F2E100F0EE

WindowsServer2003-KB2993651-x64-JPN.exe

D76D0A9CD61E443D57F74E8BC871CF1C9F05D0DF

076496848D9D3035CD3F4CDCAD8A6469F588D27E1DFC82D1D2AE56D6BA94D62F

WindowsServer2003-KB2993651-x64-KOR.exe

C4C973FC4CDABC2A6C2000FE31EB4B877102458F

8789B16AD4FBC9558310138CBDA3129A997F5CB968C7FA2E76165129DC84163E

WindowsServer2003-KB2993651-x64-KOR.exe

C4C973FC4CDABC2A6C2000FE31EB4B877102458F

8789B16AD4FBC9558310138CBDA3129A997F5CB968C7FA2E76165129DC84163E

WindowsServer2003-KB2993651-x64-KOR.exe

C4C973FC4CDABC2A6C2000FE31EB4B877102458F

8789B16AD4FBC9558310138CBDA3129A997F5CB968C7FA2E76165129DC84163E

WindowsServer2003-KB2993651-x86-SVE.exe

78DAA70A0E2BD21AAEE403452F71FE1E9414D008

868953BC7B518333D65F13D748D2F953476E1F1579C9EDD22581C961A24793F9

WindowsServer2003-KB2993651-x86-SVE.exe

78DAA70A0E2BD21AAEE403452F71FE1E9414D008

868953BC7B518333D65F13D748D2F953476E1F1579C9EDD22581C961A24793F9

WindowsServer2003-KB2993651-x86-CSY.exe

46C41E35B1DDAB5C77BAE6941A65B84774F37ADF

17574A7FCFA46845DE026189EE9DE9AEB555FF043B085FA36BA1BCD8807D7AFE

WindowsServer2003-KB2993651-x86-CSY.exe

46C41E35B1DDAB5C77BAE6941A65B84774F37ADF

17574A7FCFA46845DE026189EE9DE9AEB555FF043B085FA36BA1BCD8807D7AFE

WindowsServer2003-KB2993651-x86-FRA.exe

42C2D53C214231B55EB98E22EB84282AC5DD12D5

AC47BD5D3720E96AC13E3A50E550ABE1A82C7CFC70AC882205300C7FC27D7CB4

WindowsServer2003-KB2993651-x86-JPN.exe

8E62ACB0E342B1E33FF2C6AF00EE19998B73CBA3

928C408CD06C964CB7327FC9C9C50F45B34E3230A0404C9B390208DA4D6C7FA8

WindowsServer2003-KB2993651-x86-CHS.exe

AE68EE3CDFF9903451687559B49EF7A49E5D2C23

AC6C0E4EB30A0CF42558417F067D7540B9A7628838A1CDA30226A3B1E7D5700C

WindowsServer2003-KB2993651-x86-ITA.exe

8DF79ECBA94A598AD63A55E8B6F79EFD4A2F6188

FD5604E2E67BEA4ADFC71E2D1F668D0C08BB3FB23408726632B694A7996375E6

WindowsServer2003-KB2993651-x86-PTG.exe

1EC49BBC1723DDE737BBD7528D7541BBD70B0F8D

C2CD75D21A6E7DA1CF7EA3625E5B9BBB572C7714BC083DEB9D41F53C4915C68D

WindowsServer2003-KB2993651-x86-ENU.exe

6132D5721ACEDC84EE4879088421BBCFB929ECC9

2C571533BA46CD3FEE1A20C705CED069D5532F9632A229E2D263B293415B0ABA

WindowsServer2003-KB2993651-x86-PTB.exe

92F6AE849142ACEF104C2A1E546BE4CD40B44BD5

BDE34F4F19662FE27ADB600C17BB746DAB53B4EFC66D73F617AA865EF15810E6

WindowsServer2003-KB2993651-x64-CHS.exe

D3C947009E55C68878C730513F59C1B190723535

CDCA999C4FB3860C7DE20F8F9E85D1853016430DC7BEEF9AD4E223042162BD55

WindowsServer2003-KB2993651-x86-HUN.exe

4F03F3963795758524D966FBFEBB17B3D2F223B1

0BEF0BDCA7506E706C77BC86B51057592B305C74A6C73635FC6F792D1726AA4D

WindowsServer2003-KB2993651-x86-HUN.exe

4F03F3963795758524D966FBFEBB17B3D2F223B1

0BEF0BDCA7506E706C77BC86B51057592B305C74A6C73635FC6F792D1726AA4D

WindowsServer2003-KB2982791-x86-ESN.exe

E5506CA75045CDE492834F7E6BF66B1CAC350C16

EA5C6B090776024C5C8CEC4094A037C40B97CD5D33B8119C7B260C5A13CA0E66

WindowsServer2003-KB2982791-x86-PLK.exe

038E8677A86A63585B7A755B40D6B8B6D206CB0C

39A59E0F1AEE20C83DB32CB49E88EE46FFDCC961B4F8725C99C6073B5C682C98

WindowsServer2003-KB2982791-x86-ENU.exe

A2168EF11A3FFD9F23AE779B3F4B42328E6AA492

18E1007E01B815E9D24532C1770E6D1FA72156A4B297003F67D97055FAFD64A4

WindowsServer2003-KB2982791-ia64-FRA.exe

763943E25480982F57EB1D4C916C60055F90DC81

8C78A148D26EE3AC8304D2FC4155EA34108ECBCD7667F5D30213CC27B5D0C1C8

WindowsServer2003-KB2982791-x64-ESN.exe

58E43386F51CF536D82773E7EAF1D8FFD3C6B355

7DC637DE186253C5278AC63252EC0D922DFD01A01BFC60F9F1393A3E0BE6FF86

WindowsServer2003-KB2982791-x64-JPN.exe

E5E93E08AE0AB17C36300A1EA42E3ED9659B180E

FD55DD6E945E5296BD7DAAFF808A2405904D731E32B68BB4D5E8E86C6D1CB3A1

WindowsServer2003-KB2993651-ia64-ENU.exe

85D91870E443B8480E96A9226E4438C0CE15DB11

F8F02D022CA8BE6E09132CDFAC0DAE84872D76BB7CF03E5B021C1AEB9D9626FF

WindowsServer2003-KB2993651-ia64-FRA.exe

15D34A46516437C9827029527544CCBE4E786351

E252ACD9056280C8472730CBF8774238E795D7DA013FCE82F67E438625EC4BD9

WindowsServer2003-KB2993651-x64-ENU.exe

EC794DAD92EBD5680FF88B371C9FF8E21D8D5586

6B92297BC63F32BBEE4FEE553415ADBCA8BBB93AE13A880BD4888957AF5FEFF1

WindowsServer2003-KB2993651-x64-JPN.exe

D76D0A9CD61E443D57F74E8BC871CF1C9F05D0DF

076496848D9D3035CD3F4CDCAD8A6469F588D27E1DFC82D1D2AE56D6BA94D62F

WindowsServer2003-KB2993651-x64-ITA.exe

331D5C8D1B6A4DBE7257B399DE393058AA50B803

AA3C01BCC11E9850A2F0177059D3D6DA3055E9E8AC634047BD032B191FD05E85

WindowsServer2003-KB2993651-x64-FRA.exe

A8534D9A1BB6A7DBD43539CAE5595EA906CD5AD6

C20A182069AC520CC473E3AD6A466DC6955E091C48DAE65345C4CC432209E958

WindowsServer2003-KB2993651-x64-RUS.exe

F7585578CF40CEB104E1401253A75888C8661672

45413BB2C12DFDE759DF786C92DDC38A68B3900D582B01D40C1D5A06DD81F15D

WindowsServer2003-KB2993651-x64-CHT.exe

BAEA1904A81324B57FF07DA4BA0BDA7263DC479E

537934661603FE8A1D7C2748841450C5179C9BB27440DBC67ADDE755FBE83658

WindowsServer2003-KB2993651-x64-PTB.exe

DCFDEFB330A0AC48AAEC8A5A207597A8010919A5

1B38B4337F57AB319C93CF9DF0E0A338C36630A83E9265706E58835544D5BE83

WindowsServer2003-KB2982791-x64-JPN.exe

E5E93E08AE0AB17C36300A1EA42E3ED9659B180E

FD55DD6E945E5296BD7DAAFF808A2405904D731E32B68BB4D5E8E86C6D1CB3A1

WindowsServer2003-KB2982791-x64-JPN.exe

E5E93E08AE0AB17C36300A1EA42E3ED9659B180E

FD55DD6E945E5296BD7DAAFF808A2405904D731E32B68BB4D5E8E86C6D1CB3A1

WindowsServer2003-KB2982791-x64-ITA.exe

015D55D1BBDB8E3F98D67B3344AAE7C3954C93FB

FF4ADFD708F7B2529CEAE1A3F9F30EE90A84D9A0F3A79600D484C9B43F7999BE

WindowsServer2003-KB2982791-x86-KOR.exe

D2314BCDEBB21D419779CD514374842F5DBF47F9

F7C06BF563C16C60DF9E45D47FBF0E5CD045AABB42E4107F21E5F8803AB1F776

WindowsServer2003-KB2982791-x86-ITA.exe

BED1F2421DC44DA7AFD99AD70F5AF64E6CCFE10D

592693DE155067BE90EC8BE2474C103910E0244AC70C5638ECCF3DDBBBB60832

WindowsServer2003-KB2982791-x64-KOR.exe

87CBC8BEF9A805A1D70DE61DF80666E3C8E16B84

EEAC3146BA8FF69554909970785C48156A91E165A6264453AFFBEFE312884058

WindowsServer2003-KB2982791-x64-CHT.exe

3D63DDB8691C97DB0B3C718B1F484A8B8DFD894F

F8EC5A15592256619876F3F90F2CA843011F496AC908B4348533AC36C8EC3413

WindowsServer2003-KB2982791-x86-NLD.exe

7CEED5BD8F31CCC8AD163585C00FDBF87E103259

B81384CA7676E11397F59A518774E72D49DD29550874AF999E200C524F99F59F

WindowsServer2003-KB2982791-x86-RUS.exe

B3C238EE75FF2D5D031BDA40A4185FFD38C2456E

161FAAD7328540C7CFBFBA89067B2A7D14A014D0AE3CE1CD1F8D4D0E5230E37B

WindowsServer2003-KB2982791-x86-HUN.exe

572882CBD0F49F6E9E3D6AD1E285EFF75CEFD3BA

3E1DFBC8F75F25FA82432579E9779087CAC30F3B902C50380634ECABC735BE17

WindowsServer2003-KB2982791-x64-DEU.exe

97972F15387C1F41A1796E49B628ACE398139F0E

0253D801C60F460B8CDAD4B46346F86A211A22F1CF6F888C7F61B838958B2DCD

WindowsServer2003-KB2982791-x64-ENU.exe

A2EF91404617113708492C6FD9D9DA339E412EDE

27A132A9D50054C2DB99D720016FC594D21FCF0118DC252DB9DFD438A9AB675D

WindowsServer2003-KB2982791-x86-PTG.exe

CBAB444A326165D157B2C55FEF0FE7220AB584AB

97B52D0C4E30F809BFA0C5CC89FA9DB5186D26A01B684B1771DBF3663D573BB7

WindowsServer2003-KB2982791-x86-KOR.exe

D2314BCDEBB21D419779CD514374842F5DBF47F9

F7C06BF563C16C60DF9E45D47FBF0E5CD045AABB42E4107F21E5F8803AB1F776

WindowsServer2003-KB2982791-x86-CHS.exe

3BBEFCF12054FD7BDB399BAC3F82BE2626115322

2DEFC6C826B1D68A36845F79A261777D59DEB7A06AB4AAEC83AF0C0ABBF8DDD8

WindowsServer2003-KB2982791-x86-TRK.exe

29CF221593843C9FEDF280BE67151C7D6D9C6FCD

888A6E4A387E380FEDCABC3D5446DB1FA7E8DB2C352A539698FE2148510367B3

WindowsServer2003-KB2982791-x86-JPN.exe

A0FB733C5C3F92B20916D2276DB70036936C9890

FFFC0B282A4897C1EAB65D322C29C358FCC8C9913C390047064C043A3025F702

WindowsServer2003-KB2982791-x64-ENU.exe

A2EF91404617113708492C6FD9D9DA339E412EDE

27A132A9D50054C2DB99D720016FC594D21FCF0118DC252DB9DFD438A9AB675D

WindowsServer2003-KB2982791-x64-CHS.exe

1CD8FF32202BE02487EFA815CBEF0334E098B1F8

F87054B5795707AD4FD22A1A38DF83312A02C2D46CA27FFB3CCAAD6744F6B48D

WindowsServer2003-KB2982791-x64-CHT.exe

3D63DDB8691C97DB0B3C718B1F484A8B8DFD894F

F8EC5A15592256619876F3F90F2CA843011F496AC908B4348533AC36C8EC3413

WindowsServer2003-KB2982791-x64-FRA.exe

22C879BA0A2B5AB86758DF95BE5167C77BD9740F

865910FC5EAE9173F5E8117722BD7CD3EE04E65C067F145061BFF7AD66CA4F6C

WindowsServer2003-KB2993651-x86-ITA.exe

8DF79ECBA94A598AD63A55E8B6F79EFD4A2F6188

FD5604E2E67BEA4ADFC71E2D1F668D0C08BB3FB23408726632B694A7996375E6

WindowsServer2003-KB2993651-x86-RUS.exe

876520787801CACE1CE3546520B76121F93E5450

389F8BE7BD328C8E2E8A90C67C6F2E4963311968E6D5A1C84E711E985F2BCB68

WindowsServer2003-KB2993651-ia64-ENU.exe

85D91870E443B8480E96A9226E4438C0CE15DB11

F8F02D022CA8BE6E09132CDFAC0DAE84872D76BB7CF03E5B021C1AEB9D9626FF

WindowsServer2003-KB2993651-x86-HUN.exe

4F03F3963795758524D966FBFEBB17B3D2F223B1

0BEF0BDCA7506E706C77BC86B51057592B305C74A6C73635FC6F792D1726AA4D

WindowsServer2003-KB2993651-x86-DEU.exe

E836A04524704C9E47B7C87F5F7FD89EBBD94DD1

06277F1FC334416881A40C79EF469E25F208CC2192D0A1065D8D2E0F58CCC867

WindowsServer2003-KB2993651-x64-ESN.exe

2EC53FD2F650DC7E0FE82A19F22056C166E0EBB6

0EC5C6732ADA261C7DC2D4F1BF6995D5922CF3B2CDB69606DB231109E4EEC5CF

WindowsServer2003-KB2993651-x64-PTB.exe

DCFDEFB330A0AC48AAEC8A5A207597A8010919A5

1B38B4337F57AB319C93CF9DF0E0A338C36630A83E9265706E58835544D5BE83

WindowsServer2003-KB2982791-ia64-JPN.exe

C752C22F5B0862AC08702BA62AFC419745113092

2223471FADF7C031327237566D8BF555343FA0CB28CF092A4460AA0658B9DBE1

WindowsServer2003-KB2982791-x64-FRA.exe

22C879BA0A2B5AB86758DF95BE5167C77BD9740F

865910FC5EAE9173F5E8117722BD7CD3EE04E65C067F145061BFF7AD66CA4F6C

WindowsServer2003-KB2982791-x64-ITA.exe

015D55D1BBDB8E3F98D67B3344AAE7C3954C93FB

FF4ADFD708F7B2529CEAE1A3F9F30EE90A84D9A0F3A79600D484C9B43F7999BE

WindowsServer2003-KB2982791-x64-ITA.exe

015D55D1BBDB8E3F98D67B3344AAE7C3954C93FB

FF4ADFD708F7B2529CEAE1A3F9F30EE90A84D9A0F3A79600D484C9B43F7999BE

WindowsServer2003-KB2982791-x64-PTB.exe

2128F9747273F715D471B60B608679AE9B6A7C6E

A0A61E6519BC07C6F50FF0C85F1A0F4B1576C480BCBBDB00822B713C9EDF7F29

WindowsServer2003-KB2982791-x64-ITA.exe

015D55D1BBDB8E3F98D67B3344AAE7C3954C93FB

FF4ADFD708F7B2529CEAE1A3F9F30EE90A84D9A0F3A79600D484C9B43F7999BE

WindowsServer2003-KB2982791-x86-SVE.exe

304945F41FA13575E007D660D56FC487972B0022

B58B14C594FF5B7B9718E9D025875B08C3B98451FA2F666B806A4B2595055C23

WindowsServer2003-KB2982791-x86-HUN.exe

572882CBD0F49F6E9E3D6AD1E285EFF75CEFD3BA

3E1DFBC8F75F25FA82432579E9779087CAC30F3B902C50380634ECABC735BE17

WindowsServer2003-KB2982791-x86-CSY.exe

4B696D50E4FE6323344C9434C07EF96684DCA34C

FCF3882956139CE417685BA946FD5612114D5E9F656D2D8999B2AA117EBF10CB

WindowsServer2003-KB2993651-x86-JPN.exe

8E62ACB0E342B1E33FF2C6AF00EE19998B73CBA3

928C408CD06C964CB7327FC9C9C50F45B34E3230A0404C9B390208DA4D6C7FA8

WindowsServer2003-KB2993651-x86-PLK.exe

19486017154B013E5122AC27D3B9C8CACF535338

157DA380BF5138EC479E5D9D29D8880DC28604CBEAAE1CD63D622E969291BD49

WindowsServer2003-KB2993651-x86-CHS.exe

AE68EE3CDFF9903451687559B49EF7A49E5D2C23

AC6C0E4EB30A0CF42558417F067D7540B9A7628838A1CDA30226A3B1E7D5700C

WindowsServer2003-KB2993651-x86-ENU.exe

6132D5721ACEDC84EE4879088421BBCFB929ECC9

2C571533BA46CD3FEE1A20C705CED069D5532F9632A229E2D263B293415B0ABA

WindowsServer2003-KB2993651-x64-CHS.exe

D3C947009E55C68878C730513F59C1B190723535

CDCA999C4FB3860C7DE20F8F9E85D1853016430DC7BEEF9AD4E223042162BD55

WindowsServer2003-KB2993651-x64-JPN.exe

D76D0A9CD61E443D57F74E8BC871CF1C9F05D0DF

076496848D9D3035CD3F4CDCAD8A6469F588D27E1DFC82D1D2AE56D6BA94D62F

WindowsServer2003-KB2993651-x64-KOR.exe

C4C973FC4CDABC2A6C2000FE31EB4B877102458F

8789B16AD4FBC9558310138CBDA3129A997F5CB968C7FA2E76165129DC84163E

WindowsServer2003-KB2982791-x86-TRK.exe

29CF221593843C9FEDF280BE67151C7D6D9C6FCD

888A6E4A387E380FEDCABC3D5446DB1FA7E8DB2C352A539698FE2148510367B3

WindowsServer2003-KB2982791-x86-TRK.exe

29CF221593843C9FEDF280BE67151C7D6D9C6FCD

888A6E4A387E380FEDCABC3D5446DB1FA7E8DB2C352A539698FE2148510367B3

WindowsServer2003-KB2982791-x86-ENU.exe

A2168EF11A3FFD9F23AE779B3F4B42328E6AA492

18E1007E01B815E9D24532C1770E6D1FA72156A4B297003F67D97055FAFD64A4

WindowsServer2003-KB2982791-x86-ESN.exe

E5506CA75045CDE492834F7E6BF66B1CAC350C16

EA5C6B090776024C5C8CEC4094A037C40B97CD5D33B8119C7B260C5A13CA0E66

WindowsServer2003-KB2982791-x86-PLK.exe

038E8677A86A63585B7A755B40D6B8B6D206CB0C

39A59E0F1AEE20C83DB32CB49E88EE46FFDCC961B4F8725C99C6073B5C682C98

WindowsServer2003-KB2982791-x86-DEU.exe

5447096846DA1CE758CDB8394E887384D61D3128

F192454FEC883568A703020965F66B22C72B5B006AD199663B4F38BDE61BE796

WindowsServer2003-KB2982791-x86-ESN.exe

E5506CA75045CDE492834F7E6BF66B1CAC350C16

EA5C6B090776024C5C8CEC4094A037C40B97CD5D33B8119C7B260C5A13CA0E66

WindowsServer2003-KB2982791-x86-KOR.exe

D2314BCDEBB21D419779CD514374842F5DBF47F9

F7C06BF563C16C60DF9E45D47FBF0E5CD045AABB42E4107F21E5F8803AB1F776

WindowsServer2003-KB2982791-x64-KOR.exe

87CBC8BEF9A805A1D70DE61DF80666E3C8E16B84

EEAC3146BA8FF69554909970785C48156A91E165A6264453AFFBEFE312884058

WindowsServer2003-KB2982791-x64-RUS.exe

56AEEC2F1BC8592632CCA370C2C3443278C52793

2E0188DC2E3AAB556EA61D15D8AECACF18B5ED5AD85817F7572A039D1197B838

WindowsServer2003-KB2982791-x64-ESN.exe

58E43386F51CF536D82773E7EAF1D8FFD3C6B355

7DC637DE186253C5278AC63252EC0D922DFD01A01BFC60F9F1393A3E0BE6FF86

WindowsServer2003-KB2982791-x86-PTG.exe

CBAB444A326165D157B2C55FEF0FE7220AB584AB

97B52D0C4E30F809BFA0C5CC89FA9DB5186D26A01B684B1771DBF3663D573BB7

WindowsServer2003-KB2982791-x86-KOR.exe

D2314BCDEBB21D419779CD514374842F5DBF47F9

F7C06BF563C16C60DF9E45D47FBF0E5CD045AABB42E4107F21E5F8803AB1F776

WindowsServer2003-KB2982791-x86-HUN.exe

572882CBD0F49F6E9E3D6AD1E285EFF75CEFD3BA

3E1DFBC8F75F25FA82432579E9779087CAC30F3B902C50380634ECABC735BE17

WindowsServer2003-KB2982791-x86-CHS.exe

3BBEFCF12054FD7BDB399BAC3F82BE2626115322

2DEFC6C826B1D68A36845F79A261777D59DEB7A06AB4AAEC83AF0C0ABBF8DDD8

WindowsServer2003-KB2982791-x86-DEU.exe

5447096846DA1CE758CDB8394E887384D61D3128

F192454FEC883568A703020965F66B22C72B5B006AD199663B4F38BDE61BE796

WindowsServer2003-KB2982791-x86-RUS.exe

B3C238EE75FF2D5D031BDA40A4185FFD38C2456E

161FAAD7328540C7CFBFBA89067B2A7D14A014D0AE3CE1CD1F8D4D0E5230E37B

WindowsServer2003-KB2982791-x64-KOR.exe

87CBC8BEF9A805A1D70DE61DF80666E3C8E16B84

EEAC3146BA8FF69554909970785C48156A91E165A6264453AFFBEFE312884058

WindowsServer2003-KB2982791-x86-CHT.exe

7D19737F0CFFBC00B9BA7FBD52BE790895EB0127

A98D880A778F3941376254151F98CD8593A8D433FC0657CAC55754E6317C5F85

WindowsServer2003-KB2982791-x86-CSY.exe

4B696D50E4FE6323344C9434C07EF96684DCA34C

FCF3882956139CE417685BA946FD5612114D5E9F656D2D8999B2AA117EBF10CB

WindowsServer2003-KB2982791-x86-PTB.exe

2B7DE695B6F4F9A8F6F0290F85D4A5FBFE21C1D1

1AD2D80258BE511F5D49DC077C3A3761FF570110898FE94CFD5A5255D4BE2767

WindowsServer2003-KB2982791-x86-ESN.exe

E5506CA75045CDE492834F7E6BF66B1CAC350C16

EA5C6B090776024C5C8CEC4094A037C40B97CD5D33B8119C7B260C5A13CA0E66

WindowsServer2003-KB2982791-x86-DEU.exe

5447096846DA1CE758CDB8394E887384D61D3128

F192454FEC883568A703020965F66B22C72B5B006AD199663B4F38BDE61BE796

WindowsServer2003-KB2982791-x64-RUS.exe

56AEEC2F1BC8592632CCA370C2C3443278C52793

2E0188DC2E3AAB556EA61D15D8AECACF18B5ED5AD85817F7572A039D1197B838

WindowsServer2003-KB2982791-x64-CHT.exe

3D63DDB8691C97DB0B3C718B1F484A8B8DFD894F

F8EC5A15592256619876F3F90F2CA843011F496AC908B4348533AC36C8EC3413

WindowsServer2003-KB2982791-ia64-ENU.exe

7DE4C78C02A1A79FE37F2E7788B5EB29F9CEC194

C2CF7CFC49AE31978FFB40E40F9FC31418D9493C58FAF9018247A299BF2AC20E

WindowsServer2003-KB2982791-ia64-JPN.exe

C752C22F5B0862AC08702BA62AFC419745113092

2223471FADF7C031327237566D8BF555343FA0CB28CF092A4460AA0658B9DBE1

WindowsServer2003-KB2982791-ia64-FRA.exe

763943E25480982F57EB1D4C916C60055F90DC81

8C78A148D26EE3AC8304D2FC4155EA34108ECBCD7667F5D30213CC27B5D0C1C8

WindowsServer2003-KB2982791-ia64-ENU.exe

7DE4C78C02A1A79FE37F2E7788B5EB29F9CEC194

C2CF7CFC49AE31978FFB40E40F9FC31418D9493C58FAF9018247A299BF2AC20E

WindowsServer2003-KB2982791-x64-PTB.exe

2128F9747273F715D471B60B608679AE9B6A7C6E

A0A61E6519BC07C6F50FF0C85F1A0F4B1576C480BCBBDB00822B713C9EDF7F29

WindowsServer2003-KB2982791-x86-JPN.exe

A0FB733C5C3F92B20916D2276DB70036936C9890

FFFC0B282A4897C1EAB65D322C29C358FCC8C9913C390047064C043A3025F702

WindowsServer2003-KB2982791-x86-CHT.exe

7D19737F0CFFBC00B9BA7FBD52BE790895EB0127

A98D880A778F3941376254151F98CD8593A8D433FC0657CAC55754E6317C5F85

WindowsServer2003-KB2993651-ia64-ENU.exe

85D91870E443B8480E96A9226E4438C0CE15DB11

F8F02D022CA8BE6E09132CDFAC0DAE84872D76BB7CF03E5B021C1AEB9D9626FF

WindowsServer2003-KB2982791-ia64-DEU.exe

F65160BDC73C1B11D5EFE6ED5D9B31BC1833CA8A

C43470D6BF6262D81E7B6DBAC76916EB6143BB4F9550DD049AE401CDFAE8B454

WindowsServer2003-KB2993651-x64-FRA.exe

A8534D9A1BB6A7DBD43539CAE5595EA906CD5AD6

C20A182069AC520CC473E3AD6A466DC6955E091C48DAE65345C4CC432209E958

WindowsServer2003-KB2993651-x64-FRA.exe

A8534D9A1BB6A7DBD43539CAE5595EA906CD5AD6

C20A182069AC520CC473E3AD6A466DC6955E091C48DAE65345C4CC432209E958

WindowsServer2003-KB2993651-x64-ENU.exe

EC794DAD92EBD5680FF88B371C9FF8E21D8D5586

6B92297BC63F32BBEE4FEE553415ADBCA8BBB93AE13A880BD4888957AF5FEFF1

WindowsServer2003-KB2993651-x64-ENU.exe

EC794DAD92EBD5680FF88B371C9FF8E21D8D5586

6B92297BC63F32BBEE4FEE553415ADBCA8BBB93AE13A880BD4888957AF5FEFF1

WindowsServer2003-KB2993651-x86-ENU.exe

6132D5721ACEDC84EE4879088421BBCFB929ECC9

2C571533BA46CD3FEE1A20C705CED069D5532F9632A229E2D263B293415B0ABA

WindowsServer2003-KB2993651-ia64-DEU.exe

CBBFAC811D62C77CE15F1CBB8705B571ED90E9F0

18FDBED2A43C6DD59F6EF87E95CC8754FFE7E0C4B192B5021786D8862333AA68

WindowsServer2003-KB2993651-ia64-DEU.exe

CBBFAC811D62C77CE15F1CBB8705B571ED90E9F0

18FDBED2A43C6DD59F6EF87E95CC8754FFE7E0C4B192B5021786D8862333AA68

WindowsServer2003-KB2993651-ia64-DEU.exe

CBBFAC811D62C77CE15F1CBB8705B571ED90E9F0

18FDBED2A43C6DD59F6EF87E95CC8754FFE7E0C4B192B5021786D8862333AA68

WindowsServer2003-KB2993651-x64-DEU.exe

D56F1A4251BA4B3EB76A15C8398DB151377526E4

D996B0C2E5EF9F19E46D745F08AB475F3024F31BB3596F6AAE22E3984A1C8B18

WindowsServer2003-KB2993651-x64-DEU.exe

D56F1A4251BA4B3EB76A15C8398DB151377526E4

D996B0C2E5EF9F19E46D745F08AB475F3024F31BB3596F6AAE22E3984A1C8B18

WindowsServer2003-KB2993651-x64-DEU.exe

D56F1A4251BA4B3EB76A15C8398DB151377526E4

D996B0C2E5EF9F19E46D745F08AB475F3024F31BB3596F6AAE22E3984A1C8B18

WindowsServer2003-KB2993651-x64-CHS.exe

D3C947009E55C68878C730513F59C1B190723535

CDCA999C4FB3860C7DE20F8F9E85D1853016430DC7BEEF9AD4E223042162BD55

WindowsServer2003-KB2993651-x86-ESN.exe

448390C7330F1A34E8DB4230AD98C9FDF016B719

D4028BE482F620FE3B09806AA5DB1E15D2592194E04B01DEBA7372F6F8338C57

WindowsServer2003-KB2993651-x86-ESN.exe

448390C7330F1A34E8DB4230AD98C9FDF016B719

D4028BE482F620FE3B09806AA5DB1E15D2592194E04B01DEBA7372F6F8338C57

WindowsServer2003-KB2993651-x86-ESN.exe

448390C7330F1A34E8DB4230AD98C9FDF016B719

D4028BE482F620FE3B09806AA5DB1E15D2592194E04B01DEBA7372F6F8338C57

WindowsServer2003-KB2993651-x86-NLD.exe

6CFBEB031BEB8CABF5A033CD4E106A45AC6E79E9

324D4763BB80B228FCCE7982C57596A7B1CF3FBA99E618984B3F06C0AA6EF8D8

WindowsServer2003-KB2993651-x86-NLD.exe

6CFBEB031BEB8CABF5A033CD4E106A45AC6E79E9

324D4763BB80B228FCCE7982C57596A7B1CF3FBA99E618984B3F06C0AA6EF8D8

WindowsServer2003-KB2993651-x86-CHT.exe

EDCC39E0076BC33C76B64AF4792D895BFE295598

62102F0E727CE54959E1E9438EB9B4199597CDB2FF9BA11AA12A6DCEF5F485A2

WindowsServer2003-KB2993651-x86-CHT.exe

EDCC39E0076BC33C76B64AF4792D895BFE295598

62102F0E727CE54959E1E9438EB9B4199597CDB2FF9BA11AA12A6DCEF5F485A2

WindowsServer2003-KB2993651-x86-RUS.exe

876520787801CACE1CE3546520B76121F93E5450

389F8BE7BD328C8E2E8A90C67C6F2E4963311968E6D5A1C84E711E985F2BCB68

WindowsServer2003-KB2993651-x86-RUS.exe

876520787801CACE1CE3546520B76121F93E5450

389F8BE7BD328C8E2E8A90C67C6F2E4963311968E6D5A1C84E711E985F2BCB68

WindowsServer2003-KB2993651-x86-RUS.exe

876520787801CACE1CE3546520B76121F93E5450

389F8BE7BD328C8E2E8A90C67C6F2E4963311968E6D5A1C84E711E985F2BCB68

WindowsServer2003-KB2993651-x86-FRA.exe

42C2D53C214231B55EB98E22EB84282AC5DD12D5

AC47BD5D3720E96AC13E3A50E550ABE1A82C7CFC70AC882205300C7FC27D7CB4

WindowsServer2003-KB2993651-x86-FRA.exe

42C2D53C214231B55EB98E22EB84282AC5DD12D5

AC47BD5D3720E96AC13E3A50E550ABE1A82C7CFC70AC882205300C7FC27D7CB4

Windows6.0-KB2982791-x86.msu

A159FDA006E4CCA683FFB6413519254755299913

C89BCA75EAF3853BDE3E7EBD098F50447B95C039C049C092BCF664D61F8B5AFB

Windows6.0-KB2982791-x64.msu

1E80A591FD602C8747C698778223214ED36EEFAD

10D7E71ECF79C137B3BD8BD16BE24F0ED6CE3FB49C5AAD6DBACDED6C444D67B2

Windows6.0-KB2982791-x64.msu

1E80A591FD602C8747C698778223214ED36EEFAD

10D7E71ECF79C137B3BD8BD16BE24F0ED6CE3FB49C5AAD6DBACDED6C444D67B2

Windows6.0-KB2982791-ia64.msu

7A86A8B9E2E2EE4375840C5E64DCACB99A26CBF3

4EEC98AACC1B919CC335EABA9CDA5624291D44033320C571EB280A968B8E62C9

Windows6.0-KB2982791-x64.msu

1E80A591FD602C8747C698778223214ED36EEFAD

10D7E71ECF79C137B3BD8BD16BE24F0ED6CE3FB49C5AAD6DBACDED6C444D67B2

Windows6.0-KB2982791-x86.msu

A159FDA006E4CCA683FFB6413519254755299913

C89BCA75EAF3853BDE3E7EBD098F50447B95C039C049C092BCF664D61F8B5AFB

Windows6.0-KB2993651-x86.msu

954E556263E64C726901595E1F8B1D1CBB6ED310

74D9394912075CF169C6545D03C40A7FFC611110B137BE4914A7BCCF900860BE

Windows6.0-KB2982791-ia64.msu

7A86A8B9E2E2EE4375840C5E64DCACB99A26CBF3

4EEC98AACC1B919CC335EABA9CDA5624291D44033320C571EB280A968B8E62C9

Windows6.0-KB2976897-x86.msu

9F11C2BFCFA22FFBA90A89E2C21A2C3FF39D45C7

6A3AB7AA7AFDCF7DB79B8346E7987B3CA9434A1FDFBA4DDDBC08D4E3C3C1FBDE

Windows6.0-KB2993651-x64.msu

59F68BA024238CB62307B4AC3F0ED4A4883737DD

8CC226A10C33E20B17FE4B9CDCCA19A6C00A5626A64F35EF8A703828C77B87EB

Windows6.0-KB2993651-ia64.msu

02F16395EC1F25B2AF10ABD09FD252422EF0FC47

801233B28BA1412C857B1EB69D295EADCAF98619722B9FAD4F2FCFE436EB8666

Windows6.0-KB2993651-ia64.msu

02F16395EC1F25B2AF10ABD09FD252422EF0FC47

801233B28BA1412C857B1EB69D295EADCAF98619722B9FAD4F2FCFE436EB8666

Windows6.0-KB2993651-ia64.msu

02F16395EC1F25B2AF10ABD09FD252422EF0FC47

801233B28BA1412C857B1EB69D295EADCAF98619722B9FAD4F2FCFE436EB8666

Windows6.0-KB2993651-x64.msu

59F68BA024238CB62307B4AC3F0ED4A4883737DD

8CC226A10C33E20B17FE4B9CDCCA19A6C00A5626A64F35EF8A703828C77B87EB

Windows6.0-KB2976897-x64.msu

13849908A5C3A652C6D1BC01DA4B959EDAA17294

00120EDD489BD054FE224171BCC4A851B78F1483C2D6E43D63AC583677888F89

Windows6.0-KB2982791-x86.msu

A159FDA006E4CCA683FFB6413519254755299913

C89BCA75EAF3853BDE3E7EBD098F50447B95C039C049C092BCF664D61F8B5AFB

Windows6.0-KB2982791-ia64.msu

7A86A8B9E2E2EE4375840C5E64DCACB99A26CBF3

4EEC98AACC1B919CC335EABA9CDA5624291D44033320C571EB280A968B8E62C9

Windows6.0-KB2982791-ia64.msu

7A86A8B9E2E2EE4375840C5E64DCACB99A26CBF3

4EEC98AACC1B919CC335EABA9CDA5624291D44033320C571EB280A968B8E62C9

Windows6.0-KB2993651-x64.msu

59F68BA024238CB62307B4AC3F0ED4A4883737DD

8CC226A10C33E20B17FE4B9CDCCA19A6C00A5626A64F35EF8A703828C77B87EB

Windows6.0-KB2993651-x86.msu

954E556263E64C726901595E1F8B1D1CBB6ED310

74D9394912075CF169C6545D03C40A7FFC611110B137BE4914A7BCCF900860BE

Windows6.0-KB2993651-x86.msu

954E556263E64C726901595E1F8B1D1CBB6ED310

74D9394912075CF169C6545D03C40A7FFC611110B137BE4914A7BCCF900860BE

Windows6.0-KB2976897-ia64.msu

19B6C40E450269E0D3D97E8D1BAA9B6822EF6F14

7254A872254A04BFEBE712D4A5E0DEB995A60A15CECC9B70F11347E9C03F76CC

Windows6.0-KB2982791-x86.msu

A159FDA006E4CCA683FFB6413519254755299913

C89BCA75EAF3853BDE3E7EBD098F50447B95C039C049C092BCF664D61F8B5AFB

Windows6.0-KB2993651-x64.msu

59F68BA024238CB62307B4AC3F0ED4A4883737DD

8CC226A10C33E20B17FE4B9CDCCA19A6C00A5626A64F35EF8A703828C77B87EB

Windows6.0-KB2993651-x86.msu

954E556263E64C726901595E1F8B1D1CBB6ED310

74D9394912075CF169C6545D03C40A7FFC611110B137BE4914A7BCCF900860BE

Windows6.0-KB2982791-x64.msu

1E80A591FD602C8747C698778223214ED36EEFAD

10D7E71ECF79C137B3BD8BD16BE24F0ED6CE3FB49C5AAD6DBACDED6C444D67B2

Windows6.0-KB2993651-ia64.msu

02F16395EC1F25B2AF10ABD09FD252422EF0FC47

801233B28BA1412C857B1EB69D295EADCAF98619722B9FAD4F2FCFE436EB8666

Windows6.1-KB2982791-ia64.msu

C0A1C9D80F08EA6EFC0F40504E362037850F7CE8

E8DCA55B03BA997811175D84162EDA579FA56A48260058BC94B7333333007D6C

Windows6.1-KB2993651-x64.msu

90920BD453D94AECCC958E709474C4D8C8D3B788

DC65447F1DCA1E04DBF05C62CEA60365EBA378612E09DF45D06DB64883CE48B7

Windows6.1-KB2982791-x64.msu

8A55F542A8329455F91958C0F5A999E4D03B23A4

3FC98F5AC9A397105B58EA8A999038B319EC99D9181BB55EA931362126E6874C

Windows6.1-KB2976897-x64.msu

E73561CFF97025C928B17B03AEC67C2563E96C1B

43A2D13BE931EFAA88465824DD8CB746C8E44DBA9502689F2F1E5C7CAAA22600

Windows6.1-KB2982791-ia64.msu

C0A1C9D80F08EA6EFC0F40504E362037850F7CE8

E8DCA55B03BA997811175D84162EDA579FA56A48260058BC94B7333333007D6C

Windows6.1-KB2982791-ia64.msu

C0A1C9D80F08EA6EFC0F40504E362037850F7CE8

E8DCA55B03BA997811175D84162EDA579FA56A48260058BC94B7333333007D6C

Windows6.1-KB2993651-ia64.msu

A2462BDB5D6E381B0849896008879CFB9101DB87

5DA667766CC03DAC1C16AF756FF80D89B80BECE09D36B177B13C24C92A5ADFE6

Windows6.1-KB2993651-ia64.msu

A2462BDB5D6E381B0849896008879CFB9101DB87

5DA667766CC03DAC1C16AF756FF80D89B80BECE09D36B177B13C24C92A5ADFE6

Windows6.1-KB2993651-ia64.msu

A2462BDB5D6E381B0849896008879CFB9101DB87

5DA667766CC03DAC1C16AF756FF80D89B80BECE09D36B177B13C24C92A5ADFE6

Windows6.1-KB2993651-x64.msu

90920BD453D94AECCC958E709474C4D8C8D3B788

DC65447F1DCA1E04DBF05C62CEA60365EBA378612E09DF45D06DB64883CE48B7

Windows6.1-KB2993651-x64.msu

90920BD453D94AECCC958E709474C4D8C8D3B788

DC65447F1DCA1E04DBF05C62CEA60365EBA378612E09DF45D06DB64883CE48B7

Windows6.1-KB2993651-ia64.msu

A2462BDB5D6E381B0849896008879CFB9101DB87

5DA667766CC03DAC1C16AF756FF80D89B80BECE09D36B177B13C24C92A5ADFE6

Windows6.1-KB2982791-x64.msu

8A55F542A8329455F91958C0F5A999E4D03B23A4

3FC98F5AC9A397105B58EA8A999038B319EC99D9181BB55EA931362126E6874C

Windows6.1-KB2982791-x64.msu

8A55F542A8329455F91958C0F5A999E4D03B23A4

3FC98F5AC9A397105B58EA8A999038B319EC99D9181BB55EA931362126E6874C

Windows6.1-KB2982791-x64.msu

8A55F542A8329455F91958C0F5A999E4D03B23A4

3FC98F5AC9A397105B58EA8A999038B319EC99D9181BB55EA931362126E6874C

Windows6.1-KB2993651-x64.msu

90920BD453D94AECCC958E709474C4D8C8D3B788

DC65447F1DCA1E04DBF05C62CEA60365EBA378612E09DF45D06DB64883CE48B7

Windows6.1-KB2982791-ia64.msu

C0A1C9D80F08EA6EFC0F40504E362037850F7CE8

E8DCA55B03BA997811175D84162EDA579FA56A48260058BC94B7333333007D6C

Windows6.1-KB2976897-ia64.msu

D7772129269C3050B322B045B6FA81FD81509B7E

572A9D6BCEB3E33AA3964FAA1B1D2146F607940E7910425AF681C7D51C925A66

Windows6.0-KB2982791-x64.msu

1E80A591FD602C8747C698778223214ED36EEFAD

10D7E71ECF79C137B3BD8BD16BE24F0ED6CE3FB49C5AAD6DBACDED6C444D67B2

Windows6.0-KB2993651-x86.msu

954E556263E64C726901595E1F8B1D1CBB6ED310

74D9394912075CF169C6545D03C40A7FFC611110B137BE4914A7BCCF900860BE

Windows6.0-KB2993651-x64.msu

59F68BA024238CB62307B4AC3F0ED4A4883737DD

8CC226A10C33E20B17FE4B9CDCCA19A6C00A5626A64F35EF8A703828C77B87EB

Windows6.0-KB2982791-x86.msu

A159FDA006E4CCA683FFB6413519254755299913

C89BCA75EAF3853BDE3E7EBD098F50447B95C039C049C092BCF664D61F8B5AFB

Windows6.0-KB2993651-x86.msu

954E556263E64C726901595E1F8B1D1CBB6ED310

74D9394912075CF169C6545D03C40A7FFC611110B137BE4914A7BCCF900860BE

Windows6.0-KB2993651-x64.msu

59F68BA024238CB62307B4AC3F0ED4A4883737DD

8CC226A10C33E20B17FE4B9CDCCA19A6C00A5626A64F35EF8A703828C77B87EB

Windows6.0-KB2982791-x64.msu

1E80A591FD602C8747C698778223214ED36EEFAD

10D7E71ECF79C137B3BD8BD16BE24F0ED6CE3FB49C5AAD6DBACDED6C444D67B2

Windows6.0-KB2982791-x86.msu

A159FDA006E4CCA683FFB6413519254755299913

C89BCA75EAF3853BDE3E7EBD098F50447B95C039C049C092BCF664D61F8B5AFB

Windows6.0-KB2976897-x86.msu

9F11C2BFCFA22FFBA90A89E2C21A2C3FF39D45C7

6A3AB7AA7AFDCF7DB79B8346E7987B3CA9434A1FDFBA4DDDBC08D4E3C3C1FBDE

Windows6.0-KB2982791-x86.msu

A159FDA006E4CCA683FFB6413519254755299913

C89BCA75EAF3853BDE3E7EBD098F50447B95C039C049C092BCF664D61F8B5AFB

Windows6.0-KB2982791-x64.msu

1E80A591FD602C8747C698778223214ED36EEFAD

10D7E71ECF79C137B3BD8BD16BE24F0ED6CE3FB49C5AAD6DBACDED6C444D67B2

Windows6.0-KB2982791-x86.msu

A159FDA006E4CCA683FFB6413519254755299913

C89BCA75EAF3853BDE3E7EBD098F50447B95C039C049C092BCF664D61F8B5AFB

Windows6.0-KB2976897-x64.msu

13849908A5C3A652C6D1BC01DA4B959EDAA17294

00120EDD489BD054FE224171BCC4A851B78F1483C2D6E43D63AC583677888F89

Windows6.0-KB2993651-x64.msu

59F68BA024238CB62307B4AC3F0ED4A4883737DD

8CC226A10C33E20B17FE4B9CDCCA19A6C00A5626A64F35EF8A703828C77B87EB

Windows6.0-KB2993651-x86.msu

954E556263E64C726901595E1F8B1D1CBB6ED310

74D9394912075CF169C6545D03C40A7FFC611110B137BE4914A7BCCF900860BE

Windows6.0-KB2993651-x86.msu

954E556263E64C726901595E1F8B1D1CBB6ED310

74D9394912075CF169C6545D03C40A7FFC611110B137BE4914A7BCCF900860BE

Windows6.0-KB2993651-x64.msu

59F68BA024238CB62307B4AC3F0ED4A4883737DD

8CC226A10C33E20B17FE4B9CDCCA19A6C00A5626A64F35EF8A703828C77B87EB

Windows6.0-KB2982791-x64.msu

1E80A591FD602C8747C698778223214ED36EEFAD

10D7E71ECF79C137B3BD8BD16BE24F0ED6CE3FB49C5AAD6DBACDED6C444D67B2

WindowsServer2003-KB2993651-x64-ENU.exe

EC794DAD92EBD5680FF88B371C9FF8E21D8D5586

6B92297BC63F32BBEE4FEE553415ADBCA8BBB93AE13A880BD4888957AF5FEFF1

WindowsServer2003-KB2993651-x64-JPN.exe

D76D0A9CD61E443D57F74E8BC871CF1C9F05D0DF

076496848D9D3035CD3F4CDCAD8A6469F588D27E1DFC82D1D2AE56D6BA94D62F

WindowsServer2003-KB2993651-x64-ENU.exe

EC794DAD92EBD5680FF88B371C9FF8E21D8D5586

6B92297BC63F32BBEE4FEE553415ADBCA8BBB93AE13A880BD4888957AF5FEFF1

WindowsServer2003-KB2982791-x64-ENU.exe

A2EF91404617113708492C6FD9D9DA339E412EDE

27A132A9D50054C2DB99D720016FC594D21FCF0118DC252DB9DFD438A9AB675D

WindowsServer2003-KB2982791-x64-ENU.exe

A2EF91404617113708492C6FD9D9DA339E412EDE

27A132A9D50054C2DB99D720016FC594D21FCF0118DC252DB9DFD438A9AB675D

WindowsServer2003-KB2982791-x64-JPN.exe

E5E93E08AE0AB17C36300A1EA42E3ED9659B180E

FD55DD6E945E5296BD7DAAFF808A2405904D731E32B68BB4D5E8E86C6D1CB3A1

WindowsServer2003-KB2982791-x64-ENU.exe

A2EF91404617113708492C6FD9D9DA339E412EDE

27A132A9D50054C2DB99D720016FC594D21FCF0118DC252DB9DFD438A9AB675D

WindowsServer2003-KB2993651-x64-JPN.exe

D76D0A9CD61E443D57F74E8BC871CF1C9F05D0DF

076496848D9D3035CD3F4CDCAD8A6469F588D27E1DFC82D1D2AE56D6BA94D62F

WindowsServer2003-KB2993651-x64-JPN.exe

D76D0A9CD61E443D57F74E8BC871CF1C9F05D0DF

076496848D9D3035CD3F4CDCAD8A6469F588D27E1DFC82D1D2AE56D6BA94D62F

WindowsServer2003-KB2993651-x64-JPN.exe

D76D0A9CD61E443D57F74E8BC871CF1C9F05D0DF

076496848D9D3035CD3F4CDCAD8A6469F588D27E1DFC82D1D2AE56D6BA94D62F

WindowsServer2003-KB2993651-x64-ENU.exe

EC794DAD92EBD5680FF88B371C9FF8E21D8D5586

6B92297BC63F32BBEE4FEE553415ADBCA8BBB93AE13A880BD4888957AF5FEFF1

WindowsServer2003-KB2993651-x64-ENU.exe

EC794DAD92EBD5680FF88B371C9FF8E21D8D5586

6B92297BC63F32BBEE4FEE553415ADBCA8BBB93AE13A880BD4888957AF5FEFF1

WindowsServer2003-KB2982791-x64-JPN.exe

E5E93E08AE0AB17C36300A1EA42E3ED9659B180E

FD55DD6E945E5296BD7DAAFF808A2405904D731E32B68BB4D5E8E86C6D1CB3A1

WindowsServer2003-KB2982791-x64-JPN.exe

E5E93E08AE0AB17C36300A1EA42E3ED9659B180E

FD55DD6E945E5296BD7DAAFF808A2405904D731E32B68BB4D5E8E86C6D1CB3A1

WindowsServer2003-KB2982791-x64-JPN.exe

E5E93E08AE0AB17C36300A1EA42E3ED9659B180E

FD55DD6E945E5296BD7DAAFF808A2405904D731E32B68BB4D5E8E86C6D1CB3A1

WindowsServer2003-KB2982791-x64-ENU.exe

A2EF91404617113708492C6FD9D9DA339E412EDE

27A132A9D50054C2DB99D720016FC594D21FCF0118DC252DB9DFD438A9AB675D

WindowsXP-KB2982791-x86-Embedded-ESN.exe

0EDF9D241E4EE90B4472EA2421C4E2BE1F5F9EA5

CA08BC2C598BB7FBD5AFB65E633179B476BAFC6AAD3A2C4ECD8D88E1BD5638CC

WindowsXP-KB2982791-x86-Embedded-PTG.exe

00F7D6BEDA0F2C1AE547090B22A645A130EE91C9

2CA7AA16A789EDD14215972A001BDCF21B720E6124BF0EFE186A7E8390D7AE11

WindowsXP-KB2982791-x86-Embedded-TRK.exe

B8C157699502F85AA803FAA6FE66D24DC0031DA8

7D62B2D68DF122BD58FA52FA91275F6F46D7677407307A53FE9A89BF7EE164E2

WindowsXP-KB2982791-x86-Embedded-DEU.exe

3903E053C2FDD6555226C45E11D1F28282C946DB

F3FF2A92BFC5822F7F549ACEEC4C884C0A5C272D1C897BC03F0D46C398283B62

WindowsXP-KB2982791-x86-Embedded-HUN.exe

97D388C87E2C9DE914F6CA56CAF02E4D262BBE43

C6D3417C554F726ACE3E02CE6BD70E759F104C236167E90021EC89C65832FF48

WindowsXP-KB2982791-x86-Embedded-ARA.exe

B75B937E4A1E47B99A8195F2BFCDFCF7426FB82F

3681CCB1572FE285C390D6E50B1D0CE13E66A234B46D18C9B7D39F129FB059D0

WindowsXP-KB2982791-x86-Embedded-FRA.exe

2A4F3CC7644400CED576E10330FED0D73603AF7E

1C883D424C4B02DF1DAE98DE66168A26EC190E249E3A7A2D6E1373A1ED2D2F66

WindowsXP-KB2982791-x86-Embedded-TRK.exe

B8C157699502F85AA803FAA6FE66D24DC0031DA8

7D62B2D68DF122BD58FA52FA91275F6F46D7677407307A53FE9A89BF7EE164E2

WindowsXP-KB2982791-x86-Embedded-ITA.exe

9D189255451991C736989B4183ECB58271A2F97E

7EB21682429375031A79750F66B85F9CAFA0E53016D29D3C3AE3EA7313DE7F29

WindowsXP-KB2982791-x86-Embedded-FRA.exe

2A4F3CC7644400CED576E10330FED0D73603AF7E

1C883D424C4B02DF1DAE98DE66168A26EC190E249E3A7A2D6E1373A1ED2D2F66

WindowsXP-KB2982791-x86-Embedded-CHT.exe

CD498E5B0843C6C9FF01920066D53AFDBA6942CD

572EBB0D1158294E9C45688CE57F8E6EA280B8AE8D9052017CFD639EE1AE3509

WindowsXP-KB2982791-x86-Embedded-NLD.exe

FFAC6D521F6B721D3E9E880D8FE95D085F30B9AD

F6DBCF14B1EB8B8436A56A755785BE596C34543427CB09861BC6A37F27C3DFB4

WindowsXP-KB2982791-x86-Embedded-DEU.exe

3903E053C2FDD6555226C45E11D1F28282C946DB

F3FF2A92BFC5822F7F549ACEEC4C884C0A5C272D1C897BC03F0D46C398283B62

WindowsXP-KB2982791-x86-Embedded-CHT.exe

CD498E5B0843C6C9FF01920066D53AFDBA6942CD

572EBB0D1158294E9C45688CE57F8E6EA280B8AE8D9052017CFD639EE1AE3509

WindowsXP-KB2982791-x86-Embedded-CSY.exe

22791F14603FAFA246964A4D90DA1BCE72597218

48FB606CA1E5987EC820E60BD75FF6BE17186F5580005E169CA7F7707D320FFA

WindowsXP-KB2982791-x86-Embedded-NLD.exe

FFAC6D521F6B721D3E9E880D8FE95D085F30B9AD

F6DBCF14B1EB8B8436A56A755785BE596C34543427CB09861BC6A37F27C3DFB4

WindowsXP-KB2982791-x86-Embedded-NOR.exe

9E9B50DDD0900A36E49C3B86BF8BD00CBB0E9C9F

439B64CAF5AC854B43DD9C884C594EAB582280CDBD65F3E489447B4C32A4853C

WindowsXP-KB2982791-x86-Embedded-ELL.exe

0436FD7CC5AF37C819BB7AFEEF0E4F3A421ACBB7

42F36E6AB2FB2529CC1A6DB09FEB42924AB50DC9B780E0B10B224822E912DEDF

WindowsXP-KB2982791-x86-Embedded-JPN.exe

BEEE13FA6DA5A263A62EFD16D12C23DCF1C96ACD

F4BE0581A7C684974A0F9EFD67CE90AE826ECA86C3092A9557626B18A027A53D

WindowsXP-KB2982791-x86-Embedded-RUS.exe

BD102E24FF16DC0B08A0674A27926B72C7AA7E3F

E80FA7305495AC8C204B68ED34717C989C49CC92F7472FEFE7FEF1A6F7ABA5AF

WindowsXP-KB2993651-x86-Embedded-RUS.exe

002BB2C400900D7EEB4B3D560031A2EFA8163E03

2DEEBCD5741E8E75589A6239014B5BCF15A3F62332C5F2A4FB4DCABE439C8512

WindowsXP-KB2993651-x86-Embedded-NOR.exe

99F14C2860651C783918ABDBA59A8400809BBE85

95CA52873C4B7864DF1C4C62900EF9BC2529DC11644377C6DA757DD2DA2ECF57

WindowsXP-KB2993651-x86-Embedded-PTG.exe

72D69B8110AABC762B9E6D1246AC2FA5D47C3F91

72F1483E5DB8DD97068994E3D4FAB31C2C23D19227EDE48F2A30A83B7D71ABB2

WindowsXP-KB2993651-x86-Embedded-JPN.exe

C775CACE8A6DD521504D02E40F74EE62B5CEEBBD

E2BC8D6AA46FD769E4F5351C026334178FB4F2407D7C47F4026B3C1BA7EEE9BC

WindowsXP-KB2993651-x86-Embedded-PTB.exe

36D8D615BCE5EE38CA85C2AB60B097370184E0D4

C8259006300C0EBBEF4722EB10F259E5F9872051EA7535537878FA3858CE1F4A

WindowsXP-KB2993651-x86-Embedded-ARA.exe

D2D0552AA7993A6121FFAC090D5D51DA8D0FFE7F

1AAD04A7A134023C2B805EF2E1AD2E178639AB434BFD448FDAE5D374E5170791

WindowsXP-KB2993651-x86-Embedded-CHT.exe

225A8F53060EEA0D0202BEF516D0D4023E972A97

9909F537B79AD9F43C894C731F28EC77868464AF25C14FB502898EC16E04C8FC

WindowsXP-KB2993651-x86-Embedded-CHT.exe

225A8F53060EEA0D0202BEF516D0D4023E972A97

9909F537B79AD9F43C894C731F28EC77868464AF25C14FB502898EC16E04C8FC

WindowsXP-KB2993651-x86-Embedded-CHT.exe

225A8F53060EEA0D0202BEF516D0D4023E972A97

9909F537B79AD9F43C894C731F28EC77868464AF25C14FB502898EC16E04C8FC

WindowsXP-KB2993651-x86-Embedded-DEU.exe

2868E8443780D722E627B131C341660D30D0F461

42C097EC4BAFE9289F579CDB0FA188191677647632834949B14E8D7155FEFE62

WindowsXP-KB2993651-x86-Embedded-CSY.exe

ABA8296FCB7AD3AA7C7D91C6CD4707F8FD245D00

E7A546FA9365A067832E424EACDB234AE0D02384F10333D6E3EA4B1D6DD8D8F4

WindowsXP-KB2993651-x86-Embedded-HUN.exe

32DFB1ED25A86298BAD14BDDA1499DC207F51044

E6BFFDE4B196A9D1CF2627F6892043B04A0A158D2A78A91E49BA0FC0FE4BA4FC

WindowsXP-KB2993651-x86-Embedded-DEU.exe

2868E8443780D722E627B131C341660D30D0F461

42C097EC4BAFE9289F579CDB0FA188191677647632834949B14E8D7155FEFE62

WindowsXP-KB2982791-x86-Embedded-ENU.exe

B277CC002C9A906D62EAEFD5A375BBCDA04F312B

F1506A531F74F769AE784F8BBF25BA1616704950DF0ECF368B7AC8C79B80E53D

WindowsXP-KB2993651-x86-Embedded-HUN.exe

32DFB1ED25A86298BAD14BDDA1499DC207F51044

E6BFFDE4B196A9D1CF2627F6892043B04A0A158D2A78A91E49BA0FC0FE4BA4FC

WindowsXP-KB2993651-x86-Embedded-HUN.exe

32DFB1ED25A86298BAD14BDDA1499DC207F51044

E6BFFDE4B196A9D1CF2627F6892043B04A0A158D2A78A91E49BA0FC0FE4BA4FC

WindowsXP-KB2993651-x86-Embedded-ENU.exe

60107E4EED4850513F41778AD3A9CAEF35D893B8

64189E0ABD2CD53DE65D6E18157817ED11CAB350D54A6E851F2904F03DD32E06

WindowsXP-KB2993651-x86-Embedded-ENU.exe

60107E4EED4850513F41778AD3A9CAEF35D893B8

64189E0ABD2CD53DE65D6E18157817ED11CAB350D54A6E851F2904F03DD32E06

WindowsXP-KB2993651-x86-Embedded-ENU.exe

60107E4EED4850513F41778AD3A9CAEF35D893B8

64189E0ABD2CD53DE65D6E18157817ED11CAB350D54A6E851F2904F03DD32E06

WindowsXP-KB2993651-x86-Embedded-NOR.exe

99F14C2860651C783918ABDBA59A8400809BBE85

95CA52873C4B7864DF1C4C62900EF9BC2529DC11644377C6DA757DD2DA2ECF57

WindowsXP-KB2993651-x86-Embedded-SVE.exe

8369EDDC1D00746D02BA317DB6869618653D4BAF

7E34ADA9BA68FEA296CF5CCED2B378590D3B678A1E706942835B7414782C89E4

WindowsXP-KB2993651-x86-Embedded-RUS.exe

002BB2C400900D7EEB4B3D560031A2EFA8163E03

2DEEBCD5741E8E75589A6239014B5BCF15A3F62332C5F2A4FB4DCABE439C8512

WindowsXP-KB2993651-x86-Embedded-NOR.exe

99F14C2860651C783918ABDBA59A8400809BBE85

95CA52873C4B7864DF1C4C62900EF9BC2529DC11644377C6DA757DD2DA2ECF57

WindowsXP-KB2993651-x86-Embedded-NOR.exe

99F14C2860651C783918ABDBA59A8400809BBE85

95CA52873C4B7864DF1C4C62900EF9BC2529DC11644377C6DA757DD2DA2ECF57

WindowsXP-KB2982791-x86-Embedded-CSY.exe

22791F14603FAFA246964A4D90DA1BCE72597218

48FB606CA1E5987EC820E60BD75FF6BE17186F5580005E169CA7F7707D320FFA

WindowsXP-KB2993651-x86-Embedded-ENU.exe

60107E4EED4850513F41778AD3A9CAEF35D893B8

64189E0ABD2CD53DE65D6E18157817ED11CAB350D54A6E851F2904F03DD32E06

WindowsXP-KB2982791-x86-Embedded-PLK.exe

C22990BC2FFBD94459A56EC0C457895BDCBA72CA

AE40CD000A2E40E2675DC6AF08C8B8E946AF058B2BDA17EC0BB0D69C1C0B51E5

WindowsXP-KB2982791-x86-Embedded-ESN.exe

0EDF9D241E4EE90B4472EA2421C4E2BE1F5F9EA5

CA08BC2C598BB7FBD5AFB65E633179B476BAFC6AAD3A2C4ECD8D88E1BD5638CC

WindowsXP-KB2982791-x86-Embedded-CSY.exe

22791F14603FAFA246964A4D90DA1BCE72597218

48FB606CA1E5987EC820E60BD75FF6BE17186F5580005E169CA7F7707D320FFA

WindowsXP-KB2982791-x86-Embedded-NLD.exe

FFAC6D521F6B721D3E9E880D8FE95D085F30B9AD

F6DBCF14B1EB8B8436A56A755785BE596C34543427CB09861BC6A37F27C3DFB4

WindowsXP-KB2993651-x86-Embedded-PLK.exe

B84AB0B98F4439BED6FE552AA367A63AEF2AB7A2

8A6B8FF4CD27AB183272105031044B2522B9AD1A88D21A371CA779E0129017AA

WindowsXP-KB2993651-x86-Embedded-KOR.exe

7DA546F4DE77C5EDA162D7FF0A5D64C408C81BED

92B9B82BFDED519E7E599D676C39DBA2EA55271A1B0B6B686186003F9F4E67A1

WindowsXP-KB2993651-x86-Embedded-NLD.exe

3F9DF0C3494B867ACC212429E31A512E2B1DDE06

2AF6FAECDA1774CED266D54732F2BA4DFFF1A1A4D7485E2F49CBF9B19D4BB481

WindowsXP-KB2993651-x86-Embedded-HUN.exe

32DFB1ED25A86298BAD14BDDA1499DC207F51044

E6BFFDE4B196A9D1CF2627F6892043B04A0A158D2A78A91E49BA0FC0FE4BA4FC

WindowsXP-KB2993651-x86-Embedded-DAN.exe

498045965D79867FEEE57046A20AEFB6577431FB

24B9F71637C7FF77EEE803EA71567AC9BC448D1430D65809A0B4F8938A46719B

WindowsXP-KB2993651-x86-Embedded-FRA.exe

2478ABE417502F875B9929593F9CF8DBC6E78EAB

27EFB3BD14BB5C5D9C48815E915E3EEC864B33F7B6F307C89D1E7F0F6976901E

WindowsXP-KB2982791-x86-Embedded-ESN.exe

0EDF9D241E4EE90B4472EA2421C4E2BE1F5F9EA5

CA08BC2C598BB7FBD5AFB65E633179B476BAFC6AAD3A2C4ECD8D88E1BD5638CC

WindowsXP-KB2982791-x86-Embedded-ENU.exe

B277CC002C9A906D62EAEFD5A375BBCDA04F312B

F1506A531F74F769AE784F8BBF25BA1616704950DF0ECF368B7AC8C79B80E53D

WindowsXP-KB2982791-x86-Embedded-PLK.exe

C22990BC2FFBD94459A56EC0C457895BDCBA72CA

AE40CD000A2E40E2675DC6AF08C8B8E946AF058B2BDA17EC0BB0D69C1C0B51E5

WindowsXP-KB2982791-x86-Embedded-RUS.exe

BD102E24FF16DC0B08A0674A27926B72C7AA7E3F

E80FA7305495AC8C204B68ED34717C989C49CC92F7472FEFE7FEF1A6F7ABA5AF

WindowsXP-KB2982791-x86-Embedded-TRK.exe

B8C157699502F85AA803FAA6FE66D24DC0031DA8

7D62B2D68DF122BD58FA52FA91275F6F46D7677407307A53FE9A89BF7EE164E2

WindowsXP-KB2982791-x86-Embedded-SVE.exe

BEB598695129F9B6A9B602D601DCAE7E58D2DAA8

148BC77BD58A30E607C1E85CBED9BA3ED1DF26526C3362C362929F702D6EEBFD

WindowsXP-KB2982791-x86-Embedded-FRA.exe

2A4F3CC7644400CED576E10330FED0D73603AF7E

1C883D424C4B02DF1DAE98DE66168A26EC190E249E3A7A2D6E1373A1ED2D2F66

WindowsXP-KB2982791-x86-Embedded-DAN.exe

085979128C0372CFB2393DEEBFF428C3AA864DCA

6A119A7DC9C31FFDCB90FEAEE402973EC120847F30B63831CD8604ED542361DB

WindowsXP-KB2982791-x86-Embedded-ELL.exe

0436FD7CC5AF37C819BB7AFEEF0E4F3A421ACBB7

42F36E6AB2FB2529CC1A6DB09FEB42924AB50DC9B780E0B10B224822E912DEDF

WindowsXP-KB2982791-x86-Embedded-PTB.exe

EF95F152CB2A754A400FBD972DA47011511F00C5

3C77508C329174DF66B9FB02B40A8348489CBB97628CC2A8F297186CEDF6099D

WindowsXP-KB2982791-x86-Embedded-FIN.exe

2ED37C760D6987548374E0396371FD83C783289B

C1E3F905929330BEF55FB37421D298F124018174D034A9129EB66D74DFFBA067

WindowsXP-KB2982791-x86-Embedded-HUN.exe

97D388C87E2C9DE914F6CA56CAF02E4D262BBE43

C6D3417C554F726ACE3E02CE6BD70E759F104C236167E90021EC89C65832FF48

WindowsXP-KB2982791-x86-Embedded-ARA.exe

B75B937E4A1E47B99A8195F2BFCDFCF7426FB82F

3681CCB1572FE285C390D6E50B1D0CE13E66A234B46D18C9B7D39F129FB059D0

WindowsXP-KB2982791-x86-Embedded-HEB.exe

0CC98633C97E5E02D84D1B89544C8E81308D288C

C5270762B99F4DBC61ADD8685437F61F3AC3AC679D5F8A760484BC52A26EBAC7

WindowsXP-KB2982791-x86-Embedded-RUS.exe

BD102E24FF16DC0B08A0674A27926B72C7AA7E3F

E80FA7305495AC8C204B68ED34717C989C49CC92F7472FEFE7FEF1A6F7ABA5AF

WindowsXP-KB2982791-x86-Embedded-FRA.exe

2A4F3CC7644400CED576E10330FED0D73603AF7E

1C883D424C4B02DF1DAE98DE66168A26EC190E249E3A7A2D6E1373A1ED2D2F66

WindowsXP-KB2982791-x86-Embedded-DAN.exe

085979128C0372CFB2393DEEBFF428C3AA864DCA

6A119A7DC9C31FFDCB90FEAEE402973EC120847F30B63831CD8604ED542361DB

WindowsXP-KB2982791-x86-Embedded-PTB.exe

EF95F152CB2A754A400FBD972DA47011511F00C5

3C77508C329174DF66B9FB02B40A8348489CBB97628CC2A8F297186CEDF6099D

WindowsXP-KB2982791-x86-Embedded-PTG.exe

00F7D6BEDA0F2C1AE547090B22A645A130EE91C9

2CA7AA16A789EDD14215972A001BDCF21B720E6124BF0EFE186A7E8390D7AE11

WindowsXP-KB2982791-x86-Embedded-ITA.exe

9D189255451991C736989B4183ECB58271A2F97E

7EB21682429375031A79750F66B85F9CAFA0E53016D29D3C3AE3EA7313DE7F29

WindowsXP-KB2982791-x86-Embedded-SVE.exe

BEB598695129F9B6A9B602D601DCAE7E58D2DAA8

148BC77BD58A30E607C1E85CBED9BA3ED1DF26526C3362C362929F702D6EEBFD

WindowsXP-KB2982791-x86-Embedded-ARA.exe

B75B937E4A1E47B99A8195F2BFCDFCF7426FB82F

3681CCB1572FE285C390D6E50B1D0CE13E66A234B46D18C9B7D39F129FB059D0

WindowsXP-KB2993651-x86-Embedded-DAN.exe

498045965D79867FEEE57046A20AEFB6577431FB

24B9F71637C7FF77EEE803EA71567AC9BC448D1430D65809A0B4F8938A46719B

WindowsXP-KB2993651-x86-Embedded-CHS.exe

E0F059A942391419067E388BE5846C4A49338F54

30285094FC908853F819D2B2D8CB7AE1DCAA68BE69C00E52EC8C1218DC0861AB

WindowsXP-KB2993651-x86-Embedded-PTB.exe

36D8D615BCE5EE38CA85C2AB60B097370184E0D4

C8259006300C0EBBEF4722EB10F259E5F9872051EA7535537878FA3858CE1F4A

WindowsXP-KB2993651-x86-Embedded-SVE.exe

8369EDDC1D00746D02BA317DB6869618653D4BAF

7E34ADA9BA68FEA296CF5CCED2B378590D3B678A1E706942835B7414782C89E4

WindowsXP-KB2993651-x86-Embedded-PLK.exe

B84AB0B98F4439BED6FE552AA367A63AEF2AB7A2

8A6B8FF4CD27AB183272105031044B2522B9AD1A88D21A371CA779E0129017AA

WindowsXP-KB2993651-x86-Embedded-KOR.exe

7DA546F4DE77C5EDA162D7FF0A5D64C408C81BED

92B9B82BFDED519E7E599D676C39DBA2EA55271A1B0B6B686186003F9F4E67A1

WindowsXP-KB2993651-x86-Embedded-RUS.exe

002BB2C400900D7EEB4B3D560031A2EFA8163E03

2DEEBCD5741E8E75589A6239014B5BCF15A3F62332C5F2A4FB4DCABE439C8512

WindowsXP-KB2993651-x86-Embedded-PTG.exe

72D69B8110AABC762B9E6D1246AC2FA5D47C3F91

72F1483E5DB8DD97068994E3D4FAB31C2C23D19227EDE48F2A30A83B7D71ABB2

WindowsXP-KB2993651-x86-Embedded-PTG.exe

72D69B8110AABC762B9E6D1246AC2FA5D47C3F91

72F1483E5DB8DD97068994E3D4FAB31C2C23D19227EDE48F2A30A83B7D71ABB2

WindowsXP-KB2982791-x86-Embedded-CHS.exe

9FAA3623A57443A1DF0A4186321406B833B6FCF6

0C797CF5DF6046192925AA964F42EC610F49E50A67140ADF17729168412C35B2

WindowsXP-KB2993651-x86-Embedded-TRK.exe

15848D3394F20C4769B5185A133EA5DE272C200A

C6B8D1128D54A1ABED771755D98547DD64C03BA6830611942A051007286E3D80

WindowsXP-KB2993651-x86-Embedded-HEB.exe

9F6E51F8C0296DEDE9CEB6AB632BC2F16E746C38

4E9F2305D772C3C4864B19BE3B7321F4F43ABDF454C208F4B2E40B1BCBFF88B8

WindowsXP-KB2993651-x86-Embedded-HEB.exe

9F6E51F8C0296DEDE9CEB6AB632BC2F16E746C38

4E9F2305D772C3C4864B19BE3B7321F4F43ABDF454C208F4B2E40B1BCBFF88B8

WindowsXP-KB2993651-x86-Embedded-ELL.exe

8B277BB21BCECF650D3C70E99485F6E14A896E07

23D1D5F1D0AE72C595A068A8ACD307B651641A79E496E4D421C599A729718B17

WindowsXP-KB2993651-x86-Embedded-ELL.exe

8B277BB21BCECF650D3C70E99485F6E14A896E07

23D1D5F1D0AE72C595A068A8ACD307B651641A79E496E4D421C599A729718B17

WindowsXP-KB2993651-x86-Embedded-FIN.exe

193966573F90706E7F4317C38F609926ABCE0408

A2967574485863DDADA33A04AA229DB923E726CE2D74466FC160F8763CE34EC6

WindowsXP-KB2993651-x86-Embedded-CSY.exe

ABA8296FCB7AD3AA7C7D91C6CD4707F8FD245D00

E7A546FA9365A067832E424EACDB234AE0D02384F10333D6E3EA4B1D6DD8D8F4

WindowsXP-KB2993651-x86-Embedded-TRK.exe

15848D3394F20C4769B5185A133EA5DE272C200A

C6B8D1128D54A1ABED771755D98547DD64C03BA6830611942A051007286E3D80

WindowsXP-KB2982791-x86-Embedded-HEB.exe

0CC98633C97E5E02D84D1B89544C8E81308D288C

C5270762B99F4DBC61ADD8685437F61F3AC3AC679D5F8A760484BC52A26EBAC7

WindowsXP-KB2982791-x86-Embedded-DAN.exe

085979128C0372CFB2393DEEBFF428C3AA864DCA

6A119A7DC9C31FFDCB90FEAEE402973EC120847F30B63831CD8604ED542361DB

WindowsXP-KB2982791-x86-Embedded-PTG.exe

00F7D6BEDA0F2C1AE547090B22A645A130EE91C9

2CA7AA16A789EDD14215972A001BDCF21B720E6124BF0EFE186A7E8390D7AE11

WindowsXP-KB2982791-x86-Embedded-PTB.exe

EF95F152CB2A754A400FBD972DA47011511F00C5

3C77508C329174DF66B9FB02B40A8348489CBB97628CC2A8F297186CEDF6099D

WindowsXP-KB2993651-x86-Embedded-ESN.exe

A7D00D4F4F7FFD6EB10330391C594801D36AFDC6

FA4B07514058DF6CFA798FFA7C8D2F6B635D4E011FF3B6D3BD9B6D4B83A102CD

WindowsXP-KB2993651-x86-Embedded-ESN.exe

A7D00D4F4F7FFD6EB10330391C594801D36AFDC6

FA4B07514058DF6CFA798FFA7C8D2F6B635D4E011FF3B6D3BD9B6D4B83A102CD

WindowsXP-KB2993651-x86-Embedded-ESN.exe

A7D00D4F4F7FFD6EB10330391C594801D36AFDC6

FA4B07514058DF6CFA798FFA7C8D2F6B635D4E011FF3B6D3BD9B6D4B83A102CD

WindowsXP-KB2993651-x86-Embedded-FIN.exe

193966573F90706E7F4317C38F609926ABCE0408

A2967574485863DDADA33A04AA229DB923E726CE2D74466FC160F8763CE34EC6

WindowsXP-KB2993651-x86-Embedded-PTB.exe

36D8D615BCE5EE38CA85C2AB60B097370184E0D4

C8259006300C0EBBEF4722EB10F259E5F9872051EA7535537878FA3858CE1F4A

WindowsXP-KB2993651-x86-Embedded-ARA.exe

D2D0552AA7993A6121FFAC090D5D51DA8D0FFE7F

1AAD04A7A134023C2B805EF2E1AD2E178639AB434BFD448FDAE5D374E5170791

WindowsXP-KB2993651-x86-Embedded-ARA.exe

D2D0552AA7993A6121FFAC090D5D51DA8D0FFE7F

1AAD04A7A134023C2B805EF2E1AD2E178639AB434BFD448FDAE5D374E5170791

WindowsXP-KB2993651-x86-Embedded-ARA.exe

D2D0552AA7993A6121FFAC090D5D51DA8D0FFE7F

1AAD04A7A134023C2B805EF2E1AD2E178639AB434BFD448FDAE5D374E5170791

WindowsXP-KB2993651-x86-Embedded-CHS.exe

E0F059A942391419067E388BE5846C4A49338F54

30285094FC908853F819D2B2D8CB7AE1DCAA68BE69C00E52EC8C1218DC0861AB

WindowsXP-KB2993651-x86-Embedded-FRA.exe

2478ABE417502F875B9929593F9CF8DBC6E78EAB

27EFB3BD14BB5C5D9C48815E915E3EEC864B33F7B6F307C89D1E7F0F6976901E

WindowsXP-KB2993651-x86-Embedded-FRA.exe

2478ABE417502F875B9929593F9CF8DBC6E78EAB

27EFB3BD14BB5C5D9C48815E915E3EEC864B33F7B6F307C89D1E7F0F6976901E

WindowsXP-KB2993651-x86-Embedded-FRA.exe

2478ABE417502F875B9929593F9CF8DBC6E78EAB

27EFB3BD14BB5C5D9C48815E915E3EEC864B33F7B6F307C89D1E7F0F6976901E

WindowsXP-KB2993651-x86-Embedded-PLK.exe

B84AB0B98F4439BED6FE552AA367A63AEF2AB7A2

8A6B8FF4CD27AB183272105031044B2522B9AD1A88D21A371CA779E0129017AA

WindowsXP-KB2993651-x86-Embedded-ITA.exe

AB1C2155BEC7BE76B9815A302F4ED00A297FD338

E683933F4BD41FC6A7FFCD4DDA8C9C7EDE8C9CAD321B7AF53E9FE43F2F3829FB

WindowsXP-KB2993651-x86-Embedded-ITA.exe

AB1C2155BEC7BE76B9815A302F4ED00A297FD338

E683933F4BD41FC6A7FFCD4DDA8C9C7EDE8C9CAD321B7AF53E9FE43F2F3829FB

WindowsXP-KB2993651-x86-Embedded-ITA.exe

AB1C2155BEC7BE76B9815A302F4ED00A297FD338

E683933F4BD41FC6A7FFCD4DDA8C9C7EDE8C9CAD321B7AF53E9FE43F2F3829FB

WindowsXP-KB2982791-x86-Embedded-PTB.exe

EF95F152CB2A754A400FBD972DA47011511F00C5

3C77508C329174DF66B9FB02B40A8348489CBB97628CC2A8F297186CEDF6099D

WindowsXP-KB2982791-x86-Embedded-CHT.exe

CD498E5B0843C6C9FF01920066D53AFDBA6942CD

572EBB0D1158294E9C45688CE57F8E6EA280B8AE8D9052017CFD639EE1AE3509

WindowsXP-KB2982791-x86-Embedded-ELL.exe

0436FD7CC5AF37C819BB7AFEEF0E4F3A421ACBB7

42F36E6AB2FB2529CC1A6DB09FEB42924AB50DC9B780E0B10B224822E912DEDF

WindowsXP-KB2993651-x86-Embedded-ELL.exe

8B277BB21BCECF650D3C70E99485F6E14A896E07

23D1D5F1D0AE72C595A068A8ACD307B651641A79E496E4D421C599A729718B17

WindowsXP-KB2993651-x86-Embedded-ESN.exe

A7D00D4F4F7FFD6EB10330391C594801D36AFDC6

FA4B07514058DF6CFA798FFA7C8D2F6B635D4E011FF3B6D3BD9B6D4B83A102CD

WindowsXP-KB2993651-x86-Embedded-FIN.exe

193966573F90706E7F4317C38F609926ABCE0408

A2967574485863DDADA33A04AA229DB923E726CE2D74466FC160F8763CE34EC6

WindowsXP-KB2993651-x86-Embedded-CSY.exe

ABA8296FCB7AD3AA7C7D91C6CD4707F8FD245D00

E7A546FA9365A067832E424EACDB234AE0D02384F10333D6E3EA4B1D6DD8D8F4

WindowsXP-KB2982791-x86-Embedded-TRK.exe

B8C157699502F85AA803FAA6FE66D24DC0031DA8

7D62B2D68DF122BD58FA52FA91275F6F46D7677407307A53FE9A89BF7EE164E2

WindowsXP-KB2982791-x86-Embedded-ITA.exe

9D189255451991C736989B4183ECB58271A2F97E

7EB21682429375031A79750F66B85F9CAFA0E53016D29D3C3AE3EA7313DE7F29

WindowsXP-KB2982791-x86-Embedded-JPN.exe

BEEE13FA6DA5A263A62EFD16D12C23DCF1C96ACD

F4BE0581A7C684974A0F9EFD67CE90AE826ECA86C3092A9557626B18A027A53D

WindowsXP-KB2982791-x86-Embedded-FIN.exe

2ED37C760D6987548374E0396371FD83C783289B

C1E3F905929330BEF55FB37421D298F124018174D034A9129EB66D74DFFBA067

WindowsXP-KB2982791-x86-Embedded-DAN.exe

085979128C0372CFB2393DEEBFF428C3AA864DCA

6A119A7DC9C31FFDCB90FEAEE402973EC120847F30B63831CD8604ED542361DB

WindowsXP-KB2982791-x86-Embedded-FIN.exe

2ED37C760D6987548374E0396371FD83C783289B

C1E3F905929330BEF55FB37421D298F124018174D034A9129EB66D74DFFBA067

WindowsXP-KB2982791-x86-Embedded-ENU.exe

B277CC002C9A906D62EAEFD5A375BBCDA04F312B

F1506A531F74F769AE784F8BBF25BA1616704950DF0ECF368B7AC8C79B80E53D

WindowsXP-KB2982791-x86-Embedded-SVE.exe

BEB598695129F9B6A9B602D601DCAE7E58D2DAA8

148BC77BD58A30E607C1E85CBED9BA3ED1DF26526C3362C362929F702D6EEBFD

WindowsXP-KB2982791-x86-Embedded-NOR.exe

9E9B50DDD0900A36E49C3B86BF8BD00CBB0E9C9F

439B64CAF5AC854B43DD9C884C594EAB582280CDBD65F3E489447B4C32A4853C

WindowsXP-KB2982791-x86-Embedded-HEB.exe

0CC98633C97E5E02D84D1B89544C8E81308D288C

C5270762B99F4DBC61ADD8685437F61F3AC3AC679D5F8A760484BC52A26EBAC7

WindowsXP-KB2982791-x86-Embedded-NOR.exe

9E9B50DDD0900A36E49C3B86BF8BD00CBB0E9C9F

439B64CAF5AC854B43DD9C884C594EAB582280CDBD65F3E489447B4C32A4853C

WindowsXP-KB2982791-x86-Embedded-KOR.exe

D7B002D9B11650664A2D1A81AF3106F30234031B

DE7AA8D92C6518D2E134FFD58C6609E2CA823AF204559563F177ABA75304D8B0

WindowsXP-KB2982791-x86-Embedded-PTG.exe

00F7D6BEDA0F2C1AE547090B22A645A130EE91C9

2CA7AA16A789EDD14215972A001BDCF21B720E6124BF0EFE186A7E8390D7AE11

WindowsXP-KB2982791-x86-Embedded-NOR.exe

9E9B50DDD0900A36E49C3B86BF8BD00CBB0E9C9F

439B64CAF5AC854B43DD9C884C594EAB582280CDBD65F3E489447B4C32A4853C

WindowsXP-KB2982791-x86-Embedded-CHT.exe

CD498E5B0843C6C9FF01920066D53AFDBA6942CD

572EBB0D1158294E9C45688CE57F8E6EA280B8AE8D9052017CFD639EE1AE3509

WindowsXP-KB2982791-x86-Embedded-ARA.exe

B75B937E4A1E47B99A8195F2BFCDFCF7426FB82F

3681CCB1572FE285C390D6E50B1D0CE13E66A234B46D18C9B7D39F129FB059D0

WindowsXP-KB2982791-x86-Embedded-ESN.exe

0EDF9D241E4EE90B4472EA2421C4E2BE1F5F9EA5

CA08BC2C598BB7FBD5AFB65E633179B476BAFC6AAD3A2C4ECD8D88E1BD5638CC

WindowsXP-KB2993651-x86-Embedded-NLD.exe

3F9DF0C3494B867ACC212429E31A512E2B1DDE06

2AF6FAECDA1774CED266D54732F2BA4DFFF1A1A4D7485E2F49CBF9B19D4BB481

WindowsXP-KB2993651-x86-Embedded-KOR.exe

7DA546F4DE77C5EDA162D7FF0A5D64C408C81BED

92B9B82BFDED519E7E599D676C39DBA2EA55271A1B0B6B686186003F9F4E67A1

WindowsXP-KB2993651-x86-Embedded-JPN.exe

C775CACE8A6DD521504D02E40F74EE62B5CEEBBD

E2BC8D6AA46FD769E4F5351C026334178FB4F2407D7C47F4026B3C1BA7EEE9BC

WindowsXP-KB2993651-x86-Embedded-JPN.exe

C775CACE8A6DD521504D02E40F74EE62B5CEEBBD

E2BC8D6AA46FD769E4F5351C026334178FB4F2407D7C47F4026B3C1BA7EEE9BC

WindowsXP-KB2993651-x86-Embedded-NLD.exe

3F9DF0C3494B867ACC212429E31A512E2B1DDE06

2AF6FAECDA1774CED266D54732F2BA4DFFF1A1A4D7485E2F49CBF9B19D4BB481

WindowsXP-KB2982791-x86-Embedded-KOR.exe

D7B002D9B11650664A2D1A81AF3106F30234031B

DE7AA8D92C6518D2E134FFD58C6609E2CA823AF204559563F177ABA75304D8B0

WindowsXP-KB2982791-x86-Embedded-HUN.exe

97D388C87E2C9DE914F6CA56CAF02E4D262BBE43

C6D3417C554F726ACE3E02CE6BD70E759F104C236167E90021EC89C65832FF48

WindowsXP-KB2982791-x86-Embedded-ENU.exe

B277CC002C9A906D62EAEFD5A375BBCDA04F312B

F1506A531F74F769AE784F8BBF25BA1616704950DF0ECF368B7AC8C79B80E53D

WindowsXP-KB2993651-x86-Embedded-TRK.exe

15848D3394F20C4769B5185A133EA5DE272C200A

C6B8D1128D54A1ABED771755D98547DD64C03BA6830611942A051007286E3D80

WindowsXP-KB2993651-x86-Embedded-TRK.exe

15848D3394F20C4769B5185A133EA5DE272C200A

C6B8D1128D54A1ABED771755D98547DD64C03BA6830611942A051007286E3D80

WindowsXP-KB2993651-x86-Embedded-HEB.exe

9F6E51F8C0296DEDE9CEB6AB632BC2F16E746C38

4E9F2305D772C3C4864B19BE3B7321F4F43ABDF454C208F4B2E40B1BCBFF88B8

WindowsXP-KB2993651-x86-Embedded-DEU.exe

2868E8443780D722E627B131C341660D30D0F461

42C097EC4BAFE9289F579CDB0FA188191677647632834949B14E8D7155FEFE62

WindowsXP-KB2993651-x86-Embedded-ELL.exe

8B277BB21BCECF650D3C70E99485F6E14A896E07

23D1D5F1D0AE72C595A068A8ACD307B651641A79E496E4D421C599A729718B17

WindowsXP-KB2993651-x86-Embedded-FIN.exe

193966573F90706E7F4317C38F609926ABCE0408

A2967574485863DDADA33A04AA229DB923E726CE2D74466FC160F8763CE34EC6

WindowsXP-KB2993651-x86-Embedded-CSY.exe

ABA8296FCB7AD3AA7C7D91C6CD4707F8FD245D00

E7A546FA9365A067832E424EACDB234AE0D02384F10333D6E3EA4B1D6DD8D8F4

WindowsXP-KB2993651-x86-Embedded-DAN.exe

498045965D79867FEEE57046A20AEFB6577431FB

24B9F71637C7FF77EEE803EA71567AC9BC448D1430D65809A0B4F8938A46719B

WindowsXP-KB2993651-x86-Embedded-DAN.exe

498045965D79867FEEE57046A20AEFB6577431FB

24B9F71637C7FF77EEE803EA71567AC9BC448D1430D65809A0B4F8938A46719B

WindowsXP-KB2993651-x86-Embedded-CHS.exe

E0F059A942391419067E388BE5846C4A49338F54

30285094FC908853F819D2B2D8CB7AE1DCAA68BE69C00E52EC8C1218DC0861AB

WindowsXP-KB2993651-x86-Embedded-PTB.exe

36D8D615BCE5EE38CA85C2AB60B097370184E0D4

C8259006300C0EBBEF4722EB10F259E5F9872051EA7535537878FA3858CE1F4A

WindowsXP-KB2993651-x86-Embedded-SVE.exe

8369EDDC1D00746D02BA317DB6869618653D4BAF

7E34ADA9BA68FEA296CF5CCED2B378590D3B678A1E706942835B7414782C89E4

WindowsXP-KB2993651-x86-Embedded-PLK.exe

B84AB0B98F4439BED6FE552AA367A63AEF2AB7A2

8A6B8FF4CD27AB183272105031044B2522B9AD1A88D21A371CA779E0129017AA

WindowsXP-KB2993651-x86-Embedded-KOR.exe

7DA546F4DE77C5EDA162D7FF0A5D64C408C81BED

92B9B82BFDED519E7E599D676C39DBA2EA55271A1B0B6B686186003F9F4E67A1

WindowsXP-KB2993651-x86-Embedded-RUS.exe

002BB2C400900D7EEB4B3D560031A2EFA8163E03

2DEEBCD5741E8E75589A6239014B5BCF15A3F62332C5F2A4FB4DCABE439C8512

WindowsXP-KB2993651-x86-Embedded-PTG.exe

72D69B8110AABC762B9E6D1246AC2FA5D47C3F91

72F1483E5DB8DD97068994E3D4FAB31C2C23D19227EDE48F2A30A83B7D71ABB2

WindowsXP-KB2993651-x86-Embedded-JPN.exe

C775CACE8A6DD521504D02E40F74EE62B5CEEBBD

E2BC8D6AA46FD769E4F5351C026334178FB4F2407D7C47F4026B3C1BA7EEE9BC

WindowsXP-KB2993651-x86-Embedded-SVE.exe

8369EDDC1D00746D02BA317DB6869618653D4BAF

7E34ADA9BA68FEA296CF5CCED2B378590D3B678A1E706942835B7414782C89E4

WindowsXP-KB2993651-x86-Embedded-ITA.exe

AB1C2155BEC7BE76B9815A302F4ED00A297FD338

E683933F4BD41FC6A7FFCD4DDA8C9C7EDE8C9CAD321B7AF53E9FE43F2F3829FB

WindowsXP-KB2993651-x86-Embedded-HEB.exe

9F6E51F8C0296DEDE9CEB6AB632BC2F16E746C38

4E9F2305D772C3C4864B19BE3B7321F4F43ABDF454C208F4B2E40B1BCBFF88B8

WindowsXP-KB2993651-x86-Embedded-DEU.exe

2868E8443780D722E627B131C341660D30D0F461

42C097EC4BAFE9289F579CDB0FA188191677647632834949B14E8D7155FEFE62

WindowsXP-KB2993651-x86-Embedded-CHT.exe

225A8F53060EEA0D0202BEF516D0D4023E972A97

9909F537B79AD9F43C894C731F28EC77868464AF25C14FB502898EC16E04C8FC

WindowsXP-KB2993651-x86-Embedded-CHS.exe

E0F059A942391419067E388BE5846C4A49338F54

30285094FC908853F819D2B2D8CB7AE1DCAA68BE69C00E52EC8C1218DC0861AB

WindowsXP-KB2982791-x86-Embedded-DEU.exe

3903E053C2FDD6555226C45E11D1F28282C946DB

F3FF2A92BFC5822F7F549ACEEC4C884C0A5C272D1C897BC03F0D46C398283B62

WindowsXP-KB2982791-x86-Embedded-DEU.exe

3903E053C2FDD6555226C45E11D1F28282C946DB

F3FF2A92BFC5822F7F549ACEEC4C884C0A5C272D1C897BC03F0D46C398283B62

WindowsXP-KB2982791-x86-Embedded-JPN.exe

BEEE13FA6DA5A263A62EFD16D12C23DCF1C96ACD

F4BE0581A7C684974A0F9EFD67CE90AE826ECA86C3092A9557626B18A027A53D

WindowsXP-KB2982791-x86-Embedded-HEB.exe

0CC98633C97E5E02D84D1B89544C8E81308D288C

C5270762B99F4DBC61ADD8685437F61F3AC3AC679D5F8A760484BC52A26EBAC7

WindowsXP-KB2982791-x86-Embedded-ITA.exe

9D189255451991C736989B4183ECB58271A2F97E

7EB21682429375031A79750F66B85F9CAFA0E53016D29D3C3AE3EA7313DE7F29

WindowsXP-KB2982791-x86-Embedded-NLD.exe

FFAC6D521F6B721D3E9E880D8FE95D085F30B9AD

F6DBCF14B1EB8B8436A56A755785BE596C34543427CB09861BC6A37F27C3DFB4

WindowsXP-KB2982791-x86-Embedded-SVE.exe

BEB598695129F9B6A9B602D601DCAE7E58D2DAA8

148BC77BD58A30E607C1E85CBED9BA3ED1DF26526C3362C362929F702D6EEBFD

WindowsXP-KB2982791-x86-Embedded-FIN.exe

2ED37C760D6987548374E0396371FD83C783289B

C1E3F905929330BEF55FB37421D298F124018174D034A9129EB66D74DFFBA067

WindowsXP-KB2982791-x86-Embedded-JPN.exe

BEEE13FA6DA5A263A62EFD16D12C23DCF1C96ACD

F4BE0581A7C684974A0F9EFD67CE90AE826ECA86C3092A9557626B18A027A53D

WindowsXP-KB2982791-x86-Embedded-CSY.exe

22791F14603FAFA246964A4D90DA1BCE72597218

48FB606CA1E5987EC820E60BD75FF6BE17186F5580005E169CA7F7707D320FFA

WindowsXP-KB2982791-x86-Embedded-ELL.exe

0436FD7CC5AF37C819BB7AFEEF0E4F3A421ACBB7

42F36E6AB2FB2529CC1A6DB09FEB42924AB50DC9B780E0B10B224822E912DEDF

WindowsXP-KB2982791-x86-Embedded-CHS.exe

9FAA3623A57443A1DF0A4186321406B833B6FCF6

0C797CF5DF6046192925AA964F42EC610F49E50A67140ADF17729168412C35B2

WindowsXP-KB2982791-x86-Embedded-CHS.exe

9FAA3623A57443A1DF0A4186321406B833B6FCF6

0C797CF5DF6046192925AA964F42EC610F49E50A67140ADF17729168412C35B2

WindowsXP-KB2982791-x86-Embedded-HUN.exe

97D388C87E2C9DE914F6CA56CAF02E4D262BBE43

C6D3417C554F726ACE3E02CE6BD70E759F104C236167E90021EC89C65832FF48

WindowsXP-KB2982791-x86-Embedded-KOR.exe

D7B002D9B11650664A2D1A81AF3106F30234031B

DE7AA8D92C6518D2E134FFD58C6609E2CA823AF204559563F177ABA75304D8B0

WindowsXP-KB2982791-x86-Embedded-KOR.exe

D7B002D9B11650664A2D1A81AF3106F30234031B

DE7AA8D92C6518D2E134FFD58C6609E2CA823AF204559563F177ABA75304D8B0

WindowsXP-KB2982791-x86-Embedded-PLK.exe

C22990BC2FFBD94459A56EC0C457895BDCBA72CA

AE40CD000A2E40E2675DC6AF08C8B8E946AF058B2BDA17EC0BB0D69C1C0B51E5

WindowsXP-KB2982791-x86-Embedded-PLK.exe

C22990BC2FFBD94459A56EC0C457895BDCBA72CA

AE40CD000A2E40E2675DC6AF08C8B8E946AF058B2BDA17EC0BB0D69C1C0B51E5

WindowsXP-KB2982791-x86-Embedded-RUS.exe

BD102E24FF16DC0B08A0674A27926B72C7AA7E3F

E80FA7305495AC8C204B68ED34717C989C49CC92F7472FEFE7FEF1A6F7ABA5AF

WindowsXP-KB2982791-x86-Embedded-CHS.exe

9FAA3623A57443A1DF0A4186321406B833B6FCF6

0C797CF5DF6046192925AA964F42EC610F49E50A67140ADF17729168412C35B2

WindowsXP-KB2993651-x86-Embedded-NLD.exe

3F9DF0C3494B867ACC212429E31A512E2B1DDE06

2AF6FAECDA1774CED266D54732F2BA4DFFF1A1A4D7485E2F49CBF9B19D4BB481


Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×