We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

GIỚI THIỆU

Microsoft đã phát hành bản tin bảo mật MS14-084. Để tìm hiểu thêm về bản tin bảo mật này:

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt bản Cập Nhật:
Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật cho các chuyên gia CNTT:
Khắc phục sự cố bảo mật TechNet và hỗ trợ

Giúp bảo vệ máy tính chạy Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại:
Giải pháp vi-rút và Trung tâm bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia của bạn:
Hỗ trợ quốc tế

Thông tin

Vấn đề đã biết và biết thêm thông tin về bản Cập Nhật bảo mật này

Bài viết sau có thêm thông tin về bản Cập Nhật bảo mật này vì nó liên quan đến phiên bản sản phẩm cá nhân. Bài viết có thể chứa thông tin vấn đề. Nếu đây là trường hợp, vấn đề được liệt kê trong mỗi liên kết bài viết.

  • 3012176 MS14-084: mô tả về Cập Nhật bảo mật cho VBScript 5.8: ngày 9 tháng 4 năm 2014

  • 3012172 MS14-084: mô tả về Cập Nhật bảo mật cho VBScript 5.7: ngày 9 tháng 4 năm 2014

  • 3012168 MS14-084: mô tả về Cập Nhật bảo mật cho VBScript 5.6: ngày 9 tháng 4 năm 2014

Lưu ý Khách hàng có hệ thống chạy VBScript 5,8 và Internet Explorer 9 hoặc cao hơn sẽ áp dụng Internet Explorer tích lũy Cập Nhật 3008923 (MS14-080), mà còn giải quyết lỗ hổng bảo mật được thảo luận trong bản tin này. Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

3008923 MS14-080: Cập Nhật bảo mật tích luỹ cho Internet Explorer: ngày 9 tháng 4 năm 2014

Windows Server 2003 (Tất cả các phiên bản)Bảng Tham chiếu

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.Tên tập tin Cập Nhật bảo mật

Cho VBScript 5.6 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows Server 2003:
WindowsServer2003-KB3012168-x86-ENU.exe

Cho VBScript 5.6 trên tất cả các hỗ trợ x64 dựa trên các phiên bản của Windows Server 2003:
WindowsServer2003-KB3012168-x64-ENU.exe

Cho VBScript 5.6 trên tất cả các hỗ trợ Itanium dựa trên các phiên bản của Windows Server 2003:
WindowsServer2003-KB3012168-ia64-ENU.exe

Cho VBScript 5.7 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows Server 2003:
WindowsServer2003-KB3012172-x86-ENU.exe

Cho VBScript 5.7 trên tất cả các hỗ trợ x64 dựa trên các phiên bản của Windows Server 2003:
WindowsServer2003-KB3012172-x64-ENU.exe

Cho VBScript 5.7 trên tất cả các hỗ trợ Itanium dựa trên các phiên bản của Windows Server 2003:
WindowsServer2003-KB3012172-ia64-ENU.exe

Cho VBScript 5.8 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows Server 2003:
IE8-WindowsServer2003-KB3012176-x86-ENU.exe

Cho VBScript 5.8 trên tất cả các hỗ trợ x64 dựa trên các phiên bản của Windows Server 2003:
IE8-WindowsServer2003-KB3012176-x64-ENU.exe

Khoá cài đặt

Hãy xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 262841

Tệp nhật ký Cập Nhật

Cho VBScript 5.6 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit, phiên bản dựa trên x64 và phiên bản dựa vào Itanium của Windows Server 2003:
KB3012168.log

Cho VBScript 5.7 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit, phiên bản dựa trên x64 và phiên bản dựa vào Itanium của Windows Server 2003:
KB3012172.log

Cho VBScript 5.8 trên tất cả các hỗ trợ x64 dựa trên phiên bản của Windows Server 2003 và phiên bản 32-bit:
KB3012176.log

Yêu cầu khởi động lại

Trong một số trường hợp, bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Nếu các tệp yêu cầu đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, một thông báo được hiển thị mà khuyên bạn khởi động lại.

Thông tin về việc loại bỏ

Cho VBScript 5.6 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit, phiên bản dựa trên x64 và phiên bản dựa vào Itanium của Windows Server 2003:
Sử dụng mục Thêm hoặc loại bỏ chương trình trong Pa-nen điều khiển hoặc tiện ích Spuninst.exe nằm trong thư mục %Windir%\$NTUninstallKB3012168$\Spuninst

Cho VBScript 5.7 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit, phiên bản dựa trên x64 và phiên bản dựa vào Itanium của Windows Server 2003:
Sử dụng mục Thêm hoặc loại bỏ chương trình trong Pa-nen điều khiển hoặc tiện ích Spuninst.exe nằm trong thư mục %Windir%\$NTUninstallKB3012172$\Spuninst

Cho VBScript 5.8 trên tất cả các hỗ trợ x64 dựa trên phiên bản của Windows Server 2003 và phiên bản 32-bit:
Sử dụng mục Thêm hoặc loại bỏ chương trình trong Pa-nen điều khiển hoặc tiện ích Spuninst.exe nằm trong thư mục %Windir%\ie8updates\KB3012176-IE8\spuninst

Thông tin về tệp

Hãy xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3012168
Hãy xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3012172
Hãy xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3012176

Xác minh khóa đăng ký

Cho VBScript 5.6 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit, phiên bản dựa trên x64 và phiên bản dựa vào Itanium của Windows Server 2003:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows Server 2003\SP3\KB3012168\Filelist

Cho VBScript 5.7 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit, phiên bản dựa trên x64 và phiên bản dựa vào Itanium của Windows Server 2003:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows Server 2003\SP3\KB3012172\Filelist

Cho VBScript 5.8 trên tất cả các hỗ trợ x64 dựa trên phiên bản của Windows Server 2003 và phiên bản 32-bit:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows Server 2003\SP0\KB3012176\Filelist

Windows Vista (Tất cả các phiên bản)Bảng Tham chiếu

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.

Tên tập tin Cập Nhật bảo mật

Cho VBScript 5.7 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows Vista:
Windows6.0-KB3012172-x86.msu

Cho VBScript 5.7 trên tất cả các hỗ trợ x64 dựa trên phiên bản Windows Vista:
Windows6.0-KB3012172-x64.msu

Cho VBScript 5.8 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows Vista:
IE8-Windows6.0-KB3012176-x86

Cho VBScript 5.8 trên tất cả các hỗ trợ x64 dựa trên phiên bản Windows Vista:
IE8-Windows6.0-KB3012176-x64.msu

Khoá cài đặt

Hãy xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 934307

Yêu cầu khởi động lại

Trong một số trường hợp, bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Nếu các tệp yêu cầu đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, một thông báo được hiển thị mà khuyên bạn khởi động lại.

Thông tin về việc loại bỏ

WUSA.exe hỗ trợ gỡ cài đặt các bản Cập Nhật. Dỡ cài đặt bản Cập Nhật được cài đặt bởi WUSA, bấm Bảng điều khiểnvà sau đó nhấp vào bảo mật. Trong Windows Update, nhấp vào xem cài đặt bản Cập Nhậtvà chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.

Thông tin về tệp

Hãy xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3012172
Hãy xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3012176

Xác minh khóa đăng ký

Lưu ý Khoá đăng ký không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này.

Windows Server 2008 (Tất cả các phiên bản)Bảng Tham chiếu

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.

Tên tập tin Cập Nhật bảo mật

Cho VBScript 5.7 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows Server 2008:
Windows6.0-KB3012172-x86.msu

Cho VBScript 5.7 trên tất cả các hỗ trợ x64 dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008:
Windows6.0-KB3012172-x64.msu

Cho VBScript 5.7 trên tất cả các hỗ trợ Itanium dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008:
Windows6.0-KB3012172-ia64.msu

Cho VBScript 5.8 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows Server 2008:
IE8-Windows6.0-KB3012176-x86.msu

Cho VBScript 5.8 trên tất cả các hỗ trợ x64 dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008:
IE8-Windows6.0-KB3012176-x64.msu

Khoá cài đặt

Hãy xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 934307

Yêu cầu khởi động lại

Trong một số trường hợp, bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Nếu các tệp yêu cầu đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, một thông báo được hiển thị mà khuyên bạn khởi động lại.

Thông tin về việc loại bỏ

WUSA.exe hỗ trợ gỡ cài đặt các bản Cập Nhật. Dỡ cài đặt bản Cập Nhật được cài đặt bởi WUSA, bấm Bảng điều khiểnvà sau đó nhấp vào bảo mật. Trong Windows Update, nhấp vào xem cài đặt bản Cập Nhậtvà chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.

Thông tin về tệp

Hãy xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3012172
Hãy xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3012176

Xác minh khóa đăng ký

Lưu ý Khoá đăng ký không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này.

Windows 7 (Tất cả các phiên bản)Bảng Tham chiếu

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.

Tên tập tin Cập Nhật bảo mật

Cho VBScript 5.8 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows 7:
Windows6.1-KB3012176-x86.msu

Cho VBScript 5.8 trên tất cả các hỗ trợ x64 dựa trên các phiên bản của Windows 7:
Windows6.1-KB3012176-x64.msu

Khoá cài đặt

Hãy xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 934307

Yêu cầu khởi động lại

Trong một số trường hợp, bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Nếu các tệp yêu cầu đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, một thông báo được hiển thị mà khuyên bạn khởi động lại.

Thông tin về việc loại bỏ

Để dỡ cài đặt bản Cập Nhật được cài đặt bởi WUSA, sử dụng /Uninstall thiết lập chuyển đổi hoặc chọn Bảng điều khiển, bấm vào hệ thống và bảo mật, và sau đó trong Windows Update, nhấp vào xem cài đặt bản Cập Nhật, và chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.

Thông tin về tệp

Hãy xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3012176

Xác minh khóa đăng ký

Lưu ý Khoá đăng ký không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này.

Windows Server 2008 R2 (Tất cả các phiên bản)Bảng Tham chiếu

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.

Tên tập tin Cập Nhật bảo mật

Cho VBScript 5.8 trên tất cả các hỗ trợ x64 dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008 R2:
Windows6.1-KB3012176-x64.msu

Cho VBScript 5.8 trên tất cả các hỗ trợ Itanium dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008 R2:
Windows6.1-KB3012176-ia64.msu

Khoá cài đặt

Hãy xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 934307

Yêu cầu khởi động lại

Trong một số trường hợp, bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Nếu các tệp yêu cầu đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, một thông báo được hiển thị mà khuyên bạn khởi động lại.

Thông tin về việc loại bỏ

Để dỡ cài đặt bản Cập Nhật được cài đặt bởi WUSA, sử dụng /Uninstall thiết lập chuyển đổi hoặc chọn Bảng điều khiển, bấm vào hệ thống và bảo mật, và sau đó trong Windows Update, nhấp vào xem cài đặt bản Cập Nhật, và chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.

Thông tin về tệp

Hãy xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3012176

Xác minh khóa đăng ký

Lưu ý Khoá đăng ký không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này.


THÔNG TIN VỀ TỆP

Tên tệp

Thuật toán băm SHA1

Thuật toán băm Sha256

WindowsServer2003-KB3012168-x86-CHS.exe

4E6A9E12D590684E7BD530E559EDEB429C0DDA69

BA9C1E746F08116905FC1D0634B3ECCF36C6C2FCCFCC1407D17C7F6A04C714E4

WindowsServer2003-KB3012168-x86-CHT.exe

55CC0141FABFDCC545724F6EA3FE4AF7231A3AF2

63A6BE172D29B9B6567C78397F45ABA2316533FF4347F8C6FCAB602086F5CB63

WindowsServer2003-KB3012168-x86-CSY.exe

4B61DDABB7DF200B3BA25C506614EDB9EC45A074

8411010C821B7C842ED62FE74C565A16E0A19A67662864C444F817A9799544DF

WindowsServer2003-KB3012168-ia64-DEU.exe

202E56425B5A8D6D624A1111E95EEAB325EF3AEF

4976C32AC5DBD0398153BD736368A9AC0D81400C03EBFB78BB0809728F3B0109

WindowsServer2003-KB3012168-x86-DEU.exe

0C144019903A4A4921BC78F8631FF90E0755AF78

3374A77324EE0EC303CA23E3261AD3C1A6A5D5BCDB0709B6B6BFC7198A5D3CE7

WindowsServer2003-KB3012168-ia64-ENU.exe

BBAFB95F283121475BFF74D9E2AF4A72DA1EFBA4

E9C4FEC6440929742576B676CDFDBA294B0D2761F3D1EB3424676ACCA537CF95

WindowsServer2003-KB3012168-x86-ENU.exe

0462CCB98C0C1E666184480546C8A517FC9BA890

3F6FE1EFD16350A17E03BA95F37A900DAF0281B5CA8D1F9C967E88568F86DA7E

WindowsServer2003-KB3012168-x86-ESN.exe

4F090C87A67C9FE0B02DA5F346C6A23A501A87ED

A4A36BFF77BE5F9BBAFE238E8F6DEA7DCBD5568C3B162522B040246DE75172E0

WindowsServer2003-KB3012168-ia64-FRA.exe

8CC3094467CB84C68783A475EF4726EE35EA2E40

FECF8E3E196E103AEA243B828B7509035FBB4B5B24F22063146D59A22F8FF5B3

WindowsServer2003-KB3012168-x86-FRA.exe

4BDE66F8D34498062E30E0BDA19D84585D1689FC

EAB82A32CF2F531F92C68FC97DDACBBCC336DC73A96F0DAA31D07932994CD43E

WindowsServer2003-KB3012168-x86-HUN.exe

A79F5104E2D6BB6CDC38103EC25E36F14CAAAE26

77C2FAD72D5612362FF036EDEA7D154019249CB9D8E9F496559B5B1B31FA8AC8

WindowsServer2003-KB3012168-x86-ITA.exe

0A72296C8B280269B844C0D3C5441A63A6661611

C3E831F7493925CDAD04804496E0640EA5D1F8B5ADC86E9B724BA04AD2F1F89C

WindowsServer2003-KB3012168-ia64-JPN.exe

732CE505644E482AFCB01719C6973D5BA3A720B0

AFC3233196AF444DA5FB9027D7E146494B44AB77839B76F73C0B33628ED2CC14

WindowsServer2003-KB3012168-x86-JPN.exe

398927EBE6B4C70A9B25BAE223EFB972156C4838

6A7AFA40D930ADEFCFCD389818A97CE4E85106C140865538462ADDF368F6C2CD

WindowsServer2003-KB3012168-x86-KOR.exe

D659A8968371521C0B9FF8D7C447DA87ADF902D6

A25D87ADAA9E9F570BCBB2A31BE003A903F240EBD4A7D31D58CA4D05F68274FB

WindowsServer2003-KB3012168-x86-NLD.exe

502E20A2B2EEDE04BA583FAE8649FF3BAA26C755

9ADA3818CCDB2C711260F0DE6326A98A271B91BA2A605479FF842BEF016194E6

WindowsServer2003-KB3012168-x86-PLK.exe

182492ECA1D9157A1BCA15343940A85A41EA8649

A393040BC3C849FD707D09F55575AB356F37BDA3AD1EEF34ADAD6EA3352E4D5C

WindowsServer2003-KB3012168-x86-PTB.exe

9691F93E471BDC4B5B41E7E5E1CA30C2401222D1

171BAC76C4F1BFA799ED49F60666F72AF61F9A0464DBCCE0AA054B66E5E829E8

WindowsServer2003-KB3012168-x86-PTG.exe

72E46B4FBF757E6DBCFFEBA5F478CEEFA5DD89AD

76F453003077C53DD15963BB1711D09F37908060BF87F46FBC7DED2BAFE42434

WindowsServer2003-KB3012168-x86-RUS.exe

C334687C2A7F19BD897C912A9C7FE1CD49440562

EAA963E72DAE212F09165A0E064950A3F1A6131FDEE959443FB9761646928309

WindowsServer2003-KB3012168-x86-SVE.exe

DD08BB962D1B12E2A000002F4EBCD17E45E85A97

C849A91AA0B8299D8B90D240F67D9E556C0032B62F8633AFEE799ABF517FDD5D

WindowsServer2003-KB3012168-x86-TRK.exe

FAF070D7615DA44AE0F939E9AA5A14DD4C26837C

07A971A1618248CA1895A7FB4485C3E577C217C55F907A352AE51F6BE6C25871

WindowsServer2003-KB3012172-x86-CHS.exe

0BB4DE9C15DD2B40781FD33F7375195706DF9EEC

36A0DDEAF33D31936A693BDF49EA0389E9B0D8B31515288FF228301F1C16DD8D

WindowsServer2003-KB3012172-x86-CHT.exe

E0F38CE343780A40CECB4EA0078792BCB4C936A8

ED8967D8B8E0F46A9AB493E132C9A0DFD2FCAFBA7A33FB59394E08331EFA1DCA

WindowsServer2003-KB3012172-x86-CSY.exe

2478C49887E72997B1F1C581FC13F157E52C6FA4

FC06E5242E02F2A5670E4FB8B4EE31D59018438FFFF53962D13078B95EC9C6E8

WindowsServer2003-KB3012172-ia64-DEU.exe

800B6D8D20CC00E9A55660B63DA1452B6FF70E1A

EA7DA3B9097B4356716962AE79E1192AAE8241991854F88D53265975228FBFAD

WindowsServer2003-KB3012172-x86-DEU.exe

9350AC57767700D6E22E332B1B5FE482C033BB85

12E104CD27EA5BA8970D2DE249B4075E394DC32B8891BBAC46B07299D37EC2FE

WindowsServer2003-KB3012172-ia64-ENU.exe

24D3157930EB21BBD527620C0888351419DC849D

A167BFA24A818B117A132A629601559E78BB47886758BC0EE503E88628D8350C

WindowsServer2003-KB3012172-x86-ENU.exe

B33B9D05D84E95F36233D4883D7BE94D5F74FB07

3F6B24AECD627F92B7D1E18B0B38482D3780395F074E702F0C3FD71B38036B15

WindowsServer2003-KB3012172-x86-ESN.exe

E5024696D30F596E17DA1E13A9081015ABF939B6

AF6F9B0E9E9F16F21CD4875DC8C5AF13A9590C8069D54BD16489EFFA69079846

WindowsServer2003-KB3012172-ia64-FRA.exe

3C91114E6EF4EE765140816DC98F971946D6B9AD

905B74A6FD444A747F23F53DD044BFE76C611757EFDD2737514450D7AE327BC2

WindowsServer2003-KB3012172-x86-FRA.exe

0467266C0B8A80DD21E9BAF889D01399D7EB2E2F

619B76DDF6E9110D05FCDD278D019EFEBE7DA0F17E8BD49790652B6A20301A2C

WindowsServer2003-KB3012172-x86-HUN.exe

02F855C8F1687F7542E620672AD5A63B46569D49

90F3EE9AD8559D1700870656E8D7F98B259F9844A94F140C67E836878AC377DF

WindowsServer2003-KB3012172-x86-ITA.exe

4467F395E301212BAA0B51FABE4613A39F7A2B29

430217B41CC4A9F9A8DC0A3E80095C1C1C09F2B3C59C625037CFDBA2B4DD4648

WindowsServer2003-KB3012172-ia64-JPN.exe

8A9A118CBCC8FECA335A54AB33CB1236CDB98AC9

853C80146A10FAA0654FE2472B9FBC5A9D7F97AC781B6E423CE96A8378797E19

WindowsServer2003-KB3012172-x86-JPN.exe

D736682F9F09CA9FA624B6C9A82B133D80420921

81DD940889F75B77BB76CDCB76E8ACBC5D6E34C910008A925F61A8D0B820F74B

WindowsServer2003-KB3012172-x86-KOR.exe

1E2F278C02D6757F9ABC964E205E14345D566591

CBF43818E24B2BF60B3937AF8ABC0F660E0F6E24653FD003DBB7CA7E789E7D04

WindowsServer2003-KB3012172-x86-NLD.exe

EE2CCF44B800FC6E6046EC09A767F88A6D4C3F81

8067FBE27DEA36B633400CD266A0CA486B9D67C3C15E5E7B7AFD7509B7B5DCCC

WindowsServer2003-KB3012172-x86-PLK.exe

48D99C948CDC597DB50D774E5133F236F6C4728F

20E1DFE276F0EC0483C935DDF286990899FA67CC6BA71366A11EFC7409FE5A4F

WindowsServer2003-KB3012172-x86-PTB.exe

09E1273CC7DF2673FF4C87BEC086B3AA74E1A2D0

11C1B427D5092D9F0AFCF68EC59CA8096E02A0BEFC9AB75EE70DF2F7794FD5D5

WindowsServer2003-KB3012172-x86-PTG.exe

4A8302BE5DD0B71B07C5349634C909783584CF0F

13977BEE33BBA9C07D2316120C12C36632000B540783FA1F89A43C55EDA0BC4F

WindowsServer2003-KB3012172-x86-RUS.exe

1452483D7797ABAE093EE611FCC3EE463C2ED81E

E5A9F3633B8D7FD0F7AA366779A3650E2F6576E0C516C39ABD582BAB32C69B58

WindowsServer2003-KB3012172-x86-SVE.exe

9C35DECAEBCF6A7A3395243FB33B002D31391352

A8FAF460778B85016E08E2C9DF1DFA466D5DE7E44FF035EB5B969DF2E72ECDF8

WindowsServer2003-KB3012172-x86-TRK.exe

FF894942A30FFE95B76F5266711F3FBFFD1B7286

12B4AA2D7BF084DA8451900D20B5CEA8E044BF95D7287F360F87484919933E71

IE8-WindowsServer2003-KB3012176-x86-CHS.exe

05B17BB550306ACFE9C48C0C43D2A8260D6E87DD

806FEBAFA7A00A563333465EE775117787042DE99B147041801FF28A10E33DFD

IE8-WindowsServer2003-KB3012176-x86-CHT.exe

A9DDFA96D1230BD2EA3AD5096CD5A2E1DDB05E0C

31428941E1C5D5F4597C69F000FB0B308BD57A1169255D6979EC6F60C6C9EDCF

IE8-WindowsServer2003-KB3012176-x86-CSY.exe

F5F060114EACFC48042FEF43F002ADF2EA5EEF65

AF85B59CBDF147B0E50D40752A0004B944F69C36C78D137E9F9B7B09B75BBAE6

IE8-WindowsServer2003-KB3012176-x86-DEU.exe

FBF82ECB6843504638F547E9494A23BB20B5C9B6

61CF7A0F0937713EE281297C2086B65EE454648E6B38868894C5D0216C0E9DB6

IE8-WindowsServer2003-KB3012176-x86-ENU.exe

9BAEC582595B97391B5BCF2FDD8A6CFC05FD02FE

9F27CF2584F1931027A76A7173395B96BE68272A2D11B48D9085D3D2A423283F

IE8-WindowsServer2003-KB3012176-x86-ESN.exe

6CDEBD57BB188827DC105D3FC31B62E60F3476B9

2F916444339858E5503A9966D3944984EE9C2138B70808F4C99FF16AFF545BC6

IE8-WindowsServer2003-KB3012176-x86-FRA.exe

E90C98590F5FAA6B1403FDA9D1B1D09057501C5E

FE5E760A07D2B05E99851A15D3712D4D9C497E71FCEBA609AD899F3E1DA82AE5

IE8-WindowsServer2003-KB3012176-x86-HUN.exe

51BEFEFDB93A9F4A2D21C18287AC6EA1554B13A0

71691483383EEC4E08EBB1C3C7FC169522F5AB0B392D633CDF1764ECD356A88E

IE8-WindowsServer2003-KB3012176-x86-ITA.exe

4A93527AB357E01E1100DDE849DB6343460565A7

3912849BF20F4780BE5693C1BB447EF3A516B7A4DE90DA399E2B0A401BE6004E

IE8-WindowsServer2003-KB3012176-x86-JPN.exe

0C69E1926FFEBF3B8567AD951F0896AAA3FECF47

2E6D4E6D5413A4A5E8523A88F5C2010A6915F229F502CB696CFFA166678E11EB

IE8-WindowsServer2003-KB3012176-x86-KOR.exe

7FBDFA8A51377F99B9CA13E5BA1DD46A407BC322

943F3932258367751DFE9A2A70117E02287725ED0A7599E61DC45C0A1B28DA1D

IE8-WindowsServer2003-KB3012176-x86-NLD.exe

924B155E8D58946F4F5ADD5F4BB6E65FD93E6AD0

CA03AE5E2469A41461DCB7284912C962D692CB67961971132A5174A00F477F5A

IE8-WindowsServer2003-KB3012176-x86-PLK.exe

2BE6577B6A186AAD0CEC843533780C4FA66BEAB7

4406F63020CAC3465E4FE73DCCA572A25AAB6314BDABEF358EE71E67A0BC6E68

IE8-WindowsServer2003-KB3012176-x86-PTB.exe

A2E00BAFC64B626009CF302ACABA9CFC3E38C610

B82F1ED4A835FC57B5D710C4F5A426494606B38A6BE66AFE79D395A398945929

IE8-WindowsServer2003-KB3012176-x86-PTG.exe

A88E610091C61221836E15AEB55359A949294566

646CE3AB85D3F1577DF53536CBB2B797551B3EECE4C932FD389E889B2A089C56

IE8-WindowsServer2003-KB3012176-x86-RUS.exe

BDBDF184CF234543B2A26B4C120566011800AA0B

50AF382AB5B893A150DFAE755274DFF90268997B9BEAE481F466A5E1A929A0EA

IE8-WindowsServer2003-KB3012176-x86-SVE.exe

B8A12E5ECC050DD441D36BCC4160E27182D754C0

319A1DF10B40C5737E6EAD22546023CC941D25913E305B5ACF6E2E0FEDFF501C

IE8-WindowsServer2003-KB3012176-x86-TRK.exe

FE6853ACF5B8EE509727E18F27078E7D3B93D105

83A66467AA67240484502E8BAA10D3E841D5522A96193984A68FA3D26C4BF834

Windows6.1-KB3012176-x86.msu

4CCF4DDFB83C06AC9340A7ACCF2C8C144FF7D351

64593252E813D925E6BCCDC7F51EE93B690F011DEAF0488D73B9CB9606657D48

Windows6.1-KB3012176-x86.msu

4CCF4DDFB83C06AC9340A7ACCF2C8C144FF7D351

64593252E813D925E6BCCDC7F51EE93B690F011DEAF0488D73B9CB9606657D48

Windows6.1-KB3012176-ia64.msu

FF0CEEE9E1DAB44662DC4732EE05160410A2355C

984E661205C1471F0B91FDC596BBD2312EDCE03C1706C7B017BB2A09280B4F1A

IE8-Windows6.0-KB3012176-x86.msu

6AAEC0AADAF03F3F2D8DBB1198A42692C364744A

78E20C9C8A6B04808C4F3C384D8C1A8513937D50549AEC241586C41456961825

IE8-Windows6.0-KB3012176-x86.msu

6AAEC0AADAF03F3F2D8DBB1198A42692C364744A

78E20C9C8A6B04808C4F3C384D8C1A8513937D50549AEC241586C41456961825

Windows6.0-KB3012172-ia64.msu

AA5D885AA461F76EB3EE62282C725BD7B63D8CCD

5814106ADFBC72555AAE448E5EC28D226813E9DE6D13387F79F3D73E61E2B14F

Windows6.0-KB3012172-x86.msu

03FF5053554F7D980190B79D8BA5D299FDD5DF9C

0A4EAB82AA2D3FA2BEDBDFF0C996AE816829B597FFBA1B9E4E17EF2E93875EE2

IE8-Windows6.0-KB3012176-x86.msu

6AAEC0AADAF03F3F2D8DBB1198A42692C364744A

78E20C9C8A6B04808C4F3C384D8C1A8513937D50549AEC241586C41456961825

IE8-Windows6.0-KB3012176-x86.msu

6AAEC0AADAF03F3F2D8DBB1198A42692C364744A

78E20C9C8A6B04808C4F3C384D8C1A8513937D50549AEC241586C41456961825

IE8-Windows6.0-KB3012176-x86.msu

6AAEC0AADAF03F3F2D8DBB1198A42692C364744A

78E20C9C8A6B04808C4F3C384D8C1A8513937D50549AEC241586C41456961825

Windows6.0-KB3012172-ia64.msu

AA5D885AA461F76EB3EE62282C725BD7B63D8CCD

5814106ADFBC72555AAE448E5EC28D226813E9DE6D13387F79F3D73E61E2B14F

Windows6.0-KB3012172-x86.msu

03FF5053554F7D980190B79D8BA5D299FDD5DF9C

0A4EAB82AA2D3FA2BEDBDFF0C996AE816829B597FFBA1B9E4E17EF2E93875EE2

IE8-Windows6.0-KB3012176-x86.msu

6AAEC0AADAF03F3F2D8DBB1198A42692C364744A

78E20C9C8A6B04808C4F3C384D8C1A8513937D50549AEC241586C41456961825

IE8-Windows6.0-KB3012176-x86.msu

6AAEC0AADAF03F3F2D8DBB1198A42692C364744A

78E20C9C8A6B04808C4F3C384D8C1A8513937D50549AEC241586C41456961825

IE8-Windows6.0-KB3012176-x86.msu

6AAEC0AADAF03F3F2D8DBB1198A42692C364744A

78E20C9C8A6B04808C4F3C384D8C1A8513937D50549AEC241586C41456961825

Windows6.0-KB3012172-x86.msu

03FF5053554F7D980190B79D8BA5D299FDD5DF9C

0A4EAB82AA2D3FA2BEDBDFF0C996AE816829B597FFBA1B9E4E17EF2E93875EE2

IE8-Windows6.0-KB3012176-x86.msu

6AAEC0AADAF03F3F2D8DBB1198A42692C364744A

78E20C9C8A6B04808C4F3C384D8C1A8513937D50549AEC241586C41456961825

WindowsServer2003-KB3012168-x86-CHS.exe

4E6A9E12D590684E7BD530E559EDEB429C0DDA69

BA9C1E746F08116905FC1D0634B3ECCF36C6C2FCCFCC1407D17C7F6A04C714E4

WindowsServer2003-KB3012168-x86-CHT.exe

55CC0141FABFDCC545724F6EA3FE4AF7231A3AF2

63A6BE172D29B9B6567C78397F45ABA2316533FF4347F8C6FCAB602086F5CB63

WindowsServer2003-KB3012168-x86-CSY.exe

4B61DDABB7DF200B3BA25C506614EDB9EC45A074

8411010C821B7C842ED62FE74C565A16E0A19A67662864C444F817A9799544DF

WindowsServer2003-KB3012168-ia64-DEU.exe

202E56425B5A8D6D624A1111E95EEAB325EF3AEF

4976C32AC5DBD0398153BD736368A9AC0D81400C03EBFB78BB0809728F3B0109

WindowsServer2003-KB3012168-x86-DEU.exe

0C144019903A4A4921BC78F8631FF90E0755AF78

3374A77324EE0EC303CA23E3261AD3C1A6A5D5BCDB0709B6B6BFC7198A5D3CE7

WindowsServer2003-KB3012168-ia64-ENU.exe

BBAFB95F283121475BFF74D9E2AF4A72DA1EFBA4

E9C4FEC6440929742576B676CDFDBA294B0D2761F3D1EB3424676ACCA537CF95

WindowsServer2003-KB3012168-x86-ENU.exe

0462CCB98C0C1E666184480546C8A517FC9BA890

3F6FE1EFD16350A17E03BA95F37A900DAF0281B5CA8D1F9C967E88568F86DA7E

WindowsServer2003-KB3012168-x86-ESN.exe

4F090C87A67C9FE0B02DA5F346C6A23A501A87ED

A4A36BFF77BE5F9BBAFE238E8F6DEA7DCBD5568C3B162522B040246DE75172E0

WindowsServer2003-KB3012168-ia64-FRA.exe

8CC3094467CB84C68783A475EF4726EE35EA2E40

FECF8E3E196E103AEA243B828B7509035FBB4B5B24F22063146D59A22F8FF5B3

WindowsServer2003-KB3012168-x86-FRA.exe

4BDE66F8D34498062E30E0BDA19D84585D1689FC

EAB82A32CF2F531F92C68FC97DDACBBCC336DC73A96F0DAA31D07932994CD43E

WindowsServer2003-KB3012168-x86-HUN.exe

A79F5104E2D6BB6CDC38103EC25E36F14CAAAE26

77C2FAD72D5612362FF036EDEA7D154019249CB9D8E9F496559B5B1B31FA8AC8

WindowsServer2003-KB3012168-x86-ITA.exe

0A72296C8B280269B844C0D3C5441A63A6661611

C3E831F7493925CDAD04804496E0640EA5D1F8B5ADC86E9B724BA04AD2F1F89C

WindowsServer2003-KB3012168-ia64-JPN.exe

732CE505644E482AFCB01719C6973D5BA3A720B0

AFC3233196AF444DA5FB9027D7E146494B44AB77839B76F73C0B33628ED2CC14

WindowsServer2003-KB3012168-x86-JPN.exe

398927EBE6B4C70A9B25BAE223EFB972156C4838

6A7AFA40D930ADEFCFCD389818A97CE4E85106C140865538462ADDF368F6C2CD

WindowsServer2003-KB3012168-x86-KOR.exe

D659A8968371521C0B9FF8D7C447DA87ADF902D6

A25D87ADAA9E9F570BCBB2A31BE003A903F240EBD4A7D31D58CA4D05F68274FB

WindowsServer2003-KB3012168-x86-NLD.exe

502E20A2B2EEDE04BA583FAE8649FF3BAA26C755

9ADA3818CCDB2C711260F0DE6326A98A271B91BA2A605479FF842BEF016194E6

WindowsServer2003-KB3012168-x86-PLK.exe

182492ECA1D9157A1BCA15343940A85A41EA8649

A393040BC3C849FD707D09F55575AB356F37BDA3AD1EEF34ADAD6EA3352E4D5C

WindowsServer2003-KB3012168-x86-PTB.exe

9691F93E471BDC4B5B41E7E5E1CA30C2401222D1

171BAC76C4F1BFA799ED49F60666F72AF61F9A0464DBCCE0AA054B66E5E829E8

WindowsServer2003-KB3012168-x86-PTG.exe

72E46B4FBF757E6DBCFFEBA5F478CEEFA5DD89AD

76F453003077C53DD15963BB1711D09F37908060BF87F46FBC7DED2BAFE42434

WindowsServer2003-KB3012168-x86-RUS.exe

C334687C2A7F19BD897C912A9C7FE1CD49440562

EAA963E72DAE212F09165A0E064950A3F1A6131FDEE959443FB9761646928309

WindowsServer2003-KB3012168-x86-SVE.exe

DD08BB962D1B12E2A000002F4EBCD17E45E85A97

C849A91AA0B8299D8B90D240F67D9E556C0032B62F8633AFEE799ABF517FDD5D

WindowsServer2003-KB3012168-x86-TRK.exe

FAF070D7615DA44AE0F939E9AA5A14DD4C26837C

07A971A1618248CA1895A7FB4485C3E577C217C55F907A352AE51F6BE6C25871

WindowsServer2003-KB3012172-x86-CHS.exe

0BB4DE9C15DD2B40781FD33F7375195706DF9EEC

36A0DDEAF33D31936A693BDF49EA0389E9B0D8B31515288FF228301F1C16DD8D

WindowsServer2003-KB3012172-x86-CHT.exe

E0F38CE343780A40CECB4EA0078792BCB4C936A8

ED8967D8B8E0F46A9AB493E132C9A0DFD2FCAFBA7A33FB59394E08331EFA1DCA

WindowsServer2003-KB3012172-x86-CSY.exe

2478C49887E72997B1F1C581FC13F157E52C6FA4

FC06E5242E02F2A5670E4FB8B4EE31D59018438FFFF53962D13078B95EC9C6E8

WindowsServer2003-KB3012172-ia64-DEU.exe

800B6D8D20CC00E9A55660B63DA1452B6FF70E1A

EA7DA3B9097B4356716962AE79E1192AAE8241991854F88D53265975228FBFAD

WindowsServer2003-KB3012172-x86-DEU.exe

9350AC57767700D6E22E332B1B5FE482C033BB85

12E104CD27EA5BA8970D2DE249B4075E394DC32B8891BBAC46B07299D37EC2FE

WindowsServer2003-KB3012172-ia64-ENU.exe

24D3157930EB21BBD527620C0888351419DC849D

A167BFA24A818B117A132A629601559E78BB47886758BC0EE503E88628D8350C

WindowsServer2003-KB3012172-x86-ENU.exe

B33B9D05D84E95F36233D4883D7BE94D5F74FB07

3F6B24AECD627F92B7D1E18B0B38482D3780395F074E702F0C3FD71B38036B15

WindowsServer2003-KB3012172-x86-ESN.exe

E5024696D30F596E17DA1E13A9081015ABF939B6

AF6F9B0E9E9F16F21CD4875DC8C5AF13A9590C8069D54BD16489EFFA69079846

WindowsServer2003-KB3012172-ia64-FRA.exe

3C91114E6EF4EE765140816DC98F971946D6B9AD

905B74A6FD444A747F23F53DD044BFE76C611757EFDD2737514450D7AE327BC2

WindowsServer2003-KB3012172-x86-FRA.exe

0467266C0B8A80DD21E9BAF889D01399D7EB2E2F

619B76DDF6E9110D05FCDD278D019EFEBE7DA0F17E8BD49790652B6A20301A2C

WindowsServer2003-KB3012172-x86-HUN.exe

02F855C8F1687F7542E620672AD5A63B46569D49

90F3EE9AD8559D1700870656E8D7F98B259F9844A94F140C67E836878AC377DF

WindowsServer2003-KB3012172-x86-ITA.exe

4467F395E301212BAA0B51FABE4613A39F7A2B29

430217B41CC4A9F9A8DC0A3E80095C1C1C09F2B3C59C625037CFDBA2B4DD4648

WindowsServer2003-KB3012172-ia64-JPN.exe

8A9A118CBCC8FECA335A54AB33CB1236CDB98AC9

853C80146A10FAA0654FE2472B9FBC5A9D7F97AC781B6E423CE96A8378797E19

WindowsServer2003-KB3012172-x86-JPN.exe

D736682F9F09CA9FA624B6C9A82B133D80420921

81DD940889F75B77BB76CDCB76E8ACBC5D6E34C910008A925F61A8D0B820F74B

WindowsServer2003-KB3012172-x86-KOR.exe

1E2F278C02D6757F9ABC964E205E14345D566591

CBF43818E24B2BF60B3937AF8ABC0F660E0F6E24653FD003DBB7CA7E789E7D04

WindowsServer2003-KB3012172-x86-NLD.exe

EE2CCF44B800FC6E6046EC09A767F88A6D4C3F81

8067FBE27DEA36B633400CD266A0CA486B9D67C3C15E5E7B7AFD7509B7B5DCCC

WindowsServer2003-KB3012172-x86-PLK.exe

48D99C948CDC597DB50D774E5133F236F6C4728F

20E1DFE276F0EC0483C935DDF286990899FA67CC6BA71366A11EFC7409FE5A4F

WindowsServer2003-KB3012172-x86-PTB.exe

09E1273CC7DF2673FF4C87BEC086B3AA74E1A2D0

11C1B427D5092D9F0AFCF68EC59CA8096E02A0BEFC9AB75EE70DF2F7794FD5D5

WindowsServer2003-KB3012172-x86-PTG.exe

4A8302BE5DD0B71B07C5349634C909783584CF0F

13977BEE33BBA9C07D2316120C12C36632000B540783FA1F89A43C55EDA0BC4F

WindowsServer2003-KB3012172-x86-RUS.exe

1452483D7797ABAE093EE611FCC3EE463C2ED81E

E5A9F3633B8D7FD0F7AA366779A3650E2F6576E0C516C39ABD582BAB32C69B58

WindowsServer2003-KB3012172-x86-SVE.exe

9C35DECAEBCF6A7A3395243FB33B002D31391352

A8FAF460778B85016E08E2C9DF1DFA466D5DE7E44FF035EB5B969DF2E72ECDF8

WindowsServer2003-KB3012172-x86-TRK.exe

FF894942A30FFE95B76F5266711F3FBFFD1B7286

12B4AA2D7BF084DA8451900D20B5CEA8E044BF95D7287F360F87484919933E71

IE8-WindowsServer2003-KB3012176-x86-CHS.exe

05B17BB550306ACFE9C48C0C43D2A8260D6E87DD

806FEBAFA7A00A563333465EE775117787042DE99B147041801FF28A10E33DFD

IE8-WindowsServer2003-KB3012176-x86-CHT.exe

A9DDFA96D1230BD2EA3AD5096CD5A2E1DDB05E0C

31428941E1C5D5F4597C69F000FB0B308BD57A1169255D6979EC6F60C6C9EDCF

IE8-WindowsServer2003-KB3012176-x86-CSY.exe

F5F060114EACFC48042FEF43F002ADF2EA5EEF65

AF85B59CBDF147B0E50D40752A0004B944F69C36C78D137E9F9B7B09B75BBAE6

IE8-WindowsServer2003-KB3012176-x86-DEU.exe

FBF82ECB6843504638F547E9494A23BB20B5C9B6

61CF7A0F0937713EE281297C2086B65EE454648E6B38868894C5D0216C0E9DB6

IE8-WindowsServer2003-KB3012176-x86-ENU.exe

9BAEC582595B97391B5BCF2FDD8A6CFC05FD02FE

9F27CF2584F1931027A76A7173395B96BE68272A2D11B48D9085D3D2A423283F

IE8-WindowsServer2003-KB3012176-x86-ESN.exe

6CDEBD57BB188827DC105D3FC31B62E60F3476B9

2F916444339858E5503A9966D3944984EE9C2138B70808F4C99FF16AFF545BC6

IE8-WindowsServer2003-KB3012176-x86-FRA.exe

E90C98590F5FAA6B1403FDA9D1B1D09057501C5E

FE5E760A07D2B05E99851A15D3712D4D9C497E71FCEBA609AD899F3E1DA82AE5

IE8-WindowsServer2003-KB3012176-x86-HUN.exe

51BEFEFDB93A9F4A2D21C18287AC6EA1554B13A0

71691483383EEC4E08EBB1C3C7FC169522F5AB0B392D633CDF1764ECD356A88E

IE8-WindowsServer2003-KB3012176-x86-ITA.exe

4A93527AB357E01E1100DDE849DB6343460565A7

3912849BF20F4780BE5693C1BB447EF3A516B7A4DE90DA399E2B0A401BE6004E

IE8-WindowsServer2003-KB3012176-x86-JPN.exe

0C69E1926FFEBF3B8567AD951F0896AAA3FECF47

2E6D4E6D5413A4A5E8523A88F5C2010A6915F229F502CB696CFFA166678E11EB

IE8-WindowsServer2003-KB3012176-x86-KOR.exe

7FBDFA8A51377F99B9CA13E5BA1DD46A407BC322

943F3932258367751DFE9A2A70117E02287725ED0A7599E61DC45C0A1B28DA1D

IE8-WindowsServer2003-KB3012176-x86-NLD.exe

924B155E8D58946F4F5ADD5F4BB6E65FD93E6AD0

CA03AE5E2469A41461DCB7284912C962D692CB67961971132A5174A00F477F5A

IE8-WindowsServer2003-KB3012176-x86-PLK.exe

2BE6577B6A186AAD0CEC843533780C4FA66BEAB7

4406F63020CAC3465E4FE73DCCA572A25AAB6314BDABEF358EE71E67A0BC6E68

IE8-WindowsServer2003-KB3012176-x86-PTB.exe

A2E00BAFC64B626009CF302ACABA9CFC3E38C610

B82F1ED4A835FC57B5D710C4F5A426494606B38A6BE66AFE79D395A398945929

IE8-WindowsServer2003-KB3012176-x86-PTG.exe

A88E610091C61221836E15AEB55359A949294566

646CE3AB85D3F1577DF53536CBB2B797551B3EECE4C932FD389E889B2A089C56

IE8-WindowsServer2003-KB3012176-x86-RUS.exe

BDBDF184CF234543B2A26B4C120566011800AA0B

50AF382AB5B893A150DFAE755274DFF90268997B9BEAE481F466A5E1A929A0EA

IE8-WindowsServer2003-KB3012176-x86-SVE.exe

B8A12E5ECC050DD441D36BCC4160E27182D754C0

319A1DF10B40C5737E6EAD22546023CC941D25913E305B5ACF6E2E0FEDFF501C

IE8-WindowsServer2003-KB3012176-x86-TRK.exe

FE6853ACF5B8EE509727E18F27078E7D3B93D105

83A66467AA67240484502E8BAA10D3E841D5522A96193984A68FA3D26C4BF834


Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×