Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết lỗ hổng trong kịch bản cụ VBScript trong Microsoft Windows. Lỗ hổng bảo mật có thể cho phép thực thi mã từ xa nếu người dùng truy cập một trang web đặc biệt crafted. Kẻ tấn công đã thành công khai thác lỗ hổng này có thể được quyền người dùng tương tự như người dùng hiện tại. Nếu người dùng hiện đang đăng nhập bằng quyền quản trị người dùng, kẻ đã thành công khai thác lỗ hổng này có thể mất kiểm soát hoàn toàn hệ thống bị ảnh hưởng. Kẻ tấn công sau đó có thể làm như sau:

  • Cài đặt chương trình

  • Xem, thay đổi hoặc xoá dữ liệu

  • Tạo tài khoản mới có quyền của người dùng đầy đủ

Giới thiệu

Microsoft đã phát hành bản tin bảo mật MS15-019. Để tìm hiểu thêm về bản tin bảo mật này:

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt bản Cập Nhật:
Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật cho các chuyên gia CNTT:
Khắc phục sự cố bảo mật TechNet và hỗ trợ

Giúp bảo vệ máy tính chạy Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại:
Giải pháp vi-rút và Trung tâm bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia của bạn:
Hỗ trợ quốc tế

Thông tin

Vấn đề đã biết và biết thêm thông tin về bản Cập Nhật bảo mật này

Bài viết sau có thêm thông tin về bản Cập Nhật bảo mật này vì nó liên quan đến phiên bản sản phẩm cá nhân. Bài viết có thể chứa thông tin vấn đề. Nếu đây là trường hợp, vấn đề được liệt kê trong mỗi liên kết bài viết.

  • 3030630 MS15-019: mô tả về Cập Nhật bảo mật cho VBScript 5.8 kịch bản: ngày 10 tháng 12 năm 2015

  • 3030398 MS15-019: mô tả về Cập Nhật bảo mật cho VBScript 5.7 kịch bản: ngày 10 tháng 12 năm 2015

  • 3030403 MS15-019: mô tả về Cập Nhật bảo mật cho VBScript 5.6 kịch bản: ngày 10 tháng 12 năm 2015

Windows Server 2003 (Tất cả các phiên bản)Bảng Tham chiếu

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.

Tên tập tin Cập Nhật bảo mật

Cho VBScript 5.6 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows Server 2003:
WindowsServer2003-KB3030403-x86-ENU.exe

Cho VBScript 5.6 trên tất cả các hỗ trợ x64 dựa trên các phiên bản của Windows Server 2003:
WindowsServer2003-KB3030403-x64-ENU.exe

Cho VBScript 5.6 trên tất cả các hỗ trợ Itanium dựa trên các phiên bản của Windows Server 2003:
WindowsServer2003-KB3030403-ia64-ENU.exe

Cho VBScript 5.7 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows Server 2003:
WindowsServer2003-KB3030398-x86-ENU.exe

Cho VBScript 5.7 trên tất cả các hỗ trợ x64 dựa trên các phiên bản của Windows Server 2003:
WindowsServer2003-KB3030398-x64-ENU.exe

Cho VBScript 5.7 trên tất cả các hỗ trợ Itanium dựa trên các phiên bản của Windows Server 2003:
WindowsServer2003-KB3030398-ia64-ENU.exe

Khoá cài đặt

Hãy xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 262841

Tệp nhật ký Cập Nhật

Cho VBScript 5.6 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit, phiên bản dựa trên x64 và phiên bản dựa vào Itanium của Windows Server 2003:
KB3030403.log

Cho VBScript 5.7 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit, phiên bản dựa trên x64 và phiên bản dựa vào Itanium của Windows Server 2003:
KB3030398.log

Yêu cầu khởi động lại

Trong một số trường hợp, bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Nếu các tệp yêu cầu đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, một thông báo được hiển thị mà khuyên bạn khởi động lại.

Thông tin về việc loại bỏ

Cho VBScript 5.6 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit, phiên bản dựa trên x64 và phiên bản dựa vào Itanium của Windows Server 2003:
Sử dụng mục Thêm hoặc loại bỏ chương trình trong Pa-nen điều khiển hoặc sử dụng tiện ích Spuninst.exe nằm trong thư mục %Windir%\$NTUninstallKB3030403$\Spuninst.

Cho VBScript 5.7 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit, phiên bản dựa trên x64 và phiên bản dựa vào Itanium của Windows Server 2003:
Sử dụng mục Thêm hoặc loại bỏ chương trình trong Pa-nen điều khiển hoặc sử dụng tiện ích Spuninst.exe nằm trong thư mục %Windir%\$NTUninstallKB3030398$\Spuninst.

Thông tin về tệp

Xem phần thông tin về tệp

Xác minh khóa đăng ký

Cho VBScript 5.6 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit, phiên bản dựa trên x64 và phiên bản dựa vào Itanium của Windows Server 2003:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows Server 2003\SP3\KB3030403\Filelist

Cho VBScript 5.7 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit, phiên bản dựa trên x64 và phiên bản dựa vào Itanium của Windows Server 2003:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows Server 2003\SP3\KB3030398\Filelist

Windows Vista (Tất cả các phiên bản)Bảng Tham chiếu

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.

Tên tập tin Cập Nhật bảo mật

Cho VBScript 5.7 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows Vista:
Windows6.0-KB3030398-x86.msu

Cho VBScript 5.7 trên tất cả các hỗ trợ x64 dựa trên phiên bản Windows Vista:
Windows6.0-KB3030398-x64.msu

Khoá cài đặt

Hãy xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 934307

Yêu cầu khởi động lại

Trong một số trường hợp, bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Nếu các tệp yêu cầu đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, một thông báo được hiển thị mà khuyên bạn khởi động lại.

Thông tin về việc loại bỏ

WUSA.exe hỗ trợ gỡ cài đặt các bản Cập Nhật. Dỡ cài đặt bản Cập Nhật được cài đặt bởi WUSA, bấm Bảng điều khiểnvà sau đó nhấp vào bảo mật. Trong Windows Update, bấm vào Xem bản cập nhật đã cài đặt, sau đó chọn từ danh sách bản cập nhật.

Thông tin về tệp

Xem phần thông tin về tệp

Xác minh khóa đăng ký

Lưu ý Khoá đăng ký không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này.

Windows Server 2008 (Tất cả các phiên bản)Bảng Tham chiếu

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.

Tên tập tin Cập Nhật bảo mật

Cho VBScript 5.7 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows Server 2008:
Windows6.0-KB3030398-x86.msu

Cho VBScript 5.7 trên tất cả các hỗ trợ x64 dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008:
Windows6.0-KB3030398-x64.msu

Cho VBScript 5.7 trên tất cả các hỗ trợ Itanium dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008:
Windows6.0-KB3030398-ia64.msu

Khoá cài đặt

Hãy xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 934307

Yêu cầu khởi động lại

Trong một số trường hợp, bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Nếu các tệp yêu cầu đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, một thông báo được hiển thị mà khuyên bạn khởi động lại.

Thông tin về việc loại bỏ

WUSA.exe hỗ trợ gỡ cài đặt các bản Cập Nhật. Dỡ cài đặt bản Cập Nhật được cài đặt bởi WUSA, bấm Bảng điều khiểnvà sau đó nhấp vào bảo mật. Trong Windows Update, bấm vào Xem bản cập nhật đã cài đặt, sau đó chọn từ danh sách bản cập nhật.

Thông tin về tệp

Xem phần thông tin về tệp

Xác minh khóa đăng ký

Lưu ý Khoá đăng ký không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này.

Windows Server 2008 R2 (Tất cả các phiên bản)Bảng Tham chiếu

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.

Tên tập tin Cập Nhật bảo mật

Cho VBScript 5.8 cài đặt Server Core hỗ trợ tất cả các x64 dựa trên phiên bản Windows Server 2008 R2 chỉ:
Windows6.1-KB3030630-x64.msu

Khoá cài đặt

Hãy xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 934307

Yêu cầu khởi động lại

Trong một số trường hợp, bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Nếu các tệp yêu cầu đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, một thông báo được hiển thị mà khuyên bạn khởi động lại.

Thông tin về việc loại bỏ

Để dỡ cài đặt bản Cập Nhật được cài đặt bởi WUSA, sử dụng chuyển đổi thiết lập /Uninstall. Hoặc bấm Bảng điều khiển, bấm vào hệ thống và bảo mậttrong Windows Update, nhấp vào xem cài đặt bản Cập Nhật, và sau đó chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.

Thông tin về tệp

Xem phần thông tin về tệp

Xác minh khóa đăng ký

Lưu ý Khoá đăng ký không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này.


Thông tin về tệp

Tên tệp

Thuật toán băm SHA1

Thuật toán băm Sha256

Windows6.0-KB3030398-ia64.msu

3D87F12976EDED901C6AAFE0499F7E2A5960A14C

C22B85FFBFAAF5E7AC00CB02E3FD334C34EE556B41C7C152F152F67FA2956675

Windows6.0-KB3030398-x64.msu

E322000F8335D0735225712DCDA4E237907E7EE3

1554428862323AE4AB03F553CE9CF88E6390CE053FD69843BB4C322B073F9879

Windows6.0-KB3030398-x86.msu

AF2901597239D343E96C9181F6BD6734C83FC2BF

088BA031DA86AD4D0B1EC1C2121E611D3C7581F44272A01530A87FF0963B1CFB

Windows6.1-KB3030630-x64.msu

6E3B21D1196C6B50D78169E07C789146096DB05E

89BE07772EE18813B6DFBE8B0D8E7FDCD4C6938AD7C47B1CDDC287E5123FE7EA

WindowsServer2003-KB3030398-ia64-DEU.exe

313AB49AE33A3C229D0A02B35E0687C9B33E9C39

0C8C2068E8FE647B44A80D253AECFBBCEDA43A6C9D8BD9778BC5BE54ED6191B9

WindowsServer2003-KB3030398-ia64-ENU.exe

CFB33C25A6021850C4B0C0C7B7D4742FCC63951F

91A76D425D26F8889753025525203A2A63E62B5870C67B8E80CC3DBFC32077C9

WindowsServer2003-KB3030398-ia64-FRA.exe

C74F3B3E7F907EA0D6725BD4C06DBD285E5DF79D

407D2E1677B0EFCAB3DBEE8E008F0E53B8D41AF3490A445B5012DC62FC90E012

WindowsServer2003-KB3030398-ia64-JPN.exe

22595760F963D5017FFF28B943B787026E68958D

DF9B91B4BDD80006C9DACD779E975FA1C621586F4377E0DAAE57EE5A529E6543

WindowsServer2003-KB3030398-x64-CHS.exe

5F03AF8158778924F0EE08DFB568A69D829B9449

6A34578812463201C32DC791E14745809DAD5A970FC757BD8938134CA6A3C598

WindowsServer2003-KB3030398-x64-CHT.exe

08EBECE7E3BD63EC19117C7C57C0C2BDCC68EC7E

3DA5492CDDC2F19631ED56ED59440A861E17F60745C5489AC5BDBA5817F6B750

WindowsServer2003-KB3030398-x64-DEU.exe

BE2C81E7FAAFA6EEE7D143E4E6176E89339D1F52

AAC4EF3D53190ED0CC988AE0D22D83A9D7D3922955B5BA21A48F9A183E9C62AB

WindowsServer2003-KB3030398-x64-ENU.exe

A92F1D9730016A6233A14B5FB63791459D7BDE21

40D957537F47C4460D70FFF6634873CE30D0475B15D91830FFEA15BBE679F157

WindowsServer2003-KB3030398-x64-ESN.exe

3FC030FAD1EBAE794065DF0FD34635123FF033C9

7FAF3F00C5C92E75EED4714E4027A4534354329E43CD6D7AE37CD89B250FB8D8

WindowsServer2003-KB3030398-x64-FRA.exe

7B3457C96FB948778B441DEA1801F069EAC49924

2FB6D22DF07792EA314237C0273D02380D0891BF4ADDEE03BAA250E578CD5AD6

WindowsServer2003-KB3030398-x64-ITA.exe

B2475D8851B907FD694EFAD3071ED8A4B90FECA2

48120F1A9F98577FCD5388A5429F91ADA0B7F632041B1635BE51CBC4792EDF63

WindowsServer2003-KB3030398-x64-JPN.exe

E957B0F19871F63F5FC38B896332C824DEF8E8D0

14A0B1F6C5D03E738DA9E17E049092A274FD81829DD4C33BADD73DC0C543AFD4

WindowsServer2003-KB3030398-x64-KOR.exe

9A1F9C329DD0F01E50398085DFC25C131782B838

9245583EFB0B610750F101C2FB6E654AE5587EF7A8B258DAB81C14F8154EA5CA

WindowsServer2003-KB3030398-x64-PTB.exe

E93629B3AB6524FC98C2199B458C5F1977E8E96C

A68E9559AF2AD82435F9A79FB89D3B85ECA5A41A0487BA807AE0E4C907BDAA90

WindowsServer2003-KB3030398-x64-RUS.exe

830635323DF7A8C8BE02F4A65450DF2297599B3B

83803D75C72252F5C9849BF84304852C94F89AB809CD1E50CEB2CAB4DE9FE0B5

WindowsServer2003-KB3030398-x86-CHS.exe

44B218A77FF61BDD6E480F2B883E4689AF4F6081

9E4967607C210D37E416DDFB0CB07CC3B5FD1D20FBA26F053AB3BB86286F7C7D

WindowsServer2003-KB3030398-x86-CHT.exe

C4EAA80013083595C0C05EB575915AE0DB282D98

18CD14AB36F5DA23B428CB2A11985EDBEC00F906CD8EF35145FE0B0E7BE8560A

WindowsServer2003-KB3030398-x86-CSY.exe

D517354A6E3A746264C9A9E49DA28B2594F1BEA3

F418D4FBCD981288D4509724F3D44E9F3C009842532E7924BFA7BA6972C55175

WindowsServer2003-KB3030398-x86-DEU.exe

ADA8D78D82C316E7A4C61F42B926BDD7AB866BE7

F0D7F5C10DF8D1E7FCA6F50CF65652A4BF687A7C841553380C299A4DF94481B9

WindowsServer2003-KB3030398-x86-ENU.exe

5A88FB7E9B4523C072EC2B3BE337D7A0E5C0419C

9CEFA50905548A7D1F8468227808D186C40A97954BB29FC6A4DA6FF11C1C6F41

WindowsServer2003-KB3030398-x86-ESN.exe

0E50042AB389C9E5657EBF82D3A8AA45A80D4CFC

4012948B64D07378C3A734F445DBAA4AAD20FDFE68FACE72660C2CA7398A1F8B

WindowsServer2003-KB3030398-x86-FRA.exe

33CCAAC9A3D9EA6B054989E9E5F85667F834ECB7

02971492B1EB2705E48CAE52CD08197DF7BAC29006FFE98A5B92540570C16723

WindowsServer2003-KB3030398-x86-HUN.exe

7A72C252E2DC3B6FE5E8CDD29B43C624A6181595

DABB0BC7F81D9D01F6C40F6A1D51D80F1B63580C349713BC4CEE805F68F985D6

WindowsServer2003-KB3030398-x86-ITA.exe

8AEFD50AFAF9B0E75EEB6ED5B0F61D4A54026FF4

3937F92B31729CC442EBFA7B27211E035623C5C2C5869ED18784702B22471743

WindowsServer2003-KB3030398-x86-JPN.exe

E104C611292BF7456C2533D1ADA7DCC4BCC2E472

BECAFB47363860E6E987648273C93AD47155889701643A9A754C71315E39C934

WindowsServer2003-KB3030398-x86-KOR.exe

251CC541FB6E2185515114A99AFC86A82868D95C

68484FBEDA653F5548096FE0A0F4CB0D4BC9A6E0A159559D6276FCD2811AD303

WindowsServer2003-KB3030398-x86-NLD.exe

4C32081B6AF2DA28DD65D6DF16362B29A5CBF8C1

0A2B19081EE7F522581558949E6FB9D2EC98B086D97108397AC94DE798DF026C

WindowsServer2003-KB3030398-x86-PLK.exe

73A713C399972EEE2E7FF38FCB2ED9D1A945BF23

E04C9521E7F249AD1BFDABA53411BF8422266E0CA5761B47FAD543A4EC87F163

WindowsServer2003-KB3030398-x86-PTB.exe

196F95D2EAA6024302ACCAA623F95D1FC177B7BA

D2E0D2BE7FDA0A757B3556B4949008C93DEB14839A252B95A287BE8ABC1773E2

WindowsServer2003-KB3030398-x86-PTG.exe

DF8B9498EAB28749581F9D3AAB1AE7DBBA6AD750

DC683FBEB81E0E0154E4E6FC2A6C07517F6EB73B1F48E10D7C32F14579AEAC37

WindowsServer2003-KB3030398-x86-RUS.exe

40343FBB8AE8B4D363326CB725379C2DF3D2925D

C834F43F3FE91CA0A31915D2EDC6C06B6928531EAEC60B13E45CD62A8D121B18

WindowsServer2003-KB3030398-x86-SVE.exe

C0B02C1D4D655651044EDF335BE0095D05D4D4DB

5F73DA0BD3C8DBD52419E14FF21C287B67260C81B109CD8CBED518EF6079C6CC

WindowsServer2003-KB3030398-x86-TRK.exe

61C9CDF1F069E502A7496F7E5D0EA99609CF3F7E

708374F12C4F7D9B6E694E4F4E72CFCB206307C163C045FEEF9F24B60F41B0F8

WindowsServer2003-KB3030403-ia64-DEU.exe

608CD2DC69E8280577EF01742A6FE04F11146982

6D8B103144556CCFD15D626475F3EDB3B114EF621E362BFD7FC519AC92B01AE3

WindowsServer2003-KB3030403-ia64-ENU.exe

0193A1145AAFD8B3636D7D0C1DEDBFEA00D5F3F1

61D8F103E45B75A251CABD65A6014CE39C31A26AA161F9F8D8710727FDA64646

WindowsServer2003-KB3030403-ia64-FRA.exe

D85C556588999D22A65CF164CAAB3251ADFD2522

8C55DAFE5D83D6A36A1246B71ECE52D33174A28201A2715C97CD81CFE6D9B391

WindowsServer2003-KB3030403-ia64-JPN.exe

9C803078279E47A4345A52F7743314BDF40B44E2

15C6A623103FBACFDD42F3C1C4DC68F49D5CCCA630A6D382E7A953C4C8294501

WindowsServer2003-KB3030403-x64-CHS.exe

D1FCCC49029083405A2E21D0174B192C4D85B46A

ECE348636F126DB4D4D52991E686AD14BC2F1AF857CBBB3E2DAA66D7069B2B79

WindowsServer2003-KB3030403-x64-CHT.exe

EA83D8F95DBB0D6D467430F4A8F5477341D79D12

E6634EB9C33419317FE1BA2495E2EEAB54308CC5275E8BAA3BD50533F7A7AD73

WindowsServer2003-KB3030403-x64-DEU.exe

E907DC70DD935E63598A0494FA6EE7FE715ABC43

123A56AAA473B29B4DC41A99792DF976718864B8BBD0C67C4BA816DAF52DD169

WindowsServer2003-KB3030403-x64-ENU.exe

16A92E459C4ED225AEA528AC8A44BBCBBD8D3A6C

626339FA10AC308D9E8246FBF5DC0426095B63D2E1A454ED0C6E924CA190FE2D

WindowsServer2003-KB3030403-x64-ESN.exe

09F3F4A3EE793041D7AB9C85438D0ED02679412A

4DB75B541FC27E47BF1E6A6EC5127B85CCF4E1AD448A26AA5560F89A413E0B63

WindowsServer2003-KB3030403-x64-FRA.exe

369D29C08E8D5F474903493A24500F6DEB1A59D8

42E23E4A7EB155F3A5B6837DA2211D53231D67E63E4C8C1C429A0E211A1866DA

WindowsServer2003-KB3030403-x64-ITA.exe

D315E658CA16E63ED5F775431C0169E6F3759AAB

F7432711D026E04BEFE3A4D6FDEB16AACEBD8FD82A4D821CF463E208B7DC9C37

WindowsServer2003-KB3030403-x64-JPN.exe

578C9838E30F7A6632A9ECD141A1F000944F19C0

198489928DF934A43C66C58592924BA562804374F432F6387B0FFF7E9CE1BFFE

WindowsServer2003-KB3030403-x64-KOR.exe

1A2E5C5999CEB283F96303EAA5325DC0E3838CDC

2025EE49CFADC5B0934C2FB7B9CFBB9F7A251598CEA432CBE3FA20C76AFBD278

WindowsServer2003-KB3030403-x64-PTB.exe

6D36E5EA65D8CAEC966A6749DABEDFBEDD5CA9A5

BB831080127FA7F46F7DE88DCEC45391A4B82ADC2EEED11604B69376A83783DD

WindowsServer2003-KB3030403-x64-RUS.exe

292C16BFE9DAFC3A07B470455B6D938533D7D2E7

8E5456901A91B01F7C71DE8A6ACCF33F858B0CAEFAEEFBE171803AFF814F8ADF

WindowsServer2003-KB3030403-x86-CHS.exe

35944DF21CB62333A35AC28CED68E1CCCA6BF2CB

E296C4E9171D304959C21A0CF19E8C14AF04E659F3001C07463DB69E8BE07A01

WindowsServer2003-KB3030403-x86-CHT.exe

316C8410A20D493F780E3C9D37976F97EBE4E0F8

F146706869EBDA03B53126D7F658E2E15809F0BFF409D247F2B930BADA7DDA47

WindowsServer2003-KB3030403-x86-CSY.exe

723E16FEBDB4F6949A556F90933D0B771C45ECF2

1C7EE9A051849C10CC05141C966283719A49E6EEABE0270DD87941588F97BDC5

WindowsServer2003-KB3030403-x86-DEU.exe

ED38B933772BABC104F355197608BC1950A438F2

7ADC77DBD9FFCE70DC47F2CFF1A234B325C72A5B43E01DE82231B3DDB3C6764B

WindowsServer2003-KB3030403-x86-ENU.exe

C63CDDC2D7B955E839F783AAEE0437C209D24D42

C7E94E0288496E877F43C0955F6C68C0D18287BDF47DE241DA2F219AD627E70C

WindowsServer2003-KB3030403-x86-ESN.exe

BCD8A91598D951AF155F222FA8774791200D2996

FEF7760488C518A71E41E5304A0546E32F24D24C7652980FFD3F7B67387ED77C

WindowsServer2003-KB3030403-x86-FRA.exe

3FB1C40BC759F4A04453A0ADBF9DE2014F15C2AA

098E2448BAA2DE316FF12093EB2FB2AEA7135F39C7C2D6FDF96FA1DE899F082A

WindowsServer2003-KB3030403-x86-HUN.exe

2B4005FCB395FD317D8A33DE0111A69B90A8B57E

9BDA6F3E35BFF701493B491D24683C08895A6ED39B8ABA1ECCE5EF5C123CDB27

WindowsServer2003-KB3030403-x86-ITA.exe

90B9BC292DB581CBDADDC7223F27D3A181DC23A0

E7D3AFBC2EA316C975C854443F51A6E2D0704EFA6303271FF6FFCDD7E113F24A

WindowsServer2003-KB3030403-x86-JPN.exe

46F1C3C5C551812F80E89DD779547228A4E1DFF5

515B02626CBFCAEE61C0D5B0872819BD5BE7B0FF8B236F5C2447287059087F8D

WindowsServer2003-KB3030403-x86-KOR.exe

1BD5EC9DCF14EDFB7F4F5800FCEE9A19B55B3EDE

099F3375B5F71F76B8FBCA3544E843EE9A29A201E978BE7A68AD32038621FE0A

WindowsServer2003-KB3030403-x86-NLD.exe

69CE9D0CC938680F3B8204B5B8B61C5B5D063143

97935F163009AAD4827DFDE983D935BC701FBD0B2169FB6BAFBAE3C71373F08C

WindowsServer2003-KB3030403-x86-PLK.exe

6135A0778A0683984342261B68ECF9A742DEBBD8

2EB07A2187E4D4F35E1A6286CA40C3286A6F0A86E2B8B08E105CD8D5394B1E2F

WindowsServer2003-KB3030403-x86-PTB.exe

DD8A4E38EE226D35A7ECF29D8C8830BD29059E0A

D095B5BE89780CF825DB2D4FBD40304F085DE80352E9B1C1C36F4D061ED40967

WindowsServer2003-KB3030403-x86-PTG.exe

9B4484030035AD0B90DF987A46822D2DB6217B72

101BA31CEE0CC9A53044A417DE901E5CBD2AA6ED45E6603E5C14FAB6F7959C40

WindowsServer2003-KB3030403-x86-RUS.exe

7DAB2B3EC75FEAF1CC170F4610B98D4047119CF2

1F32E9EAE1477C3B46772DE4EFCD05693BCFE4F577B30066CE21468B383A4C5A

WindowsServer2003-KB3030403-x86-SVE.exe

BE0D05C95746BD8AFD94F38B2978D78831886999

268F35EDEA3183631234EBBCA1A6CA651AC58E73A892F2FF3980F8EAD765693D

WindowsServer2003-KB3030403-x86-TRK.exe

8E62A68E72935F3428143423CA79DF933129EB09

6804F20B0BACB9B4A515397072297CDE8248F29355ED251FC9B3BFC1F84F5016


Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×