Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết lỗ hổng trong Microsoft Windows. Lỗ hổng bảo mật có thể cho phép thực thi mã từ xa nếu người dùng nhấp vào một liên kết đặc biệt crafted có thể cho phép kẻ tấn công chạy mã nguy hiểm từ xa để kiểm soát hệ thống của người dùng. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp kẻ tấn công sẽ không có cách nào để buộc người dùng bấm vào một liên kết đặc biệt crafted. Kẻ tấn công có thể thuyết phục người dùng bấm vào liên kết, thường thông qua một dụ dô trong một email hoặc tin nhắn thông báo.
Để tìm hiểu thêm về lỗ hổng bảo mật, hãy xem Microsoft Security Bulletin MS16-040.

Thông tin

Quan trọng

 • Bảo mật trong tương lai và Cập Nhật không bảo mật cho Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 yêu cầu Cập Nhật 2919355 được cài đặt. Chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt bản cập nhật 2919355 trên máy tính dựa trên Windows RT 8.1, Windows 8.1 hoặc Windows Server 2012 R2 để nhận được bản cập nhật trong tương lai.

 • Nếu bạn cài đặt gói ngôn ngữ sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn phải cài đặt lại bản cập nhật này. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt bất kỳ ngôn ngữ gói mà bạn cần trước khi bạn cài đặt bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm gói ngôn ngữ vào Windows

Làm thế nào để tải xuống và cài đặt bản Cập Nhật

Phương pháp 1: Windows Update

Bản cập nhật này có sẵn thông qua Windows Update. Khi bạn bật cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động. Để biết thêm thông tin về cách bật Cập nhật tự động, hãy xem
Tự động nhận các bản Cập Nhật bảo mật.

Lưu ý Đối với Windows RT 8.1, bản cập nhật này chỉ có sẵn thông qua Windows Update.

Bạn có thể tải xuống gói cập nhật riêng thông qua Microsoft Download Center. Làm theo hướng dẫn cài đặt trên trang tải xuống để cài đặt bản Cập Nhật.

Nhấp vào liên kết tải xuống Microsoft Security Bulletin MS16-040 tương ứng với phiên bản Windows bạn đang chạy.

Thông tin

Trợ giúp cài đặt bản cập nhật: Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật dành cho các chuyên gia CNTT: Khắc phục sự cố và Hỗ trợ của TechNet

Trợ giúp bảo vệ máy tính chạy Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp Vi-rút và Trung tâm Bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia: Hỗ trợ Quốc tế

Thông tin về tệp

Tên tệp

Thuật toán băm SHA1

Thuật toán băm Sha256

Windows6.1-KB3146963-x86.msu

AFE7BE00F5312E8E5865E58DE88363F21E053D1A

001FBA3FAAE03803CA991AE20B50C7D1DFC0D1ED9C47E861332A2262D77546D3

Windows6.1-KB3146963-x64.msu

BBBDDFC808278542C8B4F101F2B8211B8065C62D

4E85DF99C9F747665651A660BDB06DF2A030D3195DAB5C70D29DBFE5A52B1058

Windows6.0-KB3146963-x86.msu

7CFC5E3148C0F0E2322BB7F6880CA8AF18618579

1FC6CCAA6A3CACA1B0C7308FD5B8B4989C3395C9992DD609004B9C45A2FCC03C

Windows8.1-KB3146963-x64.msu

112B411388C08DC4424D35D1B64BFA845F6AD171

0F36C1EC4DE11D726E20AE5D62A938A522A3BD3B0E87938BFE9034926829E406

Windows6.1-KB3146963-ia64.msu

075259B6018B02B5CAF037A27871A29574B4EFD6

B1959F58C784E508D6D91436B1C58107A345B802302E233149E67DB0B548EAE2

Windows6.0-KB3146963-ia64.msu

6800A4F489569C65FB53DB37E3C2CF8E036BA4BC

B57990B06DBC91D0C91B3047F1C1D9A4A8D0F3BA984F693007590C3A0A97439A

Windows8-RT-KB3146963-x64.msu

1A9739432AE3DEFC3761D202B08238CA37355941

DD3817B87DC326D905B137AC3672F8376405E8571EB264C75E09F2319445BF7C

Windows8.1-KB3146963-x86.msu

780DF5C34CE8A740A2A2BD673E59AA0958DA854B

531F0823DA450831FC35EFD6EE412CE55E2CD4BCEEDEA60ACCB332B252B4A84D

Windows6.0-KB3146963-x64.msu

D667514933C43D13D1A4724F7CB1246B35752A20

CB93373056C2ABB2FB42C61EEB192E5C951513B24C99618F67B1144020B7B4E7


Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau.

Thông tin tệp Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Lưu ý:

 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn), và dịch vụ chi nhánh (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:

  Phiên bản

  Sản phẩm

  Bản gốc

  Chi nhánh dịch vụ

  6.1.760 1,18xxx

  Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2

  SP1

  GDR

  6.1.760 1,23 xxx

  Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2

  SP1

  LDR

 • Chi nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.

 • Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) đã cài đặt chưa được liệt kê.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Msxml3.dll

8.110.7601.23373

1,240,576

06-Mar-2016

18:38

x86

Msxml3r.dll

8.110.7601.23373

2.048 người

06-Mar-2016

18:38

x86

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Msxml3.dll

8.110.7601.23373

1,885,696

06-Mar-2016

18:53

x64

Msxml3r.dll

8.110.7601.23373

2.048 người

06-Mar-2016

18:53

x64

Msxml3.dll

8.110.7601.23373

1,240,576

06-Mar-2016

18:38

x86

Msxml3r.dll

8.110.7601.23373

2.048 người

06-Mar-2016

18:38

x86

Đối với tất cả phiên bản dựa trên ia64

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Msxml3.dll

8.110.7601.23373

3,157,504

06-Mar-2016

18:00

IA-64

Msxml3r.dll

8.110.7601.23373

2.048 người

06-Mar-2016

18:00

IA-64

Msxml3.dll

8.110.7601.23373

1,240,576

06-Mar-2016

18:38

x86

Msxml3r.dll

8.110.7601.23373

2.048 người

06-Mar-2016

18:38

x86

Thông tin tệp Windows Vista và Windows Server 2008

Lưu ý:

 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn), và dịch vụ chi nhánh (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:

  Phiên bản

  Sản phẩm

  Bản gốc

  Chi nhánh dịch vụ

  6.0.600 2.19xxx

  Windows Vista hoặc Windows Server 2008

  SP2

  GDR

  6.0.600 2,23xxx

  Windows Vista hoặc Windows Server 2008

  SP2

  LDR

 • Chi nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.

 • Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) đã cài đặt chưa được liệt kê.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Msxml3.dll

8.100.5013.0

1,253,376

04-Mar-2016

16:52

x86

Msxml3r.dll

8.20.8730.1

2.048 người

27-Aug-2014

00:55

x86

Msxml3.dll

8.100.5013.0

1,253,376

05-Mar-2016

16:30

x86

Msxml3r.dll

8.20.8730.1

2.048 người

05-Mar-2016

16:30

x86

Đối với tất cả phiên bản dựa trên ia64

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Msxml3.dll

8.100.5013.0

3,170,816

04-Mar-2016

16:24

IA-64

Msxml3r.dll

8.20.8730.1

2.048 người

27-Aug-2014

00:23

IA-64

Msxml3.dll

8.100.5013.0

3,171,840

05-Mar-2016

15:59

IA-64

Msxml3r.dll

8.20.8730.1

2.048 người

05-Mar-2016

15:59

IA-64

Msxml3.dll

8.100.5013.0

1,253,376

04-Mar-2016

16:52

x86

Msxml3r.dll

8.20.8730.1

2.048 người

27-Aug-2014

00:55

x86

Msxml3.dll

8.100.5013.0

1,253,376

05-Mar-2016

16:30

x86

Msxml3r.dll

8.20.8730.1

2.048 người

05-Mar-2016

16:30

x86

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Msxml3.dll

8.100.5013.0

1,875,968

04-Mar-2016

16:40

x64

Msxml3r.dll

8.20.8730.1

2.048 người

27-Aug-2014

00:41

x64

Msxml3.dll

8.100.5013.0

1,875,968

05-Mar-2016

16:38

x64

Msxml3r.dll

8.20.8730.1

2.048 người

05-Mar-2016

16:38

x64

Msxml3.dll

8.100.5013.0

1,253,376

04-Mar-2016

16:52

x86

Msxml3r.dll

8.20.8730.1

2.048 người

27-Aug-2014

00:55

x86

Msxml3.dll

8.100.5013.0

1,253,376

05-Mar-2016

16:30

x86

Msxml3r.dll

8.20.8730.1

2.048 người

05-Mar-2016

16:30

x86

Thông tin tệp Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

Lưu ý:

 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn), và dịch vụ chi nhánh (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:

  Phiên bản

  Sản phẩm

  Bản gốc

  Chi nhánh dịch vụ

  6.3.960 0,17 xxx

  Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

  RTM

  GDR

 • Chi nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.

 • Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) đã cài đặt chưa được liệt kê.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Msxml3.dll

8.110.9600.18258

2,345,472

03-Mar-2016

16:47

x64

Msxml3r.dll

8.110.9600.16384

2.048 người

22-Aug-2013

11:44

x64

Msxml3.dll

8.110.9600.18258

1,556,992

03-Mar-2016

16:33

x86

Msxml3r.dll

8.110.9600.16384

2.048 người

22-Aug-2013

04:16

x86

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Msxml3.dll

8.110.9600.18258

1,556,992

03-Mar-2016

16:33

x86

Msxml3r.dll

8.110.9600.16384

2.048 người

22-Aug-2013

04:16

x86

Thông tin tệp Windows Server 2012

Lưu ý:

 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn), và dịch vụ chi nhánh (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:

  Phiên bản

  Sản phẩm

  Bản gốc

  Chi nhánh dịch vụ

  6.2.920 0,17xxx

  Windows 8, Windows RT hoặc Windows Server 2012

  RTM

  GDR

  6.2.920 0.21xxx

  Windows 8, Windows RT hoặc Windows Server 2012

  RTM

  LDR

 • Chi nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.

 • Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) đã cài đặt chưa được liệt kê.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Msxml3.dll

8.110.9200.21793

1,844,224

06-Mar-2016

14:25

x64

Msxml3r.dll

8.110.9200.20551

2.048 người

01-Nov-2012

04:21

x64

Msxml3.dll

8.110.9200.21794

1,442,816

06-Mar-2016

14:29

x86

Msxml3r.dll

8.110.9200.20551

2.048 người

01-Nov-2012

04:21

x86


Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×