Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết một số báo cáo lỗ hổng trong Internet Explorer. Lỗ hổng này có thể cho phép thực thi mã từ xa nếu người dùng xem một trang web đặc biệt crafted trong Internet Explorer. Để tìm hiểu thêm về các lỗ hổng, hãy xem Microsoft Security Bulletin MS17-006.

Cách tải và cài đặt bản cập nhật

Phương pháp 1: Microsoft Update

Bản cập nhật này có Microsoft Update. Khi bạn bật cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động.

Để biết thêm thông tin về cách tự động tải bản cập nhật bảo mật, hãy xem phần "Bật tự động cập nhật trong Panel Điều khiển" trong bài viết trong Trung tâm Bảo mật và An toàn này. Lưu ý Đối với Windows RT và Windows RT 8.1, bản cập nhật này chỉ có sẵn thông qua Microsoft Update.

Phương pháp 2: Microsoft cửa hàng

Bạn có thể nhận được gói cập nhật riêng qua Microsoft Catalog. Đi đến Microsoft Security Bulletin MS17-006 tìm thấy liên kết tải xuống bản cập nhật này.

Thông tin Bổ sung

Bài viết sau có thêm thông tin về bản Cập Nhật bảo mật này:

  • 4012204 MS17-006: mô tả về Cập Nhật bảo mật dành cho Internet Explorer: 14 tháng 3 năm 2017

  • 3218362 MS17-006: mô tả về Cập Nhật bảo mật cho Internet tin nhắn API trên Windows Vista và Windows Server 2008 R2: 14 tháng 3 năm 2017

  • 4013071 MS17-007: Cập Nhật bảo mật tích luỹ cho Microsoft Edge: 14 tháng 3 năm 2017

  • 4012217 ngày 2017 bảo mật hàng tháng chất lượng Cập Nhật cho Windows Server 2012

  • 4012216 ngày 2017 bảo mật hàng tháng chất lượng Cập Nhật cho Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

  • 4012215 ngày 2017 bảo mật hàng tháng chất lượng Cập Nhật cho Windows 7 SP1 và Windows Server 2008 R2 SP1

Ngoài ra, hãy xem Windows 10 và Windows Server 2016 lịch sử Cập Nhật.

Trợ giúp cài đặt bản Cập Nhật: Windows Update: FAQgiải pháp bảo mật cho các chuyên gia CNTT: TechNet hỗ trợ bảo mật và khắc phục sự cốgiúp bảo vệ máy tính chạy Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Microsoft bảo mật Hỗ trợ địa phương theo quốc gia: Hỗ trợ Quốc tế

Thông tin triển khai bản Cập Nhật bảo mật

Windows Vista (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.

Tên tập tin Cập Nhật bảo mật

Hỗ trợ Internet Explorer 9 dành cho tất cả phiên bản 32-bit của Windows Vista: IE9-Windows6.0-KB4012204-x86.msu

 

Hỗ trợ Microsoft Internet tin nhắn API trên tất cả các phiên bản 32-bit của Windows VistaWindows6.0-KB3218362-x86.msu

 

Internet Explorer 9 dành cho tất cả các hỗ trợ x64 dựa trên phiên bản Windows Vista: IE9-Windows6.0-KB4012204-x64.msu

 

Microsoft Internet tin nhắn API trên tất cả các hỗ trợ x64 dựa trên phiên bản Windows VistaWindows6.0-KB3218362-x64.msu

Khoá cài đặt

Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 934307

Yêu cầu khởi động lại

Khởi động hệ thống phải sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này.

Thông tin về việc loại bỏ

WUSA.exe hỗ trợ gỡ cài đặt các bản Cập Nhật. Dỡ cài đặt bản Cập Nhật được cài đặt bởi WUSA, bấm bảng điều khiển và sau đó nhấp vào bảo mật. Trong "Windows Update" nhấp vào xem cài đặt bản Cập Nhật, và sau đó chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.

Thông tin về tệp

Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4012204

Xác minh khóa đăng ký

Chú ý khoá đăng ký không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này.

 

Windows Server 2008 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.

Tên tập tin Cập Nhật bảo mật

Hỗ trợ Internet Explorer 9 dành cho tất cả phiên bản 32-bit của Windows Server 2008:IE9-Windows6.0-KB4012204-x86.msu

 

Hỗ trợ Microsoft Internet tin nhắn API trên tất cả các phiên bản 32-bit của Windows Server 2008Windows6.0-KB3218362-x86.msu

 

Internet Explorer 9 dành cho tất cả các hỗ trợ x64 dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008:IE9-Windows6.0-KB4012204-x64.msu

 

Microsoft Internet tin nhắn API trên tất cả các hỗ trợ x64 dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008Windows6.0-KB3218362-x64.msu

Khoá cài đặt

Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 934307

Yêu cầu khởi động lại

Khởi động hệ thống phải sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này.

Thông tin về việc loại bỏ

WUSA.exe hỗ trợ gỡ cài đặt các bản Cập Nhật. Dỡ cài đặt bản Cập Nhật được cài đặt bởi WUSA, bấm bảng điều khiển và sau đó nhấp vào bảo mật. Trong "Windows Update" nhấp vào xem cài đặt bản Cập Nhật, và sau đó chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.

Thông tin về tệp

Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4012204

Xác minh khóa đăng ký

Chú ý khoá đăng ký không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này.

 

Lưu ý Đối với Windows 7 và các phiên bản mới hơn của Windows, bản hàng tháng và các bản cập nhật Windows 10 dành cho Internet Explorer là giống như các bản Cập Nhật cho tất cả các bản Windows.

Windows 7 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.

Tên tập tin Cập Nhật bảo mật

Đối với Internet Explorer 11 dành cho Windows 7 cho 32-bit gói dịch vụ hệ thống 1:IE11-Windows6.1-KB4012204-X86.msuSecurity chỉ

 

Đối với Internet Explorer 11 dành cho Windows 7 cho 32-bit gói dịch vụ hệ thống 1:Windows6.1-KB4012215-x86.msuMonthly Nhật

 

Đối với Internet Explorer 11 dành cho Windows 7 cho x64 dựa trên hệ thống Service Pack 1:IE11-Windows6.1-KB4012204-X64.msu bảo mật chỉ

 

Đối với Internet Explorer 11 dành cho Windows 7 cho x64 dựa trên hệ thống Service Pack 1:Windows6.1-KB4012215-x64.msuMonthly Nhật

Khoá cài đặt

Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 934307

Yêu cầu khởi động lại

Khởi động hệ thống phải sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này.

Thông tin về việc loại bỏ

Dỡ cài đặt bản Cập Nhật được cài đặt bởi WUSA, sử dụng chuyển đổi thiết lập /Uninstall hoặc nhấp vào bảng điều khiển, bấm hệ thống và bảo mật, nhấp vào xem cài đặt bản Cập Nhật trong "Windows Update", và sau đó chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.

Thông tin về tệp

Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4012204xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4012215

Xác minh khóa đăng ký

Chú ý khoá đăng ký không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này.

 

Windows Server 2008 R2 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.

Tên tập tin Cập Nhật bảo mật

Đối với Internet Explorer 11 dành cho Windows Server 2008 R2 gói dịch vụ hệ thống dựa trên x64 1:IE11-Windows6.1-KB4012204-X64.msu bảo mật chỉ

 

Đối với Internet Explorer 11 dành cho Windows Server 2008 R2 gói dịch vụ hệ thống dựa trên x64 1:Windows6.1-KB4012215-x64.msuMonthly Nhật

Khoá cài đặt

Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 934307

Yêu cầu khởi động lại

Khởi động hệ thống phải sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này.

Thông tin về việc loại bỏ

Dỡ cài đặt bản Cập Nhật được cài đặt bởi WUSA, sử dụng chuyển đổi thiết lập /Uninstall hoặc nhấp vào bảng điều khiển, bấm hệ thống và bảo mật, nhấp vào xem cài đặt bản Cập Nhật trong "Windows Update", và sau đó chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.

Thông tin về tệp

Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4012204xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4012215

Xác minh khóa đăng ký

Chú ý khoá đăng ký không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này.

 

Windows 8.1 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.

Tên tập tin Cập Nhật bảo mật

Internet Explorer 11 ở tất cả các hỗ trợ 32-bit của Windows 8.1:Windows8.1-KB4012204-x86.msuSecurity chỉ

 

Internet Explorer 11 ở tất cả các hỗ trợ 32-bit của Windows 8.1:Windows8.1-KB4012216-x86.msuMonthly Nhật

 

Internet Explorer 11 ở tất cả các hỗ trợ x64 dựa trên phiên bản Windows 8.1:Windows8.1-KB4012204-x64.msu bảo mật chỉ

 

Internet Explorer 11 ở tất cả các hỗ trợ x64 dựa trên phiên bản Windows 8.1:Windows8.1-KB4012216-x64.msuMonthly Nhật

Khoá cài đặt

Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 934307

Yêu cầu khởi động lại

Khởi động hệ thống phải sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này.

Thông tin về việc loại bỏ

Để dỡ cài đặt bản Cập Nhật được cài đặt bởi WUSA, sử dụng chuyển đổi thiết lập /Uninstall hoặc nhấp vào bảng điều khiển, bấm hệ thống và bảo mật, bấm Windows Update, bấm cài đặt bản Cập Nhật trong "Xem thêm", và sau đó chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.

Thông tin về tệp

Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4012204xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4012216

Xác minh khóa đăng ký

Chú ý khoá đăng ký không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này.

 

Windows Server 2012 và Windows Server 2012 R2 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.

Tên tập tin Cập Nhật bảo mật

Đối với Internet Explorer 10 trong tất cả các hỗ trợ các phiên bản của Windows Server 2012:Windows8-RT-KB4012204-x64.msu bảo mật chỉ

 

Đối với Internet Explorer 10 trong tất cả các hỗ trợ các phiên bản của Windows Server 2012:Windows8-RT-KB4012217-x64.msuMonthly Nhật

Đối với Internet Explorer 11 ở tất cả phiên bản Windows Server 2012 R2:Windows8.1-KB4012204-x64.msu bảo mật chỉ được hỗ trợ

Đối với Internet Explorer 11 ở tất cả phiên bản hỗ trợ cập nhật Windows Server 2012 R2:Windows8.1-KB4012216-x64.msuMonthly

Khoá cài đặt

Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 934307

Yêu cầu khởi động lại

Khởi động hệ thống phải sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này.

Thông tin về việc loại bỏ

Để dỡ cài đặt bản Cập Nhật được cài đặt bởi WUSA, sử dụng chuyển đổi thiết lập /Uninstall hoặc nhấp vào bảng điều khiển, bấm hệ thống và bảo mật, bấm Windows Update, bấm cài đặt bản Cập Nhật trong "Xem thêm", và sau đó chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.

Thông tin về tệp

Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4012204xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4012217xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 4012216

Xác minh khóa đăng ký

Chú ý khoá đăng ký không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này.

 

Windows RT 8.1 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.

Triển khai

Bản Cập Nhật tháng 4012216 Nhật chỉ có sẵn thông qua Windows Update .

Yêu cầu khởi động lại

Khởi động hệ thống phải sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này.

Thông tin về việc loại bỏ

Nhấp vào bảng điều khiển, bấm vào hệ thống và bảo mật, bấm Windows Update, bấm cài đặt bản Cập Nhật trong "Xem thêm" và sau đó chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.

Thông tin về tệp

Not applicable

 

Windows 10 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.

Tên tập tin Cập Nhật bảo mật

Đối với tất cả các hỗ trợ 32-bit của Windows 10:Windows10.0-KB4012606-x86.msu

 

Đối với tất cả các hỗ trợ x64 dựa trên phiên bản Windows 10:Windows10.0-KB4012606-x64.msu

 

Đối với tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit phiên bản Windows 10 1511:Windows10.0-KB4013198-x86.msu

 

Đối với tất cả các hỗ trợ x64 dựa trên các phiên bản của phiên bản Windows 10 1511:Windows10.0-KB4013198-x64.msu

 

Đối với tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit phiên bản Windows 10 1607:Windows10.0-KB4013429-x86.msu

 

Đối với tất cả các hỗ trợ x64 dựa trên các phiên bản của phiên bản Windows 10 1607:Windows10.0-KB4013429-x64.msu

Khoá cài đặt

Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 934307

Yêu cầu khởi động lại

Khởi động hệ thống phải sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này.

Thông tin về việc loại bỏ

Để dỡ cài đặt bản Cập Nhật được cài đặt bởi WUSA, sử dụng chuyển đổi thiết lập /Uninstall hoặc nhấp vào bảng điều khiển, bấm hệ thống và bảo mật, bấm Windows Update, bấm cài đặt bản Cập Nhật trong "Xem thêm", và sau đó chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.

Thông tin về tệp

Xem Windows 10 và Windows Server 2016 lịch sử Cập Nhật.

Xác minh khóa đăng ký

Chú ý khoá đăng ký không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này.

 

Windows Server 2016 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.

Tên tập tin Cập Nhật bảo mật

Tất cả hỗ trợ các phiên bản của Windows Server 2016:Windows10.0-KB4013429-x64.msu

Khoá cài đặt

Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 934307

Yêu cầu khởi động lại

Khởi động hệ thống phải sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này.

Thông tin về việc loại bỏ

Để dỡ cài đặt bản Cập Nhật được cài đặt bởi WUSA, sử dụng chuyển đổi thiết lập /Uninstall hoặc nhấp vào bảng điều khiển, bấm hệ thống và bảo mật, bấm Windows Update, bấm cài đặt bản Cập Nhật trong "Xem thêm", và sau đó chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.

Thông tin về tệp

Xem Windows 10 và Windows Server 2016 lịch sử Cập Nhật.

Xác minh khóa đăng ký

Chú ý khoá đăng ký không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×