Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết lỗ hổng trong Microsoft Silverlight. Lỗ hổng bảo mật có thể cho phép thực thi mã từ xa nếu người dùng truy cập một trang web bị tổn hại có một ứng dụng Silverlight đặc biệt crafted. Kẻ tấn công sẽ không có cách nào để buộc người dùng đến một trang web bị phá hỏng. Thay vào đó, kẻ tấn công có thể thuyết phục người dùng truy cập vào trang web, thông thường bằng hấp dẫn người dùng bấm vào liên kết trong thư email hoặc tin nhắn tức thời có những người dùng đến trang web của kẻ tấn công.

Để tìm hiểu thêm về các lỗ hổng bảo mật này, hãy xem Microsoft Security Bulletin MS17-013. Important

  • Trong tương lai bảo mật và Cập Nhật cho Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 yêu cầu Cập Nhật 2919355 được cài đặt. Chúng tôi khuyên bạn cài đặt bản Cập Nhật 2919355 dựa trên Windows RT 8.1, dựa trên Windows 8.1 hoặc Windows Server 2012 R2 dựa trên máy tính của bạn để bạn nhận được bản Cập Nhật trong tương lai.

  • Nếu bạn cài đặt gói ngôn ngữ sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn phải cài đặt lại bản cập nhật này. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt bất kỳ ngôn ngữ gói mà bạn cần trước khi bạn cài đặt bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm gói ngôn ngữ vào Windows

Làm thế nào để tải xuống và cài đặt bản Cập Nhật

Phương pháp 1: Windows Update

Bản cập nhật này có sẵn thông qua Windows Update. Khi bạn bật cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động. Để biết thêm thông tin về cách tải bản Cập Nhật bảo mật tự động, hãy xem Windows Update: FAQ.

Lưu ý Đối với Windows RT 8.1, bản cập nhật này chỉ có sẵn thông qua Windows Update.

Phương pháp 2: Danh mục Microsoft Update

Để có được gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập Danh mục cập nhật Microsoft.

Phương pháp 3: Trung tâm tải xuống của Microsoft

Bạn có thể nhận được gói cập nhật riêng thông qua Trung tâm tải xuống của Microsoft. Làm theo hướng dẫn cài đặt trên trang tải xuống để cài đặt bản Cập Nhật.

Nhấp vào liên kết tải xuống Microsoft Security Bulletin MS17-013 tương ứng với phiên bản Windows bạn đang chạy.

Thông tin triển khai bản Cập Nhật bảo mật

Silverlight 5 cho Windows (hỗ trợ tất cả phiên bản)

Tham khảo bảng

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.

Tên tập tin Cập Nhật bảo mật

Microsoft Silverlight 5 khi cài đặt trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Microsoft Windows:
silverlight.exe

 

Đối với Microsoft Silverlight 5 nhà phát triển chạy khi cài đặt trên tất cả hỗ trợ phiên bản 32-bit của Microsoft Windows:
silverlight_developer.exe

 

Microsoft Silverlight 5 khi cài đặt trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 64-bit của Microsoft Windows:
silverlight_x64.exe

 

Đối với Microsoft Silverlight 5 nhà phát triển chạy khi cài đặt trên tất cả hỗ trợ phiên bản 64-bit của Microsoft Windows:
silverlight_developer_x64.exe

Khoá cài đặt

Xem hướng dẫn triển khai doanh nghiệp Silverlight

Yêu cầu khởi động lại

Bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại.

Thông tin về việc loại bỏ

Sử dụng mục Thêm hoặc loại bỏ chương trình trong Pa-nen điều khiển. (Chú ý rằng bản Cập Nhật không thể loại bỏ mà không loại bỏ Silverlight).

Thông tin về tệp

Xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3193713

Xác minh khóa đăng ký

Để cài đặt 32-bit Microsoft Silverlight 5:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Silverlight "Phiên bản" = "5.1. 50905.0"

 

Để cài đặt 64-bit Microsoft Silverlight 5:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Silverlight "Phiên bản" = "5.1.50901.0"

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Silverlight "Phiên bản" = "5.1. 50905.0"

 

Thông tin về tệp

Tên gói

Gói băm sa 1

Gói băm sa 2

Silverlight.exe

97B56D4E390241AE1BAABE65D41E4080270BCB1B

6B846ECD6964515870AA10A58889204D05CEBB0B993C1B03ED4A3E4713E167EB

Silverlight_Developer.exe

CD97A5D8F516D9E69B2BD4118EDD1D13ACB96EC3

7C312CEE79D3A77533B2F46A2A0A212A72CE804C7ACAF1614E38282D87AAA2E1

Silverlight_Developer_x64.exe

37EBA3B1F5A710F45AFDD1968BDBD3BCFE562DA3

3F22C8210C96BB9FEBE1C1A57705B5FF3C8CF40F9BCD4AB4D3B5D084871343DA

Silverlight_x64.exe

16712886955BAB475549184015D425E3091A6357

40EF19A61C23EE3D6BFCADBE7F87A56FD7ABCE44E305BAB68164B64D77FF30EC


Sliverlight.exe

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Băm

Nền tảng

Install.exe

5.1.50905.0

230,080

10-Feb-2017

22:15

MD5: A2215F15DD91EFCBB525B4415D66BDA0
SHA1: 7BC794CD61A4F8620E360F6BC53DD78595A2AD7F

x86

Install.res.dll

5.1.50905.0

438,440

10-Feb-2017

20:40

MD5: 8E0A593379EFC953EF0B1B4D4535F31E
SHA1: E62098B2D05C0165EB24236E307C7FED6A5DCAD3

x86

Microsoft_defaults.exe

1.0.0.1

119,968

27-May-2015

04:13

MD5: 64CADAEF6DCF7B6A6171FC1A2BEE94A1
SHA1: 89B67F711F1F98F9991C688B32C555CC597F09BC

x86

Silverlight.7z

Không áp dụng

6,728,269

10-Feb-2017

22:16

Không áp dụng

Không áp dụng

Silverlight.msi

Không áp dụng

38,912

10-Feb-2017

20:57

Không áp dụng

Không áp dụng

Silverlight_Developer.exe

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Băm

Nền tảng

Install.exe

5.1.50905.0

230,616

10-Feb-2017

22:32

MD5: 272A0A0747A8794B124ACFEE8ACB853E
SHA1: D90952469F09CCCF8BBF34E35678076C0E32E333

x86

Install.res.dll

5.1.50905.0

438,440

10-Feb-2017

20:40

MD5: 8E0A593379EFC953EF0B1B4D4535F31E
SHA1: E62098B2D05C0165EB24236E307C7FED6A5DCAD3

x86

Microsoft_defaults.exe

1.0.0.1

119,968

27-May-2015

04:13

MD5: 64CADAEF6DCF7B6A6171FC1A2BEE94A1
SHA1: 89B67F711F1F98F9991C688B32C555CC597F09BC

x86

Silverlight.7z

Không áp dụng

6,728,473

10-Feb-2017

22:32

Không áp dụng

Không áp dụng

Silverlight.msi

Không áp dụng

38,912

10-Feb-2017

20:57

Không áp dụng

Không áp dụng

Silverlight_Developer_x64.exe

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Băm

Nền tảng

Install.exe

5.1.50905.0

290,008

10-Feb-2017

23:11

MD5: EACC31D5FEE297F788E6A03DD5C85908
SHA1: A7BEEB9582F39396815EC5F8292E6F8A54D5A872

x64

Install.res.dll

5.1.50905.0

438,440

10-Feb-2017

21:39

MD5: D58E9CCA6379FAEB2014A2CF8ADC4BB6
SHA1: 768F0B06984E5F474DCF3EE110EE3CCE9FEAB8F0

x64

Microsoft_defaults.exe

1.0.0.1

119,968

27-May-2015

04:13

MD5: 64CADAEF6DCF7B6A6171FC1A2BEE94A1
SHA1: 89B67F711F1F98F9991C688B32C555CC597F09BC

x86

Silverlight.7z

Không áp dụng

12,835,982

10-Feb-2017

23:12

Không áp dụng

Không áp dụng

Silverlight.msi

Không áp dụng

38,912

10-Feb-2017

21:42

Không áp dụng

Không áp dụng

Silverlight_x64.exe

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Băm

Nền tảng

Install.exe

5.1.50905.0

289,472

10-Feb-2017

22:53

MD5: 789192FE3964EA31125D8B44F9F7D10A
SHA1: 19B9F84AE3984E23A0FC4FD27C4B12B6B4DCBC04

x64

Install.res.dll

5.1.50905.0

438,440

10-Feb-2017

21:39

MD5: D58E9CCA6379FAEB2014A2CF8ADC4BB6
SHA1: 768F0B06984E5F474DCF3EE110EE3CCE9FEAB8F0

x64

Microsoft_defaults.exe

1.0.0.1

119,968

27-May-2015

04:13

MD5: 64CADAEF6DCF7B6A6171FC1A2BEE94A1
SHA1: 89B67F711F1F98F9991C688B32C555CC597F09BC

x86

Silverlight.7z

Không áp dụng

12,839,603

10-Feb-2017

22:54

Không áp dụng

Không áp dụng

Silverlight.msi

Không áp dụng

38,912

10-Feb-2017

21:42

Không áp dụng

Không áp dụng


 

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt bản Cập Nhật: Windows Update: FAQ

Giải pháp bảo mật cho các chuyên gia CNTT: Hỗ trợ bảo mật và khắc phục sự cố của TechNet

Trợ giúp bảo vệ máy tính chạy Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Microsoft bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia: Hỗ trợ Quốc tế

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×