Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Sau khi nâng cấp từ Microsoft Dynamics NAV 3.7 Microsoft Dynamics NAV 2009, báo cáo Đánh giá kho - WIP (5802) thể hiện số tiền không chính xác. Bộ công cụ nâng cấp đã nhập trường dự kiến chi phí gửi G/l trong mục nhập giá trị khi chi phí đã không được đăng G/lê làm theo các bước trong phần thay đổi mã để giải quyết vấn đề này. Sự cố này xảy ra trong các sản phẩm sau:

 • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

 • Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1)

Giải pháp

Thông tin về cập nhật nóng

Microsoft hiện đã cung cấp bản cập nhật nóng được hỗ trợ. Tuy nhiên, nó chỉ được dùng để khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết này. Áp dụng cho các hệ thống đang gặp sự cố cụ thể này. Hotfix này có thể được kiểm tra thêm. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng bởi sự cố này, chúng tôi khuyến nghị bạn đợi cho gói dịch vụ tiếp theo của Microsoft Dynamics NAV 2009 hoặc phiên bản Microsoft Dynamics NAV tiếp theo có chứa hotfix này.

Lưu ý Trong trường hợp đặc biệt, chi phí thường phát sinh để hỗ trợ cuộc gọi có thể bị hủy bỏ nếu chuyên viên hỗ trợ kỹ thuật cho Microsoft Dynamics và sản phẩm liên quan xác định rằng một Cập Nhật cụ thể sẽ giải quyết vấn đề của bạn. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng cho các vấn đề không phù hợp với bản Cập Nhật cụ thể trong câu hỏi và câu hỏi hỗ trợ bổ sung.

Thông tin cài đặt

Microsoft cung cấp mô hình lập trình để minh hoạ, không bảo hành hoặc rõ ràng hay ngụ ý. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn ở các bảo đảm cho một mục đích cụ thể hoặc sự. Bài viết này giả định rằng bạn đã quen với ngôn ngữ lập trình đang được giải thích và các công cụ được sử dụng để tạo và quy trình gỡ lỗi. Các kỹ sư hỗ trợ Microsoft có thể giúp giải thích các chức năng của một quy trình cụ thể. Tuy nhiên, họ sẽ không sửa đổi các ví dụ để cung cấp thêm chức năng hoặc xây dựng quy trình nhằm đáp ứng các yêu cầu cụ thể của bạn.

Lưu ý Trước khi cài đặt hotfix này, xác minh rằng tất cả người dùng máy khách Microsoft Dynamics NAV đã đăng xuất hệ thống. Điều này bao gồm dịch vụ Microsoft Dynamics NAV ứng dụng máy chủ (NAS). Bạn nên khách hàng chỉ người được đăng nhập khi bạn áp dụng hotfix này.

Để áp dụng hotfix này, bạn phải có giấy phép nhà phát triển.

Chúng tôi khuyên bạn nên tài khoản người dùng trong cửa sổ thông tin đăng nhập Windows hoặc trong cửa sổ thông tin đăng nhập cơ sở dữ liệu được gán vai trò "Siêu" của bạn. Nếu tài khoản người dùng không thể gán vai trò "SUPER" ID, bạn phải xác minh rằng tài khoản người dùng có các quyền sau đây:

 • Thay đổi quyền cho các đối tượng mà bạn sẽ thay đổi.

 • Quyền thực thi các đối tượng hệ thống đối tượng ID 5210 và hệ thống đối tượng ID 9015

  đối tượng.

Lưu ý Bạn không cần phải có quyền để lưu trữ dữ liệu nếu bạn phải tiến hành sửa chữa dữ liệu.

Thay đổi mã

Lưu ý Luôn kiểm tra mã khắc phục trong một môi trường được kiểm soát trước khi bạn áp dụng bản vá để sản xuất máy tính của bạn.

Để khắc phục sự cố này, thay đổi mã trong hàm UpdateValueEntry codeunit nâng cấp Nav 2009 bước 2 (104048) như sau:

Hiện có mã 1

...ExpValueEntry."Sales Amount (Expected)" += "Sales Amount (Expected)";
ExpValueEntry."Cost Amount (Expected) (ACY)" += "Cost Amount (Expected) (ACY)";

// Delete the following lines.
CASE TRUE OF
(("Cost Posted to G/L" = 0) AND ("Cost Posted to G/L (ACY)" = 0) AND
ItemLedgEntry."Completely Invoiced"):
BEGIN
"Expected Cost Posted to G/L" := "Cost Amount (Expected)";
"Exp. Cost Posted to G/L (ACY)" := "Cost Amount (Expected) (ACY)";

ExpValueEntry."Expected Cost Posted to G/L" -= "Expected Cost Posted to G/L";
ExpValueEntry."Exp. Cost Posted to G/L (ACY)" -= "Exp. Cost Posted to G/L (ACY)";
END;
(("Cost Posted to G/L" = "Cost Amount (Expected)") AND
("Cost Posted to G/L (ACY)" = "Cost Amount (Expected) (ACY)")):
BEGIN
"Expected Cost Posted to G/L" := "Cost Amount (Expected)";
"Exp. Cost Posted to G/L (ACY)" := "Cost Amount (Expected) (ACY)";
END;
("Cost Posted to G/L" <> 0) OR ("Cost Posted to G/L (ACY)" <> 0):
BEGIN
"Expected Cost Posted to G/L" :=
ROUND("Cost Amount (Expected)" * QtyFactor,GLSetup."Amount Rounding Precision");
"Exp. Cost Posted to G/L (ACY)" :=
ROUND("Cost Amount (Expected) (ACY)" * QtyFactor,Currency."Amount Rounding Precision");

ExpValueEntry."Expected Cost Posted to G/L" -=
ROUND("Expected Cost Posted to G/L",GLSetup."Amount Rounding Precision");
ExpValueEntry."Exp. Cost Posted to G/L (ACY)" -=
ROUND("Exp. Cost Posted to G/L (ACY)",Currency."Amount Rounding Precision");
END;
// End of the deleted lines.

END;
"Cost Posted to G/L" := 0;
"Cost Posted to G/L (ACY)" := 0;
...

Thay thế mã 1

...ExpValueEntry."Sales Amount (Expected)" += "Sales Amount (Expected)";
ExpValueEntry."Cost Amount (Expected) (ACY)" += "Cost Amount (Expected) (ACY)";

// Add the following lines.
IF InvtSetup."Expected Cost Posting to G/L" THEN
CASE TRUE OF
(("Cost Posted to G/L" = 0) AND ("Cost Posted to G/L (ACY)" = 0) AND
ItemLedgEntry."Completely Invoiced"):
BEGIN
"Expected Cost Posted to G/L" := "Cost Amount (Expected)";
"Exp. Cost Posted to G/L (ACY)" := "Cost Amount (Expected) (ACY)";

ExpValueEntry."Expected Cost Posted to G/L" -= "Expected Cost Posted to G/L";
ExpValueEntry."Exp. Cost Posted to G/L (ACY)" -= "Exp. Cost Posted to G/L (ACY)";
END;
(("Cost Posted to G/L" = "Cost Amount (Expected)") AND
("Cost Posted to G/L (ACY)" = "Cost Amount (Expected) (ACY)")):
BEGIN
"Expected Cost Posted to G/L" := "Cost Amount (Expected)";
"Exp. Cost Posted to G/L (ACY)" := "Cost Amount (Expected) (ACY)";
END;
("Cost Posted to G/L" <> 0) OR ("Cost Posted to G/L (ACY)" <> 0):
BEGIN
"Expected Cost Posted to G/L" :=
ROUND("Cost Amount (Expected)" * QtyFactor,GLSetup."Amount Rounding Precision");
"Exp. Cost Posted to G/L (ACY)" :=
ROUND("Cost Amount (Expected) (ACY)" * QtyFactor,Currency."Amount Rounding Precision");

ExpValueEntry."Expected Cost Posted to G/L" -=
ROUND("Expected Cost Posted to G/L",GLSetup."Amount Rounding Precision");
ExpValueEntry."Exp. Cost Posted to G/L (ACY)" -=
ROUND("Exp. Cost Posted to G/L (ACY)",Currency."Amount Rounding Precision");
END;
// End of the added lines.

END;
"Cost Posted to G/L" := 0;
"Cost Posted to G/L (ACY)" := 0;
...

Hiện có mã 2

...TempDocValueEntry."Cost Amount (Expected) (ACY)" += "Cost Amount (Expected) (ACY)";
TempDocValueEntry.MODIFY;

// Delete the following lines.
IF (ABS(ExpValueEntry."Expected Cost Posted to G/L") > ABS("Cost Amount (Expected)")) OR
(ABS(ExpValueEntry."Exp. Cost Posted to G/L (ACY)") > ABS("Cost Amount (Expected) (ACY)"))
THEN BEGIN
"Expected Cost Posted to G/L" := "Cost Amount (Expected)";
"Exp. Cost Posted to G/L (ACY)" := "Cost Amount (Expected) (ACY)";

ExpValueEntry."Expected Cost Posted to G/L" -= "Cost Amount (Expected)";
ExpValueEntry."Exp. Cost Posted to G/L (ACY)" -= "Cost Amount (Expected) (ACY)";
END ELSE BEGIN
"Expected Cost Posted to G/L" := ExpValueEntry."Expected Cost Posted to G/L";
"Exp. Cost Posted to G/L (ACY)" := ExpValueEntry."Exp. Cost Posted to G/L (ACY)";

ExpValueEntry."Expected Cost Posted to G/L" := 0;
ExpValueEntry."Exp. Cost Posted to G/L (ACY)" := 0;
END;
// End of the deleted lines.

END;
END;
UpdateCostToPostToGL(ValueEntry);

...

Thay thế mã 2...
 TempDocValueEntry."Cost Amount (Expected) (ACY)" += "Cost Amount (Expected) (ACY)";           TempDocValueEntry.MODIFY;

// Add the following lines.
IF InvtSetup."Expected Cost Posting to G/L" THEN
IF (ABS(ExpValueEntry."Expected Cost Posted to G/L") > ABS("Cost Amount (Expected)")) OR
(ABS(ExpValueEntry."Exp. Cost Posted to G/L (ACY)") > ABS("Cost Amount (Expected) (ACY)"))
THEN BEGIN
"Expected Cost Posted to G/L" := "Cost Amount (Expected)";
"Exp. Cost Posted to G/L (ACY)" := "Cost Amount (Expected) (ACY)";

ExpValueEntry."Expected Cost Posted to G/L" -= "Cost Amount (Expected)";
ExpValueEntry."Exp. Cost Posted to G/L (ACY)" -= "Cost Amount (Expected) (ACY)";
END ELSE BEGIN
"Expected Cost Posted to G/L" := ExpValueEntry."Expected Cost Posted to G/L";
"Exp. Cost Posted to G/L (ACY)" := ExpValueEntry."Exp. Cost Posted to G/L (ACY)";

ExpValueEntry."Expected Cost Posted to G/L" := 0;
ExpValueEntry."Exp. Cost Posted to G/L (ACY)" := 0;
END;
// End of the added lines.

END;
END;
UpdateCostToPostToGL(ValueEntry);
...


Điều kiện tiên quyết

Bạn phải có một trong các sản phẩm được cài đặt để áp dụng hotfix này:

 • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

 • Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1

Thông tin về việc loại bỏ

Bạn không thể xoá hotfix này.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Lưu ý Đây là một bài viết "XUẤT BẢN NHANH" được tạo trực tiếp từ trung tâm hỗ trợ của Microsoft. Thông tin này được cung cấp-trả lời cho các vấn đề mới xuất hiện. Vì nhanh chóng có sẵn, các tài liệu có thể bao gồm lỗi và có thể được sửa đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Xem Điều khoản sử dụngđể xem xét khác.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×