You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Thông báo

Bản cập nhật này không còn khả dụng. Để khắc phục các sự cố được mô tả trong bài viết này, hãy cài đặt bản cập nhật Microsoft Office mới nhất từ bài viết sau đây của Microsoft Documents:

Các bản cập nhật mới nhất cho các phiên bản của Office sử dụng Windows Installer (MSI)

Bản cập nhật này KB2920744 giải quyết một danh sách các vấn đề. Số phiên bản của bản cập nhật này là 15.0.4693.1001. Kiểm tra các vấn đề đã biết có thể xảy ra sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này và các điều kiện tiên quyết trước khi cài đặt bản Cập Nhật.

Các vấn đề về Cập nhật các bản sửa lỗi

Bản cập nhật này giải quyết các vấn đề sau đây:

Ngoài ra, bản cập nhật này giải quyết các vấn đề của Lync 2013 được mô tả trong các bài viết cơ sở kiến thức Microsoft sau đây:

Các vấn đề đã biết

Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể gặp các vấn đề được mô tả trong các bài viết cơ sở kiến thức Microsoft sau đây:

Thông tin Bổ sung

Sau khi cài đặt bản Cập Nhật, phiên bản toàn cầu của bản cập nhật này có thuộc tính tệp hoặc phiên bản mới hơn của các thuộc tính tệp, được liệt kê trong các bảng sau đây. Bản cập nhật này có thể không chứa tất cả các tệp mà bạn phải cập nhật đầy đủ sản phẩm vào bản dựng mới nhất. Bản cập nhật này chỉ chứa các tệp mà bạn phải khắc phục các vấn đề được liệt kê trong bài viết này.

x86

Thông tin tệp Lync-x-none. MSP

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Nền

Autohelper.dll

15.0.4675.1000

66.712

21-Jan-2015

6:59

x86

Lync.appshapi.dll

5.0.8308.244

2.719.504

20-Jan-2015

21:08

x86

Lync.appsharingchromehook.dll.x86

15.0.4509.1000

20.128

21-Jan-2015

6:59

Not Applicable

Lync.appsharingchromehook64.dll.x64

15.0.4665.1000

23.200

21-Jan-2015

7:03

Not Applicable

Lync.appsharinghookcontroller.exe.x86

15.0.4691.1000

32.928

21-Jan-2015

6:59

Not Applicable

Lync.appsharinghookcontroller64.exe.x64

15.0.4691.1000

39.072

21-Jan-2015

7:03

Not Applicable

Lync.appsharingmediapr.dll

15.0.4653.1000

108.184

21-Jan-2015

6:59

x86

Lync.appshcom.dll

5.0.8308.244

294.160

21-Jan-2015

6:59

x86

Lync.appshvw.dll

5.0.8308.244

2.997.512

21-Jan-2015

6:59

x86

Lync.e.propertymodel.dll

15.0.4519.1000

900.800

21-Jan-2015

6:59

x86

Lync.lync.exe

15.0.4693.1000

19.103.384

21-Jan-2015

6:59

x86

Lync.lyncdesktopresour.dll_1025

15.0.4693.1000

457.880

22-Jan-2015

9:46

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1026

15.0.4693.1000

512.664

22-Jan-2015

9:46

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1028

15.0.4693.1000

318.104

22-Jan-2015

9:47

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1029

15.0.4693.1000

496.280

22-Jan-2015

9:46

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1030

15.0.4693.1000

490.648

22-Jan-2015

9:46

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1031

15.0.4693.1000

537.240

22-Jan-2015

9:46

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1032

15.0.4693.1000

541.848

22-Jan-2015

9:46

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1033

15.0.4659.1000

301.720

21-Jan-2015

6:58

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1035

15.0.4693.1000

491.672

22-Jan-2015

9:46

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1036

15.0.4693.1000

547.992

22-Jan-2015

9:46

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1037

15.0.4693.1000

426.648

22-Jan-2015

9:46

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1038

15.0.4693.1000

511.128

22-Jan-2015

9:46

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1040

15.0.4693.1000

522.904

22-Jan-2015

9:46

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1041

15.0.4693.1000

364.696

22-Jan-2015

9:46

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1042

15.0.4693.1000

360.088

22-Jan-2015

9:46

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1043

15.0.4693.1000

515.224

22-Jan-2015

9:47

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1044

15.0.4693.1000

477.336

22-Jan-2015

9:47

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1045

15.0.4693.1000

521.880

22-Jan-2015

9:47

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1046

15.0.4693.1000

508.568

22-Jan-2015

9:47

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1048

15.0.4693.1000

513.176

22-Jan-2015

9:47

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1049

15.0.4693.1000

507.032

22-Jan-2015

9:47

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1050

15.0.4693.1000

497.816

22-Jan-2015

9:46

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1051

15.0.4693.1000

500.376

22-Jan-2015

9:47

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1053

15.0.4693.1000

482.968

22-Jan-2015

9:47

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1054

15.0.4693.1000

465.560

22-Jan-2015

9:47

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1055

15.0.4693.1000

482.968

22-Jan-2015

9:47

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1057

15.0.4693.1000

490.136

22-Jan-2015

9:46

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1058

15.0.4693.1000

510.104

22-Jan-2015

9:47

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1060

15.0.4693.1000

496.792

22-Jan-2015

9:47

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1061

15.0.4693.1000

476.312

22-Jan-2015

9:46

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1062

15.0.4693.1000

506.008

22-Jan-2015

9:47

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1063

15.0.4693.1000

497.816

22-Jan-2015

9:46

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1066

15.0.4693.1000

518.808

22-Jan-2015

9:47

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1081

15.0.4693.1000

493.720

22-Jan-2015

9:46

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1086

15.0.4693.1000

500.376

22-Jan-2015

9:47

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1087

15.0.4693.1000

500.888

22-Jan-2015

9:46

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_2052

15.0.4693.1000

316.568

22-Jan-2015

9:47

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_2070

15.0.4693.1000

516.760

22-Jan-2015

9:47

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_2074

15.0.4693.1000

497.304

22-Jan-2015

9:47

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_3082

15.0.4693.1000

520.856

22-Jan-2015

9:46

Not Applicable

Lync.lyncdesktopviewmo.dll

15.0.4691.1000

10.173.080

21-Jan-2015

6:59

x86

Lync.lynchtmlconv.exe

15.0.4693.1000

6.486.176

21-Jan-2015

6:59

x86

Lync.lynchtmlconvpxy.dll

15.0.4521.1000

22.696

21-Jan-2015

6:59

x86

Lync.lyncmodelproxy.dll

15.0.4673.1000

1.826.968

21-Jan-2015

6:59

x86

Lync.lyncvdiplugin.dll

15.0.4687.1000

172.696

21-Jan-2015

6:59

x86

Lync.man

Not Applicable

2.195

21-Jan-2015

6:59

Not Applicable

Lync.meetingjoinaxoc.dll

15.0.4545.1000

59.040

21-Jan-2015

6:59

x86

Lync.npmeetingjoinpluginoc.dll.x86

15.0.4545.1000

34.072

21-Jan-2015

6:59

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1025

15.0.4637.1000

102.040

22-Jan-2015

9:46

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1026

15.0.4637.1000

118.944

22-Jan-2015

9:46

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1028

15.0.4659.1000

62.104

22-Jan-2015

9:47

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1029

15.0.4637.1000

114.328

22-Jan-2015

9:46

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1030

15.0.4637.1000

115.360

22-Jan-2015

9:46

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1031

15.0.4637.1000

129.688

22-Jan-2015

9:46

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1032

15.0.4637.1000

131.736

22-Jan-2015

9:46

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1033

15.0.4635.1000

56.480

21-Jan-2015

6:58

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1035

15.0.4637.1000

116.384

22-Jan-2015

9:46

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1036

15.0.4637.1000

130.208

22-Jan-2015

9:46

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1037

15.0.4637.1000

92.312

22-Jan-2015

9:46

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1038

15.0.4637.1000

120.480

22-Jan-2015

9:46

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1040

15.0.4637.1000

124.056

22-Jan-2015

9:46

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1041

15.0.4637.1000

76.440

22-Jan-2015

9:46

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1042

15.0.4637.1000

77.472

22-Jan-2015

9:46

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1043

15.0.4637.1000

123.552

22-Jan-2015

9:47

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1044

15.0.4637.1000

111.768

22-Jan-2015

9:47

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1045

15.0.4637.1000

130.208

22-Jan-2015

9:47

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1046

15.0.4637.1000

118.944

22-Jan-2015

9:47

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1048

15.0.4637.1000

121.496

22-Jan-2015

9:47

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1049

15.0.4637.1000

120.480

22-Jan-2015

9:47

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1050

15.0.4637.1000

113.824

22-Jan-2015

9:46

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1051

15.0.4637.1000

116.896

22-Jan-2015

9:47

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1053

15.0.4637.1000

114.328

22-Jan-2015

9:47

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1054

15.0.4637.1000

104.600

22-Jan-2015

9:47

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1055

15.0.4637.1000

109.728

22-Jan-2015

9:47

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1057

15.0.4637.1000

114.336

22-Jan-2015

9:46

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1058

15.0.4637.1000

122.008

22-Jan-2015

9:47

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1060

15.0.4637.1000

116.888

22-Jan-2015

9:47

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1061

15.0.4637.1000

110.232

22-Jan-2015

9:46

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1062

15.0.4637.1000

117.400

22-Jan-2015

9:47

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1063

15.0.4637.1000

114.336

22-Jan-2015

9:46

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1066

15.0.4637.1000

120.984

22-Jan-2015

9:47

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1081

15.0.4637.1000

115.360

22-Jan-2015

9:46

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1086

15.0.4637.1000

117.408

22-Jan-2015

9:47

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1087

15.0.4659.1000

117.408

22-Jan-2015

9:46

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_2052

15.0.4637.1000

62.104

22-Jan-2015

9:47

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_2070

15.0.4637.1000

120.480

22-Jan-2015

9:47

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_2074

15.0.4637.1000

117.920

22-Jan-2015

9:47

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_3082

15.0.4637.1000

123.040

22-Jan-2015

9:46

Not Applicable

Lync.ochelper.dll

15.0.4667.1000

153.248

21-Jan-2015

6:59

x86

Lync.ochelper.dll.x64

15.0.4681.1000

218.776

21-Jan-2015

7:03

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1025

15.0.4553.1000

15.008

22-Jan-2015

9:46

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1026

15.0.4553.1000

15.520

22-Jan-2015

9:46

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1028

15.0.4553.1000

15.008

22-Jan-2015

9:47

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1029

15.0.4659.1000

15.512

22-Jan-2015

9:46

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1030

15.0.4553.1000

15.008

22-Jan-2015

9:46

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1031

15.0.4553.1000

15.008

22-Jan-2015

9:46

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1032

15.0.4553.1000

15.520

22-Jan-2015

9:46

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1033

15.0.4420.1017

13.928

21-Jan-2015

6:58

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1035

15.0.4553.1000

15.008

22-Jan-2015

9:46

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1036

15.0.4553.1000

15.520

22-Jan-2015

9:46

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1037

15.0.4553.1000

15.008

22-Jan-2015

9:46

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1038

15.0.4553.1000

15.008

22-Jan-2015

9:46

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1040

15.0.4553.1000

15.008

22-Jan-2015

9:46

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1041

15.0.4553.1000

15.008

22-Jan-2015

9:46

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1042

15.0.4553.1000

15.008

22-Jan-2015

9:46

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1043

15.0.4553.1000

15.520

22-Jan-2015

9:47

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1044

15.0.4553.1000

15.008

22-Jan-2015

9:47

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1045

15.0.4553.1000

15.520

22-Jan-2015

9:47

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1046

15.0.4553.1000

15.008

22-Jan-2015

9:47

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1048

15.0.4553.1000

15.520

22-Jan-2015

9:47

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1049

15.0.4553.1000

15.008

22-Jan-2015

9:47

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1050

15.0.4553.1000

15.008

22-Jan-2015

9:46

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1051

15.0.4553.1000

15.520

22-Jan-2015

9:47

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1053

15.0.4553.1000

15.008

22-Jan-2015

9:47

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1054

15.0.4553.1000

15.008

22-Jan-2015

9:47

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1055

15.0.4553.1000

15.008

22-Jan-2015

9:47

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1057

15.0.4553.1000

15.008

22-Jan-2015

9:46

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1058

15.0.4553.1000

15.520

22-Jan-2015

9:47

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1060

15.0.4553.1000

15.520

22-Jan-2015

9:47

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1061

15.0.4659.1000

15.000

22-Jan-2015

9:46

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1062

15.0.4553.1000

15.008

22-Jan-2015

9:47

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1063

15.0.4553.1000

15.008

22-Jan-2015

9:46

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1066

15.0.4553.1000

15.008

22-Jan-2015

9:47

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1081

15.0.4553.1000

15.008

22-Jan-2015

9:46

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1086

15.0.4553.1000

15.008

22-Jan-2015

9:47

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1087

15.0.4553.1000

15.008

22-Jan-2015

9:46

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_2052

15.0.4553.1000

14.496

22-Jan-2015

9:47

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_2070

15.0.4553.1000

15.008

22-Jan-2015

9:47

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_2074

15.0.4553.1000

15.008

22-Jan-2015

9:47

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_3082

15.0.4553.1000

15.520

22-Jan-2015

9:46

Not Applicable

Lync.ocimport.dll

15.0.4687.1000

626.368

21-Jan-2015

6:59

x86

Lync.ocintldate.dll

5.0.8308.224

82.936

21-Jan-2015

6:59

x86

Lync.ocmsptls.dll

5.0.8308.224

832.496

21-Jan-2015

6:59

x86

Lync.ocoffice.dll

15.0.4673.1000

137.880

21-Jan-2015

6:59

x86

Lync.ocogl.dll

5.0.8308.224

1.737.192

21-Jan-2015

6:59

x86

Lync.ocpptview.dll

5.0.8308.224

1.872.888

21-Jan-2015

6:59

x86

Lync.ocppvwintl.dll

5.0.8308.224

351.224

21-Jan-2015

6:59

x86

Lync.ocpubmgr.exe

15.0.4691.1000

1.295.560

21-Jan-2015

6:59

x86

Lync.ocpubres.dll_1025

15.0.4659.1000

1.253.536

22-Jan-2015

9:46

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1026

15.0.4659.1000

1.259.160

22-Jan-2015

9:46

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1028

15.0.4659.1000

1.242.776

22-Jan-2015

9:47

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1029

15.0.4659.1000

1.257.624

22-Jan-2015

9:46

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1030

15.0.4659.1000

1.257.624

22-Jan-2015

9:46

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1031

15.0.4659.1000

1.263.768

22-Jan-2015

9:46

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1032

15.0.4659.1000

1.262.744

22-Jan-2015

9:46

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1033

15.0.4457.1000

1.254.464

21-Jan-2015

6:58

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1035

15.0.4553.1000

1.258.144

22-Jan-2015

9:46

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1036

15.0.4659.1000

1.262.744

22-Jan-2015

9:46

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1037

15.0.4659.1000

1.251.488

22-Jan-2015

9:46

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1038

15.0.4659.1000

1.259.160

22-Jan-2015

9:46

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1040

15.0.4659.1000

1.261.208

22-Jan-2015

9:46

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1041

15.0.4553.1000

1.247.904

22-Jan-2015

9:46

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1042

15.0.4553.1000

1.246.368

22-Jan-2015

9:46

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1043

15.0.4659.1000

1.259.680

22-Jan-2015

9:47

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1044

15.0.4659.1000

1.257.624

22-Jan-2015

9:47

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1045

15.0.4659.1000

1.260.184

22-Jan-2015

9:47

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1046

15.0.4553.1000

1.259.168

22-Jan-2015

9:47

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1048

15.0.4659.1000

1.261.216

22-Jan-2015

9:47

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1049

15.0.4659.1000

1.258.144

22-Jan-2015

9:47

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1050

15.0.4659.1000

1.258.136

22-Jan-2015

9:46

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1051

15.0.4659.1000

1.258.136

22-Jan-2015

9:47

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1053

15.0.4659.1000

1.258.656

22-Jan-2015

9:47

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1054

15.0.4659.1000

1.256.096

22-Jan-2015

9:47

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1055

15.0.4659.1000

1.256.600

22-Jan-2015

9:47

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1057

15.0.4659.1000

1.257.624

22-Jan-2015

9:46

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1058

15.0.4553.1000

1.258.656

22-Jan-2015

9:47

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1060

15.0.4659.1000

1.258.136

22-Jan-2015

9:47

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1061

15.0.4659.1000

1.257.112

22-Jan-2015

9:46

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1062

15.0.4659.1000

1.258.656

22-Jan-2015

9:47

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1063

15.0.4659.1000

1.258.136

22-Jan-2015

9:46

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1066

15.0.4659.1000

1.260.192

22-Jan-2015

9:47

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1081

15.0.4659.1000

1.259.672

22-Jan-2015

9:46

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1086

15.0.4659.1000

1.258.144

22-Jan-2015

9:47

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1087

15.0.4659.1000

1.258.144

22-Jan-2015

9:46

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_2052

15.0.4659.1000

1.242.272

22-Jan-2015

9:47

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_2070

15.0.4659.1000

1.260.184

22-Jan-2015

9:47

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_2074

15.0.4659.1000

1.258.656

22-Jan-2015

9:47

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_3082

15.0.4659.1000

1.261.216

22-Jan-2015

9:46

Not Applicable

Lync.ocrec.dll

15.0.4681.1000

590.488

21-Jan-2015

6:59

x86

Lync.ocsaext.dll

5.0.8308.224

296.432

21-Jan-2015

6:59

x86

Lync.propertymodelprox.dll

15.0.4557.1000

325.312

21-Jan-2015

6:59

x86

Lync.psom.dll

15.0.4687.1000

934.552

21-Jan-2015

6:59

x86

Lync.rdpqoemetrics.dll

5.0.8308.244

42.768

21-Jan-2015

6:59

x86

Lync.rtmcodecs.dll

5.0.8687.102

3.872.928

21-Jan-2015

6:59

x86

Lync.rtmmediamanager.dll

5.0.8687.102

756.400

21-Jan-2015

6:59

x86

Lync.rtmmvras.dll

5.0.8687.102

61.584

21-Jan-2015

6:59

x86

Lync.rtmmvrcs.dll

5.0.8687.102

36.496

21-Jan-2015

6:59

x86

Lync.rtmmvrhw.dll

5.0.8687.102

60.560

21-Jan-2015

6:59

x86

Lync.rtmpal.dll

5.0.8687.102

490.120

21-Jan-2015

6:59

x86

Lync.rtmpltfm.dll

5.0.8687.102

6.810.776

20-Jan-2015

21:08

x86

Lync.scdec.dll

15.0.4617.1000

80.544

21-Jan-2015

6:59

x86

Lync.sct.dll

Not Applicable

1.754.296

21-Jan-2015

6:59

x86

Lync.uc.dll

15.0.4693.1000

25.547.992

21-Jan-2015

6:59

x86

Lync.ucaddin.dll

15.0.4669.1000

1.077.912

21-Jan-2015

6:59

x86

Lync.ucaddinres.dll_1025

15.0.4637.1000

171.680

22-Jan-2015

9:46

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1026

15.0.4637.1000

176.800

22-Jan-2015

9:46

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1028

15.0.4637.1000

161.440

22-Jan-2015

9:47

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1029

15.0.4659.1000

174.744

22-Jan-2015

9:46

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1030

15.0.4637.1000

173.208

22-Jan-2015

9:46

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1031

15.0.4637.1000

178.840

22-Jan-2015

9:46

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1032

15.0.4637.1000

177.816

22-Jan-2015

9:46

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1033

15.0.4635.1000

171.680

21-Jan-2015

6:58

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1035

15.0.4637.1000

174.232

22-Jan-2015

9:46

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1036

15.0.4637.1000

178.336

22-Jan-2015

9:46

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1037

15.0.4637.1000

169.120

22-Jan-2015

9:46

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1038

15.0.4637.1000

176.800

22-Jan-2015

9:46

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1040

15.0.4637.1000

176.792

22-Jan-2015

9:46

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1041

15.0.4637.1000

164.000

22-Jan-2015

9:46

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1042

15.0.4637.1000

164.000

22-Jan-2015

9:46

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1043

15.0.4637.1000

176.288

22-Jan-2015

9:47

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1044

15.0.4637.1000

173.216

22-Jan-2015

9:47

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1045

15.0.4637.1000

177.824

22-Jan-2015

9:47

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1046

15.0.4637.1000

175.768

22-Jan-2015

9:47

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1048

15.0.4637.1000

176.288

22-Jan-2015

9:47

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1049

15.0.4637.1000

176.280

22-Jan-2015

9:47

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1050

15.0.4637.1000

177.304

22-Jan-2015

9:46

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1051

15.0.4637.1000

174.752

22-Jan-2015

9:47

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1053

15.0.4637.1000

173.720

22-Jan-2015

9:47

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1054

15.0.4659.1000

172.696

22-Jan-2015

9:47

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1055

15.0.4637.1000

174.744

22-Jan-2015

9:47

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1057

15.0.4637.1000

173.728

22-Jan-2015

9:46

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1058

15.0.4637.1000

175.776

22-Jan-2015

9:47

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1060

15.0.4637.1000

175.264

22-Jan-2015

9:47

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1061

15.0.4637.1000

173.208

22-Jan-2015

9:46

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1062

15.0.4637.1000

175.256

22-Jan-2015

9:47

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1063

15.0.4637.1000

175.264

22-Jan-2015

9:46

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1066

15.0.4637.1000

177.304

22-Jan-2015

9:47

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1081

15.0.4637.1000

174.752

22-Jan-2015

9:46

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1086

15.0.4637.1000

174.752

22-Jan-2015

9:47

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1087

15.0.4637.1000

175.264

22-Jan-2015

9:46

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_2052

15.0.4637.1000

160.920

22-Jan-2015

9:47

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_2070

15.0.4637.1000

176.280

22-Jan-2015

9:47

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_2074

15.0.4637.1000

175.264

22-Jan-2015

9:47

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_3082

15.0.4637.1000

176.800

22-Jan-2015

9:46

Not Applicable

Lync.uccapi.dll

15.0.4687.1000

6.036.664

21-Jan-2015

6:59

x86

Lync.uccapires.dll_1025

15.0.4553.1000

1.283.232

22-Jan-2015

9:46

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1026

15.0.4553.1000

1.285.792

22-Jan-2015

9:46

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1028

15.0.4553.1000

1.276.064

22-Jan-2015

9:47

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1029

15.0.4553.1000

1.285.792

22-Jan-2015

9:46

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1030

15.0.4553.1000

1.285.280

22-Jan-2015

9:46

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1031

15.0.4553.1000

1.287.840

22-Jan-2015

9:46

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1032

15.0.4553.1000

1.288.864

22-Jan-2015

9:46

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1033

15.0.4420.1017

1.284.712

21-Jan-2015

6:58

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1035

15.0.4553.1000

1.285.280

22-Jan-2015

9:46

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1036

15.0.4553.1000

1.288.352

22-Jan-2015

9:46

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1037

15.0.4553.1000

1.281.696

22-Jan-2015

9:46

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1038

15.0.4553.1000

1.287.328

22-Jan-2015

9:46

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1040

15.0.4553.1000

1.287.840

22-Jan-2015

9:46

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1041

15.0.4553.1000

1.278.624

22-Jan-2015

9:46

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1042

15.0.4553.1000

1.278.112

22-Jan-2015

9:46

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1043

15.0.4553.1000

1.286.304

22-Jan-2015

9:47

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1044

15.0.4553.1000

1.284.768

22-Jan-2015

9:47

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1045

15.0.4553.1000

1.287.328

22-Jan-2015

9:47

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1046

15.0.4553.1000

1.286.304

22-Jan-2015

9:47

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1048

15.0.4553.1000

1.286.816

22-Jan-2015

9:47

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1049

15.0.4553.1000

1.285.792

22-Jan-2015

9:47

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1050

15.0.4553.1000

1.286.304

22-Jan-2015

9:46

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1051

15.0.4553.1000

1.286.304

22-Jan-2015

9:47

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1053

15.0.4553.1000

1.285.280

22-Jan-2015

9:47

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1054

15.0.4553.1000

1.284.256

22-Jan-2015

9:47

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1055

15.0.4553.1000

1.285.280

22-Jan-2015

9:47

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1057

15.0.4553.1000

1.285.792

22-Jan-2015

9:46

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1058

15.0.4553.1000

1.286.304

22-Jan-2015

9:47

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1060

15.0.4553.1000

1.284.768

22-Jan-2015

9:47

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1061

15.0.4553.1000

1.283.744

22-Jan-2015

9:46

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1062

15.0.4553.1000

1.285.792

22-Jan-2015

9:47

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1063

15.0.4553.1000

1.285.792

22-Jan-2015

9:46

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1066

15.0.4553.1000

1.287.328

22-Jan-2015

9:47

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1081

15.0.4553.1000

1.285.792

22-Jan-2015

9:46

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1086

15.0.4553.1000

1.285.792

22-Jan-2015

9:47

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1087

15.0.4553.1000

1.284.768

22-Jan-2015

9:46

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_2052

15.0.4553.1000

1.275.552

22-Jan-2015

9:47

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_2070

15.0.4553.1000

1.287.328

22-Jan-2015

9:47

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_2074

15.0.4553.1000

1.286.816

22-Jan-2015

9:47

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_3082

15.0.4553.1000

1.286.816

22-Jan-2015

9:46

Not Applicable

Lync.ucmapi.exe

15.0.4687.1000

664.728

21-Jan-2015

6:59

x86

Lync.ucvdi.dll

15.0.4693.1000

22.967.520

21-Jan-2015

6:59

x86

Lync.vc1decodermftdll.dll

5.0.8687.102

1.122.976

21-Jan-2015

6:59

x86

Lync.veman.xml

Not Applicable

336

21-Jan-2015

6:59

Not Applicable

Lync.win32msgqueue.dll

15.0.4681.1000

64.704

21-Jan-2015

6:59

x86

Lyncwh.mmvrairspace.dll

5.0.7884.0

47.104

21-Jan-2015

6:59

x86

Lyncwh.mmvrcustom.dll

5.0.7884.0

38.888

21-Jan-2015

6:59

x86

Lyncwh.videocall.wav

Not Applicable

924.788

21-Jan-2015

6:58

Not Applicable

Ocpubmgr.veman.xml

Not Applicable

344

21-Jan-2015

6:59

Not Applicable

x64

Thông tin tệp Lync-x-none. MSP

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Nền

Autohelper.dll

15.0.4675.1000

91.296

21-Jan-2015

7:01

x64

Lync.appshapi.dll

5.0.8308.244

3.196.176

20-Jan-2015

21:09

x64

Lync.appsharingchromehook.dll.x86

15.0.4509.1000

20.128

21-Jan-2015

7:05

Not Applicable

Lync.appsharingchromehook64.dll.x64

15.0.4665.1000

23.200

21-Jan-2015

7:01

Not Applicable

Lync.appsharinghookcontroller.exe.x86

15.0.4691.1000

32.928

21-Jan-2015

7:05

Not Applicable

Lync.appsharinghookcontroller64.exe.x64

15.0.4691.1000

39.072

21-Jan-2015

7:01

Not Applicable

Lync.appsharingmediapr.dll

15.0.4681.1000

151.704

21-Jan-2015

7:01

x64

Lync.appshcom.dll

5.0.8308.244

358.160

21-Jan-2015

7:02

x64

Lync.appshvw.dll

5.0.8308.244

3.412.240

21-Jan-2015

7:02

x64

Lync.e.propertymodel.dll

15.0.4519.1000

1.289.408

21-Jan-2015

7:01

x64

Lync.lync.exe

15.0.4693.1000

22.765.728

21-Jan-2015

7:01

x64

Lync.lyncdesktopresour.dll_1025

15.0.4693.1000

457.880

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1026

15.0.4693.1000

512.664

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1028

15.0.4693.1000

318.104

22-Jan-2015

10:14

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1029

15.0.4693.1000

496.280

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1030

15.0.4693.1000

490.656

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1031

15.0.4693.1000

537.240

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1032

15.0.4693.1000

541.848

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1033

15.0.4659.1000

301.728

21-Jan-2015

7:01

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1035

15.0.4693.1000

491.672

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1036

15.0.4693.1000

547.992

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1037

15.0.4693.1000

426.648

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1038

15.0.4693.1000

511.128

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1040

15.0.4693.1000

522.904

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1041

15.0.4693.1000

364.704

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1042

15.0.4693.1000

360.088

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1043

15.0.4693.1000

515.232

22-Jan-2015

10:14

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1044

15.0.4693.1000

477.336

22-Jan-2015

10:14

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1045

15.0.4693.1000

521.880

22-Jan-2015

10:14

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1046

15.0.4693.1000

508.576

22-Jan-2015

10:14

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1048

15.0.4693.1000

513.184

22-Jan-2015

10:14

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1049

15.0.4693.1000

507.032

22-Jan-2015

10:14

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1050

15.0.4693.1000

497.824

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1051

15.0.4693.1000

500.384

22-Jan-2015

10:14

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1053

15.0.4693.1000

482.976

22-Jan-2015

10:14

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1054

15.0.4693.1000

465.560

22-Jan-2015

10:14

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1055

15.0.4693.1000

482.968

22-Jan-2015

10:14

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1057

15.0.4693.1000

490.144

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1058

15.0.4693.1000

510.104

22-Jan-2015

10:14

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1060

15.0.4693.1000

496.792

22-Jan-2015

10:14

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1061

15.0.4693.1000

476.312

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1062

15.0.4693.1000

506.016

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1063

15.0.4693.1000

497.816

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1066

15.0.4693.1000

518.808

22-Jan-2015

10:14

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1081

15.0.4693.1000

493.728

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1086

15.0.4693.1000

500.376

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_1087

15.0.4693.1000

500.888

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_2052

15.0.4693.1000

316.576

22-Jan-2015

10:14

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_2070

15.0.4693.1000

516.768

22-Jan-2015

10:14

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_2074

15.0.4693.1000

497.312

22-Jan-2015

10:14

Not Applicable

Lync.lyncdesktopresour.dll_3082

15.0.4693.1000

520.856

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.lyncdesktopviewmo.dll

15.0.4691.1000

13.586.072

21-Jan-2015

7:01

x64

Lync.lynchtmlconv.exe

15.0.4693.1000

8.468.640

21-Jan-2015

7:02

x64

Lync.lynchtmlconvpxy.dll

15.0.4521.1000

27.304

21-Jan-2015

7:02

x64

Lync.lyncmodelproxy.dll

15.0.4673.1000

1.722.008

21-Jan-2015

7:01

x64

Lync.lyncvdiplugin.dll

15.0.4691.1000

220.320

21-Jan-2015

7:01

x64

Lync.man

Not Applicable

2.195

21-Jan-2015

7:01

Not Applicable

Lync.meetingjoinaxoc.dll

15.0.4617.1000

74.912

21-Jan-2015

7:02

x64

Lync.npmeetingjoinpluginoc.dll.x86

15.0.4545.1000

34.072

21-Jan-2015

7:02

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1025

15.0.4637.1000

102.040

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1026

15.0.4637.1000

118.944

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1028

15.0.4659.1000

62.112

22-Jan-2015

10:14

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1029

15.0.4637.1000

114.328

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1030

15.0.4637.1000

115.360

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1031

15.0.4637.1000

129.688

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1032

15.0.4637.1000

131.736

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1033

15.0.4637.1000

56.472

21-Jan-2015

7:01

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1035

15.0.4637.1000

116.384

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1036

15.0.4637.1000

130.200

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1037

15.0.4637.1000

92.312

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1038

15.0.4637.1000

120.472

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1040

15.0.4637.1000

124.056

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1041

15.0.4637.1000

76.440

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1042

15.0.4637.1000

77.472

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1043

15.0.4637.1000

123.544

22-Jan-2015

10:14

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1044

15.0.4637.1000

111.768

22-Jan-2015

10:14

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1045

15.0.4637.1000

130.200

22-Jan-2015

10:14

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1046

15.0.4637.1000

118.944

22-Jan-2015

10:14

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1048

15.0.4637.1000

121.496

22-Jan-2015

10:14

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1049

15.0.4637.1000

120.472

22-Jan-2015

10:14

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1050

15.0.4637.1000

113.816

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1051

15.0.4637.1000

116.888

22-Jan-2015

10:14

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1053

15.0.4637.1000

114.328

22-Jan-2015

10:14

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1054

15.0.4637.1000

104.608

22-Jan-2015

10:14

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1055

15.0.4637.1000

109.720

22-Jan-2015

10:14

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1057

15.0.4637.1000

114.328

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1058

15.0.4637.1000

122.008

22-Jan-2015

10:14

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1060

15.0.4637.1000

116.888

22-Jan-2015

10:14

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1061

15.0.4637.1000

110.232

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1062

15.0.4637.1000

117.400

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1063

15.0.4637.1000

114.336

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1066

15.0.4637.1000

120.984

22-Jan-2015

10:14

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1081

15.0.4637.1000

115.360

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1086

15.0.4637.1000

117.408

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_1087

15.0.4659.1000

117.400

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_2052

15.0.4637.1000

62.104

22-Jan-2015

10:14

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_2070

15.0.4637.1000

120.472

22-Jan-2015

10:14

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_2074

15.0.4637.1000

117.912

22-Jan-2015

10:14

Not Applicable

Lync.ocapires.dll_3082

15.0.4637.1000

123.032

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.ochelper.dll

15.0.4681.1000

218.776

21-Jan-2015

7:01

x64

Lync.ochelper.dll.x86

15.0.4667.1000

153.248

21-Jan-2015

7:05

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1025

15.0.4553.1000

15.008

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1026

15.0.4553.1000

15.520

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1028

15.0.4553.1000

15.008

22-Jan-2015

10:14

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1029

15.0.4659.1000

15.520

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1030

15.0.4553.1000

15.008

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1031

15.0.4553.1000

15.008

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1032

15.0.4553.1000

15.520

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1033

15.0.4420.1017

13.928

21-Jan-2015

7:01

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1035

15.0.4553.1000

15.008

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1036

15.0.4553.1000

15.520

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1037

15.0.4553.1000

15.008

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1038

15.0.4553.1000

15.008

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1040

15.0.4553.1000

15.008

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1041

15.0.4553.1000

15.008

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1042

15.0.4553.1000

15.008

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1043

15.0.4553.1000

15.520

22-Jan-2015

10:14

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1044

15.0.4553.1000

15.008

22-Jan-2015

10:14

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1045

15.0.4553.1000

15.520

22-Jan-2015

10:14

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1046

15.0.4553.1000

15.008

22-Jan-2015

10:14

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1048

15.0.4553.1000

15.520

22-Jan-2015

10:14

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1049

15.0.4553.1000

15.008

22-Jan-2015

10:14

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1050

15.0.4553.1000

15.008

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1051

15.0.4553.1000

15.520

22-Jan-2015

10:14

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1053

15.0.4553.1000

15.008

22-Jan-2015

10:14

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1054

15.0.4553.1000

15.008

22-Jan-2015

10:14

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1055

15.0.4553.1000

15.008

22-Jan-2015

10:14

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1057

15.0.4553.1000

15.008

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1058

15.0.4553.1000

15.520

22-Jan-2015

10:14

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1060

15.0.4553.1000

15.520

22-Jan-2015

10:14

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1061

15.0.4659.1000

15.008

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1062

15.0.4553.1000

15.008

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1063

15.0.4553.1000

15.008

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1066

15.0.4553.1000

15.008

22-Jan-2015

10:14

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1081

15.0.4553.1000

15.008

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1086

15.0.4553.1000

15.008

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_1087

15.0.4553.1000

15.008

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_2052

15.0.4553.1000

14.496

22-Jan-2015

10:14

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_2070

15.0.4553.1000

15.008

22-Jan-2015

10:14

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_2074

15.0.4553.1000

15.008

22-Jan-2015

10:14

Not Applicable

Lync.ochelpresource.dll_3082

15.0.4553.1000

15.520

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.ocimport.dll

15.0.4687.1000

1.058.496

21-Jan-2015

7:01

x64

Lync.ocintldate.dll

5.0.8308.224

94.720

21-Jan-2015

7:02

x64

Lync.ocmsptls.dll

5.0.8308.224

1.105.400

21-Jan-2015

7:02

x64

Lync.ocoffice.dll

15.0.4681.1000

196.248

21-Jan-2015

7:01

x64

Lync.ocogl.dll

5.0.8308.224

2.084.336

21-Jan-2015

7:02

x64

Lync.ocpptview.dll

5.0.8308.224

2.409.984

21-Jan-2015

7:02

x64

Lync.ocppvwintl.dll

5.0.8308.224

351.232

21-Jan-2015

7:02

x64

Lync.ocpubmgr.exe

15.0.4691.1000

1.847.496

21-Jan-2015

7:01

x64

Lync.ocpubres.dll_1025

15.0.4659.1000

1.253.016

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1026

15.0.4659.1000

1.258.648

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1028

15.0.4659.1000

1.242.264

22-Jan-2015

10:14

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1029

15.0.4659.1000

1.257.112

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1030

15.0.4659.1000

1.257.120

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1031

15.0.4659.1000

1.263.256

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1032

15.0.4659.1000

1.262.240

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1033

15.0.4457.1000

1.256.000

21-Jan-2015

7:01

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1035

15.0.4553.1000

1.257.632

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1036

15.0.4659.1000

1.262.232

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1037

15.0.4659.1000

1.250.976

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1038

15.0.4659.1000

1.258.648

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1040

15.0.4659.1000

1.260.704

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1041

15.0.4553.1000

1.247.392

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1042

15.0.4553.1000

1.245.856

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1043

15.0.4659.1000

1.259.160

22-Jan-2015

10:14

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1044

15.0.4659.1000

1.257.120

22-Jan-2015

10:14

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1045

15.0.4659.1000

1.259.672

22-Jan-2015

10:14

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1046

15.0.4553.1000

1.258.656

22-Jan-2015

10:14

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1048

15.0.4659.1000

1.260.696

22-Jan-2015

10:14

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1049

15.0.4659.1000

1.257.624

22-Jan-2015

10:14

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1050

15.0.4659.1000

1.257.632

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1051

15.0.4659.1000

1.257.632

22-Jan-2015

10:14

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1053

15.0.4659.1000

1.258.136

22-Jan-2015

10:14

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1054

15.0.4659.1000

1.255.584

22-Jan-2015

10:14

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1055

15.0.4659.1000

1.256.088

22-Jan-2015

10:14

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1057

15.0.4659.1000

1.257.112

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1058

15.0.4553.1000

1.258.144

22-Jan-2015

10:14

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1060

15.0.4659.1000

1.257.632

22-Jan-2015

10:14

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1061

15.0.4659.1000

1.256.608

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1062

15.0.4659.1000

1.258.136

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1063

15.0.4659.1000

1.257.632

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1066

15.0.4659.1000

1.259.672

22-Jan-2015

10:14

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1081

15.0.4659.1000

1.259.168

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1086

15.0.4659.1000

1.257.632

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_1087

15.0.4659.1000

1.257.624

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_2052

15.0.4659.1000

1.241.752

22-Jan-2015

10:14

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_2070

15.0.4659.1000

1.259.680

22-Jan-2015

10:14

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_2074

15.0.4659.1000

1.258.144

22-Jan-2015

10:14

Not Applicable

Lync.ocpubres.dll_3082

15.0.4659.1000

1.260.696

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.ocrec.dll

15.0.4681.1000

885.408

21-Jan-2015

7:02

x64

Lync.ocsaext.dll

5.0.8308.224

304.632

21-Jan-2015

7:02

x64

Lync.propertymodelprox.dll

15.0.4557.1000

463.040

21-Jan-2015

7:01

x64

Lync.psom.dll

15.0.4687.1000

1.334.424

21-Jan-2015

7:01

x64

Lync.rdpqoemetrics.dll

5.0.8308.244

44.304

21-Jan-2015

7:01

x64

Lync.rtmcodecs.dll

5.0.8687.102

4.118.168

21-Jan-2015

7:01

x64

Lync.rtmmediamanager.dll

5.0.8687.102

918.192

21-Jan-2015

7:01

x64

Lync.rtmmvras.dll

5.0.8687.102

71.824

21-Jan-2015

7:01

x64

Lync.rtmmvrcs.dll

5.0.8687.102

40.080

21-Jan-2015

7:01

x64

Lync.rtmmvrhw.dll

5.0.8687.102

70.288

21-Jan-2015

7:02

x64

Lync.rtmpal.dll

5.0.8687.102

607.368

21-Jan-2015

7:01

x64

Lync.rtmpltfm.dll

5.0.8687.102

7.821.456

20-Jan-2015

21:09

x64

Lync.scdec.dll

15.0.4617.1000

113.312

21-Jan-2015

7:01

x64

Lync.sct.dll

Not Applicable

2.210.480

21-Jan-2015

7:02

x64

Lync.uc.dll

15.0.4693.1000

36.357.856

21-Jan-2015

7:02

x64

Lync.ucaddin.dll

15.0.4669.1000

1.527.456

21-Jan-2015

7:02

x64

Lync.ucaddinres.dll_1025

15.0.4637.1000

171.680

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1026

15.0.4637.1000

176.800

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1028

15.0.4637.1000

161.432

22-Jan-2015

10:14

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1029

15.0.4659.1000

174.744

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1030

15.0.4637.1000

173.208

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1031

15.0.4637.1000

178.848

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1032

15.0.4637.1000

177.824

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1033

15.0.4637.1000

171.680

21-Jan-2015

7:01

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1035

15.0.4637.1000

174.232

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1036

15.0.4637.1000

178.328

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1037

15.0.4637.1000

169.112

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1038

15.0.4637.1000

176.792

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1040

15.0.4637.1000

176.800

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1041

15.0.4637.1000

163.992

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1042

15.0.4637.1000

163.992

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1043

15.0.4637.1000

176.288

22-Jan-2015

10:14

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1044

15.0.4637.1000

173.208

22-Jan-2015

10:14

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1045

15.0.4637.1000

177.816

22-Jan-2015

10:14

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1046

15.0.4637.1000

175.768

22-Jan-2015

10:14

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1048

15.0.4637.1000

176.288

22-Jan-2015

10:14

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1049

15.0.4637.1000

176.288

22-Jan-2015

10:14

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1050

15.0.4637.1000

177.312

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1051

15.0.4637.1000

174.752

22-Jan-2015

10:14

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1053

15.0.4637.1000

173.728

22-Jan-2015

10:14

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1054

15.0.4659.1000

172.704

22-Jan-2015

10:14

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1055

15.0.4637.1000

174.744

22-Jan-2015

10:14

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1057

15.0.4637.1000

173.720

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1058

15.0.4637.1000

175.768

22-Jan-2015

10:14

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1060

15.0.4637.1000

175.264

22-Jan-2015

10:14

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1061

15.0.4637.1000

173.216

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1062

15.0.4637.1000

175.256

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1063

15.0.4637.1000

175.256

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1066

15.0.4637.1000

177.312

22-Jan-2015

10:14

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1081

15.0.4637.1000

174.744

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1086

15.0.4637.1000

174.744

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_1087

15.0.4637.1000

175.264

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_2052

15.0.4637.1000

160.928

22-Jan-2015

10:14

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_2070

15.0.4637.1000

176.288

22-Jan-2015

10:14

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_2074

15.0.4637.1000

175.256

22-Jan-2015

10:14

Not Applicable

Lync.ucaddinres.dll_3082

15.0.4637.1000

176.792

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.uccapi.dll

15.0.4687.1000

9.220.792

21-Jan-2015

7:01

x64

Lync.uccapires.dll_1025

15.0.4553.1000

1.283.232

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1026

15.0.4553.1000

1.285.792

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1028

15.0.4553.1000

1.276.064

22-Jan-2015

10:14

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1029

15.0.4553.1000

1.285.792

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1030

15.0.4553.1000

1.285.280

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1031

15.0.4553.1000

1.287.840

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1032

15.0.4553.1000

1.288.864

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1033

15.0.4420.1017

1.284.712

21-Jan-2015

7:01

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1035

15.0.4553.1000

1.285.280

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1036

15.0.4553.1000

1.288.352

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1037

15.0.4553.1000

1.281.696

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1038

15.0.4553.1000

1.287.328

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1040

15.0.4553.1000

1.287.840

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1041

15.0.4553.1000

1.278.624

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1042

15.0.4553.1000

1.278.112

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1043

15.0.4553.1000

1.286.304

22-Jan-2015

10:14

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1044

15.0.4553.1000

1.284.768

22-Jan-2015

10:14

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1045

15.0.4553.1000

1.287.328

22-Jan-2015

10:14

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1046

15.0.4553.1000

1.286.304

22-Jan-2015

10:14

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1048

15.0.4553.1000

1.286.816

22-Jan-2015

10:14

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1049

15.0.4553.1000

1.285.792

22-Jan-2015

10:14

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1050

15.0.4553.1000

1.286.304

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1051

15.0.4553.1000

1.286.304

22-Jan-2015

10:14

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1053

15.0.4553.1000

1.285.280

22-Jan-2015

10:14

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1054

15.0.4553.1000

1.284.256

22-Jan-2015

10:14

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1055

15.0.4553.1000

1.285.280

22-Jan-2015

10:14

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1057

15.0.4553.1000

1.285.792

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1058

15.0.4553.1000

1.286.304

22-Jan-2015

10:14

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1060

15.0.4553.1000

1.284.768

22-Jan-2015

10:14

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1061

15.0.4553.1000

1.283.744

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1062

15.0.4553.1000

1.285.792

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1063

15.0.4553.1000

1.285.792

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1066

15.0.4553.1000

1.287.328

22-Jan-2015

10:14

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1081

15.0.4553.1000

1.285.792

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1086

15.0.4553.1000

1.285.792

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_1087

15.0.4553.1000

1.284.768

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_2052

15.0.4553.1000

1.275.552

22-Jan-2015

10:14

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_2070

15.0.4553.1000

1.287.328

22-Jan-2015

10:14

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_2074

15.0.4553.1000

1.286.816

22-Jan-2015

10:14

Not Applicable

Lync.uccapires.dll_3082

15.0.4553.1000

1.286.816

22-Jan-2015

10:13

Not Applicable

Lync.ucmapi.exe

15.0.4681.1000

860.312

21-Jan-2015

7:02

x64

Lync.ucvdi.dll

15.0.4693.1000

32.518.376

21-Jan-2015

7:01

x64

Lync.vc1decodermftdll.dll

5.0.8687.102

1.173.152

21-Jan-2015

7:01

x64

Lync.veman.xml

Not Applicable

336

21-Jan-2015

7:01

Not Applicable

Lync.win32msgqueue.dll

15.0.4681.1000

83.136

21-Jan-2015

7:01

x64

Lyncwh.mmvrairspace.dll

5.0.7884.0

54.768

21-Jan-2015

7:01

x64

Lyncwh.mmvrcustom.dll

5.0.7884.0

44.008

21-Jan-2015

7:01

x64

Lyncwh.videocall.wav

Not Applicable

924.788

21-Jan-2015

7:01

Not Applicable

Ocpubmgr.veman.xml

Not Applicable

344

21-Jan-2015

7:01

Not Applicable

TechCenter System System có chứa các bản Cập Nhật quản trị mới nhất và tài nguyên triển khai chiến lược cho tất cả các phiên bản của Office. Bấm TechCenter hệ thống Office.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×