Thông báo

Bản cập nhật này không còn khả dụng. Để khắc phục các sự cố được mô tả trong bài viết này, hãy cài đặt bản cập nhật Microsoft Office mới nhất từ bài viết sau đây của Microsoft Documents:

Các bản cập nhật mới nhất cho các phiên bản của Office sử dụng Windows Installer (MSI)

Bài viết này mô tả bản Cập Nhật KB2880993 cho Microsoft SharePoint Server 2013 cấu phần ứng dụng SDK đã được phát hành vào ngày 10 tháng 3, 2015. Bản cập nhật này có một điều kiện tiên quyết.

Cải tiến và bản sửa lỗi

Khắc phục sự cố có thể xảy ra trong những tình huống sau đây:

  • Bạn tạo định nghĩa dòng công việc danh sách SharePoint 2013 trong SharePoint Designer bằng cách sử dụng "chờ cho sự kiện trong mục danh sách".

  • Bạn tạo định nghĩa dòng công việc danh sách SharePoint 2013 trong Visual Studio bằng cách sử dụng phương pháp Waitforitemevent và đặt thuộc tính Itemid thành "none" (không có).

Trong một trong những tình huống này, khi bạn chạy nhiều trường dòng công việc dựa trên định nghĩa dòng công việc đã cho trong danh sách SharePoint 2013, bạn có thể gặp sự cố về hiệu suất và các phiên bản dòng công việc có thể không hoàn tất thành công.

Thông tin cập nhật

Thông tin về khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi cài đặt bản cập nhật này.

Kiện

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải cài đặt các cấu phần máy khách SharePoint Server 2013 SDK .

Thông tin Bổ sung

Bản cập nhật này chứa các tệp được liệt kê trong các bảng sau đây.32-bitThông tin tệp Spdevsdk-x-none. MSP

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Microsoft.office.client.policy.silverlight.dll

15.0.4420.1017

20.120

18-Feb-2015

07:04

Microsoft.office.client.translationservices.silverlight.dll.x64

15.0.4420.1017

28.856

18-Feb-2015

07:04

Microsoft.sharepoint.client.dll

15.0.4701.1000

492.728

17-Feb-2015

06:17

Microsoft.sharepoint.client.documentmanagement.dll

15.0.4701.1000

26.840

18-Feb-2015

07:04

Microsoft.sharepoint.client.documentmanagement.silverlight.dll

15.0.4701.1000

26.872

18-Feb-2015

07:04

Microsoft.sharepoint.client.publishing.silverlight.dll

15.0.4420.1017

61.632

18-Feb-2015

07:04

Microsoft.sharepoint.client.runtime.dll

15.0.4561.1000

288.968

17-Feb-2015

06:17

Microsoft.sharepoint.client.search.applications.silverlight.dll.x64

15.0.4420.1017

17.600

18-Feb-2015

07:04

Microsoft.sharepoint.client.search.dll.x64

15.0.4687.1000

63.672

18-Feb-2015

07:04

Microsoft.sharepoint.client.search.dll_0001.x64

15.0.4687.1000

63.672

18-Feb-2015

07:04

Microsoft.sharepoint.client.search.silverlight.dll.x64

15.0.4687.1000

62.160

18-Feb-2015

07:04

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll

15.0.4701.1000

427.208

18-Feb-2015

07:04

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.dll

15.0.4561.1000

188.128

18-Feb-2015

07:04

Microsoft.sharepoint.client.taxonomy.silverlight.dll

15.0.4420.1017

71.336

18-Feb-2015

07:04

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4567.1000

145.104

17-Feb-2015

06:17

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.phone.dll

15.0.4567.1000

144.088

17-Feb-2015

07:29

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.silverlight.dll

15.0.4567.1000

144.104

18-Feb-2015

07:04

Microsoft.sharepoint.client.workflowservices.dll

15.0.4599.1000

39.128

18-Feb-2015

07:04

Microsoft.sharepoint.client.workflowservices.silverlight.dll

15.0.4599.1000

39.152

18-Feb-2015

07:04

Osfserver_activities_sdk.x86

15.0.4695.1000

267.472

18-Feb-2015

07:04

Osfserver_client_js.x64

Not Applicable

34.083

18-Feb-2015

07:04

Osfserver_clientdbg_js.x64

Not Applicable

58.451

18-Feb-2015

07:04

Sp.datetimeutil.debug.js.x64

Not Applicable

114.154

18-Feb-2015

07:04

Sp.datetimeutil.js.x64

Not Applicable

67.895

18-Feb-2015

07:04

Sp.debug.js.x64

Not Applicable

993.565

18-Feb-2015

07:04

Sp.documentmanagement.debug.js.x64

Not Applicable

23.319

18-Feb-2015

07:04

Sp.documentmanagement.js.x64

Not Applicable

13.980

18-Feb-2015

07:04

Sp.js.x64

Not Applicable

619.448

18-Feb-2015

07:04

Sp.publishing.debug.js.x64

Not Applicable

113.882

18-Feb-2015

07:04

Sp.requestexecutor.debug.js.x64

Not Applicable

81.201

18-Feb-2015

07:04

Sp.requestexecutor.js.x64

Not Applicable

51.540

18-Feb-2015

07:04

Sp.runtime.debug.js.x64

Not Applicable

185.617

18-Feb-2015

07:04

Sp.runtime.js.x64

Not Applicable

111.493

18-Feb-2015

07:04

Sp.search.apps.debug.js.x64

Not Applicable

7.600

18-Feb-2015

07:04

Sp.search.apps.js.x64

Not Applicable

7.600

18-Feb-2015

07:04

Sp.search.debug.js.x64

Not Applicable

114.835

18-Feb-2015

07:04

Sp.search.js.x64

Not Applicable

65.269

18-Feb-2015

07:04

Sp.translation.debug.js.x64

Not Applicable

29.490

18-Feb-2015

07:04

Sp.userprofiles.debug.js.x64

Not Applicable

140.581

18-Feb-2015

07:04

Sp.userprofiles.js.x64

Not Applicable

140.575

18-Feb-2015

07:04

Sp_wmd.js.x64

Not Applicable

191.029

18-Feb-2015

07:04

Taps_tenant.dll.x64

15.0.4701.1001

54.992

18-Feb-2015

07:04

64-bitThông tin tệp Spdevsdk-x-none. MSP

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Microsoft.office.client.policy.silverlight.dll

15.0.4420.1017

20.120

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.office.client.translationservices.silverlight.dll.x64

15.0.4420.1017

28.856

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.sharepoint.client.dll

15.0.4701.1000

492.728

17-Feb-2015

06:17

Microsoft.sharepoint.client.documentmanagement.dll

15.0.4701.1000

26.840

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.sharepoint.client.documentmanagement.silverlight.dll

15.0.4701.1000

26.864

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.sharepoint.client.publishing.silverlight.dll

15.0.4420.1017

61.608

17-Feb-2015

07:32

Microsoft.sharepoint.client.runtime.dll

15.0.4561.1000

288.968

17-Feb-2015

06:17

Microsoft.sharepoint.client.search.applications.silverlight.dll.x64

15.0.4420.1017

17.600

17-Feb-2015

07:31

Microsoft.sharepoint.client.search.dll.x64

15.0.4687.1000

63.672

17-Feb-2015

06:17

Microsoft.sharepoint.client.search.dll_0001.x64

15.0.4687.1000

63.672

17-Feb-2015

06:17

Microsoft.sharepoint.client.search.silverlight.dll.x64

15.0.4687.1000

62.160

17-Feb-2015

07:31

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll

15.0.4701.1000

427.208

17-Feb-2015

06:17

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.dll

15.0.4561.1000

188.128

17-Feb-2015

06:17

Microsoft.sharepoint.client.taxonomy.silverlight.dll

15.0.4420.1017

71.336

17-Feb-2015

07:32

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4567.1000

145.104

17-Feb-2015

06:17

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.phone.dll

15.0.4567.1000

144.088

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.silverlight.dll

15.0.4567.1000

144.104

17-Feb-2015

07:30

Microsoft.sharepoint.client.workflowservices.dll

15.0.4599.1000

39.128

17-Feb-2015

07:31

Microsoft.sharepoint.client.workflowservices.silverlight.dll

15.0.4599.1000

39.152

17-Feb-2015

07:31

Osfserver_activities_sdk.x64

15.0.4695.1000

267.480

17-Feb-2015

07:30

Osfserver_activities_sdk.x86

15.0.4695.1000

267.472

18-Feb-2015

07:08

Osfserver_client_js.x64

Not Applicable

34.083

17-Feb-2015

07:31

Osfserver_clientdbg_js.x64

Not Applicable

58.451

17-Feb-2015

07:31

Sp.datetimeutil.debug.js.x64

Not Applicable

114.154

17-Feb-2015

07:31

Sp.datetimeutil.js.x64

Not Applicable

67.895

17-Feb-2015

07:31

Sp.debug.js.x64

Not Applicable

993.565

17-Feb-2015

07:31

Sp.documentmanagement.debug.js.x64

Not Applicable

23.319

17-Feb-2015

07:30

Sp.documentmanagement.js.x64

Not Applicable

13.980

17-Feb-2015

07:30

Sp.js.x64

Not Applicable

619.448

17-Feb-2015

07:31

Sp.publishing.debug.js.x64

Not Applicable

113.882

17-Feb-2015

07:32

Sp.requestexecutor.debug.js.x64

Not Applicable

81.201

17-Feb-2015

07:31

Sp.requestexecutor.js.x64

Not Applicable

51.540

17-Feb-2015

07:31

Sp.runtime.debug.js.x64

Not Applicable

185.617

17-Feb-2015

07:31

Sp.runtime.js.x64

Not Applicable

111.493

17-Feb-2015

07:31

Sp.search.apps.debug.js.x64

Not Applicable

7.600

17-Feb-2015

07:31

Sp.search.apps.js.x64

Not Applicable

7.600

17-Feb-2015

07:31

Sp.search.debug.js.x64

Not Applicable

114.835

17-Feb-2015

07:31

Sp.search.js.x64

Not Applicable

65.269

17-Feb-2015

07:31

Sp.translation.debug.js.x64

Not Applicable

29.490

17-Feb-2015

07:30

Sp.userprofiles.debug.js.x64

Not Applicable

140.581

17-Feb-2015

07:30

Sp.userprofiles.js.x64

Not Applicable

140.575

17-Feb-2015

07:30

Sp_wmd.js.x64

Not Applicable

191.029

17-Feb-2015

07:32

Taps_tenant.dll.x64

15.0.4701.1001

54.992

17-Feb-2015

07:32

Tham khảo

Xem thông tin về các thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft. TechCenter System System có chứa các bản Cập Nhật quản trị mới nhất và tài nguyên triển khai chiến lược cho tất cả các phiên bản của Office.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×