Ngày 11 tháng 7 năm 2017, Cập Nhật cho Project Server 2013 (KB3213577)

Bài viết này mô tả các bản Cập Nhật 3213577 cho Microsoft Project Server 2013 được phát hành vào ngày 11 tháng 7 năm 2017. Bản cập nhật này có điều kiện tiên quyết.

Cải tiến và sửa chữa

Bản cập nhật này khắc phục sự cố sau:

  • Sporadically, quản lý hoặc tiểu dự án trở thành dự án bình thường.

    Thông tin hỗ trợ nội bộ của Microsoft

    3633253

  • Người dùng không thể chỉnh sửa tóm tắt nhiệm vụ khóa trường trong Trung tâm dự án trong khi sử dụng ứng dụng Web của dự án.

    Thông tin hỗ trợ nội bộ của Microsoft

    3633451

Làm thế nào để tải xuống và cài đặt bản Cập Nhật

Trung tâm Tải xuống

Bản cập nhật này chỉ có sẵn để tải xuống thủ công và cài đặt từ Microsoft Download Center.

Download Tải xuống các bản Cập Nhật KB3213577 cho Project Server 2013

Microsoft đã quét vi rút tệp này bằng cách sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút mới nhất đã có vào ngày tệp được đăng. Tệp được lưu trữ trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép với nó.

Thông tin cập nhật

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải có cài đặt.

Thông tin khởi động lại

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này.

Tham khảo

Tìm hiểu thêm về Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm. có các bản cập nhật mới nhất và tài nguyên triển khai chiến lược cho tất cả các phiên bản Office.

Thông tin về tệp

x64

Mã định dạng tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Prjsvr.administration.intl.resources.dll.1033

Microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

1,157,808

13-Jun-2017

23:44

Prjmsg.dll_1033

Microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

160,440

13-Jun-2017

02:14

Prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1033

Microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4567.1000

135,360

13-Jun-2017

23:44

Projmanifest.man_1033

Projectservermanifest.man

Không áp dụng

322,866

13-Jun-2017

02:14

Pwa.lcid.resx.1033

Pwa.en-us.resx

Không áp dụng

780,551

13-Jun-2017

02:14

Mã định dạng tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Pwa.userdelegation.addmodifydelegation.aspx

Addmodifydelegation.aspx

Không áp dụng

16,726

13-Jun-2017

02:14

Pwa.admin.addmodifyuser.aspx

Addmodifyuser.aspx

Không áp dụng

139,242

13-Jun-2017

02:14

Psi.isapi.adminwsdl.aspx

Adminwsdl.aspx

Không áp dụng

120,095

13-Jun-2017

02:14

Pwa.admin.adsyncerp.aspx

Adsyncerp.aspx

Không áp dụng

4,709

13-Jun-2017

02:14

Pwa.admin.adsyncpsgroups.aspx

Adsyncpsgroups.aspx

Không áp dụng

1,635

13-Jun-2017

02:14

Psi.isapi.archivewsdl.aspx

Archivewsdl.aspx

Không áp dụng

45,596

13-Jun-2017

02:14

Pwa.resmgr.buildresplanteam.aspx

Buildresplanteam.aspx

Không áp dụng

4.160

13-Jun-2017

02:14

Pwa.resmgr.buildteam.aspx

Buildteam.aspx

Không áp dụng

6,845

13-Jun-2017

02:14

Pwa.admin.changeskipworkflow.aspx

Changeskipworkflow.aspx

Không áp dụng

19,297

13-Jun-2017

02:14

Pwa.portfoliooptimizer.drivercomparison.aspx

Comparedrivers.aspx

Không áp dụng

18.906 người

13-Jun-2017

02:14

Pwa.portfoliooptimizer.optimizerspreadsheet.aspx

Costconstraintanalysis.aspx

Không áp dụng

80,843

13-Jun-2017

02:14

Pwa.library.customfilterdlg.debug.js

Customfilterdlg.debug.js

Không áp dụng

35,448

13-Jun-2017

02:14

Pwa.library.customfilterdlg.js

Customfilterdlg.js

Không áp dụng

14,761

13-Jun-2017

02:14

Psi.isapi.driverwsdl.aspx

Driverwsdl.aspx

Không áp dụng

35,143

13-Jun-2017

02:14

Pwa.admin.enterpriseprojecttypedetails.aspx

Enterpriseprojecttypedetails.aspx

Không áp dụng

36,666

13-Jun-2017

02:14

Psi.isapi.eventswsdl.aspx

Eventswsdl.aspx

Không áp dụng

34,807

13-Jun-2017

02:14

Conversion.office.exp_pdf_server.dll

Exp_pdf_server.dll

15.0.4815.1000

150,768

13-Jun-2017

02:14

Conversion.office.exp_xps_server.dll

Exp_xps_server.dll

15.0.4815.1000

86,768

13-Jun-2017

02:14

Pwa.admin.fiscalperiod.aspx

Fiscalperiod.aspx

Không áp dụng

9,093

13-Jun-2017

02:14

Conversionhtmlutil.dll

Htmlutil.dll

15.0.4945.1000

2,624,256

13-Jun-2017

02:14

Conversion.igxserver.dll

Igxserver.dll

15.0.4869.1000

10,438,840

13-Jun-2017

02:14

Pwa.statusing.locktask.aspx_14

Locktask.aspx

Không áp dụng

8,056

13-Jun-2017

02:14

Psi.isapi.lookuptablewsdl.aspx

Lookuptablewsdl.aspx

Không áp dụng

42,187

13-Jun-2017

02:14

Microsoft.office.project.schema.dll

Microsoft.office.project.schema.dll

15.0.4883.1000

6,387,424

13-Jun-2017

02:13

Microsoft.office.project.server.administration.dll

Microsoft.office.project.server.administration.dll

15.0.4815.1000

1,411,296

13-Jun-2017

02:14

Microsoft.office.project.server.administration.intl.dll

Microsoft.office.project.server.administration.intl.dll

15.0.4508.1000

385,200

13-Jun-2017

02:14

Mspjcalcservice.exe

Microsoft.office.project.server.calculation.exe

15.0.4659.1000

19,176

13-Jun-2017

02:14

Microsoft.office.project.server.communications.dll

Microsoft.office.project.server.communications.dll

15.0.4911.1000

311,016

13-Jun-2017

02:13

Microsoft.office.project.server.communications.internal.dll

Microsoft.office.project.server.communications.internal.dll

15.0.4911.1000

1,070,824

13-Jun-2017

02:14

Microsoft.office.project.server.database.dll

Microsoft.office.project.server.database.dll

15.0.4937.1000

11,065,568

13-Jun-2017

02:14

Microsoft.office.project.server.dll

Microsoft.office.project.server.dll

15.0.4945.1000

8,291,048

13-Jun-2017

02:13

Microsoft.office.project.server.events.remote.dll

Microsoft.office.project.server.events.remote.dll

15.0.4663.1000

57,008

13-Jun-2017

02:14

Microsoft.office.project.server.extensibility.dll

Microsoft.office.project.server.extensibility.dll

15.0.4663.1000

92,384

13-Jun-2017

02:14

Microsoft.office.project.server.inproc.dll

Microsoft.office.project.server.inproc.dll

15.0.4911.1000

765,160

13-Jun-2017

02:14

Microsoft.office.project.server.library.dll

Microsoft.office.project.server.library.dll

15.0.4873.1000

1,776,872

13-Jun-2017

02:13

Sdk.microsoft.office.project.server.library.dll

Microsoft.office.project.server.library.dll

15.0.4873.1000

1,776,872

13-Jun-2017

02:13

Microsoft.office.project.server.native.dll

Microsoft.office.project.server.native.dll

15.0.4919.1000

443,616

13-Jun-2017

02:14

Microsoft.office.project.server.pwa.applicationpages.dll

Microsoft.office.project.server.pwa.applicationpages.dll

15.0.4919.1000

1,018,184

13-Jun-2017

02:14

Microsoft.office.project.server.pwa.dll

Microsoft.office.project.server.pwa.dll

15.0.4933.1000

3,154,248

13-Jun-2017

02:14

Mspsqservice.exe

Microsoft.office.project.server.queuing.exe

15.0.4515.1000

44,240

13-Jun-2017

02:14

Prjsvr.stsadmcommandhandler.dll

Microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.dll

15.0.4647.1000

280,752

13-Jun-2017

02:14

Prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.dll

Microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.dll

15.0.4567.1000

61,120

13-Jun-2017

02:14

Microsoft.office.project.server.upgrade.dll

Microsoft.office.project.server.upgrade.dll

15.0.4937.1000

10,543,336

13-Jun-2017

02:14

Microsoft.office.project.server.wmserviceextensions.taskprovider.dll

Microsoft.office.project.server.wmserviceextensions.taskprovider.dll

15.0.4673.1000

96,552

13-Jun-2017

02:14

Microsoft.office.project.server.workflow.dll

Microsoft.office.project.server.workflow.dll

15.0.4911.1000

475,880

13-Jun-2017

02:14

Sdk.microsoft.office.project.server.workflow.dll

Microsoft.office.project.server.workflow.dll

15.0.4911.1000

475,880

13-Jun-2017

02:14

Workflowactivitiesdll

Microsoft.office.project.server.workflowactivities.dll

15.0.4855.1000

58,080

13-Jun-2017

02:14

Microsoft.office.project.shared.dll

Microsoft.office.project.shared.dll

15.0.4815.1000

982,248

13-Jun-2017

02:13

Sdk.microsoft.office.project.shared.dll

Microsoft.office.project.shared.dll

15.0.4815.1000

982,248

13-Jun-2017

02:13

Microsoft.office.project.webproj.dll

Microsoft.office.project.webproj.dll

15.0.4807.1000

823,520

13-Jun-2017

02:14

Conversion.microsoft.office.server.native.dll

Microsoft.office.server.native.dll

15.0.4919.1000

798,976

13-Jun-2017

02:14

Microsoft.projectserver.client.dll

Microsoft.projectserver.client.dll

15.0.4719.1000

340,712

13-Jun-2017

02:14

Microsoft.projectserver.client.dll_001

Microsoft.projectserver.client.dll

15.0.4719.1000

340,712

13-Jun-2017

02:14

Microsoft.projectserver.client.phone.dll

Microsoft.projectserver.client.phone.dll

15.0.4719.1000

341,176

13-Jun-2017

02:13

Microsoft.projectserver.client.silverlight.dll

Microsoft.projectserver.client.silverlight.dll

15.0.4719.1000

341,176

13-Jun-2017

02:14

Microsoft.projectserver.dll

Microsoft.projectserver.dll

15.0.4911.1000

628,032

13-Jun-2017

02:14

Microsoft.projectserver.dll_001

Microsoft.projectserver.dll

15.0.4911.1000

628,032

13-Jun-2017

02:14

Microsoft.projectserver.serverproxy.dll

Microsoft.projectserver.serverproxy.dll

15.0.4745.1000

964,328

13-Jun-2017

02:14

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4745.1000

145,616

13-Jun-2017

01:29

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll_001

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4745.1000

145,616

13-Jun-2017

01:29

Conversion.proof.mshy2_hu.dll

Mshy3hu.dll

15.0.0.1

218,984

13-Jun-2017

02:14

Conversion.proof.mshy2_hu.lex

Mshy3hu.lex

Không áp dụng

933,579

13-Jun-2017

02:14

Conversion.proof.mshy2_bg.dll

Mshy7bg.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-Jun-2017

02:14

Conversion.proof.mshy2_ct.dll

Mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-Jun-2017

02:14

Conversion.proof.mshy2_cz.dll

Mshy7cz.dll

15.0.4763.1000

225,488

13-Jun-2017

02:14

Conversion.proof.mshy2_da.dll

Mshy7da.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-Jun-2017

02:14

Conversion.proof.mshy2_el.dll

Mshy7el.dll

15.0.4763.1000

225,488

13-Jun-2017

02:14

Conversion.proof.mshy2_en.dll

Mshy7en.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-Jun-2017

02:14

Conversion.proof.mshy2_es.dll

Mshy7es.dll

15.0.4763.1000

225,488

13-Jun-2017

02:14

Conversion.proof.mshy2_et.dll

Mshy7et.dll

15.0.4763.1000

225,488

13-Jun-2017

02:14

Conversion.proof.mshy2_eu.dll

Mshy7eu.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-Jun-2017

02:14

Conversion.proof.mshy2_fi.dll

Mshy7fi.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-Jun-2017

02:14

Conversion.proof.mshy2_fr.dll

Mshy7fr.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-Jun-2017

02:14

Conversion.proof.mshy2_ge.dll

Mshy7ge.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-Jun-2017

02:14

Conversion.proof.mshy2_gl.dll

Mshy7gl.dll

15.0.4763.1000

225,488

13-Jun-2017

02:14

Conversion.proof.mshy2_cr.dll

Mshy7hr.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-Jun-2017

02:14

Conversion.proof.mshy2_it.dll

Mshy7it.dll

15.0.4763.1000

225,488

13-Jun-2017

02:14

Conversion.proof.mshy2_lt.dll

Mshy7lt.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-Jun-2017

02:14

Conversion.proof.mshy2_lv.dll

Mshy7lv.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-Jun-2017

02:14

Conversion.proof.mshy2_nb.dll

Mshy7nb.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-Jun-2017

02:14

Conversion.proof.mshy2_nl.dll

Mshy7nl.dll

15.0.4763.1000

225,488

13-Jun-2017

02:14

Conversion.proof.mshy2_no.dll

Mshy7no.dll

15.0.4763.1000

225,488

13-Jun-2017

02:14

Conversion.proof.mshy2_pb.dll

Mshy7pb.dll

15.0.4763.1000

225,488

13-Jun-2017

02:14

Conversion.proof.mshy2_pl.dll

Mshy7pl.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-Jun-2017

02:14

Conversion.proof.mshy2_pt.dll

Mshy7pt.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-Jun-2017

02:14

Conversion.proof.mshy2_ro.dll

Mshy7ro.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-Jun-2017

02:14

Conversion.proof.mshy2_ru.dll

Mshy7ru.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-Jun-2017

02:14

Conversion.proof.mshy2_sk.dll

Mshy7sk.dll

15.0.4763.1000

225,488

13-Jun-2017

02:14

Conversion.proof.mshy2_sl.dll

Mshy7sl.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-Jun-2017

02:14

Conversion.proof.mshy2_sr.dll

Mshy7srm.dll

15.0.4763.1000

225,488

13-Jun-2017

02:14

Conversion.proof.mshy2_sro.dll

Mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-Jun-2017

02:14

Conversion.proof.mshy2_sw.dll

Mshy7sw.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-Jun-2017

02:14

Conversion.proof.mshy2_tr.dll

Mshy7tr.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-Jun-2017

02:14

Conversion.proof.mshy2_ua.dll

Mshy7uk.dll

15.0.4763.1000

226,920

13-Jun-2017

02:14

Conversion.office.msores.dll

Msores.dll

15.0.4913.1000

133,647,104

13-Jun-2017

02:13

Conversion.office.msoserver.dll

Msoserver.dll

15.0.4937.1000

25,813,248

13-Jun-2017

02:14

Conversion.office.msptls.dll

Msptls.dll

15.0.4745.1000

1,522,880

13-Jun-2017

02:13

Conversion.msvcp100.dll

Msvcp100.dll

10.0.40219.325

608,080

12-Jun-2017

18:56

Conversion.msvcr100.dll

Msvcr100.dll

10.0.40219.325

829,264

12-Jun-2017

18:56

Psi.isapi.notificationswsdl.aspx

Notificationswsdl.aspx

Không áp dụng

14,538

13-Jun-2017

02:14

Conversion.oartodfserver.dll

Oartodfserver.dll

15.0.4869.1000

3,840,736

13-Jun-2017

02:14

Conversion.office.oartserver.dll

Oartserver.dll

15.0.4937.1000

21,669,616

13-Jun-2017

02:14

Conversion.cultures.office.odf

Office.odf

15.0.4903.1000

5,249,728

13-Jun-2017

02:13

Onetnative.dll

Onetnative.dll

15.0.4919.1000

523,008

13-Jun-2017

02:14

Pwa.library.pdplib.debug.js

Pdplib.debug.js

Không áp dụng

89,067

13-Jun-2017

02:14

Pwa.library.pdplib.debug.js_14

Pdplib.debug.js

Không áp dụng

79,311

13-Jun-2017

02:14

Pwa.library.pdplib.js

Pdplib.js

Không áp dụng

61,446

13-Jun-2017

02:14

Pwa.library.pdplib.js_14

Pdplib.js

Không áp dụng

53,413

13-Jun-2017

02:14

Pwa.library.pdpprojectfield.debug.js

Pdpprojectfield.debug.js

Không áp dụng

16,249

13-Jun-2017

02:14

Pwa.library.pdpprojectfield.js

Pdpprojectfield.js

Không áp dụng

11,499

13-Jun-2017

02:14

Pjintl.dll

Pjintl.dll

15.0.4917.1000

4,394,768

13-Jun-2017

02:14

Psi.isapi.portfolioanalyseswsdl.aspx

Portfolioanalyseswsdl.aspx

Không áp dụng

92,996

13-Jun-2017

02:14

Pwa.library.portfolioanalysis.debug.js

Portfolioanalysis.debug.js

Không áp dụng

6,503

13-Jun-2017

02:14

Pwa.library.portfolioanalysis.js

Portfolioanalysis.js

Không áp dụng

3,421

13-Jun-2017

02:14

Projectdatabasecreate.sql

Projectdatabasecreate.sql

Không áp dụng

10,585,359

13-Jun-2017

02:14

Pwa.library.projectdrilldownsatellite.debug.js

Projectdrilldownsatellite.debug.js

Không áp dụng

147,547

13-Jun-2017

02:14

Pwa.library.projectdrilldownsatellite.js

Projectdrilldownsatellite.js

Không áp dụng

96,457

13-Jun-2017

02:14

Projectpostupgrade.sql

Projectpostupgrade.sql

Không áp dụng

371,150

13-Jun-2017

02:14

Projectpreupgrade.sql

Projectpreupgrade.sql

Không áp dụng

6,733

13-Jun-2017

02:14

Pwa.library.projectserverapishim.debug.js

Projectserverapishim.generated.debug.js

Không áp dụng

164,954

13-Jun-2017

02:14

Pwa.library.projectserverapishim.js

Projectserverapishim.generated.js

Không áp dụng

86,984

13-Jun-2017

02:14

Pwa.library.projectserverscripts.debug.js_14

Projectserverscripts.debug.js

Không áp dụng

414,861

13-Jun-2017

02:14

Pwa.library.projectserverscripts.js_14

Projectserverscripts.js

Không áp dụng

308,959

13-Jun-2017

02:14

Psi.isapi.projectwsdl.aspx

Projectwsdl.aspx

Không áp dụng

234,928

13-Jun-2017

02:14

Pwa.library.projectserverscripts.core.debug.js

Ps.core.debug.js

Không áp dụng

359,968

13-Jun-2017

02:14

Pwa.library.projectserverscripts.core.js

Ps.core.js

Không áp dụng

219,629

13-Jun-2017

02:14

Ps.csom.scriptclient.debug.js

Ps.debug.js

Không áp dụng

892,897

13-Jun-2017

02:14

Ps.csom.scriptclient.js

Ps.js

Không áp dụng

545,886

13-Jun-2017

02:14

Pwa.library.projectserverscripts.pm.debug.js

Ps.projectmanagers.debug.js

Không áp dụng

269,661

13-Jun-2017

02:14

Pwa.library.projectserverscripts.pm.js

Ps.projectmanagers.js

Không áp dụng

169,411

13-Jun-2017

02:14

Pwa.library.projectserverscripts.rm.debug.js

Ps.resourcemanagers.debug.js

Không áp dụng

81,176

13-Jun-2017

02:14

Pwa.library.projectserverscripts.rm.js

Ps.resourcemanagers.js

Không áp dụng

51,364

13-Jun-2017

02:14

Pwa.library.projectserverscripts.tm.debug.js

Ps.teammembers.debug.js

Không áp dụng

344,282

13-Jun-2017

02:14

Pwa.library.projectserverscripts.tm.js

Ps.teammembers.js

Không áp dụng

219,218

13-Jun-2017

02:14

Pwa.library.timeline.debug.js

Ps.timeline.debug.js

Không áp dụng

80,993

13-Jun-2017

02:14

Pwa.library.timeline.js

Ps.timeline.js

Không áp dụng

80,993

13-Jun-2017

02:14

Pwa.library.pstimelineapishim.debug.js

Pstimelineapishim.generated.debug.js

Không áp dụng

2,255

13-Jun-2017

02:14

Pwa.library.pstimelinesharedapi.debug.js

Pstimelinesharedapi.generated.debug.js

Không áp dụng

3.287 người

13-Jun-2017

02:14

Pwa.resx

Pwa.resx

Không áp dụng

780,551

13-Jun-2017

02:14

Pwa.resx_0.scriptx

Pwa.resx.scriptx

Không áp dụng

20,472

13-Jun-2017

02:14

Pwa.library.pwaparts.ascx_14

Pwaparts.ascx

Không áp dụng

19,504

13-Jun-2017

02:14

Pwa.styles.pwastyle.css

Pwastyle.css

Không áp dụng

10,259

13-Jun-2017

02:14

Psi.isapi.queuesystemwsdl.aspx

Queuesystemwsdl.aspx

Không áp dụng

66,465

13-Jun-2017

02:14

Pwa.portfoliooptimizer.plannerspreadsheet.aspx

Resourceconstraintanalysis.aspx

Không áp dụng

67,148

13-Jun-2017

02:14

Pwa.portfoliooptimizer.resourceconstraintreport.aspx

Resourceconstraintreport.aspx

Không áp dụng

30,442

13-Jun-2017

02:14

Pwa.library.resplanssat.debug.js

Resourceplans.debug.js

Không áp dụng

30,117

13-Jun-2017

02:14

Pwa.library.resplanssat.js

Resourceplans.js

Không áp dụng

19,492

13-Jun-2017

02:14

Psi.isapi.resourcewsdl.aspx

Resourcewsdl.aspx

Không áp dụng

78,160

13-Jun-2017

02:14

Conversion.office.riched20.dll

Riched20.dll

15.0.4927.1000

2,237,136

13-Jun-2017

02:13

Pwa.rules.rulesaddmod.aspx

Rulesaddmod.aspx

Không áp dụng

41,097

13-Jun-2017

02:14

Conversion.office.saext.dll

Saext.dll

15.0.4454.1000

303,216

13-Jun-2017

02:13

Schedengine.exe

Schedengine.exe

15.0.4945.1000

16,645,944

13-Jun-2017

02:14

Psi.isapi.securitywsdl.aspx

Securitywsdl.aspx

Không áp dụng

94,070

13-Jun-2017

02:14

Pwa.library.sharedapi.generated.debug.js

Sharedapi.generated.debug.js

Không áp dụng

32,944

13-Jun-2017

02:14

Pwa.library.shell.debug.js

Shell.debug.js

Không áp dụng

87,110

13-Jun-2017

02:14

Pwa.library.shell.js

Shell.js

Không áp dụng

42,452

13-Jun-2017

02:14

Pwa.admin.sitemap.aspx

Sitemap.aspx

Không áp dụng

21,215

13-Jun-2017

02:14

Sp.userprofiles.debug.js

Sp.userprofiles.debug.js

Không áp dụng

140,997

13-Jun-2017

02:14

Sp.userprofiles.js

Sp.userprofiles.js

Không áp dụng

140,991

13-Jun-2017

02:14

Pwa.statusing.srrequest.aspx

Srrequest.aspx

Không áp dụng

31,932

13-Jun-2017

02:14

Pwa.library.statusapprovalssatellite.js_14

Statusapprovalssatellite.js

Không áp dụng

19,682

13-Jun-2017

02:14

Psi.isapi.statusingwsdl.aspx

Statusingwsdl.aspx

Không áp dụng

205,154

13-Jun-2017

02:14

Pwa.library.taskdetails.ascx

Taskdetails.ascx

Không áp dụng

24.786 người

13-Jun-2017

02:14

Pwa.timesheet.timesheethistory.aspx

Timesheethistory.aspx

Không áp dụng

4.742 người

13-Jun-2017

02:14

Pwa.library.timesheetsatellite.js_14

Timesheetsatellite.js

Không áp dụng

56,379

13-Jun-2017

02:14

Psi.isapi.timesheetwsdl.aspx

Timesheetwsdl.aspx

Không áp dụng

88,442

13-Jun-2017

02:14

Psi.isapi.viewwsdl.aspx

Viewwsdl.aspx

Không áp dụng

40,239

13-Jun-2017

02:14

Psi.isapi.workflowwsdl.aspx

Workflowwsdl.aspx

Không áp dụng

84,415

13-Jun-2017

02:14

Psi.isapi.wssinteropwsdl.aspx

Wssinteropwsdl.aspx

Không áp dụng

36,323

13-Jun-2017

02:14

Pwa.library.xmlgrid.debug.js

Xmlgrid.debug.js

Không áp dụng

73,662

13-Jun-2017

02:14

Pwa.library.xmlgrid.js

Xmlgrid.js

Không áp dụng

40,524

13-Jun-2017

02:14

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×