Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Ngày phát hành:13 tháng 11 năm 2019

Phiên bản: .NET Framework 4,8

Bản Cập nhật này dành cho Windows 10 phiên bản 1607 và windows server 2016 bao gồm khắc phục sự cố được giới thiệu trong ngày 15 ThCập Nhật tích luỹ. Xem phần cải thiện chất lượng và độ tin cậy để biết thêm chi tiết. Trước khi cài đặt bản cập nhật này, hãy xem điều kiện tiên quyếtkhởi động lại yêu cầu phần.

Cải thiện chất lượng và độ tin cậy

Clr1

Địa chỉ và vấn đề trong đó một số ứng dụng ClickOnce và ứng dụng tạo appdomain mặc định với một nhóm quyền hạn chế có thể quan sát khởi chạy ứng dụng hoặc lỗi thời gian chạy ứng dụng hoặc hành vi không mong muốn. Vấn đề quan sát là System. appdomainsetup. targetframeworkname là null, dẫn đến bất kỳ quirks cho phép quay trở lại hành vi .NET Framework 4,0.

1Thời gian chạy ngôn ngữ chung (CLR)

Vấn đề đã biết trong bản cập nhật này

Không có vấn đề với bản cập nhật này, Tuy nhiên, bản cập nhật này khắc phục sự cố đã biết trước đó. Vá này bao gồm các cải tiến để giải quyết vấn đề được thảo luận trong KB4519562 xảy ra sau khi áp dụng bản xem trước ngày chất lượng Nhật cho .net Framework 4,8. Để giải quyết vấn đề này, cài đặt bản Cập Nhật cho .NET Framework 4,8 cho Windows 10 phiên bản 1607 và Windows Server 2016 KB4532997.

Làm thế nào để tải xuống và cài đặt bản Cập Nhật

Cài đặt bản cập nhật này

Bản cập nhật này có sẵn trên trang web danh mục Cập Nhật của Microsoft .

Thông tin về tệp

Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, hãy tải xuốngthông tin tệp cho bản Cập Nhật.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải có .NET Framework 4,8 cài đặt.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này nếu bất kỳ tệp nào bị ảnh hưởng đang được sử dụng. Chúng tôi khuyên bạn thoát tất cả các ứng dụng dựa trên .NET Framework trước khi bạn áp dụng bản cập nhật này.

Làm thế nào để có được giúp đỡ và hỗ trợ cho bản cập nhật này

Thông tin tệp

Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau.Windows 10Thông tin về tệp bổ sung

x64 Windows 10

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Nền

Mscorlib.dll

4.8.4067.0

5.439.248

05-Nov-2019

02:07

x64

Normidna.nlp

Not applicable

59.342

26-Jun-2019

22:11

Not applicable

Normnfc.nlp

Not applicable

47.076

26-Jun-2019

22:11

Not applicable

Normnfd.nlp

Not applicable

40.566

26-Jun-2019

22:11

Not applicable

Normnfkc.nlp

Not applicable

67.808

26-Jun-2019

22:11

Not applicable

Normnfkd.nlp

Not applicable

61.718

26-Jun-2019

22:11

Not applicable

Clrjit.dll

4.8.4067.0

1.365.264

05-Nov-2019

02:07

x64

Clr.dll

4.8.4067.0

11.270.424

05-Nov-2019

02:07

x64

Compatjit.dll

4.8.4067.0

1.280.792

05-Nov-2019

02:07

x64

Mscordacwks.dll

4.8.4067.0

1.808.656

05-Nov-2019

02:07

x64

Mscordbi.dll

4.8.4067.0

1.661.712

05-Nov-2019

02:07

x64

Mscorlib.ni.dll

4.8.4067.0

23.084.680

05-Nov-2019

02:09

x64

Peverify.dll

4.8.4067.0

273.176

05-Nov-2019

02:07

x64

Sos.dll

4.8.4067.0

929.256

05-Nov-2019

02:07

x64

Mscorlib.dll

4.8.4067.0

5.678.568

05-Nov-2019

02:09

x86

Normidna.nlp

Not applicable

59.342

26-Jun-2019

22:11

Not applicable

Normnfc.nlp

Not applicable

47.076

26-Jun-2019

22:11

Not applicable

Normnfd.nlp

Not applicable

40.566

26-Jun-2019

22:11

Not applicable

Normnfkc.nlp

Not applicable

67.808

26-Jun-2019

22:11

Not applicable

Normnfkd.nlp

Not applicable

61.718

26-Jun-2019

22:11

Not applicable

Clrjit.dll

4.8.4067.0

561.432

05-Nov-2019

02:09

x86

Clr.dll

4.8.4067.0

8.044.520

05-Nov-2019

02:09

x86

Mscordacwks.dll

4.8.4067.0

1.315.096

05-Nov-2019

02:09

x86

Mscordbi.dll

4.8.4067.0

1.195.800

05-Nov-2019

02:09

x86

Mscorlib.ni.dll

4.8.4067.0

21.044.352

05-Nov-2019

02:09

x86

Peverify.dll

4.8.4067.0

190.464

05-Nov-2019

02:09

x86

Sos.dll

4.8.4067.0

775.136

05-Nov-2019

02:09

x86

x86 Windows 10

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Nền

Mscorlib.dll

4.8.4067.0

5.678.568

05-Nov-2019

02:09

x86

Normidna.nlp

Not applicable

59.342

26-Jun-2019

22:11

Not applicable

Normnfc.nlp

Not applicable

47.076

26-Jun-2019

22:11

Not applicable

Normnfd.nlp

Not applicable

40.566

26-Jun-2019

22:11

Not applicable

Normnfkc.nlp

Not applicable

67.808

26-Jun-2019

22:11

Not applicable

Normnfkd.nlp

Not applicable

61.718

26-Jun-2019

22:11

Not applicable

Clrjit.dll

4.8.4067.0

561.432

05-Nov-2019

02:09

x86

Clr.dll

4.8.4067.0

8.044.520

05-Nov-2019

02:09

x86

Mscordacwks.dll

4.8.4067.0

1.315.096

05-Nov-2019

02:09

x86

Mscordbi.dll

4.8.4067.0

1.195.800

05-Nov-2019

02:09

x86

Mscorlib.ni.dll

4.8.4067.0

21.044.352

05-Nov-2019

02:09

x86

Peverify.dll

4.8.4067.0

190.464

05-Nov-2019

02:09

x86

Sos.dll

4.8.4067.0

775.136

05-Nov-2019

02:09

x86

x64 Windows 10

Tài sản tập tin

Đáng giá tiền

Amd64_073aa469cf3fd3fb2997e5e2ecf8cadf_b03f5f7f11d50a3a_4.0.15744.510_none_1ae959dbcca94974.manifest

Not applicable

978

07-Nov-2019

05:58

Not applicable

Amd64_0d8f29f07d2a6e6aa2b036506dfd4294_31bf3856ad364e35_4.0.15744.510_none_cd8167b34cef7d2b.manifest

Not applicable

695

07-Nov-2019

05:58

Not applicable

Amd64_274772633325853cd49ea578cf03c419_b03f5f7f11d50a3a_4.0.15744.510_none_48d87b08f6dbab8c.manifest

Not applicable

980

07-Nov-2019

05:58

Not applicable

Amd64_3760eaa0151a8b7d63c5657d0ef44efc_b03f5f7f11d50a3a_4.0.15744.510_none_2b499e7407494626.manifest

Not applicable

972

07-Nov-2019

05:58

Not applicable

Amd64_4eafa0619fe7bfcd9d7f0aa40b4ca130_b03f5f7f11d50a3a_4.0.15744.510_none_5c76385260da3d2e.manifest

Not applicable

982

07-Nov-2019

05:58

Not applicable

Amd64_5d57d5bfdcbba7c8542dd6b1d34ff97d_b03f5f7f11d50a3a_4.0.15744.510_none_0b3ef4b633aef8ad.manifest

Not applicable

988

07-Nov-2019

05:58

Not applicable

Amd64_7d195207d91b5a928ad9d844952e1500_b03f5f7f11d50a3a_4.0.15744.510_none_6e12d315fd2a5e97.manifest

Not applicable

982

07-Nov-2019

05:58

Not applicable

Amd64_ea70431e7d65d029e1c8ee29fdc68797_b77a5c561934e089_4.0.15744.510_none_f6e87bce8573ba3b.manifest

Not applicable

960

07-Nov-2019

05:58

Not applicable

Amd64_ed7ae3821ffd7d2d89a4d9b7d922361d_b03f5f7f11d50a3a_4.0.15744.510_none_17b41bb5eb8acf60.manifest

Not applicable

972

07-Nov-2019

05:58

Not applicable

Amd64_mscorlib_b77a5c561934e089_4.0.15744.510_none_178818c7528aef14.manifest

Not applicable

102.849

07-Nov-2019

05:57

Not applicable

Amd64_netfx4-clrjit_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.15744.510_none_1a6c77421a5baef4.manifest

Not applicable

2.171

07-Nov-2019

05:57

Not applicable

Amd64_netfx4-clr_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.15744.510_none_365c37428554a3d3.manifest

Not applicable

24.070

07-Nov-2019

05:57

Not applicable

Amd64_netfx4-compatjit_dll_31bf3856ad364e35_4.0.15744.510_none_1658decd771757e4.manifest

Not applicable

2.142

07-Nov-2019

05:57

Not applicable

Amd64_netfx4-mscordacwks_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.15744.510_none_dbd543de99c35063.manifest

Not applicable

3.455

07-Nov-2019

05:57

Not applicable

Amd64_netfx4-mscordbi_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.15744.510_none_fd49e2b9ac8bcfd3.manifest

Not applicable

2.873

07-Nov-2019

05:57

Not applicable

Amd64_netfx4-mscorlib_ni_b03f5f7f11d50a3a_4.0.15744.510_none_cb8aabdb60a54a22.manifest

Not applicable

2.114

07-Nov-2019

05:57

Not applicable

Amd64_netfx4-peverify_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.15744.510_none_2dbd39e45dafc564.manifest

Not applicable

2.071

07-Nov-2019

05:57

Not applicable

Amd64_netfx4-sos_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.15744.510_none_dd8d41f3caa74ab9.manifest

Not applicable

2.051

07-Nov-2019

05:57

Not applicable

Update.mum

Not applicable

7.669

07-Nov-2019

05:58

Not applicable

X86_mscorlib_b77a5c561934e089_4.0.15744.510_none_5f354f9e6707181a.manifest

Not applicable

88.259

07-Nov-2019

05:22

Not applicable

X86_netfx4-clrjit_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.15744.510_none_6219ae192ed7d7fa.manifest

Not applicable

2.163

07-Nov-2019

05:23

Not applicable

X86_netfx4-clr_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.15744.510_none_7e096e1999d0ccd9.manifest

Not applicable

24.062

07-Nov-2019

05:23

Not applicable

X86_netfx4-mscordacwks_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.15744.510_none_23827ab5ae3f7969.manifest

Not applicable

3.437

07-Nov-2019

05:23

Not applicable

X86_netfx4-mscordbi_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.15744.510_none_44f71990c107f8d9.manifest

Not applicable

2.865

07-Nov-2019

05:23

Not applicable

X86_netfx4-mscorlib_ni_b03f5f7f11d50a3a_4.0.15744.510_none_1337e2b275217328.manifest

Not applicable

2.106

07-Nov-2019

05:23

Not applicable

X86_netfx4-peverify_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.15744.510_none_756a70bb722bee6a.manifest

Not applicable

2.063

07-Nov-2019

05:23

Not applicable

X86_netfx4-sos_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.15744.510_none_253a78cadf2373bf.manifest

Not applicable

2.043

07-Nov-2019

05:23

Not applicable

x86 Windows 10

Tài sản tập tin

Đáng giá tiền

Update.mum

Not applicable

5.161

07-Nov-2019

05:24

Not applicable

X86_237970b14e3fcd711c6cc2080f5277d5_b03f5f7f11d50a3a_4.0.15744.510_none_44650c1a0ce099c2.manifest

Not applicable

668

07-Nov-2019

05:24

Not applicable

X86_316eb87c841ceb92c01be2f45355f025_b03f5f7f11d50a3a_4.0.15744.510_none_803d30cb8b70c671.manifest

Not applicable

667

07-Nov-2019

05:24

Not applicable

X86_971094894335a6156c47bd6ebb23929b_b03f5f7f11d50a3a_4.0.15744.510_none_586116daeaf40d01.manifest

Not applicable

663

07-Nov-2019

05:24

Not applicable

X86_9ce15217c161b21f13ae6a5d6f67d369_b77a5c561934e089_4.0.15744.510_none_1cb3dcff1d870b4c.manifest

Not applicable

657

07-Nov-2019

05:24

Not applicable

X86_a8e0b0d4718c9470c15c84310c3da015_b03f5f7f11d50a3a_4.0.15744.510_none_f2bbabf35b2ecc48.manifest

Not applicable

663

07-Nov-2019

05:24

Not applicable

X86_c075c77c13552313f713ab73a02b5d89_b03f5f7f11d50a3a_4.0.15744.510_none_8c2f021dc89147d9.manifest

Not applicable

668

07-Nov-2019

05:24

Not applicable

X86_d791a63a35199e20bf508549ee07455d_b03f5f7f11d50a3a_4.0.15744.510_none_464891ec4af04f34.manifest

Not applicable

671

07-Nov-2019

05:24

Not applicable

X86_dbdd87d256cafdc359bea597fa11076e_b03f5f7f11d50a3a_4.0.15744.510_none_40ac1444372d0b14.manifest

Not applicable

666

07-Nov-2019

05:24

Not applicable

X86_mscorlib_b77a5c561934e089_4.0.15744.510_none_5f354f9e6707181a.manifest

Not applicable

88.259

07-Nov-2019

05:22

Not applicable

X86_netfx4-clrjit_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.15744.510_none_6219ae192ed7d7fa.manifest

Not applicable

2.163

07-Nov-2019

05:22

Not applicable

X86_netfx4-clr_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.15744.510_none_7e096e1999d0ccd9.manifest

Not applicable

24.062

07-Nov-2019

05:22

Not applicable

X86_netfx4-mscordacwks_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.15744.510_none_23827ab5ae3f7969.manifest

Not applicable

3.437

07-Nov-2019

05:22

Not applicable

X86_netfx4-mscordbi_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.15744.510_none_44f71990c107f8d9.manifest

Not applicable

2.865

07-Nov-2019

05:22

Not applicable

X86_netfx4-mscorlib_ni_b03f5f7f11d50a3a_4.0.15744.510_none_1337e2b275217328.manifest

Not applicable

2.106

07-Nov-2019

05:22

Not applicable

X86_netfx4-peverify_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.15744.510_none_756a70bb722bee6a.manifest

Not applicable

2.063

07-Nov-2019

05:22

Not applicable

X86_netfx4-sos_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.15744.510_none_253a78cadf2373bf.manifest

Not applicable

2.043

07-Nov-2019

05:22

Not applicable

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×