Bài viết này mô tả các bản Cập Nhật 4475567 cho Microsoft SharePoint Foundation 2013 được phát hành vào ngày 13, 2019.

Cải tiến và sửa chữa

Bản cập nhật này thêm điểm SharePoint Trung tâm quản trị trang web. Điều này cung cấp một tùy chọn để chuyển đổi sang SharePoint trực tuyến.

Lưu ý Để kích hoạt các cải tiến này, bạn cũng cần cài đặt bản Cập Nhật 44755654475557 cùng với bản cập nhật này.

Làm thế nào để tải xuống và cài đặt bản Cập Nhật

Trung tâm Tải xuống

Bản cập nhật này chỉ có sẵn để tải xuống thủ công và cài đặt từ Microsoft Download Center.

Yêu cầu quét vi-rút

Microsoft đã quét vi rút tệp này bằng cách sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút mới nhất đã có vào ngày tệp được đăng. Tệp được lưu trữ trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép với nó.

Thông tin cập nhật

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải có Microsoft SharePoint Foundation 2013 Service Pack 1 cài đặt.

Thông tin về khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Ngày và giờ của các tệp trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

x64

WSS-x-none.msp tệp thông tin

Mã định dạng tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Svrsetup.exe

Setup.exe

15.0.5119.1000

1,087,056

18-Jul-2019

09:41

Wsssetup.dll

Wsssetup.dll

15.0.5119.1000

10,413,352

18-Jul-2019

09:42

wssmui-en-us.msp tập tin

Mã định dạng tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Suitenav.css_1033

Suitenav.css_1033

Not applicable

9,468

18-Jul-2019

09:46

Suitenav.csst_1033

Suitenav.csst_1033

Not applicable

9,468

18-Jul-2019

09:46

Accreqctl.csst_1033

Accessrequestscontrol.css

Not applicable

2,747

18-Jul-2019

09:46

Accreqctl.css_1033

Accessrequestscontrol.css

Not applicable

2,747

18-Jul-2019

09:46

Aclinv.csst_1033

Aclinv.css

Not applicable

449

18-Jul-2019

09:46

Aclinv.css_1033

Aclinv.css

Not applicable

449

18-Jul-2019

09:46

Addgallery.globalization.resources.dll_1033

Addgallery.globalization.resources.dll

15.0.4420.1017

23,712

18-Jul-2019

09:46

Applcns.csst_1033

Applicensing.css

Not applicable

2.710 người

18-Jul-2019

09:46

Applcns.css_1033

Applicensing.css

Not applicable

2.710 người

18-Jul-2019

09:46

Ahapp.csst_1033

Autohostedapplicenses.css

Not applicable

1.023 người

18-Jul-2019

09:46

Ahapp.css_1033

Autohostedapplicenses.css

Not applicable

1.023 người

18-Jul-2019

09:46

Bform.debug.js_14_1033

Bform.debug.js

Not applicable

381,732

18-Jul-2019

09:46

Bform.js_14_1033

Bform.js

Not applicable

248,919

18-Jul-2019

09:46

Blog.css_14_1033

Blog.css

Not applicable

9,350

18-Jul-2019

09:46

Blog_v4t.css_14_1033

Blog.css

Not applicable

9,350

18-Jul-2019

09:46

Bpstd.asx_1033

Bpstd.aspx

Not applicable

3.287 người

18-Jul-2019

09:46

Bpstd.asx_14_1033

Bpstd.aspx

Not applicable

3,648

18-Jul-2019

09:46

Calendar.css_14_1033

Calendar.css

Not applicable

29,814

18-Jul-2019

09:46

Calendar_v4t.css_14_1033

Calendar.css

Not applicable

29,814

18-Jul-2019

09:46

Calendarv4.css_14_1033

Calendarv4.css

Not applicable

17,037

18-Jul-2019

09:46

Calendarv4_v4t.css_14_1033

Calendarv4.css

Not applicable

17,037

18-Jul-2019

09:46

Core.css_14_1033

Core.css

Not applicable

136,027

18-Jul-2019

09:46

Core.debug.js_14_1033

Core.debug.js

Not applicable

367,486

18-Jul-2019

09:46

Core.rsx_1033

Core.en-us.resx

Not applicable

490,005

18-Jul-2019

09:46

Core.js_0001_14_1033

Core.js

Not applicable

239,173

18-Jul-2019

09:46

Corev15.csst_1033

Corev15.css

Not applicable

323,273

18-Jul-2019

09:46

Corev15.css_1033

Corev15.css

Not applicable

323,273

18-Jul-2019

09:46

Corev15a.csst_1033

Corev15app.css

Not applicable

323,367

18-Jul-2019

09:46

Corev15a.css_1033

Corev15app.css

Not applicable

323,367

18-Jul-2019

09:46

Corev4.css_1033

Corev4.css

Not applicable

208,148

18-Jul-2019

09:46

Corev4.css_14_1033

Corev4.css

Not applicable

191,931

18-Jul-2019

09:46

Corev4_v4t.css_14_1033

Corev4.css

Not applicable

191,931

18-Jul-2019

09:46

Cnewdoc.css_1033

Createnewdocument.css

Not applicable

264

18-Jul-2019

09:46

Cnewdoc.css_14_1033

Createnewdocument.css

Not applicable

264

18-Jul-2019

09:46

Cui.css_1033

Cui.css

Not applicable

37.867

26-Jul-2019

14:20

Cui.css_14_1033

Cui.css

Not applicable

37,474

18-Jul-2019

09:46

Cui_v4t.css_14_1033

Cui.css

Not applicable

37,474

18-Jul-2019

09:46

Cuidark.css_1033

Cuidark.css

Not applicable

33.435 người

18-Jul-2019

09:46

Cuidark.css_14_1033

Cuidark.css

Not applicable

40,263

18-Jul-2019

09:46

Cuidark_v4t.css_14_1033

Cuidark.css

Not applicable

40,263

18-Jul-2019

09:46

Datepick.css_14_1033

Datepicker.css

Not applicable

7,484

18-Jul-2019

09:46

Datepick_v4t.css_14_1033

Datepickerv4.css

Not applicable

7,457

18-Jul-2019

09:46

Datepkv4.css_14_1033

Datepickerv4.css

Not applicable

7,457

18-Jul-2019

09:46

Desnprv.css_1033

Designpreview.css

Not applicable

1.620

18-Jul-2019

09:46

Ddashv15.csst_1033

Devdash.css

Not applicable

3,912

18-Jul-2019

09:46

Ddashv15.css_1033

Devdash.css

Not applicable

3,912

18-Jul-2019

09:46

Devdashstrings.debug.js_1033

Devdash_strings.debug.js

Not applicable

4,415

18-Jul-2019

09:46

Devdashstrings.js_1033

Devdash_strings.js

Not applicable

4,218

18-Jul-2019

09:46

Discthrd.css_14_1033

Discthread.css

Not applicable

1,929

18-Jul-2019

09:46

Discthrd_v4t.css_14_1033

Discthread.css

Not applicable

1,929

18-Jul-2019

09:46

Error.css_1033

Error.css

Not applicable

496

18-Jul-2019

09:46

Form.js_14_1033

Form.js

Not applicable

126,715

18-Jul-2019

09:46

Forms.css_1033

Forms.css

Not applicable

6,694

18-Jul-2019

09:46

Forms.css_14_1033

Forms.css

Not applicable

7.550 người

18-Jul-2019

09:46

Formst.css_1033

Forms.css

Not applicable

6,694

18-Jul-2019

09:46

Forms_v4t.css_14_1033

Forms.css

Not applicable

7.550 người

18-Jul-2019

09:46

Fpext.msg_1033

Fpext.msg

Not applicable

170,871

26-Jul-2019

14:20

Groupboard.css_14_1033

Groupboard.css

Not applicable

1.329 người

18-Jul-2019

09:46

Groupboard_v4t.css_14_1033

Groupboard.css

Not applicable

1.329 người

18-Jul-2019

09:46

Help.css_1033

Help.css

Not applicable

12,122

18-Jul-2019

09:46

Help.css_14_1033

Help.css

Not applicable

8203 người

18-Jul-2019

09:46

Help_v4t.css_14_1033

Help.css

Not applicable

8203 người

18-Jul-2019

09:46

Init.debug.js_14_1033

Init.debug.js

Not applicable

172,081

18-Jul-2019

09:46

Init.js_0001_14_1033

Init.js

Not applicable

117,563

18-Jul-2019

09:46

Languagepickercontrol.css_1033

Languagepickercontrol.css

Not applicable

1.456

18-Jul-2019

09:46

Layouts.css_1033

Layouts.css

Not applicable

21,623

18-Jul-2019

09:46

Layouts.css_14_1033

Layouts.css

Not applicable

25,350

18-Jul-2019

09:46

Layouts15t.css_1033

Layouts.css

Not applicable

21,623

18-Jul-2019

09:46

Layouts_v4t.css_14_1033

Layouts.css

Not applicable

25,350

18-Jul-2019

09:46

Mblrte.css_14_1033

Mblrte.css

Not applicable

40,117

18-Jul-2019

09:46

Mblrte_v4t.css_14_1033

Mblrte.css

Not applicable

40,117

18-Jul-2019

09:46

Menu.css_14_1033

Menu.css

Not applicable

3,040

18-Jul-2019

09:46

Menu_v4t.css_14_1033

Menu.css

Not applicable

3,040

18-Jul-2019

09:46

Menu21.css_14_1033

Menu-21.css

Not applicable

2.350 người

18-Jul-2019

09:46

Microsoft.sharepoint.client.phone.runtime.resources.dll_1033

Microsoft.sharepoint.client.phone.runtime.resources.dll

15.0.4420.1017

22,152

18-Jul-2019

09:46

Microsoft.sharepoint.client.runtime.resources.dll_1033

Microsoft.sharepoint.client.runtime.resources.dll

15.0.4420.1017

39,048

18-Jul-2019

09:46

Microsoft.sharepoint.client.serverruntime.resources.dll_1033

Microsoft.sharepoint.client.serverruntime.resources.dll

15.0.4561.1000

21,696

18-Jul-2019

09:46

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.resources.dll_1033

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.resources.dll

15.0.4420.1017

19,592

18-Jul-2019

09:46

Spmsg.dll_1033

Microsoft.sharepoint.msg.dll

15.0.4745.1000

226,024

18-Jul-2019

09:46

Spmsgp.dll_1033

Microsoft.sharepoint.perfmonmsg.dll

15.0.4745.1000

97,512

18-Jul-2019

09:46

Workflowactions_intl_resources.dll_1033

Microsoft.sharepoint.workflowactions.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

47,752

26-Jul-2019

14:20

Workflows_intl_resources.dll_1033

Microsoft.sharepoint.workflows.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

19,080

26-Jul-2019

14:20

Workflowservicesbase_intl_resources.dll_1033

Microsoft.sharepoint.workflowservicesbase.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

19,632

26-Jul-2019

14:20

Minimalv4.css_1033

Minimalv4.css

Not applicable

29,133

18-Jul-2019

09:46

Minimalv4.css_14_1033

Minimalv4.css

Not applicable

28,798

18-Jul-2019

09:46

Minimalv4_v4t.css_14_1033

Minimalv4.css

Not applicable

28,798

18-Jul-2019

09:46

Moeerrorux.css_1033

Moeerrorux.css

Not applicable

3,527

26-Jul-2019

14:20

Mssmsg.dll_0001.1033

Mssmsg.dll

15.0.4937.1000

202,496

18-Jul-2019

09:46

Mws.css_14_1033

Mws.css

Not applicable

3.261 người

18-Jul-2019

09:46

Mws_v4t.css_14_1033

Mws.css

Not applicable

3.261 người

18-Jul-2019

09:46

Osfserver_llcc.resx_1033

Osfserver.en-us.resx

Not applicable

45,025

26-Jul-2019

14:20

Oslo.csst_1033

Oslo.css

Not applicable

326,829

18-Jul-2019

09:46

Oslo.css_1033

Oslo.css

Not applicable

326,829

18-Jul-2019

09:46

Osloapp.csst_1033

Osloapp.css

Not applicable

323,367

18-Jul-2019

09:46

Osloapp.css_1033

Osloapp.css

Not applicable

323,367

18-Jul-2019

09:46

Ows.debug.js_14_1033

Ows.debug.js

Not applicable

336,201

18-Jul-2019

09:46

Ows.js_14_1033

Ows.js

Not applicable

219,083

18-Jul-2019

09:46

Owsnocr.css_14_1033

Owsnocr.css

Not applicable

9,919

18-Jul-2019

09:46

Owsnocr_v4t.css_14_1033

Owsnocr.css

Not applicable

9,919

18-Jul-2019

09:46

Pickerscriptresources.resx_1033

Pickerscriptresources.en-us.resx

Not applicable

9,081

18-Jul-2019

09:46

Pickertree.css_14_1033

Pickertree.css

Not applicable

30,033

18-Jul-2019

09:46

Picktree.css_1033

Pickertree.css

Not applicable

26,520

18-Jul-2019

09:46

Pptmpl.pptx_1033

Pptmpl.pptx

Not applicable

27,588

18-Jul-2019

09:46

Isswfresources_llcc.resx_1033

Resources.en-us.resx

Not applicable

2,072

18-Jul-2019

09:46

Search.css.1033

Search.css

Not applicable

45,443

18-Jul-2019

09:46

Searchthemable.css.1033

Search.css

Not applicable

45,443

18-Jul-2019

09:46

Searchv15.css.1033

Searchv15.css

Not applicable

57,657

18-Jul-2019

09:46

Searchv15themable.css.1033

Searchv15.css

Not applicable

57,657

18-Jul-2019

09:46

Sharepoint.cachemanifest_1033

Sharepoint.cachemanifest

Not applicable

867

18-Jul-2019

09:46

Sp.datetimeutil.res.resx_1033

Sp.datetimeutil.res.en-us.resx

Not applicable

5,825

18-Jul-2019

09:46

Sp.jsgrid.res.resx_1033

Sp.jsgrid.res.en-us.resx

Not applicable

16.415 người

18-Jul-2019

09:46

Sp.res.resx_1033

Sp.res.en-us.resx

Not applicable

73,515

18-Jul-2019

09:46

Sp.runtimeres.debug.js_1033

Sp.runtimeres.debug.js

Not applicable

6,397

18-Jul-2019

09:46

Sp.runtimeres.js_1033

Sp.runtimeres.js

Not applicable

6.097

18-Jul-2019

09:46

Spadminlcid.rsx_1033

Spadmin.en-us.resx

Not applicable

359,899

18-Jul-2019

09:46

Spstd1.asx_0001_1033

Spstd1.aspx

Not applicable

2,889

18-Jul-2019

09:46

Spstd1.asx_0001_14_1033

Spstd1.aspx

Not applicable

3.870

18-Jul-2019

09:46

Spstd2.asx_0001_1033

Spstd2.aspx

Not applicable

3,744

18-Jul-2019

09:46

Spstd2.asx_0001_14_1033

Spstd2.aspx

Not applicable

4.725

18-Jul-2019

09:46

Spstd3.asx_1033

Spstd3.aspx

Not applicable

3,317

18-Jul-2019

09:46

Spstd3.asx_14_1033

Spstd3.aspx

Not applicable

4,298

18-Jul-2019

09:46

Spstd4.asx_1033

Spstd4.aspx

Not applicable

3,319

18-Jul-2019

09:46

Spstd4.asx_14_1033

Spstd4.aspx

Not applicable

4.300

18-Jul-2019

09:46

Spstd5.asx_1033

Spstd5.aspx

Not applicable

4,476

18-Jul-2019

09:46

Spstd5.asx_14_1033

Spstd5.aspx

Not applicable

5,457

18-Jul-2019

09:46

Spstd6.asx_1033

Spstd6.aspx

Not applicable

4,385

18-Jul-2019

09:46

Spstd6.asx_14_1033

Spstd6.aspx

Not applicable

5,366

18-Jul-2019

09:46

Spstd7.asx_1033

Spstd7.aspx

Not applicable

4,394

18-Jul-2019

09:46

Spstd7.asx_14_1033

Spstd7.aspx

Not applicable

5,375

18-Jul-2019

09:46

Spstd8.asx_1033

Spstd8.aspx

Not applicable

4,346

18-Jul-2019

09:46

Spstd8.asx_14_1033

Spstd8.aspx

Not applicable

5.327

18-Jul-2019

09:46

Storfrnt.css_1033

Storefront.css

Not applicable

13,204

18-Jul-2019

09:46

Storfrntt.css_1033

Storefront.css

Not applicable

13,204

18-Jul-2019

09:46

Stsinitstrings.debug.js_1033

Sts_initstrings.debug.js

Not applicable

17,093

18-Jul-2019

09:46

Stsinitstrings.js_1033

Sts_initstrings.js

Not applicable

16,478

18-Jul-2019

09:46

Stsstrings.debug.js_1033

Sts_strings.debug.js

Not applicable

116,712

18-Jul-2019

09:46

Stsstrings.js_1033

Sts_strings.js

Not applicable

113,228

18-Jul-2019

09:46

Survey.csst_1033

Survey.css

Not applicable

1,827

18-Jul-2019

09:46

Survey.css_1033

Survey.css

Not applicable

1,827

18-Jul-2019

09:46

Survey.css_14_1033

Survey.css

Not applicable

2.477 người

18-Jul-2019

09:46

Survey_v4t.css_14_1033

Survey.css

Not applicable

2.477 người

18-Jul-2019

09:46

Tapplcns.css_1033

Ta_applicensing.css

Not applicable

3,024

18-Jul-2019

09:46

Themedlocalizedforgroundimages.csst_1033

Themedlocalizedforegroundimages.css

Not applicable

742

18-Jul-2019

09:46

Themev4.css_1033

Themev4.css

Not applicable

2,407

18-Jul-2019

09:46

Themev4_v4t.css_14_1033

Themev4.css

Not applicable

2,407

18-Jul-2019

09:46

Timeline.csst_1033

Timeline.css

Not applicable

30,413

18-Jul-2019

09:46

Timeline.css_1033

Timeline.css

Not applicable

30,413

18-Jul-2019

09:46

Wdtmpl.dotx_1033

Wdtmpl.dotx

Not applicable

11,107

18-Jul-2019

09:46

Wiki.css_14_1033

Wiki.css

Not applicable

1,159

18-Jul-2019

09:46

Wiki_v4t.css_14_1033

Wiki.css

Not applicable

1,159

18-Jul-2019

09:46

Wpedtmde.css_14_1033

Wpeditmode.css

Not applicable

18,949

18-Jul-2019

09:46

Wpeditv4.csst_1033

Wpeditmodev4.css

Not applicable

11,171

18-Jul-2019

09:46

Wpeditv4.css_1033

Wpeditmodev4.css

Not applicable

11,171

18-Jul-2019

09:46

Wpedmdv4.css_14_1033

Wpeditmodev4.css

Not applicable

17,596

18-Jul-2019

09:46

Wpedmdv4_v4t.css_14_1033

Wpeditmodev4.css

Not applicable

17,596

18-Jul-2019

09:46

Wsetupui.dll_1033

Wsetupui.dll

15.0.4561.1000

68,800

18-Jul-2019

09:46

Wshellui.mst_1033

Wshellui.mst

Not applicable

16,896

18-Jul-2019

09:46

Wss.actions_1033

Wss.actions

Not applicable

94,857

18-Jul-2019

09:46

Wsslcid.rsx_1033

Wss.en-us.resx

Not applicable

723,698

18-Jul-2019

09:46

Wssmanifest.man_1033

Wssmanifest.man

Not applicable

676,101

18-Jul-2019

09:46

Tham khảo

Tìm hiểu về các tiêu chuẩnthuật ngữđược sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft. Các Văn phòng hệ thống Trung tâm kỹ thuậtcó bản cập nhật mới nhất và các tài nguyên triển khai chiến lược cho tất cả các phiên bản Office.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×