Thông báo

Bản cập nhật này không còn khả dụng. Để khắc phục các sự cố được mô tả trong bài viết này, hãy cài đặt bản cập nhật Microsoft Office mới nhất từ bài viết sau đây của Microsoft Documents:

Các bản cập nhật mới nhất cho các phiên bản của Office sử dụng Windows Installer (MSI)

Bài viết này mô tả bản Cập Nhật KB2965232 cho Microsoft SharePoint Foundation 2013 đã được phát hành vào ngày 14 tháng 4 2015. Bản cập nhật này có một điều kiện tiên quyết.

Cải tiến và bản sửa lỗi

Dịch một số thuật ngữ và chuỗi có liên quan đến múi giờ tiếng Nga cho nhiều ngôn ngữ để đảm bảo rằng ý nghĩa là chính xác trong SharePoint Foundation 2013.

Thông tin cập nhật

Thông tin về khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi cài đặt bản cập nhật này.

Kiện

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải có Microsoft SharePoint Foundation 2013 Service Pack 1 đã được cài đặt.

Thông tin Bổ sung

Bản cập nhật này chứa các tệp được liệt kê trong các bảng sau đây. Thông tin tệp WSS-x-none. MSP

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Setup.exe

15.0.4709.1000

1.071.800

18-Mar-2015

06:08

Wsssetup.dll

15.0.4709.1000

10.373.792

18-Mar-2015

06:09

Thông tin tệp Wssmui-en-US. MSP

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Accessrequestscontrol.css

Not Applicable

2.747

18-Mar-2015

06:10

Aclinv.css

Not Applicable

449

18-Mar-2015

06:10

Addgallery.globalization.resources.dll

15.0.4420.1017

23.712

18-Mar-2015

06:10

Applicensing.css

Not Applicable

2.710

18-Mar-2015

06:10

Autohostedapplicenses.css

Not Applicable

1.023

18-Mar-2015

06:10

Bform.debug.js

Not Applicable

381.732

18-Mar-2015

06:10

Bform.js

Not Applicable

248.919

18-Mar-2015

06:10

Blog.css

Not Applicable

9.350

18-Mar-2015

06:10

Bpstd.aspx

Not Applicable

3.287

18-Mar-2015

06:10

Bpstd.aspx

Not Applicable

3.648

18-Mar-2015

06:10

Calendar.css

Not Applicable

29.814

18-Mar-2015

06:10

Calendarv4.css

Not Applicable

17.037

18-Mar-2015

06:10

Core.css

Not Applicable

136.027

18-Mar-2015

06:10

Core.debug.js

Not Applicable

367.486

18-Mar-2015

06:10

Core.en-us.resx

Not Applicable

490.005

18-Mar-2015

06:10

Core.js

Not Applicable

239.173

18-Mar-2015

06:10

Corev15.css

Not Applicable

322.558

18-Mar-2015

06:10

Corev15app.css

Not Applicable

322.652

18-Mar-2015

06:10

Corev4.css

Not Applicable

191.931

18-Mar-2015

06:10

Corev4.css

Not Applicable

208.035

18-Mar-2015

06:10

Createnewdocument.css

Not Applicable

264

18-Mar-2015

06:10

Cui.css

Not Applicable

37.474

18-Mar-2015

06:10

Cui.css

Not Applicable

37.867

20-Mar-2015

00:22

Cuidark.css

Not Applicable

33.435

18-Mar-2015

06:10

Cuidark.css

Not Applicable

40.263

18-Mar-2015

06:10

Datepicker.css

Not Applicable

7.484

18-Mar-2015

06:10

Datepickerv4.css

Not Applicable

7.457

18-Mar-2015

06:10

Designpreview.css

Not Applicable

1.620

18-Mar-2015

06:10

Devdash.css

Not Applicable

3.912

18-Mar-2015

06:10

Devdash_strings.debug.js

Not Applicable

4.415

18-Mar-2015

06:10

Devdash_strings.js

Not Applicable

4.218

18-Mar-2015

06:10

Discthread.css

Not Applicable

1.929

18-Mar-2015

06:10

Error.css

Not Applicable

496

18-Mar-2015

06:10

Form.js

Not Applicable

126.715

18-Mar-2015

06:10

Forms.css

Not Applicable

6.694

18-Mar-2015

06:10

Forms.css

Not Applicable

7.550

18-Mar-2015

06:10

Fpext.msg

Not Applicable

170.871

20-Mar-2015

00:22

Groupboard.css

Not Applicable

1.329

18-Mar-2015

06:10

Help.css

Not Applicable

12.122

18-Mar-2015

06:10

Help.css

Not Applicable

8.203

18-Mar-2015

06:10

Init.debug.js

Not Applicable

172.081

18-Mar-2015

06:10

Init.js

Not Applicable

117.563

18-Mar-2015

06:10

Languagepickercontrol.css

Not Applicable

1.456

18-Mar-2015

06:10

Layouts.css

Not Applicable

21.623

18-Mar-2015

06:10

Layouts.css

Not Applicable

25.350

18-Mar-2015

06:10

Mblrte.css

Not Applicable

40.117

18-Mar-2015

06:10

Menu.css

Not Applicable

3.040

18-Mar-2015

06:10

Menu-21.css

Not Applicable

2.350

18-Mar-2015

06:10

Microsoft.sharepoint.client.phone.runtime.resources.dll

15.0.4420.1017

22.152

18-Mar-2015

06:10

Microsoft.sharepoint.client.runtime.resources.dll

15.0.4420.1017

39.048

18-Mar-2015

06:10

Microsoft.sharepoint.client.serverruntime.resources.dll

15.0.4561.1000

21.696

18-Mar-2015

06:10

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.resources.dll

15.0.4420.1017

19.592

18-Mar-2015

06:10

Microsoft.sharepoint.msg.dll

15.0.4514.1000

226.024

18-Mar-2015

06:10

Microsoft.sharepoint.perfmonmsg.dll

15.0.4420.1017

93.376

18-Mar-2015

06:10

Microsoft.sharepoint.workflowactions.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

47.752

20-Mar-2015

00:22

Microsoft.sharepoint.workflows.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

19.080

20-Mar-2015

00:22

Microsoft.sharepoint.workflowservicesbase.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

19.632

20-Mar-2015

00:22

Minimalv4.css

Not Applicable

28.798

18-Mar-2015

06:10

Minimalv4.css

Not Applicable

29.133

18-Mar-2015

06:10

Moeerrorux.css

Not Applicable

3.527

20-Mar-2015

00:22

Mws.css

Not Applicable

3.261

18-Mar-2015

06:10

Osfserver.en-us.resx

Not Applicable

45.025

20-Mar-2015

00:22

Oslo.css

Not Applicable

326.114

18-Mar-2015

06:10

Osloapp.css

Not Applicable

322.652

18-Mar-2015

06:10

Ows.debug.js

Not Applicable

336.201

18-Mar-2015

06:10

Ows.js

Not Applicable

219.083

18-Mar-2015

06:10

Owsnocr.css

Not Applicable

9.919

18-Mar-2015

06:10

Pickerscriptresources.en-us.resx

Not Applicable

9.081

18-Mar-2015

06:10

Pickertree.css

Not Applicable

26.520

18-Mar-2015

06:10

Pickertree.css

Not Applicable

30.033

18-Mar-2015

06:10

Pptmpl.pptx

Not Applicable

27.588

18-Mar-2015

06:10

Resources.en-us.resx

Not Applicable

2.072

18-Mar-2015

06:10

Search.css

Not Applicable

45.443

18-Mar-2015

06:10

Searchv15.css

Not Applicable

57.657

18-Mar-2015

06:10

Sharepoint.cachemanifest

Not Applicable

867

18-Mar-2015

06:10

Sp.datetimeutil.res.en-us.resx

Not Applicable

5.825

18-Mar-2015

06:10

Sp.jsgrid.res.en-us.resx

Not Applicable

16.259

18-Mar-2015

06:10

Sp.res.en-us.resx

Not Applicable

73.515

18-Mar-2015

06:10

Sp.runtimeres.debug.js

Not Applicable

6.397

18-Mar-2015

06:10

Sp.runtimeres.js

Not Applicable

6.097

18-Mar-2015

06:10

Spadmin.en-us.resx

Not Applicable

359.493

18-Mar-2015

06:10

Spstd1.aspx

Not Applicable

2.889

18-Mar-2015

06:10

Spstd1.aspx

Not Applicable

3.870

18-Mar-2015

06:10

Spstd2.aspx

Not Applicable

3.744

18-Mar-2015

06:10

Spstd2.aspx

Not Applicable

4.725

18-Mar-2015

06:10

Spstd3.aspx

Not Applicable

3.317

18-Mar-2015

06:10

Spstd3.aspx

Not Applicable

4.298

18-Mar-2015

06:10

Spstd4.aspx

Not Applicable

3.319

18-Mar-2015

06:10

Spstd4.aspx

Not Applicable

4.300

18-Mar-2015

06:10

Spstd5.aspx

Not Applicable

4.476

18-Mar-2015

06:10

Spstd5.aspx

Not Applicable

5.457

18-Mar-2015

06:10

Spstd6.aspx

Not Applicable

4.385

18-Mar-2015

06:10

Spstd6.aspx

Not Applicable

5.366

18-Mar-2015

06:10

Spstd7.aspx

Not Applicable

4.394

18-Mar-2015

06:10

Spstd7.aspx

Not Applicable

5.375

18-Mar-2015

06:10

Spstd8.aspx

Not Applicable

4.346

18-Mar-2015

06:10

Spstd8.aspx

Not Applicable

5.327

18-Mar-2015

06:10

Storefront.css

Not Applicable

13.204

18-Mar-2015

06:10

Sts_initstrings.debug.js

Not Applicable

16.414

18-Mar-2015

06:10

Sts_initstrings.js

Not Applicable

15.825

18-Mar-2015

06:10

Sts_strings.debug.js

Not Applicable

115.839

18-Mar-2015

06:10

Sts_strings.js

Not Applicable

112.389

18-Mar-2015

06:10

Survey.css

Not Applicable

1.827

18-Mar-2015

06:10

Survey.css

Not Applicable

2.477

18-Mar-2015

06:10

Ta_applicensing.css

Not Applicable

3.024

18-Mar-2015

06:10

Themedlocalizedforegroundimages.css

Not Applicable

742

18-Mar-2015

06:10

Themev4.css

Not Applicable

2.407

18-Mar-2015

06:10

Timeline.css

Not Applicable

30.413

18-Mar-2015

06:10

Wdtmpl.dotx

Not Applicable

11.107

18-Mar-2015

06:10

Wiki.css

Not Applicable

1.159

18-Mar-2015

06:10

Wpeditmode.css

Not Applicable

18.949

18-Mar-2015

06:10

Wpeditmodev4.css

Not Applicable

11.171

18-Mar-2015

06:10

Wpeditmodev4.css

Not Applicable

17.596

18-Mar-2015

06:10

Wsetupui.dll

15.0.4561.1000

68.800

18-Mar-2015

06:10

Wshellui.mst

Not Applicable

14.848

18-Mar-2015

06:10

Wss.actions

Not Applicable

94.857

18-Mar-2015

06:10

Wss.en-us.resx

Not Applicable

722.778

18-Mar-2015

06:10

Wssmanifest.man

Not Applicable

662.771

18-Mar-2015

06:10

Tham khảo

Xem thông tin về các thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft. TechCenter System System có chứa các bản Cập Nhật quản trị mới nhất và tài nguyên triển khai chiến lược cho tất cả các phiên bản của Office.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×