Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Thông báo

Bản cập nhật này không còn khả dụng. Để khắc phục các sự cố được mô tả trong bài viết này, hãy cài đặt bản cập nhật Microsoft Office mới nhất từ bài viết sau đây của Microsoft Documents:

Các bản cập nhật mới nhất cho các phiên bản của Office sử dụng Windows Installer (MSI)

Bài viết này mô tả bản Cập Nhật KB2965222 cho Microsoft SharePoint Server 2013 đã được phát hành vào ngày 14 tháng 4, 2015. Bản cập nhật này có một điều kiện tiên quyết.

Cải tiến và bản sửa lỗi

Khắc phục sự cố trong đó có siêu dữ liệu được quản lý của một sổ làm việc Excel chẳng hạn như từ khóa doanh nghiệp bị mất khi bạn chỉnh sửa sổ làm việc trong Excel Web App.

Thông tin cập nhật

Thông tin về khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi cài đặt bản cập nhật này.

Kiện

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải có cài đặt Microsoft SharePoint Server 2013 Service Pack 1 .

Thông tin Bổ sung

Bản cập nhật này chứa các tệp được liệt kê trong các bảng sau đây.64-bitThông tin tệp Xlsrvmui-en-US. MSP

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Acewstr.dll

15.0.4695.1000

859.344

20-Mar-2015

00:13

Commonintl.js

Not Applicable

40.719

18-Mar-2015

06:08

Ewa.ribbon.js

Not Applicable

143.077

18-Mar-2015

06:08

Ewa.strings.moss.js

Not Applicable

19.021

18-Mar-2015

06:08

Ewr034.gif

Not Applicable

43

20-Mar-2015

00:22

Ewr048.gif

Not Applicable

325

20-Mar-2015

00:22

Ewr049.gif

Not Applicable

323

20-Mar-2015

00:22

Ewrdefault.css

Not Applicable

94.936

18-Mar-2015

06:08

Excelcommonserverimagecluster.css

Not Applicable

8.883

20-Mar-2015

00:22

Excelframe.css

Not Applicable

7.707

18-Mar-2015

06:08

Mewa.image.css

Not Applicable

1.205

20-Mar-2015

00:22

Mewa.string.js

Not Applicable

1.192

18-Mar-2015

06:08

Microsoft.office.excel.server.resources.dll

15.0.4625.1000

286.416

18-Mar-2015

06:08

Msmdsrv.rll

11.0.2809.27

942.032

18-Mar-2015

06:08

Msmdsrvi.rll

11.0.2809.27

938.960

18-Mar-2015

06:08

Msmdsrvi_xl.rll

11.0.2830.47

939.680

18-Mar-2015

06:08

Msolui110.rll

11.0.2809.27

21.456

18-Mar-2015

06:08

Osfruntime_strings.js

Not Applicable

4.213

18-Mar-2015

06:08

Progress.gif

Not Applicable

695

20-Mar-2015

00:22

Progress16.gif

Not Applicable

668

20-Mar-2015

00:22

Slicers.css

Not Applicable

4.559

18-Mar-2015

06:08

Thông tin tệp Xlsrvwfe-x-none. MSP

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Acewdat.dll

15.0.4695.1000

3.051.744

18-Mar-2015

06:08

Ewaanth.gif

Not Applicable

216

20-Mar-2015

00:27

Ewaantv.gif

Not Applicable

213

20-Mar-2015

00:27

Ewamoss.bi.js

Not Applicable

116.771

18-Mar-2015

06:08

Ewamoss.cuixas.js

Not Applicable

181.472

18-Mar-2015

06:08

Ewamoss.ee.js

Not Applicable

32.413

18-Mar-2015

06:08

Ewamoss.js

Not Applicable

796.207

18-Mar-2015

06:08

Ewamoss.nov.js

Not Applicable

68.840

18-Mar-2015

06:08

Ewamoss.pi.js

Not Applicable

275.356

18-Mar-2015

06:08

Ewamoss.ts.js

Not Applicable

120.452

18-Mar-2015

06:08

Ewr023.gif

Not Applicable

908

20-Mar-2015

00:27

Excelribbon.css

Not Applicable

44.222

18-Mar-2015

06:08

Excelwebrenderer.ascx

Not Applicable

5.907

18-Mar-2015

06:08

Excelwebrenderernewwebpartcontrol.ascx

Not Applicable

2.193

18-Mar-2015

06:08

Excelwebrenderernovcontrol.ascx

Not Applicable

1.535

18-Mar-2015

06:08

Exp_pdf_server.dll

15.0.4629.1000

140.984

18-Mar-2015

06:08

Exp_xps_server.dll

15.0.4629.1000

77.496

18-Mar-2015

06:08

Favicon_excel.ico

Not Applicable

8.958

20-Mar-2015

00:27

Htmlutil.dll

15.0.4711.1000

2.614.456

18-Mar-2015

06:08

Igxserver.dll

15.0.4709.1000

10.429.088

18-Mar-2015

06:08

Mewa.js

Not Applicable

350.545

18-Mar-2015

06:08

Mewastyles.css

Not Applicable

35.230

18-Mar-2015

06:08

Mewastylesrtl.css

Not Applicable

35.232

18-Mar-2015

06:08

Microsoft.data.datafeedclient.dll

12.0.0.50823

120.752

17-Mar-2015

15:28

Microsoft.data.edm.dll

3.5.30729.50823

652.696

17-Mar-2015

15:28

Microsoft.data.odata.dll

3.5.30729.50823

788.384

17-Mar-2015

15:28

Microsoft.excel.adomdclient.dll

11.0.2830.47

650.920

17-Mar-2015

15:28

Microsoft.excel.amo.dll

11.0.2830.47

1.482.408

17-Mar-2015

15:28

Microsoft.excel.streaming.dll

11.0.2830.47

199.328

17-Mar-2015

15:28

Microsoft.excel.xmla.dll

11.0.2830.47

331.424

17-Mar-2015

15:28

Microsoft.office.excel.datamodel.dll

15.0.4671.1000

707.232

18-Mar-2015

06:08

Microsoft.office.excel.server.calculationserver.dll

15.0.4657.1000

943.280

18-Mar-2015

06:08

Microsoft.office.excel.server.calculationserver.interop.dll

15.0.4625.1000

454.328

18-Mar-2015

06:08

Microsoft.office.excel.server.calculationserver.proxy.dll

15.0.4521.1000

266.424

18-Mar-2015

06:08

Microsoft.office.excel.server.dll

15.0.4625.1000

1.190.584

20-Mar-2015

00:27

Microsoft.office.excel.server.mosshost.dll

15.0.4625.1000

277.176

18-Mar-2015

06:08

Microsoft.office.excel.server.webservices.dll

15.0.4463.1000

46.152

18-Mar-2015

06:08

Microsoft.office.excel.webui.dll

15.0.4633.1000

88.256

18-Mar-2015

06:08

Microsoft.office.excel.webui.internal.dll

15.0.4637.1000

1.121.472

20-Mar-2015

00:27

Microsoft.office.excel.webui.mobile.dll

15.0.4460.1000

123.504

18-Mar-2015

06:08

Microsoft.office.excel.webui.mobilea.dll

15.0.4481.1000

76.384

18-Mar-2015

06:08

Microsoft.office.server.native.dll

15.0.4699.1000

786.616

18-Mar-2015

06:08

Microsoft.office.server.userprofiles.serverstub.dll

15.0.4454.1000

375.896

18-Mar-2015

06:08

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4567.1000

145.104

18-Mar-2015

03:19

Microsoftajax.js

Not Applicable

101.736

18-Mar-2015

06:08

Mshy3hu.dll

15.0.0.1

218.984

18-Mar-2015

06:08

Mshy3hu.lex

Not Applicable

933.579

18-Mar-2015

06:08

Mshy7bg.dll

15.0.4699.1000

225.480

18-Mar-2015

06:08

Mshy7ct.dll

15.0.4699.1000

225.488

18-Mar-2015

06:08

Mshy7cz.dll

15.0.4699.1000

225.480

18-Mar-2015

06:08

Mshy7da.dll

15.0.4699.1000

225.488

18-Mar-2015

06:08

Mshy7el.dll

15.0.4699.1000

225.480

18-Mar-2015

06:08

Mshy7en.dll

15.0.4699.1000

225.488

18-Mar-2015

06:08

Mshy7es.dll

15.0.4699.1000

225.480

18-Mar-2015

06:08

Mshy7et.dll

15.0.4699.1000

225.480

18-Mar-2015

06:08

Mshy7eu.dll

15.0.4699.1000

225.488

18-Mar-2015

06:08

Mshy7fi.dll

15.0.4699.1000

225.480

18-Mar-2015

06:08

Mshy7fr.dll

15.0.4699.1000

225.480

18-Mar-2015

06:08

Mshy7ge.dll

15.0.4699.1000

225.480

18-Mar-2015

06:08

Mshy7gl.dll

15.0.4699.1000

225.488

18-Mar-2015

06:08

Mshy7hr.dll

15.0.4699.1000

225.480

18-Mar-2015

06:08

Mshy7it.dll

15.0.4699.1000

225.488

18-Mar-2015

06:08

Mshy7lt.dll

15.0.4699.1000

225.480

18-Mar-2015

06:08

Mshy7lv.dll

15.0.4699.1000

225.480

18-Mar-2015

06:08

Mshy7nb.dll

15.0.4699.1000

225.480

18-Mar-2015

06:08

Mshy7nl.dll

15.0.4699.1000

225.480

18-Mar-2015

06:08

Mshy7no.dll

15.0.4699.1000

225.480

18-Mar-2015

06:08

Mshy7pb.dll

15.0.4699.1000

225.480

18-Mar-2015

06:08

Mshy7pl.dll

15.0.4699.1000

225.480

18-Mar-2015

06:08

Mshy7pt.dll

15.0.4699.1000

225.488

18-Mar-2015

06:08

Mshy7ro.dll

15.0.4699.1000

225.480

18-Mar-2015

06:08

Mshy7ru.dll

15.0.4699.1000

225.488

18-Mar-2015

06:08

Mshy7sk.dll

15.0.4699.1000

225.480

18-Mar-2015

06:08

Mshy7sl.dll

15.0.4699.1000

225.488

18-Mar-2015

06:08

Mshy7srm.dll

15.0.4699.1000

225.480

18-Mar-2015

06:08

Mshy7sro.dll

15.0.4699.1000

225.480

18-Mar-2015

06:08

Mshy7sw.dll

15.0.4699.1000

225.480

18-Mar-2015

06:08

Mshy7tr.dll

15.0.4699.1000

225.480

18-Mar-2015

06:08

Mshy7uk.dll

15.0.4699.1000

225.480

18-Mar-2015

06:08

Msmdlocal.dll

11.0.2830.47

57.355.936

18-Mar-2015

06:08

Msmdlocal.dll

11.0.2830.47

74.756.256

18-Mar-2015

06:08

Msmdlocal_xl.dll

11.0.2830.47

74.755.752

18-Mar-2015

06:08

Msmgdsrv.dll

11.0.2830.47

11.481.768

18-Mar-2015

06:08

Msmgdsrv.dll

11.0.2830.47

9.659.552

18-Mar-2015

06:08

Msmgdsrv_xl.dll

11.0.2830.47

11.482.784

18-Mar-2015

06:08

Msolap110.dll

11.0.2830.47

7.444.648

18-Mar-2015

06:08

Msolap110.dll

11.0.2830.47

8.491.688

18-Mar-2015

06:08

Msolap110_xl.dll

11.0.2830.47

8.493.728

18-Mar-2015

06:08

Msolui110.dll

11.0.2809.27

302.544

18-Mar-2015

06:08

Msolui110.dll

11.0.2809.27

322.000

18-Mar-2015

06:08

Msores.dll

15.0.4711.1000

112.452.792

18-Mar-2015

06:08

Msoserver.dll

15.0.4711.1000

25.693.376

18-Mar-2015

06:08

Msptls.dll

15.0.4615.1000

1.522.880

18-Mar-2015

06:08

Oartodfserver.dll

15.0.4709.1000

3.831.472

18-Mar-2015

06:08

Oartserver.dll

15.0.4711.1000

21.637.296

18-Mar-2015

06:08

Office.odf

15.0.4627.1000

5.241.000

18-Mar-2015

06:08

Osfruntimeexcelwac.js

Not Applicable

127.112

18-Mar-2015

06:08

Riched20.dll

15.0.4703.1000

2.227.360

18-Mar-2015

06:08

Saext.dll

15.0.4454.1000

303.216

18-Mar-2015

06:08

Slicerrenderercontrol.ascx

Not Applicable

2.485

18-Mar-2015

06:08

Sp.userprofiles.debug.js

Not Applicable

140.581

18-Mar-2015

06:08

Sp.userprofiles.js

Not Applicable

140.575

18-Mar-2015

06:08

Spiral.gif

Not Applicable

644

20-Mar-2015

00:23

Sqldumper.exe

2011.110.2809.27

109.520

18-Mar-2015

06:08

Sqldumper.exe

2011.110.2809.27

95.184

18-Mar-2015

06:08

System.spatial.dll

3.5.30729.50823

115.088

17-Mar-2015

15:28

Timeslicerrenderercontrol.ascx

Not Applicable

5.865

18-Mar-2015

06:08

Wacairspaceanimationlibrary.js

Not Applicable

31.603

18-Mar-2015

06:08

Wsaupload.ashx

Not Applicable

196

18-Mar-2015

06:08

Xlitem.aspx

Not Applicable

1.748

18-Mar-2015

06:08

Xlprintview.aspx

Not Applicable

4.374

18-Mar-2015

06:08

Xlsrv.dll

15.0.4711.1000

25.942.712

18-Mar-2015

06:08

Xlsrvintl.dll

15.0.4661.1000

262.328

18-Mar-2015

06:08

Xlviewerinternal.aspx

Not Applicable

9.576

18-Mar-2015

06:08

Xmlrw.dll

2011.110.2809.27

202.704

18-Mar-2015

06:08

Xmlrw.dll

2011.110.2809.27

277.456

18-Mar-2015

06:08

Xmlrw_xl.dll

2011.110.2830.47

278.176

18-Mar-2015

06:08

Xmlrwbin.dll

2011.110.2809.27

147.408

18-Mar-2015

06:08

Xmlrwbin.dll

2011.110.2809.27

196.048

18-Mar-2015

06:08

Xmlrwbin_xl.dll

2011.110.2830.47

196.776

18-Mar-2015

06:08

Xmsrv.dll

11.0.2830.24

21.071.008

18-Mar-2015

06:08

Xmsrv.dll

11.0.2830.24

24.508.584

18-Mar-2015

06:08

Xmsrv_xl.dll

11.0.2830.47

21.070.504

18-Mar-2015

06:08

Tham khảo

Xem thông tin về các thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft. TechCenter System System có chứa các bản Cập Nhật quản trị mới nhất và tài nguyên triển khai chiến lược cho tất cả các phiên bản của Office.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×