Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết sau lỗ hổng trong Windows 7 và Windows Server 2008 R2:

  • MS16-153 Cập Nhật bảo mật cho trình điều khiển hệ thống tệp nhật ký chung

  • MS16-151 Cập Nhật bảo mật cho Windows trình điều khiển chế độ lõi

  • MS16-149 Cập Nhật bảo mật cho Microsoft Windows

  • MS16-147 Cập Nhật bảo mật cho Microsoft Uniscribe

  • MS16-146 Cập Nhật bảo mật cho cấu phần đồ hoạ Microsoft

  • MS16-144 Bản Cập Nhật bảo mật tích luỹ cho Internet Explorer

Thông tin

Quan trọng

  • Bản vá bảo mật được liệt kê trong này bảo mật chỉ chất lượng bản Cập Nhật 3205394 cũng được bao gồm trong tháng 12 năm 2016 bảo mật hàng tháng chất lượng Nhật 3207752. Cài đặt bản Cập Nhật 3205394 hoặc 3207752 cài đặt miếng vá bảo mật được liệt kê ở đây.

  • Nếu bạn sử dụng quy trình quản lý Cập Nhật khác với Windows Update và bạn tự động chấp nhận tất cả phân loại bản Cập Nhật bảo mật cho việc triển khai, cả hai 2016 ngày này chỉ chất lượng Cập Nhật bảo mật, 3205394và ngày 2016 bảo mật hàng tháng chất lượng Nhật, 3207752, được triển khai. Chúng tôi khuyên bạn nên xem xét các quy tắc triển khai bản Cập Nhật để đảm bảo rằng các bản Cập Nhật mong muốn được triển khai.

  • Bảo mật chỉ chất lượng bản cập nhật này không áp dụng cài đặt trên máy tính mà bản Cập Nhật bảo mật tháng chất lượng hoặc xem trước của tháng chất lượng Nhật từ ngày 2016 (hoặc một tháng sau) đã được cài đặt, bởi vì các bản Cập Nhật chứa tất cả các bản vá bảo mật được bao gồm trong bảo mật chỉ chất lượng bản cập nhật này.

  • Nếu bạn cài đặt gói ngôn ngữ sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn phải cài đặt lại bản cập nhật này. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt bất kỳ ngôn ngữ gói mà bạn cần trước khi bạn cài đặt bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm gói ngôn ngữ vào Windows

Làm thế nào để tải xuống và cài đặt bản Cập Nhật

Danh mục Microsoft Update

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hay truy cập trang web Danh mục Cập nhật Microsoft .

Thông tin

Trợ giúp cài đặt bản cập nhật: Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật dành cho các chuyên gia CNTT: Khắc phục sự cố và Hỗ trợ của TechNet

Trợ giúp bảo vệ máy tính chạy Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp Vi-rút và Trung tâm Bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia: Hỗ trợ Quốc tế

Thông tin về tệp

Tên tệp

Thuật toán băm SHA1

Thuật toán băm Sha256

Windows6.1-KB3205394-ia64.msu

0F5EEB1723B3484E20489A2318E96A5398A6F658

2BBD60A206B27C9FCE048BF7540D7B130C7681F1A5D8BD1D02CF299D2D0848AF

Windows6.1-KB3205394-x64.msu

71D0C657D24BC852F074996C32987FB936C07774

C06F2087B52E4DC1159213D0323CADCA6EA6B56F61A935EE4451464ECA52B7E7

Windows6.1-KB3205394-x86.msu

E477192F301B1FBAFC98DEB94AF80C6E94231E54

07E1A4A1EAB6F2187080D6C86229F313B2741A2953C4C80CF9E1E13BBB79AED3


Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau.

Thông tin tệp Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Chú ý: Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) đã cài đặt chưa được liệt kê.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên ia64

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Yêu cầu SP

Chi nhánh dịch vụ

Authui.dll.mui

6.1.7601.23593

33,280

09-Nov-2016

17:18

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Authui.dll.mui

6.1.7601.23593

27,648

09-Nov-2016

16:10

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Authui.dll.mui

6.1.7601.23593

33,792

09-Nov-2016

17:16

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Authui.dll.mui

6.1.7601.23593

19.456

09-Nov-2016

17:17

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Authui.dll.mui

6.1.7601.23593

18,432

09-Nov-2016

17:16

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Authui.dll.mui

6.1.7601.23593

14,848

09-Nov-2016

17:16

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Authui.dll.mui

6.1.7601.23593

15,360

09-Nov-2016

17:18

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Authui.dll

6.1.7601.23593

2,313,728

09-Nov-2016

16:10

IA-64

Không có

Không áp dụng

Authui.ptxml

Không áp dụng

2,721

09-Nov-2016

14:34

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Bcrypt.dll

6.1.7601.23601

211,456

20-Nov-2016

16:11

IA-64

Không có

Không áp dụng

Bcryptprimitives.dll

6.1.7601.23451

503,960

12-May-2016

13:05

IA-64

Không có

Không áp dụng

Clfs.sys

6.1.7601.23598

844,520

17-Nov-2016

16:19

IA-64

Không có

Không áp dụng

Cryptbase.dll

6.1.7601.23601

62,976

20-Nov-2016

16:11

IA-64

Không có

Không áp dụng

Gdi32.dll

6.1.7601.23591

972,288

06-Nov-2016

16:11

IA-64

Không có

Không áp dụng

Hlink.dll

6.1.7601.23601

270,336

20-Nov-2016

16:11

IA-64

Không có

Không áp dụng

Msi.dll

5.0.7601.23593

6,243,840

09-Nov-2016

16:10

IA-64

Không có

Không áp dụng

Msimsg.dll

5.0.7601.23593

25,088

09-Nov-2016

16:10

IA-64

Không có

Không áp dụng

Msiexec.exe

5.0.7601.23593

241,664

09-Nov-2016

15:50

IA-64

Không có

Không áp dụng

Msihnd.dll

5.0.7601.23593

1,094,656

09-Nov-2016

16:10

IA-64

Không có

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23601

56,832

20-Nov-2016

17:13

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23601

47,104

20-Nov-2016

16:11

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23601

56,832

20-Nov-2016

17:13

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23601

34,304

20-Nov-2016

17:12

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23601

33,280

20-Nov-2016

17:11

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23601

26,624

20-Nov-2016

17:12

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23601

27,136

20-Nov-2016

17:13

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Cng.sys

6.1.7601.23600

804,368

20-Nov-2016

14:07

IA-64

Không có

Không áp dụng

Ksecdd.sys

6.1.7601.23601

179,432

20-Nov-2016

16:15

IA-64

Không có

Không áp dụng

Ksecpkg.sys

6.1.7601.23601

318,696

20-Nov-2016

16:15

IA-64

Không có

Không áp dụng

Lsasrv.dll

6.1.7601.23601

2,700,800

20-Nov-2016

16:11

IA-64

Không có

Không áp dụng

Lsasrv.mof

Không áp dụng

13,780

23-Mar-2016

22:40

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Lsass.exe

6.1.7601.23601

55,808

20-Nov-2016

15:44

IA-64

Không có

Không áp dụng

Secur32.dll

6.1.7601.23601

48.640

20-Nov-2016

16:11

IA-64

Không có

Không áp dụng

Sspicli.dll

6.1.7601.23601

274,944

20-Nov-2016

16:11

IA-64

Không có

Không áp dụng

Sspisrv.dll

6.1.7601.23601

45,568

20-Nov-2016

16:11

IA-64

Không có

Không áp dụng

Appinfo.dll

6.1.7601.23593

127,488

09-Nov-2016

16:10

IA-64

Không có

Không áp dụng

Consent.exe

6.1.7601.23593

185,576

09-Nov-2016

16:15

IA-64

Không có

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23601

280,576

20-Nov-2016

17:11

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23601

33,280

20-Nov-2016

17:13

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23601

160,256

20-Nov-2016

17:11

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23601

73,216

20-Nov-2016

17:11

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23601

249,856

20-Nov-2016

16:11

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23601

29,184

20-Nov-2016

16:11

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23601

146,432

20-Nov-2016

16:11

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23601

60,416

20-Nov-2016

16:11

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23601

313,856

20-Nov-2016

17:14

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23601

32,768

20-Nov-2016

17:11

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23601

183,296

20-Nov-2016

17:13

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23601

69,120

20-Nov-2016

17:11

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23601

177,664

20-Nov-2016

17:12

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23601

22,528

20-Nov-2016

17:13

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23601

110,592

20-Nov-2016

17:13

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23601

43,520

20-Nov-2016

17:11

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23601

159,744

20-Nov-2016

17:12

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23601

22,016

20-Nov-2016

17:12

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23601

101,376

20-Nov-2016

17:13

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23601

43,008

20-Nov-2016

17:12

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23601

135,168

20-Nov-2016

17:12

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23601

19,968

20-Nov-2016

17:13

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23601

87,040

20-Nov-2016

17:13

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23601

33,280

20-Nov-2016

17:12

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23601

139,264

20-Nov-2016

17:12

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23601

18,944

20-Nov-2016

17:12

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23601

89,600

20-Nov-2016

17:13

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23601

36,864

20-Nov-2016

17:11

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Adtschema.dll

6.1.7601.23601

690,688

20-Nov-2016

16:11

IA-64

Không có

Không áp dụng

Auditpol.exe

6.1.7601.23601

145,408

20-Nov-2016

15:53

IA-64

Không có

Không áp dụng

Msaudite.dll

6.1.7601.23601

146,432

20-Nov-2016

16:11

IA-64

Không có

Không áp dụng

Msobjs.dll

6.1.7601.23601

60,416

20-Nov-2016

16:11

IA-64

Không có

Không áp dụng

Ncrypt.dll

6.1.7601.23601

562,176

20-Nov-2016

16:11

IA-64

Không có

Không áp dụng

Rpchttp.dll

6.1.7601.23601

401.408

20-Nov-2016

16:11

IA-64

Không có

Không áp dụng

Rpcrt4.dll

6.1.7601.23601

2,574,336

20-Nov-2016

16:11

IA-64

Không có

Không áp dụng

Credssp.dll

6.1.7601.23601

49,664

20-Nov-2016

16:11

IA-64

SP_

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Tspkg.dll

6.1.7601.23601

188,416

20-Nov-2016

16:11

IA-64

SP_

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Tspkg.mof

Không áp dụng

964

23-Mar-2016

22:42

Không áp dụng

SP_

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Wdigest.dll

6.1.7601.23601

475,136

20-Nov-2016

16:12

IA-64

Không có

Không áp dụng

Kerberos.dll

6.1.7601.23601

1,534,976

20-Nov-2016

16:11

IA-64

Không có

Không áp dụng

Msv1_0.dll

6.1.7601.23601

651,776

20-Nov-2016

16:11

IA-64

Không có

Không áp dụng

Schannel.dll

6.1.7601.23601

726,528

20-Nov-2016

16:11

IA-64

Không có

Không áp dụng

Mrxsmb10.sys

6.1.7601.23601

685,056

20-Nov-2016

15:45

IA-64

Không có

Không áp dụng

Mrxsmb20.sys

6.1.7601.23601

315,392

20-Nov-2016

15:45

IA-64

Không có

Không áp dụng

Mrxsmb.sys

6.1.7601.23601

371,200

20-Nov-2016

15:45

IA-64

Không có

Không áp dụng

User32.dll

6.1.7601.23594

1,761,280

10-Nov-2016

16:11

IA-64

Không có

Không áp dụng

Usp10.dll

1.626.7601.23585

1,272,320

27-Oct-2016

15:13

IA-64

SP_

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-USP

Win32k.sys

6.1.7601.23591

7,513,088

06-Nov-2016

15:50

IA-64

Không có

Không áp dụng

Bcrypt.dll

6.1.7601.23601

82,944

20-Nov-2016

16:20

x86

Không có

Không áp dụng

Gdi32.dll

6.1.7601.23591

312,832

06-Nov-2016

16:16

x86

Không có

Không áp dụng

Msi.dll

5.0.7601.23593

2,365,440

09-Nov-2016

16:17

x86

Không có

Không áp dụng

Msimsg.dll

5.0.7601.23593

25,088

09-Nov-2016

16:17

x86

Không có

Không áp dụng

Lsasrv.mof

Không áp dụng

13,780

23-Mar-2016

22:39

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Secur32.dll

6.1.7601.23601

22,016

20-Nov-2016

16:19

x86

Không có

Không áp dụng

Sspicli.dll

6.1.7601.23601

96,768

20-Nov-2016

16:20

x86

Không có

Không áp dụng

Rpcrt4.dll

6.1.7601.23601

666,112

20-Nov-2016

16:20

x86

Không có

Không áp dụng

Wdigest.dll

6.1.7601.23601

172,032

20-Nov-2016

16:20

x86

Không có

Không áp dụng

Kerberos.dll

6.1.7601.23601

553,472

20-Nov-2016

16:19

x86

Không có

Không áp dụng

Msv1_0.dll

6.1.7601.23601

261,120

20-Nov-2016

16:19

x86

Không có

Không áp dụng

Schannel.dll

6.1.7601.23601

254,464

20-Nov-2016

16:19

x86

Không có

Không áp dụng

User32.dll

6.1.7601.23594

833,024

10-Nov-2016

16:19

x86

Không có

Không áp dụng

Authui.dll.mui

6.1.7601.23593

33,280

09-Nov-2016

16:27

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Authui.dll.mui

6.1.7601.23593

27,648

09-Nov-2016

16:17

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Authui.dll.mui

6.1.7601.23593

33,792

09-Nov-2016

16:29

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Authui.dll.mui

6.1.7601.23593

19.456

09-Nov-2016

16:27

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Authui.dll.mui

6.1.7601.23593

18,432

09-Nov-2016

16:25

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Authui.dll.mui

6.1.7601.23593

14,848

09-Nov-2016

16:28

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Authui.dll.mui

6.1.7601.23593

15,360

09-Nov-2016

16:26

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Authui.dll

6.1.7601.23593

1,806,848

09-Nov-2016

16:17

x86

Không có

Không áp dụng

Authui.ptxml

Không áp dụng

2,721

09-Nov-2016

14:36

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Bcryptprimitives.dll

6.1.7601.23451

249,352

12-May-2016

13:04

x86

Không có

Không áp dụng

Cryptbase.dll

6.1.7601.23601

36,352

20-Nov-2016

15:52

x86

Không có

Không áp dụng

Hlink.dll

6.1.7601.23601

84,992

20-Nov-2016

16:19

x86

Không có

Không áp dụng

Msiexec.exe

5.0.7601.23593

73,216

09-Nov-2016

15:55

x86

Không có

Không áp dụng

Msihnd.dll

5.0.7601.23593

337,408

09-Nov-2016

16:17

x86

Không có

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23601

280,576

20-Nov-2016

16:36

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23601

33,280

20-Nov-2016

16:35

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23601

160,256

20-Nov-2016

16:37

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23601

73,216

20-Nov-2016

16:34

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23601

249,856

20-Nov-2016

16:18

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23601

29,184

20-Nov-2016

16:19

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23601

146,432

20-Nov-2016

16:19

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23601

60,416

20-Nov-2016

16:18

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23601

313,856

20-Nov-2016

16:33

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23601

32,768

20-Nov-2016

16:34

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23601

183,296

20-Nov-2016

16:39

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23601

69,120

20-Nov-2016

16:36

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23601

177,664

20-Nov-2016

16:38

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23601

22,528

20-Nov-2016

16:38

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23601

110,592

20-Nov-2016

16:38

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23601

43,520

20-Nov-2016

16:34

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23601

159,744

20-Nov-2016

16:36

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23601

22,016

20-Nov-2016

16:37

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23601

101,376

20-Nov-2016

16:34

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23601

43,008

20-Nov-2016

16:36

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23601

135,168

20-Nov-2016

16:36

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23601

19,968

20-Nov-2016

16:38

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23601

87,040

20-Nov-2016

16:34

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23601

33,280

20-Nov-2016

16:36

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23601

139,264

20-Nov-2016

16:35

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23601

18,944

20-Nov-2016

16:37

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23601

89,600

20-Nov-2016

16:34

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23601

36,864

20-Nov-2016

16:34

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Adtschema.dll

6.1.7601.23601

690,688

20-Nov-2016

16:19

x86

Không có

Không áp dụng

Auditpol.exe

6.1.7601.23601

50,176

20-Nov-2016

15:57

x86

Không có

Không áp dụng

Msaudite.dll

6.1.7601.23601

146,432

20-Nov-2016

16:19

x86

Không có

Không áp dụng

Msobjs.dll

6.1.7601.23601

60,416

20-Nov-2016

16:19

x86

Không có

Không áp dụng

Ncrypt.dll

6.1.7601.23601

223,232

20-Nov-2016

16:19

x86

Không có

Không áp dụng

Rpchttp.dll

6.1.7601.23601

141,312

20-Nov-2016

16:19

x86

Không có

Không áp dụng

Credssp.dll

6.1.7601.23601

17,408

20-Nov-2016

16:19

x86

SP_

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Tspkg.dll

6.1.7601.23601

65,536

20-Nov-2016

16:20

x86

SP_

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Tspkg.mof

Không áp dụng

964

23-Mar-2016

22:41

Không áp dụng

SP_

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Usp10.dll

1.626.7601.23585

627,712

27-Oct-2016

15:20

x86

SP_

X86_MICROSOFT-WINDOWS-USP

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Yêu cầu SP

Chi nhánh dịch vụ

Authui.dll.mui

6.1.7601.23593

28,160

09-Nov-2016

17:33

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Authui.dll.mui

6.1.7601.23593

30,720

09-Nov-2016

17:31

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Authui.dll.mui

6.1.7601.23593

29,184

09-Nov-2016

17:33

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Authui.dll.mui

6.1.7601.23593

29,184

09-Nov-2016

17:30

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Authui.dll.mui

6.1.7601.23593

33,280

09-Nov-2016

17:31

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Authui.dll.mui

6.1.7601.23593

34,304

09-Nov-2016

17:32

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Authui.dll.mui

6.1.7601.23593

27,648

09-Nov-2016

16:33

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Authui.dll.mui

6.1.7601.23593

30,720

09-Nov-2016

17:29

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Authui.dll.mui

6.1.7601.23593

28,672

09-Nov-2016

17:34

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Authui.dll.mui

6.1.7601.23593

29,696

09-Nov-2016

17:33

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Authui.dll.mui

6.1.7601.23593

33,792

09-Nov-2016

17:34

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Authui.dll.mui

6.1.7601.23593

24,064

09-Nov-2016

17:34

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Authui.dll.mui

6.1.7601.23593

29,696

09-Nov-2016

17:29

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Authui.dll.mui

6.1.7601.23593

31,744

09-Nov-2016

17:32

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Authui.dll.mui

6.1.7601.23593

30,208

09-Nov-2016

17:33

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Authui.dll.mui

6.1.7601.23593

19.456

09-Nov-2016

17:32

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Authui.dll.mui

6.1.7601.23593

18,432

09-Nov-2016

17:33

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Authui.dll.mui

6.1.7601.23593

30,208

09-Nov-2016

17:29

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Authui.dll.mui

6.1.7601.23593

29,696

09-Nov-2016

17:33

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Authui.dll.mui

6.1.7601.23593

28,160

09-Nov-2016

17:32

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Authui.dll.mui

6.1.7601.23593

31,744

09-Nov-2016

17:31

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Authui.dll.mui

6.1.7601.23593

30,720

09-Nov-2016

17:31

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Authui.dll.mui

6.1.7601.23593

29,696

09-Nov-2016

17:31

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Authui.dll.mui

6.1.7601.23593

31,232

09-Nov-2016

17:30

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Authui.dll.mui

6.1.7601.23593

29,696

09-Nov-2016

17:34

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Authui.dll.mui

6.1.7601.23593

30,720

09-Nov-2016

17:32

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Authui.dll.mui

6.1.7601.23593

30,208

09-Nov-2016

17:28

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Authui.dll.mui

6.1.7601.23593

29,184

09-Nov-2016

17:29

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Authui.dll.mui

6.1.7601.23593

30,208

09-Nov-2016

17:28

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Authui.dll.mui

6.1.7601.23593

29,184

09-Nov-2016

17:31

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Authui.dll.mui

6.1.7601.23593

29,184

09-Nov-2016

17:31

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Authui.dll.mui

6.1.7601.23593

29,184

09-Nov-2016

17:34

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Authui.dll.mui

6.1.7601.23593

30,208

09-Nov-2016

17:34

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Authui.dll.mui

6.1.7601.23593

14,848

09-Nov-2016

17:33

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Authui.dll.mui

6.1.7601.23593

15,360

09-Nov-2016

17:33

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Authui.dll.mui

6.1.7601.23593

15,360

09-Nov-2016

17:30

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Authui.dll

6.1.7601.23593

1,941,504

09-Nov-2016

16:33

x64

Không có

Không áp dụng

Authui.ptxml

Không áp dụng

2,721

09-Nov-2016

14:36

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Bcrypt.dll

6.1.7601.23601

123,904

21-Nov-2016

18:12

x64

Không có

Không áp dụng

Bcryptprimitives.dll

6.1.7601.23451

297,984

12-May-2016

13:05

x64

Không có

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23601

14,336

21-Nov-2016

18:29

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23601

16,384

21-Nov-2016

21:04

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23601

16,896

21-Nov-2016

21:04

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23601

17,920

21-Nov-2016

18:30

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23601

17,920

21-Nov-2016

18:26

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23601

14,336

21-Nov-2016

18:11

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23601

17,408

21-Nov-2016

18:30

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23601

16,384

21-Nov-2016

21:06

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23601

18,944

21-Nov-2016

18:31

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23601

14,848

21-Nov-2016

21:05

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23601

17,920

21-Nov-2016

21:07

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23601

16,384

21-Nov-2016

21:08

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23601

10.240 người

21-Nov-2016

18:29

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23601

9,728

21-Nov-2016

18:27

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23601

15,360

21-Nov-2016

21:04

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23601

17,408

21-Nov-2016

21:05

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23601

17,920

21-Nov-2016

21:04

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23601

18,432

21-Nov-2016

18:27

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23601

16,896

21-Nov-2016

21:05

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23601

15,872

21-Nov-2016

18:31

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23601

16,896

21-Nov-2016

21:08

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23601

14,848

21-Nov-2016

21:07

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23601

8,192

21-Nov-2016

18:31

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23601

8,192

21-Nov-2016

18:28

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Certcli.dll

6.1.7601.23601

463,872

21-Nov-2016

18:12

x64

Không có

Không áp dụng

Clfs.sys

6.1.7601.23598

370,920

17-Nov-2016

16:41

x64

Không có

Không áp dụng

Cryptbase.dll

6.1.7601.23601

43,520

21-Nov-2016

18:12

x64

Không có

Không áp dụng

Gdi32.dll

6.1.7601.23591

404992

06-Nov-2016

16:33

x64

Không có

Không áp dụng

Hlink.dll

6.1.7601.23601

109,568

21-Nov-2016

18:12

x64

Không có

Không áp dụng

Urlmon.dll

11.0.9600.18538

1,543,680

12-Nov-2016

17:20

x64

Không có

Không áp dụng

Iexplore.exe

11.0.9600.18538

814,280

14-Nov-2016

23:27

x64

Không có

Không áp dụng

Webcheck.dll.mui

11.0.9600.18538

31,744

14-Nov-2016

23:29

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Webcheck.dll.mui

11.0.9600.18538

36,352

14-Nov-2016

23:29

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Webcheck.dll.mui

11.0.9600.18538

35,328

14-Nov-2016

23:30

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Webcheck.dll.mui

11.0.9600.18538

34,816

14-Nov-2016

23:30

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Webcheck.dll.mui

11.0.9600.18538

36,864

14-Nov-2016

23:31

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Webcheck.dll.mui

11.0.9600.18538

39,424

14-Nov-2016

23:32

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Webcheck.dll.mui

11.0.9600.18538

32,768

15-Nov-2016

00:29

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Webcheck.dll.mui

11.0.9600.18538

37,376

14-Nov-2016

23:33

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Webcheck.dll.mui

11.0.9600.18538

33,280

14-Nov-2016

23:34

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Webcheck.dll.mui

11.0.9600.18538

34,816

14-Nov-2016

23:34

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Webcheck.dll.mui

11.0.9600.18538

38,400

14-Nov-2016

23:35

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Webcheck.dll.mui

11.0.9600.18538

30,720

14-Nov-2016

23:35

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Webcheck.dll.mui

11.0.9600.18538

34,816

14-Nov-2016

23:36

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Webcheck.dll.mui

11.0.9600.18538

35,328

14-Nov-2016

23:37

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Webcheck.dll.mui

11.0.9600.18538

36,864

14-Nov-2016

23:38

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Webcheck.dll.mui

11.0.9600.18538

25.600

14-Nov-2016

23:38

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Webcheck.dll.mui

11.0.9600.18538

24,576

14-Nov-2016

23:39

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Webcheck.dll.mui

11.0.9600.18538

35,840

14-Nov-2016

23:40

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Webcheck.dll.mui

11.0.9600.18538

34,304

14-Nov-2016

23:41

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Webcheck.dll.mui

11.0.9600.18538

34,304

14-Nov-2016

23:41

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Webcheck.dll.mui

11.0.9600.18538

36,352

14-Nov-2016

23:42

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Webcheck.dll.mui

11.0.9600.18538

35,840

14-Nov-2016

23:43

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Webcheck.dll.mui

11.0.9600.18538

34,816

14-Nov-2016

23:43

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Webcheck.dll.mui

11.0.9600.18538

35,840

14-Nov-2016

23:44

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Webcheck.dll.mui

11.0.9600.18538

35,840

14-Nov-2016

23:45

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Webcheck.dll.mui

11.0.9600.18538

34,304

14-Nov-2016

23:45

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Webcheck.dll.mui

11.0.9600.18538

35,840

14-Nov-2016

23:46

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Webcheck.dll.mui

11.0.9600.18538

34,816

14-Nov-2016

23:46

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Webcheck.dll.mui

11.0.9600.18538

34,816

14-Nov-2016

23:47

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Webcheck.dll.mui

11.0.9600.18538

34,816

14-Nov-2016

23:48

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Webcheck.dll.mui

11.0.9600.18538

33,280

14-Nov-2016

23:48

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Webcheck.dll.mui

11.0.9600.18538

34,304

14-Nov-2016

23:50

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Webcheck.dll.mui

11.0.9600.18538

34,304

14-Nov-2016

23:50

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Webcheck.dll.mui

11.0.9600.18538

20,992

14-Nov-2016

23:50

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Webcheck.dll.mui

11.0.9600.18538

21,504

14-Nov-2016

23:51

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Webcheck.dll.mui

11.0.9600.18538

21,504

14-Nov-2016

23:52

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

46,592

14-Nov-2016

23:29

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

52,736

14-Nov-2016

23:29

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

51.200

14-Nov-2016

23:30

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

51.200

14-Nov-2016

23:31

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

56,320

14-Nov-2016

23:31

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

57,856

14-Nov-2016

23:32

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

49,664

15-Nov-2016

00:29

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

54,272

14-Nov-2016

23:33

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

47,616

14-Nov-2016

23:33

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

49,152

14-Nov-2016

23:34

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

55,296

14-Nov-2016

23:35

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

45,056

14-Nov-2016

23:36

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

51,712

14-Nov-2016

23:36

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

51,712

14-Nov-2016

23:37

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

53,248

14-Nov-2016

23:37

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

39,424

14-Nov-2016

23:38

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

35,840

14-Nov-2016

23:39

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

50,176

14-Nov-2016

23:39

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

51.200

14-Nov-2016

23:40

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

50,688

14-Nov-2016

23:41

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

52,736

14-Nov-2016

23:42

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

53,760

14-Nov-2016

23:42

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

54,272

14-Nov-2016

23:43

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

54,272

14-Nov-2016

23:44

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

52,736

14-Nov-2016

23:45

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

51.200

14-Nov-2016

23:45

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

53,248

14-Nov-2016

23:46

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

52,736

14-Nov-2016

23:46

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

51,712

14-Nov-2016

23:47

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

50,688

14-Nov-2016

23:48

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

50,688

14-Nov-2016

23:48

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

50,176

14-Nov-2016

23:49

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

50,176

14-Nov-2016

23:50

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

30,720

14-Nov-2016

23:50

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

30,720

14-Nov-2016

23:51

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

30,720

14-Nov-2016

23:52

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetcpl.cpl

11.0.9600.18538

2,131,456

12-Nov-2016

18:08

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Diagnosticstap.dll.mui

11.0.9600.18538

10,752

14-Nov-2016

23:28

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Diagnosticstap.dll.mui

11.0.9600.18538

10,752

14-Nov-2016

23:29

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Diagnosticstap.dll.mui

11.0.9600.18538

10,752

14-Nov-2016

23:30

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Diagnosticstap.dll.mui

11.0.9600.18538

10,752

14-Nov-2016

23:31

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Diagnosticstap.dll.mui

11.0.9600.18538

10,752

14-Nov-2016

23:31

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Diagnosticstap.dll.mui

11.0.9600.18538

10,752

14-Nov-2016

23:32

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Diagnosticstap.dll.mui

11.0.9600.18538

10,752

15-Nov-2016

00:29

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Diagnosticstap.dll.mui

11.0.9600.18538

10,752

14-Nov-2016

23:33

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Diagnosticstap.dll.mui

11.0.9600.18538

10,752

14-Nov-2016

23:33

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Diagnosticstap.dll.mui

11.0.9600.18538

10,752

14-Nov-2016

23:34

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Diagnosticstap.dll.mui

11.0.9600.18538

10,752

14-Nov-2016

23:35

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Diagnosticstap.dll.mui

11.0.9600.18538

10,752

14-Nov-2016

23:35

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Diagnosticstap.dll.mui

11.0.9600.18538

10,752

14-Nov-2016

23:36

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Diagnosticstap.dll.mui

11.0.9600.18538

10,752

14-Nov-2016

23:37

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Diagnosticstap.dll.mui

11.0.9600.18538

10,752

14-Nov-2016

23:38

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Diagnosticstap.dll.mui

11.0.9600.18538

10,752

14-Nov-2016

23:38

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Diagnosticstap.dll.mui

11.0.9600.18538

10,752

14-Nov-2016

23:39

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Diagnosticstap.dll.mui

11.0.9600.18538

10,752

14-Nov-2016

23:39

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Diagnosticstap.dll.mui

11.0.9600.18538

10,752

14-Nov-2016

23:40

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Diagnosticstap.dll.mui

11.0.9600.18538

10,752

14-Nov-2016

23:41

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Diagnosticstap.dll.mui

11.0.9600.18538

10,752

14-Nov-2016

23:42

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Diagnosticstap.dll.mui

11.0.9600.18538

10,752

14-Nov-2016

23:42

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Diagnosticstap.dll.mui

11.0.9600.18538

10,752

14-Nov-2016

23:43

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Diagnosticstap.dll.mui

11.0.9600.18538

10,752

14-Nov-2016

23:44

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Diagnosticstap.dll.mui

11.0.9600.18538

10,752

14-Nov-2016

23:44

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Diagnosticstap.dll.mui

11.0.9600.18538

10,752

14-Nov-2016

23:45

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Diagnosticstap.dll.mui

11.0.9600.18538

10,752

14-Nov-2016

23:46

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Diagnosticstap.dll.mui

11.0.9600.18538

10,752

14-Nov-2016

23:46

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Diagnosticstap.dll.mui

11.0.9600.18538

10,752

14-Nov-2016

23:47

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Diagnosticstap.dll.mui

11.0.9600.18538

10,752

14-Nov-2016

23:48

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Diagnosticstap.dll.mui

11.0.9600.18538

10,752

14-Nov-2016

23:48

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Diagnosticstap.dll.mui

11.0.9600.18538

10,752

14-Nov-2016

23:49

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Diagnosticstap.dll.mui

11.0.9600.18538

10,752

14-Nov-2016

23:50

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Diagnosticstap.dll.mui

11.0.9600.18538

10,752

14-Nov-2016

23:50

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Diagnosticstap.dll.mui

11.0.9600.18538

10,752

14-Nov-2016

23:51

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Diagnosticstap.dll.mui

11.0.9600.18538

10,752

14-Nov-2016

23:52

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.18538

307,200

14-Nov-2016

23:28

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.18538

293,888

14-Nov-2016

23:29

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.18538

289,792

14-Nov-2016

23:30

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.18538

289,280

14-Nov-2016

23:30

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.18538

298,496

14-Nov-2016

23:31

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.18538

302,592

14-Nov-2016

23:32

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.18538

281,600

15-Nov-2016

00:29

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.18538

296,960

14-Nov-2016

23:33

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.18538

283,136

14-Nov-2016

23:33

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.18538

291,328

14-Nov-2016

23:34

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.18538

299,008

14-Nov-2016

23:35

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.18538

275,456

14-Nov-2016

23:35

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.18538

290,816

14-Nov-2016

23:36

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.18538

292,864

14-Nov-2016

23:37

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.18538

296,448

14-Nov-2016

23:37

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.18538

258,048

14-Nov-2016

23:38

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.18538

256,512

14-Nov-2016

23:39

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.18538

288,768

14-Nov-2016

23:40

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.18538

288,256

14-Nov-2016

23:41

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.18538

284,672

14-Nov-2016

23:41

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.18538

294,912

14-Nov-2016

23:42

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.18538

296,960

14-Nov-2016

23:43

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.18538

292,352

14-Nov-2016

23:43

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.18538

295,424

14-Nov-2016

23:44

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.18538

293,888

14-Nov-2016

23:45

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.18538

293,888

14-Nov-2016

23:45

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.18538

292,864

14-Nov-2016

23:46

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.18538

290,816

14-Nov-2016

23:46

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.18538

288,768

14-Nov-2016

23:47

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.18538

286,208

14-Nov-2016

23:48

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.18538

281,088

14-Nov-2016

23:48

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.18538

286,208

14-Nov-2016

23:49

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.18538

292,352

14-Nov-2016

23:50

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.18538

241,664

14-Nov-2016

23:51

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.18538

242,688

14-Nov-2016

23:51

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.18538

242,688

14-Nov-2016

23:52

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

F12resources.dll.mui

11.0.9600.18538

61,440

14-Nov-2016

23:28

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

F12resources.dll.mui

11.0.9600.18538

73,728

14-Nov-2016

23:29

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

F12resources.dll.mui

11.0.9600.18538

67,584

14-Nov-2016

23:30

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

F12resources.dll.mui

11.0.9600.18538

67,584

14-Nov-2016

23:31

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

F12resources.dll.mui

11.0.9600.18538

74,240

14-Nov-2016

23:31

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

F12resources.dll.mui

11.0.9600.18538

78,848

14-Nov-2016

23:32

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

F12resources.dll.mui

11.0.9600.18538

61,440

15-Nov-2016

00:29

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

F12resources.dll.mui

11.0.9600.18538

74,752

14-Nov-2016

23:33

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

F12resources.dll.mui

11.0.9600.18538

62,464

14-Nov-2016

23:33

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

F12resources.dll.mui

11.0.9600.18538

68,096

14-Nov-2016

23:34

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

F12resources.dll.mui

11.0.9600.18538

75,264

14-Nov-2016

23:35

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

F12resources.dll.mui

11.0.9600.18538

61,440

14-Nov-2016

23:36

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

F12resources.dll.mui

11.0.9600.18538

68,608

14-Nov-2016

23:36

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

F12resources.dll.mui

11.0.9600.18538

71,680

14-Nov-2016

23:37

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

F12resources.dll.mui

11.0.9600.18538

73,216

14-Nov-2016

23:38

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

F12resources.dll.mui

11.0.9600.18538

41,472

14-Nov-2016

23:38

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

F12resources.dll.mui

11.0.9600.18538

37,888

14-Nov-2016

23:39

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

F12resources.dll.mui

11.0.9600.18538

68,608

14-Nov-2016

23:40

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

F12resources.dll.mui

11.0.9600.18538

67,584

14-Nov-2016

23:40

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

F12resources.dll.mui

11.0.9600.18538

65,536

14-Nov-2016

23:41

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

F12resources.dll.mui

11.0.9600.18538

74,240

14-Nov-2016

23:42

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

F12resources.dll.mui

11.0.9600.18538

70,656

14-Nov-2016

23:42

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

F12resources.dll.mui

11.0.9600.18538

71,168

14-Nov-2016

23:43

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

F12resources.dll.mui

11.0.9600.18538

71,680

14-Nov-2016

23:44

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

F12resources.dll.mui

11.0.9600.18538

71,168

14-Nov-2016

23:45

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

F12resources.dll.mui

11.0.9600.18538

69,632

14-Nov-2016

23:45

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

F12resources.dll.mui

11.0.9600.18538

68,096

14-Nov-2016

23:46

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

F12resources.dll.mui

11.0.9600.18538

68,608

14-Nov-2016

23:46

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

F12resources.dll.mui

11.0.9600.18538

68,096

14-Nov-2016

23:47

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

F12resources.dll.mui

11.0.9600.18538

65,536

14-Nov-2016

23:48

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

F12resources.dll.mui

11.0.9600.18538

59,904

14-Nov-2016

23:48

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

F12resources.dll.mui

11.0.9600.18538

65,536

14-Nov-2016

23:49

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

F12resources.dll.mui

11.0.9600.18538

69,120

14-Nov-2016

23:50

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

F12resources.dll.mui

11.0.9600.18538

29,696

14-Nov-2016

23:51

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

F12resources.dll.mui

11.0.9600.18538

30,720

14-Nov-2016

23:51

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

F12resources.dll.mui

11.0.9600.18538

30,720

14-Nov-2016

23:52

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Javascriptcollectionagent.dll

11.0.9600.18538

77,824

12-Nov-2016

18:41

x64

Không có

Không áp dụng

Diagnosticshub.scriptedsandboxplugin.dll

11.0.9600.18538

276,480

12-Nov-2016

18:44

x64

Không có

Không áp dụng

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18538

46,080

14-Nov-2016

23:28

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18538

50,176

14-Nov-2016

23:29

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18538

48.640

14-Nov-2016

23:30

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18538

49,664

14-Nov-2016

23:30

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18538

51,712

14-Nov-2016

23:31

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18538

54,272

14-Nov-2016

23:32

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18538

48,128

15-Nov-2016

00:29

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18538

50,176

14-Nov-2016

23:33

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18538

47,616

14-Nov-2016

23:33

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18538

49,152

14-Nov-2016

23:34

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18538

50,688

14-Nov-2016

23:35

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18538

45,056

14-Nov-2016

23:36

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18538

49,152

14-Nov-2016

23:36

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18538

49,152

14-Nov-2016

23:37

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18538

49,664

14-Nov-2016

23:38

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18538

39,936

14-Nov-2016

23:38

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18538

39,424

14-Nov-2016

23:39

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18538

47,616

14-Nov-2016

23:39

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18538

47,616

14-Nov-2016

23:41

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18538

48.640

14-Nov-2016

23:41

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18538

51.200

14-Nov-2016

23:42

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18538

50,688

14-Nov-2016

23:42

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18538

49,152

14-Nov-2016

23:43

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18538

50,176

14-Nov-2016

23:44

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18538

49,152

14-Nov-2016

23:44

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18538

48.640

14-Nov-2016

23:45

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18538

49,664

14-Nov-2016

23:46

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18538

48.640

14-Nov-2016

23:46

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18538

49,664

14-Nov-2016

23:47

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18538

48.640

14-Nov-2016

23:48

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18538

48,128

14-Nov-2016

23:49

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18538

49,152

14-Nov-2016

23:49

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18538

48,128

14-Nov-2016

23:50

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18538

35,328

14-Nov-2016

23:50

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18538

35,328

14-Nov-2016

23:51

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18538

35,328

14-Nov-2016

23:52

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Occache.dll.mui

11.0.9600.18538

9,728

14-Nov-2016

23:29

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Occache.dll.mui

11.0.9600.18538

10,752

14-Nov-2016

23:29

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Occache.dll.mui

11.0.9600.18538

10.240 người

14-Nov-2016

23:30

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Occache.dll.mui

11.0.9600.18538

9,728

14-Nov-2016

23:30

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Occache.dll.mui

11.0.9600.18538

10,752

14-Nov-2016

23:31

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Occache.dll.mui

11.0.9600.18538

11,264

14-Nov-2016

23:32

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Occache.dll.mui

11.0.9600.18538

9,728

15-Nov-2016

00:29

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Occache.dll.mui

11.0.9600.18538

10,752

14-Nov-2016

23:33

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Occache.dll.mui

11.0.9600.18538

10.240 người

14-Nov-2016

23:34

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Occache.dll.mui

11.0.9600.18538

10.240 người

14-Nov-2016

23:34

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Occache.dll.mui

11.0.9600.18538

10,752

14-Nov-2016

23:35

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Occache.dll.mui

11.0.9600.18538

9,216

14-Nov-2016

23:35

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Occache.dll.mui

11.0.9600.18538

10.240 người

14-Nov-2016

23:36

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Occache.dll.mui

11.0.9600.18538

10.240 người

14-Nov-2016

23:37

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Occache.dll.mui

11.0.9600.18538

10,752

14-Nov-2016

23:38

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Occache.dll.mui

11.0.9600.18538

7,680

14-Nov-2016

23:38

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Occache.dll.mui

11.0.9600.18538

7,680

14-Nov-2016

23:39

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Occache.dll.mui

11.0.9600.18538

10.240 người

14-Nov-2016

23:40

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Occache.dll.mui

11.0.9600.18538

10.240 người

14-Nov-2016

23:40

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Occache.dll.mui

11.0.9600.18538

9,728

14-Nov-2016

23:41

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Occache.dll.mui

11.0.9600.18538

10.240 người

14-Nov-2016

23:42

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Occache.dll.mui

11.0.9600.18538

10.240 người

14-Nov-2016

23:43

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Occache.dll.mui

11.0.9600.18538

10,752

14-Nov-2016

23:43

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Occache.dll.mui

11.0.9600.18538

10,752

14-Nov-2016

23:44

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Occache.dll.mui

11.0.9600.18538

10.240 người

14-Nov-2016

23:44

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Occache.dll.mui

11.0.9600.18538

9,728

14-Nov-2016

23:45

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Occache.dll.mui

11.0.9600.18538

10.240 người

14-Nov-2016

23:46

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Occache.dll.mui

11.0.9600.18538

10.240 người

14-Nov-2016

23:46

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Occache.dll.mui

11.0.9600.18538

10.240 người

14-Nov-2016

23:47

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Occache.dll.mui

11.0.9600.18538

9,728

14-Nov-2016

23:48

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Occache.dll.mui

11.0.9600.18538

9,728

14-Nov-2016

23:48

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Occache.dll.mui

11.0.9600.18538

10.240 người

14-Nov-2016

23:49

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Occache.dll.mui

11.0.9600.18538

10.240 người

14-Nov-2016

23:50

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Occache.dll.mui

11.0.9600.18538

6,656

14-Nov-2016

23:51

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Occache.dll.mui

11.0.9600.18538

6,656

14-Nov-2016

23:52

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Occache.dll.mui

11.0.9600.18538

6,656

14-Nov-2016

23:53

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Jsproxy.dll

11.0.9600.18538

54,784

12-Nov-2016

19:15

x64

Không có

Không áp dụng

Wininet.dll

11.0.9600.18538

2,920,960

12-Nov-2016

17:35

x64

Không có

Không áp dụng

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18538

114,176

14-Nov-2016

23:28

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18538

130,048

14-Nov-2016

23:29

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18538

124,928

14-Nov-2016

23:30

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18538

122,880

14-Nov-2016

23:30

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18538

130,048

14-Nov-2016

23:31

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18538

138,240

14-Nov-2016

23:32

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18538

114,176

15-Nov-2016

00:29

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18538

131,584

14-Nov-2016

23:33

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18538

117,248

14-Nov-2016

23:34

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18538

121,856

14-Nov-2016

23:34

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18538

134,144

14-Nov-2016

23:35

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18538

107,008

14-Nov-2016

23:36

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18538

123,392

14-Nov-2016

23:36

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18538

127,488

14-Nov-2016

23:37

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18538

128,000

14-Nov-2016

23:37

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18538

88,064

14-Nov-2016

23:38

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18538

82,944

14-Nov-2016

23:39

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18538

125,440

14-Nov-2016

23:40

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18538

123,392

14-Nov-2016

23:40

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18538

120,320

14-Nov-2016

23:41

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18538

130,560

14-Nov-2016

23:42

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18538

129,024

14-Nov-2016

23:42

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18538

125,952

14-Nov-2016

23:43

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18538

128,512

14-Nov-2016

23:44

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18538

128,000

14-Nov-2016

23:44

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18538

123,904

14-Nov-2016

23:45

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18538

129,024

14-Nov-2016

23:46

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18538

123,904

14-Nov-2016

23:46

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18538

124,416

14-Nov-2016

23:47

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18538

121,344

14-Nov-2016

23:48

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18538

115,712

14-Nov-2016

23:49

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18538

123,904

14-Nov-2016

23:49

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18538

125,440

14-Nov-2016

23:50

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18538

72,704

14-Nov-2016

23:51

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18538

73,728

14-Nov-2016

23:51

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18538

73,216

14-Nov-2016

23:52

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Iedkcs32.dll

18.0.9600.18538

394,448

14-Nov-2016

23:27

x64

Không có

Không áp dụng

Install.ins

Không áp dụng

464

12-Nov-2016

15:06

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieapfltr.dat

10.0.9301.0

616,104

20-Apr-2016

22:03

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieapfltr.dll

11.0.9600.18538

800,768

12-Nov-2016

17:11

x64

Không có

Không áp dụng

Diagnosticshub.datawarehouse.dll

11.0.9600.18538

666,624

12-Nov-2016

19:33

x64

Không có

Không áp dụng

Iedvtool.dll

11.0.9600.18538

950,784

12-Nov-2016

19:12

x64

Không có

Không áp dụng

Diagnosticshub_is.dll

11.0.9600.18538

49,664

12-Nov-2016

19:37

x64

Không có

Không áp dụng

Dxtmsft.dll

11.0.9600.18538

489,984

12-Nov-2016

18:52

x64

Không có

Không áp dụng

Dxtrans.dll

11.0.9600.18538

315,392

12-Nov-2016

18:31

x64

Không có

Không áp dụng

Microsoft-windows-ie-f12-provider.ptxml

Không áp dụng

11,892

12-Nov-2016

15:02

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

F12.dll.mui

11.0.9600.18538

4.096

14-Nov-2016

23:28

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

F12.dll.mui

11.0.9600.18538

4.096

14-Nov-2016

23:29

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

F12.dll.mui

11.0.9600.18538

4.096

14-Nov-2016

23:30

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

F12.dll.mui

11.0.9600.18538

4.096

14-Nov-2016

23:30

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

F12.dll.mui

11.0.9600.18538

4.096

14-Nov-2016

23:31

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

F12.dll.mui

11.0.9600.18538

4.096

14-Nov-2016

23:32

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

F12.dll.mui

11.0.9600.18538

4.096

15-Nov-2016

00:29

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

F12.dll.mui

11.0.9600.18538

4.096

14-Nov-2016

23:33

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

F12.dll.mui

11.0.9600.18538

4.096

14-Nov-2016

23:33

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

F12.dll.mui

11.0.9600.18538

4.096

14-Nov-2016

23:34

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

F12.dll.mui

11.0.9600.18538

4.096

14-Nov-2016

23:35

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

F12.dll.mui

11.0.9600.18538

4.096

14-Nov-2016

23:35

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

F12.dll.mui

11.0.9600.18538

4.096

14-Nov-2016

23:36

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

F12.dll.mui

11.0.9600.18538

4.096

14-Nov-2016

23:37

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

F12.dll.mui

11.0.9600.18538

4.096

14-Nov-2016

23:37

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

F12.dll.mui

11.0.9600.18538

3.584 người

14-Nov-2016

23:38

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

F12.dll.mui

11.0.9600.18538

3.584 người

14-Nov-2016

23:39

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

F12.dll.mui

11.0.9600.18538

4.096

14-Nov-2016

23:40

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

F12.dll.mui

11.0.9600.18538

4.096

14-Nov-2016

23:40

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

F12.dll.mui

11.0.9600.18538

4.096

14-Nov-2016

23:41

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

F12.dll.mui

11.0.9600.18538

4.096

14-Nov-2016

23:42

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

F12.dll.mui

11.0.9600.18538

4.096

14-Nov-2016

23:42

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

F12.dll.mui

11.0.9600.18538

4.096

14-Nov-2016

23:43

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

F12.dll.mui

11.0.9600.18538

4.096

14-Nov-2016

23:44

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

F12.dll.mui

11.0.9600.18538

4.096

14-Nov-2016

23:44

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

F12.dll.mui

11.0.9600.18538

4.096

14-Nov-2016

23:45

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

F12.dll.mui

11.0.9600.18538

4.096

14-Nov-2016

23:46

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

F12.dll.mui

11.0.9600.18538

4.096

14-Nov-2016

23:46

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

F12.dll.mui

11.0.9600.18538

4.096

14-Nov-2016

23:47

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

F12.dll.mui

11.0.9600.18538

4.096

14-Nov-2016

23:48

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

F12.dll.mui

11.0.9600.18538

4.096

14-Nov-2016

23:48

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

F12.dll.mui

11.0.9600.18538

4.096

14-Nov-2016

23:49

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

F12.dll.mui

11.0.9600.18538

4.096

14-Nov-2016

23:50

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

F12.dll.mui

11.0.9600.18538

3.584 người

14-Nov-2016

23:50

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

F12.dll.mui

11.0.9600.18538

3.584 người

14-Nov-2016

23:51

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

F12.dll.mui

11.0.9600.18538

3.584 người

14-Nov-2016

23:52

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Diagnosticstap.dll

11.0.9600.18538

244,224

12-Nov-2016

18:49

x64

Không có

Không áp dụng

F12resources.dll

11.0.9600.18538

10,949,120

12-Nov-2016

19:41

x64

Không có

Không áp dụng

F12tools.dll.mui

11.0.9600.18538

2.048 người

14-Nov-2016

23:28

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

F12tools.dll.mui

11.0.9600.18538

2.048 người

14-Nov-2016

23:29

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

F12tools.dll.mui

11.0.9600.18538

2.048 người

14-Nov-2016

23:30

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

F12tools.dll.mui

11.0.9600.18538

2.048 người

14-Nov-2016

23:30

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

F12tools.dll.mui

11.0.9600.18538

2.048 người

14-Nov-2016

23:31

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

F12tools.dll.mui

11.0.9600.18538

2.048 người

14-Nov-2016

23:32

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

F12tools.dll.mui

11.0.9600.18538

2.048 người

15-Nov-2016

00:29

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

F12tools.dll.mui

11.0.9600.18538

2.048 người

14-Nov-2016

23:33

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

F12tools.dll.mui

11.0.9600.18538

2.048 người

14-Nov-2016

23:33

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

F12tools.dll.mui

11.0.9600.18538

2.048 người

14-Nov-2016

23:34

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

F12tools.dll.mui

11.0.9600.18538

2.048 người

14-Nov-2016

23:35

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

F12tools.dll.mui

11.0.9600.18538

2.048 người

14-Nov-2016

23:35

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

F12tools.dll.mui

11.0.9600.18538

2.048 người

14-Nov-2016

23:36

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

F12tools.dll.mui

11.0.9600.18538

2.048 người

14-Nov-2016

23:37

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

F12tools.dll.mui

11.0.9600.18538

2.048 người

14-Nov-2016

23:37

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

F12tools.dll.mui

11.0.9600.18538

2.048 người

14-Nov-2016

23:38

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

F12tools.dll.mui

11.0.9600.18538

2.048 người

14-Nov-2016

23:39

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

F12tools.dll.mui

11.0.9600.18538

2.048 người

14-Nov-2016

23:39

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

F12tools.dll.mui

11.0.9600.18538

2.048 người

14-Nov-2016

23:40

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

F12tools.dll.mui

11.0.9600.18538

2.048 người

14-Nov-2016

23:41

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

F12tools.dll.mui

11.0.9600.18538

2.048 người

14-Nov-2016

23:42

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

F12tools.dll.mui

11.0.9600.18538

2.048 người

14-Nov-2016

23:42

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

F12tools.dll.mui

11.0.9600.18538

2.048 người

14-Nov-2016

23:43

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

F12tools.dll.mui

11.0.9600.18538

2.048 người

14-Nov-2016

23:44

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

F12tools.dll.mui

11.0.9600.18538

2.048 người

14-Nov-2016

23:44

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

F12tools.dll.mui

11.0.9600.18538

2.048 người

14-Nov-2016

23:45

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

F12tools.dll.mui

11.0.9600.18538

2.048 người

14-Nov-2016

23:46

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

F12tools.dll.mui

11.0.9600.18538

2.048 người

14-Nov-2016

23:46

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

F12tools.dll.mui

11.0.9600.18538

2.048 người

14-Nov-2016

23:47

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

F12tools.dll.mui

11.0.9600.18538

2.048 người

14-Nov-2016

23:48

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

F12tools.dll.mui

11.0.9600.18538

2.048 người

14-Nov-2016

23:48

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

F12tools.dll.mui

11.0.9600.18538

2.048 người

14-Nov-2016

23:49

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

F12tools.dll.mui

11.0.9600.18538

2.048 người

14-Nov-2016

23:50

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

F12tools.dll.mui

11.0.9600.18538

2.048 người

14-Nov-2016

23:51

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

F12tools.dll.mui

11.0.9600.18538

2.048 người

14-Nov-2016

23:51

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

F12tools.dll.mui

11.0.9600.18538

2.048 người

14-Nov-2016

23:52

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

F12tools.dll

11.0.9600.18538

372,224

12-Nov-2016

18:47

x64

Không có

Không áp dụng

F12.dll

11.0.9600.18538

1,421,312

12-Nov-2016

18:25

x64

Không có

Không áp dụng

Msfeeds.dll

11.0.9600.18538

806,912

12-Nov-2016

18:10

x64

Không có

Không áp dụng

Msfeeds.mof

Không áp dụng

1,518

12-Nov-2016

15:10

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Html.iec

2019.0.0.18538

417,792

12-Nov-2016

19:26

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Mshtmled.dll

11.0.9600.18538

92,160

12-Nov-2016

18:34

x64

Không có

Không áp dụng

Mshtmlmedia.dll

11.0.9600.18538

1,359,360

12-Nov-2016

18:08

x64

Không có

Không áp dụng

Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Không áp dụng

3.228 người

12-Nov-2016

15:02

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Mshtml.dll

11.0.9600.18538

25,759,744

12-Nov-2016

19:08

x64

Không có

Không áp dụng

Mshtml.tlb

11.0.9600.18538

2,724,864

12-Nov-2016

19:48

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieetwcollector.exe

11.0.9600.18538

114,688

12-Nov-2016

19:08

x64

Không có

Không áp dụng

Ieetwcollectorres.dll

11.0.9600.18538

4.096

12-Nov-2016

19:48

x64

Không có

Không áp dụng

Ieetwproxystub.dll

11.0.9600.18538

48.640

12-Nov-2016

19:26

x64

Không có

Không áp dụng

Ielowutil.exe

11.0.9600.18538

222,720

12-Nov-2016

19:13

x64

Không có

Không áp dụng

Ieproxy.dll

11.0.9600.18538

744,960

12-Nov-2016

17:04

x64

Không có

Không áp dụng

Ieshims.dll

11.0.9600.18538

382,976

12-Nov-2016

17:19

x64

Không có

Không áp dụng

Bing.ico

Không áp dụng

5,430

21-Apr-2016

00:10

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieunatt.exe

11.0.9600.18538

144,384

12-Nov-2016

19:08

x64

Không có

Không áp dụng

Microsoft-windows-ie-internetexplorer-ppdlic.xrm-ms

Không áp dụng

2.956 người

15-Nov-2016

00:28

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Windows nguồn cấp dữ liệu discovered.wav

Không áp dụng

19,884

21-Apr-2016

03:02

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Cửa sổ thông tin bar.wav

Không áp dụng

23,308

21-Apr-2016

03:02

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Windows hướng start.wav

Không áp dụng

11,340

21-Apr-2016

03:02

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Cửa sổ bật lên blocked.wav

Không áp dụng

85,548

21-Apr-2016

03:02

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Jsprofilerui.dll

11.0.9600.18538

628,736

12-Nov-2016

18:36

x64

SPR

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-IE-JSP

Memoryanalyzer.dll

11.0.9600.18538

1,862,144

12-Nov-2016

19:05

x64

Không có

Không áp dụng

Mshtmldac.dll

11.0.9600.18538

88,064

12-Nov-2016

19:25

x64

Không có

Không áp dụng

Networkinspection.dll

11.0.9600.18538

1,217,024

12-Nov-2016

18:26

x64

SPE

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-IE-NETWORKINSP

Desktop.ini

Không áp dụng

65

20-Apr-2016

22:27

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Occache.dll

11.0.9600.18538

152,064

12-Nov-2016

18:28

x64

Không có

Không áp dụng

Desktop.ini

Không áp dụng

65

20-Apr-2016

22:27

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Webcheck.dll

11.0.9600.18538

262,144

12-Nov-2016

18:14

x64

Không có

Không áp dụng

Icrav03.rat

Không áp dụng

8,798

20-Apr-2016

22:27

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Msrating.dll

11.0.9600.18538

199,680

12-Nov-2016

18:35

x64

Không có

Không áp dụng

Ticrf.rat

Không áp dụng

1,988

20-Apr-2016

22:27

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Iertutil.dll

11.0.9600.18538

2,896,384

12-Nov-2016

19:21

x64

Không có

Không áp dụng

Sqmapi.dll

6.2.9200.16384

293,072

14-Nov-2016

23:27

x64

Không có

Không áp dụng

Ie4uinit.exe

11.0.9600.18538

725,504

12-Nov-2016

18:11

x64

Không có

Không áp dụng

Iernonce.dll

11.0.9600.18538

34,304

12-Nov-2016

19:14

x64

Không có

Không áp dụng

Iesetup.dll

11.0.9600.18538

66,560

12-Nov-2016

19:28

x64

Không có

Không áp dụng

Inseng.dll

11.0.9600.18538

107,520

12-Nov-2016

18:40

x64

Không có

Không áp dụng

Timeline.dll

11.0.9600.18538

219,136

12-Nov-2016

18:39

x64

Không có

Không áp dụng

Timeline.cpu.xml

Không áp dụng

3.197

20-Apr-2016

22:25

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Timeline_is.dll

11.0.9600.18538

171,008

12-Nov-2016

19:15

x64

Không có

Không áp dụng

Vgx.dll

11.0.9600.18538

1,018,368

12-Nov-2016

18:34

x64

Không có

Không áp dụng

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18538

1,638,400

14-Nov-2016

23:29

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieui.dll.mui

11.0.9600.18538

3,072

14-Nov-2016

23:28

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18538

1,692,672

14-Nov-2016

23:29

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieui.dll.mui

11.0.9600.18538

3,072

14-Nov-2016

23:29

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18538

1,647,104

14-Nov-2016

23:30

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieui.dll.mui

11.0.9600.18538

3,072

14-Nov-2016

23:30

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18538

1,635,840

14-Nov-2016

23:31

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieui.dll.mui

11.0.9600.18538

3,072

14-Nov-2016

23:30

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18538

1,885,696

14-Nov-2016

23:32

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieui.dll.mui

11.0.9600.18538

3,072

14-Nov-2016

23:31

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18538

1,961,472

14-Nov-2016

23:32

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieui.dll.mui

11.0.9600.18538

3.584 người

14-Nov-2016

23:32

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18538

1,605,120

15-Nov-2016

00:29

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieui.dll.mui

11.0.9600.18538

3,072

15-Nov-2016

00:29

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18538

1,879,552

14-Nov-2016

23:33

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieui.dll.mui

11.0.9600.18538

3,072

14-Nov-2016

23:33

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18538

1,827,840

14-Nov-2016

23:34

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieui.dll.mui

11.0.9600.18538

3,072

14-Nov-2016

23:33

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18538

1,633,280

14-Nov-2016

23:34

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieui.dll.mui

11.0.9600.18538

3,072

14-Nov-2016

23:34

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18538

1,897,472

14-Nov-2016

23:35

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieui.dll.mui

11.0.9600.18538

3,072

14-Nov-2016

23:35

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18538

1,591,808

14-Nov-2016

23:36

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieui.dll.mui

11.0.9600.18538

3,072

14-Nov-2016

23:35

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18538

1,642,496

14-Nov-2016

23:37

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieui.dll.mui

11.0.9600.18538

3,072

14-Nov-2016

23:36

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18538

1,654,272

14-Nov-2016

23:37

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieui.dll.mui

11.0.9600.18538

3,072

14-Nov-2016

23:37

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18538

1,879,040

14-Nov-2016

23:38

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieui.dll.mui

11.0.9600.18538

3,072

14-Nov-2016

23:37

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18538

1,743,360

14-Nov-2016

23:39

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieui.dll.mui

11.0.9600.18538

3,072

14-Nov-2016

23:38

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18538

1,725,952

14-Nov-2016

23:39

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieui.dll.mui

11.0.9600.18538

3,072

14-Nov-2016

23:39

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18538

1,863,680

14-Nov-2016

23:40

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieui.dll.mui

11.0.9600.18538

3,072

14-Nov-2016

23:39

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18538

1,854,976

14-Nov-2016

23:40

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieui.dll.mui

11.0.9600.18538

3,072

14-Nov-2016

23:40

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18538

1,624,064

14-Nov-2016

23:41

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieui.dll.mui

11.0.9600.18538

3,072

14-Nov-2016

23:41

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18538

1,873,408

14-Nov-2016

23:42

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieui.dll.mui

11.0.9600.18538

3,072

14-Nov-2016

23:42

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18538

1,664,512

14-Nov-2016

23:43

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieui.dll.mui

11.0.9600.18538

3,072

14-Nov-2016

23:42

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18538

1,647,616

14-Nov-2016

23:43

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieui.dll.mui

11.0.9600.18538

3,072

14-Nov-2016

23:43

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18538

1,870,848

14-Nov-2016

23:44

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieui.dll.mui

11.0.9600.18538

3,072

14-Nov-2016

23:44

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18538

1,666,560

14-Nov-2016

23:45

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieui.dll.mui

11.0.9600.18538

3,072

14-Nov-2016

23:44

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18538

1,887,744

14-Nov-2016

23:45

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieui.dll.mui

11.0.9600.18538

3,072

14-Nov-2016

23:45

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18538

1,876,992

14-Nov-2016

23:46

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieui.dll.mui

11.0.9600.18538

3,072

14-Nov-2016

23:46

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18538

1,850,880

14-Nov-2016

23:47

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieui.dll.mui

11.0.9600.18538

3,072

14-Nov-2016

23:46

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18538

1,850,368

14-Nov-2016

23:47

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieui.dll.mui

11.0.9600.18538

3,072

14-Nov-2016

23:47

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18538

1,631,744

14-Nov-2016

23:48

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieui.dll.mui

11.0.9600.18538

3,072

14-Nov-2016

23:48

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18538

1,886,720

14-Nov-2016

23:49

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieui.dll.mui

11.0.9600.18538

3,072

14-Nov-2016

23:49

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18538

1,850,880

14-Nov-2016

23:50

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieui.dll.mui

11.0.9600.18538

3,072

14-Nov-2016

23:49

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18538

1,895,936

14-Nov-2016

23:50

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieui.dll.mui

11.0.9600.18538

3,072

14-Nov-2016

23:50

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18538

1,667,584

14-Nov-2016

23:51

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieui.dll.mui

11.0.9600.18538

3,072

14-Nov-2016

23:51

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18538

1,459,200

14-Nov-2016

23:52

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieui.dll.mui

11.0.9600.18538

3,072

14-Nov-2016

23:51

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.18538

1,459,200

14-Nov-2016

23:53

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieui.dll.mui

11.0.9600.18538

3,072

14-Nov-2016

23:52

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieframe.dll

11.0.9600.18538

15,257,088

12-Nov-2016

17:41

x64

Không có

Không áp dụng

Ieframe.ptxml

Không áp dụng

24,486

12-Nov-2016

15:02

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieui.dll

11.0.9600.18538

615,936

12-Nov-2016

19:09

x64

Không có

Không áp dụng

Ieinstal.exe

11.0.9600.18538

492,032

12-Nov-2016

18:31

x64

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

449,469

14-Nov-2016

23:28

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

449,469

14-Nov-2016

23:29

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

517,168

14-Nov-2016

23:30

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

490,427

14-Nov-2016

23:31

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

542,796

14-Nov-2016

23:31

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

928,714

14-Nov-2016

23:32

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

449,469

15-Nov-2016

00:29

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

534,557

14-Nov-2016

23:33

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

449,469

14-Nov-2016

23:33

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

517,240

14-Nov-2016

23:34

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

566,137

14-Nov-2016

23:35

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

449,469

14-Nov-2016

23:35

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

449,469

14-Nov-2016

23:36

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

561,079

14-Nov-2016

23:37

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

539,043

14-Nov-2016

23:38

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

628,199

14-Nov-2016

23:38

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

516,102

14-Nov-2016

23:39

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

449,469

14-Nov-2016

23:40

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

449,469

14-Nov-2016

23:40

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

479,651

14-Nov-2016

23:41

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

539,297

14-Nov-2016

23:42

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

549,357

14-Nov-2016

23:42

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

525,898

14-Nov-2016

23:43

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

532,493

14-Nov-2016

23:44

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

449,469

14-Nov-2016

23:44

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

790,846

14-Nov-2016

23:45

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

449,469

14-Nov-2016

23:46

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

449,469

14-Nov-2016

23:46

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

449,469

14-Nov-2016

23:47

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

495,193

14-Nov-2016

23:48

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

449,469

14-Nov-2016

23:48

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

512,459

14-Nov-2016

23:49

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

449,469

14-Nov-2016

23:50

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

412,189

14-Nov-2016

23:51

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

428,807

14-Nov-2016

23:51

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

428,807

14-Nov-2016

23:52

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.admx

Không áp dụng

1,670,335

21-Apr-2016

04:08

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Msi.dll

5.0.7601.23593

3,244,032

09-Nov-2016

16:33

x64

Không có

Không áp dụng

Msimsg.dll

5.0.7601.23593

25,088

09-Nov-2016

16:33

x64

Không có

Không áp dụng

Msiexec.exe

5.0.7601.23593

128,512

09-Nov-2016

16:02

x64

Không có

Không áp dụng

Msihnd.dll

5.0.7601.23593

504,320

09-Nov-2016

16:33

x64

Không có

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23601

45,056

21-Nov-2016

18:26

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23601

49,664

21-Nov-2016

21:05

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23601

52,224

21-Nov-2016

21:05

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23601

56,832

21-Nov-2016

18:30

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23601

57,856

21-Nov-2016

18:26

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23601

47,104

21-Nov-2016

18:11

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23601

54,784

21-Nov-2016

18:31

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23601

50,688

21-Nov-2016

21:05

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23601

56,832

21-Nov-2016

18:26

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23601

43,008

21-Nov-2016

21:03

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23601

54,272

21-Nov-2016

21:07

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23601

55,296

21-Nov-2016

21:03

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23601

34,304

21-Nov-2016

18:28

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23601

33,280

21-Nov-2016

18:31

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23601

50,176

21-Nov-2016

21:03

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23601

55,296

21-Nov-2016

21:07

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23601

53,248

21-Nov-2016

21:06

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23601

52,736

21-Nov-2016

18:26

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23601

54,272

21-Nov-2016

21:08

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23601

52,736

21-Nov-2016

18:28

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23601

50,688

21-Nov-2016

21:05

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23601

49,664

21-Nov-2016

21:05

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23601

26,624

21-Nov-2016

18:30

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23601

27,136

21-Nov-2016

18:30

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Cng.sys

6.1.7601.23600

467,392

20-Nov-2016

14:07

x64

Không có

Không áp dụng

Ksecdd.sys

6.1.7601.23601

95,464

21-Nov-2016

18:16

x64

Không có

Không áp dụng

Ksecpkg.sys

6.1.7601.23601

154,856

21-Nov-2016

18:16

x64

Không có

Không áp dụng

Lsasrv.dll

6.1.7601.23601

1,462,272

21-Nov-2016

18:12

x64

Không có

Không áp dụng

Lsasrv.mof

Không áp dụng

13,780

23-Mar-2016

22:40

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Lsass.exe

6.1.7601.23601

30,720

20-Nov-2016

15:57

x64

Không có

Không áp dụng

Secur32.dll

6.1.7601.23601

28,160

21-Nov-2016

18:12

x64

Không có

Không áp dụng

Sspicli.dll

6.1.7601.23601

135,680

21-Nov-2016

18:12

x64

Không có

Không áp dụng

Sspisrv.dll

6.1.7601.23601

28,672

21-Nov-2016

18:12

x64

Không có

Không áp dụng

Appinfo.dll

6.1.7601.23593

70,144

09-Nov-2016

16:33

x64

Không có

Không áp dụng

Consent.exe

6.1.7601.23593

114,408

09-Nov-2016

16:41

x64

Không có

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23601

246,784

21-Nov-2016

18:30

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23601

29,184

21-Nov-2016

18:27

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23601

152,064

21-Nov-2016

18:28

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23601

62,464

21-Nov-2016

18:31

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23601

264,704

21-Nov-2016

21:03

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23601

31,232

21-Nov-2016

21:04

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23601

164,864

21-Nov-2016

21:04

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23601

73,728

21-Nov-2016

21:03

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23601

254,976

21-Nov-2016

21:03

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23601

30,720

21-Nov-2016

21:05

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23601

156,672

21-Nov-2016

21:04

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23601

67,584

21-Nov-2016

21:03

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23601

280,576

21-Nov-2016

18:31

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23601

33,280

21-Nov-2016

18:30

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23601

160,256

21-Nov-2016

18:27

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23601

73,216

21-Nov-2016

18:26

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23601

310,784

21-Nov-2016

18:31

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23601

32,768

21-Nov-2016

18:28

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23601

187,392

21-Nov-2016

18:27

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23601

75,776

21-Nov-2016

18:31

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23601

249,856

21-Nov-2016

18:11

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23601

29,184

21-Nov-2016

18:11

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23601

146,432

21-Nov-2016

18:11

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23601

60,416

21-Nov-2016

18:11

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23601

297,472

21-Nov-2016

18:28

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23601

32,256

21-Nov-2016

18:31

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23601

185,344

21-Nov-2016

18:27

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23601

69,632

21-Nov-2016

18:26

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23601

255,488

21-Nov-2016

21:07

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23601

31,232

21-Nov-2016

21:07

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23601

160,768

21-Nov-2016

21:04

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23601

69,632

21-Nov-2016

21:07

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23601

313,856

21-Nov-2016

18:28

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23601

32,768

21-Nov-2016

18:28

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23601

183,296

21-Nov-2016

18:28

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23601

69,120

21-Nov-2016

18:26

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23601

217,600

21-Nov-2016

21:05

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23601

29,184

21-Nov-2016

21:09

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23601

136,192

21-Nov-2016

21:08

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23601

62,976

21-Nov-2016

21:04

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23601

282,112

21-Nov-2016

21:08

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23601

31,744

21-Nov-2016

21:04

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23601

171,008

21-Nov-2016

21:05

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23601

78,336

21-Nov-2016

21:06

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23601

283,136

21-Nov-2016

21:08

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23601

33,280

21-Nov-2016

21:07

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23601

168,448

21-Nov-2016

21:08

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23601

72,192

21-Nov-2016

21:04

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23601

177,664

21-Nov-2016

18:29

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23601

22,528

21-Nov-2016

18:27

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23601

110,592

21-Nov-2016

18:29

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23601

43,520

21-Nov-2016

18:31

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23601

159,744

21-Nov-2016

18:31

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23601

22,016

21-Nov-2016

18:30

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23601

101,376

21-Nov-2016

18:30

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23601

43,008

21-Nov-2016

18:29

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23601

258,048

21-Nov-2016

21:07

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23601

30,208

21-Nov-2016

21:08

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23601

153.600

21-Nov-2016

21:07

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23601

66,560

21-Nov-2016

21:04

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23601

270,336

21-Nov-2016

21:08

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23601

32,256

21-Nov-2016

21:04

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23601

165,888

21-Nov-2016

21:09

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23601

72,192

21-Nov-2016

21:06

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23601

292,352

21-Nov-2016

21:08

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23601

31,744

21-Nov-2016

21:08

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23601

180,224

21-Nov-2016

21:09

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23601

73,728

21-Nov-2016

21:07

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23601

296,448

21-Nov-2016

18:26

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23601

31,232

21-Nov-2016

18:32

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23601

181,248

21-Nov-2016

18:27

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23601

70,144

21-Nov-2016

18:31

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23601

290,304

21-Nov-2016

21:03

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23601

33,792

21-Nov-2016

21:05

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23601

181,248

21-Nov-2016

21:09

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23601

69,120

21-Nov-2016

21:08

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23601

285,184

21-Nov-2016

18:26

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23601

30,720

21-Nov-2016

18:31

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23601

163,328

21-Nov-2016

18:29

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23601

76,800

21-Nov-2016

18:30

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23601

257,024

21-Nov-2016

21:05

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23601

30,208

21-Nov-2016

21:07

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23601

161.280

21-Nov-2016

21:04

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23601

66,560

21-Nov-2016

21:06

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23601

257,536

21-Nov-2016

21:03

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23601

29,696

21-Nov-2016

21:04

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23601

159,744

21-Nov-2016

21:04

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23601

61,952

21-Nov-2016

21:04

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23601

135,168

21-Nov-2016

18:30

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23601

19,968

21-Nov-2016

18:30

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23601

87,040

21-Nov-2016

18:29

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23601

33,280

21-Nov-2016

18:27

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23601

139,264

21-Nov-2016

18:28

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23601

18,944

21-Nov-2016

18:31

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23601

89,600

21-Nov-2016

18:31

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23601

36,864

21-Nov-2016

18:26

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Adtschema.dll

6.1.7601.23601

690,688

21-Nov-2016

18:12

x64

Không có

Không áp dụng

Auditpol.exe

6.1.7601.23601

64,000

20-Nov-2016

16:04

x64

Không có

Không áp dụng

Msaudite.dll

6.1.7601.23601

146,432

21-Nov-2016

18:12

x64

Không có

Không áp dụng

Msobjs.dll

6.1.7601.23601

60,416

21-Nov-2016

18:12

x64

Không có

Không áp dụng

Ncrypt.dll

6.1.7601.23601

312,320

21-Nov-2016

18:12

x64

Không có

Không áp dụng

Ocspisapi.dll

6.1.7601.23601

355,840

21-Nov-2016

18:12

x64

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspisapictrs.h

Không áp dụng

1.421 người

23-Mar-2016

22:41

Không áp dụng

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspisapictrs.ini

Không áp dụng

2,636

23-Mar-2016

22:41

Không áp dụng

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.23601

10.240 người

21-Nov-2016

21:06

Không áp dụng

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

2,960

21-Nov-2016

21:05

Không áp dụng

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.23601

10,752

21-Nov-2016

18:30

Không áp dụng

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

3.134 người

21-Nov-2016

18:28

Không áp dụng

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.23601

9,728

21-Nov-2016

18:11

Không áp dụng

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

2,918

21-Nov-2016

18:11

Không áp dụng

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.23601

11,264

21-Nov-2016

18:29

Không áp dụng

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

3,210

21-Nov-2016

18:30

Không áp dụng

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.23601

11,776

21-Nov-2016

18:27

Không áp dụng

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

3.098

21-Nov-2016

18:27

Không áp dụng

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.23601

11,264

21-Nov-2016

21:09

Không áp dụng

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

3,028

21-Nov-2016

21:03

Không áp dụng

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.23601

10,752

21-Nov-2016

21:09

Không áp dụng

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

3,140

21-Nov-2016

21:08

Không áp dụng

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.23601

6,656

21-Nov-2016

18:32

Không áp dụng

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

2.642 người

21-Nov-2016

18:28

Không áp dụng

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.23601

6,144

21-Nov-2016

18:29

Không áp dụng

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

2,576

21-Nov-2016

18:29

Không áp dụng

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.23601

10,752

21-Nov-2016

21:06

Không áp dụng

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

3.026 người

21-Nov-2016

21:08

Không áp dụng

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.23601

12,288

21-Nov-2016

21:04

Không áp dụng

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

3,028

21-Nov-2016

21:05

Không áp dụng

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.23601

10,752

21-Nov-2016

18:27

Không áp dụng

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

3,188

21-Nov-2016

18:31

Không áp dụng

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.23601

11,264

21-Nov-2016

21:06

Không áp dụng

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

3,130

21-Nov-2016

21:06

Không áp dụng

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.23601

10.240 người

21-Nov-2016

18:29

Không áp dụng

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

3.064 người

21-Nov-2016

18:30

Không áp dụng

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.23601

9,728

21-Nov-2016

21:08

Không áp dụng

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

3,092

21-Nov-2016

21:05

Không áp dụng

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.23601

9,728

21-Nov-2016

21:04

Không áp dụng

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

2.828 người

21-Nov-2016

21:05

Không áp dụng

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.23601

5.120

21-Nov-2016

18:31

Không áp dụng

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

2,158

21-Nov-2016

18:28

Không áp dụng

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.23601

5.120

21-Nov-2016

18:28

Không áp dụng

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

2.460 người

21-Nov-2016

18:31

Không áp dụng

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvc.exe

6.1.7601.23601

275,968

20-Nov-2016

16:04

x64

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.h

Không áp dụng

1,569

23-Mar-2016

22:41

Không áp dụng

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

2,918

23-Mar-2016

22:41

Không áp dụng

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Rpchttp.dll

6.1.7601.23601

190,464

21-Nov-2016

18:12

x64

Không có

Không áp dụng

Rpcrt4.dll

6.1.7601.23601

1,212,928

21-Nov-2016

18:12

x64

Không có

Không áp dụng

Msspellcheckingfacility.exe

6.3.9600.18538

968,704

12-Nov-2016

18:56

x64

Không có

Không áp dụng

Jscript9.dll.mui

11.0.9600.18538

29,184

14-Nov-2016

23:28

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Jscript9.dll.mui

11.0.9600.18538

29,696

14-Nov-2016

23:29

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Jscript9.dll.mui

11.0.9600.18538

32,768

14-Nov-2016

23:30

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Jscript9.dll.mui

11.0.9600.18538

33,280

14-Nov-2016

23:30

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Jscript9.dll.mui

11.0.9600.18538

35,328

14-Nov-2016

23:31

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Jscript9.dll.mui

11.0.9600.18538

37,888

14-Nov-2016

23:32

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Jscript9.dll.mui

11.0.9600.18538

29,696

15-Nov-2016

00:29

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Jscript9.dll.mui

11.0.9600.18538

34,304

14-Nov-2016

23:33

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Jscript9.dll.mui

11.0.9600.18538

29,696

14-Nov-2016

23:33

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Jscript9.dll.mui

11.0.9600.18538

33,280

14-Nov-2016

23:34

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Jscript9.dll.mui

11.0.9600.18538

33,792

14-Nov-2016

23:35

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Jscript9.dll.mui

11.0.9600.18538

27,648

14-Nov-2016

23:35

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Jscript9.dll.mui

11.0.9600.18538

29,696

14-Nov-2016

23:36

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Jscript9.dll.mui

11.0.9600.18538

34,304

14-Nov-2016

23:37

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Jscript9.dll.mui

11.0.9600.18538

33,792

14-Nov-2016

23:38

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Jscript9.dll.mui

11.0.9600.18538

23,040

14-Nov-2016

23:38

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Jscript9.dll.mui

11.0.9600.18538

22,016

14-Nov-2016

23:39

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Jscript9.dll.mui

11.0.9600.18538

29,696

14-Nov-2016

23:39

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Jscript9.dll.mui

11.0.9600.18538

29,696

14-Nov-2016

23:40

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Jscript9.dll.mui

11.0.9600.18538

31,232

14-Nov-2016

23:41

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Jscript9.dll.mui

11.0.9600.18538

34,304

14-Nov-2016

23:42

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Jscript9.dll.mui

11.0.9600.18538

35,840

14-Nov-2016

23:42

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Jscript9.dll.mui

11.0.9600.18538

32,768

14-Nov-2016

23:43

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Jscript9.dll.mui

11.0.9600.18538

33,280

14-Nov-2016

23:44

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Jscript9.dll.mui

11.0.9600.18538

29,696

14-Nov-2016

23:44

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Jscript9.dll.mui

11.0.9600.18538

34,816

14-Nov-2016

23:45

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Jscript9.dll.mui

11.0.9600.18538

33,280

14-Nov-2016

23:46

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Jscript9.dll.mui

11.0.9600.18538

32,256

14-Nov-2016

23:46

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Jscript9.dll.mui

11.0.9600.18538

29,696

14-Nov-2016

23:47

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Jscript9.dll.mui

11.0.9600.18538

32,768

14-Nov-2016

23:48

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Jscript9.dll.mui

11.0.9600.18538

29,696

14-Nov-2016

23:48

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Jscript9.dll.mui

11.0.9600.18538

30,720

14-Nov-2016

23:49

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Jscript9.dll.mui

11.0.9600.18538

29,696

14-Nov-2016

23:50

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Jscript9.dll.mui

11.0.9600.18538

15,872

14-Nov-2016

23:50

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Jscript9.dll.mui

11.0.9600.18538

16,896

14-Nov-2016

23:51

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Jscript9.dll.mui

11.0.9600.18538

16,896

14-Nov-2016

23:52

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Jscript9.dll

11.0.9600.18538

6,049,280

12-Nov-2016

18:53

x64

Không có

Không áp dụng

Jscript9diag.dll

11.0.9600.18538

814,080

12-Nov-2016

19:07

x64

Không có

Không áp dụng

Jscript.dll

5.8.9600.18538

817,664

12-Nov-2016

19:07

x64

Không có

Không áp dụng

Vbscript.dll

5.8.9600.18538

576,000

12-Nov-2016

19:25

x64

Không có

Không áp dụng

Credssp.dll

6.1.7601.23601

22,016

21-Nov-2016

18:12

x64

SP_

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Tspkg.dll

6.1.7601.23601

86,528

21-Nov-2016

18:12

x64

SP_

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Tspkg.mof

Không áp dụng

964

23-Mar-2016

22:41

Không áp dụng

SP_

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Wdigest.dll

6.1.7601.23601

210,432

21-Nov-2016

18:12

x64

Không có

Không áp dụng

Kerberos.dll

6.1.7601.23601

730,624

21-Nov-2016

18:12

x64

Không có

Không áp dụng

Msv1_0.dll

6.1.7601.23601

316,928

21-Nov-2016

18:12

x64

Không có

Không áp dụng

Schannel.dll

6.1.7601.23601

345,600

21-Nov-2016

18:12

x64

Không có

Không áp dụng

Mrxsmb10.sys

6.1.7601.23601

291,328

20-Nov-2016

15:57

x64

Không có

Không áp dụng

Mrxsmb20.sys

6.1.7601.23601

129,536

20-Nov-2016

15:57

x64

Không có

Không áp dụng

Mrxsmb.sys

6.1.7601.23601

159,744

20-Nov-2016

15:58

x64

Không có

Không áp dụng

User32.dll

6.1.7601.23594

1,009,152

10-Nov-2016

16:32

x64

Không có

Không áp dụng

Usp10.dll

1.626.7601.23585

802,304

27-Oct-2016

15:33

x64

SP_

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-USP

Win32k.sys

6.1.7601.23591

3,219,456

06-Nov-2016

16:01

x64

Không có

Không áp dụng

Bcrypt.dll

6.1.7601.23601

82,944

20-Nov-2016

16:20

x86

Không có

Không áp dụng

Gdi32.dll

6.1.7601.23591

312,832

06-Nov-2016

16:16

x86

Không có

Không áp dụng

Iexplore.exe

11.0.9600.18538

815,312

14-Nov-2016

22:39

x86

Không có

Không áp dụng

Dxtmsft.dll

11.0.9600.18538

416,256

12-Nov-2016

18:03

x86

Không có

Không áp dụng

Dxtrans.dll

11.0.9600.18538

279,040

12-Nov-2016

17:49

x86

Không có

Không áp dụng

Msfeeds.dll

11.0.9600.18538

693,248

12-Nov-2016

17:38

x86

Không có

Không áp dụng

Msfeeds.mof

Không áp dụng

1,518

12-Nov-2016

15:10

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Mshtmled.dll

11.0.9600.18538

76,288

12-Nov-2016

17:51

x86

Không có

Không áp dụng

Mshtmlmedia.dll

11.0.9600.18538

1,155,072

12-Nov-2016

17:36

x86

Không có

Không áp dụng

Mshtml.dll

11.0.9600.18538

20,302,848

12-Nov-2016

18:17

x86

Không có

Không áp dụng

Mshtml.tlb

11.0.9600.18538

2,724,864

12-Nov-2016

18:47

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Không áp dụng

3.228 người

12-Nov-2016

15:05

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieetwproxystub.dll

11.0.9600.18538

47,616

12-Nov-2016

18:29

x86

Không có

Không áp dụng

Ieunatt.exe

11.0.9600.18538

115,712

12-Nov-2016

18:14

x86

Không có

Không áp dụng

Occache.dll

11.0.9600.18538

130,048

12-Nov-2016

17:47

x86

Không có

Không áp dụng

Webcheck.dll

11.0.9600.18538

230,400

12-Nov-2016

17:40

x86

Không có

Không áp dụng

Iernonce.dll

11.0.9600.18538

30,720

12-Nov-2016

18:19

x86

Không có

Không áp dụng

Iesetup.dll

11.0.9600.18538

62,464

12-Nov-2016

18:30

x86

Không có

Không áp dụng

Ie9props.propdesc

Không áp dụng

2,843

21-Apr-2016

00:17

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieframe.dll

11.0.9600.18538

13,653,504

12-Nov-2016

17:21

x86

Không có

Không áp dụng

Ieui.dll

11.0.9600.18538

476,160

12-Nov-2016

18:15

x86

Không có

Không áp dụng

Wow64_ieframe.ptxml

Không áp dụng

24,486

12-Nov-2016

15:05

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Msi.dll

5.0.7601.23593

2,365,440

09-Nov-2016

16:17

x86

Không có

Không áp dụng

Msimsg.dll

5.0.7601.23593

25,088

09-Nov-2016

16:17

x86

Không có

Không áp dụng

Lsasrv.mof

Không áp dụng

13,780

23-Mar-2016

22:39

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Secur32.dll

6.1.7601.23601

22,016

20-Nov-2016

16:19

x86

Không có

Không áp dụng

Sspicli.dll

6.1.7601.23601

96,768

20-Nov-2016

16:20

x86

Không có

Không áp dụng

Rpcrt4.dll

6.1.7601.23601

666,112

20-Nov-2016

16:20

x86

Không có

Không áp dụng

Jscript9.dll

11.0.9600.18538

4,608,000

12-Nov-2016

17:37

x86

Không có

Không áp dụng

Jscript9diag.dll

11.0.9600.18538

620,032

12-Nov-2016

18:14

x86

Không có

Không áp dụng

Jscript.dll

5.8.9600.18538

663,552

12-Nov-2016

18:14

x86

Không có

Không áp dụng

Vbscript.dll

5.8.9600.18538

498,688

12-Nov-2016

18:29

x86

Không có

Không áp dụng

Wdigest.dll

6.1.7601.23601

172,032

20-Nov-2016

16:20

x86

Không có

Không áp dụng

Kerberos.dll

6.1.7601.23601

553,472

20-Nov-2016

16:19

x86

Không có

Không áp dụng

Msv1_0.dll

6.1.7601.23601

261,120

20-Nov-2016

16:19

x86

Không có

Không áp dụng

Schannel.dll

6.1.7601.23601

254,464

20-Nov-2016

16:19

x86

Không có

Không áp dụng

User32.dll

6.1.7601.23594

833,024

10-Nov-2016

16:19

x86

Không có

Không áp dụng

Authui.dll.mui

6.1.7601.23593

28,160

09-Nov-2016

16:29

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Authui.dll.mui

6.1.7601.23593

30,720

09-Nov-2016

16:30

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Authui.dll.mui

6.1.7601.23593

29,184

09-Nov-2016

16:30

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Authui.dll.mui

6.1.7601.23593

29,184

09-Nov-2016

16:28

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Authui.dll.mui

6.1.7601.23593

33,280

09-Nov-2016

16:27

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Authui.dll.mui

6.1.7601.23593

34,304

09-Nov-2016

16:31

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Authui.dll.mui

6.1.7601.23593

27,648

09-Nov-2016

16:17

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Authui.dll.mui

6.1.7601.23593

30,720

09-Nov-2016

16:26

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Authui.dll.mui

6.1.7601.23593

28,672

09-Nov-2016

16:31

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Authui.dll.mui

6.1.7601.23593

29,696

09-Nov-2016

16:28

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Authui.dll.mui

6.1.7601.23593

33,792

09-Nov-2016

16:29

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Authui.dll.mui

6.1.7601.23593

24,064

09-Nov-2016

16:29

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Authui.dll.mui

6.1.7601.23593

29,696

09-Nov-2016

16:28

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Authui.dll.mui

6.1.7601.23593

31,744

09-Nov-2016

16:26

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Authui.dll.mui

6.1.7601.23593

30,208

09-Nov-2016

16:26

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Authui.dll.mui

6.1.7601.23593

19.456

09-Nov-2016

16:27

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Authui.dll.mui

6.1.7601.23593

18,432

09-Nov-2016

16:25

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Authui.dll.mui

6.1.7601.23593

30,208

09-Nov-2016

16:31

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Authui.dll.mui

6.1.7601.23593

29,696

09-Nov-2016

16:27

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Authui.dll.mui

6.1.7601.23593

28,160

09-Nov-2016

16:26

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Authui.dll.mui

6.1.7601.23593

31,744

09-Nov-2016

16:30

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Authui.dll.mui

6.1.7601.23593

30,720

09-Nov-2016

16:29

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Authui.dll.mui

6.1.7601.23593

29,696

09-Nov-2016

16:26

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Authui.dll.mui

6.1.7601.23593

31,232

09-Nov-2016

16:27

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Authui.dll.mui

6.1.7601.23593

29,696

09-Nov-2016

16:26

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Authui.dll.mui

6.1.7601.23593

30,720

09-Nov-2016

16:26

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Authui.dll.mui

6.1.7601.23593

30,208

09-Nov-2016

16:26

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Authui.dll.mui

6.1.7601.23593

29,184

09-Nov-2016

16:29

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Authui.dll.mui

6.1.7601.23593

30,208

09-Nov-2016

16:26

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Authui.dll.mui

6.1.7601.23593

29,184

09-Nov-2016

16:27

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Authui.dll.mui

6.1.7601.23593

29,184

09-Nov-2016

16:29

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Authui.dll.mui

6.1.7601.23593

29,184

09-Nov-2016

16:26

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Authui.dll.mui

6.1.7601.23593

30,208

09-Nov-2016

16:26

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Authui.dll.mui

6.1.7601.23593

14,848

09-Nov-2016

16:28

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Authui.dll.mui

6.1.7601.23593

15,360

09-Nov-2016

16:30

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Authui.dll.mui

6.1.7601.23593

15,360

09-Nov-2016

16:26

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Authui.dll

6.1.7601.23593

1,806,848

09-Nov-2016

16:17

x86

Không có

Không áp dụng

Authui.ptxml

Không áp dụng

2,721

09-Nov-2016

14:36

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Bcryptprimitives.dll

6.1.7601.23451

249,352

12-May-2016

13:04

x86

Không có

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23601

14,336

20-Nov-2016

16:34

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23601

16,384

20-Nov-2016

16:38

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23601

16,896

20-Nov-2016

16:37

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23601

17,920

20-Nov-2016

16:38

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23601

17,920

20-Nov-2016

16:36

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23601

14,336

20-Nov-2016

16:18

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23601

17,408

20-Nov-2016

16:36

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23601

16,384

20-Nov-2016

16:38

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23601

18,944

20-Nov-2016

16:35

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23601

14,848

20-Nov-2016

16:38

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23601

17,920

20-Nov-2016

16:37

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23601

16,384

20-Nov-2016

16:38

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23601

10.240 người

20-Nov-2016

16:34

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23601

9,728

20-Nov-2016

16:34

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23601

15,360

20-Nov-2016

16:33

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23601

17,408

20-Nov-2016

16:34

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23601

17,920

20-Nov-2016

16:33

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23601

18,432

20-Nov-2016

16:37

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23601

16,896

20-Nov-2016

16:37

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23601

15,872

20-Nov-2016

16:39

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23601

16,896

20-Nov-2016

16:34

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23601

14,848

20-Nov-2016

16:35

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23601

8,192

20-Nov-2016

16:38

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23601

8,192

20-Nov-2016

16:35

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Certcli.dll

6.1.7601.23601

342,528

20-Nov-2016

16:19

x86

Không có

Không áp dụng

Cryptbase.dll

6.1.7601.23601

36,352

20-Nov-2016

15:52

x86

Không có

Không áp dụng

Hlink.dll

6.1.7601.23601

84,992

20-Nov-2016

16:19

x86

Không có

Không áp dụng

Urlmon.dll

11.0.9600.18538

1,312,256

12-Nov-2016

17:02

x86

Không có

Không áp dụng

Webcheck.dll.mui

11.0.9600.18538

31,744

14-Nov-2016

22:40

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Webcheck.dll.mui

11.0.9600.18538

36,352

14-Nov-2016

22:41

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Webcheck.dll.mui

11.0.9600.18538

35,328

14-Nov-2016

22:42

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Webcheck.dll.mui

11.0.9600.18538

34,816

14-Nov-2016

22:42

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Webcheck.dll.mui

11.0.9600.18538

36,864

14-Nov-2016

22:43

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Webcheck.dll.mui

11.0.9600.18538

39,424

14-Nov-2016

22:44

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Webcheck.dll.mui

11.0.9600.18538

32,768

14-Nov-2016

23:58

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Webcheck.dll.mui

11.0.9600.18538

37,376

14-Nov-2016

22:45

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Webcheck.dll.mui

11.0.9600.18538

33,280

14-Nov-2016

22:45

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Webcheck.dll.mui

11.0.9600.18538

34,816

14-Nov-2016

22:46

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Webcheck.dll.mui

11.0.9600.18538

38,400

14-Nov-2016

22:47

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Webcheck.dll.mui

11.0.9600.18538

30,720

14-Nov-2016

22:48

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Webcheck.dll.mui

11.0.9600.18538

34,816

14-Nov-2016

22:48

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Webcheck.dll.mui

11.0.9600.18538

35,328

14-Nov-2016

22:49

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Webcheck.dll.mui

11.0.9600.18538

36,864

14-Nov-2016

22:50

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Webcheck.dll.mui

11.0.9600.18538

25.600

14-Nov-2016

22:50

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Webcheck.dll.mui

11.0.9600.18538

24,576

14-Nov-2016

22:52

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Webcheck.dll.mui

11.0.9600.18538

35,840

14-Nov-2016

22:52

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Webcheck.dll.mui

11.0.9600.18538

34,304

14-Nov-2016

22:52

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Webcheck.dll.mui

11.0.9600.18538

34,304

14-Nov-2016

22:53

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Webcheck.dll.mui

11.0.9600.18538

36,352

14-Nov-2016

22:54

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Webcheck.dll.mui

11.0.9600.18538

35,840

14-Nov-2016

22:54

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Webcheck.dll.mui

11.0.9600.18538

34,816

14-Nov-2016

22:55

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Webcheck.dll.mui

11.0.9600.18538

35,840

14-Nov-2016

22:56

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Webcheck.dll.mui

11.0.9600.18538

35,840

14-Nov-2016

22:57

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Webcheck.dll.mui

11.0.9600.18538

34,304

14-Nov-2016

22:57

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Webcheck.dll.mui

11.0.9600.18538

35,840

14-Nov-2016

22:58

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Webcheck.dll.mui

11.0.9600.18538

34,816

14-Nov-2016

22:59

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Webcheck.dll.mui

11.0.9600.18538

34,816

14-Nov-2016

22:59

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Webcheck.dll.mui

11.0.9600.18538

34,816

14-Nov-2016

23:00

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Webcheck.dll.mui

11.0.9600.18538

33,280

14-Nov-2016

23:01

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Webcheck.dll.mui

11.0.9600.18538

34,304

14-Nov-2016

23:02

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Webcheck.dll.mui

11.0.9600.18538

34,304

14-Nov-2016

23:02

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Webcheck.dll.mui

11.0.9600.18538

20,992

14-Nov-2016

23:03

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Webcheck.dll.mui

11.0.9600.18538

21,504

14-Nov-2016

23:04

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Webcheck.dll.mui

11.0.9600.18538

21,504

14-Nov-2016

23:05

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

46,592

14-Nov-2016

22:41

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

52,736

14-Nov-2016

22:41

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

51.200

14-Nov-2016

22:42

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

51.200

14-Nov-2016

22:42

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

56,320

14-Nov-2016

22:43

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

57,856

14-Nov-2016

22:44

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

49,664

14-Nov-2016

23:57

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

54,272

14-Nov-2016

22:45

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

47,616

14-Nov-2016

22:45

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

49,152

14-Nov-2016

22:46

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

55,296

14-Nov-2016

22:47

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

45,056

14-Nov-2016

22:47

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

51,712

14-Nov-2016

22:48

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

51,712

14-Nov-2016

22:49

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

53,248

14-Nov-2016

22:50

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

39,424

14-Nov-2016

22:50

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

35,840

14-Nov-2016

22:51

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

50,176

14-Nov-2016

22:52

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

51.200

14-Nov-2016

22:52

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

50,688

14-Nov-2016

22:53

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

52,736

14-Nov-2016

22:54

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

53,760

14-Nov-2016

22:54

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

54,272

14-Nov-2016

22:55

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

54,272

14-Nov-2016

22:56

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

52,736

14-Nov-2016

22:57

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

51.200

14-Nov-2016

22:57

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

53,248

14-Nov-2016

22:58

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

52,736

14-Nov-2016

22:59

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

51,712

14-Nov-2016

22:59

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

50,688

14-Nov-2016

23:00

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

50,688

14-Nov-2016

23:01

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

50,176

14-Nov-2016

23:02

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

50,176

14-Nov-2016

23:02

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

30,720

14-Nov-2016

23:03

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

30,720

14-Nov-2016

23:04

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

30,720

14-Nov-2016

23:05

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetcpl.cpl

11.0.9600.18538

2,055,680

12-Nov-2016

17:36

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Diagnosticstap.dll.mui

11.0.9600.18538

10,752

14-Nov-2016

22:40

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Diagnosticstap.dll.mui

11.0.9600.18538

10,752

14-Nov-2016

22:41

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Diagnosticstap.dll.mui

11.0.9600.18538

10,752

14-Nov-2016

22:42

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Diagnosticstap.dll.mui

11.0.9600.18538

10,752

14-Nov-2016

22:43

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Diagnosticstap.dll.mui

11.0.9600.18538

10,752

14-Nov-2016

22:43

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Diagnosticstap.dll.mui

11.0.9600.18538

10,752

14-Nov-2016

22:44

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Diagnosticstap.dll.mui

11.0.9600.18538

10,752

14-Nov-2016

23:57

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Diagnosticstap.dll.mui

11.0.9600.18538

10,752

14-Nov-2016

22:44

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Diagnosticstap.dll.mui

11.0.9600.18538

10,752

14-Nov-2016

22:45

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Diagnosticstap.dll.mui

11.0.9600.18538

10,752

14-Nov-2016

22:46

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Diagnosticstap.dll.mui

11.0.9600.18538

10,752

14-Nov-2016

22:47

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Diagnosticstap.dll.mui

11.0.9600.18538

10,752

14-Nov-2016

22:47

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Diagnosticstap.dll.mui

11.0.9600.18538

10,752

14-Nov-2016

22:48

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Diagnosticstap.dll.mui

11.0.9600.18538

10,752

14-Nov-2016

22:49

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Diagnosticstap.dll.mui

11.0.9600.18538

10,752

14-Nov-2016

22:50

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Diagnosticstap.dll.mui

11.0.9600.18538

10,752

14-Nov-2016

22:50

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Diagnosticstap.dll.mui

11.0.9600.18538

10,752

14-Nov-2016

22:51

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Diagnosticstap.dll.mui

11.0.9600.18538

10,752

14-Nov-2016

22:52

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Diagnosticstap.dll.mui

11.0.9600.18538

10,752

14-Nov-2016

22:52

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Diagnosticstap.dll.mui

11.0.9600.18538

10,752

14-Nov-2016

22:53

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Diagnosticstap.dll.mui

11.0.9600.18538

10,752

14-Nov-2016

22:54

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Diagnosticstap.dll.mui

11.0.9600.18538

10,752

14-Nov-2016

22:55

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Diagnosticstap.dll.mui

11.0.9600.18538

10,752

14-Nov-2016

22:55

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Diagnosticstap.dll.mui

11.0.9600.18538

10,752

14-Nov-2016

22:56

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Diagnosticstap.dll.mui

11.0.9600.18538

10,752

14-Nov-2016

22:57

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Diagnosticstap.dll.mui

11.0.9600.18538

10,752

14-Nov-2016

22:57

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Diagnosticstap.dll.mui

11.0.9600.18538

10,752

14-Nov-2016

22:58

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Diagnosticstap.dll.mui

11.0.9600.18538

10,752

14-Nov-2016

22:59

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Diagnosticstap.dll.mui

11.0.9600.18538

10,752

14-Nov-2016

23:00

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Diagnosticstap.dll.mui

11.0.9600.18538

10,752

14-Nov-2016

23:00

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Diagnosticstap.dll.mui

11.0.9600.18538

10,752

14-Nov-2016

23:01

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Diagnosticstap.dll.mui

11.0.9600.18538

10,752

14-Nov-2016

23:02

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Diagnosticstap.dll.mui

11.0.9600.18538

10,752

14-Nov-2016

23:02

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Diagnosticstap.dll.mui

11.0.9600.18538

10,752

14-Nov-2016

23:03

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Diagnosticstap.dll.mui

11.0.9600.18538

10,752

14-Nov-2016

23:04

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Diagnosticstap.dll.mui

11.0.9600.18538

10,752

14-Nov-2016

23:05

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.18538

307,200

14-Nov-2016

22:40

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.18538

293,888

14-Nov-2016

22:41

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.18538

289,792

14-Nov-2016

22:42

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.18538

289,280

14-Nov-2016

22:42

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.18538

298,496

14-Nov-2016

22:43

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.18538

302,592

14-Nov-2016

22:44

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.18538

281,600

14-Nov-2016

23:57

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.18538

296,960

14-Nov-2016

22:45

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.18538

283,136

14-Nov-2016

22:45

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.18538

291,328

14-Nov-2016

22:46

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.18538

299,008

14-Nov-2016

22:47

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.18538

275,456

14-Nov-2016

22:47

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.18538

290,816

14-Nov-2016

22:49

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.18538

292,864

14-Nov-2016

22:49

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.18538

296,448

14-Nov-2016

22:50

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.18538

258,048

14-Nov-2016

22:50

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.18538

256,512

14-Nov-2016

22:51

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.18538

288,768

14-Nov-2016

22:52

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.18538

288,256

14-Nov-2016

22:53

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.18538

284,672

14-Nov-2016

22:53

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.18538

294,912

14-Nov-2016

22:54

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.18538

296,960

14-Nov-2016

22:55

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.18538

292,352

14-Nov-2016

22:55

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.18538

295,424

14-Nov-2016

22:56

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.18538

293,888

14-Nov-2016

22:57

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.18538

293,888

14-Nov-2016

22:58

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.18538

292,864

14-Nov-2016

22:58

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.18538

290,816

14-Nov-2016

22:59

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.18538

288,768

14-Nov-2016

23:00

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.18538

286,208

14-Nov-2016

23:00

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.18538

281,088

14-Nov-2016

23:01

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.18538

286,208

14-Nov-2016

23:02

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.18538

292,352

14-Nov-2016

23:02

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.18538

241,664

14-Nov-2016

23:03

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.18538

242,688

14-Nov-2016

23:04

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.18538

242,688

14-Nov-2016

23:05

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Javascriptcollectionagent.dll

11.0.9600.18538

60,416

12-Nov-2016

17:57

x86

Không có

Không áp dụng

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18538

46,080

14-Nov-2016

22:40

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18538

50,176

14-Nov-2016

22:41

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18538

48.640

14-Nov-2016

22:42

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18538

49,664

14-Nov-2016

22:42

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18538

51,712

14-Nov-2016

22:43

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18538

54,272

14-Nov-2016

22:44

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18538

48,128

14-Nov-2016

23:58

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18538

50,176

14-Nov-2016

22:45

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18538

47,616

14-Nov-2016

22:45

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18538

49,152

14-Nov-2016

22:46

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18538

50,688

14-Nov-2016

22:46

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18538

45,056

14-Nov-2016

22:47

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18538

49,152

14-Nov-2016

22:48

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18538

49,152

14-Nov-2016

22:49

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18538

49,664

14-Nov-2016

22:50

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18538

39,936

14-Nov-2016

22:51

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18538

39,424

14-Nov-2016

22:51

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18538

47,616

14-Nov-2016

22:52

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18538

47,616

14-Nov-2016

22:52

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18538

48.640

14-Nov-2016

22:53

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18538

51.200

14-Nov-2016

22:54

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18538

50,688

14-Nov-2016

22:55

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18538

49,152

14-Nov-2016

22:55

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18538

50,176

14-Nov-2016

22:56

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18538

49,152

14-Nov-2016

22:57

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18538

48.640

14-Nov-2016

22:57

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18538

49,664

14-Nov-2016

22:58

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18538

48.640

14-Nov-2016

22:59

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18538

49,664

14-Nov-2016

22:59

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18538

48.640

14-Nov-2016

23:00

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18538

48,128

14-Nov-2016

23:01

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18538

49,152

14-Nov-2016

23:02

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18538

48,128

14-Nov-2016

23:02

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18538

35,328

14-Nov-2016

23:03

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18538

35,328

14-Nov-2016

23:04

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.18538

35,328

14-Nov-2016

23:05

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Occache.dll.mui

11.0.9600.18538

9,728

14-Nov-2016

22:41

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Occache.dll.mui

11.0.9600.18538

10,752

14-Nov-2016

22:41

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Occache.dll.mui

11.0.9600.18538

10.240 người

14-Nov-2016

22:42

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Occache.dll.mui

11.0.9600.18538

9,728

14-Nov-2016

22:42

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Occache.dll.mui

11.0.9600.18538

10,752

14-Nov-2016

22:43

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Occache.dll.mui

11.0.9600.18538

11,264

14-Nov-2016

22:44

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Occache.dll.mui

11.0.9600.18538

9,728

14-Nov-2016

23:57

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Occache.dll.mui

11.0.9600.18538

10,752

14-Nov-2016

22:44

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Occache.dll.mui

11.0.9600.18538

10.240 người

14-Nov-2016

22:45

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Occache.dll.mui

11.0.9600.18538

10.240 người

14-Nov-2016

22:46

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Occache.dll.mui

11.0.9600.18538

10,752

14-Nov-2016

22:47

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Occache.dll.mui

11.0.9600.18538

9,216

14-Nov-2016

22:47

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Occache.dll.mui

11.0.9600.18538

10.240 người

14-Nov-2016

22:48

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Occache.dll.mui

11.0.9600.18538

10.240 người

14-Nov-2016

22:49

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Occache.dll.mui

11.0.9600.18538

10,752

14-Nov-2016

22:50

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Occache.dll.mui

11.0.9600.18538

7,680

14-Nov-2016

22:50

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Occache.dll.mui

11.0.9600.18538

7,680

14-Nov-2016

22:52

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Occache.dll.mui

11.0.9600.18538

10.240 người

14-Nov-2016

22:52

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Occache.dll.mui

11.0.9600.18538

10.240 người

14-Nov-2016

22:53

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Occache.dll.mui

11.0.9600.18538

9,728

14-Nov-2016

22:53

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Occache.dll.mui

11.0.9600.18538

10.240 người

14-Nov-2016

22:54

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Occache.dll.mui

11.0.9600.18538

10.240 người

14-Nov-2016

22:54

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Occache.dll.mui

11.0.9600.18538

10,752

14-Nov-2016

22:55

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Occache.dll.mui

11.0.9600.18538

10,752

14-Nov-2016

22:56

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Occache.dll.mui

11.0.9600.18538

10.240 người

14-Nov-2016

22:57

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Occache.dll.mui

11.0.9600.18538

9,728

14-Nov-2016

22:58

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Occache.dll.mui

11.0.9600.18538

10.240 người

14-Nov-2016

22:58

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Occache.dll.mui

11.0.9600.18538

10.240 người

14-Nov-2016

22:59

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Occache.dll.mui

11.0.9600.18538

10.240 người

14-Nov-2016

22:59

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Occache.dll.mui

11.0.9600.18538

9,728

14-Nov-2016

23:00

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Occache.dll.mui

11.0.9600.18538

9,728

14-Nov-2016

23:01

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Occache.dll.mui

11.0.9600.18538

10.240 người

14-Nov-2016

23:02

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Occache.dll.mui

11.0.9600.18538

10.240 người

14-Nov-2016

23:02

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Occache.dll.mui

11.0.9600.18538

6,656

14-Nov-2016

23:03

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Occache.dll.mui

11.0.9600.18538

6,656

14-Nov-2016

23:04

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Occache.dll.mui

11.0.9600.18538

6,656

14-Nov-2016

23:05

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Jsproxy.dll

11.0.9600.18538

47,104

12-Nov-2016

18:20

x86

Không có

Không áp dụng

Wininet.dll

11.0.9600.18538

2,444,800

12-Nov-2016

17:05

x86

Không có

Không áp dụng

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18538

114,176

14-Nov-2016

22:40

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18538

130,048

14-Nov-2016

22:41

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18538

124,928

14-Nov-2016

22:42

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18538

122,880

14-Nov-2016

22:42

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18538

130,048

14-Nov-2016

22:43

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18538

138,240

14-Nov-2016

22:44

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18538

114,176

14-Nov-2016

23:57

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18538

131,584

14-Nov-2016

22:44

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18538

117,248

14-Nov-2016

22:45

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18538

121,856

14-Nov-2016

22:46

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18538

134,144

14-Nov-2016

22:47

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18538

107,008

14-Nov-2016

22:47

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18538

123,392

14-Nov-2016

22:48

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18538

127,488

14-Nov-2016

22:49

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18538

128,000

14-Nov-2016

22:50

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18538

88,064

14-Nov-2016

22:51

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18538

82,944

14-Nov-2016

22:51

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18538

125,440

14-Nov-2016

22:52

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18538

123,392

14-Nov-2016

22:52

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18538

120,320

14-Nov-2016

22:53

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18538

130,560

14-Nov-2016

22:54

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18538

129,024

14-Nov-2016

22:54

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18538

125,952

14-Nov-2016

22:55

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18538

128,512

14-Nov-2016

22:56

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18538

128,000

14-Nov-2016

22:57

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18538

123,904

14-Nov-2016

22:57

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18538

129,024

14-Nov-2016

22:58

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18538

123,904

14-Nov-2016

22:59

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18538

124,416

14-Nov-2016

22:59

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18538

121,344

14-Nov-2016

23:00

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18538

115,712

14-Nov-2016

23:01

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18538

123,904

14-Nov-2016

23:02

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18538

125,440

14-Nov-2016

23:02

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18538

72,704

14-Nov-2016

23:04

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18538

73,728

14-Nov-2016

23:04

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18538

73,216

14-Nov-2016

23:05

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Iedkcs32.dll

18.0.9600.18538

346,320

14-Nov-2016

22:39

x86

Không có

Không áp dụng

Install.ins

Không áp dụng

464

12-Nov-2016

15:06

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieapfltr.dat

10.0.9301.0

616,104

20-Apr-2016

23:58

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieapfltr.dll

11.0.9600.18538

710,144

12-Nov-2016

17:02

x86

Không có

Không áp dụng

Iedvtool.dll

11.0.9600.18538

772,608

12-Nov-2016

18:19

x86

Không có

Không áp dụng

Diagnosticstap.dll

11.0.9600.18538

174,592

12-Nov-2016

18:01

x86

Không có

Không áp dụng

F12tools.dll.mui

11.0.9600.18538

2.048 người

14-Nov-2016

22:40

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

F12tools.dll.mui

11.0.9600.18538

2.048 người

14-Nov-2016

22:41

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

F12tools.dll.mui

11.0.9600.18538

2.048 người

14-Nov-2016

22:42

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

F12tools.dll.mui

11.0.9600.18538

2.048 người

14-Nov-2016

22:42

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

F12tools.dll.mui

11.0.9600.18538

2.048 người

14-Nov-2016

22:43

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

F12tools.dll.mui

11.0.9600.18538

2.048 người

14-Nov-2016

22:44

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

F12tools.dll.mui

11.0.9600.18538

2.048 người

14-Nov-2016

23:58

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

F12tools.dll.mui

11.0.9600.18538

2.048 người

14-Nov-2016

22:44

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

F12tools.dll.mui

11.0.9600.18538

2.048 người

14-Nov-2016

22:45

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

F12tools.dll.mui

11.0.9600.18538

2.048 người

14-Nov-2016

22:46

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

F12tools.dll.mui

11.0.9600.18538

2.048 người

14-Nov-2016

22:46

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

F12tools.dll.mui

11.0.9600.18538

2.048 người

14-Nov-2016

22:47

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

F12tools.dll.mui

11.0.9600.18