You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Bản Cập Nhật tích luỹ này khắc phục một số vấn đề trong Microsoft Skype dành cho doanh nghiệp chủ 2015, máy chủ cấu phần Web. Số phiên bản cập nhật này là 6.0.9319.277.

Vấn đề này Cập Nhật tích lũy sửa chữa

Bản Cập Nhật tích lũy sửa chữa các vấn đề sau:

Bản Cập Nhật tích luỹ cũng khắc phục sự cố đã được mô tả trong bài viết cơ sở kiến thức Microsoft sau:

Làm thế nào để cài đặt bản Cập Nhật

Để cài đặt bản cập nhật này tích lũy cho Skype dành cho doanh nghiệp chủ 2015 (máy chủ cấu phần Web), hãy làm theo các bước được mô tả trong bản Cập Nhật cho Skype Business Server 2015 (KB3061064).

Lưu ý Tích lũy Server Update cài đặt áp dụng tất cả các bản Cập Nhật cho vai trò máy chủ thích hợp trong một hoạt động.

Điều kiện tiên quyết

Không có không có điều kiện tiên quyết để cài đặt bản Cập Nhật tích luỹ này.

Thông tin đăng ký

Sử dụng một trong các bản Cập Nhật tích luỹ trong gói này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi sổ đăng ký.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản Cập Nhật tích luỹ này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản Cập Nhật tích luỹ này thay thế bản Cập Nhật tích luỹ ngày 2016 6.0.9319.272 cho Skype dành cho doanh nghiệp chủ 2015, máy chủ cấu phần Web.

Gói cài đặt thông tin Cập Nhật

Để áp dụng bản Cập Nhật tích luỹ này, bạn phải làm theo các bước được mô tả trong bản Cập Nhật cho Skype dành cho doanh nghiệp chủ 2015 trên máy tính đang chạy vai trò máy chủ sau:

  • Skype cho doanh nghiệp chủ 2015, Standard Edition server

  • Skype cho doanh nghiệp chủ 2015, Enterprise Edition - lại kết thúc chủ và kết thúc trước

  • Skype cho doanh nghiệp chủ 2015, giám đốc chủ

Thông tin về việc loại bỏ

Chúng tôi khuyên bạn tham khảo hướng dẫn gỡ cài đặt được mô tả trong bản Cập Nhật cho Skype Business Server 2015 khi bạn loại bỏ bản Cập Nhật tích luỹ.

Thông tin về tệp

Phiên bản chung của bản Cập Nhật tích luỹ này sử dụng gói Microsoft Windows Installer để cài đặt bản Cập Nhật tích luỹ.

Sau khi cài đặt bản Cập Nhật, phiên bản chung của bản cập nhật này có các thuộc tính tệp hoặc phiên bản mới hơn của các thuộc tính tệp được liệt kê trong bảng sau:

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

File_autodiscover_ext_xframe_script

Không áp dụng

4,422

18-May-2016

03:45

Không áp dụng

File_autodiscover_int_xframe_script

Không áp dụng

4,422

18-May-2016

03:45

Không áp dụng

File_bigfin_lscpapp_xap

Không áp dụng

1,384,804

14-Jun-2016

06:28

Không áp dụng

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_de_de

Không áp dụng

75,132

14-Jun-2016

06:28

Không áp dụng

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_en_us

Không áp dụng

116,746

14-Jun-2016

06:28

Không áp dụng

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_es_es

Không áp dụng

74,880

14-Jun-2016

06:28

Không áp dụng

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_fr_fr

Không áp dụng

76,038

14-Jun-2016

06:28

Không áp dụng

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_it_it

Không áp dụng

74,201

14-Jun-2016

06:28

Không áp dụng

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_ja_jp

Không áp dụng

74,052

14-Jun-2016

06:28

Không áp dụng

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_ko_kr

Không áp dụng

72,305

14-Jun-2016

06:28

Không áp dụng

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_pt_br

Không áp dụng

75,019

14-Jun-2016

06:28

Không áp dụng

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_ru_ru

Không áp dụng

80,259

14-Jun-2016

06:28

Không áp dụng

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_zh_cn

Không áp dụng

71,521

14-Jun-2016

06:28

Không áp dụng

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_zh_tw

Không áp dụng

71,660

14-Jun-2016

06:28

Không áp dụng

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_de_de

6.0.9319.0

63,760

22-Dec-2016

15:31

Không áp dụng

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_es_es

6.0.9319.0

63,760

22-Dec-2016

15:31

Không áp dụng

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_fr_fr

6.0.9319.0

64,272

22-Dec-2016

15:31

Không áp dụng

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_it_it

6.0.9319.0

63,248

22-Dec-2016

15:31

Không áp dụng

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_ja_jp

6.0.9319.0

64,784

22-Dec-2016

15:31

Không áp dụng

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_ko_kr

6.0.9319.0

63,248

22-Dec-2016

15:31

Không áp dụng

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_pt_br

6.0.9319.0

63,248

22-Dec-2016

15:31

Không áp dụng

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_ru_ru

6.0.9319.0

65,808

22-Dec-2016

15:31

Không áp dụng

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_zh_cn

6.0.9319.0

62,736

22-Dec-2016

15:31

Không áp dụng

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_zh_tw

6.0.9319.0

62,736

22-Dec-2016

15:31

Không áp dụng

File_bigfin_serverbin_rtcmgmt_tasks_dll

6.0.9319.259

583,368

14-Jun-2016

06:25

x86

File_bigfin_serverbin_rtcmgmt_ui_app_dll

6.0.9319.259

258,760

14-Jun-2016

06:23

x86

File_certprov_ext_bin_certprov.dll

6.0.9319.259

166,152

14-Jun-2016

06:25

x86

File_certprov_int_bin_certprov.dll

6.0.9319.259

166,152

14-Jun-2016

06:25

x86

File_ext_datacollabrecording_aspx

Không áp dụng

4,956

28-Oct-2015

08:37

Không áp dụng

File_ext_datacollabweb_handler_bin.dll

6.0.9319.102

263,984

28-Oct-2015

10:40

x86

File_ext_datacollab_aspx

Không áp dụng

4.700

28-Oct-2015

08:37

Không áp dụng

File_ext_datacollab_bin_psomframe

6.0.9319.102

236,768

28-Oct-2015

10:40

Không áp dụng

File_ext_datacollab_bin_psomres

6.0.9319.102

268,512

28-Oct-2015

10:40

Không áp dụng

File_ext_datacollab_images_nonhc_sprite1

Không áp dụng

286,357

28-Oct-2015

09:23

Không áp dụng

File_ext_datacollab_images_sprite1

Không áp dụng

286,357

28-Oct-2015

09:23

Không áp dụng

File_ext_datacollab_scripts_common_consolidated

Không áp dụng

803,045

28-Oct-2015

09:13

Không áp dụng

File_ext_datacollab_scripts_datacollabmodel

Không áp dụng

1,191,819

28-Oct-2015

09:15

Không áp dụng

File_ext_datacollab_scripts_datacollabrecording

Không áp dụng

17,848

28-Oct-2015

09:21

Không áp dụng

File_ext_datacollab_scripts_lynccore_datacollabcontrols

Không áp dụng

2,407,816

28-Oct-2015

09:22

Không áp dụng

File_ext_datacollab_styles_consolidated_ltr

Không áp dụng

63,328

28-Oct-2015

09:22

Không áp dụng

File_ext_datacollab_styles_consolidated_rtl

Không áp dụng

62,729

28-Oct-2015

09:22

Không áp dụng

File_ext_datacollab_styles_nonhc_sprite1

Không áp dụng

136,354

28-Oct-2015

09:23

Không áp dụng

File_ext_datacollab_styles_sprite1

Không áp dụng

187,676

28-Oct-2015

09:23

Không áp dụng

File_ext_default.aspx

Không áp dụng

50,789

23-Feb-2016

20:45

Không áp dụng

File_ext_dialinform.js

Không áp dụng

96,915

18-May-2016

03:45

Không áp dụng

File_ext_gac_microsoft.rtc.server.telemetrylib.dll

6.0.9319.102

445,208

28-Oct-2015

10:38

x86

File_ext_launch.js

Không áp dụng

62,791

12-Oct-2016

15:28

Không áp dụng

File_ext_lwaonlinedf.aspx

Không áp dụng

5,562

28-Oct-2015

08:49

Không áp dụng

File_ext_microsoft.rtc.internal.joinlauncher.dll

6.0.9319.277

1,055,016

22-Dec-2016

15:31

x86

File_ext_myutilities.js

Không áp dụng

12,858

23-Oct-2015

01:16

Không áp dụng

File_ext_reachclient.css

Không áp dụng

13,675

23-Oct-2015

01:16

Không áp dụng

File_ext_reachweb_client_resources_reachclient_css

Không áp dụng

13,675

23-Oct-2015

01:16

Không áp dụng

File_ext_reachweb_client_scripts_utilities_js

Không áp dụng

12,858

23-Oct-2015

01:16

Không áp dụng

File_ext_utilities.js

Không áp dụng

12,858

23-Oct-2015

01:16

Không áp dụng

File_ext_web.config

Không áp dụng

3.077 người

22-Dec-2016

13:54

Không áp dụng

File_ext_webrelay_mediaperf.dll

6.0.8953.234

61,072

22-Dec-2016

13:43

x64

File_ext_webscheduler_bin_dll

6.0.9319.102

319,776

28-Oct-2015

10:41

x86

File_ext_webscheduler_bin_resources_ar_sa

6.0.9319.102

45,392

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_az_latn_az

6.0.9319.102

42,320

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_be_by

6.0.9319.102

46,416

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_bg_bg

6.0.9319.102

47,440

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_ca_es

6.0.9319.102

42,320

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_cs_cz

6.0.9319.102

41,808

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_da_dk

6.0.9319.102

41,296

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_de_de

6.0.9319.102

42,312

28-Oct-2015

10:41

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_el_gr

6.0.9319.102

48,976

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_en_us

6.0.9319.102

41,800

28-Oct-2015

10:41

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_es_es

6.0.9319.102

42,320

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_et_ee

6.0.9319.102

41,296

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_eu_es

6.0.9319.102

41,296

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_fa_ir

6.0.9319.102

46,416

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_fil_ph

6.0.9319.102

42,320

28-Oct-2015

10:41

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_fi_fi

6.0.9319.102

41,288

28-Oct-2015

10:41

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_fr_fr

6.0.9319.102

42,832

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_gl_es

6.0.9319.102

41,800

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_he_il

6.0.9319.102

44,368

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_hi_in

6.0.9319.102

52,048

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_hr_hr

6.0.9319.102

41,296

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_hu_hu

6.0.9319.102

42,320

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_id_id

6.0.9319.102

41,296

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_it_it

6.0.9319.102

42,320

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_ja_jp

6.0.9319.102

43,856

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_kk_kz

6.0.9319.102

46,920

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_ko_kr

6.0.9319.102

42,832

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_lt_lt

6.0.9319.102

42,320

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_lv_lv

6.0.9319.102

42,312

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_mk_mk

6.0.9319.102

46,928

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_ms_my

6.0.9319.102

41,296

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_nb_no

6.0.9319.102

41,296

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_nl_nl

6.0.9319.102

41,808

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_pl_pl

6.0.9319.102

42,320

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_pt_br

6.0.9319.102

41,808

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_pt_pt

6.0.9319.102

42,320

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_ro_ro

6.0.9319.102

42,320

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_ru_ru

6.0.9319.102

47,440

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_sk_sk

6.0.9319.102

41,808

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_sl_si

6.0.9319.102

41,808

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_sq_al

6.0.9319.102

41,808

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_sr_cyrl_rs

6.0.9319.102

46,416

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_sr_latn_rs

6.0.9319.102

41,296

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_sv_se

6.0.9319.102

41,296

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_th_th

6.0.9319.102

51,536

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_tr_tr

6.0.9319.102

41,808

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_uk_ua

6.0.9319.102

46,928

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_uz_latn_uz

6.0.9319.102

41,808

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_vi_vn

6.0.9319.102

43,856

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_zh_cn

6.0.9319.102

40,784

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_zh_tw

6.0.9319.102

40,784

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_default.aspx

Không áp dụng

15,203

23-Oct-2015

01:16

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_handler_bin_webschedulerhandler.dll

6.0.9319.102

369,472

28-Oct-2015

10:41

x86

File_ext_webscheduler_scripts_common.js

Không áp dụng

119,016

12-Oct-2016

15:40

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_scripts_jquery.js

Không áp dụng

249,893

23-Oct-2015

01:16

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_scripts_jqueryui.js

Không áp dụng

236,775

23-Oct-2015

01:16

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_scripts_utilities.js

Không áp dụng

12,858

23-Oct-2015

01:16

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_styles_common_ltr.css

Không áp dụng

18,551

23-Oct-2015

01:16

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_styles_common_rtl.css

Không áp dụng

15.178 người

23-Oct-2015

01:16

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_styles_jqueryui.css

Không áp dụng

25,434

23-Oct-2015

01:16

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_usercontrols_mainwindowcontrol.ascx

Không áp dụng

9,457

23-Oct-2015

01:16

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_usercontrols_w15logincontrol.ascx

Không áp dụng

3.483 người

23-Oct-2015

01:16

Không áp dụng

File_gac_microsoft.identitymodel.clients.activedirectory.dll

2.19.20802.213

189,728

23-Feb-2016

20:32

x86

File_gac_microsoft.identitymodel.clients.activedirectory.wf.dll

2.19.20802.213

51,008

23-Feb-2016

20:32

x86

File_gac_microsoft.rtc.server.webinfrastructure.dll

6.0.9319.277

3,789,616

22-Dec-2016

15:31

x64

File_groupexpansion_ext_microsoft.rtc.client.security.dll.de_de

6.0.9319.0

22,832

22-Dec-2016

15:31

Không áp dụng

File_groupexpansion_ext_microsoft.rtc.client.security.dll.es_es

6.0.9319.0

22,840

22-Dec-2016

15:31

Không áp dụng

File_groupexpansion_ext_microsoft.rtc.client.security.dll.fr_fr

6.0.9319.0

22,832

22-Dec-2016

15:31

Không áp dụng

File_groupexpansion_ext_microsoft.rtc.client.security.dll.it_it

6.0.9319.0

22,840

22-Dec-2016

15:31

Không áp dụng

File_groupexpansion_ext_microsoft.rtc.client.security.dll.ja_jp

6.0.9319.0

23.352 người

22-Dec-2016

15:31

Không áp dụng

File_groupexpansion_ext_microsoft.rtc.client.security.dll.ko_kr

6.0.9319.0

22,840

22-Dec-2016

15:31

Không áp dụng

File_groupexpansion_ext_microsoft.rtc.client.security.dll.pt_br

6.0.9319.0

22,840

22-Dec-2016

15:31

Không áp dụng

File_groupexpansion_ext_microsoft.rtc.client.security.dll.ru_ru

6.0.9319.0

23,856

22-Dec-2016

15:31

Không áp dụng

File_groupexpansion_ext_microsoft.rtc.client.security.dll.zh_cn

6.0.9319.0

22,320

22-Dec-2016

15:31

Không áp dụng

File_groupexpansion_ext_microsoft.rtc.client.security.dll.zh_tw

6.0.9319.0

22,328

22-Dec-2016

15:31

Không áp dụng

File_groupexpansion_int_microsoft.rtc.client.security.dll.de_de

6.0.9319.0

22,832

22-Dec-2016

15:31

Không áp dụng

File_groupexpansion_int_microsoft.rtc.client.security.dll.es_es

6.0.9319.0

22,840

22-Dec-2016

15:31

Không áp dụng

File_groupexpansion_int_microsoft.rtc.client.security.dll.fr_fr

6.0.9319.0

22,832

22-Dec-2016

15:31

Không áp dụng

File_groupexpansion_int_microsoft.rtc.client.security.dll.it_it

6.0.9319.0

22,840

22-Dec-2016

15:31

Không áp dụng

File_groupexpansion_int_microsoft.rtc.client.security.dll.ja_jp

6.0.9319.0

23.352 người

22-Dec-2016

15:31

Không áp dụng

File_groupexpansion_int_microsoft.rtc.client.security.dll.ko_kr

6.0.9319.0

22,840

22-Dec-2016

15:31

Không áp dụng

File_groupexpansion_int_microsoft.rtc.client.security.dll.pt_br

6.0.9319.0

22,840

22-Dec-2016

15:31

Không áp dụng

File_groupexpansion_int_microsoft.rtc.client.security.dll.ru_ru

6.0.9319.0

23,856

22-Dec-2016

15:31

Không áp dụng

File_groupexpansion_int_microsoft.rtc.client.security.dll.zh_cn

6.0.9319.0

22,320

22-Dec-2016

15:31

Không áp dụng

File_groupexpansion_int_microsoft.rtc.client.security.dll.zh_tw

6.0.9319.0

22,328

22-Dec-2016

15:31

Không áp dụng

File_int_datacollabrecording_aspx

Không áp dụng

4,956

28-Oct-2015

08:37

Không áp dụng

File_int_datacollabweb_handler_bin.dll

6.0.9319.102

263,984

28-Oct-2015

10:40

x86

File_int_datacollab_aspx

Không áp dụng

4.700

28-Oct-2015

08:37

Không áp dụng

File_int_datacollab_bin_psomframe

6.0.9319.102

236,768

28-Oct-2015

10:40

Không áp dụng

File_int_datacollab_bin_psomres

6.0.9319.102

268,512

28-Oct-2015

10:40

Không áp dụng

File_int_datacollab_images_nonhc_sprite1

Không áp dụng

286,357

28-Oct-2015

09:23

Không áp dụng

File_int_datacollab_images_sprite1

Không áp dụng

286,357

28-Oct-2015

09:23

Không áp dụng

File_int_datacollab_scripts_common_consolidated

Không áp dụng

803,045

28-Oct-2015

09:13

Không áp dụng

File_int_datacollab_scripts_datacollabmodel

Không áp dụng

1,191,819

28-Oct-2015

09:15

Không áp dụng

File_int_datacollab_scripts_datacollabrecording

Không áp dụng

17,848

28-Oct-2015

09:21

Không áp dụng

File_int_datacollab_scripts_lynccore_datacollabcontrols

Không áp dụng

2,407,816

28-Oct-2015

09:22

Không áp dụng

File_int_datacollab_styles_consolidated_ltr

Không áp dụng

63,328

28-Oct-2015

09:22

Không áp dụng

File_int_datacollab_styles_consolidated_rtl

Không áp dụng

62,729

28-Oct-2015

09:22

Không áp dụng

File_int_datacollab_styles_nonhc_sprite1

Không áp dụng

136,354

28-Oct-2015

09:23

Không áp dụng

File_int_datacollab_styles_sprite1

Không áp dụng

187,676

28-Oct-2015

09:23

Không áp dụng

File_int_default.aspx

Không áp dụng

50,789

23-Feb-2016

20:45

Không áp dụng

File_int_dialinform.js

Không áp dụng

96,915

18-May-2016

03:45

Không áp dụng

File_int_gac_microsoft.rtc.server.telemetrylib.dll

6.0.9319.102

445,208

28-Oct-2015

10:38

x86

File_int_launch.js

Không áp dụng

62,791

12-Oct-2016

15:28

Không áp dụng

File_int_lwaonlinedf.aspx

Không áp dụng

5,562

28-Oct-2015

08:49

Không áp dụng

File_int_microsoft.rtc.internal.joinlauncher.dll

6.0.9319.277

1,055,016

22-Dec-2016

15:31

x86

File_int_myutilities.js

Không áp dụng

12,858

23-Oct-2015

01:16

Không áp dụng

File_int_reachclient.css

Không áp dụng

13,675

23-Oct-2015

01:16

Không áp dụng

File_int_reachweb_client_resources_reachclient_css

Không áp dụng

13,675

23-Oct-2015

01:16

Không áp dụng

File_int_reachweb_client_scripts_utilities_js

Không áp dụng

12,858

23-Oct-2015

01:16

Không áp dụng

File_int_utilities.js

Không áp dụng

12,858

23-Oct-2015

01:16

Không áp dụng

File_int_web.config

Không áp dụng

3,076

22-Dec-2016

13:54

Không áp dụng

File_int_webrelay_mediaperf.dll

6.0.8953.234

61,072

22-Dec-2016

13:43

x64

File_int_webscheduler_bin_dll

6.0.9319.102

319,776

28-Oct-2015

10:41

x86

File_int_webscheduler_bin_resources_ar_sa

6.0.9319.102

45,392

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_az_latn_az

6.0.9319.102

42,320

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_be_by

6.0.9319.102

46,416

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_bg_bg

6.0.9319.102

47,440

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_ca_es

6.0.9319.102

42,320

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_cs_cz

6.0.9319.102

41,808

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_da_dk

6.0.9319.102

41,296

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_de_de

6.0.9319.102

42,312

28-Oct-2015

10:41

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_el_gr

6.0.9319.102

48,976

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_en_us

6.0.9319.102

41,800

28-Oct-2015

10:41

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_es_es

6.0.9319.102

42,320

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_et_ee

6.0.9319.102

41,296

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_eu_es

6.0.9319.102

41,296

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_fa_ir

6.0.9319.102

46,416

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_fil_ph

6.0.9319.102

42,320

28-Oct-2015

10:41

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_fi_fi

6.0.9319.102

41,288

28-Oct-2015

10:41

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_fr_fr

6.0.9319.102

42,832

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_gl_es

6.0.9319.102

41,800

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_he_il

6.0.9319.102

44,368

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_hi_in

6.0.9319.102

52,048

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_hr_hr

6.0.9319.102

41,296

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_hu_hu

6.0.9319.102

42,320

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_id_id

6.0.9319.102

41,296

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_it_it

6.0.9319.102

42,320

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_ja_jp

6.0.9319.102

43,856

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_kk_kz

6.0.9319.102

46,920

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_ko_kr

6.0.9319.102

42,832

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_lt_lt

6.0.9319.102

42,320

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_lv_lv

6.0.9319.102

42,312

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_mk_mk

6.0.9319.102

46,928

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_ms_my

6.0.9319.102

41,296

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_nb_no

6.0.9319.102

41,296

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_nl_nl

6.0.9319.102

41,808

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_pl_pl

6.0.9319.102

42,320

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_pt_br

6.0.9319.102

41,808

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_pt_pt

6.0.9319.102

42,320

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_ro_ro

6.0.9319.102

42,320

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_ru_ru

6.0.9319.102

47,440

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_sk_sk

6.0.9319.102

41,808

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_sl_si

6.0.9319.102

41,808

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_sq_al

6.0.9319.102

41,808

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_sr_cyrl_rs

6.0.9319.102

46,416

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_sr_latn_rs

6.0.9319.102

41,296

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_sv_se

6.0.9319.102

41,296

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_th_th

6.0.9319.102

51,536

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_tr_tr

6.0.9319.102

41,808

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_uk_ua

6.0.9319.102

46,928

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_uz_latn_uz

6.0.9319.102

41,808

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_vi_vn

6.0.9319.102

43,856

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_zh_cn

6.0.9319.102

40,784

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_zh_tw

6.0.9319.102

40,784

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_default.aspx

Không áp dụng

15,203

23-Oct-2015

01:16

Không áp dụng

File_int_webscheduler_handler_bin_webschedulerhandler.dll

6.0.9319.102

369,472

28-Oct-2015

10:41

x86

File_int_webscheduler_scripts_common.js

Không áp dụng

119,016

12-Oct-2016

15:40

Không áp dụng

File_int_webscheduler_scripts_jquery.js

Không áp dụng

249,893

23-Oct-2015

01:16

Không áp dụng

File_int_webscheduler_scripts_jqueryui.js

Không áp dụng

236,775

23-Oct-2015

01:16

Không áp dụng

File_int_webscheduler_scripts_utilities.js

Không áp dụng

12,858

23-Oct-2015

01:16

Không áp dụng

File_int_webscheduler_styles_common_ltr.css

Không áp dụng

18,551

23-Oct-2015

01:16

Không áp dụng

File_int_webscheduler_styles_common_rtl.css

Không áp dụng

15.178 người

23-Oct-2015

01:16

Không áp dụng

File_int_webscheduler_styles_jqueryui.css

Không áp dụng

25,434

23-Oct-2015

01:16

Không áp dụng

File_int_webscheduler_usercontrols_mainwindowcontrol.ascx

Không áp dụng

9,457

23-Oct-2015

01:16

Không áp dụng

File_int_webscheduler_usercontrols_w15logincontrol.ascx

Không áp dụng

3.483 người

23-Oct-2015

01:16

Không áp dụng

File_locationinformation_int_microsoft.rtc.lis.liservice.dll

6.0.9319.277

384,768

22-Dec-2016

15:31

x86

File_rgs_clients_ext_bin_microsoft.rtc.rgs.clients.dll

6.0.9319.102

133,368

28-Oct-2015

10:39

x86

File_rgs_clients_int_bin_microsoft.rtc.rgs.clients.dll

6.0.9319.102

133,368

28-Oct-2015

10:39

x86

File_rgs_config_bin_microsoft.rtc.acd.deployment.dll.de_de

6.0.9319.0

22,832

22-Dec-2016

15:31

Không áp dụng

File_rgs_config_bin_microsoft.rtc.acd.deployment.dll.es_es

6.0.9319.0

22,832

22-Dec-2016

15:31

Không áp dụng

File_rgs_config_bin_microsoft.rtc.acd.deployment.dll.fr_fr

6.0.9319.0

22,832

22-Dec-2016

15:31

Không áp dụng

File_rgs_config_bin_microsoft.rtc.acd.deployment.dll.it_it

6.0.9319.0

22,832

22-Dec-2016

15:31

Không áp dụng

File_rgs_config_bin_microsoft.rtc.acd.deployment.dll.ja_jp

6.0.9319.0

22,832

22-Dec-2016

15:31

Không áp dụng

File_rgs_config_bin_microsoft.rtc.acd.deployment.dll.ko_kr

6.0.9319.0

22,832

22-Dec-2016

15:31

Không áp dụng

File_rgs_config_bin_microsoft.rtc.acd.deployment.dll.pt_br

6.0.9319.0

22,832

22-Dec-2016

15:31

Không áp dụng

File_rgs_config_bin_microsoft.rtc.acd.deployment.dll.ru_ru

6.0.9319.0

23,344

22-Dec-2016

15:31

Không áp dụng

File_rgs_config_bin_microsoft.rtc.acd.deployment.dll.zh_cn

6.0.9319.0

22,320

22-Dec-2016

15:31

Không áp dụng

File_rgs_config_bin_microsoft.rtc.acd.deployment.dll.zh_tw

6.0.9319.0

22,320

22-Dec-2016

15:31

Không áp dụng

File_rgs_config_localres_0a02545e.ascx.de_de.resx

Không áp dụng

30,970

22-Dec-2016

15:26

Không áp dụng

File_rgs_config_localres_0a02545e.ascx.es_es.resx

Không áp dụng

30,644

22-Dec-2016

15:26

Không áp dụng

File_rgs_config_localres_0a02545e.ascx.fr_fr.resx

Không áp dụng

31,723

22-Dec-2016

15:27

Không áp dụng

File_rgs_config_localres_0a02545e.ascx.it_it.resx

Không áp dụng

30,846

22-Dec-2016

15:26

Không áp dụng

File_rgs_config_localres_0a02545e.ascx.ja_jp.resx

Không áp dụng

32,386

22-Dec-2016

15:26

Không áp dụng

File_rgs_config_localres_0a02545e.ascx.ko_kr.resx

Không áp dụng

30,397

22-Dec-2016

15:26

Không áp dụng

File_rgs_config_localres_0a02545e.ascx.pt_br.resx

Không áp dụng

30,678

22-Dec-2016

15:26

Không áp dụng

File_rgs_config_localres_0a02545e.ascx.resx

Không áp dụng

29,343

23-Oct-2015

01:15

Không áp dụng

File_rgs_config_localres_0a02545e.ascx.ru_ru.resx

Không áp dụng

35,183

22-Dec-2016

15:26

Không áp dụng

File_rgs_config_localres_0a02545e.ascx.zh_cn.resx

Không áp dụng

28,825

22-Dec-2016

15:26

Không áp dụng

File_rgs_config_localres_0a02545e.ascx.zh_tw.resx

Không áp dụng

28,913

22-Dec-2016

15:26

Không áp dụng

File_rgs_config_localres_acdmgmt.master.es_es.resx

Không áp dụng

6,175

22-Dec-2016

15:26

Không áp dụng

File_rgs_config_localres_acdmgmt.master.fr_fr.resx

Không áp dụng

6,165

22-Dec-2016

15:26

Không áp dụng

File_rgs_config_localres_acdmgmt.master.ko_kr.resx

Không áp dụng

6,155

22-Dec-2016

15:26

Không áp dụng

File_rgs_config_localres_acdmgmt.master.ru_ru.resx

Không áp dụng

6,201

22-Dec-2016

15:26

Không áp dụng

File_rgs_config_localres_acdmgmt.master.zh_tw.resx

Không áp dụng

6,146

22-Dec-2016

15:26

Không áp dụng

File_rgs_config_localres_b9934444.ascx.resx

Không áp dụng

19.808

23-Oct-2015

01:15

Không áp dụng

File_ucap_int_microsoft.rtc.internal.ucwa.eventchannel.dll

6.0.9319.277

174,392

22-Dec-2016

15:31

x86

File_ucap_microsoft.rtc.internal.ucwa.eventchannel.dll

6.0.9319.277

174,392

22-Dec-2016

15:31

x86

File_ucwa_int_microsoft.rtc.internal.ucwa.dll

6.0.9319.277

4,125,952

22-Dec-2016

15:31

x86

File_ucwa_int_microsoft.rtc.internal.ucwa.eventchannel.dll

6.0.9319.277

174,392

22-Dec-2016

15:31

x86

File_ucwa_microsoft.rtc.internal.ucwa.dll

6.0.9319.277

4,125,952

22-Dec-2016

15:31

x86

File_ucwa_microsoft.rtc.internal.ucwa.eventchannel.dll

6.0.9319.277

174,392

22-Dec-2016

15:31

x86

File_ucwa_virtualdir_web_ext.config

Không áp dụng

5,673

22-Dec-2016

13:50

Không áp dụng

File_ucwa_virtualdir_web_int.config

Không áp dụng

5,678

22-Dec-2016

13:50

Không áp dụng

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ chuẩn Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Nhận bản Cập Nhật tích luỹ mới nhất Skype dành cho doanh nghiệp chủ 2015.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×