Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bản Cập Nhật tích luỹ này khắc phục một danh sách các vấn đề được mô tả trong bài viết cơ sở kiến thức trong các "cải tiến và các vấn đề cập nhật tích luỹ chứa" phần. Nó cũng cải thiện độ tin cậy, ổn định và hiệu suất của Microsoft Lync Server 2013 máy chủ cấu phần web. Số phiên bản cập nhật này là 5.0.8308.1101.

Cải tiến và các vấn đề cập nhật tích luỹ chứa

Bản Cập Nhật tích luỹ này khắc phục sự cố bảo mật sau:

Khắc phục sự cố cho Lync Server 2013 thông tin công bố lỗ hổng bảo mật

Sau khi cài đặt bản Cập Nhật tích luỹ, phiên bản chung của bản Cập Nhật tích luỹ này có các thuộc tính tệp hoặc phiên bản mới hơn của các thuộc tính tệp được liệt kê trong bảng sau.

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Directory_persistentchatextrm_web.config

Not applicable

793

25-Nov-2014

20:19

Not applicable

Directory_persistentchatintrm_web.config

Not applicable

794

25-Nov-2014

20:19

Not applicable

Ext_error.aspx.az_latn_az.resx

Not applicable

6.579

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

Ext_error.aspx.be_by.resx

Not applicable

6.696

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

Ext_error.aspx.bg_bg.resx

Not applicable

6.759

30-Aug-2019

18:25

Not applicable

Ext_error.aspx.de_de.resx

Not applicable

6.627

30-Aug-2019

18:25

Not applicable

Ext_error.aspx.eu_es.resx

Not applicable

6.614

30-Aug-2019

18:27

Not applicable

Ext_error.aspx.fa_ir.resx

Not applicable

6.702

30-Aug-2019

18:26

Not applicable

Ext_error.aspx.fil_ph.resx

Not applicable

6.612

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

Ext_error.aspx.id_id.resx

Not applicable

6.524

30-Aug-2019

18:26

Not applicable

Ext_error.aspx.ko_kr.resx

Not applicable

6.557

30-Aug-2019

18:27

Not applicable

Ext_error.aspx.lt_lt.resx

Not applicable

6.584

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

Ext_error.aspx.mk_mk.resx

Not applicable

6.784

30-Aug-2019

18:26

Not applicable

Ext_error.aspx.ms_my.resx

Not applicable

6.538

30-Aug-2019

18:26

Not applicable

Ext_error.aspx.sq_al.resx

Not applicable

6.562

30-Aug-2019

18:26

Not applicable

Ext_error.aspx.sr_cyrl_cs.resx

Not applicable

6.723

30-Aug-2019

18:27

Not applicable

Ext_error.aspx.uz_latn_uz.resx

Not applicable

6.605

30-Aug-2019

18:26

Not applicable

Ext_rgsclients.az_latn_az.resx

Not applicable

6.328

30-Aug-2019

18:27

Not applicable

Ext_rgsclients.be_by.resx

Not applicable

6.328

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

Ext_rgsclients.fa_ir.resx

Not applicable

6.328

30-Aug-2019

18:26

Not applicable

Ext_rgsclients.fil_ph.resx

Not applicable

6.328

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

Ext_rgsclients.mk_mk.resx

Not applicable

6.328

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

Ext_rgsclients.sq_al.resx

Not applicable

6.328

30-Aug-2019

18:26

Not applicable

Ext_rgsclients.uz_latn_uz.resx

Not applicable

6.328

30-Aug-2019

18:26

Not applicable

Ext_tab.aspx.az_latn_az.resx

Not applicable

8.057

30-Aug-2019

18:27

Not applicable

Ext_tab.aspx.be_by.resx

Not applicable

8.540

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

Ext_tab.aspx.fa_ir.resx

Not applicable

8.599

30-Aug-2019

18:26

Not applicable

Ext_tab.aspx.fil_ph.resx

Not applicable

8.112

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

Ext_tab.aspx.ko_kr.resx

Not applicable

8.105

30-Aug-2019

18:27

Not applicable

Ext_tab.aspx.mk_mk.resx

Not applicable

8.550

30-Aug-2019

18:26

Not applicable

Ext_tab.aspx.sq_al.resx

Not applicable

8.012

30-Aug-2019

18:26

Not applicable

Ext_tab.aspx.uz_latn_uz.resx

Not applicable

8.039

30-Aug-2019

18:26

Not applicable

File_autodiscover_ext_system.net.http.formatting.dll

4.0.21112.0

168.520

24-Jul-2019

19:32

x86

File_autodiscover_ext_xframe_html

Not applicable

377

13-Mar-2013

06:58

Not applicable

File_autodiscover_ext_xframe_jquery

Not applicable

96.488

24-Jul-2019

19:32

Not applicable

File_autodiscover_ext_xframe_script

Not applicable

1.686

03-Dec-2013

19:34

Not applicable

File_autodiscover_int_system.net.http.formatting.dll

4.0.21112.0

168.520

24-Jul-2019

19:32

x86

File_autodiscover_int_xframe_html

Not applicable

377

13-Mar-2013

06:58

Not applicable

File_autodiscover_int_xframe_jquery

Not applicable

96.488

24-Jul-2019

19:32

Not applicable

File_autodiscover_int_xframe_script

Not applicable

1.686

03-Dec-2013

19:34

Not applicable

File_autodiscover_microsoft.rtc.internal.autodiscover.dll

5.0.8308.726

312.456

06-Jun-2014

06:17

x86

File_autodiscover_virtualdir_web_ext.config

Not applicable

2.845

25-Nov-2014

20:19

Not applicable

File_autodiscover_virtualdir_web_int.config

Not applicable

2.844

25-Nov-2014

20:19

Not applicable

File_bigfin_lscpapp_xap

Not applicable

1.355.846

09-Feb-2015

16:29

Not applicable

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_de_de

Not applicable

71.064

09-Feb-2015

16:29

Not applicable

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_en_us

Not applicable

109.847

09-Feb-2015

16:27

Not applicable

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_es_es

Not applicable

70.453

09-Feb-2015

16:29

Not applicable

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_fr_fr

Not applicable

71.512

09-Feb-2015

16:29

Not applicable

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_it_it

Not applicable

69.919

09-Feb-2015

16:29

Not applicable

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_ja_jp

Not applicable

70.366

09-Feb-2015

16:29

Not applicable

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_ko_kr

Not applicable

68.833

09-Feb-2015

16:29

Not applicable

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_pt_br

Not applicable

70.538

09-Feb-2015

16:29

Not applicable

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_ru_ru

Not applicable

75.403

09-Feb-2015

16:29

Not applicable

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_zh_cn

Not applicable

68.127

09-Feb-2015

16:29

Not applicable

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_zh_tw

Not applicable

68.199

09-Feb-2015

16:29

Not applicable

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_de_de

5.0.8308.556

55.376

30-Aug-2019

18:26

Not applicable

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_es_es

5.0.8308.556

55.376

30-Aug-2019

18:29

Not applicable

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_fr_fr

5.0.8308.556

55.672

30-Aug-2019

18:26

Not applicable

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_it_it

5.0.8308.556

55.160

30-Aug-2019

18:30

Not applicable

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_ja_jp

5.0.8308.556

56.184

30-Aug-2019

18:27

Not applicable

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_ko_kr

5.0.8308.556

55.160

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_pt_br

5.0.8308.556

54.648

30-Aug-2019

18:27

Not applicable

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_ru_ru

5.0.8308.556

57.424

30-Aug-2019

18:32

Not applicable

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_zh_cn

5.0.8308.556

54.352

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_zh_tw

5.0.8308.556

54.344

30-Aug-2019

18:29

Not applicable

File_bigfin_serverbin_rtcmgmt_mappingengine_dll

5.0.8308.556

495.760

15-Sep-2013

20:28

x86

File_bigfin_serverbin_rtcmgmt_tasks_dll

5.0.8308.556

575.600

15-Sep-2013

20:28

x86

File_bigfin_web_config

Not applicable

3.689

21-Nov-2014

15:10

Not applicable

File_certprov_ext_bin_certprov.dll

5.0.8308.965

148.776

18-Aug-2016

17:35

x86

File_certprov_int_bin_certprov.dll

5.0.8308.965

148.776

18-Aug-2016

17:35

x86

File_ext_antixsslibrary

4.0.0.0

141.600

07-Sep-2012

10:34

Not applicable

File_ext_conference.aspx

Not applicable

14.959

04-Sep-2013

15:54

Not applicable

File_ext_conference.dll

5.0.8308.726

265.848

06-Jun-2014

06:16

x86

File_ext_conferenceproxy.aspx

Not applicable

1.092

04-Sep-2013

15:54

Not applicable

File_ext_conference_web.config

Not applicable

1.555

25-Nov-2014

20:08

Not applicable

File_ext_datacollabhandler_web.config

Not applicable

2.753

25-Nov-2014

20:18

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_jquery183min.js

Not applicable

93.637

31-May-2013

08:08

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_json2.js

Not applicable

19.081

31-May-2013

08:08

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_alertdismiss.png

Not applicable

2.863

31-May-2013

08:05

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_alerterror.png

Not applicable

342

31-May-2013

08:05

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ar_sa_qnaview.html

Not applicable

4.681

31-May-2013

08:05

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ar_sa_strings.js

Not applicable

3.261

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ar_sa_stylesheet.css

Not applicable

6.302

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_az_latn_az_qnaview.html

Not applicable

4.681

31-May-2013

08:05

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_az_latn_az_strings.js

Not applicable

2.899

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_az_latn_az_stylesheet.css

Not applicable

6.295

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_be_by_qnaview.html

Not applicable

4.681

31-May-2013

08:05

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_be_by_strings.js

Not applicable

3.430

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_be_by_stylesheet.css

Not applicable

6.295

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_bg_bg_qnaview.html

Not applicable

4.681

31-May-2013

08:05

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_bg_bg_strings.js

Not applicable

3.553

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_bg_bg_stylesheet.css

Not applicable

6.295

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ca_es_qnaview.html

Not applicable

4.681

31-May-2013

08:05

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ca_es_strings.js

Not applicable

3.033

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ca_es_stylesheet.css

Not applicable

6.295

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_cs_cz_qnaview.html

Not applicable

4.681

31-May-2013

08:05

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_cs_cz_strings.js

Not applicable

2.988

30-Aug-2019

18:27

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_cs_cz_stylesheet.css

Not applicable

6.295

30-Aug-2019

18:26

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_da_dk_qnaview.html

Not applicable

4.681

31-May-2013

08:05

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_da_dk_strings.js

Not applicable

2.849

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_da_dk_stylesheet.css

Not applicable

6.295

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_de_de_qnaview.html

Not applicable

4.681

31-May-2013

08:05

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_de_de_strings.js

Not applicable

2.913

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_de_de_stylesheet.css

Not applicable

6.295

30-Aug-2019

18:27

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_el_gr_qnaview.html

Not applicable

4.681

31-May-2013

08:05

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_el_gr_strings.js

Not applicable

3.712

30-Aug-2019

18:27

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_el_gr_stylesheet.css

Not applicable

6.295

30-Aug-2019

18:27

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_en_us_qnaview.html

Not applicable

4.681

31-May-2013

08:05

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_en_us_strings.js

Not applicable

2.793

04-Sep-2013

15:54

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_en_us_stylesheet.css

Not applicable

6.292

31-May-2013

10:12

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_es_es_qnaview.html

Not applicable

4.681

31-May-2013

08:05

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_es_es_strings.js

Not applicable

3.052

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_es_es_stylesheet.css

Not applicable

6.295

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_et_ee_qnaview.html

Not applicable

4.681

31-May-2013

08:05

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_et_ee_strings.js

Not applicable

2.860

30-Aug-2019

18:27

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_et_ee_stylesheet.css

Not applicable

6.295

30-Aug-2019

18:27

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_eu_es_qnaview.html

Not applicable

4.681

31-May-2013

08:05

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_eu_es_strings.js

Not applicable

2.912

30-Aug-2019

18:27

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_eu_es_stylesheet.css

Not applicable

6.295

30-Aug-2019

18:27

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fa_ir_qnaview.html

Not applicable

4.681

31-May-2013

08:05

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fa_ir_strings.js

Not applicable

3.403

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fa_ir_stylesheet.css

Not applicable

6.302

30-Aug-2019

18:27

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fil_ph_qnaview.html

Not applicable

4.681

31-May-2013

08:05

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fil_ph_strings.js

Not applicable

2.852

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fil_ph_stylesheet.css

Not applicable

6.295

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fi_fi_qnaview.html

Not applicable

4.681

31-May-2013

08:05

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fi_fi_strings.js

Not applicable

2.879

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fi_fi_stylesheet.css

Not applicable

6.295

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fr_fr_qnaview.html

Not applicable

4.681

31-May-2013

08:05

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fr_fr_strings.js

Not applicable

3.041

30-Aug-2019

18:27

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fr_fr_stylesheet.css

Not applicable

6.295

30-Aug-2019

18:26

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_gl_es_qnaview.html

Not applicable

4.681

31-May-2013

08:05

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_gl_es_strings.js

Not applicable

3.014

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_gl_es_stylesheet.css

Not applicable

6.295

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_he_il_qnaview.html

Not applicable

4.681

31-May-2013

08:05

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_he_il_strings.js

Not applicable

3.178

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_he_il_stylesheet.css

Not applicable

6.302

30-Aug-2019

18:27

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_hi_in_qnaview.html

Not applicable

4.681

31-May-2013

08:05

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_hi_in_strings.js

Not applicable

3.717

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_hi_in_stylesheet.css

Not applicable

6.295

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_hr_hr_qnaview.html

Not applicable

4.681

31-May-2013

08:05

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_hr_hr_strings.js

Not applicable

2.944

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_hr_hr_stylesheet.css

Not applicable

6.295

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_hu_hu_qnaview.html

Not applicable

4.681

31-May-2013

08:05

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_hu_hu_strings.js

Not applicable

2.969

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_hu_hu_stylesheet.css

Not applicable

6.295

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_id_id_qnaview.html

Not applicable

4.681

31-May-2013

08:05

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_id_id_strings.js

Not applicable

2.883

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_id_id_stylesheet.css

Not applicable

6.295

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_it_it_qnaview.html

Not applicable

4.681

31-May-2013

08:05

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_it_it_strings.js

Not applicable

3.018

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_it_it_stylesheet.css

Not applicable

6.295

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ja_jp_qnaview.html

Not applicable

4.681

31-May-2013

08:05

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ja_jp_strings.js

Not applicable

3.111

30-Aug-2019

18:27

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ja_jp_stylesheet.css

Not applicable

6.295

30-Aug-2019

18:27

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_kk_kz_qnaview.html

Not applicable

4.681

31-May-2013

08:05

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_kk_kz_strings.js

Not applicable

3.345

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_kk_kz_stylesheet.css

Not applicable

6.295

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ko_kr_qnaview.html

Not applicable

4.681

31-May-2013

08:05

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ko_kr_strings.js

Not applicable

3.006

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ko_kr_stylesheet.css

Not applicable

6.295

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_lt_lt_qnaview.html

Not applicable

4.681

31-May-2013

08:05

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_lt_lt_strings.js

Not applicable

2.923

30-Aug-2019

18:27

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_lt_lt_stylesheet.css

Not applicable

6.295

30-Aug-2019

18:26

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_lv_lv_qnaview.html

Not applicable

4.681

31-May-2013

08:05

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_lv_lv_strings.js

Not applicable

2.993

30-Aug-2019

18:27

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_lv_lv_stylesheet.css

Not applicable

6.295

30-Aug-2019

18:27

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_mk_mk_qnaview.html

Not applicable

4.681

31-May-2013

08:05

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_mk_mk_strings.js

Not applicable

3.392

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_mk_mk_stylesheet.css

Not applicable

6.295

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ms_my_qnaview.html

Not applicable

4.681

31-May-2013

08:05

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ms_my_strings.js

Not applicable

2.904

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ms_my_stylesheet.css

Not applicable

6.295

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_nb_no_qnaview.html

Not applicable

4.681

31-May-2013

08:05

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_nb_no_strings.js

Not applicable

2.898

30-Aug-2019

18:27

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_nb_no_stylesheet.css

Not applicable

6.295

30-Aug-2019

18:26

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_nl_nl_qnaview.html

Not applicable

4.681

31-May-2013

08:05

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_nl_nl_strings.js

Not applicable

2.906

30-Aug-2019

18:27

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_nl_nl_stylesheet.css

Not applicable

6.295

30-Aug-2019

18:27

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_pl_pl_qnaview.html

Not applicable

4.681

31-May-2013

08:05

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_pl_pl_strings.js

Not applicable

3.031

30-Aug-2019

18:27

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_pl_pl_stylesheet.css

Not applicable

6.295

30-Aug-2019

18:27

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_pt_br_qnaview.html

Not applicable

4.681

31-May-2013

08:05

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_pt_br_strings.js

Not applicable

3.019

30-Aug-2019

18:27

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_pt_br_stylesheet.css

Not applicable

6.295

30-Aug-2019

18:27

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_pt_pt_qnaview.html

Not applicable

4.681

31-May-2013

08:05

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_pt_pt_strings.js

Not applicable

3.012

30-Aug-2019

18:27

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_pt_pt_stylesheet.css

Not applicable

6.295

30-Aug-2019

18:27

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_qna.min.js

Not applicable

52.246

31-May-2013

10:12

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_replying.png

Not applicable

47.582

31-May-2013

08:05

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ro_ro_qnaview.html

Not applicable

4.681

31-May-2013

08:05

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ro_ro_strings.js

Not applicable

3.041

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ro_ro_stylesheet.css

Not applicable

6.295

30-Aug-2019

18:27

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ru_ru_qnaview.html

Not applicable

4.681

31-May-2013

08:05

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ru_ru_strings.js

Not applicable

3.485

30-Aug-2019

18:27

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ru_ru_stylesheet.css

Not applicable

6.295

30-Aug-2019

18:27

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sk_sk_qnaview.html

Not applicable

4.681

31-May-2013

08:05

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sk_sk_strings.js

Not applicable

2.981

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sk_sk_stylesheet.css

Not applicable

6.295

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sl_si_qnaview.html

Not applicable

4.681

31-May-2013

08:05

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sl_si_strings.js

Not applicable

3.005

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sl_si_stylesheet.css

Not applicable

6.295

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sq_al_qnaview.html

Not applicable

4.681

31-May-2013

08:05

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sq_al_strings.js

Not applicable

2.979

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sq_al_stylesheet.css

Not applicable

6.295

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sr_cyrl_cs_qnaview.html

Not applicable

4.681

31-May-2013

08:05

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sr_cyrl_cs_strings.js

Not applicable

3.490

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sr_cyrl_cs_stylesheet.css

Not applicable

6.295

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sr_latn_cs_qnaview.html

Not applicable

4.681

31-May-2013

08:05

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sr_latn_cs_strings.js

Not applicable

2.971

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sr_latn_cs_stylesheet.css

Not applicable

6.295

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sv_se_qnaview.html

Not applicable

4.681

31-May-2013

08:05

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sv_se_strings.js

Not applicable

2.902

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sv_se_stylesheet.css

Not applicable

6.295

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_th_th_qnaview.html

Not applicable

4.681

31-May-2013

08:05

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_th_th_strings.js

Not applicable

3.798

30-Aug-2019

18:27

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_th_th_stylesheet.css

Not applicable

6.295

30-Aug-2019

18:27

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_tr_tr_qnaview.html

Not applicable

4.681

31-May-2013

08:05

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_tr_tr_strings.js

Not applicable

2.913

30-Aug-2019

18:27

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_tr_tr_stylesheet.css

Not applicable

6.295

30-Aug-2019

18:27

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_uk_ua_qnaview.html

Not applicable

4.681

31-May-2013

08:05

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_uk_ua_strings.js

Not applicable

3.503

30-Aug-2019

18:27

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_uk_ua_stylesheet.css

Not applicable

6.295

30-Aug-2019

18:27

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_uz_latn_uz_qnaview.html

Not applicable

4.681

31-May-2013

08:05

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_uz_latn_uz_strings.js

Not applicable

2.958

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_uz_latn_uz_stylesheet.css

Not applicable

6.295

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_vi_vn_qnaview.html

Not applicable

4.681

31-May-2013

08:05

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_vi_vn_strings.js

Not applicable

3.138

30-Aug-2019

18:27

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_vi_vn_stylesheet.css

Not applicable

6.295

30-Aug-2019

18:27

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_zh_cn_qnaview.html

Not applicable

4.681

31-May-2013

08:05

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_zh_cn_strings.js

Not applicable

2.795

30-Aug-2019

18:27

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_zh_cn_stylesheet.css

Not applicable

6.295

30-Aug-2019

18:27

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_zh_tw_qnaview.html

Not applicable

4.681

31-May-2013

08:05

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_zh_tw_strings.js

Not applicable

2.815

30-Aug-2019

18:27

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_resources_zh_tw_stylesheet.css

Not applicable

6.295

30-Aug-2019

18:27

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_view_mainpage.html

Not applicable

949

31-May-2013

08:05

Not applicable

File_ext_datacollabweb_qna_web.config

Not applicable

947

21-Nov-2014

15:11

Not applicable

File_ext_datacollabweb_web_config

Not applicable

2.543

25-Nov-2014

20:15

Not applicable

File_ext_datacollab_aspx

Not applicable

4.623

13-Mar-2013

09:10

Not applicable

File_ext_datacollab_bin_psomframe

5.0.8308.803

225.040

14-Aug-2014

05:58

Not applicable

File_ext_datacollab_bin_psomres

5.0.8308.577

255.712

03-Dec-2013

18:01

Not applicable

File_ext_datacollab_bin_psomres_ar_sa

5.0.8308.577

33.544

03-Dec-2013

18:02

Not applicable

File_ext_datacollab_bin_psomres_az_latn_az

5.0.8308.577

32.520

03-Dec-2013

18:02

Not applicable

File_ext_datacollab_bin_psomres_be_by

5.0.8308.577

34.568

03-Dec-2013

18:02

Not applicable

File_ext_datacollab_bin_psomres_bg_bg

5.0.8308.577

34.568

03-Dec-2013

18:03

Not applicable

File_ext_datacollab_bin_psomres_ca_es

5.0.8308.577

32.008

03-Dec-2013

18:01

Not applicable

File_ext_datacollab_bin_psomres_cs_cz

5.0.8308.577

32.520

03-Dec-2013

18:01

Not applicable

File_ext_datacollab_bin_psomres_da_dk

5.0.8308.577

32.008

03-Dec-2013

18:02

Not applicable

File_ext_datacollab_bin_psomres_de_de

5.0.8308.577

32.520

03-Dec-2013

18:01

Not applicable

File_ext_datacollab_bin_psomres_el_gr

5.0.8308.577

35.080

03-Dec-2013

18:01

Not applicable

File_ext_datacollab_bin_psomres_en_us

5.0.8308.577

32.520

03-Dec-2013

18:01

Not applicable

File_ext_datacollab_bin_psomres_es_es

5.0.8308.577

32.008

03-Dec-2013

18:00

Not applicable

File_ext_datacollab_bin_psomres_et_ee

5.0.8308.577

32.008

03-Dec-2013

18:01

Not applicable

File_ext_datacollab_bin_psomres_eu_es

5.0.8308.577

32.008

03-Dec-2013

18:01

Not applicable

File_ext_datacollab_bin_psomres_fa_ir

5.0.8308.577

34.056

03-Dec-2013

18:02

Not applicable

File_ext_datacollab_bin_psomres_fil_ph

5.0.8308.577

32.008

03-Dec-2013

18:03

Not applicable

File_ext_datacollab_bin_psomres_fi_fi

5.0.8308.577

32.008

03-Dec-2013

18:02

Not applicable

File_ext_datacollab_bin_psomres_fr_fr

5.0.8308.577

32.520

03-Dec-2013

18:00

Not applicable

File_ext_datacollab_bin_psomres_gl_es

5.0.8308.577

32.008

03-Dec-2013

18:01

Not applicable

File_ext_datacollab_bin_psomres_he_il

5.0.8308.577

33.032

03-Dec-2013

18:01

Not applicable

File_ext_datacollab_bin_psomres_hi_in

5.0.8308.577

36.104

03-Dec-2013

18:01

Not applicable

File_ext_datacollab_bin_psomres_hr_hr

5.0.8308.577

32.008

03-Dec-2013

18:01

Not applicable

File_ext_datacollab_bin_psomres_hu_hu

5.0.8308.577

32.520

03-Dec-2013

18:01

Not applicable

File_ext_datacollab_bin_psomres_id_id

5.0.8308.577

32.008

03-Dec-2013

18:01

Not applicable

File_ext_datacollab_bin_psomres_it_it

5.0.8308.577

32.008

03-Dec-2013

18:01

Not applicable

File_ext_datacollab_bin_psomres_ja_jp

5.0.8308.577

32.520

03-Dec-2013

18:01

Not applicable

File_ext_datacollab_bin_psomres_kk_kz

5.0.8308.577

34.056

03-Dec-2013

18:01

Not applicable

File_ext_datacollab_bin_psomres_ko_kr

5.0.8308.577

32.520

03-Dec-2013

18:01

Not applicable

File_ext_datacollab_bin_psomres_lt_lt

5.0.8308.577

32.520

03-Dec-2013

18:02

Not applicable

File_ext_datacollab_bin_psomres_lv_lv

5.0.8308.577

32.520

03-Dec-2013

18:02

Not applicable

File_ext_datacollab_bin_psomres_mk_mk

5.0.8308.577

34.568

03-Dec-2013

18:03

Not applicable

File_ext_datacollab_bin_psomres_ms_my

5.0.8308.577

32.008

03-Dec-2013

18:01

Not applicable

File_ext_datacollab_bin_psomres_nb_no

5.0.8308.577

32.008

03-Dec-2013

18:02

Not applicable

File_ext_datacollab_bin_psomres_nl_nl

5.0.8308.577

32.008

03-Dec-2013

18:02

Not applicable

File_ext_datacollab_bin_psomres_pl_pl

5.0.8308.577

32.520

03-Dec-2013

18:02

Not applicable

File_ext_datacollab_bin_psomres_pt_br

5.0.8308.577

32.008

03-Dec-2013

18:02

Not applicable

File_ext_datacollab_bin_psomres_pt_pt

5.0.8308.577

32.520

03-Dec-2013

18:02

Not applicable

File_ext_datacollab_bin_psomres_ro_ro

5.0.8308.577

32.520

03-Dec-2013

18:02

Not applicable

File_ext_datacollab_bin_psomres_ru_ru

5.0.8308.577

34.568

03-Dec-2013

18:02

Not applicable

File_ext_datacollab_bin_psomres_sk_sk

5.0.8308.577

32.520

03-Dec-2013

18:02

Not applicable

File_ext_datacollab_bin_psomres_sl_si

5.0.8308.577

32.008

03-Dec-2013

18:03

Not applicable

File_ext_datacollab_bin_psomres_sq_al

5.0.8308.577

32.520

03-Dec-2013

18:02

Not applicable

File_ext_datacollab_bin_psomres_sr_cyrl_cs

5.0.8308.577

34.056

03-Dec-2013

18:01

Not applicable

File_ext_datacollab_bin_psomres_sr_latn_cs

5.0.8308.577

32.008

03-Dec-2013

18:01

Not applicable

File_ext_datacollab_bin_psomres_sv_se

5.0.8308.577

32.008

03-Dec-2013

18:03

Not applicable

File_ext_datacollab_bin_psomres_th_th

5.0.8308.577

36.104

03-Dec-2013

18:01

Not applicable

File_ext_datacollab_bin_psomres_tr_tr

5.0.8308.577

32.008

03-Dec-2013

18:00

Not applicable

File_ext_datacollab_bin_psomres_uk_ua

5.0.8308.577

34.568

03-Dec-2013

18:01

Not applicable

File_ext_datacollab_bin_psomres_uz_latn_uz

5.0.8308.577

32.520

03-Dec-2013

18:01

Not applicable

File_ext_datacollab_bin_psomres_vi_vn

5.0.8308.577

33.032

03-Dec-2013

18:02

Not applicable

File_ext_datacollab_bin_psomres_zh_cn

5.0.8308.577

31.496

03-Dec-2013

18:01

Not applicable

File_ext_datacollab_bin_psomres_zh_tw

5.0.8308.577

31.496

03-Dec-2013

18:01

Not applicable

File_ext_datacollab_images_nonhc_sprite1

Not applicable

232.897

06-Jun-2014

05:12

Not applicable

File_ext_datacollab_images_sprite1

Not applicable

232.897

06-Jun-2014

05:12

Not applicable

File_ext_datacollab_scripts_common_consolidated

Not applicable

672.472

29-Jun-2018

08:23

Not applicable

File_ext_datacollab_scripts_datacollabmodel

Not applicable

1.179.382

06-Jun-2014

05:08

Not applicable

File_ext_datacollab_scripts_lynccore_applibconsolidated

Not applicable

1.435.588

23-Sep-2015

19:21

Not applicable

File_ext_datacollab_scripts_lynccore_datacollabcontrols

Not applicable

2.304.930

23-Sep-2015

19:23

Not applicable

File_ext_datacollab_styles_consolidated_ltr

Not applicable

56.157

06-Jun-2014

05:11

Not applicable

File_ext_datacollab_styles_consolidated_rtl

Not applicable

55.556

06-Jun-2014

05:11

Not applicable

File_ext_datacollab_styles_nonhc_sprite1

Not applicable

120.623

06-Jun-2014

05:12

Not applicable

File_ext_datacollab_styles_sprite1

Not applicable

166.234

06-Jun-2014

05:12

Not applicable

File_ext_default.aspx

Not applicable

49.409

08-Jun-2017

01:42

Not applicable

File_ext_defaultresource.aspx.ar_sa.resources

Not applicable

5.690

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_ext_defaultresource.aspx.az_latn_az.resources

Not applicable

4.783

30-Aug-2019

18:26

Not applicable

File_ext_defaultresource.aspx.be_by.resources

Not applicable

5.962

30-Aug-2019

18:26

Not applicable

File_ext_defaultresource.aspx.bg_bg.resources

Not applicable

6.369

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_ext_defaultresource.aspx.ca_es.resources

Not applicable

4.628

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_ext_defaultresource.aspx.cs_cz.resources

Not applicable

4.560

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_ext_defaultresource.aspx.da_dk.resources

Not applicable

4.462

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_ext_defaultresource.aspx.de_de.resources

Not applicable

4.938

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_ext_defaultresource.aspx.el_gr.resources

Not applicable

6.982

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_ext_defaultresource.aspx.en_us.resources

Not applicable

4.255

15-Sep-2013

18:19

Not applicable

File_ext_defaultresource.aspx.es_es.resources

Not applicable

4.670

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_ext_defaultresource.aspx.et_ee.resources

Not applicable

4.398

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_ext_defaultresource.aspx.eu_es.resources

Not applicable

4.334

30-Aug-2019

18:25

Not applicable

File_ext_defaultresource.aspx.fa_ir.resources

Not applicable

6.008

30-Aug-2019

18:25

Not applicable

File_ext_defaultresource.aspx.fil_ph.resources

Not applicable

4.585

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_ext_defaultresource.aspx.fi_fi.resources

Not applicable

4.318

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_ext_defaultresource.aspx.fr_fr.resources

Not applicable

4.901

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_ext_defaultresource.aspx.gl_es.resources

Not applicable

4.469

30-Aug-2019

18:25

Not applicable

File_ext_defaultresource.aspx.he_il.resources

Not applicable

5.013

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_ext_defaultresource.aspx.hi_in.resources

Not applicable

7.775

30-Aug-2019

18:23

Not applicable

File_ext_defaultresource.aspx.hr_hr.resources

Not applicable

4.513

30-Aug-2019

18:24

Not applicable

File_ext_defaultresource.aspx.hu_hu.resources

Not applicable

4.775

30-Aug-2019

18:25

Not applicable

File_ext_defaultresource.aspx.id_id.resources

Not applicable

4.371

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_ext_defaultresource.aspx.it_it.resources

Not applicable

4.698

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_ext_defaultresource.aspx.ja_jp.resources

Not applicable

5.169

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_ext_defaultresource.aspx.kk_kz.resources

Not applicable

6.176

30-Aug-2019

18:25

Not applicable

File_ext_defaultresource.aspx.ko_kr.resources

Not applicable

4.822

30-Aug-2019

18:21

Not applicable

File_ext_defaultresource.aspx.lt_lt.resources

Not applicable

4.662

30-Aug-2019

18:25

Not applicable

File_ext_defaultresource.aspx.lv_lv.resources

Not applicable

4.769

30-Aug-2019

18:26

Not applicable

File_ext_defaultresource.aspx.mk_mk.resources

Not applicable

6.265

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_ext_defaultresource.aspx.ms_my.resources

Not applicable

4.551

30-Aug-2019

18:21

Not applicable

File_ext_defaultresource.aspx.nb_no.resources

Not applicable

4.328

30-Aug-2019

18:24

Not applicable

File_ext_defaultresource.aspx.nl_nl.resources

Not applicable

4.582

30-Aug-2019

18:25

Not applicable

File_ext_defaultresource.aspx.pl_pl.resources

Not applicable

4.690

30-Aug-2019

18:26

Not applicable

File_ext_defaultresource.aspx.pt_br.resources

Not applicable

4.621

30-Aug-2019

18:25

Not applicable

File_ext_defaultresource.aspx.pt_pt.resources

Not applicable

4.615

30-Aug-2019

18:26

Not applicable

File_ext_defaultresource.aspx.ro_ro.resources

Not applicable

4.713

30-Aug-2019

18:26

Not applicable

File_ext_defaultresource.aspx.ru_ru.resources

Not applicable

6.354

30-Aug-2019

18:25

Not applicable

File_ext_defaultresource.aspx.sk_sk.resources

Not applicable

4.688

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_ext_defaultresource.aspx.sl_si.resources

Not applicable

4.561

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_ext_defaultresource.aspx.sq_al.resources

Not applicable

4.646

30-Aug-2019

18:26

Not applicable

File_ext_defaultresource.aspx.sr_cyrl_cs.resources

Not applicable

6.032

30-Aug-2019

18:25

Not applicable

File_ext_defaultresource.aspx.sr_latn_cs.resources

Not applicable

4.463

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_ext_defaultresource.aspx.sv_se.resources

Not applicable

4.435

30-Aug-2019

18:26

Not applicable

File_ext_defaultresource.aspx.th_th.resources

Not applicable

7.295

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_ext_defaultresource.aspx.tr_tr.resources

Not applicable

4.593

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_ext_defaultresource.aspx.uk_ua.resources

Not applicable

6.346

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_ext_defaultresource.aspx.uz_latn_uz.resources

Not applicable

4.672

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_ext_defaultresource.aspx.vi_vn.resources

Not applicable

5.327

30-Aug-2019

18:24

Not applicable

File_ext_defaultresource.aspx.zh_cn.resources

Not applicable

4.047

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_ext_defaultresource.aspx.zh_tw.resources

Not applicable

4.200

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_ext_dialinform.js

Not applicable

91.677

31-May-2013

08:05

Not applicable

File_ext_dialinghandler_web.config

Not applicable

1.735

25-Nov-2014

20:11

Not applicable

File_ext_dialin_resource.az_latn_az.resources

Not applicable

12.781

30-Aug-2019

18:24

Not applicable

File_ext_dialin_resource.be_by.resources

Not applicable

16.649

30-Aug-2019

18:25

Not applicable

File_ext_dialin_resource.bg_bg.resources

Not applicable

17.754

30-Aug-2019

18:25

Not applicable

File_ext_dialin_resource.da_dk.resources

Not applicable

12.047

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_ext_dialin_resource.fa_ir.resources

Not applicable

16.517

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_ext_dialin_resource.fil_ph.resources

Not applicable

13.290

30-Aug-2019

18:25

Not applicable

File_ext_dialin_resource.fr_fr.resources

Not applicable

14.055

30-Aug-2019

18:25

Not applicable

File_ext_dialin_resource.mk_mk.resources

Not applicable

17.031

30-Aug-2019

18:25

Not applicable

File_ext_dialin_resource.nl_nl.resources

Not applicable

12.476

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_ext_dialin_resource.pl_pl.resources

Not applicable

13.046

30-Aug-2019

18:21

Not applicable

File_ext_dialin_resource.pt_br.resources

Not applicable

12.501

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_ext_dialin_resource.ru_ru.resources

Not applicable

17.100

30-Aug-2019

18:21

Not applicable

File_ext_dialin_resource.sq_al.resources

Not applicable

12.918

30-Aug-2019

18:21

Not applicable

File_ext_dialin_resource.sr_latn_cs.resources

Not applicable

12.460

30-Aug-2019

18:25

Not applicable

File_ext_dialin_resource.sv_se.resources

Not applicable

12.339

30-Aug-2019

18:24

Not applicable

File_ext_dialin_resource.uk_ua.resources

Not applicable

16.780

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_ext_dialin_resource.uz_latn_uz.resources

Not applicable

13.050

30-Aug-2019

18:25

Not applicable

File_ext_dialin_resource.vi_vn.resources

Not applicable

14.809

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_ext_launch.js

Not applicable

63.541

04-Jun-2017

17:22

Not applicable

File_ext_lwa_bin_controlres

5.0.8308.933

673.584

23-Sep-2015

20:26

Not applicable

File_ext_lwa_bin_controlres_ar_sa

5.0.8308.933

216.368

23-Sep-2015

20:27

Not applicable

File_ext_lwa_bin_controlres_az_latn_az

5.0.8308.933

192.304

23-Sep-2015

20:28

Not applicable

File_ext_lwa_bin_controlres_be_by

5.0.8308.933

233.776

23-Sep-2015

20:28

Not applicable

File_ext_lwa_bin_controlres_bg_bg

5.0.8308.933

235.824

23-Sep-2015

20:27

Not applicable

File_ext_lwa_bin_controlres_ca_es

5.0.8308.933

190.256

23-Sep-2015

20:27

Not applicable

File_ext_lwa_bin_controlres_cs_cz

5.0.8308.933

189.744

23-Sep-2015

20:27

Not applicable

File_ext_lwa_bin_controlres_da_dk

5.0.8308.933

185.136

23-Sep-2015

20:27

Not applicable

File_ext_lwa_bin_controlres_de_de

5.0.8308.933

195.368

23-Sep-2015

20:27

Not applicable

File_ext_lwa_bin_controlres_el_gr

5.0.8308.933

247.600

23-Sep-2015

20:27

Not applicable

File_ext_lwa_bin_controlres_en_us

5.0.8308.933

181.552

23-Sep-2015

20:27

Not applicable

File_ext_lwa_bin_controlres_es_es

5.0.8308.933

190.768

23-Sep-2015

20:27

Not applicable

File_ext_lwa_bin_controlres_et_ee

5.0.8308.933

183.600

23-Sep-2015

20:30

Not applicable

File_ext_lwa_bin_controlres_eu_es

5.0.8308.933

185.648

23-Sep-2015

20:27

Not applicable

File_ext_lwa_bin_controlres_fa_ir

5.0.8308.933

223.536

23-Sep-2015

20:27

Not applicable

File_ext_lwa_bin_controlres_fil_ph

5.0.8308.933

190.256

23-Sep-2015

20:28

Not applicable

File_ext_lwa_bin_controlres_fi_fi

5.0.8308.933

184.112

23-Sep-2015

20:30

Not applicable

File_ext_lwa_bin_controlres_fr_fr

5.0.8308.933

196.912

23-Sep-2015

20:27

Not applicable

File_ext_lwa_bin_controlres_gl_es

5.0.8308.933

188.720

23-Sep-2015

20:30

Not applicable

File_ext_lwa_bin_controlres_he_il

5.0.8308.933

201.008

23-Sep-2015

20:30

Not applicable

File_ext_lwa_bin_controlres_hi_in

5.0.8308.933

270.128

23-Sep-2015

20:30

Not applicable

File_ext_lwa_bin_controlres_hr_hr

5.0.8308.933

187.184

23-Sep-2015

20:30

Not applicable

File_ext_lwa_bin_controlres_hu_hu

5.0.8308.933

193.328

23-Sep-2015

20:30

Not applicable

File_ext_lwa_bin_controlres_id_id

5.0.8308.933

184.112

23-Sep-2015

20:30

Not applicable

File_ext_lwa_bin_controlres_it_it

5.0.8308.933

191.792

23-Sep-2015

20:30

Not applicable

File_ext_lwa_bin_controlres_ja_jp

5.0.8308.933

207.664

23-Sep-2015

20:27

Not applicable

File_ext_lwa_bin_controlres_kk_kz

5.0.8308.933

228.144

23-Sep-2015

20:30

Not applicable

File_ext_lwa_bin_controlres_ko_kr

5.0.8308.933

195.888

23-Sep-2015

20:27

Not applicable

File_ext_lwa_bin_controlres_lt_lt

5.0.8308.933

189.232

23-Sep-2015

20:27

Not applicable

File_ext_lwa_bin_controlres_lv_lv

5.0.8308.933

189.744

23-Sep-2015

20:27

Not applicable

File_ext_lwa_bin_controlres_mk_mk

5.0.8308.933

234.288

23-Sep-2015

20:28

Not applicable

File_ext_lwa_bin_controlres_ms_my

5.0.8308.933

186.672

23-Sep-2015

20:30

Not applicable

File_ext_lwa_bin_controlres_nb_no

5.0.8308.933

183.600

23-Sep-2015

20:27

Not applicable

File_ext_lwa_bin_controlres_nl_nl

5.0.8308.933

189.744

23-Sep-2015

20:27

Not applicable

File_ext_lwa_bin_controlres_pl_pl

5.0.8308.933

192.304

23-Sep-2015

20:27

Not applicable

File_ext_lwa_bin_controlres_pt_br

5.0.8308.933

189.744

23-Sep-2015

20:27

Not applicable

File_ext_lwa_bin_controlres_pt_pt

5.0.8308.933

190.256

23-Sep-2015

20:27

Not applicable

File_ext_lwa_bin_controlres_ro_ro

5.0.8308.933

191.792

23-Sep-2015

20:27

Not applicable

File_ext_lwa_bin_controlres_ru_ru

5.0.8308.933

235.312

23-Sep-2015

20:27

Not applicable

File_ext_lwa_bin_controlres_sk_sk

5.0.8308.933

190.768

23-Sep-2015

20:27

Not applicable

File_ext_lwa_bin_controlres_sl_si

5.0.8308.933

187.696

23-Sep-2015

20:27

Not applicable

File_ext_lwa_bin_controlres_sq_al

5.0.8308.933

190.768

23-Sep-2015

20:28

Not applicable

File_ext_lwa_bin_controlres_sr_cyrl_cs

5.0.8308.933

228.144

23-Sep-2015

20:30

Not applicable

File_ext_lwa_bin_controlres_sr_latn_cs

5.0.8308.933

186.672

23-Sep-2015

20:27

Not applicable

File_ext_lwa_bin_controlres_sv_se

5.0.8308.933

186.672

23-Sep-2015

20:27

Not applicable

File_ext_lwa_bin_controlres_th_th

5.0.8308.933

264.496

23-Sep-2015

20:27

Not applicable

File_ext_lwa_bin_controlres_tr_tr

5.0.8308.933

188.208

23-Sep-2015

20:27

Not applicable

File_ext_lwa_bin_controlres_uk_ua

5.0.8308.933

236.336

23-Sep-2015

20:27

Not applicable

File_ext_lwa_bin_controlres_uz_latn_uz

5.0.8308.933

191.280

23-Sep-2015

20:28

Not applicable

File_ext_lwa_bin_controlres_vi_vn

5.0.8308.933

207.664

23-Sep-2015

20:27

Not applicable

File_ext_lwa_bin_controlres_zh_cn

5.0.8308.933

177.968

23-Sep-2015

20:27

Not applicable

File_ext_lwa_bin_controlres_zh_tw

5.0.8308.933

177.968

23-Sep-2015

20:27

Not applicable

File_ext_lwa_bin_preauth

5.0.8308.1101

233.336

30-Aug-2019

18:31

Not applicable

File_ext_lwa_images_arrow_normal

Not applicable

702

13-Mar-2013

07:00

Not applicable

File_ext_lwa_images_arrow_normal_rtl

Not applicable

716

13-Mar-2013

07:00

Not applicable

File_ext_lwa_images_checked_normal

Not applicable

50.374

13-Mar-2013

07:00

Not applicable

File_ext_lwa_images_doughboy_36x36

Not applicable

429

03-Dec-2013

19:35

Not applicable

File_ext_lwa_images_icon_phoneonly_36

Not applicable

1.351

03-Dec-2013

19:35

Not applicable

File_ext_lwa_images_lyncwebapp_logo

Not applicable

6.576

13-Mar-2013

07:00

Not applicable

File_ext_lwa_images_lync_logo

Not applicable

2.412

13-Mar-2013

07:00

Not applicable

File_ext_lwa_images_nonhc_sprite1

Not applicable

232.897

06-Jun-2014

05:12

Not applicable

File_ext_lwa_images_sprite1

Not applicable

232.897

06-Jun-2014

05:12

Not applicable

File_ext_lwa_images_unchecked_normal

Not applicable

49.068

13-Mar-2013

07:00

Not applicable

File_ext_lwa_plugins

Not applicable

7.823.360

18-Aug-2016

15:35

Not applicable

File_ext_lwa_pluginseula_az_latn_az

Not applicable

141.686

13-Mar-2013

06:59

Not applicable

File_ext_lwa_pluginseula_be_by

Not applicable

147.779

13-Mar-2013

06:59

Not applicable

File_ext_lwa_pluginseula_fa_ir

Not applicable

156.071

13-Mar-2013

06:59

Not applicable

File_ext_lwa_pluginseula_fil_ph

Not applicable

138.546

13-Mar-2013

06:59

Not applicable

File_ext_lwa_pluginseula_hi_in

Not applicable

141.048

13-Mar-2013

06:59

Not applicable

File_ext_lwa_pluginseula_mk_mk

Not applicable

146.553

13-Mar-2013

06:59

Not applicable

File_ext_lwa_pluginseula_sq_al

Not applicable

141.005

13-Mar-2013

06:59

Not applicable

File_ext_lwa_pluginseula_uz_latn_uz

Not applicable

143.880

13-Mar-2013

06:59

Not applicable

File_ext_lwa_plugins_32

Not applicable

7.876.608

18-Aug-2016

17:40

Not applicable

File_ext_lwa_plugins_64

Not applicable

8.802.304

18-Aug-2016

17:40

Not applicable

File_ext_lwa_plugins_mac

Not applicable

9.957.995

06-Jun-2015

01:17

Not applicable

File_ext_lwa_plugins_xp

Not applicable

4.853.760

18-Aug-2016

15:59

Not applicable

File_ext_lwa_scripts_common_consolidated

Not applicable

672.472

29-Jun-2018

08:23

Not applicable

File_ext_lwa_scripts_lyncplatform_consolidated

Not applicable

2.194.360

23-Sep-2015

19:22

Not applicable

File_ext_lwa_scripts_lyncplugin_consolidated

Not applicable

80.326

18-Aug-2016

16:36

Not applicable

File_ext_lwa_scripts_preauth_consolidated

Not applicable

338.607

29-Jun-2018

08:24

Not applicable

File_ext_lwa_scripts_ui_applibconsolidated

Not applicable

1.435.588

23-Sep-2015

19:21

Not applicable

File_ext_lwa_scripts_ui_avconsolidated

Not applicable

1.113.880

23-Sep-2015

19:23

Not applicable

File_ext_lwa_scripts_ui_commoncontrolconsolidated

Not applicable

1.243.852

23-Sep-2015

19:22

Not applicable

File_ext_lwa_scripts_ui_controlconsolidated

Not applicable

2.287.631

23-Sep-2015

19:24

Not applicable

File_ext_lwa_scripts_ui_miscclientconsolidated

Not applicable

618.488

29-Jun-2018

08:26

Not applicable

File_ext_lwa_styles_consolidated_ltr

Not applicable

153.473

23-Sep-2015

19:24

Not applicable

File_ext_lwa_styles_consolidated_rtl

Not applicable

153.537

23-Sep-2015

19:24

Not applicable

File_ext_lwa_styles_nonhc_sprite1

Not applicable

120.623

06-Jun-2014

05:12

Not applicable

File_ext_lwa_styles_sprite1

Not applicable

166.234

06-Jun-2014

05:12

Not applicable

File_ext_lwa_webpages_lwaclient

Not applicable

16.208

23-Sep-2015

18:47

Not applicable

File_ext_lwa_webpages_qnacontainerframe

Not applicable

8.521

04-Jun-2014

02:31

Not applicable

File_ext_lwa_webpages_toast

Not applicable

4.700

27-Jun-2018

07:24

Not applicable

File_ext_lwa_web_config

Not applicable

4.124

25-Nov-2014

20:15

Not applicable

File_ext_microsoft.rtc.internal.joinlauncher.dll

5.0.8308.974

906.016

01-Nov-2016

06:08

x86

File_ext_microsoft.rtc.internal.webrelay.dll

5.0.8308.1001

520.336

29-Jun-2018

09:18

x86

File_ext_microsoft_rtc_internal_rmwebhandler.dll

5.0.8308.301

299.680

13-Mar-2013

11:31

x86

File_ext_myutilities.js

Not applicable

12.858

06-Jun-2015

01:17

Not applicable

File_ext_passiveauth.aspx

Not applicable

3.641

31-May-2013

08:05

Not applicable

File_ext_passiveauth_web.config

Not applicable

3.744

25-Nov-2014

20:15

Not applicable

File_ext_pstn_info_styles.ar_sa.newloc.css

Not applicable

2.333

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_ext_pstn_info_styles.az_latn_az.css

Not applicable

2.199

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_ext_pstn_info_styles.az_latn_az.newloc.css

Not applicable

2.199

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_ext_pstn_info_styles.be_by.css

Not applicable

2.199

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_ext_pstn_info_styles.be_by.newloc.css

Not applicable

2.199

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_ext_pstn_info_styles.bg_bg.newloc.css

Not applicable

2.199

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_ext_pstn_info_styles.ca_es.newloc.css

Not applicable

2.199

30-Aug-2019

18:21

Not applicable

File_ext_pstn_info_styles.cs_cz.newloc.css

Not applicable

2.199

30-Aug-2019

18:24

Not applicable

File_ext_pstn_info_styles.da_dk.newloc.css

Not applicable

2.199

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_ext_pstn_info_styles.de_de.newloc.css

Not applicable

2.199

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_ext_pstn_info_styles.el_gr.newloc.css

Not applicable

2.199

30-Aug-2019

18:25

Not applicable

File_ext_pstn_info_styles.en_us.newloc.css

Not applicable

2.199

13-Mar-2013

06:58

Not applicable

File_ext_pstn_info_styles.es_es.newloc.css

Not applicable

2.199

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_ext_pstn_info_styles.et_ee.newloc.css

Not applicable

2.199

30-Aug-2019

18:25

Not applicable

File_ext_pstn_info_styles.eu_es.newloc.css

Not applicable

2.199

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_ext_pstn_info_styles.fa_ir.css

Not applicable

2.199

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_ext_pstn_info_styles.fa_ir.newloc.css

Not applicable

2.199

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_ext_pstn_info_styles.fil_ph.css

Not applicable

2.199

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_ext_pstn_info_styles.fil_ph.newloc.css

Not applicable

2.199

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_ext_pstn_info_styles.fi_fi.newloc.css

Not applicable

2.199

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_ext_pstn_info_styles.fr_fr.newloc.css

Not applicable

2.199

30-Aug-2019

18:21

Not applicable

File_ext_pstn_info_styles.gl_es.newloc.css

Not applicable

2.199

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_ext_pstn_info_styles.he_il.newloc.css

Not applicable

2.265

30-Aug-2019

18:25

Not applicable

File_ext_pstn_info_styles.hi_in.newloc.css

Not applicable

2.249

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_ext_pstn_info_styles.hr_hr.newloc.css

Not applicable

2.199

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_ext_pstn_info_styles.hu_hu.newloc.css

Not applicable

2.199

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_ext_pstn_info_styles.id_id.newloc.css

Not applicable

2.199

30-Aug-2019

18:25

Not applicable

File_ext_pstn_info_styles.it_it.newloc.css

Not applicable

2.199

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_ext_pstn_info_styles.ja_jp.newloc.css

Not applicable

2.537

30-Aug-2019

18:24

Not applicable

File_ext_pstn_info_styles.kk_kz.newloc.css

Not applicable

2.199

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_ext_pstn_info_styles.ko_kr.newloc.css

Not applicable

2.333

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_ext_pstn_info_styles.lt_lt.newloc.css

Not applicable

2.199

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_ext_pstn_info_styles.lv_lv.newloc.css

Not applicable

2.199

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_ext_pstn_info_styles.mk_mk.css

Not applicable

2.199

30-Aug-2019

18:21

Not applicable

File_ext_pstn_info_styles.mk_mk.newloc.css

Not applicable

2.199

30-Aug-2019

18:21

Not applicable

File_ext_pstn_info_styles.ms_my.newloc.css

Not applicable

2.199

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_ext_pstn_info_styles.nb_no.newloc.css

Not applicable

2.199

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_ext_pstn_info_styles.nl_nl.newloc.css

Not applicable

2.199

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_ext_pstn_info_styles.pl_pl.newloc.css

Not applicable

2.199

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_ext_pstn_info_styles.pt_br.newloc.css

Not applicable

2.199

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_ext_pstn_info_styles.pt_pt.newloc.css

Not applicable

2.199

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_ext_pstn_info_styles.ro_ro.newloc.css

Not applicable

2.199

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_ext_pstn_info_styles.ru_ru.newloc.css

Not applicable

2.199

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_ext_pstn_info_styles.sk_sk.newloc.css

Not applicable

2.199

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_ext_pstn_info_styles.sl_si.newloc.css

Not applicable

2.199

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_ext_pstn_info_styles.sq_al.css

Not applicable

2.199

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_ext_pstn_info_styles.sq_al.newloc.css

Not applicable

2.199

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_ext_pstn_info_styles.sr_cyrl_cs.newloc.css

Not applicable

2.199

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_ext_pstn_info_styles.sr_latn_cs.newloc.css

Not applicable

2.199

30-Aug-2019

18:21

Not applicable

File_ext_pstn_info_styles.sv_se.newloc.css

Not applicable

2.199

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_ext_pstn_info_styles.th_th.newloc.css

Not applicable

2.289

30-Aug-2019

18:24

Not applicable

File_ext_pstn_info_styles.tr_tr.newloc.css

Not applicable

2.199

30-Aug-2019

18:25

Not applicable

File_ext_pstn_info_styles.uk_ua.newloc.css

Not applicable

2.199

30-Aug-2019

18:25

Not applicable

File_ext_pstn_info_styles.uz_latn_uz.css

Not applicable

2.199

30-Aug-2019

18:24

Not applicable

File_ext_pstn_info_styles.uz_latn_uz.newloc.css

Not applicable

2.199

30-Aug-2019

18:24

Not applicable

File_ext_pstn_info_styles.vi_vn.newloc.css

Not applicable

2.199

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_ext_pstn_info_styles.zh_cn.newloc.css

Not applicable

2.429

30-Aug-2019

18:25

Not applicable

File_ext_pstn_info_styles.zh_tw.newloc.css

Not applicable

2.469

30-Aug-2019

18:25

Not applicable

File_ext_reachclient.css

Not applicable

13.531

29-Apr-2015

08:17

Not applicable

File_ext_reachweb_client_bin_microsoft_rtc_internal_reachjoin_dll

5.0.8308.301

284.832

13-Mar-2013

11:17

x86

File_ext_reachweb_client_bin_resources_da_dk

5.0.8308.301

25.808

13-Mar-2013

11:17

Not applicable

File_ext_reachweb_client_bin_resources_de_de

5.0.8308.301

26.320

13-Mar-2013

11:18

Not applicable

File_ext_reachweb_client_bin_resources_en_us

5.0.8308.301

26.320

13-Mar-2013

11:18

Not applicable

File_ext_reachweb_client_bin_resources_es_es

5.0.8308.301

25.808

13-Mar-2013

11:17

Not applicable

File_ext_reachweb_client_bin_resources_fi_fi

5.0.8308.301

25.808

13-Mar-2013

11:17

Not applicable

File_ext_reachweb_client_bin_resources_fr_fr

5.0.8308.301

26.320

13-Mar-2013

11:17

Not applicable

File_ext_reachweb_client_bin_resources_it_it

5.0.8308.301

26.320

13-Mar-2013

11:17

Not applicable

File_ext_reachweb_client_bin_resources_ja_jp

5.0.8308.301

26.832

13-Mar-2013

11:17

Not applicable

File_ext_reachweb_client_bin_resources_ko_kr

5.0.8308.301

26.320

13-Mar-2013

11:18

Not applicable

File_ext_reachweb_client_bin_resources_nb_no

5.0.8308.301

25.808

13-Mar-2013

11:18

Not applicable

File_ext_reachweb_client_bin_resources_nl_nl

5.0.8308.301

25.808

13-Mar-2013

11:18

Not applicable

File_ext_reachweb_client_bin_resources_pt_br

5.0.8308.301

25.808

13-Mar-2013

11:18

Not applicable

File_ext_reachweb_client_bin_resources_ru_ru

5.0.8308.301

27.856

13-Mar-2013

11:18

Not applicable

File_ext_reachweb_client_bin_resources_sv_se

5.0.8308.301

25.808

13-Mar-2013

11:18

Not applicable

File_ext_reachweb_client_bin_resources_zh_cn

5.0.8308.301

25.296

13-Mar-2013

11:19

Not applicable

File_ext_reachweb_client_bin_resources_zh_tw

5.0.8308.301

25.280

13-Mar-2013

11:20

Not applicable

File_ext_reachweb_client_clientbin_microsoft_ocg_rc_extres_xap

Not applicable

816.186

13-Mar-2013

11:34

Not applicable

File_ext_reachweb_client_clientbin_microsoft_ocg_reachclient_xap

Not applicable

1.675.602

31-May-2013

12:14

Not applicable

File_ext_reachweb_client_plugins_32

4.0.7577.4378

4.996.168

31-May-2013

07:50

Not applicable

File_ext_reachweb_client_plugins_64

4.0.7577.4378

5.012.568

31-May-2013

07:50

Not applicable

File_ext_reachweb_client_resources_reachclient_css

Not applicable

13.531

29-Apr-2015

08:17

Not applicable

File_ext_reachweb_client_scripts_utilities_js

Not applicable

12.858

06-Jun-2015

01:17

Not applicable

File_ext_reachweb_web.config

Not applicable

5.490

25-Nov-2014

20:11

Not applicable

File_ext_savecontentpage_html

Not applicable

7.975

13-Mar-2013

06:59

Not applicable

File_ext_ucwa_bin_resources_ar_sa

5.0.8308.992

32.552

08-Jun-2017

03:20

Not applicable

File_ext_ucwa_bin_resources_az_latn_az

5.0.8308.992

31.008

08-Jun-2017

03:20

Not applicable

File_ext_ucwa_bin_resources_be_by

5.0.8308.992

34.080

08-Jun-2017

03:20

Not applicable

File_ext_ucwa_bin_resources_bg_bg

5.0.8308.992

34.088

08-Jun-2017

03:20

Not applicable

File_ext_ucwa_bin_resources_ca_es

5.0.8308.992

31.016

08-Jun-2017

03:20

Not applicable

File_ext_ucwa_bin_resources_cs_cz

5.0.8308.992

30.504

08-Jun-2017

03:20

Not applicable

File_ext_ucwa_bin_resources_da_dk

5.0.8308.992

29.992

08-Jun-2017

03:20

Not applicable

File_ext_ucwa_bin_resources_de_de

5.0.8308.992

31.520

08-Jun-2017

03:20

Not applicable

File_ext_ucwa_bin_resources_el_gr

5.0.8308.992

36.128

08-Jun-2017

03:20

Not applicable

File_ext_ucwa_bin_resources_en_us

5.0.8308.992

30.504

08-Jun-2017

03:20

Not applicable

File_ext_ucwa_bin_resources_es_es

5.0.8308.992

31.016

08-Jun-2017

03:20

Not applicable

File_ext_ucwa_bin_resources_et_ee

5.0.8308.992

29.992

08-Jun-2017

03:20

Not applicable

File_ext_ucwa_bin_resources_eu_es

5.0.8308.992

29.992

08-Jun-2017

03:20

Not applicable

File_ext_ucwa_bin_resources_fa_ir

5.0.8308.992

33.576

08-Jun-2017

03:20

Not applicable

File_ext_ucwa_bin_resources_fil_ph

5.0.8308.992

30.496

08-Jun-2017

03:20

Not applicable

File_ext_ucwa_bin_resources_fi_fi

5.0.8308.992

29.480

08-Jun-2017

03:20

Not applicable

File_ext_ucwa_bin_resources_fr_fr

5.0.8308.992

31.528

08-Jun-2017

03:20

Not applicable

File_ext_ucwa_bin_resources_gl_es

5.0.8308.992

30.504

08-Jun-2017

03:20

Not applicable

File_ext_ucwa_bin_resources_he_il

5.0.8308.992

32.040

08-Jun-2017

03:20

Not applicable

File_ext_ucwa_bin_resources_hi_in

5.0.8308.992

38.688

08-Jun-2017

03:20

Not applicable

File_ext_ucwa_bin_resources_hr_hr

5.0.8308.992

29.992

08-Jun-2017

03:20

Not applicable

File_ext_ucwa_bin_resources_hu_hu

5.0.8308.992

30.504

08-Jun-2017

03:20

Not applicable

File_ext_ucwa_bin_resources_id_id

5.0.8308.992

29.992

08-Jun-2017

03:20

Not applicable

File_ext_ucwa_bin_resources_it_it

5.0.8308.992

31.016

08-Jun-2017

03:20

Not applicable

File_ext_ucwa_bin_resources_ja_jp

5.0.8308.992

32.040

08-Jun-2017

03:20

Not applicable

File_ext_ucwa_bin_resources_kk_kz

5.0.8308.992

34.088

08-Jun-2017

03:20

Not applicable

File_ext_ucwa_bin_resources_ko_kr

5.0.8308.992

31.016

08-Jun-2017

03:20

Not applicable

File_ext_ucwa_bin_resources_lt_lt

5.0.8308.992

29.992

08-Jun-2017

03:20

Not applicable

File_ext_ucwa_bin_resources_lv_lv

5.0.8308.992

30.504

08-Jun-2017

03:20

Not applicable

File_ext_ucwa_bin_resources_mk_mk

5.0.8308.992

34.088

08-Jun-2017

03:20

Not applicable

File_ext_ucwa_bin_resources_ms_my

5.0.8308.992

30.496

08-Jun-2017

03:20

Not applicable

File_ext_ucwa_bin_resources_nb_no

5.0.8308.992

29.992

08-Jun-2017

03:20

Not applicable

File_ext_ucwa_bin_resources_nl_nl

5.0.8308.992

31.016

08-Jun-2017

03:20

Not applicable

File_ext_ucwa_bin_resources_pl_pl

5.0.8308.992

30.504

08-Jun-2017

03:20

Not applicable

File_ext_ucwa_bin_resources_pt_br

5.0.8308.992

30.504

08-Jun-2017

03:20

Not applicable

File_ext_ucwa_bin_resources_pt_pt

5.0.8308.992

30.504

08-Jun-2017

03:20

Not applicable

File_ext_ucwa_bin_resources_ro_ro

5.0.8308.992

30.504

08-Jun-2017

03:20

Not applicable

File_ext_ucwa_bin_resources_ru_ru

5.0.8308.992

34.088

08-Jun-2017

03:20

Not applicable

File_ext_ucwa_bin_resources_sk_sk

5.0.8308.992

30.504

08-Jun-2017

03:20

Not applicable

File_ext_ucwa_bin_resources_sl_si

5.0.8308.992

29.984

08-Jun-2017

03:20

Not applicable

File_ext_ucwa_bin_resources_sq_al

5.0.8308.992

29.992

08-Jun-2017

03:20

Not applicable

File_ext_ucwa_bin_resources_sr_cyrl_cs

5.0.8308.992

33.576

08-Jun-2017

03:20

Not applicable

File_ext_ucwa_bin_resources_sr_latn_cs

5.0.8308.992

29.992

08-Jun-2017

03:20

Not applicable

File_ext_ucwa_bin_resources_sv_se

5.0.8308.992

29.992

08-Jun-2017

03:20

Not applicable

File_ext_ucwa_bin_resources_th_th

5.0.8308.992

38.696

08-Jun-2017

03:20

Not applicable

File_ext_ucwa_bin_resources_tr_tr

5.0.8308.992

29.992

08-Jun-2017

03:20

Not applicable

File_ext_ucwa_bin_resources_uk_ua

5.0.8308.992

34.080

08-Jun-2017

03:20

Not applicable

File_ext_ucwa_bin_resources_uz_latn_uz

5.0.8308.992

30.504

08-Jun-2017

03:20

Not applicable

File_ext_ucwa_bin_resources_vi_vn

5.0.8308.992

32.544

08-Jun-2017

03:20

Not applicable

File_ext_ucwa_bin_resources_zh_cn

5.0.8308.992

28.968

08-Jun-2017

03:20

Not applicable

File_ext_ucwa_bin_resources_zh_tw

5.0.8308.992

29.480

08-Jun-2017

03:20

Not applicable

File_ext_uploadform_html

Not applicable

3.510

04-Jun-2014

02:31

Not applicable

File_ext_utilities.js

Not applicable

12.858

06-Jun-2015

01:17

Not applicable

File_ext_web.config

Not applicable

3.239

25-Nov-2014

20:10

Not applicable

File_ext_webcontainerframe_html

Not applicable

8.789

04-Jun-2014

02:31

Not applicable

File_ext_webscheduler_bin_dll

5.0.8308.933

302.896

23-Sep-2015

20:27

x86

File_ext_webscheduler_bin_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll

5.0.8308.726

386.632

06-Jun-2014

06:16

x86

File_ext_webscheduler_bin_resources_ar_sa

5.0.8308.933

42.800

23-Sep-2015

20:30

Not applicable

File_ext_webscheduler_bin_resources_az_latn_az

5.0.8308.933

39.728

23-Sep-2015

20:27

Not applicable

File_ext_webscheduler_bin_resources_be_by

5.0.8308.933

43.816

23-Sep-2015

20:27

Not applicable

File_ext_webscheduler_bin_resources_bg_bg

5.0.8308.933

44.336

23-Sep-2015

20:30

Not applicable

File_ext_webscheduler_bin_resources_ca_es

5.0.8308.933

39.728

23-Sep-2015

20:30

Not applicable

File_ext_webscheduler_bin_resources_cs_cz

5.0.8308.933

39.728

23-Sep-2015

20:30

Not applicable

File_ext_webscheduler_bin_resources_da_dk

5.0.8308.933

38.704

23-Sep-2015

20:27

Not applicable

File_ext_webscheduler_bin_resources_de_de

5.0.8308.933

39.728

23-Sep-2015

20:30

Not applicable

File_ext_webscheduler_bin_resources_el_gr

5.0.8308.933

45.872

23-Sep-2015

20:30

Not applicable

File_ext_webscheduler_bin_resources_en_us

5.0.8308.933

39.208

23-Sep-2015

20:23

Not applicable

File_ext_webscheduler_bin_resources_es_es

5.0.8308.933

39.728

23-Sep-2015

20:30

Not applicable

File_ext_webscheduler_bin_resources_et_ee

5.0.8308.933

39.216

23-Sep-2015

20:30

Not applicable

File_ext_webscheduler_bin_resources_eu_es

5.0.8308.933

39.216

23-Sep-2015

20:27

Not applicable

File_ext_webscheduler_bin_resources_fa_ir

5.0.8308.933

43.824

23-Sep-2015

20:27

Not applicable

File_ext_webscheduler_bin_resources_fil_ph

5.0.8308.933

39.728

23-Sep-2015

20:27

Not applicable

File_ext_webscheduler_bin_resources_fi_fi

5.0.8308.933

38.704

23-Sep-2015

20:27

Not applicable

File_ext_webscheduler_bin_resources_fr_fr

5.0.8308.933

40.240

23-Sep-2015

20:30

Not applicable

File_ext_webscheduler_bin_resources_gl_es

5.0.8308.933

39.728

23-Sep-2015

20:27

Not applicable

File_ext_webscheduler_bin_resources_he_il

5.0.8308.933

41.776

23-Sep-2015

20:30

Not applicable

File_ext_webscheduler_bin_resources_hi_in

5.0.8308.933

48.944

23-Sep-2015

20:27

Not applicable

File_ext_webscheduler_bin_resources_hr_hr

5.0.8308.933

39.216

23-Sep-2015

20:27

Not applicable

File_ext_webscheduler_bin_resources_hu_hu

5.0.8308.933

39.728

23-Sep-2015

20:27

Not applicable

File_ext_webscheduler_bin_resources_id_id

5.0.8308.933

38.704

23-Sep-2015

20:30

Not applicable

File_ext_webscheduler_bin_resources_it_it

5.0.8308.933

39.728

23-Sep-2015

20:27

Not applicable

File_ext_webscheduler_bin_resources_ja_jp

5.0.8308.933

41.264

23-Sep-2015

20:30

Not applicable

File_ext_webscheduler_bin_resources_kk_kz

5.0.8308.933

44.336

23-Sep-2015

20:27

Not applicable

File_ext_webscheduler_bin_resources_ko_kr

5.0.8308.933

40.240

23-Sep-2015

20:27

Not applicable

File_ext_webscheduler_bin_resources_lt_lt

5.0.8308.933

39.728

23-Sep-2015

20:27

Not applicable

File_ext_webscheduler_bin_resources_lv_lv

5.0.8308.933

39.728

23-Sep-2015

20:27

Not applicable

File_ext_webscheduler_bin_resources_mk_mk

5.0.8308.933

44.336

23-Sep-2015

20:30

Not applicable

File_ext_webscheduler_bin_resources_ms_my

5.0.8308.933

39.216

23-Sep-2015

20:27

Not applicable

File_ext_webscheduler_bin_resources_nb_no

5.0.8308.933

38.704

23-Sep-2015

20:27

Not applicable

File_ext_webscheduler_bin_resources_nl_nl

5.0.8308.933

39.728

23-Sep-2015

20:27

Not applicable

File_ext_webscheduler_bin_resources_pl_pl

5.0.8308.933

39.728

23-Sep-2015

20:27

Not applicable

File_ext_webscheduler_bin_resources_pt_br

5.0.8308.933

39.728

23-Sep-2015

20:27

Not applicable

File_ext_webscheduler_bin_resources_pt_pt

5.0.8308.933

40.240

23-Sep-2015

20:27

Not applicable

File_ext_webscheduler_bin_resources_ro_ro

5.0.8308.933

39.728

23-Sep-2015

20:30

Not applicable

File_ext_webscheduler_bin_resources_ru_ru

5.0.8308.933

44.336

23-Sep-2015

20:30

Not applicable

File_ext_webscheduler_bin_resources_sk_sk

5.0.8308.933

39.728

23-Sep-2015

20:30

Not applicable

File_ext_webscheduler_bin_resources_sl_si

5.0.8308.933

39.216

23-Sep-2015

20:30

Not applicable

File_ext_webscheduler_bin_resources_sq_al

5.0.8308.933

39.728

23-Sep-2015

20:27

Not applicable

File_ext_webscheduler_bin_resources_sr_cyrl_cs

5.0.8308.933

43.824

23-Sep-2015

20:27

Not applicable

File_ext_webscheduler_bin_resources_sr_latn_cs

5.0.8308.933

39.216

23-Sep-2015

20:30

Not applicable

File_ext_webscheduler_bin_resources_sv_se

5.0.8308.933

39.216

23-Sep-2015

20:30

Not applicable

File_ext_webscheduler_bin_resources_th_th

5.0.8308.933

48.944

23-Sep-2015

20:30

Not applicable

File_ext_webscheduler_bin_resources_tr_tr

5.0.8308.933

39.216

23-Sep-2015

20:30

Not applicable

File_ext_webscheduler_bin_resources_uk_ua

5.0.8308.933

44.336

23-Sep-2015

20:30

Not applicable

File_ext_webscheduler_bin_resources_uz_latn_uz

5.0.8308.933

39.728

23-Sep-2015

20:30

Not applicable

File_ext_webscheduler_bin_resources_vi_vn

5.0.8308.933

41.264

23-Sep-2015

20:27

Not applicable

File_ext_webscheduler_bin_resources_zh_cn

5.0.8308.933

38.704

23-Sep-2015

20:30

Not applicable

File_ext_webscheduler_bin_resources_zh_tw

5.0.8308.933

38.704

23-Sep-2015

20:27

Not applicable

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ar_sa

5.0.8308.301

21.240

13-Mar-2013

11:31

Not applicable

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_az_latn_az

5.0.8308.301

21.224

13-Mar-2013

11:24

Not applicable

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_be_by

5.0.8308.301

21.240

13-Mar-2013

11:33

Not applicable

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_bg_bg

5.0.8308.301

21.224

13-Mar-2013

11:34

Not applicable

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ca_es

5.0.8308.301

21.224

13-Mar-2013

11:34

Not applicable

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_cs_cz

5.0.8308.301

21.240

13-Mar-2013

11:31

Not applicable

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_da_dk

5.0.8308.301

21.224

13-Mar-2013

11:34

Not applicable

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_de_de

5.0.8308.301

21.224

13-Mar-2013

11:34

Not applicable

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_el_gr

5.0.8308.301

21.240

13-Mar-2013

11:31

Not applicable

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_en_us

5.0.8308.301

21.736

13-Mar-2013

11:29

Not applicable

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_es_es

5.0.8308.301

21.224

13-Mar-2013

11:34

Not applicable

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_et_ee

5.0.8308.301

21.240

13-Mar-2013

11:32

Not applicable

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_eu_es

5.0.8308.301

21.224

13-Mar-2013

11:35

Not applicable

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_fa_ir

5.0.8308.301

21.224

13-Mar-2013

11:31

Not applicable

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_fil_ph

5.0.8308.301

21.224

13-Mar-2013

11:25

Not applicable

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_fi_fi

5.0.8308.301

21.224

13-Mar-2013

11:34

Not applicable

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_fr_fr

5.0.8308.301

21.224

13-Mar-2013

11:34

Not applicable

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_gl_es

5.0.8308.301

21.224

13-Mar-2013

11:33

Not applicable

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_he_il

5.0.8308.301

21.240

13-Mar-2013

11:31

Not applicable

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_hi_in

5.0.8308.301

21.736

13-Mar-2013

11:31

Not applicable

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_hr_hr

5.0.8308.301

21.224

13-Mar-2013

11:34

Not applicable

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_hu_hu

5.0.8308.301

21.240

13-Mar-2013

11:31

Not applicable

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_id_id

5.0.8308.301

21.224

13-Mar-2013

11:35

Not applicable

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_it_it

5.0.8308.301

21.224

13-Mar-2013

11:31

Not applicable

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ja_jp

5.0.8308.301

21.224

13-Mar-2013

11:34

Not applicable

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_kk_kz

5.0.8308.301

21.240

13-Mar-2013

11:32

Not applicable

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ko_kr

5.0.8308.301

21.224

13-Mar-2013

11:31

Not applicable

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_lt_lt

5.0.8308.301

21.224

13-Mar-2013

11:32

Not applicable

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_lv_lv

5.0.8308.301

21.224

13-Mar-2013

11:34

Not applicable

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_mk_mk

5.0.8308.301

21.224

13-Mar-2013

11:27

Not applicable

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ms_my

5.0.8308.301

21.224

13-Mar-2013

11:35

Not applicable

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_nb_no

5.0.8308.301

21.224

13-Mar-2013

11:34

Not applicable

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_nl_nl

5.0.8308.301

21.224

13-Mar-2013

11:34

Not applicable

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_pl_pl

5.0.8308.301

21.224

13-Mar-2013

11:32

Not applicable

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_pt_br

5.0.8308.301

21.224

13-Mar-2013

11:31

Not applicable

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_pt_pt

5.0.8308.301

21.224

13-Mar-2013

11:32

Not applicable

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ro_ro

5.0.8308.301

21.224

13-Mar-2013

11:34

Not applicable

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ru_ru

5.0.8308.301

21.224

13-Mar-2013

11:34

Not applicable

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sk_sk

5.0.8308.301

21.224

13-Mar-2013

11:32

Not applicable

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sl_si

5.0.8308.301

21.224

13-Mar-2013

11:32

Not applicable

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sq_al

5.0.8308.301

21.224

13-Mar-2013

11:33

Not applicable

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sr_cyrl_cs

5.0.8308.301

21.224

13-Mar-2013

11:32

Not applicable

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sr_latn_cs

5.0.8308.301

21.224

13-Mar-2013

11:32

Not applicable

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sv_se

5.0.8308.301

21.224

13-Mar-2013

11:34

Not applicable

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_th_th

5.0.8308.301

21.736

13-Mar-2013

11:32

Not applicable

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_tr_tr

5.0.8308.301

21.224

13-Mar-2013

11:32

Not applicable

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_uk_ua

5.0.8308.301

21.224

13-Mar-2013

11:35

Not applicable

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_uz_latn_uz

5.0.8308.301

21.240

13-Mar-2013

11:34

Not applicable

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_vi_vn

5.0.8308.301

21.224

13-Mar-2013

11:32

Not applicable

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_zh_cn

5.0.8308.301

21.224

13-Mar-2013

11:30

Not applicable

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_zh_tw

5.0.8308.301

21.224

13-Mar-2013

11:34

Not applicable

File_ext_webscheduler_default.aspx

Not applicable

9.639

29-Apr-2015

05:50

Not applicable

File_ext_webscheduler_handler_bin_webschedulerhandler.dll

5.0.8308.933

356.144

23-Sep-2015

20:30

x86

File_ext_webscheduler_handler_web.config

Not applicable

1.722

25-Nov-2014

20:10

Not applicable

File_ext_webscheduler_scripts_common.js

Not applicable

114.704

06-Jun-2015

02:30

Not applicable

File_ext_webscheduler_scripts_jquery.js

Not applicable

249.899

20-Jul-2015

17:16

Not applicable

File_ext_webscheduler_scripts_jqueryui_az_latn_az.js

Not applicable

875

24-Jul-2019

19:29

Not applicable

File_ext_webscheduler_scripts_jqueryui_be_by.js

Not applicable

1.064

24-Jul-2019

19:29

Not applicable

File_ext_webscheduler_scripts_jqueryui_fa_ir.js

Not applicable

913

24-Jul-2019

19:29

Not applicable

File_ext_webscheduler_scripts_jqueryui_fil_ph.js

Not applicable

834

24-Jul-2019

19:29

Not applicable

File_ext_webscheduler_scripts_jqueryui_mk_mk.js

Not applicable

1.045

24-Jul-2019

19:29

Not applicable

File_ext_webscheduler_scripts_jqueryui_sq_al.js

Not applicable

820

24-Jul-2019

19:29

Not applicable

File_ext_webscheduler_scripts_jqueryui_uz_latn_uz.js

Not applicable

834

24-Jul-2019

19:29

Not applicable

File_ext_webscheduler_scripts_utilities.js

Not applicable

12.858

06-Jun-2015

01:17

Not applicable

File_ext_webscheduler_scripts_webticketmanager.js

Not applicable

75.990

21-Nov-2014

15:11

Not applicable

File_ext_webscheduler_web.config

Not applicable

1.538

25-Nov-2014

20:04

Not applicable

File_ext_webticketmanager.js

Not applicable

75.990

21-Nov-2014

15:11

Not applicable

File_gac_microsoft.rtc.chat.endpoint.dll

5.0.8308.992

1.206.568

08-Jun-2017

03:16

x86

File_gac_microsoft.rtc.internal.web.common.dll

5.0.8308.420

35.520

31-May-2013

12:09

x86

File_gac_microsoft.rtc.server.abcommon.dll

5.0.8308.301

281.752

13-Mar-2013

11:30

x86

File_gac_microsoft.rtc.server.userpin.dll

5.0.8308.420

1.432.240

31-May-2013

12:07

x86

File_gac_microsoft.rtc.server.webinfrastructure.dll

5.0.8308.1068

3.363.584

16-Dec-2018

23:25

x64

File_groupexpansion_int_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll

5.0.8308.726

386.632

06-Jun-2014

06:16

x86

File_groupexpansion_microsoft.liveserver.dlexpansion_ext.dll

5.0.8308.726

386.632

06-Jun-2014

06:16

x86

File_groupexpansion_virtualdir_web.config

Not applicable

5.124

06-Jun-2014

04:06

Not applicable

File_groupexpansion_virtualdir_web_int.config

Not applicable

5.354

06-Jun-2014

04:06

Not applicable

File_int_antixsslibrary

4.0.0.0

141.600

07-Sep-2012

10:34

Not applicable

File_int_conference.aspx

Not applicable

14.959

04-Sep-2013

15:54

Not applicable

File_int_conference.dll

5.0.8308.726

265.848

06-Jun-2014

06:16

x86

File_int_conferenceproxy.aspx

Not applicable

1.092

04-Sep-2013

15:54

Not applicable

File_int_conference_web.config

Not applicable

1.556

25-Nov-2014

20:08

Not applicable

File_int_datacollabhandler_web.config

Not applicable

2.752

25-Nov-2014

20:18

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_jquery183min.js

Not applicable

93.637

31-May-2013

08:08

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_json2.js

Not applicable

19.081

31-May-2013

08:08

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_alertdismiss.png

Not applicable

2.863

31-May-2013

08:05

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_alerterror.png

Not applicable

342

31-May-2013

08:05

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_ar_sa_qnaview.html

Not applicable

4.681

31-May-2013

08:05

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_ar_sa_strings.js

Not applicable

3.261

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_ar_sa_stylesheet.css

Not applicable

6.302

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_az_latn_az_qnaview.html

Not applicable

4.681

31-May-2013

08:05

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_az_latn_az_strings.js

Not applicable

2.899

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_az_latn_az_stylesheet.css

Not applicable

6.295

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_be_by_qnaview.html

Not applicable

4.681

31-May-2013

08:05

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_be_by_strings.js

Not applicable

3.430

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_be_by_stylesheet.css

Not applicable

6.295

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_bg_bg_qnaview.html

Not applicable

4.681

31-May-2013

08:05

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_bg_bg_strings.js

Not applicable

3.553

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_bg_bg_stylesheet.css

Not applicable

6.295

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_ca_es_qnaview.html

Not applicable

4.681

31-May-2013

08:05

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_ca_es_strings.js

Not applicable

3.033

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_ca_es_stylesheet.css

Not applicable

6.295

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_cs_cz_qnaview.html

Not applicable

4.681

31-May-2013

08:05

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_cs_cz_strings.js

Not applicable

2.988

30-Aug-2019

18:27

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_cs_cz_stylesheet.css

Not applicable

6.295

30-Aug-2019

18:26

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_da_dk_qnaview.html

Not applicable

4.681

31-May-2013

08:05

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_da_dk_strings.js

Not applicable

2.849

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_da_dk_stylesheet.css

Not applicable

6.295

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_de_de_qnaview.html

Not applicable

4.681

31-May-2013

08:05

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_de_de_strings.js

Not applicable

2.913

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_de_de_stylesheet.css

Not applicable

6.295

30-Aug-2019

18:27

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_el_gr_qnaview.html

Not applicable

4.681

31-May-2013

08:05

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_el_gr_strings.js

Not applicable

3.712

30-Aug-2019

18:27

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_el_gr_stylesheet.css

Not applicable

6.295

30-Aug-2019

18:27

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_en_us_qnaview.html

Not applicable

4.681

31-May-2013

08:05

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_en_us_strings.js

Not applicable

2.793

04-Sep-2013

15:54

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_en_us_stylesheet.css

Not applicable

6.292

31-May-2013

10:12

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_es_es_qnaview.html

Not applicable

4.681

31-May-2013

08:05

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_es_es_strings.js

Not applicable

3.052

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_es_es_stylesheet.css

Not applicable

6.295

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_et_ee_qnaview.html

Not applicable

4.681

31-May-2013

08:05

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_et_ee_strings.js

Not applicable

2.860

30-Aug-2019

18:27

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_et_ee_stylesheet.css

Not applicable

6.295

30-Aug-2019

18:27

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_eu_es_qnaview.html

Not applicable

4.681

31-May-2013

08:05

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_eu_es_strings.js

Not applicable

2.912

30-Aug-2019

18:27

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_eu_es_stylesheet.css

Not applicable

6.295

30-Aug-2019

18:27

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_fa_ir_qnaview.html

Not applicable

4.681

31-May-2013

08:05

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_fa_ir_strings.js

Not applicable

3.403

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_fa_ir_stylesheet.css

Not applicable

6.302

30-Aug-2019

18:27

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_fil_ph_qnaview.html

Not applicable

4.681

31-May-2013

08:05

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_fil_ph_strings.js

Not applicable

2.852

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_fil_ph_stylesheet.css

Not applicable

6.295

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_fi_fi_qnaview.html

Not applicable

4.681

31-May-2013

08:05

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_fi_fi_strings.js

Not applicable

2.879

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_fi_fi_stylesheet.css

Not applicable

6.295

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_fr_fr_qnaview.html

Not applicable

4.681

31-May-2013

08:05

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_fr_fr_strings.js

Not applicable

3.041

30-Aug-2019

18:27

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_fr_fr_stylesheet.css

Not applicable

6.295

30-Aug-2019

18:26

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_gl_es_qnaview.html

Not applicable

4.681

31-May-2013

08:05

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_gl_es_strings.js

Not applicable

3.014

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_gl_es_stylesheet.css

Not applicable

6.295

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_he_il_qnaview.html

Not applicable

4.681

31-May-2013

08:05

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_he_il_strings.js

Not applicable

3.178

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_he_il_stylesheet.css

Not applicable

6.302

30-Aug-2019

18:27

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_hi_in_qnaview.html

Not applicable

4.681

31-May-2013

08:05

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_hi_in_strings.js

Not applicable

3.717

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_hi_in_stylesheet.css

Not applicable

6.295

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_hr_hr_qnaview.html

Not applicable

4.681

31-May-2013

08:05

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_hr_hr_strings.js

Not applicable

2.944

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_hr_hr_stylesheet.css

Not applicable

6.295

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_hu_hu_qnaview.html

Not applicable

4.681

31-May-2013

08:05

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_hu_hu_strings.js

Not applicable

2.969

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_hu_hu_stylesheet.css

Not applicable

6.295

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_id_id_qnaview.html

Not applicable

4.681

31-May-2013

08:05

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_id_id_strings.js

Not applicable

2.883

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_id_id_stylesheet.css

Not applicable

6.295

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_it_it_qnaview.html

Not applicable

4.681

31-May-2013

08:05

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_it_it_strings.js

Not applicable

3.018

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_it_it_stylesheet.css

Not applicable

6.295

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_ja_jp_qnaview.html

Not applicable

4.681

31-May-2013

08:05

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_ja_jp_strings.js

Not applicable

3.111

30-Aug-2019

18:27

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_ja_jp_stylesheet.css

Not applicable

6.295

30-Aug-2019

18:27

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_kk_kz_qnaview.html

Not applicable

4.681

31-May-2013

08:05

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_kk_kz_strings.js

Not applicable

3.345

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_kk_kz_stylesheet.css

Not applicable

6.295

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_ko_kr_qnaview.html

Not applicable

4.681

31-May-2013

08:05

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_ko_kr_strings.js

Not applicable

3.006

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_ko_kr_stylesheet.css

Not applicable

6.295

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_lt_lt_qnaview.html

Not applicable

4.681

31-May-2013

08:05

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_lt_lt_strings.js

Not applicable

2.923

30-Aug-2019

18:27

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_lt_lt_stylesheet.css

Not applicable

6.295

30-Aug-2019

18:26

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_lv_lv_qnaview.html

Not applicable

4.681

31-May-2013

08:05

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_lv_lv_strings.js

Not applicable

2.993

30-Aug-2019

18:27

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_lv_lv_stylesheet.css

Not applicable

6.295

30-Aug-2019

18:27

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_mk_mk_qnaview.html

Not applicable

4.681

31-May-2013

08:05

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_mk_mk_strings.js

Not applicable

3.392

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_mk_mk_stylesheet.css

Not applicable

6.295

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_ms_my_qnaview.html

Not applicable

4.681

31-May-2013

08:05

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_ms_my_strings.js

Not applicable

2.904

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_ms_my_stylesheet.css

Not applicable

6.295

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_nb_no_qnaview.html

Not applicable

4.681

31-May-2013

08:05

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_nb_no_strings.js

Not applicable

2.898

30-Aug-2019

18:27

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_nb_no_stylesheet.css

Not applicable

6.295

30-Aug-2019

18:26

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_nl_nl_qnaview.html

Not applicable

4.681

31-May-2013

08:05

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_nl_nl_strings.js

Not applicable

2.906

30-Aug-2019

18:27

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_nl_nl_stylesheet.css

Not applicable

6.295

30-Aug-2019

18:27

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_pl_pl_qnaview.html

Not applicable

4.681

31-May-2013

08:05

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_pl_pl_strings.js

Not applicable

3.031

30-Aug-2019

18:27

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_pl_pl_stylesheet.css

Not applicable

6.295

30-Aug-2019

18:27

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_pt_br_qnaview.html

Not applicable

4.681

31-May-2013

08:05

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_pt_br_strings.js

Not applicable

3.019

30-Aug-2019

18:27

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_pt_br_stylesheet.css

Not applicable

6.295

30-Aug-2019

18:27

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_pt_pt_qnaview.html

Not applicable

4.681

31-May-2013

08:05

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_pt_pt_strings.js

Not applicable

3.012

30-Aug-2019

18:27

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_pt_pt_stylesheet.css

Not applicable

6.295

30-Aug-2019

18:27

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_qna.min.js

Not applicable

52.246

31-May-2013

10:12

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_replying.png

Not applicable

47.582

31-May-2013

08:05

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_ro_ro_qnaview.html

Not applicable

4.681

31-May-2013

08:05

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_ro_ro_strings.js

Not applicable

3.041

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_ro_ro_stylesheet.css

Not applicable

6.295

30-Aug-2019

18:27

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_ru_ru_qnaview.html

Not applicable

4.681

31-May-2013

08:05

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_ru_ru_strings.js

Not applicable

3.485

30-Aug-2019

18:27

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_ru_ru_stylesheet.css

Not applicable

6.295

30-Aug-2019

18:27

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_sk_sk_qnaview.html

Not applicable

4.681

31-May-2013

08:05

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_sk_sk_strings.js

Not applicable

2.981

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_sk_sk_stylesheet.css

Not applicable

6.295

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_sl_si_qnaview.html

Not applicable

4.681

31-May-2013

08:05

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_sl_si_strings.js

Not applicable

3.005

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_sl_si_stylesheet.css

Not applicable

6.295

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_sq_al_qnaview.html

Not applicable

4.681

31-May-2013

08:05

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_sq_al_strings.js

Not applicable

2.979

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_sq_al_stylesheet.css

Not applicable

6.295

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_sr_cyrl_cs_qnaview.html

Not applicable

4.681

31-May-2013

08:05

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_sr_cyrl_cs_strings.js

Not applicable

3.490

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_sr_cyrl_cs_stylesheet.css

Not applicable

6.295

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_sr_latn_cs_qnaview.html

Not applicable

4.681

31-May-2013

08:05

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_sr_latn_cs_strings.js

Not applicable

2.971

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_sr_latn_cs_stylesheet.css

Not applicable

6.295

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_sv_se_qnaview.html

Not applicable

4.681

31-May-2013

08:05

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_sv_se_strings.js

Not applicable

2.902

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_sv_se_stylesheet.css

Not applicable

6.295

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_th_th_qnaview.html

Not applicable

4.681

31-May-2013

08:05

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_th_th_strings.js

Not applicable

3.798

30-Aug-2019

18:27

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_th_th_stylesheet.css

Not applicable

6.295

30-Aug-2019

18:27

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_tr_tr_qnaview.html

Not applicable

4.681

31-May-2013

08:05

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_tr_tr_strings.js

Not applicable

2.913

30-Aug-2019

18:27

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_tr_tr_stylesheet.css

Not applicable

6.295

30-Aug-2019

18:27

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_uk_ua_qnaview.html

Not applicable

4.681

31-May-2013

08:05

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_uk_ua_strings.js

Not applicable

3.503

30-Aug-2019

18:27

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_uk_ua_stylesheet.css

Not applicable

6.295

30-Aug-2019

18:27

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_uz_latn_uz_qnaview.html

Not applicable

4.681

31-May-2013

08:05

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_uz_latn_uz_strings.js

Not applicable

2.958

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_uz_latn_uz_stylesheet.css

Not applicable

6.295

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_vi_vn_qnaview.html

Not applicable

4.681

31-May-2013

08:05

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_vi_vn_strings.js

Not applicable

3.138

30-Aug-2019

18:27

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_vi_vn_stylesheet.css

Not applicable

6.295

30-Aug-2019

18:27

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_zh_cn_qnaview.html

Not applicable

4.681

31-May-2013

08:05

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_zh_cn_strings.js

Not applicable

2.795

30-Aug-2019

18:27

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_zh_cn_stylesheet.css

Not applicable

6.295

30-Aug-2019

18:27

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_zh_tw_qnaview.html

Not applicable

4.681

31-May-2013

08:05

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_zh_tw_strings.js

Not applicable

2.815

30-Aug-2019

18:27

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_resources_zh_tw_stylesheet.css

Not applicable

6.295

30-Aug-2019

18:27

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_view_mainpage.html

Not applicable

949

31-May-2013

08:05

Not applicable

File_int_datacollabweb_qna_web.config

Not applicable

947

21-Nov-2014

15:11

Not applicable

File_int_datacollabweb_web_config

Not applicable

2.545

25-Nov-2014

20:15

Not applicable

File_int_datacollab_aspx

Not applicable

4.623

13-Mar-2013

09:10

Not applicable

File_int_datacollab_bin_psomframe

5.0.8308.803

225.040

14-Aug-2014

05:58

Not applicable

File_int_datacollab_bin_psomres

5.0.8308.577

255.712

03-Dec-2013

18:01

Not applicable

File_int_datacollab_bin_psomres_ar_sa

5.0.8308.577

33.544

03-Dec-2013

18:02

Not applicable

File_int_datacollab_bin_psomres_az_latn_az

5.0.8308.577

32.520

03-Dec-2013

18:02

Not applicable

File_int_datacollab_bin_psomres_be_by

5.0.8308.577

34.568

03-Dec-2013

18:02

Not applicable

File_int_datacollab_bin_psomres_bg_bg

5.0.8308.577

34.568

03-Dec-2013

18:03

Not applicable

File_int_datacollab_bin_psomres_ca_es

5.0.8308.577

32.008

03-Dec-2013

18:01

Not applicable

File_int_datacollab_bin_psomres_cs_cz

5.0.8308.577

32.520

03-Dec-2013

18:01

Not applicable

File_int_datacollab_bin_psomres_da_dk

5.0.8308.577

32.008

03-Dec-2013

18:02

Not applicable

File_int_datacollab_bin_psomres_de_de

5.0.8308.577

32.520

03-Dec-2013

18:01

Not applicable

File_int_datacollab_bin_psomres_el_gr

5.0.8308.577

35.080

03-Dec-2013

18:01

Not applicable

File_int_datacollab_bin_psomres_en_us

5.0.8308.577

32.520

03-Dec-2013

18:01

Not applicable

File_int_datacollab_bin_psomres_es_es

5.0.8308.577

32.008

03-Dec-2013

18:00

Not applicable

File_int_datacollab_bin_psomres_et_ee

5.0.8308.577

32.008

03-Dec-2013

18:01

Not applicable

File_int_datacollab_bin_psomres_eu_es

5.0.8308.577

32.008

03-Dec-2013

18:01

Not applicable

File_int_datacollab_bin_psomres_fa_ir

5.0.8308.577

34.056

03-Dec-2013

18:02

Not applicable

File_int_datacollab_bin_psomres_fil_ph

5.0.8308.577

32.008

03-Dec-2013

18:03

Not applicable

File_int_datacollab_bin_psomres_fi_fi

5.0.8308.577

32.008

03-Dec-2013

18:02

Not applicable

File_int_datacollab_bin_psomres_fr_fr

5.0.8308.577

32.520

03-Dec-2013

18:00

Not applicable

File_int_datacollab_bin_psomres_gl_es

5.0.8308.577

32.008

03-Dec-2013

18:01

Not applicable

File_int_datacollab_bin_psomres_he_il

5.0.8308.577

33.032

03-Dec-2013

18:01

Not applicable

File_int_datacollab_bin_psomres_hi_in

5.0.8308.577

36.104

03-Dec-2013

18:01

Not applicable

File_int_datacollab_bin_psomres_hr_hr

5.0.8308.577

32.008

03-Dec-2013

18:01

Not applicable

File_int_datacollab_bin_psomres_hu_hu

5.0.8308.577

32.520

03-Dec-2013

18:01

Not applicable

File_int_datacollab_bin_psomres_id_id

5.0.8308.577

32.008

03-Dec-2013

18:01

Not applicable

File_int_datacollab_bin_psomres_it_it

5.0.8308.577

32.008

03-Dec-2013

18:01

Not applicable

File_int_datacollab_bin_psomres_ja_jp

5.0.8308.577

32.520

03-Dec-2013

18:01

Not applicable

File_int_datacollab_bin_psomres_kk_kz

5.0.8308.577

34.056

03-Dec-2013

18:01

Not applicable

File_int_datacollab_bin_psomres_ko_kr

5.0.8308.577

32.520

03-Dec-2013

18:01

Not applicable

File_int_datacollab_bin_psomres_lt_lt

5.0.8308.577

32.520

03-Dec-2013

18:02

Not applicable

File_int_datacollab_bin_psomres_lv_lv

5.0.8308.577

32.520

03-Dec-2013

18:02

Not applicable

File_int_datacollab_bin_psomres_mk_mk

5.0.8308.577

34.568

03-Dec-2013

18:03

Not applicable

File_int_datacollab_bin_psomres_ms_my

5.0.8308.577

32.008

03-Dec-2013

18:01

Not applicable

File_int_datacollab_bin_psomres_nb_no

5.0.8308.577

32.008

03-Dec-2013

18:02

Not applicable

File_int_datacollab_bin_psomres_nl_nl

5.0.8308.577

32.008

03-Dec-2013

18:02

Not applicable

File_int_datacollab_bin_psomres_pl_pl

5.0.8308.577

32.520

03-Dec-2013

18:02

Not applicable

File_int_datacollab_bin_psomres_pt_br

5.0.8308.577

32.008

03-Dec-2013

18:02

Not applicable

File_int_datacollab_bin_psomres_pt_pt

5.0.8308.577

32.520

03-Dec-2013

18:02

Not applicable

File_int_datacollab_bin_psomres_ro_ro

5.0.8308.577

32.520

03-Dec-2013

18:02

Not applicable

File_int_datacollab_bin_psomres_ru_ru

5.0.8308.577

34.568

03-Dec-2013

18:02

Not applicable

File_int_datacollab_bin_psomres_sk_sk

5.0.8308.577

32.520

03-Dec-2013

18:02

Not applicable

File_int_datacollab_bin_psomres_sl_si

5.0.8308.577

32.008

03-Dec-2013

18:03

Not applicable

File_int_datacollab_bin_psomres_sq_al

5.0.8308.577

32.520

03-Dec-2013

18:02

Not applicable

File_int_datacollab_bin_psomres_sr_cyrl_cs

5.0.8308.577

34.056

03-Dec-2013

18:01

Not applicable

File_int_datacollab_bin_psomres_sr_latn_cs

5.0.8308.577

32.008

03-Dec-2013

18:01

Not applicable

File_int_datacollab_bin_psomres_sv_se

5.0.8308.577

32.008

03-Dec-2013

18:03

Not applicable

File_int_datacollab_bin_psomres_th_th

5.0.8308.577

36.104

03-Dec-2013

18:01

Not applicable

File_int_datacollab_bin_psomres_tr_tr

5.0.8308.577

32.008

03-Dec-2013

18:00

Not applicable

File_int_datacollab_bin_psomres_uk_ua

5.0.8308.577

34.568

03-Dec-2013

18:01

Not applicable

File_int_datacollab_bin_psomres_uz_latn_uz

5.0.8308.577

32.520

03-Dec-2013

18:01

Not applicable

File_int_datacollab_bin_psomres_vi_vn

5.0.8308.577

33.032

03-Dec-2013

18:02

Not applicable

File_int_datacollab_bin_psomres_zh_cn

5.0.8308.577

31.496

03-Dec-2013

18:01

Not applicable

File_int_datacollab_bin_psomres_zh_tw

5.0.8308.577

31.496

03-Dec-2013

18:01

Not applicable

File_int_datacollab_images_nonhc_sprite1

Not applicable

232.897

06-Jun-2014

05:12

Not applicable

File_int_datacollab_images_sprite1

Not applicable

232.897

06-Jun-2014

05:12

Not applicable

File_int_datacollab_scripts_common_consolidated

Not applicable

672.472

29-Jun-2018

08:23

Not applicable

File_int_datacollab_scripts_datacollabmodel

Not applicable

1.179.382

06-Jun-2014

05:08

Not applicable

File_int_datacollab_scripts_lynccore_applibconsolidated

Not applicable

1.435.588

23-Sep-2015

19:21

Not applicable

File_int_datacollab_scripts_lynccore_datacollabcontrols

Not applicable

2.304.930

23-Sep-2015

19:23

Not applicable

File_int_datacollab_styles_consolidated_ltr

Not applicable

56.157

06-Jun-2014

05:11

Not applicable

File_int_datacollab_styles_consolidated_rtl

Not applicable

55.556

06-Jun-2014

05:11

Not applicable

File_int_datacollab_styles_nonhc_sprite1

Not applicable

120.623

06-Jun-2014

05:12

Not applicable

File_int_datacollab_styles_sprite1

Not applicable

166.234

06-Jun-2014

05:12

Not applicable

File_int_default.aspx

Not applicable

49.409

08-Jun-2017

01:42

Not applicable

File_int_defaultresource.aspx.ar_sa.resources

Not applicable

5.690

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_int_defaultresource.aspx.az_latn_az.resources

Not applicable

4.783

30-Aug-2019

18:26

Not applicable

File_int_defaultresource.aspx.be_by.resources

Not applicable

5.962

30-Aug-2019

18:26

Not applicable

File_int_defaultresource.aspx.bg_bg.resources

Not applicable

6.369

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_int_defaultresource.aspx.ca_es.resources

Not applicable

4.628

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_int_defaultresource.aspx.cs_cz.resources

Not applicable

4.560

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_int_defaultresource.aspx.da_dk.resources

Not applicable

4.462

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_int_defaultresource.aspx.de_de.resources

Not applicable

4.938

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_int_defaultresource.aspx.el_gr.resources

Not applicable

6.982

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_int_defaultresource.aspx.en_us.resources

Not applicable

4.255

15-Sep-2013

18:19

Not applicable

File_int_defaultresource.aspx.es_es.resources

Not applicable

4.670

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_int_defaultresource.aspx.et_ee.resources

Not applicable

4.398

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_int_defaultresource.aspx.eu_es.resources

Not applicable

4.334

30-Aug-2019

18:25

Not applicable

File_int_defaultresource.aspx.fa_ir.resources

Not applicable

6.008

30-Aug-2019

18:25

Not applicable

File_int_defaultresource.aspx.fil_ph.resources

Not applicable

4.585

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_int_defaultresource.aspx.fi_fi.resources

Not applicable

4.318

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_int_defaultresource.aspx.fr_fr.resources

Not applicable

4.901

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_int_defaultresource.aspx.gl_es.resources

Not applicable

4.469

30-Aug-2019

18:25

Not applicable

File_int_defaultresource.aspx.he_il.resources

Not applicable

5.013

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_int_defaultresource.aspx.hi_in.resources

Not applicable

7.775

30-Aug-2019

18:23

Not applicable

File_int_defaultresource.aspx.hr_hr.resources

Not applicable

4.513

30-Aug-2019

18:24

Not applicable

File_int_defaultresource.aspx.hu_hu.resources

Not applicable

4.775

30-Aug-2019

18:25

Not applicable

File_int_defaultresource.aspx.id_id.resources

Not applicable

4.371

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_int_defaultresource.aspx.it_it.resources

Not applicable

4.698

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_int_defaultresource.aspx.ja_jp.resources

Not applicable

5.169

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_int_defaultresource.aspx.kk_kz.resources

Not applicable

6.176

30-Aug-2019

18:25

Not applicable

File_int_defaultresource.aspx.ko_kr.resources

Not applicable

4.822

30-Aug-2019

18:21

Not applicable

File_int_defaultresource.aspx.lt_lt.resources

Not applicable

4.662

30-Aug-2019

18:25

Not applicable

File_int_defaultresource.aspx.lv_lv.resources

Not applicable

4.769

30-Aug-2019

18:26

Not applicable

File_int_defaultresource.aspx.mk_mk.resources

Not applicable

6.265

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_int_defaultresource.aspx.ms_my.resources

Not applicable

4.551

30-Aug-2019

18:21

Not applicable

File_int_defaultresource.aspx.nb_no.resources

Not applicable

4.328

30-Aug-2019

18:24

Not applicable

File_int_defaultresource.aspx.nl_nl.resources

Not applicable

4.582

30-Aug-2019

18:25

Not applicable

File_int_defaultresource.aspx.pl_pl.resources

Not applicable

4.690

30-Aug-2019

18:26

Not applicable

File_int_defaultresource.aspx.pt_br.resources

Not applicable

4.621

30-Aug-2019

18:25

Not applicable

File_int_defaultresource.aspx.pt_pt.resources

Not applicable

4.615

30-Aug-2019

18:26

Not applicable

File_int_defaultresource.aspx.ro_ro.resources

Not applicable

4.713

30-Aug-2019

18:26

Not applicable

File_int_defaultresource.aspx.ru_ru.resources

Not applicable

6.354

30-Aug-2019

18:25

Not applicable

File_int_defaultresource.aspx.sk_sk.resources

Not applicable

4.688

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_int_defaultresource.aspx.sl_si.resources

Not applicable

4.561

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_int_defaultresource.aspx.sq_al.resources

Not applicable

4.646

30-Aug-2019

18:26

Not applicable

File_int_defaultresource.aspx.sr_cyrl_cs.resources

Not applicable

6.032

30-Aug-2019

18:25

Not applicable

File_int_defaultresource.aspx.sr_latn_cs.resources

Not applicable

4.463

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_int_defaultresource.aspx.sv_se.resources

Not applicable

4.435

30-Aug-2019

18:26

Not applicable

File_int_defaultresource.aspx.th_th.resources

Not applicable

7.295

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_int_defaultresource.aspx.tr_tr.resources

Not applicable

4.593

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_int_defaultresource.aspx.uk_ua.resources

Not applicable

6.346

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_int_defaultresource.aspx.uz_latn_uz.resources

Not applicable

4.672

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_int_defaultresource.aspx.vi_vn.resources

Not applicable

5.327

30-Aug-2019

18:24

Not applicable

File_int_defaultresource.aspx.zh_cn.resources

Not applicable

4.047

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_int_defaultresource.aspx.zh_tw.resources

Not applicable

4.200

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_int_dialinform.js

Not applicable

91.677

31-May-2013

08:05

Not applicable

File_int_dialinghandler_web.config

Not applicable

1.734

25-Nov-2014

20:11

Not applicable

File_int_dialin_resource.az_latn_az.resources

Not applicable

12.781

30-Aug-2019

18:24

Not applicable

File_int_dialin_resource.be_by.resources

Not applicable

16.649

30-Aug-2019

18:25

Not applicable

File_int_dialin_resource.bg_bg.resources

Not applicable

17.754

30-Aug-2019

18:25

Not applicable

File_int_dialin_resource.da_dk.resources

Not applicable

12.047

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_int_dialin_resource.fa_ir.resources

Not applicable

16.517

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_int_dialin_resource.fil_ph.resources

Not applicable

13.290

30-Aug-2019

18:25

Not applicable

File_int_dialin_resource.fr_fr.resources

Not applicable

14.055

30-Aug-2019

18:25

Not applicable

File_int_dialin_resource.mk_mk.resources

Not applicable

17.031

30-Aug-2019

18:25

Not applicable

File_int_dialin_resource.nl_nl.resources

Not applicable

12.476

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_int_dialin_resource.pl_pl.resources

Not applicable

13.046

30-Aug-2019

18:21

Not applicable

File_int_dialin_resource.pt_br.resources

Not applicable

12.501

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_int_dialin_resource.ru_ru.resources

Not applicable

17.100

30-Aug-2019

18:21

Not applicable

File_int_dialin_resource.sq_al.resources

Not applicable

12.918

30-Aug-2019

18:21

Not applicable

File_int_dialin_resource.sr_latn_cs.resources

Not applicable

12.460

30-Aug-2019

18:25

Not applicable

File_int_dialin_resource.sv_se.resources

Not applicable

12.339

30-Aug-2019

18:24

Not applicable

File_int_dialin_resource.uk_ua.resources

Not applicable

16.780

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_int_dialin_resource.uz_latn_uz.resources

Not applicable

13.050

30-Aug-2019

18:25

Not applicable

File_int_dialin_resource.vi_vn.resources

Not applicable

14.809

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_int_launch.js

Not applicable

63.541

04-Jun-2017

17:22

Not applicable

File_int_lwa_bin_controlres

5.0.8308.933

673.584

23-Sep-2015

20:26

Not applicable

File_int_lwa_bin_controlres_ar_sa

5.0.8308.933

216.368

23-Sep-2015

20:27

Not applicable

File_int_lwa_bin_controlres_az_latn_az

5.0.8308.933

192.304

23-Sep-2015

20:28

Not applicable

File_int_lwa_bin_controlres_be_by

5.0.8308.933

233.776

23-Sep-2015

20:28

Not applicable

File_int_lwa_bin_controlres_bg_bg

5.0.8308.933

235.824

23-Sep-2015

20:27

Not applicable

File_int_lwa_bin_controlres_ca_es

5.0.8308.933

190.256

23-Sep-2015

20:27

Not applicable

File_int_lwa_bin_controlres_cs_cz

5.0.8308.933

189.744

23-Sep-2015

20:27

Not applicable

File_int_lwa_bin_controlres_da_dk

5.0.8308.933

185.136

23-Sep-2015

20:27

Not applicable

File_int_lwa_bin_controlres_de_de

5.0.8308.933

195.368

23-Sep-2015

20:27

Not applicable

File_int_lwa_bin_controlres_el_gr

5.0.8308.933

247.600

23-Sep-2015

20:27

Not applicable

File_int_lwa_bin_controlres_en_us

5.0.8308.933

181.552

23-Sep-2015

20:27

Not applicable

File_int_lwa_bin_controlres_es_es

5.0.8308.933

190.768

23-Sep-2015

20:27

Not applicable

File_int_lwa_bin_controlres_et_ee

5.0.8308.933

183.600

23-Sep-2015

20:30

Not applicable

File_int_lwa_bin_controlres_eu_es

5.0.8308.933

185.648

23-Sep-2015

20:27

Not applicable

File_int_lwa_bin_controlres_fa_ir

5.0.8308.933

223.536

23-Sep-2015

20:27

Not applicable

File_int_lwa_bin_controlres_fil_ph

5.0.8308.933

190.256

23-Sep-2015

20:28

Not applicable

File_int_lwa_bin_controlres_fi_fi

5.0.8308.933

184.112

23-Sep-2015

20:30

Not applicable

File_int_lwa_bin_controlres_fr_fr

5.0.8308.933

196.912

23-Sep-2015

20:27

Not applicable

File_int_lwa_bin_controlres_gl_es

5.0.8308.933

188.720

23-Sep-2015

20:30

Not applicable

File_int_lwa_bin_controlres_he_il

5.0.8308.933

201.008

23-Sep-2015

20:30

Not applicable

File_int_lwa_bin_controlres_hi_in

5.0.8308.933

270.128

23-Sep-2015

20:30

Not applicable

File_int_lwa_bin_controlres_hr_hr

5.0.8308.933

187.184

23-Sep-2015

20:30

Not applicable

File_int_lwa_bin_controlres_hu_hu

5.0.8308.933

193.328

23-Sep-2015

20:30

Not applicable

File_int_lwa_bin_controlres_id_id

5.0.8308.933

184.112

23-Sep-2015

20:30

Not applicable

File_int_lwa_bin_controlres_it_it

5.0.8308.933

191.792

23-Sep-2015

20:30

Not applicable

File_int_lwa_bin_controlres_ja_jp

5.0.8308.933

207.664

23-Sep-2015

20:27

Not applicable

File_int_lwa_bin_controlres_kk_kz

5.0.8308.933

228.144

23-Sep-2015

20:30

Not applicable

File_int_lwa_bin_controlres_ko_kr

5.0.8308.933

195.888

23-Sep-2015

20:27

Not applicable

File_int_lwa_bin_controlres_lt_lt

5.0.8308.933

189.232

23-Sep-2015

20:27

Not applicable

File_int_lwa_bin_controlres_lv_lv

5.0.8308.933

189.744

23-Sep-2015

20:27

Not applicable

File_int_lwa_bin_controlres_mk_mk

5.0.8308.933

234.288

23-Sep-2015

20:28

Not applicable

File_int_lwa_bin_controlres_ms_my

5.0.8308.933

186.672

23-Sep-2015

20:30

Not applicable

File_int_lwa_bin_controlres_nb_no

5.0.8308.933

183.600

23-Sep-2015

20:27

Not applicable

File_int_lwa_bin_controlres_nl_nl

5.0.8308.933

189.744

23-Sep-2015

20:27

Not applicable

File_int_lwa_bin_controlres_pl_pl

5.0.8308.933

192.304

23-Sep-2015

20:27

Not applicable

File_int_lwa_bin_controlres_pt_br

5.0.8308.933

189.744

23-Sep-2015

20:27

Not applicable

File_int_lwa_bin_controlres_pt_pt

5.0.8308.933

190.256

23-Sep-2015

20:27

Not applicable

File_int_lwa_bin_controlres_ro_ro

5.0.8308.933

191.792

23-Sep-2015

20:27

Not applicable

File_int_lwa_bin_controlres_ru_ru

5.0.8308.933

235.312

23-Sep-2015

20:27

Not applicable

File_int_lwa_bin_controlres_sk_sk

5.0.8308.933

190.768

23-Sep-2015

20:27

Not applicable

File_int_lwa_bin_controlres_sl_si

5.0.8308.933

187.696

23-Sep-2015

20:27

Not applicable

File_int_lwa_bin_controlres_sq_al

5.0.8308.933

190.768

23-Sep-2015

20:28

Not applicable

File_int_lwa_bin_controlres_sr_cyrl_cs

5.0.8308.933

228.144

23-Sep-2015

20:30

Not applicable

File_int_lwa_bin_controlres_sr_latn_cs

5.0.8308.933

186.672

23-Sep-2015

20:27

Not applicable

File_int_lwa_bin_controlres_sv_se

5.0.8308.933

186.672

23-Sep-2015

20:27

Not applicable

File_int_lwa_bin_controlres_th_th

5.0.8308.933

264.496

23-Sep-2015

20:27

Not applicable

File_int_lwa_bin_controlres_tr_tr

5.0.8308.933

188.208

23-Sep-2015

20:27

Not applicable

File_int_lwa_bin_controlres_uk_ua

5.0.8308.933

236.336

23-Sep-2015

20:27

Not applicable

File_int_lwa_bin_controlres_uz_latn_uz

5.0.8308.933

191.280

23-Sep-2015

20:28

Not applicable

File_int_lwa_bin_controlres_vi_vn

5.0.8308.933

207.664

23-Sep-2015

20:27

Not applicable

File_int_lwa_bin_controlres_zh_cn

5.0.8308.933

177.968

23-Sep-2015

20:27

Not applicable

File_int_lwa_bin_controlres_zh_tw

5.0.8308.933

177.968

23-Sep-2015

20:27

Not applicable

File_int_lwa_bin_preauth

5.0.8308.1101

233.336

30-Aug-2019

18:31

Not applicable

File_int_lwa_images_arrow_normal

Not applicable

702

13-Mar-2013

07:00

Not applicable

File_int_lwa_images_arrow_normal_rtl

Not applicable

716

13-Mar-2013

07:00

Not applicable

File_int_lwa_images_checked_normal

Not applicable

50.374

13-Mar-2013

07:00

Not applicable

File_int_lwa_images_doughboy_36x36

Not applicable

429

03-Dec-2013

19:35

Not applicable

File_int_lwa_images_icon_phoneonly_36

Not applicable

1.351

03-Dec-2013

19:35

Not applicable

File_int_lwa_images_lyncwebapp_logo

Not applicable

6.576

13-Mar-2013

07:00

Not applicable

File_int_lwa_images_lync_logo

Not applicable

2.412

13-Mar-2013

07:00

Not applicable

File_int_lwa_images_nonhc_sprite1

Not applicable

232.897

06-Jun-2014

05:12

Not applicable

File_int_lwa_images_sprite1

Not applicable

232.897

06-Jun-2014

05:12

Not applicable

File_int_lwa_images_unchecked_normal

Not applicable

49.068

13-Mar-2013

07:00

Not applicable

File_int_lwa_plugins

Not applicable

7.823.360

18-Aug-2016

15:35

Not applicable

File_int_lwa_pluginseula_az_latn_az

Not applicable

141.686

13-Mar-2013

06:59

Not applicable

File_int_lwa_pluginseula_be_by

Not applicable

147.779

13-Mar-2013

06:59

Not applicable

File_int_lwa_pluginseula_fa_ir

Not applicable

156.071

13-Mar-2013

06:59

Not applicable

File_int_lwa_pluginseula_fil_ph

Not applicable

138.546

13-Mar-2013

06:59

Not applicable

File_int_lwa_pluginseula_hi_in

Not applicable

141.048

13-Mar-2013

06:59

Not applicable

File_int_lwa_pluginseula_mk_mk

Not applicable

146.553

13-Mar-2013

06:59

Not applicable

File_int_lwa_pluginseula_sq_al

Not applicable

141.005

13-Mar-2013

06:59

Not applicable

File_int_lwa_pluginseula_uz_latn_uz

Not applicable

143.880

13-Mar-2013

06:59

Not applicable

File_int_lwa_plugins_32

Not applicable

7.876.608

18-Aug-2016

17:40

Not applicable

File_int_lwa_plugins_64

Not applicable

8.802.304

18-Aug-2016

17:40

Not applicable

File_int_lwa_plugins_mac

Not applicable

9.957.995

06-Jun-2015

01:17

Not applicable

File_int_lwa_plugins_xp

Not applicable

4.853.760

18-Aug-2016

15:59

Not applicable

File_int_lwa_scripts_common_consolidated

Not applicable

672.472

29-Jun-2018

08:23

Not applicable

File_int_lwa_scripts_lyncplatform_consolidated

Not applicable

2.194.360

23-Sep-2015

19:22

Not applicable

File_int_lwa_scripts_lyncplugin_consolidated

Not applicable

80.326

18-Aug-2016

16:36

Not applicable

File_int_lwa_scripts_preauth_consolidated

Not applicable

338.607

29-Jun-2018

08:24

Not applicable

File_int_lwa_scripts_ui_applibconsolidated

Not applicable

1.435.588

23-Sep-2015

19:21

Not applicable

File_int_lwa_scripts_ui_avconsolidated

Not applicable

1.113.880

23-Sep-2015

19:23

Not applicable

File_int_lwa_scripts_ui_commoncontrolconsolidated

Not applicable

1.243.852

23-Sep-2015

19:22

Not applicable

File_int_lwa_scripts_ui_controlconsolidated

Not applicable

2.287.631

23-Sep-2015

19:24

Not applicable

File_int_lwa_scripts_ui_miscclientconsolidated

Not applicable

618.488

29-Jun-2018

08:26

Not applicable

File_int_lwa_styles_consolidated_ltr

Not applicable

153.473

23-Sep-2015

19:24

Not applicable

File_int_lwa_styles_consolidated_rtl

Not applicable

153.537

23-Sep-2015

19:24

Not applicable

File_int_lwa_styles_nonhc_sprite1

Not applicable

120.623

06-Jun-2014

05:12

Not applicable

File_int_lwa_styles_sprite1

Not applicable

166.234

06-Jun-2014

05:12

Not applicable

File_int_lwa_webpages_lwaclient

Not applicable

16.208

23-Sep-2015

18:47

Not applicable

File_int_lwa_webpages_qnacontainerframe

Not applicable

8.521

04-Jun-2014

02:31

Not applicable

File_int_lwa_webpages_toast

Not applicable

4.700

27-Jun-2018

07:24

Not applicable

File_int_lwa_web_config

Not applicable

2.453

25-Nov-2014

20:15

Not applicable

File_int_microsoft.rtc.internal.joinlauncher.dll

5.0.8308.974

906.016

01-Nov-2016

06:08

x86

File_int_microsoft.rtc.internal.webrelay.dll

5.0.8308.1001

520.336

29-Jun-2018

09:18

x86

File_int_microsoft_rtc_internal_rmwebhandler.dll

5.0.8308.301

299.680

13-Mar-2013

11:31

x86

File_int_myutilities.js

Not applicable

12.858

06-Jun-2015

01:17

Not applicable

File_int_passiveauth.aspx

Not applicable

3.641

31-May-2013

08:05

Not applicable

File_int_passiveauth_web.config

Not applicable

3.743

25-Nov-2014

20:15

Not applicable

File_int_pstn_info_styles.ar_sa.newloc.css

Not applicable

2.333

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_int_pstn_info_styles.az_latn_az.css

Not applicable

2.199

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_int_pstn_info_styles.az_latn_az.newloc.css

Not applicable

2.199

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_int_pstn_info_styles.be_by.css

Not applicable

2.199

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_int_pstn_info_styles.be_by.newloc.css

Not applicable

2.199

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_int_pstn_info_styles.bg_bg.newloc.css

Not applicable

2.199

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_int_pstn_info_styles.ca_es.newloc.css

Not applicable

2.199

30-Aug-2019

18:21

Not applicable

File_int_pstn_info_styles.cs_cz.newloc.css

Not applicable

2.199

30-Aug-2019

18:24

Not applicable

File_int_pstn_info_styles.da_dk.newloc.css

Not applicable

2.199

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_int_pstn_info_styles.de_de.newloc.css

Not applicable

2.199

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_int_pstn_info_styles.el_gr.newloc.css

Not applicable

2.199

30-Aug-2019

18:25

Not applicable

File_int_pstn_info_styles.en_us.newloc.css

Not applicable

2.199

13-Mar-2013

06:58

Not applicable

File_int_pstn_info_styles.es_es.newloc.css

Not applicable

2.199

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_int_pstn_info_styles.et_ee.newloc.css

Not applicable

2.199

30-Aug-2019

18:25

Not applicable

File_int_pstn_info_styles.eu_es.newloc.css

Not applicable

2.199

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_int_pstn_info_styles.fa_ir.css

Not applicable

2.199

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_int_pstn_info_styles.fa_ir.newloc.css

Not applicable

2.199

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_int_pstn_info_styles.fil_ph.css

Not applicable

2.199

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_int_pstn_info_styles.fil_ph.newloc.css

Not applicable

2.199

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_int_pstn_info_styles.fi_fi.newloc.css

Not applicable

2.199

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_int_pstn_info_styles.fr_fr.newloc.css

Not applicable

2.199

30-Aug-2019

18:21

Not applicable

File_int_pstn_info_styles.gl_es.newloc.css

Not applicable

2.199

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_int_pstn_info_styles.he_il.newloc.css

Not applicable

2.265

30-Aug-2019

18:25

Not applicable

File_int_pstn_info_styles.hi_in.newloc.css

Not applicable

2.249

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_int_pstn_info_styles.hr_hr.newloc.css

Not applicable

2.199

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_int_pstn_info_styles.hu_hu.newloc.css

Not applicable

2.199

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_int_pstn_info_styles.id_id.newloc.css

Not applicable

2.199

30-Aug-2019

18:25

Not applicable

File_int_pstn_info_styles.it_it.newloc.css

Not applicable

2.199

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_int_pstn_info_styles.ja_jp.newloc.css

Not applicable

2.537

30-Aug-2019

18:24

Not applicable

File_int_pstn_info_styles.kk_kz.newloc.css

Not applicable

2.199

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_int_pstn_info_styles.ko_kr.newloc.css

Not applicable

2.333

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_int_pstn_info_styles.lt_lt.newloc.css

Not applicable

2.199

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_int_pstn_info_styles.lv_lv.newloc.css

Not applicable

2.199

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_int_pstn_info_styles.mk_mk.css

Not applicable

2.199

30-Aug-2019

18:21

Not applicable

File_int_pstn_info_styles.mk_mk.newloc.css

Not applicable

2.199

30-Aug-2019

18:21

Not applicable

File_int_pstn_info_styles.ms_my.newloc.css

Not applicable

2.199

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_int_pstn_info_styles.nb_no.newloc.css

Not applicable

2.199

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_int_pstn_info_styles.nl_nl.newloc.css

Not applicable

2.199

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_int_pstn_info_styles.pl_pl.newloc.css

Not applicable

2.199

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_int_pstn_info_styles.pt_br.newloc.css

Not applicable

2.199

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_int_pstn_info_styles.pt_pt.newloc.css

Not applicable

2.199

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_int_pstn_info_styles.ro_ro.newloc.css

Not applicable

2.199

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_int_pstn_info_styles.ru_ru.newloc.css

Not applicable

2.199

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_int_pstn_info_styles.sk_sk.newloc.css

Not applicable

2.199

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_int_pstn_info_styles.sl_si.newloc.css

Not applicable

2.199

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_int_pstn_info_styles.sq_al.css

Not applicable

2.199

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_int_pstn_info_styles.sq_al.newloc.css

Not applicable

2.199

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_int_pstn_info_styles.sr_cyrl_cs.newloc.css

Not applicable

2.199

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_int_pstn_info_styles.sr_latn_cs.newloc.css

Not applicable

2.199

30-Aug-2019

18:21

Not applicable

File_int_pstn_info_styles.sv_se.newloc.css

Not applicable

2.199

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_int_pstn_info_styles.th_th.newloc.css

Not applicable

2.289

30-Aug-2019

18:24

Not applicable

File_int_pstn_info_styles.tr_tr.newloc.css

Not applicable

2.199

30-Aug-2019

18:25

Not applicable

File_int_pstn_info_styles.uk_ua.newloc.css

Not applicable

2.199

30-Aug-2019

18:25

Not applicable

File_int_pstn_info_styles.uz_latn_uz.css

Not applicable

2.199

30-Aug-2019

18:24

Not applicable

File_int_pstn_info_styles.uz_latn_uz.newloc.css

Not applicable

2.199

30-Aug-2019

18:24

Not applicable

File_int_pstn_info_styles.vi_vn.newloc.css

Not applicable

2.199

30-Aug-2019

18:19

Not applicable

File_int_pstn_info_styles.zh_cn.newloc.css

Not applicable

2.429

30-Aug-2019

18:25

Not applicable

File_int_pstn_info_styles.zh_tw.newloc.css

Not applicable

2.469

30-Aug-2019

18:25

Not applicable

File_int_reachclient.css

Not applicable

13.531

29-Apr-2015

08:17

Not applicable

File_int_reachweb_client_bin_microsoft_rtc_internal_reachjoin_dll

5.0.8308.301

284.832

13-Mar-2013

11:17

x86

File_int_reachweb_client_bin_resources_da_dk

5.0.8308.301

25.808

13-Mar-2013

11:17

Not applicable

File_int_reachweb_client_bin_resources_de_de

5.0.8308.301

26.320

13-Mar-2013

11:18

Not applicable

File_int_reachweb_client_bin_resources_en_us

5.0.8308.301

26.320

13-Mar-2013

11:18

Not applicable

File_int_reachweb_client_bin_resources_es_es

5.0.8308.301

25.808

13-Mar-2013

11:17

Not applicable

File_int_reachweb_client_bin_resources_fi_fi

5.0.8308.301

25.808

13-Mar-2013

11:17

Not applicable

File_int_reachweb_client_bin_resources_fr_fr

5.0.8308.301

26.320

13-Mar-2013

11:17

Not applicable

File_int_reachweb_client_bin_resources_it_it

5.0.8308.301

26.320

13-Mar-2013

11:17

Not applicable

File_int_reachweb_client_bin_resources_ja_jp

5.0.8308.301

26.832

13-Mar-2013

11:17

Not applicable

File_int_reachweb_client_bin_resources_ko_kr

5.0.8308.301

26.320

13-Mar-2013

11:18

Not applicable

File_int_reachweb_client_bin_resources_nb_no

5.0.8308.301

25.808

13-Mar-2013

11:18

Not applicable

File_int_reachweb_client_bin_resources_nl_nl

5.0.8308.301

25.808

13-Mar-2013

11:18

Not applicable

File_int_reachweb_client_bin_resources_pt_br

5.0.8308.301

25.808

13-Mar-2013

11:18

Not applicable

File_int_reachweb_client_bin_resources_ru_ru

5.0.8308.301

27.856

13-Mar-2013

11:18

Not applicable

File_int_reachweb_client_bin_resources_sv_se

5.0.8308.301

25.808

13-Mar-2013

11:18

Not applicable

File_int_reachweb_client_bin_resources_zh_cn

5.0.8308.301

25.296

13-Mar-2013

11:19

Not applicable

File_int_reachweb_client_bin_resources_zh_tw

5.0.8308.301

25.280

13-Mar-2013

11:20

Not applicable

File_int_reachweb_client_clientbin_microsoft_ocg_rc_extres_xap

Not applicable

816.186

13-Mar-2013

11:34

Not applicable

File_int_reachweb_client_clientbin_microsoft_ocg_reachclient_xap

Not applicable

1.675.602

31-May-2013

12:14

Not applicable

File_int_reachweb_client_plugins_32

4.0.7577.4378

4.996.168

31-May-2013

07:50

Not applicable

File_int_reachweb_client_plugins_64

4.0.7577.4378

5.012.568

31-May-2013

07:50

Not applicable

File_int_reachweb_client_resources_reachclient_css

Not applicable

13.531

29-Apr-2015

08:17

Not applicable

File_int_reachweb_client_scripts_utilities_js

Not applicable

12.858

06-Jun-2015

01:17

Not applicable

File_int_reachweb_web.config

Not applicable

5.691

25-Nov-2014

20:11

Not applicable

File_int_savecontentpage_html

Not applicable

7.975

13-Mar-2013

06:59

Not applicable

File_int_ucwa_bin_resources_ar_sa

5.0.8308.992

32.552

08-Jun-2017

03:20

Not applicable

File_int_ucwa_bin_resources_az_latn_az

5.0.8308.992

31.008

08-Jun-2017

03:20

Not applicable

File_int_ucwa_bin_resources_be_by

5.0.8308.992

34.080

08-Jun-2017

03:20

Not applicable

File_int_ucwa_bin_resources_bg_bg

5.0.8308.992

34.088

08-Jun-2017

03:20

Not applicable

File_int_ucwa_bin_resources_ca_es

5.0.8308.992

31.016

08-Jun-2017

03:20

Not applicable

File_int_ucwa_bin_resources_cs_cz

5.0.8308.992

30.504

08-Jun-2017

03:20

Not applicable

File_int_ucwa_bin_resources_da_dk

5.0.8308.992

29.992

08-Jun-2017

03:20

Not applicable

File_int_ucwa_bin_resources_de_de

5.0.8308.992

31.520

08-Jun-2017

03:20

Not applicable

File_int_ucwa_bin_resources_el_gr

5.0.8308.992

36.128

08-Jun-2017

03:20

Not applicable

File_int_ucwa_bin_resources_en_us

5.0.8308.992

30.504

08-Jun-2017

03:20

Not applicable

File_int_ucwa_bin_resources_es_es

5.0.8308.992

31.016

08-Jun-2017

03:20

Not applicable

File_int_ucwa_bin_resources_et_ee

5.0.8308.992

29.992

08-Jun-2017

03:20

Not applicable

File_int_ucwa_bin_resources_eu_es

5.0.8308.992

29.992

08-Jun-2017

03:20

Not applicable

File_int_ucwa_bin_resources_fa_ir

5.0.8308.992

33.576

08-Jun-2017

03:20

Not applicable

File_int_ucwa_bin_resources_fil_ph

5.0.8308.992

30.496

08-Jun-2017

03:20

Not applicable

File_int_ucwa_bin_resources_fi_fi

5.0.8308.992

29.480

08-Jun-2017

03:20

Not applicable

File_int_ucwa_bin_resources_fr_fr

5.0.8308.992

31.528

08-Jun-2017

03:20

Not applicable

File_int_ucwa_bin_resources_gl_es

5.0.8308.992

30.504

08-Jun-2017

03:20

Not applicable

File_int_ucwa_bin_resources_he_il

5.0.8308.992

32.040

08-Jun-2017

03:20

Not applicable

File_int_ucwa_bin_resources_hi_in

5.0.8308.992

38.688

08-Jun-2017

03:20

Not applicable

File_int_ucwa_bin_resources_hr_hr

5.0.8308.992

29.992

08-Jun-2017

03:20

Not applicable

File_int_ucwa_bin_resources_hu_hu

5.0.8308.992

30.504

08-Jun-2017

03:20

Not applicable

File_int_ucwa_bin_resources_id_id

5.0.8308.992

29.992

08-Jun-2017

03:20

Not applicable

File_int_ucwa_bin_resources_it_it

5.0.8308.992

31.016

08-Jun-2017

03:20

Not applicable

File_int_ucwa_bin_resources_ja_jp

5.0.8308.992

32.040

08-Jun-2017

03:20

Not applicable

File_int_ucwa_bin_resources_kk_kz

5.0.8308.992

34.088

08-Jun-2017

03:20

Not applicable

File_int_ucwa_bin_resources_ko_kr

5.0.8308.992

31.016

08-Jun-2017

03:20

Not applicable

File_int_ucwa_bin_resources_lt_lt

5.0.8308.992

29.992

08-Jun-2017

03:20

Not applicable

File_int_ucwa_bin_resources_lv_lv

5.0.8308.992

30.504

08-Jun-2017

03:20

Not applicable

File_int_ucwa_bin_resources_mk_mk

5.0.8308.992

34.088

08-Jun-2017

03:20

Not applicable

File_int_ucwa_bin_resources_ms_my

5.0.8308.992

30.496

08-Jun-2017

03:20

Not applicable

File_int_ucwa_bin_resources_nb_no

5.0.8308.992

29.992

08-Jun-2017

03:20

Not applicable

File_int_ucwa_bin_resources_nl_nl

5.0.8308.992

31.016

08-Jun-2017

03:20

Not applicable

File_int_ucwa_bin_resources_pl_pl

5.0.8308.992

30.504

08-Jun-2017

03:20

Not applicable

File_int_ucwa_bin_resources_pt_br

5.0.8308.992

30.504

08-Jun-2017

03:20

Not applicable

File_int_ucwa_bin_resources_pt_pt

5.0.8308.992

30.504

08-Jun-2017

03:20

Not applicable

File_int_ucwa_bin_resources_ro_ro

5.0.8308.992

30.504

08-Jun-2017

03:20

Not applicable

File_int_ucwa_bin_resources_ru_ru

5.0.8308.992

34.088

08-Jun-2017

03:20

Not applicable

File_int_ucwa_bin_resources_sk_sk

5.0.8308.992

30.504

08-Jun-2017

03:20

Not applicable

File_int_ucwa_bin_resources_sl_si

5.0.8308.992

29.984

08-Jun-2017

03:20

Not applicable

File_int_ucwa_bin_resources_sq_al

5.0.8308.992

29.992

08-Jun-2017

03:20

Not applicable

File_int_ucwa_bin_resources_sr_cyrl_cs

5.0.8308.992

33.576

08-Jun-2017

03:20

Not applicable

File_int_ucwa_bin_resources_sr_latn_cs

5.0.8308.992

29.992

08-Jun-2017

03:20

Not applicable

File_int_ucwa_bin_resources_sv_se

5.0.8308.992

29.992

08-Jun-2017

03:20

Not applicable

File_int_ucwa_bin_resources_th_th

5.0.8308.992

38.696

08-Jun-2017

03:20

Not applicable

File_int_ucwa_bin_resources_tr_tr

5.0.8308.992

29.992

08-Jun-2017

03:20

Not applicable

File_int_ucwa_bin_resources_uk_ua

5.0.8308.992

34.080

08-Jun-2017

03:20

Not applicable

File_int_ucwa_bin_resources_uz_latn_uz

5.0.8308.992

30.504

08-Jun-2017

03:20

Not applicable

File_int_ucwa_bin_resources_vi_vn

5.0.8308.992

32.544

08-Jun-2017

03:20

Not applicable

File_int_ucwa_bin_resources_zh_cn

5.0.8308.992

28.968

08-Jun-2017

03:20

Not applicable

File_int_ucwa_bin_resources_zh_tw

5.0.8308.992

29.480

08-Jun-2017

03:20

Not applicable

File_int_uploadform_html

Not applicable

3.510

04-Jun-2014

02:31

Not applicable

File_int_utilities.js

Not applicable

12.858

06-Jun-2015

01:17

Not applicable

File_int_web.config

Not applicable

3.238

25-Nov-2014

20:10

Not applicable

File_int_webcontainerframe_html

Not applicable

8.789

04-Jun-2014

02:31

Not applicable

File_int_webscheduler_bin_dll

5.0.8308.933

302.896

23-Sep-2015

20:27

x86

File_int_webscheduler_bin_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll

5.0.8308.726

386.632

06-Jun-2014

06:16

x86

File_int_webscheduler_bin_resources_ar_sa

5.0.8308.933

42.800

23-Sep-2015

20:30

Not applicable

File_int_webscheduler_bin_resources_az_latn_az

5.0.8308.933

39.728

23-Sep-2015

20:27

Not applicable

File_int_webscheduler_bin_resources_be_by

5.0.8308.933

43.816

23-Sep-2015

20:27

Not applicable

File_int_webscheduler_bin_resources_bg_bg

5.0.8308.933

44.336

23-Sep-2015

20:30

Not applicable

File_int_webscheduler_bin_resources_ca_es

5.0.8308.933

39.728

23-Sep-2015

20:30

Not applicable

File_int_webscheduler_bin_resources_cs_cz

5.0.8308.933

39.728

23-Sep-2015

20:30

Not applicable

File_int_webscheduler_bin_resources_da_dk

5.0.8308.933

38.704

23-Sep-2015

20:27

Not applicable

File_int_webscheduler_bin_resources_de_de

5.0.8308.933

39.728

23-Sep-2015

20:30

Not applicable

File_int_webscheduler_bin_resources_el_gr

5.0.8308.933

45.872

23-Sep-2015

20:30

Not applicable

File_int_webscheduler_bin_resources_en_us

5.0.8308.933

39.208

23-Sep-2015

20:23

Not applicable

File_int_webscheduler_bin_resources_es_es

5.0.8308.933

39.728

23-Sep-2015

20:30

Not applicable

File_int_webscheduler_bin_resources_et_ee

5.0.8308.933

39.216

23-Sep-2015

20:30

Not applicable

File_int_webscheduler_bin_resources_eu_es

5.0.8308.933

39.216

23-Sep-2015

20:27

Not applicable

File_int_webscheduler_bin_resources_fa_ir

5.0.8308.933

43.824

23-Sep-2015

20:27

Not applicable

File_int_webscheduler_bin_resources_fil_ph

5.0.8308.933

39.728

23-Sep-2015

20:27

Not applicable

File_int_webscheduler_bin_resources_fi_fi

5.0.8308.933

38.704

23-Sep-2015

20:27

Not applicable

File_int_webscheduler_bin_resources_fr_fr

5.0.8308.933

40.240

23-Sep-2015

20:30

Not applicable

File_int_webscheduler_bin_resources_gl_es

5.0.8308.933

39.728

23-Sep-2015

20:27

Not applicable

File_int_webscheduler_bin_resources_he_il

5.0.8308.933

41.776

23-Sep-2015

20:30

Not applicable

File_int_webscheduler_bin_resources_hi_in

5.0.8308.933

48.944

23-Sep-2015

20:27

Not applicable

File_int_webscheduler_bin_resources_hr_hr

5.0.8308.933

39.216

23-Sep-2015

20:27

Not applicable

File_int_webscheduler_bin_resources_hu_hu

5.0.8308.933

39.728

23-Sep-2015

20:27

Not applicable

File_int_webscheduler_bin_resources_id_id

5.0.8308.933

38.704

23-Sep-2015

20:30

Not applicable

File_int_webscheduler_bin_resources_it_it

5.0.8308.933

39.728

23-Sep-2015

20:27

Not applicable

File_int_webscheduler_bin_resources_ja_jp

5.0.8308.933

41.264

23-Sep-2015

20:30

Not applicable

File_int_webscheduler_bin_resources_kk_kz

5.0.8308.933

44.336

23-Sep-2015

20:27

Not applicable

File_int_webscheduler_bin_resources_ko_kr

5.0.8308.933

40.240

23-Sep-2015

20:27

Not applicable

File_int_webscheduler_bin_resources_lt_lt

5.0.8308.933

39.728

23-Sep-2015

20:27

Not applicable

File_int_webscheduler_bin_resources_lv_lv

5.0.8308.933

39.728

23-Sep-2015

20:27

Not applicable

File_int_webscheduler_bin_resources_mk_mk

5.0.8308.933

44.336

23-Sep-2015

20:30

Not applicable

File_int_webscheduler_bin_resources_ms_my

5.0.8308.933

39.216

23-Sep-2015

20:27

Not applicable

File_int_webscheduler_bin_resources_nb_no

5.0.8308.933

38.704

23-Sep-2015

20:27

Not applicable

File_int_webscheduler_bin_resources_nl_nl

5.0.8308.933

39.728

23-Sep-2015

20:27

Not applicable

File_int_webscheduler_bin_resources_pl_pl

5.0.8308.933

39.728

23-Sep-2015

20:27

Not applicable

File_int_webscheduler_bin_resources_pt_br

5.0.8308.933

39.728

23-Sep-2015

20:27

Not applicable

File_int_webscheduler_bin_resources_pt_pt

5.0.8308.933

40.240

23-Sep-2015

20:27

Not applicable

File_int_webscheduler_bin_resources_ro_ro

5.0.8308.933

39.728

23-Sep-2015

20:30

Not applicable

File_int_webscheduler_bin_resources_ru_ru

5.0.8308.933

44.336

23-Sep-2015

20:30

Not applicable

File_int_webscheduler_bin_resources_sk_sk

5.0.8308.933

39.728

23-Sep-2015

20:30

Not applicable

File_int_webscheduler_bin_resources_sl_si

5.0.8308.933

39.216

23-Sep-2015

20:30

Not applicable

File_int_webscheduler_bin_resources_sq_al

5.0.8308.933

39.728

23-Sep-2015

20:27

Not applicable

File_int_webscheduler_bin_resources_sr_cyrl_cs

5.0.8308.933

43.824

23-Sep-2015

20:27

Not applicable

File_int_webscheduler_bin_resources_sr_latn_cs

5.0.8308.933

39.216

23-Sep-2015

20:30

Not applicable

File_int_webscheduler_bin_resources_sv_se

5.0.8308.933

39.216

23-Sep-2015

20:30

Not applicable

File_int_webscheduler_bin_resources_th_th

5.0.8308.933

48.944

23-Sep-2015

20:30

Not applicable

File_int_webscheduler_bin_resources_tr_tr

5.0.8308.933

39.216

23-Sep-2015

20:30

Not applicable

File_int_webscheduler_bin_resources_uk_ua

5.0.8308.933

44.336

23-Sep-2015

20:30

Not applicable

File_int_webscheduler_bin_resources_uz_latn_uz

5.0.8308.933

39.728

23-Sep-2015

20:30

Not applicable

File_int_webscheduler_bin_resources_vi_vn

5.0.8308.933

41.264

23-Sep-2015

20:27

Not applicable

File_int_webscheduler_bin_resources_zh_cn

5.0.8308.933

38.704

23-Sep-2015

20:30

Not applicable

File_int_webscheduler_bin_resources_zh_tw

5.0.8308.933

38.704

23-Sep-2015

20:27

Not applicable

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ar_sa

5.0.8308.301

21.240

13-Mar-2013

11:31

Not applicable

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_az_latn_az

5.0.8308.301

21.224

13-Mar-2013

11:24

Not applicable

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_be_by

5.0.8308.301

21.240

13-Mar-2013

11:33

Not applicable

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_bg_bg

5.0.8308.301

21.224

13-Mar-2013

11:34

Not applicable

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ca_es

5.0.8308.301

21.224

13-Mar-2013

11:34

Not applicable

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_cs_cz

5.0.8308.301

21.240

13-Mar-2013

11:31

Not applicable

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_da_dk

5.0.8308.301

21.224

13-Mar-2013

11:34

Not applicable

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_de_de

5.0.8308.301

21.224

13-Mar-2013

11:34

Not applicable

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_el_gr

5.0.8308.301

21.240

13-Mar-2013

11:31

Not applicable

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_en_us

5.0.8308.301

21.736

13-Mar-2013

11:29

Not applicable

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_es_es

5.0.8308.301

21.224

13-Mar-2013

11:34

Not applicable

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_et_ee

5.0.8308.301

21.240

13-Mar-2013

11:32

Not applicable

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_eu_es

5.0.8308.301

21.224

13-Mar-2013

11:35

Not applicable

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_fa_ir

5.0.8308.301

21.224

13-Mar-2013

11:31

Not applicable

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_fil_ph

5.0.8308.301

21.224

13-Mar-2013

11:25

Not applicable

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_fi_fi

5.0.8308.301

21.224

13-Mar-2013

11:34

Not applicable

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_fr_fr

5.0.8308.301

21.224

13-Mar-2013

11:34

Not applicable

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_gl_es

5.0.8308.301

21.224

13-Mar-2013

11:33

Not applicable

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_he_il

5.0.8308.301

21.240

13-Mar-2013

11:31

Not applicable

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_hi_in

5.0.8308.301

21.736

13-Mar-2013

11:31

Not applicable

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_hr_hr

5.0.8308.301

21.224

13-Mar-2013

11:34

Not applicable

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_hu_hu

5.0.8308.301

21.240

13-Mar-2013

11:31

Not applicable

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_id_id

5.0.8308.301

21.224

13-Mar-2013

11:35

Not applicable

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_it_it

5.0.8308.301

21.224

13-Mar-2013

11:31

Not applicable

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ja_jp

5.0.8308.301

21.224

13-Mar-2013

11:34

Not applicable

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_kk_kz

5.0.8308.301

21.240

13-Mar-2013

11:32

Not applicable

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ko_kr

5.0.8308.301

21.224

13-Mar-2013

11:31

Not applicable

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_lt_lt

5.0.8308.301

21.224

13-Mar-2013

11:32

Not applicable

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_lv_lv

5.0.8308.301

21.224

13-Mar-2013

11:34

Not applicable

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_mk_mk

5.0.8308.301

21.224

13-Mar-2013

11:27

Not applicable

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ms_my

5.0.8308.301

21.224

13-Mar-2013

11:35

Not applicable

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_nb_no

5.0.8308.301

21.224

13-Mar-2013

11:34

Not applicable

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_nl_nl

5.0.8308.301

21.224

13-Mar-2013

11:34

Not applicable

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_pl_pl

5.0.8308.301

21.224

13-Mar-2013

11:32

Not applicable

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_pt_br

5.0.8308.301

21.224

13-Mar-2013

11:31

Not applicable

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_pt_pt

5.0.8308.301

21.224

13-Mar-2013

11:32

Not applicable

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ro_ro

5.0.8308.301

21.224

13-Mar-2013

11:34

Not applicable

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ru_ru

5.0.8308.301

21.224

13-Mar-2013

11:34

Not applicable

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sk_sk

5.0.8308.301

21.224

13-Mar-2013

11:32

Not applicable

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sl_si

5.0.8308.301

21.224

13-Mar-2013

11:32

Not applicable

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sq_al

5.0.8308.301

21.224

13-Mar-2013

11:33

Not applicable

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sr_cyrl_cs

5.0.8308.301

21.224

13-Mar-2013

11:32

Not applicable

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sr_latn_cs

5.0.8308.301

21.224

13-Mar-2013

11:32

Not applicable

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sv_se

5.0.8308.301

21.224

13-Mar-2013

11:34

Not applicable

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_th_th

5.0.8308.301

21.736

13-Mar-2013

11:32

Not applicable

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_tr_tr

5.0.8308.301

21.224

13-Mar-2013

11:32

Not applicable

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_uk_ua

5.0.8308.301

21.224

13-Mar-2013

11:35

Not applicable

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_uz_latn_uz

5.0.8308.301

21.240

13-Mar-2013

11:34

Not applicable

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_vi_vn

5.0.8308.301

21.224

13-Mar-2013

11:32

Not applicable

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_zh_cn

5.0.8308.301

21.224

13-Mar-2013

11:30

Not applicable

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_zh_tw

5.0.8308.301

21.224

13-Mar-2013

11:34

Not applicable

File_int_webscheduler_default.aspx

Not applicable

9.639

29-Apr-2015

05:50

Not applicable

File_int_webscheduler_handler_bin_webschedulerhandler.dll

5.0.8308.933

356.144

23-Sep-2015

20:30

x86

File_int_webscheduler_handler_web.config

Not applicable

1.721

25-Nov-2014

20:10

Not applicable

File_int_webscheduler_scripts_common.js

Not applicable

114.704

06-Jun-2015

02:30

Not applicable

File_int_webscheduler_scripts_jquery.js

Not applicable

249.899

20-Jul-2015

17:16

Not applicable

File_int_webscheduler_scripts_jqueryui_az_latn_az.js

Not applicable

875

24-Jul-2019

19:29

Not applicable

File_int_webscheduler_scripts_jqueryui_be_by.js

Not applicable

1.064

24-Jul-2019

19:29

Not applicable

File_int_webscheduler_scripts_jqueryui_fa_ir.js

Not applicable

913

24-Jul-2019

19:29

Not applicable

File_int_webscheduler_scripts_jqueryui_fil_ph.js

Not applicable

834

24-Jul-2019

19:29

Not applicable

File_int_webscheduler_scripts_jqueryui_mk_mk.js

Not applicable

1.045

24-Jul-2019

19:29

Not applicable

File_int_webscheduler_scripts_jqueryui_sq_al.js

Not applicable

820

24-Jul-2019

19:29

Not applicable

File_int_webscheduler_scripts_jqueryui_uz_latn_uz.js

Not applicable

834

24-Jul-2019

19:29

Not applicable

File_int_webscheduler_scripts_utilities.js

Not applicable

12.858

06-Jun-2015

01:17

Not applicable

File_int_webscheduler_scripts_webticketmanager.js

Not applicable

75.990

21-Nov-2014

15:11

Not applicable

File_int_webscheduler_web.config

Not applicable

1.539

25-Nov-2014

20:04

Not applicable

File_int_webticketmanager.js

Not applicable

75.990

21-Nov-2014

15:11

Not applicable

File_locationinformation_int_microsoft.rtc.lis.liservice.dll

5.0.8308.987

357.152

09-Mar-2017

04:09

x86

File_mcx_microsoft.rtc.mcx.mcxservice.dll

5.0.8308.420

924.336

31-May-2013

12:13

x86

File_microsoft.rtc.internal.autodiscover.dll

5.0.8308.726

312.456

06-Jun-2014

06:17

x86

File_microsoft.rtc.mcx.mcxservice.dll

5.0.8308.420

924.336

31-May-2013

12:13

x86

File_noauth_web.config

Not applicable

163

03-Apr-2015

10:48

Not applicable

File_persistentchatextrm_handler_web_config

Not applicable

1.657

25-Nov-2014

20:18

Not applicable

File_persistentchatintrm_handler_web_config

Not applicable

1.656

25-Nov-2014

20:19

Not applicable

File_rgs_clients_ext_bin_microsoft.rtc.rgs.clients.dll

5.0.8308.933

130.864

23-Sep-2015

20:25

x86

File_rgs_clients_ext_web.config

Not applicable

5.123

25-Nov-2014

20:14

Not applicable

File_rgs_clients_int_bin_microsoft.rtc.rgs.clients.dll

5.0.8308.933

130.864

23-Sep-2015

20:25

x86

File_rgs_clients_int_web.config

Not applicable

5.353

25-Nov-2014

20:14

Not applicable

File_rgs_config_web.config

Not applicable

2.284

25-Nov-2014

20:12

Not applicable

File_servercommon.ws.dll

5.0.8308.992

805.672

08-Jun-2017

03:20

x86

File_ucwa_ext_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll

5.0.8308.726

386.632

06-Jun-2014

06:16

x86

File_ucwa_ext_system.net.http.formatting.dll

4.0.21112.0

168.520

24-Jul-2019

19:32

x86

File_ucwa_int_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll

5.0.8308.726

386.632

06-Jun-2014

06:16

x86

File_ucwa_int_microsoft.rtc.internal.ucwa.dll

5.0.8308.1068

2.837.232

16-Dec-2018

23:27

x86

File_ucwa_int_system.net.http.formatting.dll

4.0.21112.0

168.520

24-Jul-2019

19:32

x86

File_ucwa_microsoft.rtc.internal.ucwa.dll

5.0.8308.1068

2.837.232

16-Dec-2018

23:27

x86

File_ucwa_virtualdir_web_ext.config

Not applicable

5.392

16-Dec-2018

22:18

Not applicable

File_ucwa_virtualdir_web_int.config

Not applicable

5.397

16-Dec-2018

22:18

Not applicable

File_webticket_web_ext.config

Not applicable

10.409

25-Nov-2014

20:05

Not applicable

File_webticket_web_int.config

Not applicable

10.639

25-Nov-2014

20:05

Not applicable

Int_error.aspx.az_latn_az.resx

Not applicable

6.579

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

Int_error.aspx.be_by.resx

Not applicable

6.696

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

Int_error.aspx.bg_bg.resx

Not applicable

6.759

30-Aug-2019

18:25

Not applicable

Int_error.aspx.de_de.resx

Not applicable

6.627

30-Aug-2019

18:25

Not applicable

Int_error.aspx.eu_es.resx

Not applicable

6.614

30-Aug-2019

18:27

Not applicable

Int_error.aspx.fa_ir.resx

Not applicable

6.702

30-Aug-2019

18:26

Not applicable

Int_error.aspx.fil_ph.resx

Not applicable

6.612

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

Int_error.aspx.id_id.resx

Not applicable

6.524

30-Aug-2019

18:26

Not applicable

Int_error.aspx.ko_kr.resx

Not applicable

6.557

30-Aug-2019

18:27

Not applicable

Int_error.aspx.lt_lt.resx

Not applicable

6.584

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

Int_error.aspx.mk_mk.resx

Not applicable

6.784

30-Aug-2019

18:26

Not applicable

Int_error.aspx.ms_my.resx

Not applicable

6.538

30-Aug-2019

18:26

Not applicable

Int_error.aspx.sq_al.resx

Not applicable

6.562

30-Aug-2019

18:26

Not applicable

Int_error.aspx.sr_cyrl_cs.resx

Not applicable

6.723

30-Aug-2019

18:27

Not applicable

Int_error.aspx.uz_latn_uz.resx

Not applicable

6.605

30-Aug-2019

18:26

Not applicable

Int_rgsclients.az_latn_az.resx

Not applicable

6.328

30-Aug-2019

18:27

Not applicable

Int_rgsclients.be_by.resx

Not applicable

6.328

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

Int_rgsclients.fa_ir.resx

Not applicable

6.328

30-Aug-2019

18:26

Not applicable

Int_rgsclients.fil_ph.resx

Not applicable

6.328

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

Int_rgsclients.mk_mk.resx

Not applicable

6.328

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

Int_rgsclients.sq_al.resx

Not applicable

6.328

30-Aug-2019

18:26

Not applicable

Int_rgsclients.uz_latn_uz.resx

Not applicable

6.328

30-Aug-2019

18:26

Not applicable

Int_tab.aspx.az_latn_az.resx

Not applicable

8.057

30-Aug-2019

18:27

Not applicable

Int_tab.aspx.be_by.resx

Not applicable

8.540

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

Int_tab.aspx.fa_ir.resx

Not applicable

8.599

30-Aug-2019

18:26

Not applicable

Int_tab.aspx.fil_ph.resx

Not applicable

8.112

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

Int_tab.aspx.ko_kr.resx

Not applicable

8.105

30-Aug-2019

18:27

Not applicable

Int_tab.aspx.mk_mk.resx

Not applicable

8.550

30-Aug-2019

18:26

Not applicable

Int_tab.aspx.sq_al.resx

Not applicable

8.012

30-Aug-2019

18:26

Not applicable

Int_tab.aspx.uz_latn_uz.resx

Not applicable

8.039

30-Aug-2019

18:26

Not applicable

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.ar_sa.resources

Not applicable

13.359

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.az_latn_az.resources

Not applicable

11.503

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.be_by.resources

Not applicable

14.327

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.de_de.resources

Not applicable

12.107

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.es_es.resources

Not applicable

11.560

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.fa_ir.resources

Not applicable

14.669

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.fil_ph.resources

Not applicable

11.775

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.fi_fi.resources

Not applicable

11.249

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.fr_fr.resources

Not applicable

12.462

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.hi_in.resources

Not applicable

18.106

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.hr_hr.resources

Not applicable

10.927

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.id_id.resources

Not applicable

11.079

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.it_it.resources

Not applicable

11.542

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.ja_jp.resources

Not applicable

12.923

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.kk_kz.resources

Not applicable

14.406

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.ko_kr.resources

Not applicable

11.920

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.mk_mk.resources

Not applicable

14.573

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.nl_nl.resources

Not applicable

11.457

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.sk_sk.resources

Not applicable

11.616

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.sq_al.resources

Not applicable

11.327

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.sr_cyrl_cs.resources

Not applicable

14.675

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.sr_latn_cs.resources

Not applicable

11.224

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.tr_tr.resources

Not applicable

11.256

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.uk_ua.resources

Not applicable

14.926

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.uz_latn_uz.resources

Not applicable

11.184

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.zh_tw.resources

Not applicable

10.563

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

Persistentchatextrm_scripts_webticketmanager.js

Not applicable

75.990

21-Nov-2014

15:11

Not applicable

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.ar_sa.resources

Not applicable

13.359

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.az_latn_az.resources

Not applicable

11.503

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.be_by.resources

Not applicable

14.327

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.de_de.resources

Not applicable

12.107

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.es_es.resources

Not applicable

11.560

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.fa_ir.resources

Not applicable

14.669

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.fil_ph.resources

Not applicable

11.775

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.fi_fi.resources

Not applicable

11.249

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.fr_fr.resources

Not applicable

12.462

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.hi_in.resources

Not applicable

18.106

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.hr_hr.resources

Not applicable

10.927

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.id_id.resources

Not applicable

11.079

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.it_it.resources

Not applicable

11.542

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.ja_jp.resources

Not applicable

12.923

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.kk_kz.resources

Not applicable

14.406

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.ko_kr.resources

Not applicable

11.920

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.mk_mk.resources

Not applicable

14.573

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.nl_nl.resources

Not applicable

11.457

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.sk_sk.resources

Not applicable

11.616

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.sq_al.resources

Not applicable

11.327

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.sr_cyrl_cs.resources

Not applicable

14.675

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.sr_latn_cs.resources

Not applicable

11.224

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.tr_tr.resources

Not applicable

11.256

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.uk_ua.resources

Not applicable

14.926

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.uz_latn_uz.resources

Not applicable

11.184

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.zh_tw.resources

Not applicable

10.563

30-Aug-2019

18:28

Not applicable

Persistentchatintrm_scripts_webticketmanager.js

Not applicable

75.990

21-Nov-2014

15:11

Not applicable

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×