Microsoft đã phát hành bản Cập Nhật cho Microsoft Skype dành cho doanh nghiệp 2015 (Lync 2013) vào ngày 5, 2018. Bản cập nhật này cũng bao gồm Skype mới cho khách hàng doanh nghiệp. Số phiên bản cập nhật này là 15.0.5041.1000.

Ngoài việc phát hành của khách hàng mới, bản cập nhật này khắc phục một danh sách các vấn đề. Trước khi cài đặt bản cập nhật này, hãy xem điều kiện tiên quyết.

Các vấn đề về bản Cập Nhật khắc phục

Bản cập nhật này khắc phục sự cố sau:

x64

thông tin Lync-x-none x-none. MSP tệp

Định danh tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Lync.lyncvdiplugin.dll

Lync.lyncvdiplugin.dll

15.0.5015.1000

233.656

15-May-2018

07:51

Lync.ochelper.dll.x86

Lync.ochelper.dll.x86

15.0.4963.1000

163.536

15-May-2018

07:57

Lync.ucvdi.dll

Lync.ucvdi.dll

15.0.5031.1000

33.894.192

15-May-2018

07:51

Lync.veman.xml

Lync.veman.xml

Not applicable

336

15-May-2018

07:51

Ocpubmgr.veman.xml

Ocpubmgr.veman.xml

Not applicable

344

15-May-2018

07:51

Lync.appshapi.dll

Appshapi.dll

5.0.8308.901

3.197.736

14-May-2018

19:22

Lync.appsharingchromehook.dll.x86

Appsharingchromehook.dll

15.0.4919.1000

29.384

15-May-2018

07:57

Lync.appsharingchromehook64.dll.x64

Appsharingchromehook64.dll

15.0.4665.1000

23.200

15-May-2018

07:51

Lync.appsharinghookcontroller.exe.x86

Appsharinghookcontroller.exe

15.0.5031.1000

42.168

15-May-2018

07:57

Lync.appsharinghookcontroller64.exe.x64

Appsharinghookcontroller64.exe

15.0.5031.1000

48.312

15-May-2018

07:51

Lync.appsharingmediapr.dll

Appsharingmediaprovider.dll

15.0.5015.1000

160.952

15-May-2018

07:51

Lync.appshcom.dll

Appshcom.dll

5.0.8308.901

360.744

15-May-2018

07:51

Lync.appshvw.dll

Appshvw.dll

5.0.8308.901

3.413.800

15-May-2018

07:51

Autohelper.dll

Autohelper.dll

15.0.5023.1000

100.536

15-May-2018

07:51

Lync.lync.exe

Lync.exe

15.0.5031.1000

28.169.400

15-May-2018

07:51

Lync.man

Lync.exe.manifest

Not applicable

3.278

15-May-2018

07:51

Lyncwh.activepresenterchange.wav

Lync_activepresenterchange.wav

Not applicable

255.320

15-May-2018

07:51

Lyncwh.appinvite.wav

Lync_appinvite.wav

Not applicable

293.908

15-May-2018

07:51

Lyncwh.callended.wav

Lync_callended.wav

Not applicable

161.192

15-May-2018

07:51

Lyncwh.changemodality.wav

Lync_changemodality.wav

Not applicable

254.008

15-May-2018

07:51

Lyncwh.connecting.wav

Lync_connecting.wav

Not applicable

187.244

15-May-2018

07:51

Lyncwh.fsringing.wav

Lync_fsringing.wav

Not applicable

720.044

15-May-2018

07:51

Lyncwh.iminvite.wav

Lync_iminvite.wav

Not applicable

293.908

15-May-2018

07:51

Lyncwh.joinedconference.wav

Lync_joinedconference.wav

Not applicable

539.584

15-May-2018

07:51

Lyncwh.muting.wav

Lync_muting.wav

Not applicable

219.244

15-May-2018

07:51

Lyncwh.newim.wav

Lync_newim.wav

Not applicable

293.908

15-May-2018

07:51

Lyncwh.onhold.wav

Lync_onhold.wav

Not applicable

879.596

15-May-2018

07:51

Lyncwh.presence.wav

Lync_presence.wav

Not applicable

245.844

15-May-2018

07:51

Lyncwh.redirect.wav

Lync_redirect.wav

Not applicable

342.432

15-May-2018

07:51

Lyncwh.ringback.wav

Lync_ringback.wav

Not applicable

720.044

15-May-2018

07:51

Lyncwh.ringing.wav

Lync_ringing.wav

Not applicable

720.044

15-May-2018

07:51

Lyncwh.secondcall.wav

Lync_secondcall.wav

Not applicable

306.564

15-May-2018

07:51

Lyncwh.untag.wav

Lync_untag.wav

Not applicable

241.096

15-May-2018

07:51

Lyncwh.videoadded.wav

Lync_videoadded.wav

Not applicable

257.556

15-May-2018

07:51

Lyncwh.videocall.wav

Lync_videocall.wav

Not applicable

720.044

15-May-2018

07:51

Lync.lyncdesktopresour.dll_1033

Lyncdesktopresources.dll

15.0.5015.1000

364.728

15-May-2018

07:52

Lync.lyncdesktopviewmo.dll

Lyncdesktopviewmodel.dll

15.0.5031.1000

15.671.992

15-May-2018

07:51

Lync.lynchtmlconv.exe

Lynchtmlconv.exe

15.0.5041.1000

8.736.432

15-May-2018

07:51

Lync.lynchtmlconvpxy.dll

Lynchtmlconvpxy.dll

15.0.4521.1000

27.304

15-May-2018

07:51

Lync.lyncmodelproxy.dll

Lyncmodelproxy.dll

15.0.5015.1000

1.844.408

15-May-2018

07:51

Lync.meetingjoinaxoc.dll

Meetingjoinaxoc.dll

15.0.4849.1000

84.168

15-May-2018

07:51

Lyncwh.mmvrairspace.dll

Mmvrairspace.dll

5.0.7884.0

54.768

15-May-2018

07:51

Lyncwh.mmvrcustom.dll

Mmvrcustom.dll

5.0.7884.0

44.008

15-May-2018

07:51

Lync.npmeetingjoinpluginoc.dll.x86

Npmeetingjoinpluginoc.dll

15.0.4849.1000

43.424

15-May-2018

07:51

Lync.ocapires.dll_1033

Ocapires.dll

15.0.5015.1000

68.280

15-May-2018

07:52

Lync.ochelper.dll

Ochelper.dll

15.0.5015.1000

229.040

15-May-2018

07:51

Lync.ochelpresource.dll_1033

Ochelperresource.dll

15.0.4703.1000

11.424

15-May-2018

07:52

Lync.ocimport.dll

Ocimport.dll

15.0.5015.1000

1.071.352

15-May-2018

07:51

Lync.ocintldate.dll

Ocintldate.dll

5.0.8308.908

94.512

15-May-2018

07:51

Lync.ocmsptls.dll

Ocmsptls.dll

5.0.8308.908

1.105.200

15-May-2018

07:51

Lync.ocoffice.dll

Ocoffice.dll

15.0.5023.1000

205.496

15-May-2018

07:51

Lync.ocogl.dll

Ocogl.dll

5.0.8308.908

2.089.776

15-May-2018

07:51

Lync.ocpptview.dll

Ocpptview.dll

5.0.8308.908

2.409.776

15-May-2018

07:51

Lync.ocppvwintl.dll

Ocppvwintl.dll

5.0.8308.908

351.024

15-May-2018

07:51

Lync.ocpubmgr.exe

Ocpubmgr.exe

15.0.5031.1000

2.107.672

15-May-2018

07:51

Lync.ocpubres.dll_1033

Ocpubres.dll

15.0.4881.1000

1.510.088

15-May-2018

07:52

Lync.ocrec.dll

Ocrec.dll

15.0.5031.1000

899.256

15-May-2018

07:51

Lync.ocsaext.dll

Ocsaext.dll

5.0.8308.908

304.424

15-May-2018

07:51

Lync.e.propertymodel.dll

Propertymodel.dll

15.0.4519.1000

1.289.408

15-May-2018

07:51

Lync.propertymodelprox.dll

Propertymodelproxy.dll

15.0.4703.1000

464.056

15-May-2018

07:51

Lync.psom.dll

Psom.dll

15.0.5031.1000

1.344.184

15-May-2018

07:51

Lync.rdpqoemetrics.dll

Rdpqoemetrics.dll

5.0.8308.901

44.328

15-May-2018

07:51

Lync.rtmcodecs.dll

Rtmcodecs.dll

5.0.8687.158

4.120.360

15-May-2018

07:51

Lync.rtmmediamanager.dll

Rtmmediamanager.dll

5.0.8687.158

926.000

15-May-2018

07:51

Lync.rtmmvras.dll

Rtmmvras.dll

5.0.8687.158

71.984

15-May-2018

07:51

Lync.rtmmvrcs.dll

Rtmmvrcs.dll

5.0.8687.158

40.240

15-May-2018

07:51

Lync.rtmmvrhw.dll

Rtmmvrhw.dll

5.0.8687.158

70.448

15-May-2018

07:51

Lync.rtmmvrsplitter.dll

Rtmmvrsplitter.dll

5.0.8687.158

37.168

15-May-2018

07:51

Lync.rtmpal.dll

Rtmpal.dll

5.0.8687.158

628.520

15-May-2018

07:51

Lync.rtmpltfm.dll

Rtmpltfm.dll

5.0.8687.158

7.876.392

14-May-2018

19:22

Lync.vc1decodermftdll.dll

Rtmvc1decmft.dll

5.0.8687.158

1.173.288

15-May-2018

07:51

Lync.scdec.dll

Scdec.dll

15.0.4703.1000

113.312

15-May-2018

07:51

Lync.sct.dll

Tmpod.dll

Not applicable

2.210.480

15-May-2018

07:51

Lync.uc.dll

Uc.dll

15.0.5031.1000

38.255.920

15-May-2018

07:51

Lync.ucaddin.dll

Ucaddin.dll

15.0.5015.1000

1.634.488

15-May-2018

07:51

Lync.ucaddinres.dll_1033

Ucaddinres.dll

15.0.4947.1000

177.360

15-May-2018

07:52

Lync.uccapi.dll

Uccapi.dll

15.0.5041.1000

9.856.760

15-May-2018

07:51

Lync.uccapires.dll_1033

Uccapires.dll

15.0.4420.1017

1.284.712

15-May-2018

07:52

Lync.ucmapi.exe

Ucmapi.exe

15.0.5031.1000

1.115.832

15-May-2018

07:51

Lync.ucmp.dll

Ucmp.dll

6.0.1448.0

4.992.680

15-May-2018

07:51

Lync.win32msgqueue.dll

Win32msgqueue.dll

15.0.4997.1000

92.912

15-May-2018

07:51

x86

thông tin Lync-x-none x-none. MSP tệp

Định danh tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Lync.lyncvdiplugin.dll

Lync.lyncvdiplugin.dll

15.0.5015.1000

184.496

15-May-2018

07:51

Lync.ucvdi.dll

Lync.ucvdi.dll

15.0.5031.1000

23.960.368

15-May-2018

07:51

Lync.veman.xml

Lync.veman.xml

Not applicable

336

15-May-2018

07:51

Ocpubmgr.veman.xml

Ocpubmgr.veman.xml

Not applicable

344

15-May-2018

07:51

Lync.appshapi.dll

Appshapi.dll

5.0.8308.901

2.720.544

14-May-2018

19:21

Lync.appsharingchromehook.dll.x86

Appsharingchromehook.dll

15.0.4919.1000

29.384

15-May-2018

07:51

Lync.appsharingchromehook64.dll.x64

Appsharingchromehook64.dll

15.0.4665.1000

23.200

15-May-2018

07:57

Lync.appsharinghookcontroller.exe.x86

Appsharinghookcontroller.exe

15.0.5031.1000

42.168

15-May-2018

07:51

Lync.appsharinghookcontroller64.exe.x64

Appsharinghookcontroller64.exe

15.0.5031.1000

48.312

15-May-2018

07:57

Lync.appsharingmediapr.dll

Appsharingmediaprovider.dll

15.0.4981.1000

117.432

15-May-2018

07:51

Lync.appshcom.dll

Appshcom.dll

5.0.8308.901

296.224

15-May-2018

07:51

Lync.appshvw.dll

Appshvw.dll

5.0.8308.901

3.000.096

15-May-2018

07:51

Autohelper.dll

Autohelper.dll

15.0.5023.1000

75.960

15-May-2018

07:51

Lync.lync.exe

Lync.exe

15.0.5031.1000

24.370.360

15-May-2018

07:51

Lync.man

Lync.exe.manifest

Not applicable

3.278

15-May-2018

07:51

Lyncwh.activepresenterchange.wav

Lync_activepresenterchange.wav

Not applicable

255.320

15-May-2018

07:51

Lyncwh.appinvite.wav

Lync_appinvite.wav

Not applicable

293.908

15-May-2018

07:51

Lyncwh.callended.wav

Lync_callended.wav

Not applicable

161.192

15-May-2018

07:51

Lyncwh.changemodality.wav

Lync_changemodality.wav

Not applicable

254.008

15-May-2018

07:51

Lyncwh.connecting.wav

Lync_connecting.wav

Not applicable

187.244

15-May-2018

07:51

Lyncwh.fsringing.wav

Lync_fsringing.wav

Not applicable

720.044

15-May-2018

07:51

Lyncwh.iminvite.wav

Lync_iminvite.wav

Not applicable

293.908

15-May-2018

07:51

Lyncwh.joinedconference.wav

Lync_joinedconference.wav

Not applicable

539.584

15-May-2018

07:51

Lyncwh.muting.wav

Lync_muting.wav

Not applicable

219.244

15-May-2018

07:51

Lyncwh.newim.wav

Lync_newim.wav

Not applicable

293.908

15-May-2018

07:51

Lyncwh.onhold.wav

Lync_onhold.wav

Not applicable

879.596

15-May-2018

07:51

Lyncwh.presence.wav

Lync_presence.wav

Not applicable

245.844

15-May-2018

07:51

Lyncwh.redirect.wav

Lync_redirect.wav

Not applicable

342.432

15-May-2018

07:51

Lyncwh.ringback.wav

Lync_ringback.wav

Not applicable

720.044

15-May-2018

07:51

Lyncwh.ringing.wav

Lync_ringing.wav

Not applicable

720.044

15-May-2018

07:51

Lyncwh.secondcall.wav

Lync_secondcall.wav

Not applicable

306.564

15-May-2018

07:51

Lyncwh.untag.wav

Lync_untag.wav

Not applicable

241.096

15-May-2018

07:51

Lyncwh.videoadded.wav

Lync_videoadded.wav

Not applicable

257.556

15-May-2018

07:51

Lyncwh.videocall.wav

Lync_videocall.wav

Not applicable

720.044

15-May-2018

07:51

Lync.lyncdesktopresour.dll_1033

Lyncdesktopresources.dll

15.0.5015.1000

364.728

15-May-2018

07:51

Lync.lyncdesktopviewmo.dll

Lyncdesktopviewmodel.dll

15.0.5031.1000

11.716.280

15-May-2018

07:51

Lync.lynchtmlconv.exe

Lynchtmlconv.exe

15.0.5041.1000

6.751.408

15-May-2018

07:51

Lync.lynchtmlconvpxy.dll

Lynchtmlconvpxy.dll

15.0.4521.1000

22.696

15-May-2018

07:51

Lync.lyncmodelproxy.dll

Lyncmodelproxy.dll

15.0.5015.1000

1.955.000

15-May-2018

07:51

Lync.meetingjoinaxoc.dll

Meetingjoinaxoc.dll

15.0.4849.1000

68.296

15-May-2018

07:51

Lyncwh.mmvrairspace.dll

Mmvrairspace.dll

5.0.7884.0

47.104

15-May-2018

07:51

Lyncwh.mmvrcustom.dll

Mmvrcustom.dll

5.0.7884.0

38.888

15-May-2018

07:51

Lync.npmeetingjoinpluginoc.dll.x86

Npmeetingjoinpluginoc.dll

15.0.4849.1000

43.424

15-May-2018

07:51

Lync.ocapires.dll_1033

Ocapires.dll

15.0.5015.1000

68.272

15-May-2018

07:51

Lync.ochelper.dll

Ochelper.dll

15.0.4963.1000

163.536

15-May-2018

07:51

Lync.ochelper.dll.x64

Ochelper.dll

15.0.5015.1000

229.040

15-May-2018

07:57

Lync.ochelpresource.dll_1033

Ochelperresource.dll

15.0.4703.1000

11.432

15-May-2018

07:51

Lync.ocimport.dll

Ocimport.dll

15.0.5023.1000

639.224

15-May-2018

07:51

Lync.ocintldate.dll

Ocintldate.dll

5.0.8308.908

82.728

15-May-2018

07:51

Lync.ocmsptls.dll

Ocmsptls.dll

5.0.8308.908

832.296

15-May-2018

07:51

Lync.ocoffice.dll

Ocoffice.dll

15.0.5023.1000

148.152

15-May-2018

07:51

Lync.ocogl.dll

Ocogl.dll

5.0.8308.908

1.740.072

15-May-2018

07:51

Lync.ocpptview.dll

Ocpptview.dll

5.0.8308.908

1.872.680

15-May-2018

07:51

Lync.ocppvwintl.dll

Ocppvwintl.dll

5.0.8308.908

351.016

15-May-2018

07:51

Lync.ocpubmgr.exe

Ocpubmgr.exe

15.0.5031.1000

1.554.704

15-May-2018

07:51

Lync.ocpubres.dll_1033

Ocpubres.dll

15.0.4881.1000

1.508.552

15-May-2018

07:51

Lync.ocrec.dll

Ocrec.dll

15.0.5031.1000

602.296

15-May-2018

07:51

Lync.ocsaext.dll

Ocsaext.dll

5.0.8308.908

296.232

15-May-2018

07:51

Lync.e.propertymodel.dll

Propertymodel.dll

15.0.4519.1000

900.800

15-May-2018

07:51

Lync.propertymodelprox.dll

Propertymodelproxy.dll

15.0.4703.1000

325.824

15-May-2018

07:51

Lync.psom.dll

Psom.dll

15.0.5031.1000

944.312

15-May-2018

07:51

Lync.rdpqoemetrics.dll

Rdpqoemetrics.dll

5.0.8308.901

42.792

15-May-2018

07:51

Lync.rtmcodecs.dll

Rtmcodecs.dll

5.0.8687.158

3.874.088

15-May-2018

07:51

Lync.rtmmediamanager.dll

Rtmmediamanager.dll

5.0.8687.158

764.192

15-May-2018

07:51

Lync.rtmmvras.dll

Rtmmvras.dll

5.0.8687.158

61.736

15-May-2018

07:51

Lync.rtmmvrcs.dll

Rtmmvrcs.dll

5.0.8687.158

36.648

15-May-2018

07:51

Lync.rtmmvrhw.dll

Rtmmvrhw.dll

5.0.8687.158

60.712

15-May-2018

07:51

Lync.rtmmvrsplitter.dll

Rtmmvrsplitter.dll

5.0.8687.158

32.552

15-May-2018

07:51

Lync.rtmpal.dll

Rtmpal.dll

5.0.8687.158

506.152

15-May-2018

07:51

Lync.rtmpltfm.dll

Rtmpltfm.dll

5.0.8687.158

6.859.552

14-May-2018

19:21

Lync.vc1decodermftdll.dll

Rtmvc1decmft.dll

5.0.8687.158

1.123.112

15-May-2018

07:51

Lync.scdec.dll

Scdec.dll

15.0.4703.1000

80.544

15-May-2018

07:51

Lync.sct.dll

Tmpod.dll

Not applicable

1.754.296

15-May-2018

07:51

Lync.uc.dll

Uc.dll

15.0.5031.1000

26.846.512

15-May-2018

07:51

Lync.ucaddin.dll

Ucaddin.dll

15.0.5015.1000

1.144.504

15-May-2018

07:51

Lync.ucaddinres.dll_1033

Ucaddinres.dll

15.0.4947.1000

177.360

15-May-2018

07:51

Lync.uccapi.dll

Uccapi.dll

15.0.5041.1000

6.451.952

15-May-2018

07:51

Lync.uccapires.dll_1033

Uccapires.dll

15.0.4420.1017

1.284.712

15-May-2018

07:51

Lync.ucmapi.exe

Ucmapi.exe

15.0.5031.1000

920.248

15-May-2018

07:51

Lync.ucmp.dll

Ucmp.dll

6.0.1448.0

3.505.312

15-May-2018

07:51

Lync.win32msgqueue.dll

Win32msgqueue.dll

15.0.4997.1000

73.968

15-May-2018

07:51

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×