Ngày 7 tháng 6 năm 2016, Cập Nhật cho Skype dành cho doanh nghiệp 2016 (KB3115087)

Microsoft đã phát hành bản Cập Nhật cho Microsoft Skype dành cho doanh nghiệp 2016. Số phiên bản cập nhật này là 16.0.4393.1002.

Ngoài các phiên bản của khách hàng mới, bản cập nhật này khắc phục một danh sách các vấn đề.

Trước khi cài đặt tháng 7, 2016, Cập Nhật (KB3115087), hãy xem điều kiện tiên quyết.

Nhận bản Cập Nhật KB3115087 Skype dành cho doanh nghiệp 2016

Bản Cập Nhật có sẵn để tải xuống từ Microsoft Download Center.

32-bit

Download Tải xuống gói Cập Nhật Lync 32 bit bây giờ.
64-bit

Download Tải xuống gói Cập Nhật Lync 64 bit ngay bây giờ.
Chú ý trang tải xuống sẽ hiển thị các bản cập nhật này như Skype dành cho doanh nghiệp 2016.

Làm thế nào để cài đặt bản Cập Nhật

Điều kiện tiên quyết

Trước khi cài đặt bản cập nhật này, bạn phải cài đặt 8 tháng năm 2015, Cập Nhật bảo mật (KB3114372) cho Skype dành cho doanh nghiệp 2016.

Để biết thêm thông tin về cách tải xuống tệp hỗ trợ của Microsoft, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức của Microsoft:

119591 cách tải xuống các tệp hỗ trợ Microsoft từ dịch vụ trực tuyếnMicrosoft đã quét vi-rút tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút mới nhất đã có vào ngày tệp được đăng. Tệp được lưu trữ trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Thông tin khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Các vấn đề mà bản cập nhật khắc phục

Bản cập nhật này khắc phục sự cố sau:

Thông tin

Sau khi cài đặt bản Cập Nhật, phiên bản chung của bản cập nhật này có các thuộc tính tệp hoặc phiên bản mới hơn của các thuộc tính tệp được liệt kê trong bảng sau.

Bản cập nhật này có thể chứa tất cả các tệp mà bạn phải hoàn toàn Cập nhật sản phẩm lên bản mới nhất. Bản cập nhật này chỉ chứa các tệp mà bạn phải sửa chữa các vấn đề được liệt kê trong bài viết này.

x86 Lync-x-none.msp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Chi nhánh dịch vụ

Autohelper.dll

16.0.4390.1000

85,200

26-May-2016

19:10

x86

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.appsharinghookcontroller.exe.x86

16.0.4312.1000

33,448

26-May-2016

19:10

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.appsharingmediapr.dll

16.0.4312.1000

109,224

26-May-2016

19:10

x86

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.e.propertymodel.dll

16.0.4288.1000

886,368

26-May-2016

19:10

x86

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.lync.exe

16.0.4393.1000

22,445,768

26-May-2016

19:10

x86

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.lync99.exe

16.0.4387.1000

736,456

26-May-2016

19:10

x86

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.lyncdesktopresour.dll_1025

16.0.4378.1000

358,096

27-May-2016

11:44

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.lyncdesktopresour.dll_1026

16.0.4378.1000

368,840

27-May-2016

11:44

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.lyncdesktopresour.dll_1028

16.0.4393.1000

335,552

27-May-2016

11:45

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.lyncdesktopresour.dll_1029

16.0.4393.1000

379,072

27-May-2016

11:44

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.lyncdesktopresour.dll_1030

16.0.4324.1000

355,024

27-May-2016

11:44

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.lyncdesktopresour.dll_1031

16.0.4393.1000

381,640

27-May-2016

11:44

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.lyncdesktopresour.dll_1032

16.0.4324.1000

386,240

27-May-2016

11:44

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.lyncdesktopresour.dll_1033

16.0.4297.1000

337,064

26-May-2016

19:09

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.lyncdesktopresour.dll_1035

16.0.4324.1000

355,016

27-May-2016

11:44

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.lyncdesktopresour.dll_1036

16.0.4324.1000

384,192

27-May-2016

11:44

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.lyncdesktopresour.dll_1037

16.0.4324.1000

335,568

27-May-2016

11:44

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.lyncdesktopresour.dll_1038

16.0.4339.1000

383,192

27-May-2016

11:44

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.lyncdesktopresour.dll_1040

16.0.4324.1000

364,232

27-May-2016

11:45

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.lyncdesktopresour.dll_1041

16.0.4393.1000

365,776

27-May-2016

11:44

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.lyncdesktopresour.dll_1042

16.0.4393.1000

360,640

27-May-2016

11:45

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.lyncdesktopresour.dll_1043

16.0.4393.1000

365,264

27-May-2016

11:45

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.lyncdesktopresour.dll_1044

16.0.4324.1000

349,896

27-May-2016

11:45

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.lyncdesktopresour.dll_1045

16.0.4324.1000

378,560

27-May-2016

11:45

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.lyncdesktopresour.dll_1046

16.0.4324.1000

365,256

27-May-2016

11:45

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.lyncdesktopresour.dll_1048

16.0.4324.1000

385,232

27-May-2016

11:45

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.lyncdesktopresour.dll_1049

16.0.4324.1000

369,352

27-May-2016

11:45

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.lyncdesktopresour.dll_1050

16.0.4324.1000

358,592

27-May-2016

11:44

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.lyncdesktopresour.dll_1051

16.0.4324.1000

381,128

27-May-2016

11:45

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.lyncdesktopresour.dll_1053

16.0.4393.1000

352,448

27-May-2016

11:45

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.lyncdesktopresour.dll_1054

16.0.4393.1000

366,280

27-May-2016

11:45

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.lyncdesktopresour.dll_1055

16.0.4339.1000

374,456

27-May-2016

11:45

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.lyncdesktopresour.dll_1057

16.0.4324.1000

353,488

27-May-2016

11:44

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.lyncdesktopresour.dll_1058

16.0.4324.1000

374,976

27-May-2016

11:45

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.lyncdesktopresour.dll_1060

16.0.4324.1000

362,696

27-May-2016

11:45

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.lyncdesktopresour.dll_1061

16.0.4378.1000

355,016

27-May-2016

11:44

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.lyncdesktopresour.dll_1062

16.0.4324.1000

367,288

27-May-2016

11:45

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.lyncdesktopresour.dll_1063

16.0.4324.1000

365,752

27-May-2016

11:45

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.lyncdesktopresour.dll_1066

16.0.4324.1000

390,352

27-May-2016

11:45

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.lyncdesktopresour.dll_1081

16.0.4324.1000

383,168

27-May-2016

11:44

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.lyncdesktopresour.dll_1086

16.0.4393.1000

357,064

27-May-2016

11:45

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.lyncdesktopresour.dll_1087

16.0.4378.1000

387,776

27-May-2016

11:45

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.lyncdesktopresour.dll_2052

16.0.4393.1000

335,560

27-May-2016

11:45

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.lyncdesktopresour.dll_2070

16.0.4324.1000

368,848

27-May-2016

11:45

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.lyncdesktopresour.dll_2074

16.0.4297.1000

348,840

27-May-2016

11:45

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.lyncdesktopresour.dll_3082

16.0.4324.1000

367,816

27-May-2016

11:44

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.lyncdesktopresour.dll_9242

16.0.4324.1000

362,176

27-May-2016

11:45

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.lyncdesktopsmartbitmapresources.dll

Không áp dụng

37,860,520

26-May-2016

19:10

x86

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.lyncdesktopviewmo.dll

16.0.4393.1000

11,624,144

26-May-2016

19:10

x86

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.lynchtmlconv.exe

16.0.4393.1000

9,322,688

26-May-2016

19:10

x86

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.lyncmodelproxy.dll

16.0.4312.1000

1,716,904

26-May-2016

19:10

x86

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.meetingjoinaxoc.dll

16.0.4288.1000

69,288

26-May-2016

19:10

x86

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.npmeetingjoinpluginoc.dll.x86

16.0.4288.1000

39,192

26-May-2016

19:10

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.ocapires.dll_1030

16.0.4378.1000

71,376

27-May-2016

11:44

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.ocapires.dll_2052

16.0.4324.1000

66,760

27-May-2016

11:45

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.ochelper.dll

16.0.4390.1000

170,704

26-May-2016

19:10

x86

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.ocimport.dll

16.0.4390.1000

710,400

26-May-2016

19:10

x86

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.ocintldate.dll

6.0.8939.29

84,672

26-May-2016

19:10

x86

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.ocmsptls.dll

6.0.8939.29

843,952

26-May-2016

19:10

x86

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.ocoffice.dll

16.0.4393.1000

484,040

26-May-2016

19:10

x86

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.ocogl.dll

6.0.8939.29

1,730,728

26-May-2016

19:10

x86

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.ocpptview.dll

6.0.8939.29

1,929,400

26-May-2016

19:10

x86

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.ocppvwintl.dll

6.0.8939.29

350,392

26-May-2016

19:10

x86

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.ocpubmgr.exe

16.0.4393.1000

1,555,240

26-May-2016

19:10

x86

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.ocpubres.dll_1086

16.0.4324.1000

1,511,632

27-May-2016

11:45

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.ocrec.dll

16.0.4390.1000

616,144

26-May-2016

19:10

x86

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.ocsaext.dll

6.0.8939.29

325,808

26-May-2016

19:10

x86

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.propertymodelprox.dll

16.0.4288.1000

328,896

26-May-2016

19:10

x86

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.psom.dll

16.0.4393.1002

969,416

27-May-2016

22:05

x86

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.rtmcodecs.dll

6.0.8941.633

3,293,368

26-May-2016

19:10

x86

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.rtmmediamanager.dll

6.0.8941.633

773,840

26-May-2016

19:10

x86

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.rtmmvras.dll

6.0.8941.633

67,760

26-May-2016

19:10

x86

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.rtmmvrcs.dll

6.0.8941.633

48,816

26-May-2016

19:10

x86

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.rtmmvrhw.dll

6.0.8941.633

65,720

26-May-2016

19:10

x86

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.rtmmvrsplitter.dll

6.0.8941.633

36,560

26-May-2016

19:10

x86

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.rtmpal.dll

6.0.8941.633

1,101,480

26-May-2016

19:10

x86

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.rtmpltfm.dll

6.0.8941.633

7,484,080

26-May-2016

19:10

x86

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.ssscreenvvs.dll

6.0.8941.633

118,976

26-May-2016

19:10

x86

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.uc.dll

16.0.4393.1000

27,002,688

26-May-2016

19:10

x86

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.ucaddin.dll

16.0.4312.1000

1,022,632

26-May-2016

19:10

x86

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.ucaddinres.dll_1025

16.0.4324.1000

175,816

27-May-2016

11:44

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.ucaddinres.dll_1026

16.0.4324.1000

180,928

27-May-2016

11:44

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.ucaddinres.dll_1028

16.0.4324.1000

164,032

27-May-2016

11:45

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.ucaddinres.dll_1029

16.0.4324.1000

178,880

27-May-2016

11:44

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.ucaddinres.dll_1030

16.0.4324.1000

177,352

27-May-2016

11:44

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.ucaddinres.dll_1031

16.0.4324.1000

183,496

27-May-2016

11:44

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.ucaddinres.dll_1032

16.0.4324.1000

182,464

27-May-2016

11:44

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.ucaddinres.dll_1033

16.0.4288.1000

166,568

26-May-2016

19:09

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.ucaddinres.dll_1035

16.0.4324.1000

178,376

27-May-2016

11:44

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.ucaddinres.dll_1036

16.0.4324.1000

182,984

27-May-2016

11:44

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.ucaddinres.dll_1037

16.0.4324.1000

172,752

27-May-2016

11:44

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.ucaddinres.dll_1038

16.0.4324.1000

180,952

27-May-2016

11:44

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.ucaddinres.dll_1040

16.0.4324.1000

180,432

27-May-2016

11:45

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.ucaddinres.dll_1041

16.0.4378.1000

167,632

27-May-2016

11:44

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.ucaddinres.dll_1042

16.0.4324.1000

167,112

27-May-2016

11:45

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.ucaddinres.dll_1043

16.0.4324.1000

180,944

27-May-2016

11:45

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.ucaddinres.dll_1044

16.0.4324.1000

177,352

27-May-2016

11:45

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.ucaddinres.dll_1045

16.0.4324.1000

180,920

27-May-2016

11:45

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.ucaddinres.dll_1046

16.0.4324.1000

179,920

27-May-2016

11:45

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.ucaddinres.dll_1048

16.0.4324.1000

180,424

27-May-2016

11:45

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.ucaddinres.dll_1049

16.0.4324.1000

180,416

27-May-2016

11:45

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.ucaddinres.dll_1050

16.0.4324.1000

180,416

27-May-2016

11:44

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.ucaddinres.dll_1051

16.0.4324.1000

179,400

27-May-2016

11:45

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.ucaddinres.dll_1053

16.0.4324.1000

177,856

27-May-2016

11:45

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.ucaddinres.dll_1054

16.0.4324.1000

176,840

27-May-2016

11:45

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.ucaddinres.dll_1055

16.0.4324.1000

178,880

27-May-2016

11:45

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.ucaddinres.dll_1057

16.0.4324.1000

177,872

27-May-2016

11:44

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.ucaddinres.dll_1058

16.0.4324.1000

179,904

27-May-2016

11:45

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.ucaddinres.dll_1060

16.0.4324.1000

179,400

27-May-2016

11:45

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.ucaddinres.dll_1061

16.0.4324.1000

177,864

27-May-2016

11:44

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.ucaddinres.dll_1062

16.0.4324.1000

179,384

27-May-2016

11:45

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.ucaddinres.dll_1063

16.0.4324.1000

179,384

27-May-2016

11:45

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.ucaddinres.dll_1066

16.0.4324.1000

179,912

27-May-2016

11:45

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.ucaddinres.dll_1081

16.0.4324.1000

178,888

27-May-2016

11:44

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.ucaddinres.dll_1086

16.0.4324.1000

179,400

27-May-2016

11:45

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.ucaddinres.dll_1087

16.0.4324.1000

179,400

27-May-2016

11:45

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.ucaddinres.dll_2052

16.0.4324.1000

164,040

27-May-2016

11:45

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.ucaddinres.dll_2070

16.0.4324.1000

180,432

27-May-2016

11:45

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.ucaddinres.dll_2074

16.0.4288.1000

171,072

27-May-2016

11:45

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.ucaddinres.dll_3082

16.0.4324.1000

180,936

27-May-2016

11:44

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.ucaddinres.dll_9242

16.0.4324.1000

178,360

27-May-2016

11:45

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.uccapi.dll

16.0.4393.1000

6,500,616

26-May-2016

19:10

x86

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.ucmapi.exe

16.0.4390.1000

1,075,400

26-May-2016

19:10

x86

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.vc1decodermftdll.dll

6.0.8941.633

345,280

26-May-2016

19:10

x86

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.win32msgqueue.dll

16.0.4390.1000

87,816

26-May-2016

19:10

x86

LYNC-X-NONE.MSP

x64 Lync-x-none.msp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Chi nhánh dịch vụ

Autohelper.dll

16.0.4390.1000

107,728

26-May-2016

19:18

x64

LYNC-X-NONE.MSP

Autohelper.dll.x86

16.0.4390.1000

85,200

26-May-2016

19:18

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.appsharinghookcontroller.exe.x86

16.0.4312.1000

33,448

26-May-2016

19:19

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.appsharingmediapr.dll

16.0.4387.1000

159,432

26-May-2016

19:18

x64

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.e.propertymodel.dll

16.0.4288.1000

1,361,504

26-May-2016

19:18

x64

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.lync.exe

16.0.4393.1000

26,885,832

26-May-2016

19:18

x64

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.lync99.exe

16.0.4393.1000

769,744

26-May-2016

19:18

x64

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.lyncdesktopresour.dll_1025

16.0.4378.1000

358,096

27-May-2016

11:47

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.lyncdesktopresour.dll_1026

16.0.4378.1000

368,840

27-May-2016

11:47

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.lyncdesktopresour.dll_1028

16.0.4393.1000

335,552

27-May-2016

11:48

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.lyncdesktopresour.dll_1029

16.0.4393.1000

379,072

27-May-2016

11:47

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.lyncdesktopresour.dll_1030

16.0.4324.1000

355,016

27-May-2016

11:47

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.lyncdesktopresour.dll_1031

16.0.4393.1000

381,640

27-May-2016

11:47

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.lyncdesktopresour.dll_1032

16.0.4324.1000

386,240

27-May-2016

11:47

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.lyncdesktopresour.dll_1033

16.0.4297.1000

337,064

26-May-2016

19:17

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.lyncdesktopresour.dll_1035

16.0.4324.1000

355,016

27-May-2016

11:47

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.lyncdesktopresour.dll_1036

16.0.4324.1000

384,200

27-May-2016

11:47

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.lyncdesktopresour.dll_1037

16.0.4324.1000

335,560

27-May-2016

11:47

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.lyncdesktopresour.dll_1038

16.0.4339.1000

383,184

27-May-2016

11:48

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.lyncdesktopresour.dll_1040

16.0.4324.1000

364,232

27-May-2016

11:48

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.lyncdesktopresour.dll_1041

16.0.4393.1000

365,768

27-May-2016

11:47

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.lyncdesktopresour.dll_1042

16.0.4393.1000

360,640

27-May-2016

11:48

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.lyncdesktopresour.dll_1043

16.0.4393.1000

365,264

27-May-2016

11:48

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.lyncdesktopresour.dll_1044

16.0.4324.1000

349,896

27-May-2016

11:48

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.lyncdesktopresour.dll_1045

16.0.4324.1000

378,552

27-May-2016

11:48

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.lyncdesktopresour.dll_1046

16.0.4324.1000

365,256

27-May-2016

11:48

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.lyncdesktopresour.dll_1048

16.0.4324.1000

385,232

27-May-2016

11:48

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.lyncdesktopresour.dll_1049

16.0.4324.1000

369,352

27-May-2016

11:48

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.lyncdesktopresour.dll_1050

16.0.4324.1000

358,592

27-May-2016

11:48

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.lyncdesktopresour.dll_1051

16.0.4324.1000

381,128

27-May-2016

11:48

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.lyncdesktopresour.dll_1053

16.0.4393.1000

352,448

27-May-2016

11:48

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.lyncdesktopresour.dll_1054

16.0.4393.1000

366,280

27-May-2016

11:48

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.lyncdesktopresour.dll_1055

16.0.4339.1000

374,456

27-May-2016

11:48

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.lyncdesktopresour.dll_1057

16.0.4324.1000

353,480

27-May-2016

11:48

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.lyncdesktopresour.dll_1058

16.0.4324.1000

374,984

27-May-2016

11:48

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.lyncdesktopresour.dll_1060

16.0.4324.1000

362,696

27-May-2016

11:48

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.lyncdesktopresour.dll_1061

16.0.4378.1000

355,016

27-May-2016

11:47

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.lyncdesktopresour.dll_1062

16.0.4324.1000

367,288

27-May-2016

11:48

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.lyncdesktopresour.dll_1063

16.0.4324.1000

365,752

27-May-2016

11:48

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.lyncdesktopresour.dll_1066

16.0.4324.1000

390,352

27-May-2016

11:48

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.lyncdesktopresour.dll_1081

16.0.4324.1000

383,168

27-May-2016

11:48

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.lyncdesktopresour.dll_1086

16.0.4393.1000

357,064

27-May-2016

11:48

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.lyncdesktopresour.dll_1087

16.0.4378.1000

387,784

27-May-2016

11:48

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.lyncdesktopresour.dll_2052

16.0.4393.1000

335,560

27-May-2016

11:48

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.lyncdesktopresour.dll_2070

16.0.4324.1000

368,848

27-May-2016

11:48

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.lyncdesktopresour.dll_2074

16.0.4297.1000

348,840

27-May-2016

11:48

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.lyncdesktopresour.dll_3082

16.0.4324.1000

367,816

27-May-2016

11:47

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.lyncdesktopresour.dll_9242

16.0.4324.1000

362,168

27-May-2016

11:48

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.lyncdesktopsmartbitmapresources.dll

Không áp dụng

37,860,520

26-May-2016

19:18

x64

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.lyncdesktopviewmo.dll

16.0.4393.1000

17,178,320

26-May-2016

19:18

x64

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.lynchtmlconv.exe

16.0.4393.1000

12,021,952

26-May-2016

19:18

x64

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.lyncmodelproxy.dll

16.0.4312.1000

2,133,672

26-May-2016

19:18

x64

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.meetingjoinaxoc.dll

16.0.4288.1000

85,064

26-May-2016

19:18

x64

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.npmeetingjoinpluginoc.dll.x86

16.0.4288.1000

39,192

26-May-2016

19:18

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.ocapires.dll_1030

16.0.4378.1000

71,368

27-May-2016

11:47

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.ocapires.dll_2052

16.0.4324.1000

66,768

27-May-2016

11:48

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.ochelper.dll

16.0.4390.1000

236,240

26-May-2016

19:18

x64

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.ocimport.dll

16.0.4390.1000

1,070,344

26-May-2016

19:18

x64

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.ocintldate.dll

6.0.8939.29

99.000

26-May-2016

19:18

x64

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.ocmsptls.dll

6.0.8939.29

1,103,024

26-May-2016

19:18

x64

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.ocoffice.dll

16.0.4393.1000

647,880

26-May-2016

19:18

x64

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.ocogl.dll

6.0.8939.29

2,073,768

26-May-2016

19:18

x64

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.ocpptview.dll

6.0.8939.29

2,489,528

26-May-2016

19:18

x64

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.ocppvwintl.dll

6.0.8939.29

350,904

26-May-2016

19:18

x64

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.ocpubmgr.exe

16.0.4393.1000

1,976,616

26-May-2016

19:18

x64

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.ocpubres.dll_1086

16.0.4324.1000

1,514,184

27-May-2016

11:48

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.ocrec.dll

16.0.4393.1000

904,392

26-May-2016

19:18

x64

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.ocsaext.dll

6.0.8939.29

332,976

26-May-2016

19:18

x64

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.propertymodelprox.dll

16.0.4288.1000

494,272

26-May-2016

19:18

x64

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.psom.dll

16.0.4393.1002

1,389,768

27-May-2016

22:06

x64

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.rtmcodecs.dll

6.0.8941.633

3,643,576

26-May-2016

19:18

x64

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.rtmmediamanager.dll

6.0.8941.633

936,144

26-May-2016

19:18

x64

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.rtmmvras.dll

6.0.8941.633

78.000

26-May-2016

19:18

x64

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.rtmmvrcs.dll

6.0.8941.633

55,984

26-May-2016

19:18

x64

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.rtmmvrhw.dll

6.0.8941.633

75.440

26-May-2016

19:18

x64

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.rtmmvrsplitter.dll

6.0.8941.633

41,168

26-May-2016

19:18

x64

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.rtmpal.dll

6.0.8941.633

1,410,224

26-May-2016

19:18

x64

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.rtmpltfm.dll

6.0.8941.633

8,752,824

26-May-2016

19:18

x64

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.ssscreenvvs.dll

6.0.8941.633

155,328

26-May-2016

19:18

x64

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.uc.dll

16.0.4393.1000

39,439,688

26-May-2016

19:18

x64

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.ucaddin.dll

16.0.4312.1000

1,451,176

26-May-2016

19:18

x64

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.ucaddinres.dll_1025

16.0.4324.1000

175,816

27-May-2016

11:47

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.ucaddinres.dll_1026

16.0.4324.1000

180,936

27-May-2016

11:47

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.ucaddinres.dll_1028

16.0.4324.1000

164,032

27-May-2016

11:48

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.ucaddinres.dll_1029

16.0.4324.1000

178,880

27-May-2016

11:47

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.ucaddinres.dll_1030

16.0.4324.1000

177,352

27-May-2016

11:47

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.ucaddinres.dll_1031

16.0.4324.1000

183,504

27-May-2016

11:47

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.ucaddinres.dll_1032

16.0.4324.1000

182,464

27-May-2016

11:47

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.ucaddinres.dll_1033

16.0.4288.1000

168,008

26-May-2016

19:17

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.ucaddinres.dll_1035

16.0.4324.1000

178,376

27-May-2016

11:47

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.ucaddinres.dll_1036

16.0.4324.1000

182,984

27-May-2016

11:47

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.ucaddinres.dll_1037

16.0.4324.1000

172,744

27-May-2016

11:47

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.ucaddinres.dll_1038

16.0.4324.1000

180,944

27-May-2016

11:48

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.ucaddinres.dll_1040

16.0.4324.1000

180,424

27-May-2016

11:48

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.ucaddinres.dll_1041

16.0.4378.1000

167,632

27-May-2016

11:47

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.ucaddinres.dll_1042

16.0.4324.1000

167,104

27-May-2016

11:48

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.ucaddinres.dll_1043

16.0.4324.1000

180,944

27-May-2016

11:48

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.ucaddinres.dll_1044

16.0.4324.1000

177,360

27-May-2016

11:48

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.ucaddinres.dll_1045

16.0.4324.1000

180,920

27-May-2016

11:48

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.ucaddinres.dll_1046

16.0.4324.1000

179,912

27-May-2016

11:48

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.ucaddinres.dll_1048

16.0.4324.1000

180,424

27-May-2016

11:48

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.ucaddinres.dll_1049

16.0.4324.1000

180,416

27-May-2016

11:48

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.ucaddinres.dll_1050

16.0.4324.1000

180,416

27-May-2016

11:48

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.ucaddinres.dll_1051

16.0.4324.1000

179,400

27-May-2016

11:48

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.ucaddinres.dll_1053

16.0.4324.1000

177,856

27-May-2016

11:48

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.ucaddinres.dll_1054

16.0.4324.1000

176,840

27-May-2016

11:48

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.ucaddinres.dll_1055

16.0.4324.1000

178,872

27-May-2016

11:48

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.ucaddinres.dll_1057

16.0.4324.1000

177,864

27-May-2016

11:48

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.ucaddinres.dll_1058

16.0.4324.1000

179,904

27-May-2016

11:48

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.ucaddinres.dll_1060

16.0.4324.1000

179,400

27-May-2016

11:48

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.ucaddinres.dll_1061

16.0.4324.1000

177,864

27-May-2016

11:47

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.ucaddinres.dll_1062

16.0.4324.1000

179,384

27-May-2016

11:48

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.ucaddinres.dll_1063

16.0.4324.1000

179,384

27-May-2016

11:48

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.ucaddinres.dll_1066

16.0.4324.1000

179,912

27-May-2016

11:48

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.ucaddinres.dll_1081

16.0.4324.1000

178,888

27-May-2016

11:48

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.ucaddinres.dll_1086

16.0.4324.1000

179,400

27-May-2016

11:48

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.ucaddinres.dll_1087

16.0.4324.1000

179,392

27-May-2016

11:48

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.ucaddinres.dll_2052

16.0.4324.1000

164,040

27-May-2016

11:48

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.ucaddinres.dll_2070

16.0.4324.1000

180,432

27-May-2016

11:48

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.ucaddinres.dll_2074

16.0.4288.1000

169,632

27-May-2016

11:48

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.ucaddinres.dll_3082

16.0.4324.1000

180,928

27-May-2016

11:47

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.ucaddinres.dll_9242

16.0.4324.1000

178,360

27-May-2016

11:48

Không áp dụng

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.uccapi.dll

16.0.4390.1000

9,590,536

26-May-2016

19:18

x64

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.ucmapi.exe

16.0.4390.1000

1,299,152

26-May-2016

19:18

x64

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.vc1decodermftdll.dll

6.0.8941.633

354,496

26-May-2016

19:18

x64

LYNC-X-NONE.MSP

Lync.win32msgqueue.dll

16.0.4390.1000

105,736

26-May-2016

19:18

x64

LYNC-X-NONE.MSP


Trung tâm Kỹ thuật Hệ thống Office có các bản cập nhật mới nhất và tài nguyên triển khai chiến lược cho tất cả các phiên bản của Office. Để truy cập các tài nguyên, hãy xem Trung tâm kỹ thuật hệ thống Office.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×