Bài viết này mô tả bản Cập Nhật 2880990 cho Microsoft Office Web Apps Server 2013 đã được phát hành vào ngày 8 tháng 7, 2014. Bản cập nhật này cung cấp bản sửa lỗi mới nhất cho Office Web Apps Server 2013. Bản cập nhật này sẽ cải thiện các hành vi trọn chuyến đi của các hình dạng hiện đại vào hình nền và ngược lại giữa các định dạng tệp của hệ thống Office 2007 và Office 2003. Nó cũng bao gồm các cải thiện về độ ổn định và hiệu suất.

Cách tải xuống và cài đặt bản Cập Nhật

Windows Update

Sử dụng Windows Update để tự động tải xuống và cài đặt bản Cập Nhật.

Danh mục Microsoft Update

Để lấy gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi đến trang web Microsoft Update Catalog .

Để biết thêm thông tin về cách tải xuống các tệp hỗ trợ Microsoft, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

119591 Cách lấy tệp hỗ trợ của Microsoft từ dịch vụ trực tuyến

Microsoft đã quét tệp này để tìm vi-rút bằng cách sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút cập nhật nhất sẵn có vào ngày tệp được đăng. Tệp này được lưu trữ trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Thông tin về khởi động lại Bạn không cần phải khởi động lại máy tính sau khi cài đặt bản cập nhật này.

Thông tin Bổ sung

Bản cập nhật này chứa các tệp được liệt kê trong các bảng sau đây.64-bitThông tin tệp Wacserver-x-none. MSP

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Accessclientdesignerexternal.js

Not Applicable

541.557

10-Jun-2014

05:21

Accessserverscriptsexternal.js

Not Applicable

1.165.337

10-Jun-2014

05:21

Accsrvclientstrings.js

Not Applicable

65.075

10-Jun-2014

05:21

Acewdat.dll

15.0.4454.1000

3.051.648

10-Jun-2014

05:21

Acewstr.dll

15.0.4454.1000

859.272

11-Jun-2014

21:55

Acl1026.js

Not Applicable

5.944

10-Jun-2014

05:21

Acl1027.js

Not Applicable

787

10-Jun-2014

05:21

Acl1032.js

Not Applicable

17.526

10-Jun-2014

05:21

Acl1033.js

Not Applicable

19.223

10-Jun-2014

05:21

Acl1035.js

Not Applicable

1.853

10-Jun-2014

05:21

Acl1036.js

Not Applicable

24.760

10-Jun-2014

05:21

Acl1037.js

Not Applicable

311

10-Jun-2014

05:21

Acl1038.js

Not Applicable

4.786

10-Jun-2014

05:21

Acl1039.js

Not Applicable

8.187

10-Jun-2014

05:21

Acl1043.js

Not Applicable

5.094

10-Jun-2014

05:21

Acl1044.js

Not Applicable

6.077

10-Jun-2014

05:21

Acl1048.js

Not Applicable

20.519

10-Jun-2014

05:21

Acl1050.js

Not Applicable

12.998

10-Jun-2014

05:21

Acl1051.js

Not Applicable

2.922

10-Jun-2014

05:21

Acl1055.js

Not Applicable

1.741

10-Jun-2014

05:21

Acl1058.js

Not Applicable

6.470

10-Jun-2014

05:21

Acl1060.js

Not Applicable

11.429

10-Jun-2014

05:21

Acl1061.js

Not Applicable

2.688

10-Jun-2014

05:21

Acl1062.js

Not Applicable

6.816

10-Jun-2014

05:21

Acl1063.js

Not Applicable

4.362

10-Jun-2014

05:21

Acl1094.js

Not Applicable

4.758

10-Jun-2014

05:21

Acl1095.js

Not Applicable

42.435

10-Jun-2014

05:21

Acl1097.js

Not Applicable

10.260

10-Jun-2014

05:21

Acl1098.js

Not Applicable

61.968

10-Jun-2014

05:21

Acl1099.js

Not Applicable

28.191

10-Jun-2014

05:21

Acl1102.js

Not Applicable

43.098

10-Jun-2014

05:21

Acl1106.js

Not Applicable

18.028

10-Jun-2014

05:21

Acl2068.js

Not Applicable

7.333

10-Jun-2014

05:21

Acl2070.js

Not Applicable

2.184

10-Jun-2014

05:21

Acl2074.js

Not Applicable

19.244

10-Jun-2014

05:21

Acl2108.js

Not Applicable

8.667

10-Jun-2014

05:21

Acl3098.js

Not Applicable

9.991

10-Jun-2014

05:21

Agentmanagerwatchdog.exe

15.0.4481.1000

26.736

10-Jun-2014

05:21

Agentmanagerwatchdog.exe.config

Not Applicable

5.681

10-Jun-2014

05:21

Alger.ttf

Not Applicable

76.588

10-Jun-2014

05:21

Appserverhost.exe

15.0.4502.1000

18.624

10-Jun-2014

05:21

Bauhs93.ttf

Not Applicable

47.644

10-Jun-2014

05:21

Blank10x10.gif

Not Applicable

49

11-Jun-2014

22:12

Bootedit.js

Not Applicable

1.247.735

10-Jun-2014

05:21

Bootview.js

Not Applicable

853.558

10-Jun-2014

05:21

Box4_cluster.css

Not Applicable

2.274

11-Jun-2014

22:12

Box4intl.js

Not Applicable

74.115

10-Jun-2014

05:21

Branding.dll

15.0.4454.1000

15.960

10-Jun-2014

05:21

Broadcast.attendee.js

Not Applicable

9.239

10-Jun-2014

05:21

Broadcast.info.js

Not Applicable

6.238

10-Jun-2014

05:21

Broadcast.powerpoint.css

Not Applicable

31.423

10-Jun-2014

05:21

Broadcast.powerpoint.js

Not Applicable

31.880

10-Jun-2014

05:21

Broadcast.presenter.js

Not Applicable

2.676

10-Jun-2014

05:21

Broadcast.shared.js

Not Applicable

399.781

10-Jun-2014

05:21

Broadcast.word.js

Not Applicable

5.105

10-Jun-2014

05:21

Broadcasthost.js

Not Applicable

887.995

10-Jun-2014

05:21

Broadcastintl.js

Not Applicable

3.998

10-Jun-2014

05:21

Broadcastwatchdog_app.exe

15.0.4502.1000

19.632

10-Jun-2014

05:21

Broadcastwatchdog_app.exe.config

Not Applicable

5.681

10-Jun-2014

05:21

Broadcastwatchdog_wfe.exe

15.0.4502.1000

38.592

10-Jun-2014

05:21

Broadcastwatchdog_wfe.exe.config

Not Applicable

5.681

10-Jun-2014

05:21

Calibril.ttf

Not Applicable

758.196

10-Jun-2014

05:21

Calibrili.ttf

Not Applicable

868.464

10-Jun-2014

05:21

Columnselect.cur

Not Applicable

2.238

11-Jun-2014

22:12

Commonintl.js

Not Applicable

40.719

10-Jun-2014

05:21

Compat.browser

Not Applicable

13.006

10-Jun-2014

05:21

Compat.js

Not Applicable

6.993

10-Jun-2014

05:21

Crossdomainajax.ashx

Not Applicable

258

10-Jun-2014

05:21

Diagnostics.asmx

Not Applicable

196

10-Jun-2014

05:21

Diskcache.svc

Not Applicable

203

10-Jun-2014

05:21

Diskcachewatchdog.exe

15.0.4481.1000

15.456

10-Jun-2014

05:21

Diskcachewatchdog.exe.config

Not Applicable

5.681

10-Jun-2014

05:21

Edit.dll1.js

Not Applicable

28.628

10-Jun-2014

05:21

Editappserverhost.exe

15.0.4511.1000

28.352

10-Jun-2014

05:21

Editappserverhostslim.exe

Not Applicable

135.336

10-Jun-2014

05:21

Editsurface.css

Not Applicable

6.190

10-Jun-2014

05:21

Ewa.bi.js

Not Applicable

116.742

10-Jun-2014

05:21

Ewa.cuixas.js

Not Applicable

181.338

10-Jun-2014

05:21

Ewa.ev.js

Not Applicable

8.536

10-Jun-2014

05:21

Ewa.js

Not Applicable

756.591

10-Jun-2014

05:21

Ewa.nov.js

Not Applicable

68.738

10-Jun-2014

05:21

Ewa.pi.js

Not Applicable

275.179

10-Jun-2014

05:21

Ewa.ribbon.js

Not Applicable

143.077

10-Jun-2014

05:21

Ewa.strings.moss.js

Not Applicable

19.021

10-Jun-2014

05:21

Ewa.strings.wac.js

Not Applicable

19.013

10-Jun-2014

05:21

Ewa.ts.js

Not Applicable

120.306

10-Jun-2014

05:21

Ewaanth.gif

Not Applicable

216

11-Jun-2014

22:14

Ewaantv.gif

Not Applicable

213

11-Jun-2014

22:14

Ewamoss.bi.js

Not Applicable

116.771

10-Jun-2014

05:21

Ewamoss.cuixas.js

Not Applicable

181.472

10-Jun-2014

05:21

Ewamoss.ee.js

Not Applicable

32.410

10-Jun-2014

05:21

Ewamoss.ev.js

Not Applicable

8.544

10-Jun-2014

05:21

Ewamoss.evc.js

Not Applicable

26.364

10-Jun-2014

05:21

Ewamoss.js

Not Applicable

795.844

10-Jun-2014

05:21

Ewamoss.nov.js

Not Applicable

68.840

10-Jun-2014

05:21

Ewamoss.pi.js

Not Applicable

275.356

10-Jun-2014

05:21

Ewamoss.ts.js

Not Applicable

120.373

10-Jun-2014

05:21

Ewr023.gif

Not Applicable

908

11-Jun-2014

22:14

Ewr034.gif

Not Applicable

43

11-Jun-2014

22:08

Ewr048.gif

Not Applicable

325

11-Jun-2014

22:08

Ewr049.gif

Not Applicable

323

11-Jun-2014

22:08

Ewrdefault.css

Not Applicable

94.936

10-Jun-2014

05:21

Ewrform.css

Not Applicable

7.621

10-Jun-2014

05:21

Excelcnv.exe

15.0.4631.1000

29.472.416

10-Jun-2014

05:21

Excelcommonserverimagecluster.css

Not Applicable

8.883

11-Jun-2014

22:08

Excelframe.css

Not Applicable

7.707

10-Jun-2014

05:21

Exceljs.ashx

Not Applicable

250

10-Jun-2014

05:21

Excelribbon.css

Not Applicable

44.222

10-Jun-2014

05:21

Excelwebrenderer.ascx

Not Applicable

5.907

10-Jun-2014

05:21

Excelwebrenderernewwebpartcontrol.ascx

Not Applicable

2.193

10-Jun-2014

05:21

Excelwebrenderernovcontrol.ascx

Not Applicable

1.535

10-Jun-2014

05:21

Exp_pdf_server.dll

15.0.4629.1000

140.984

10-Jun-2014

05:21

Exp_xps_server.dll

15.0.4629.1000

77.496

10-Jun-2014

05:21

Farmstatemanagerwatchdog.exe

15.0.4481.1000

15.456

10-Jun-2014

05:21

Farmstatemanagerwatchdog.exe.config

Not Applicable

5.681

10-Jun-2014

05:21

Farmstatereplicator.exe

15.0.4502.1000

15.024

10-Jun-2014

05:21

Farmstatereplicator.exe.config

Not Applicable

5.681

10-Jun-2014

05:21

Favicon_excel.ico

Not Applicable

8.958

11-Jun-2014

22:14

Favicon_onenote.ico

Not Applicable

8.958

11-Jun-2014

22:12

Favicon_ppt.ico

Not Applicable

8.958

11-Jun-2014

22:12

Favicon_word.ico

Not Applicable

8.958

11-Jun-2014

22:12

Form.js

Not Applicable

229.876

10-Jun-2014

05:21

Formatpainterobject.cur

Not Applicable

326

11-Jun-2014

22:12

Gkpowerpoint.dll

15.0.4599.1000

2.572.992

10-Jun-2014

05:21

Gkword.dll

15.0.4567.1000

3.288.768

10-Jun-2014

05:21

Hostingservicewatchdog.exe

15.0.4469.1000

14.960

10-Jun-2014

05:21

Hostingservicewatchdog.exe.config

Not Applicable

5.681

10-Jun-2014

05:21

Igx.dll

15.0.4629.1000

10.362.016

10-Jun-2014

05:21

Igxserver.dll

15.0.4629.1000

10.429.088

10-Jun-2014

05:21

Imagingservice.exe

15.0.4502.1000

16.072

10-Jun-2014

05:21

Imagingservice.exe.config

Not Applicable

6.292

10-Jun-2014

05:21

Imagingwatchdog.exe

15.0.4599.1000

19.680

10-Jun-2014

05:21

Imagingwatchdog.exe.config

Not Applicable

6.183

10-Jun-2014

05:21

Jquery-1.4.3.min.js

Not Applicable

80.130

10-Jun-2014

05:21

Jquery-ui-1.8.5.custom.min.js

Not Applicable

16.488

10-Jun-2014

05:21

Meetingsdark.cluster.css

Not Applicable

2.343

11-Jun-2014

22:14

Meetingslight.cluster.css

Not Applicable

721

11-Jun-2014

22:14

Meetingslyncstatusbar.css

Not Applicable

24.960

10-Jun-2014

05:21

Meetingstoolbar.css

Not Applicable

29.364

10-Jun-2014

05:21

Metlyncframe.css

Not Applicable

18.874

10-Jun-2014

05:21

Metpptframe.css

Not Applicable

18.874

10-Jun-2014

05:21

Metricsprovider.exe

15.0.4481.1000

17.016

10-Jun-2014

05:21

Metricsprovider.exe.config

Not Applicable

6.381

10-Jun-2014

05:21

Mewa.image.css

Not Applicable

1.205

11-Jun-2014

22:08

Mewa.js

Not Applicable

350.545

10-Jun-2014

05:21

Mewa.string.js

Not Applicable

1.192

10-Jun-2014

05:21

Mewastyles.css

Not Applicable

35.230

10-Jun-2014

05:21

Mewastylesrtl.css

Not Applicable

35.232

10-Jun-2014

05:21

Microsoft.cobaltcore.dll

15.0.4557.1000

1.183.424

10-Jun-2014

05:21

Microsoft.data.datafeedclient.dll

12.0.0.50823

120.752

09-Jun-2014

19:11

Microsoft.data.edm.dll

3.5.30729.50823

652.696

09-Jun-2014

19:11

Microsoft.data.odata.dll

3.5.30729.50823

788.384

09-Jun-2014

19:11

Microsoft.excel.adomdclient.dll

11.0.2814.2

650.944

09-Jun-2014

19:11

Microsoft.excel.amo.dll

11.0.2814.2

1.482.432

09-Jun-2014

19:11

Microsoft.excel.streaming.dll

11.0.2814.2

199.360

09-Jun-2014

19:09

Microsoft.excel.xmla.dll

11.0.2814.2

331.456

09-Jun-2014

19:09

Microsoft.office.excel.datamodel.dll

15.0.4615.1000

703.144

10-Jun-2014

05:21

Microsoft.office.excel.server.calculationserver.dll

15.0.4625.1000

943.288

10-Jun-2014

05:21

Microsoft.office.excel.server.calculationserver.interop.dll

15.0.4625.1000

454.328

10-Jun-2014

05:21

Microsoft.office.excel.server.calculationserver.proxy.dll

15.0.4521.1000

266.424

10-Jun-2014

05:21

Microsoft.office.excel.server.dll

15.0.4625.1000

1.190.584

11-Jun-2014

22:14

Microsoft.office.excel.server.ecswatchdog.exe

15.0.4511.1000

72.384

10-Jun-2014

05:21

Microsoft.office.excel.server.resources.dll

15.0.4625.1000

286.416

10-Jun-2014

05:21

Microsoft.office.excel.server.servicehost.dll

15.0.4525.1000

144.056

10-Jun-2014

05:21

Microsoft.office.excel.server.webservices.dll

15.0.4463.1000

46.152

10-Jun-2014

05:21

Microsoft.office.excel.webui.internal.dll

15.0.4625.1000

1.121.480

11-Jun-2014

22:14

Microsoft.office.excel.webui.mobile.dll

15.0.4460.1000

123.488

10-Jun-2014

05:21

Microsoft.office.excel.webui.mobilea.dll

15.0.4481.1000

72.288

10-Jun-2014

05:21

Microsoft.office.ofc.dll

15.0.0.0

34.984

10-Jun-2014

05:21

Microsoft.office.powerpoint.web.media.xap

Not Applicable

60.378

10-Jun-2014

05:21

Microsoft.office.server.broadcast.interface.data.dll

15.0.4502.1000

31.920

10-Jun-2014

05:21

Microsoft.office.server.broadcast.interface.shared.dll

15.0.4611.1000

272.064

10-Jun-2014

05:21

Microsoft.office.server.broadcast.pipe.core.dll

15.0.4502.1000

33.472

10-Jun-2014

05:21

Microsoft.office.server.broadcast.pipe.interface.dll

15.0.4502.1000

24.256

10-Jun-2014

05:21

Microsoft.office.server.broadcast.pipe.shared.dll

15.0.4502.1000

17.088

10-Jun-2014

05:21

Microsoft.office.server.broadcast.pipe.web.dll

15.0.4502.1000

58.048

10-Jun-2014

05:21

Microsoft.office.server.broadcast.web.powerpointui.dll

15.0.4611.1000

218.304

10-Jun-2014

05:21

Microsoft.office.server.broadcast.web.services.dll

15.0.4502.1000

53.440

10-Jun-2014

05:21

Microsoft.office.server.broadcast.web.ui.dll

15.0.4502.1000

46.768

10-Jun-2014

05:21

Microsoft.office.server.dll

15.0.4599.1000

2.673.328

11-Jun-2014

22:10

Microsoft.office.server.native.dll

15.0.4569.1501

444.608

10-Jun-2014

05:21

Microsoft.office.server.powerpoint.core.interface.dll

15.0.4553.1000

25.792

10-Jun-2014

05:21

Microsoft.office.server.powerpoint.core.webconversion.dll

15.0.4567.1000

124.072

10-Jun-2014

05:21

Microsoft.office.server.powerpoint.core.webedit.dll

15.0.4567.1000

127.144

10-Jun-2014

05:21

Microsoft.office.server.powerpoint.interface.data.dll

15.0.4625.1000

71.360

10-Jun-2014

05:21

Microsoft.office.server.powerpoint.interface.data.xmlserializers.dll

15.0.4625.1000

235.176

10-Jun-2014

05:21

Microsoft.office.server.powerpoint.interface.edit.dll

15.0.4511.1000

73.920

10-Jun-2014

05:21

Microsoft.office.server.powerpoint.interface.edit.xmlserializers.dll

15.0.4511.1000

286.376

10-Jun-2014

05:21

Microsoft.office.server.powerpoint.interface.shared.dll

15.0.4611.1000

268.480

10-Jun-2014

05:21

Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.core.dll

15.0.4625.1000

364.736

10-Jun-2014

05:21

Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.interface.dll

15.0.4519.1000

33.984

10-Jun-2014

05:21

Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.shared.dll

15.0.4525.1000

56.000

10-Jun-2014

05:21

Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.web.dll

15.0.4519.1000

55.488

10-Jun-2014

05:21

Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.web.intl.dll

15.0.4466.1000

20.592

10-Jun-2014

05:21

Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.web.intl.resources.dll

15.0.4466.1000

42.592

10-Jun-2014

05:21

Microsoft.office.server.powerpoint.web.datacenterhost.dll

15.0.4502.1000

14.528

10-Jun-2014

05:21

Microsoft.office.server.powerpoint.web.mobileui.dll

15.0.4502.1000

118.960

10-Jun-2014

05:21

Microsoft.office.server.powerpoint.web.mobileuia.dll

15.0.4502.1000

84.656

10-Jun-2014

05:21

Microsoft.office.server.powerpoint.web.services.dll

15.0.4519.1000

159.424

10-Jun-2014

05:21

Microsoft.office.server.powerpoint.web.services.mobile.dll

15.0.4502.1000

21.184

10-Jun-2014

05:21

Microsoft.office.server.powerpoint.web.ui.dll

15.0.4611.1000

100.032

10-Jun-2014

05:21

Microsoft.office.server.powerpoint.web.webviewercomponent.dll

15.0.4611.1000

236.736

10-Jun-2014

05:21

Microsoft.office.server.userprofiles.dll

15.0.4617.1000

3.157.704

10-Jun-2014

05:21

Microsoft.office.web.agentmanager.exe

15.0.4481.1000

69.728

10-Jun-2014

05:21

Microsoft.office.web.apps.administration.dll

15.0.4567.1000

97.472

10-Jun-2014

05:21

Microsoft.office.web.apps.administration.dll.config

Not Applicable

5.681

10-Jun-2014

05:21

Microsoft.office.web.apps.common.dll

15.0.4543.1000

201.408

10-Jun-2014

05:21

Microsoft.office.web.apps.environment.wacserver.dll

15.0.4611.1000

431.296

10-Jun-2014

05:21

Microsoft.office.web.apps.environment.ws.xml.dll

15.0.4469.1000

28.272

10-Jun-2014

05:21

Microsoft.office.web.apps.environment.ws.xml.xmlserializers.dll

15.0.0.0

51.264

10-Jun-2014

05:21

Microsoft.office.web.box4.dll

15.0.4525.1000

1.270.464

10-Jun-2014

05:21

Microsoft.office.web.cellstorage.dll

15.0.4557.1000

150.208

10-Jun-2014

05:21

Microsoft.office.web.coauthwrapper.dll

15.0.4502.1000

62.640

10-Jun-2014

05:21

Microsoft.office.web.common.dll

15.0.4625.1000

2.548.960

11-Jun-2014

22:10

Microsoft.office.web.common.intl.dll

15.0.4448.1000

13.408

10-Jun-2014

05:21

Microsoft.office.web.common.intl.resources.dll

15.0.4448.1000

23.136

10-Jun-2014

05:21

Microsoft.office.web.common.xmlserializers.dll

15.0.0.0

37.032

10-Jun-2014

05:21

Microsoft.office.web.conversion.framework.dll

15.0.4511.1000

193.728

10-Jun-2014

05:21

Microsoft.office.web.conversion.storage.dll

15.0.4519.1000

57.536

10-Jun-2014

05:21

Microsoft.office.web.conversion.viewerinterface.dll

15.0.4514.1000

28.352

10-Jun-2014

05:21

Microsoft.office.web.conversion.viewing.dll

15.0.4514.1000

106.688

10-Jun-2014

05:21

Microsoft.office.web.diskcache.dll

15.0.4502.1000

42.184

10-Jun-2014

05:21

Microsoft.office.web.filefetcher.dll

15.0.4514.1000

54.464

10-Jun-2014

05:21

Microsoft.office.web.host.wacserver.webonenote.dll

15.0.4514.1000

15.040

10-Jun-2014

05:21

Microsoft.office.web.host.wacserver.webwordviewer.dll

15.0.4514.1000

15.552

10-Jun-2014

05:21

Microsoft.office.web.machinetranslation.dll

15.0.4502.1000

93.376

10-Jun-2014

05:21

Microsoft.office.web.mobilewordviewer.dll

15.0.4502.1000

110.256

10-Jun-2014

05:21

Microsoft.office.web.mobilewordviewera.dll

15.0.4502.1000

83.648

10-Jun-2014

05:21

Microsoft.office.web.nativeonenoteinterop.dll

15.0.4627.1000

469.696

10-Jun-2014

05:21

Microsoft.office.web.nativeutils.dll

15.0.4627.1000

307.424

10-Jun-2014

05:21

Microsoft.office.web.officemobile.wordviewer.dll

15.0.4502.1000

18.096

10-Jun-2014

05:21

Microsoft.office.web.openfromurl.common.dll

15.0.4502.1000

24.256

10-Jun-2014

05:21

Microsoft.office.web.openfromurl.host.dll

15.0.4502.1000

41.152

10-Jun-2014

05:21

Microsoft.office.web.openfromurl.web.dll

15.0.4502.1000

27.824

10-Jun-2014

05:21

Microsoft.office.web.proofing.core.dll

15.0.4525.1000

48.832

10-Jun-2014

05:21

Microsoft.office.web.proofing.types.dll

15.0.4466.1000

16.496

10-Jun-2014

05:21

Microsoft.office.web.sandbox.dll

15.0.4625.1000

176.848

10-Jun-2014

05:21

Microsoft.office.web.webonenotewatchdog.exe

15.0.4599.1000

19.648

10-Jun-2014

05:21

Microsoft.office.web.webonenotewatchdog.exe.config

Not Applicable

6.185

10-Jun-2014

05:21

Microsoft.office.web.wireprotocol.dll

15.0.4512.1000

125.632

10-Jun-2014

05:21

Microsoft.office.web.wordviewer.dll

15.0.4511.1000

70.848

10-Jun-2014

05:21

Microsoft.office.wordcompanion.openxml.dll

15.0.4525.1000

2.398.928

10-Jun-2014

05:21

Microsoft.sharepoint.dll

15.0.4631.1000

26.694.824

11-Jun-2014

22:10

Microsoft.sharepoint.security.dll

15.0.4420.1017

16.512

10-Jun-2014

03:55

Microsoft.web.commandui.dll

15.0.4515.1000

124.080

11-Jun-2014

22:10

Microsoftajax.js

Not Applicable

101.736

10-Jun-2014

05:21

Moeerrorux.css

Not Applicable

3.527

11-Jun-2014

22:08

Mppta.image.css

Not Applicable

934

11-Jun-2014

22:12

Mppta.js

Not Applicable

71.676

10-Jun-2014

05:21

Mppta.string.js

Not Applicable

1.379

10-Jun-2014

05:21

Mpptabroadcastproxy.js

Not Applicable

6.271

10-Jun-2014

05:21

Mshy3hu.dll

15.0.0.1

218.984

10-Jun-2014

05:21

Mshy3hu.lex

Not Applicable

933.579

10-Jun-2014

05:21

Mshy7bg.dll

15.0.4625.1000

225.488

10-Jun-2014

05:21

Mshy7ct.dll

15.0.4625.1000

225.488

10-Jun-2014

05:21

Mshy7cz.dll

15.0.4625.1000

225.488

10-Jun-2014

05:21

Mshy7da.dll

15.0.4625.1000

225.488

10-Jun-2014

05:21

Mshy7el.dll

15.0.4625.1000

225.488

10-Jun-2014

05:21

Mshy7en.dll

15.0.4625.1000

225.488

10-Jun-2014

05:21

Mshy7es.dll

15.0.4625.1000

225.488

10-Jun-2014

05:21

Mshy7et.dll

15.0.4625.1000

225.488

10-Jun-2014

05:21

Mshy7eu.dll

15.0.4625.1000

225.488

10-Jun-2014

05:21

Mshy7fi.dll

15.0.4625.1000

225.488

10-Jun-2014

05:21

Mshy7fr.dll

15.0.4625.1000

225.488

10-Jun-2014

05:21

Mshy7ge.dll

15.0.4625.1000

225.488

10-Jun-2014

05:21

Mshy7gl.dll

15.0.4625.1000

225.488

10-Jun-2014

05:21

Mshy7hr.dll

15.0.4625.1000

225.488

10-Jun-2014

05:21

Mshy7it.dll

15.0.4625.1000

225.488

10-Jun-2014

05:21

Mshy7lt.dll

15.0.4625.1000

225.488

10-Jun-2014

05:21

Mshy7lv.dll

15.0.4625.1000

225.488

10-Jun-2014

05:21

Mshy7nb.dll

15.0.4625.1000

225.488

10-Jun-2014

05:21

Mshy7nl.dll

15.0.4625.1000

225.488

10-Jun-2014

05:21

Mshy7no.dll

15.0.4625.1000

225.488

10-Jun-2014

05:21

Mshy7pb.dll

15.0.4625.1000

225.488

10-Jun-2014

05:21

Mshy7pl.dll

15.0.4625.1000

225.488

10-Jun-2014

05:21

Mshy7pt.dll

15.0.4625.1000

225.488

10-Jun-2014

05:21

Mshy7ro.dll

15.0.4625.1000

225.488

10-Jun-2014

05:21

Mshy7ru.dll

15.0.4625.1000

225.488

10-Jun-2014

05:21

Mshy7sk.dll

15.0.4625.1000

225.488

10-Jun-2014

05:21

Mshy7sl.dll

15.0.4625.1000

225.488

10-Jun-2014

05:21

Mshy7srm.dll

15.0.4625.1000

225.488

10-Jun-2014

05:21

Mshy7sro.dll

15.0.4625.1000

225.488

10-Jun-2014

05:21

Mshy7sw.dll

15.0.4625.1000

225.488

10-Jun-2014

05:21

Mshy7tr.dll

15.0.4625.1000

225.488

10-Jun-2014

05:21

Mshy7uk.dll

15.0.4625.1000

225.488

10-Jun-2014

05:21

Mslid.dll

15.0.4454.1000

583.248

10-Jun-2014

05:21

Msmdlocal.dll

11.0.2814.2

57.349.824

10-Jun-2014

05:21

Msmdlocal.dll

11.0.2814.2

74.747.584

10-Jun-2014

05:21

Msmdlocal_xl.dll

11.0.2814.2

74.747.072

10-Jun-2014

05:21

Msmdsrv.rll

11.0.2809.27

942.032

10-Jun-2014

05:20

Msmdsrvi.rll

11.0.2809.27

938.960

10-Jun-2014

05:20

Msmgdsrv.dll

11.0.2814.2

11.474.112

10-Jun-2014

05:21

Msmgdsrv.dll

11.0.2814.2

9.654.976

10-Jun-2014

05:21

Msmgdsrv_xl.dll

11.0.2814.2

11.475.648

10-Jun-2014

05:21

Mso.dll

15.0.4631.1000

36.645.568

10-Jun-2014

05:21

Msolap110.dll

11.0.2814.2

7.439.552

10-Jun-2014

05:21

Msolap110.dll

11.0.2814.2

8.485.056

10-Jun-2014

05:21

Msolap110_xl.dll

11.0.2814.2

8.486.592

10-Jun-2014

05:21

Msolui110.dll

11.0.2809.27

302.544

10-Jun-2014

05:21

Msolui110.dll

11.0.2809.27

322.000

10-Jun-2014

05:21

Msolui110.rll

11.0.2809.27

21.456

10-Jun-2014

05:20

Msores.dll

15.0.4627.1000

81.384.128

10-Jun-2014

05:21

Msoserver.dll

15.0.4631.1000

25.213.632

10-Jun-2014

05:21

Msoserverintl.dll

15.0.4625.1000

3.419.328

10-Jun-2014

05:21

Msptls.dll

15.0.4615.1000

1.522.880

10-Jun-2014

05:21

Msspell7.dll

15.0.4625.1000

916.680

10-Jun-2014

05:21

Mworda.image.css

Not Applicable

1.061

11-Jun-2014

22:12

Mworda.js

Not Applicable

73.761

10-Jun-2014

05:21

Mworda.string.js

Not Applicable

693

10-Jun-2014

05:21

Nirmala.ttf

Not Applicable

1.382.640

10-Jun-2014

05:21

Nirmalab.ttf

Not Applicable

1.334.012

10-Jun-2014

05:21

Oart.dll

15.0.4631.1000

21.041.832

10-Jun-2014

05:21

Oartodf.dll

15.0.4629.1000

3.774.640

10-Jun-2014

05:21

Oartodfserver.dll

15.0.4629.1000

3.831.472

10-Jun-2014

05:21

Oartserver.dll

15.0.4631.1000

21.469.880

10-Jun-2014

05:21

Odeploy.exe

15.0.4629.1000

393.464

10-Jun-2014

05:21

Office.odf

15.0.4627.1000

5.241.000

10-Jun-2014

05:21

Officeversion.inc

Not Applicable

115

09-Jun-2014

22:11

Oimg.dll

15.0.4545.1000

6.152.376

10-Jun-2014

05:21

On_cluster.css

Not Applicable

9.648

11-Jun-2014

22:12

Onenote.box4.dll1.js

Not Applicable

21.166

10-Jun-2014

05:21

Onenote.box4.dll10.js

Not Applicable

31

10-Jun-2014

05:21

Onenote.box4.dll2.js

Not Applicable

20.562

10-Jun-2014

05:21

Onenote.box4.dll3.js

Not Applicable

8.118

10-Jun-2014

05:21

Onenote.box4.dll4.js

Not Applicable

31

10-Jun-2014

05:21

Onenote.box4.dll5.js

Not Applicable

31

10-Jun-2014

05:21

Onenote.box4.dll6.js

Not Applicable

31

10-Jun-2014

05:21

Onenote.box4.dll7.js

Not Applicable

31

10-Jun-2014

05:21

Onenote.box4.dll8.js

Not Applicable

31

10-Jun-2014

05:21

Onenote.box4.dll9.js

Not Applicable

31

10-Jun-2014

05:21

Onenote.css

Not Applicable

115.177

10-Jun-2014

05:21

Onenote.js

Not Applicable

1.902.099

10-Jun-2014

05:21

Onenote.objectmodel.js

Not Applicable

3.904

10-Jun-2014

05:21

Onenoteframe.aspx

Not Applicable

9.772

10-Jun-2014

05:21

Onetnative.dll

15.0.4569.1501

510.656

10-Jun-2014

05:21

Onsrvu.dll

15.0.4631.1000

2.306.760

10-Jun-2014

05:21

Osetup.dll

15.0.4629.1000

9.139.880

10-Jun-2014

05:21

Osetupps.dll

15.0.4454.1000

47.744

10-Jun-2014

05:21

Osetupui.dll

15.0.4569.1501

192.192

10-Jun-2014

05:21

Osetupui.dll

15.0.4569.1502

142.016

11-Jun-2014

22:12

Osetupui.dll

15.0.4569.1502

221.888

11-Jun-2014

22:12

Osfruntime_strings.js

Not Applicable

4.213

10-Jun-2014

05:21

Osfruntimeexcelwac.js

Not Applicable

127.112

10-Jun-2014

05:21

Powerpointframe.aspx

Not Applicable

23.154

10-Jun-2014

05:21

Powerpointintl.js

Not Applicable

84.545

10-Jun-2014

05:21

Powerpointwebviewer.js

Not Applicable

28.104

10-Jun-2014

05:21

Ppintl.dll

15.0.4569.1000

1.238.704

10-Jun-2014

05:21

Ppserver.dll

15.0.4629.1000

5.883.048

10-Jun-2014

05:21

Ppteditingbackendwatchdog.exe

15.0.4481.1000

16.992

10-Jun-2014

05:21

Ppteditingbackendwatchdog.exe.config

Not Applicable

5.681

10-Jun-2014

05:21

Pptembedcluster.css

Not Applicable

1.319

11-Jun-2014

22:14

Pptviewerbackendwatchdog.exe

15.0.4502.1000

20.144

10-Jun-2014

05:21

Pptviewerbackendwatchdog.exe.config

Not Applicable

5.681

10-Jun-2014

05:21

Pptviewerfrontendwatchdog.exe

15.0.4481.1000

13.920

10-Jun-2014

05:21

Pptviewerfrontendwatchdog.exe.config

Not Applicable

5.681

10-Jun-2014

05:21

Progress.gif

Not Applicable

695

11-Jun-2014

22:08

Progress16.gif

Not Applicable

668

11-Jun-2014

22:08

Proofingwatchdog.exe

15.0.4599.1000

20.160

10-Jun-2014

05:21

Riched20.dll

15.0.4623.1000

2.226.856

10-Jun-2014

05:21

Rotatehandlecursor.cur

Not Applicable

326

11-Jun-2014

22:12

Saext.dll

15.0.4454.1000

303.216

10-Jun-2014

05:21

Sandboxhost.exe

15.0.4502.1000

15.560

10-Jun-2014

05:21

Sandboxhost.exe.config

Not Applicable

5.412

10-Jun-2014

05:21

Settings_service.ini

Not Applicable

1.394

10-Jun-2014

05:21

Settings_service.ini

Not Applicable

1.667

10-Jun-2014

05:21

Settings_service.ini

Not Applicable

126

10-Jun-2014

05:21

Settings_service.ini

Not Applicable

127

10-Jun-2014

05:21

Settings_service.ini

Not Applicable

232

10-Jun-2014

05:21

Settings_service.ini

Not Applicable

265

10-Jun-2014

05:21

Settings_service.ini

Not Applicable

374

10-Jun-2014

05:21

Settings_service.ini

Not Applicable

446

10-Jun-2014

05:21

Settings_service.ini

Not Applicable

475

10-Jun-2014

05:21

Settings_service.ini

Not Applicable

481

10-Jun-2014

05:21

Settings_service.ini

Not Applicable

756

10-Jun-2014

05:21

Settings_service.ini

Not Applicable

976

10-Jun-2014

05:21

Setup.exe

15.0.4629.1000

1.068.736

10-Jun-2014

05:21

Slicerrenderercontrol.ascx

Not Applicable

2.485

10-Jun-2014

05:21

Spellingwcfprovider.exe

15.0.4502.1000

24.256

10-Jun-2014

05:21

Spiral.gif

Not Applicable

644

11-Jun-2014

22:10

Sqldumper.exe

2011.110.2809.27

109.520

10-Jun-2014

05:21

Sqldumper.exe

2011.110.2809.27

95.184

10-Jun-2014

05:21

Sscompat.js

Not Applicable

7.471

10-Jun-2014

05:21

Start.bat

Not Applicable

482

10-Jun-2014

05:21

Strings.js

Not Applicable

1.903

10-Jun-2014

05:21

Styleschromeless.css

Not Applicable

96.947

10-Jun-2014

05:21

Stylesedit.css

Not Applicable

128.424

10-Jun-2014

05:21

Stylesread.css

Not Applicable

100.012

10-Jun-2014

05:21

Stylesview.css

Not Applicable

113.578

10-Jun-2014

05:21

Sword.dll

15.0.4631.1000

8.480.944

10-Jun-2014

05:21

System.spatial.dll

3.5.30729.50823

115.088

09-Jun-2014

19:11

Timeslicerrenderercontrol.ascx

Not Applicable

5.865

10-Jun-2014

05:21

Uls.dll

15.0.4525.1000

636.608

10-Jun-2014

05:21

Uls.native.dll

15.0.4569.1501

444.608

10-Jun-2014

05:21

Ulscontrollerservice.exe

15.0.4460.1000

196.192

10-Jun-2014

05:21

Ulscontrollerwatchdog.exe

15.0.4481.1000

22.152

10-Jun-2014

05:21

Ulscontrollerwatchdog.exe.config

Not Applicable

5.681

10-Jun-2014

05:21

Ulscontrollerwrapper.exe

15.0.4420.1017

15.520

10-Jun-2014

05:21

Ulscontrollerwrapper.exe.config

Not Applicable

5.681

10-Jun-2014

05:21

Userreport.ashx

Not Applicable

185

10-Jun-2014

05:21

Wacairspaceanimationlibrary.js

Not Applicable

31.603

10-Jun-2014

05:21

Wacboot.js

Not Applicable

4.083

10-Jun-2014

05:21

Wacmergedmanifest.man

Not Applicable

815.660

10-Jun-2014

05:21

Wacofficeonlineproxy.ashx

Not Applicable

199

10-Jun-2014

05:21

Wacword.dll

15.0.4545.1000

88.768

10-Jun-2014

05:21

We_cluster.css

Not Applicable

10.541

11-Jun-2014

22:12

Web.config

Not Applicable

10.392

10-Jun-2014

05:21

Web.config

Not Applicable

17.739

10-Jun-2014

05:21

Web.config

Not Applicable

18.482

10-Jun-2014

05:21

Web.config

Not Applicable

6.060

10-Jun-2014

05:21

Web.config

Not Applicable

6.214

10-Jun-2014

05:21

Web.config

Not Applicable

8.305

10-Jun-2014

05:21

Web.config

Not Applicable

9.274

10-Jun-2014

05:21

Wordeditor.box4.dll1.js

Not Applicable

21.163

10-Jun-2014

05:21

Wordeditor.box4.dll10.js

Not Applicable

31

10-Jun-2014

05:21

Wordeditor.box4.dll2.js

Not Applicable

20.408

10-Jun-2014

05:21

Wordeditor.box4.dll3.js

Not Applicable

8.123

10-Jun-2014

05:21

Wordeditor.box4.dll4.js

Not Applicable

31

10-Jun-2014

05:21

Wordeditor.box4.dll5.js

Not Applicable

31

10-Jun-2014

05:21

Wordeditor.box4.dll6.js

Not Applicable

31

10-Jun-2014

05:21

Wordeditor.box4.dll7.js

Not Applicable

31

10-Jun-2014

05:21

Wordeditor.box4.dll8.js

Not Applicable

31

10-Jun-2014

05:21

Wordeditor.box4.dll9.js

Not Applicable

31

10-Jun-2014

05:21

Wordeditor.css

Not Applicable

94.661

10-Jun-2014

05:21

Wordeditor.js

Not Applicable

1.966.704

10-Jun-2014

05:21

Wordeditor.objectmodel.js

Not Applicable

3.919

10-Jun-2014

05:21

Wordeditorframe.aspx

Not Applicable

9.283

10-Jun-2014

05:21

Wordeditorintl.js

Not Applicable

4.631

10-Jun-2014

05:21

Wordviewer.css

Not Applicable

69.583

10-Jun-2014

05:21

Wordviewer.dll1.js

Not Applicable

126.944

10-Jun-2014

05:21

Wordviewer.dll2.js

Not Applicable

7.500

10-Jun-2014

05:21

Wordviewer.dll3.js

Not Applicable

31

10-Jun-2014

05:21

Wordviewer.dll4.js

Not Applicable

31

10-Jun-2014

05:21

Wordviewer.dll5.js

Not Applicable

31

10-Jun-2014

05:21

Wordviewer.js

Not Applicable

572.916

10-Jun-2014

05:21

Wordviewer.objectmodel.js

Not Applicable

3.105

10-Jun-2014

05:21

Wordviewerappmanagerwatchdog.exe

15.0.4481.1000

15.456

10-Jun-2014

05:21

Wordviewerappmanagerwatchdog.exe.config

Not Applicable

5.681

10-Jun-2014

05:21

Wordviewerframe.aspx

Not Applicable

9.230

10-Jun-2014

05:21

Wordviewerintl.js

Not Applicable

18.248

10-Jun-2014

05:21

Wordviewerwfewatchdog.exe

15.0.4481.1000

14.944

10-Jun-2014

05:21

Wordviewerwfewatchdog.exe.config

Not Applicable

5.681

10-Jun-2014

05:21

Wsaupload.ashx

Not Applicable

196

10-Jun-2014

05:21

Wv_cluster.css

Not Applicable

4.464

11-Jun-2014

22:12

Wwintl.dll

15.0.4631.1000

865.440

10-Jun-2014

05:21

Xlembed.aspx

Not Applicable

1.516

10-Jun-2014

05:21

Xlintl32.dll

15.0.4631.1000

4.482.752

10-Jun-2014

05:21

Xlitem.aspx

Not Applicable

1.748

10-Jun-2014

05:21

Xlpreview.aspx

Not Applicable

9.048

10-Jun-2014

05:21

Xlpreview.css

Not Applicable

4.286

10-Jun-2014

05:21

Xlpreview.js

Not Applicable

20.807

10-Jun-2014

05:21

Xlprintview.aspx

Not Applicable

4.374

10-Jun-2014

05:21

Xlsrv.dll

15.0.4631.1000

25.931.448

10-Jun-2014

05:21

Xlsrvintl.dll

15.0.4420.1017

262.280

10-Jun-2014

05:21

Xlviewerinternal.aspx

Not Applicable

9.576

10-Jun-2014

05:21

Xmlrw.dll

2011.110.2809.27

202.704

10-Jun-2014

05:21

Xmlrw.dll

2011.110.2809.27

277.456

10-Jun-2014

05:21

Xmlrw_xl.dll

2011.110.2814.2

278.208

10-Jun-2014

05:21

Xmlrwbin.dll

2011.110.2809.27

147.408

10-Jun-2014

05:21

Xmlrwbin.dll

2011.110.2809.27

196.048

10-Jun-2014

05:21

Xmlrwbin_xl.dll

2011.110.2814.2

196.800

10-Jun-2014

05:21

Xmsrv.dll

11.0.2809.59

21.070.448

10-Jun-2014

05:21

Xmsrv.dll

11.0.2809.59

24.508.528

10-Jun-2014

05:21

Xmsrv_xl.dll

11.0.2814.2

21.070.016

10-Jun-2014

05:21

TechCenter System System có chứa các bản Cập Nhật quản trị mới nhất và tài nguyên triển khai chiến lược cho tất cả các phiên bản của Office. Để biết thêm thông tin về TechCenter của hệ thống Office, hãy đi đến trang web Microsoft sau đây:

Hỗ trợ và tài nguyên CNTT cho Microsoft Office

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×