Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

VẤN

Hãy cân nhắc hai người dùng sau đây trong môi trường Microsoft Office 365, người dùng A và người dùng B. Bạn sử dụng lệnh ghép ngắn Add-RecipientPermission Windows PowerShell để cấp quyền gửi dưới dạng cho người dùng cho hộp thư của người dùng trong B. Sau đó, bạn sử dụng lệnh ghép ngắn Get-RecipientPermission để xác nhận rằng quyền được áp dụng. Tuy nhiên, khi người dùng nhập địa chỉ người dùng của B vào hộp từ của thư email mới và cố gắng gửi thư đó, người dùng nhận được thông báo báo cáo không chuyển phát (NDR) mà nói rằng họ không có đủ quyền. Những triệu chứng này không xảy ra trong Microsoft Outlook Web App. Người dùng có thể gửi thông điệp email sau khi người dùng nhập địa chỉ của người dùng trong hộp từ của thư email trong Outlook Web App.

BỞI

Sự cố này có thể xảy ra nếu địa chỉ trong hộp từ đã được tự động điền bằng cách sử dụng thông tin đã được lưu trữ cục bộ, khi người dùng đã nhập địa chỉ của người dùng. Thông tin đã lỗi thời này có thể được dùng nếu những thay đổi đối với sổ địa chỉ ngoại tuyến chưa được truyền vào Outlook.

NGHIỆM

Để giải quyết vấn đề này, hãy làm theo những bước sau:

  1. Trong thư email mới trong Outlook, hãy bấm từ, sau đó bấm địa chỉ email khác.

  2. Trong cửa sổ gửi từ địa chỉ email khác , hãy bấm từ, thay đổi sổ địa chỉ vào danh sách địa chỉ toàn cầu (gal), rồi chọn người dùng để hộp thư mà bạn đã được cấp quyền gửi dưới dạng. Ví dụ: chọn người dùng B.

THÔNG TIN BỔ SUNG

Để biết thêm thông tin về cách khắc phục sự cố sổ địa chỉ ngoại tuyến trong Office 365, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft sau:

2666477 Cách khắc phục sự cố sổ địa chỉ ngoại tuyến của Outlook trong Office 365

Bạn vẫn cần trợ giúp? Đi đến cộng đồng Microsoft.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×