Triệu chứng

Xem xét tình huống sau:

  • Bạn đặt tham số MaxEndPointsPerUser thành 1 trong một môi trường Microsoft Lync Server 2013. Ví dụ: bạn chạy lệnh sau trong Lync Server Management Shell:Set-CsRegistrarConfiguration -Identity global -MaxEndpointsPerUser 1

  • Người dùng cố gắng đăng nhập vào máy khách di động Lync trong môi trường.

Trong trường hợp này, người dùng không thể đăng nhập vào máy khách.

Lưu ý Người dùng không đăng nhập vào các khách hàng cho Lync khi người dùng cố gắng đăng nhập vào ứng dụng khách di động Lync.

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra vì số điểm cuối cho khách hàng điện thoại di động, tối đa là 0 khi tổng số khách hàng được đặt thành 1.

Lưu ý Số điện thoại di động của khách hàng cho người dùng, tối đa là giá trị số nguyên một nửa số khách hàng cho người dùng Lync Server 2013.

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt bản Cập Nhật tích luỹ sau:

Mô tả bản Cập Nhật tích luỹ 5.0.8308.577 Lync Server 2013, thành phần Web 2905042 : tháng 4 năm 2014

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×