Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Khi sự cố này xảy ra, một số điện thoại và số điện thoại miễn phí được hiển thị như sau:

Kết nối qua điện thoại:

 +<123456>

 +<654321>

Lưu ý Khi bạn tạo một cuộc họp trong Microsoft Lync 2010, số điện thoại và số điện thoại miễn phí sẽ được hiển thị như sau:

Số điện thoại miễn phí: +< 123456 >

Số điện thoại: +< 654321 >

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt Cập Nhật tháng 10, 2015 cho Lync 2013.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×