Triệu chứng

Khi hộp thư được di chuyển sang Exchange Server 2013 hoặc Exchange Server 2016, người dùng không thể truy cập hộp thư đó. Sự cố này xảy ra trong trường hợp sau:

  • Người dùng thường sử dụng Outlook Anywhere để kết nối với hộp thư Exchange Server 2010 của mình.

  • Người dùng hộp thư được di chuyển sang Exchange Server 2013 hoặc Exchange Server 2016.

  • Sau khi di chuyển hộp thư và người dùng cố gắng đăng nhập, thì được nhắc rằng "quản trị Microsoft Exchange đã thay đổi yêu cầu bạn thoát khỏi và khởi động lại Outlook."

  • Sau khi khởi động lại Outlook, khách hàng vẫn bị ngắt kết nối tới 12 giờ.

Nguyên nhân

Sau khi hoàn tất việc di chuyển hộp thư Exchange Server 2013 hoặc 2016 tiếp tục proxy yêu cầu tự động phát hiện cho Exchange Server 2010. Exchange Server 2010 phản hồi với 302 chuyển về Exchange Server 2013 hoặc 2016 (tuỳ thuộc vào việc nâng cấp).

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này, khởi động lại tự động phát hiện nhóm ứng dụng trên máy chủ Exchange Server 2013 hoặc Exchange Server 2016.

Restart-WebAppPool MSExchangeAutodiscoverAppPool 

Thông tin Bổ sung

Trong trường hợp này, bản ghi HTTPProxy\Autodiscover chứa thông tin tương tự như sau:

2015-06-16T16:01:23.845Z,d511bfef-a7e0-4e7d-beb8-6e6f8c0d2bd9,15,0,1044,21,,Autodiscover,autodiscover.fabrikam.de,/autodiscover/pmcu9..fabrikam.de/autodiscover.xml,,Negotiate,true,FABRIKAM\pmcu9,fabrikam.de,Smtp~pmcu9@fabrikam.de,Microsoft Office/15.0 (Windows NT 6.2; Microsoft Outlook 15.0.4569; Pro),192.168.2.115,E15SRV1,302,302,,POST,Proxy,e14.fabrikam.local,14.03.0123.000,IntraForest,ExplicitLogon-SMTP,,,,349,201,1,,3,1,,0,,0,,0,0,,0,24,0,1,0,0,16,0,0,0,0,0,21,0,17,4,4,7,24,,,,BeginRequest=2015-06-16T16:01:23.829Z;CorrelationID=<empty>;ProxyState-Run=None;DownLevelTargetHash=0/1/2;ClientAccessServer=E14.fabrikam.local;ResolveCasLatency=0;FEAuth=BEVersion-1937997947;ProxyToDownLevel=True;BeginGetRequestStream=2015-06-16T16:01:23.829Z;OnRequestStreamReady=2015-06-16T16:01:23.829Z;BeginGetResponse=2015-06-16T16:01:23.829Z;OnResponseReady=2015-06-16T16:01:23.845Z;EndGetResponse=2015-06-16T16:01:23.845Z;ProxyState-Complete=ProxyResponseData;EndRequest=2015-06-16T16:01:23.845Z;, 

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×