Cố gắng sử dụng nhiều ODBC kết nối qua chủ đề riêng biệt parallelized có thể không thành công như trong ví dụ sau:

loaddata <- function(cn){
result <- sqlQuery(cn,'select * from boston')

return(head(result))

}

library(RODBC)

cn1 <- odbcConnect("RevoTestDB", uid='RevoTester', pwd='RevoTester')

cn2 <- odbcConnect("RevoTestDB", uid='RevoTester', pwd='RevoTester')

cn3 <- odbcConnect("RevoTestDB", uid='RevoTester', pwd='RevoTester')

cn4 <- odbcConnect("RevoTestDB", uid='RevoTester', pwd='RevoTester')

rxSetComputeContext('localpar')

system.time ({

z <- rxExec(loaddata, rxElemArg(list(cn1,cn2,cn3,cn4)), 
packagesToLoad='RODBC')

})

Error in do.call(.rxDoParFUN, as.list(args)) :

task 1 failed - "first argument is not an open RODBC channel"

Vấn đề là trình riêng biệt được kết nối ODBC khi đóng.

Vấn đề ở đây là kết nối trình cụ thể, do đó, trừ khi các chương trình chia sẻ trình cha (như chương trình đa lõi tạo qua forking), kết nối của phụ huynh không được chia sẻ các chương trình. Để cung cấp ODBC tính toán trên không chia hai chương trình, thiết lập kết nối trên mỗi công nhân là một phần của việc phân phối.

Ví dụ:

loaddata <- function(){library(RODBC)
cn <- odbcConnect("RevoTestDB", uid='RevoTester', pwd='RevoTester')
result <- sqlQuery(cn,'select * from boston')
return(head(result))
}

z <- system.time({z <- rxExec(loaddata,
packagesToLoad='RODBC')})


Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×