Triệu chứng

Xem xét trường hợp sau:

  • Bạn sử dụng WCF WebHTTP Two-Way gửi tiêu thụ còn lại dịch vụ Microsoft BizTalk Server. Trong một số trường hợp, nó phản ứng với nội dung thư và trong trường hợp khác, đáp ứng với bản thân trống (chỉ mã trạng thái HTTP).

  • A JSON giải mã cấu phần đường ống được sử dụng trong đường ống phản hồi.

  • Bất cứ khi nào còn lại dịch vụ đáp ứng với bản thân trống, bộ giải mã JSON trong đường ống phản hồi thất bại và bạn có thể nhận được thông báo lỗi tương tự như sau:

Đã không thực hiện phản hồi (nhận) đường ống: "Customer.BizTalk.CDS.CustomerEventPublisher.Pipelines.Rcv_JSON_To_XML, Customer.BizTalk.CDS.CustomerEventPublisher.Pipelines, phiên bản = 1.0.0.0, văn hóa = neutral, PublicKeyToken = xxxxxxxxxx" nguồn: "Bộ giải mã JSON" cổng gửi: "xxxxxxxxxx" URI: "xxxxxxxxxxxx" lý do: đối tượng tham chiếu không được đặt thành một phiên bản của đối tượng.

Giải pháp

Vấn đề này được khắc phục trong bản Cập Nhật tích luỹ sau BizTalk Server:

Cập Nhật tích luỹ 2 cho BizTalk Server 2016

Cập Nhật tích luỹ 6 BizTalk Server 2013 R2

Chú ý: thiết đặt mới có tên AddMessageBodyForEmptyMessage được cung cấp trong cấu phần đường kết nối bộ giải mã JSON. Giải mã có thể xử lý thông báo trống nếu thuộc tính AddMessageBodyForEmptyMessage được đặt thành True.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Để biết thông tin về gói dịch vụ và danh sách Cập Nhật tích luỹ BizTalk Server, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2555976 gói dịch vụ và danh sách Cập Nhật tích luỹ BizTalk Server

Để biết thêm chi tiết về các hotfix BizTalk Server, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2003907 Thông tin về BizTalk hotfix và gói dịch vụ hỗ trợ

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×