Triệu chứng

Dịch vụ chẩn đoán Microsoft Exchange liên tục gặp sự cố trong môi trường Microsoft Exchange Server 2013. Do đó, Dịch vụ chẩn đoán không thể tạo hoặc bắt đầu Nhật ký hiệu suất. Ngoài ra, bạn nhận được thông báo lỗi sau đây trong Nhật ký sự kiện:

Lỗi 4999 báo cáo ngày/giờ Watson được gửi cho ID xử lý: processid, với các tham số: E12IIS, c-RTL-amd64, versionnumber, M. E. Diagnostics. Service, M. e. Diagnostics. Performancelogger, M. e. D. P. Performancelogset. Startlog, System. arguontexception, 95C6, versionnumber.% nerrorreportingenabled: false% n MSExchange Common servername.contoso.com

Lỗi 1007 ngày/thời gian không thể tạo hoặc bắt đầu Nhật ký hiệu suất với lỗi: System. ArgumentException: Value không rơi bên trong phạm vi dự kiến. tại PlaLibrary. DataCollectorSetClass. Start (đồng bộ boolean) tại Microsoft. Exchange. Diagnostics. PerformanceLogger. PerformanceLogSet. StartLog (boolean đồng bộ) tại Microsoft. Exchange. Diagnostics. PerformanceLogger. PerformanceLogMonitor. CheckPerflogStatus (). Nhật ký hiệu suất: ExchangeDiagnosticsPerformanceLog. MSExchangeDiagnostics ServerName.Contoso.com

Bộ lập lịch nhiệm vụ lưu trữ GUID nhiệm vụ cũ trong bộ nhớ và cách duy nhất để xóa chúng là để khởi động lại dịch vụ và xóa các nhiệm vụ theo cách thủ công.

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra vì truy cập không được kích hoạt bởi bộ lập lịch nhiệm vụ vượt quá ngưỡng và không thể truy xuất thông tin từ các tệp được liên kết.

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này, hãy cài đặt bản Cập Nhật tích lũy 19 cho Exchange Server 2013 hoặc phiên bản Cập Nhật tích lũy mới cho Exchange Server 2013.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×