Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Sau khi bạn sử dụng lệnh tạm ngưng hàng đợi ngừng xử lý hàng đợi trong Microsoft exchange Server 2019 hoặc exchange Server 2016, hơn 100 thư bị kẹt trong hàng đợi gửi nhưng không có sự kiện nào được nêu ra trong Microsoft. Exchange. ManagedAvailability \ Giám sát kênh. Ngoài ra, kênh Microsoft-Exchange-ActiveMonitoring/MonitorResult Hiển thị thông báo lỗi sau:

ResultName: SubmissionQueueLengthMonitor

Tên đăng nhập: Microsoft-Exchange-ActiveMonitoring/MonitorResult

Nguồn: Microsoft-Exchange-ActiveMonitoring

Theo dõi kết quả (tên = SubmissionQueueLengthMonitor)

< lỗi > chuyển đổi thời gian chờ sẽ tăng thứ tự. TransitionId = 1 </lỗi >

< ngoại lệ > System. ArgumentException: quá trình chuyển đổi thời gian chờ sẽ tăng thứ tự. TransitionId = 1

Chúng tôi mong rằng có một sự kiện trong Microsoft. Exchange. ManagedAvailability\Monitoring kênh nói rằng chiều dài hàng đợi gửi vượt ngưỡng.

Cách giải quyết

Để khắc phục sự cố này, bạn có thể sử dụng ghi đè theo dõi sau: thêm ServerMonitoringOverride-máy chủ <ServerName>-Identity HubTransport\SubmissionQueueLengthMonitor-ItemType "màn hình"-PropertyName StateTransitionsXml- PropertyValue ' < State> < chuyển tiếp ToState = "bị suy thoái" TimeoutInSeconds = "0"/> < chuyển tiếp ToState = "không lành mạnh" TimeoutInSeconds = "1"/> </statechuyển > '

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này, hãy cài đặt một bản Cập Nhật sau:

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×