Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Giả sử rằng bạn có tài liệu SVG chứa phần tử dòng có dấu. Sau đó, bạn mở tài liệu SVG trong Internet Explorer 11. Nội dung SVG được cập nhật các kịch bản mã (ví dụ: thông qua sự kiện qua chuột và onmouseout), đánh dấu dòng có thể biến mất.

Giải pháp

Thông tin cập nhật

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt bản Cập Nhật bảo mật tích luỹ mới nhất cho Internet Explorer. Để thực hiện việc này, hãy truy cập Microsoft Update. Ngoài ra, hãy xem Cập nhật thông tin kỹ thuật về bảo mật tích luỹ mới nhất cho Internet Explorer.

Lưu ý Bản cập nhật này lần đầu tiên được bao gồm trong bản Cập Nhật bảo mật tích luỹ tháng dành cho Internet Explorer (MS14-065).

Thông tin

Ví dụ: sự cố này có thể xảy ra trong tài liệu SVG chứa mã sau:

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox = "0 0 4000 2000" version = "1.1"><defs>
<marker id = "StartMarker" viewBox = "0 0 12 12" refX = "12" refY = "6" markerWidth = "3" markerHeight = "3" stroke-width = "2" orient = "auto">
<circle cx = "6" cy = "6" r = "5"></circle>
</marker>

<marker id = "EndMarker" viewBox = "0 0 10 10" refX = "5" refY = "5" markerUnits = "strokeWidth" markerWidth = "3" markerHeight = "3" stroke-width = "2" >
<rect x = "0" y = "0" width = "10" height = "10"></rect>
</marker>

<marker id="Circle" viewBox="0 0 10 10" refX="4" refY="10" markerUnits="strokeWidth" markerWidth="6" markerHeight="6" orient="auto">
<circle cx="5" cy="5" r="5" fill="black" ></circle>
</marker>

<marker id="Rect" viewBox="0 0 20 20" refX="0" refY="10" markerUnits="strokeWidth" markerWidth="10" markerHeight="10" orient="auto">
<rect width="10" height="10" fill="grey" ></rect>
</marker>
</defs>

<path id="path1" d = "M 200 250 L 700 100 " fill = "none" stroke = "black" stroke-width = "50" marker-start = "url(#StartMarker)" marker-mid = "url(#MidMarker)" marker-end = "url(#EndMarker)" onmouseover="this.style.stroke = 'blue';" onmouseout="path1.style.stroke = 'red';"></path>
</svg>

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Xem ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×