Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Dòng Sản phẩm

Sản phẩm

Đã cài đặt vào

KBNumber

Loại Gói hàng

Tên Gói hàng

Sự thay thế

Khởi động lại

Có thể gỡ cài đặt

Sự cố Đã biết

Azure

Azure SDK cho .Net

Ghi chú Phát hành

Bản cập nhật Bảo mật

Azure SDK cho .NET - Tháng Tư 2022

Có lẽ

Azure

Azure Site Recovery VMWare to Azure

Ghi chú Phát hành

Bản cập nhật Bảo mật

Azure Site Recovery - Bản cập nhật Tổng hợp 61

Có lẽ

Trình duyệt

Microsoft Edge (dựa Chromium)

Ghi chú Phát hành

Bản cập nhật Bảo mật

Bản phát hành Chrome 100.0.1185.29

Không

Trình duyệt

Microsoft Edge (dựa Chromium)

Ghi chú Phát hành

Bản cập nhật Bảo mật

Bản phát hành Chrome 100.0.1185.36

Không

Công cụ cho Nhà phát triển

.NET 5.0

Ghi chú Phát hành

Bản cập nhật Bảo mật

.NET 5.0 - CVE-2022-23267

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

.NET 6.0

Ghi chú Phát hành

Bản cập nhật Bảo mật

.NET 6.0 - CVE-2022-23267

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

.NET Core 3.1

Ghi chú Phát hành

Bản cập nhật Bảo mật

.NET Core 3.1 - CVE-2022-23267

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 2.0 Gói Dịch vụ 2

Windows Server 2008 for 32-bit Systems Gói Dịch vụ 2

5012327

Chỉ Bảo mật

Windows6.0-KB5012150-x86.msu

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 2.0 Gói Dịch vụ 2

Windows Server 2008 for 32-bit Systems Gói Dịch vụ 2

5012332

Bản tổng hợp Hàng tháng

Windows6.0-KB5012137-x86.msu

5008866

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 2.0 Gói Dịch vụ 2

Windows Server 2008 cho Hệ thống dựa trên x64 Gói Dịch vụ 2

5012327

Chỉ Bảo mật

Windows6.0-KB5012150-x64.msu

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 2.0 Gói Dịch vụ 2

Windows Server 2008 cho Hệ thống dựa trên x64 Gói Dịch vụ 2

5012332

Bản tổng hợp Hàng tháng

Windows6.0-KB5012137-x64.msu

5008866

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 3.0 Gói Dịch vụ 2

Windows Server 2008 for 32-bit Systems Gói Dịch vụ 2

5012327

Chỉ Bảo mật

Windows6.0-KB5012150-x86.msu

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 3.0 Gói Dịch vụ 2

Windows Server 2008 for 32-bit Systems Gói Dịch vụ 2

5012332

Bản tổng hợp Hàng tháng

Windows6.0-KB5012137-x86.msu

5008866

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 3.0 Gói Dịch vụ 2

Windows Server 2008 cho Hệ thống dựa trên x64 Gói Dịch vụ 2

5012327

Chỉ Bảo mật

Windows6.0-KB5012150-x64.msu

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 3.0 Gói Dịch vụ 2

Windows Server 2008 cho Hệ thống dựa trên x64 Gói Dịch vụ 2

5012332

Bản tổng hợp Hàng tháng

Windows6.0-KB5012137-x64.msu

5008866

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 3.5

Windows 8.1 dành cho hệ thống 32 bit

5012326

Chỉ Bảo mật

Windows8.1-KB5012152-x86.msu

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 3.5

Windows 8.1 dành cho hệ thống 32 bit

5012331

Bản tổng hợp Hàng tháng

Windows8.1-KB5012139-x86.msu

5008868

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 3.5

Windows 8.1 cho hệ thống dựa trên x64

5012326

Chỉ Bảo mật

Windows8.1-KB5012152-x64.msu

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 3.5

Windows 8.1 cho hệ thống dựa trên x64

5012331

Bản tổng hợp Hàng tháng

Windows8.1-KB5012139-x64.msu

5008868

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 3.5

Windows Server 2012

5012325

Chỉ Bảo mật

Windows8-RT-KB5012149-x64.msu

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 3.5

Windows Server 2012

5012330

Bản tổng hợp Hàng tháng

Windows8-RT-KB5012136-x64.msu

5008865

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 3.5

Windows Server 2012 (Cài đặt Server Core)

5012325

Chỉ Bảo mật

Windows8-RT-KB5012149-x64.msu

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 3.5

Windows Server 2012 (Cài đặt Server Core)

5012330

Bản tổng hợp Hàng tháng

Windows8-RT-KB5012136-x64.msu

5008865

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 3.5

Windows Server 2012 R2

5012331

Bản tổng hợp Hàng tháng

Windows8.1-KB5012139-x64.msu

5008868

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 3.5

Windows Server 2012 R2 (Cài đặt Server Core)

5012331

Bản tổng hợp Hàng tháng

Windows8.1-KB5012139-x64.msu

5008868

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.7.2

Windows 10 Phiên bản 1809 dành cho Hệ thống 32 bit

5012328

Bản cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5012128-x86.msu

5008873

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.7.2

Windows 10 Phiên bản 1809 dành cho Hệ thống dựa trên ARM64

5012328

Bản cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5012128-arm64.msu

5008873

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.7.2

Windows 10 Phiên bản 1809 cho Hệ thống dựa trên x64

5012328

Bản cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5012128-x64.msu

5008873

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8

Windows 10 Phiên bản 1809 dành cho Hệ thống 32 bit

5012328

Bản cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5012119-x86-NDP48.msu

5008878

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8

Windows 10 Phiên bản 1809 cho Hệ thống dựa trên x64

5012328

Bản cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5012119-x64-NDP48.msu

5008878

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8

Windows 10 Phiên bản 1909 dành cho Hệ thống 32 bit

5012120

Bản cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5012120-x86-NDP48.msu

5008879

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8

Windows 10 Phiên bản 1909 dành cho Hệ thống dựa trên ARM64

5012120

Bản cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5012120-arm64-NDP48.msu

5008879

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8

Windows 10 Phiên bản 1909 cho Hệ thống dựa trên x64

5012120

Bản cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5012120-x64-NDP48.msu

5008879

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8

Windows 10 20H2 cho Hệ thống 32 bit

5012117

Bản cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5012117-x86-NDP48.msu

5008876

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8

Windows 10 20H2 cho Hệ thống dựa trên ARM64

5012117

Bản cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5012117-arm64-NDP48.msu

5008876

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8

Windows 10 20H2 cho Hệ thống dựa trên x64

5012117

Bản cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5012117-x64-NDP48.msu

5008876

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8

Windows 11 hệ thống dựa trên ARM64

5012121

Bản cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5012121-arm64-NDP48.msu

5008880

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8

Windows 11 hệ thống dựa trên x64

5012121

Bản cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5012121-x64-NDP48.msu

5008880

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8

Windows Server 2022

5012123

Bản cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5012123-x64-NDP48.msu

5008882

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8

Windows Server 2022 (Bản cài đặt Server Core)

5012123

Bản cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5012123-x64-NDP48.msu

5008882

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8

Windows Server, phiên bản 20H2 (Cài đặt Lõi Máy chủ)

5012117

Bản cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5012117-x64-NDP48.msu

5008876

Có lẽ

Dòng Sản phẩm

Sản phẩm

Đã cài đặt vào

KBNumber

Loại Gói hàng

Tên Gói hàng

Sự thay thế

Khởi động lại

Có thể gỡ cài đặt

Sự cố Đã biết

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows 7 dành cho Hệ thống 32 bit Gói Dịch vụ 1

5012324

Chỉ Bảo mật

Windows6.1-KB5012151-x86.msu

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows 7 dành cho Hệ thống 32 bit Gói Dịch vụ 1

5012329

Bản tổng hợp Hàng tháng

Windows6.1-KB5012138-x86.msu

5008867

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows 7 cho Hệ thống dựa trên x64 Gói Dịch vụ 1

5012324

Chỉ Bảo mật

Windows6.1-KB5012151-x64.msu

Có lẽ

 

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows 7 cho Hệ thống dựa trên x64 Gói Dịch vụ 1

5012329

Bản tổng hợp Hàng tháng

Windows6.1-KB5012138-x64.msu

5008867

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 cho Hệ thống dựa trên x64 Gói Dịch vụ 1

5012324

Chỉ Bảo mật

Windows6.1-KB5012151-x64.msu

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 cho Hệ thống dựa trên x64 Gói Dịch vụ 1

5012329

Bản tổng hợp Hàng tháng

Windows6.1-KB5012138-x64.msu

5008867

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 cho Hệ thống dựa trên x64 Gói Dịch vụ 1 (Cài đặt Server Core)

5012324

Chỉ Bảo mật

Windows6.1-KB5012151-x64.msu

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 cho Hệ thống dựa trên x64 Gói Dịch vụ 1 (Cài đặt Server Core)

5012329

Bản tổng hợp Hàng tháng

Windows6.1-KB5012138-x64.msu

5008867

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 7 dành cho Hệ thống 32 bit Gói Dịch vụ 1

5012324

Chỉ Bảo mật

NDP45-KB5012154-x86.exe

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 7 dành cho Hệ thống 32 bit Gói Dịch vụ 1

5012329

Bản tổng hợp Hàng tháng

NDP45-KB5012141-x86.exe

5008860

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 7 cho Hệ thống dựa trên x64 Gói Dịch vụ 1

5012324

Chỉ Bảo mật

NDP45-KB5012154-x64.exe

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 7 cho Hệ thống dựa trên x64 Gói Dịch vụ 1

5012329

Bản tổng hợp Hàng tháng

NDP45-KB5012141-x64.exe

5008860

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 8.1 dành cho hệ thống 32 bit

5012326

Chỉ Bảo mật

Windows8.1-KB5012155-x86.msu

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 8.1 dành cho hệ thống 32 bit

5012331

Bản tổng hợp Hàng tháng

Windows8.1-KB5012142-x86.msu

5008870

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 8.1 cho hệ thống dựa trên x64

5012326

Chỉ Bảo mật

Windows8.1-KB5012155-x64.msu

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 8.1 cho hệ thống dựa trên x64

5012331

Bản tổng hợp Hàng tháng

Windows8.1-KB5012142-x64.msu

5008870

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows RT 8.1

5012331

Bản tổng hợp Hàng tháng

Windows8.1-KB5012142-arm.msu

5008870

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 for 32-bit Systems Gói Dịch vụ 2

5012327

Chỉ Bảo mật

NDP45-KB5012154-x86.exe

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 for 32-bit Systems Gói Dịch vụ 2

5012332

Bản tổng hợp Hàng tháng

NDP45-KB5012141-x86.exe

5008860

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 for 32-bit Systems Gói Dịch vụ 2 (Cài đặt Server Core)

5012327

Chỉ Bảo mật

NDP45-KB5012154-x86.exe

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 for 32-bit Systems Gói Dịch vụ 2 (Cài đặt Server Core)

5012332

Bản tổng hợp Hàng tháng

NDP45-KB5012141-x86.exe

5008860

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 cho Hệ thống dựa trên x64 Gói Dịch vụ 2

5012327

Chỉ Bảo mật

NDP45-KB5012154-x64.exe

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 cho Hệ thống dựa trên x64 Gói Dịch vụ 2

5012332

Bản tổng hợp Hàng tháng

NDP45-KB5012141-x64.exe

5008860

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 cho Hệ thống dựa trên x64 Gói Dịch vụ 2 (Cài đặt Server Core)

5012327

Chỉ Bảo mật

NDP45-KB5012154-x64.exe

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 cho Hệ thống dựa trên x64 Gói Dịch vụ 2 (Cài đặt Server Core)

5012332

Bản tổng hợp Hàng tháng

NDP45-KB5012141-x64.exe

5008860

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 R2 cho Hệ thống dựa trên x64 Gói Dịch vụ 1

5012324

Chỉ Bảo mật

NDP45-KB5012154-x64.exe

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 R2 cho Hệ thống dựa trên x64 Gói Dịch vụ 1

5012329

Bản tổng hợp Hàng tháng

NDP45-KB5012141-x64.exe

5008860

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 R2 cho Hệ thống dựa trên x64 Gói Dịch vụ 1 (Cài đặt Server Core)

5012324

Chỉ Bảo mật

NDP45-KB5012154-x64.exe

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 R2 cho Hệ thống dựa trên x64 Gói Dịch vụ 1 (Cài đặt Server Core)

5012329

Bản tổng hợp Hàng tháng

NDP45-KB5012141-x64.exe

5008860

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012

5012325

Chỉ Bảo mật

Windows8-RT-KB5012153-x64.msu

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012

5012330

Bản tổng hợp Hàng tháng

Windows8-RT-KB5012140-x64.msu

5008869

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 (Cài đặt Server Core)

5012325

Chỉ Bảo mật

Windows8-RT-KB5012153-x64.msu

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 (Cài đặt Server Core)

5012330

Bản tổng hợp Hàng tháng

Windows8-RT-KB5012140-x64.msu

5008869

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 R2

5012331

Bản tổng hợp Hàng tháng

Windows8.1-KB5012142-x64.msu

5008870

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 R2 (Cài đặt Server Core)

5012331

Bản tổng hợp Hàng tháng

Windows8.1-KB5012142-x64.msu

5008870

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.6

Windows Server 2008 for 32-bit Systems Gói Dịch vụ 2

5012327

Chỉ Bảo mật

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.6

Windows Server 2008 for 32-bit Systems Gói Dịch vụ 2

5012332

Bản tổng hợp Hàng tháng

NDP45-KB5012141-x86.exe

5008860

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.6

Windows Server 2008 cho Hệ thống dựa trên x64 Gói Dịch vụ 2

5012327

Chỉ Bảo mật

NDP47-KB5012148-x64.exe

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.6

Windows Server 2008 cho Hệ thống dựa trên x64 Gói Dịch vụ 2

5012332

Bản tổng hợp Hàng tháng

NDP47-KB5012131-x64.exe

5008859

Có lẽ

Dòng Sản phẩm

Sản phẩm

Đã cài đặt vào

KBNumber

Loại Gói hàng

Tên Gói hàng

Sự thay thế

Khởi động lại

Có thể gỡ cài đặt

Sự cố Đã biết

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 7 dành cho Hệ thống 32 bit Gói Dịch vụ 1

5012324

Chỉ Bảo mật

NDP47-KB5012148-x86.exe

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 7 dành cho Hệ thống 32 bit Gói Dịch vụ 1

5012329

Bản tổng hợp Hàng tháng

NDP47-KB5012131-x86.exe

5008859

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 7 cho Hệ thống dựa trên x64 Gói Dịch vụ 1

5012324

Chỉ Bảo mật

NDP47-KB5012148-x64.exe

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 7 cho Hệ thống dựa trên x64 Gói Dịch vụ 1

5012329

Bản tổng hợp Hàng tháng

NDP47-KB5012131-x64.exe

5008859

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 8.1 dành cho hệ thống 32 bit

5012326

Chỉ Bảo mật

Windows8.1-KB5012147-x86.msu

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 8.1 dành cho hệ thống 32 bit

5012331

Bản tổng hợp Hàng tháng

Windows8.1-KB5012130-x86.msu

5008875

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 8.1 cho hệ thống dựa trên x64

5012326

Chỉ Bảo mật

Windows8.1-KB5012147-x64.msu

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 8.1 cho hệ thống dựa trên x64

5012331

Bản tổng hợp Hàng tháng

Windows8.1-KB5012130-x64.msu

5008875

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows RT 8.1

5012331

Bản tổng hợp Hàng tháng

Windows8.1-KB5012130-arm.msu

5008875

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2008 R2 cho Hệ thống dựa trên x64 Gói Dịch vụ 1

5012324

Chỉ Bảo mật

NDP47-KB5012148-x64.exe

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2008 R2 cho Hệ thống dựa trên x64 Gói Dịch vụ 1

5012329

Bản tổng hợp Hàng tháng

NDP47-KB5012131-x64.exe

5008859

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2008 R2 cho Hệ thống dựa trên x64 Gói Dịch vụ 1 (Cài đặt Server Core)

5012324

Chỉ Bảo mật

NDP47-KB5012148-x64.exe

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2008 R2 cho Hệ thống dựa trên x64 Gói Dịch vụ 1 (Cài đặt Server Core)

5012329

Bản tổng hợp Hàng tháng

NDP47-KB5012131-x64.exe

5008859

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012

5012325

Chỉ Bảo mật

Windows8-RT-KB5012146-x64.msu

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012

5012330

Bản tổng hợp Hàng tháng

Windows8-RT-KB5012129-x64.msu

5008874

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 (Cài đặt Server Core)

5012325

Chỉ Bảo mật

Windows8-RT-KB5012146-x64.msu

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 (Cài đặt Server Core)

5012330

Bản tổng hợp Hàng tháng

Windows8-RT-KB5012129-x64.msu

5008874

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 R2

5012331

Bản tổng hợp Hàng tháng

Windows8.1-KB5012130-x64.msu

5008875

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 R2 (Cài đặt Server Core)

5012331

Bản tổng hợp Hàng tháng

Windows8.1-KB5012130-x64.msu

5008875

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.8

Windows 10 Phiên bản 1607 dành cho Hệ thống 32 bit

5012118

Bản cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5012118-x86-NDP48.msu

5008877

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.8

Windows 10 Phiên bản 1607 dành cho Hệ thống dựa trên x64

5012118

Bản cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5012118-x64-NDP48.msu

5008877

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.8

Windows 10 21H1 cho Hệ thống 32 bit

5012117

Bản cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5012117-x86-NDP48.msu

5008876

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.8

Windows 10 21H1 cho Hệ thống dựa trên ARM64

5012117

Bản cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5012117-arm64-NDP48.msu

5008876

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.8

Windows 10 21H1 cho Hệ thống dựa trên x64

5012117

Bản cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5012117-x64-NDP48.msu

5008876

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.8

Windows 10 21H2 cho Hệ thống 32 bit

5012117

Bản cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5012117-x86-NDP48.msu

5008876

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.8

Windows 10 Phiên bản 21H2 dành cho Hệ thống dựa trên ARM64

5012117

Bản cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5012117-arm64-NDP48.msu

5008876

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.8

Windows 10 21H2 cho Hệ thống dựa trên x64

5012117

Bản cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5012117-x64-NDP48.msu

5008876

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.8

Windows 7 dành cho Hệ thống 32 bit Gói Dịch vụ 1

5012324

Chỉ Bảo mật

NDP48-KB5012145-x86.exe

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.8

Windows 7 dành cho Hệ thống 32 bit Gói Dịch vụ 1

5012329

Bản tổng hợp Hàng tháng

NDP48-KB5012125-x86.exe

5008858

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.8

Windows 7 cho Hệ thống dựa trên x64 Gói Dịch vụ 1

5012324

Chỉ Bảo mật

NDP48-KB5012145-x64.exe

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.8

Windows 7 cho Hệ thống dựa trên x64 Gói Dịch vụ 1

5012329

Bản tổng hợp Hàng tháng

NDP48-KB5012125-x64.exe

5008858

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.8

Windows 8.1 dành cho hệ thống 32 bit

5012326

Chỉ Bảo mật

Windows8.1-KB5012144-x86-NDP48.msu

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.8

Windows 8.1 dành cho hệ thống 32 bit

5012331

Bản tổng hợp Hàng tháng

Windows8.1-KB5012124-x86-NDP48.msu

5008883

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.8

Windows 8.1 cho hệ thống dựa trên x64

5012326

Chỉ Bảo mật

Windows8.1-KB5012144-x64-NDP48.msu

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.8

Windows 8.1 cho hệ thống dựa trên x64

5012331

Bản tổng hợp Hàng tháng

Windows8.1-KB5012124-x64-NDP48.msu

5008883

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.8

Windows RT 8.1

5012331

Bản tổng hợp Hàng tháng

Windows8.1-KB5012124-arm-NDP48.msu

5008883

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.8

Windows Server 2008 R2 cho Hệ thống dựa trên x64 Gói Dịch vụ 1

5012324

Chỉ Bảo mật

NDP48-KB5012145-x64.exe

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.8

Windows Server 2008 R2 cho Hệ thống dựa trên x64 Gói Dịch vụ 1

5012329

Bản tổng hợp Hàng tháng

NDP48-KB5012125-x64.exe

5008858

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.8

Windows Server 2008 R2 cho Hệ thống dựa trên x64 Gói Dịch vụ 1 (Cài đặt Server Core)

5012324

Chỉ Bảo mật

NDP48-KB5012145-x64.exe

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.8

Windows Server 2008 R2 cho Hệ thống dựa trên x64 Gói Dịch vụ 1 (Cài đặt Server Core)

5012329

Bản tổng hợp Hàng tháng

NDP48-KB5012125-x64.exe

5008858

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.8

Windows Server 2012

5012325

Chỉ Bảo mật

Windows8-RT-KB5012143-x64-NDP48.msu

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.8

Windows Server 2012

5012330

Bản tổng hợp Hàng tháng

Windows8-RT-KB5012122-x64-NDP48.msu

5008881

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.8

Windows Server 2012 (Cài đặt Server Core)

5012325

Chỉ Bảo mật

Windows8-RT-KB5012143-x64-NDP48.msu

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.8

Windows Server 2012 (Cài đặt Server Core)

5012330

Bản tổng hợp Hàng tháng

Windows8-RT-KB5012122-x64-NDP48.msu

5008881

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.8

Windows Server 2012 R2

5012331

Bản tổng hợp Hàng tháng

Windows8.1-KB5012124-x64-NDP48.msu

5008883

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.8

Windows Server 2012 R2 (Cài đặt Server Core)

5012331

Bản tổng hợp Hàng tháng

Windows8.1-KB5012124-x64-NDP48.msu

5008883

Có lẽ

Dòng Sản phẩm

Sản phẩm

Đã cài đặt vào

KBNumber

Loại Gói hàng

Tên Gói hàng

Sự thay thế

Khởi động lại

Có thể gỡ cài đặt

Sự cố Đã biết

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft Visual Studio 2017 phiên bản 15.9 (bao gồm 15.0 - 15.8)

Ghi chú Phát hành

Bản cập nhật Bảo mật

Visual Studio 2017 pb15.9 - Phiên bản cố định 15.9.46

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft Visual Studio 2019 phiên bản 16.11 (bao gồm 16.0 - 16.10)

Ghi chú Phát hành

Bản cập nhật Bảo mật

Visual Studio 2019 phiên bản 16.11 - Phiên bản cố định 16.11.12

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft Visual Studio 2019 phiên bản 16.7 (bao gồm 16.0 – 16.6)

Ghi chú Phát hành

Bản cập nhật Bảo mật

Visual Studio 2019 pb16.7 - Phiên bản cố định 16.7.27

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft Visual Studio 2019 phiên bản 16.9 (bao gồm 16.0 - 16.8)

Ghi chú Phát hành

Bản cập nhật Bảo mật

Visual Studio 2019 phiên bản 16.9 - Phiên bản cố định 16.9.19

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft Visual Studio 2022 phiên bản 17.0

Ghi chú Phát hành

Bản cập nhật Bảo mật

Visual Studio 2022 pb17.0 - Phiên bản cố định 17.0.8

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

Microsoft Visual Studio 2022 phiên bản 17.1

Ghi chú Phát hành

Bản cập nhật Bảo mật

Visual Studio 2022 v17.1 - Phiên bản Cố định 17.1.4

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

Visual Studio 2019 for Mac phiên bản 8.10

Ghi chú Phát hành

Bản cập nhật Bảo mật

Visual Studio 2019 cho Mac phiên bản 8.10 Cố định phiên bản 8.10.22

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

Visual Studio Code

Ghi chú Phát hành

Bản cập nhật Bảo mật

Visual Studio - Phiên bản cố định 1.66.2

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

YARP 1.0

Ghi chú Phát hành

Bản cập nhật Bảo mật

YARP 1.0 - Tháng Tư 2022

Có lẽ

Công cụ cho Nhà phát triển

YARP 1.1RC

Ghi chú Phát hành

Bản cập nhật Bảo mật

YARP 1.1RC - Tháng Tư 2022

Có lẽ

Dòng Sản phẩm

Sản phẩm

Đã cài đặt vào

KBNumber

Loại Gói hàng

Tên Gói hàng

Sự thay thế

Khởi động lại

Có thể gỡ cài đặt

Sự cố Đã biết

ESU

Windows 7 dành cho Hệ thống 32 bit Gói Dịch vụ 1

5012626

Bản tổng hợp Hàng tháng

Windows6.1-KB5012626-x86.msu

5011552

ESU

Windows 7 dành cho Hệ thống 32 bit Gói Dịch vụ 1

5012649

Chỉ Bảo mật

Windows6.1-KB5012649-x86.msu

ESU

Windows 7 cho Hệ thống dựa trên x64 Gói Dịch vụ 1

5012626

Bản tổng hợp Hàng tháng

Windows6.1-KB5012626-x64.msu

5011552

ESU

Windows 7 cho Hệ thống dựa trên x64 Gói Dịch vụ 1

5012649

Chỉ Bảo mật

Windows6.1-KB5012649-x64.msu

ESU

Windows Server 2008 for 32-bit Systems Gói Dịch vụ 2

5012632

Chỉ Bảo mật

Windows6.0-KB5012632-x86.msu

ESU

Windows Server 2008 for 32-bit Systems Gói Dịch vụ 2

5012658

Bản tổng hợp Hàng tháng

Windows6.0-KB5012658-x86.msu

5011534

ESU

Windows Server 2008 for 32-bit Systems Gói Dịch vụ 2 (Cài đặt Server Core)

5012632

Chỉ Bảo mật

Windows6.0-KB5012632-x86.msu

ESU

Windows Server 2008 for 32-bit Systems Gói Dịch vụ 2 (Cài đặt Server Core)

5012658

Bản tổng hợp Hàng tháng

Windows6.0-KB5012658-x86.msu

5011534

ESU

Windows Server 2008 cho Hệ thống dựa trên x64 Gói Dịch vụ 2

5012632

Chỉ Bảo mật

Windows6.0-KB5012632-x64.msu

ESU

Windows Server 2008 cho Hệ thống dựa trên x64 Gói Dịch vụ 2

5012658

Bản tổng hợp Hàng tháng

Windows6.0-KB5012658-x64.msu

5011534

ESU

Windows Server 2008 cho Hệ thống dựa trên x64 Gói Dịch vụ 2 (Cài đặt Server Core)

5012632

Chỉ Bảo mật

Windows6.0-KB5012632-x64.msu

ESU

Windows Server 2008 cho Hệ thống dựa trên x64 Gói Dịch vụ 2 (Cài đặt Server Core)

5012658

Bản tổng hợp Hàng tháng

Windows6.0-KB5012658-x64.msu

5011534

ESU

Windows Server 2008 R2 cho Hệ thống dựa trên x64 Gói Dịch vụ 1

5012626

Bản tổng hợp Hàng tháng

Windows6.1-KB5012626-x64.msu

5011552

ESU

Windows Server 2008 R2 cho Hệ thống dựa trên x64 Gói Dịch vụ 1

5012649

Chỉ Bảo mật

Windows6.1-KB5012649-x64.msu

ESU

Windows Server 2008 R2 cho Hệ thống dựa trên x64 Gói Dịch vụ 1 (Cài đặt Server Core)

5011529

Chỉ Bảo mật

Windows6.1-KB5011529-x64.msu

ESU

Windows Server 2008 R2 cho Hệ thống dựa trên x64 Gói Dịch vụ 1 (Cài đặt Server Core)

5011552

Bản tổng hợp Hàng tháng

Windows6.1-KB5011552-x64.msu

5010404

ESU

Windows Server 2008 R2 cho Hệ thống dựa trên x64 Gói Dịch vụ 1 (Cài đặt Server Core)

5012626

Bản tổng hợp Hàng tháng

Windows6.1-KB5012626-x64.msu

5011552

ESU

Windows Server 2008 R2 cho Hệ thống dựa trên x64 Gói Dịch vụ 1 (Cài đặt Server Core)

5012649

Chỉ Bảo mật

Windows6.1-KB5012649-x64.msu

Microsoft Dynamics

Microsoft Dynamics 365 (tại chỗ) phiên bản 9.0

5012732

Bản cập nhật Bảo mật

5012732 - Dynamics 365 (tại chỗ) phiên bản 9.0 Bản cập nhật .37

Có lẽ

Microsoft Dynamics

Microsoft Dynamics 365 (tại chỗ) phiên bản 9.1

5012731

Bản cập nhật Bảo mật

5012731 - Dynamics 365 (tại chỗ) phiên bản 9.1 Bản cập nhật 9.1

Có lẽ

Dòng Sản phẩm

Sản phẩm

Đã cài đặt vào

KBNumber

Loại Gói hàng

Tên Gói hàng

Sự thay thế

Khởi động lại

Có thể gỡ cài đặt

Sự cố Đã biết

Microsoft Office

Ứng dụng Microsoft 365 dành cho Enterprise for 32-bit Systems

Bấm để Chạy

Bản cập nhật Bảo mật

Cập nhật Kênh

Không

Microsoft Office

Ứng dụng Microsoft 365 dành cho Enterprise for 64-bit Systems

Bấm để Chạy

Bản cập nhật Bảo mật

Cập nhật Kênh

Không

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 Dịch vụ RT 1

5002175

Bản cập nhật Bảo mật

5002175 - excel2013-kb5002175-fullfile-RT

5002156

Có lẽ

Sử dụng mục Thêm hoặc Loại bỏ Chương trình trong Panel điều khiển

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 Gói Dịch vụ 1 (phiên bản 32 bit)

5002175

Bản cập nhật Bảo mật

excel2013-kb5002175-fullfile-x86-glb.exe

5002156

Có lẽ

Sử dụng mục Thêm hoặc Loại bỏ Chương trình trong Panel điều khiển

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 Gói Dịch vụ 1 (phiên bản 64 bit)

5002175

Bản cập nhật Bảo mật

excel2013-kb5002175-fullfile-x64-glb.exe

5002156

Có lẽ

Sử dụng mục Thêm hoặc Loại bỏ Chương trình trong Panel điều khiển

Microsoft Office

Microsoft Excel 2016 (phiên bản 32 bit)

5002177

Bản cập nhật Bảo mật

excel2016-kb5002177-fullfile-x86-glb.exe

5002137

Có lẽ

Sử dụng mục Thêm hoặc Loại bỏ Chương trình trong Panel điều khiển

Microsoft Office

Microsoft Excel 2016 (Phiên bản 64 bit)

5002177

Bản cập nhật Bảo mật

excel2016-kb5002177-fullfile-x64-glb.exe

5002137

Có lẽ

Sử dụng mục Thêm hoặc Loại bỏ Chương trình trong Panel điều khiển

Microsoft Office

Microsoft Lync Server 2013 CU10

5012681

Bản cập nhật Bảo mật

5012681 - Lync Server 2013 - Tháng Tư 2022

Có lẽ

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 RT Gói Dịch vụ 1

5002148

Bản cập nhật Bảo mật

đồ thị 2013-kb5002148-fullfile

5002064

Có lẽ

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 Gói Dịch vụ 1 (phiên bản 32 bit)

5002148

Bản cập nhật Bảo mật

graph2013-kb5002148-fullfile-x86-glb.exe

5002064

Có lẽ

Sử dụng mục Thêm hoặc Loại bỏ Chương trình trong Panel điều khiển

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 Gói Dịch vụ 1 (phiên bản 64 bit)

5002148

Bản cập nhật Bảo mật

graph2013-kb5002148-fullfile-x64-glb.exe

5002064

Có lẽ

Sử dụng mục Thêm hoặc Loại bỏ Chương trình trong Panel điều khiển

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (Phiên bản 32 bit)

5002143

Bản cập nhật Bảo mật

graph2016-kb5002143-fullfile-x86-glb.exe

5002060

Có lẽ

Sử dụng mục Thêm hoặc Loại bỏ Chương trình trong Panel điều khiển

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (Phiên bản 64 bit)

5002143

Bản cập nhật Bảo mật

graph2016-kb5002143-fullfile-x64-glb.exe

5002060

Có lẽ

Sử dụng mục Thêm hoặc Loại bỏ Chương trình trong Panel điều khiển

Microsoft Office

Microsoft Office 2019 dành cho phiên bản 32 bit

Bấm để Chạy

Bản cập nhật Bảo mật

Cập nhật Kênh

Không

Microsoft Office

Microsoft Office 2019 cho phiên bản 64 bit

Bấm để Chạy

Bản cập nhật Bảo mật

Cập nhật Kênh

Không

Microsoft Office

Microsoft Office 2019 for Mac

Ghi chú Phát hành

Bản cập nhật Bảo mật

Microsoft Office 2019 cho Mac - Tháng Tư 2022

Có lẽ

Microsoft Office

Microsoft Office LTSC 2021 dành cho phiên bản 32 bit

Bấm để Chạy

Bản cập nhật Bảo mật

Cập nhật kênh LTSC 2021

Không

Microsoft Office

Microsoft Office LTSC 2021 dành cho phiên bản 64 bit

Bấm để Chạy

Bản cập nhật Bảo mật

Cập nhật kênh LTSC 2021

Không

Microsoft Office

Microsoft Office LTSC for Mac 2021

Ghi chú Phát hành

Bản cập nhật Bảo mật

Microsoft Office LTSC for Mac 2021 - Tháng 4 năm 2022

Có lẽ

Microsoft Office

Microsoft Office Chủ Trực tuyến

5002162

Bản cập nhật Bảo mật

wacserver2019-kb5002162-fullfile-x64-glb.exe

5002133

Có lẽ

Không

Microsoft Office

Microsoft Office Web Apps Server 2013 Gói Dịch vụ 1

5002169

Bản cập nhật Bảo mật

WacServer2013-kb5002169-fullfile-x64-glb.exe

5002149

Có lẽ

Không

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2016

5002183

Bản cập nhật Bảo mật

sts2016-kb5002183-fullfile-x64-glb.exe

5002136

Có lẽ

Không

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Foundation 2013 Gói Dịch vụ 1

5002189

Bản cập nhật Bảo mật

sts2013-kb5002189-fullfile-x64-glb.exe

5002155

Có lẽ

Không

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Server 2016

5002183

Bản cập nhật Bảo mật

sts2016-kb5002183-fullfile-x64-glb.exe

5002136

Có lẽ

Không

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Server 2019

5002180

Bản cập nhật Bảo mật

sts2019-kb5002180-fullfile-x64-glb.exe

5002135

Có lẽ

Không

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Server Subscription Edition

5002191

Bản cập nhật Bảo mật

sts-subscription-kb5002191-fullfile-x64-glb.exe

5002191

Có lẽ

Không

Microsoft Office

Office Online Server

5002162

Bản cập nhật Bảo mật

wacserver2019-kb5002162-fullfile-x64-glb.exe

5002133

Có lẽ

Không

Microsoft Office

Skype for Business Server CU12 2015

5012686

Bản cập nhật Bảo mật

5012686 - ngày Skype for Business Server - tháng 4 năm 2022

Có lẽ

Microsoft Office

Skype for Business Server 2019 CU6

5012686

Bản cập nhật Bảo mật

5012686 - ngày Skype for Business Server - tháng 4 năm 2022

Có lẽ

Dòng Sản phẩm

Sản phẩm

Đã cài đặt vào

KBNumber

Loại Gói hàng

Tên Gói hàng

Sự thay thế

Khởi động lại

Có thể gỡ cài đặt

Sự cố Đã biết

SQL Server

Cổng kết nối Dữ liệu Tại Cơ sở của Microsoft

Ghi chú Phát hành

Bản cập nhật Bảo mật

Cổng Dữ liệu Tại chỗ MS - Bản dựng Cố định 3000.118.2

Có lẽ

Trung tâm Hệ thống

Bộ bảo vệ Microsoft dành cho Điểm cuối dành cho Windows

Windows 10 hệ thống 32 bit

5011491

Bản cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5011491-x86.msu

5010358

Trung tâm Hệ thống

Bộ bảo vệ Microsoft dành cho Điểm cuối dành cho Windows

Windows 10 hệ thống dựa trên x64

5011491

Bản cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5011491-x64.msu

5010358

Trung tâm Hệ thống

Bộ bảo vệ Microsoft dành cho Điểm cuối dành cho Windows

Windows 10 Phiên bản 1607 dành cho Hệ thống 32 bit

5011495

Bản cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5011495-x86.msu

5010359

Trung tâm Hệ thống

Bộ bảo vệ Microsoft dành cho Điểm cuối dành cho Windows

Windows 10 Phiên bản 1607 dành cho Hệ thống dựa trên x64

5011495

Bản cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5011495-x64.msu

5010359

Trung tâm Hệ thống

Bộ bảo vệ Microsoft dành cho Điểm cuối dành cho Windows

Windows 10 Phiên bản 1809 dành cho Hệ thống 32 bit

5011503

Bản cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5011503-x86.msu

5010351

Trung tâm Hệ thống

Bộ bảo vệ Microsoft dành cho Điểm cuối dành cho Windows

Windows 10 Phiên bản 1809 dành cho Hệ thống dựa trên ARM64

5011503

Bản cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5011503-arm64.msu

5010351

Trung tâm Hệ thống

Bộ bảo vệ Microsoft dành cho Điểm cuối dành cho Windows

Windows 10 Phiên bản 1809 cho Hệ thống dựa trên x64

5011503

Bản cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5011503-x64.msu

5010351

Trung tâm Hệ thống

Bộ bảo vệ Microsoft dành cho Điểm cuối dành cho Windows

Windows 10 Phiên bản 1909 dành cho Hệ thống 32 bit

5011485

Bản cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5011485-x86.msu

5010345

Trung tâm Hệ thống

Bộ bảo vệ Microsoft dành cho Điểm cuối dành cho Windows

Windows 10 Phiên bản 1909 dành cho Hệ thống dựa trên ARM64

5011485

Bản cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5011485-arm64.msu

5010345

Trung tâm Hệ thống

Bộ bảo vệ Microsoft dành cho Điểm cuối dành cho Windows

Windows 10 Phiên bản 1909 cho Hệ thống dựa trên x64

5011485

Bản cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5011485-x64.msu

5010345

Trung tâm Hệ thống

Bộ bảo vệ Microsoft dành cho Điểm cuối dành cho Windows

Windows 10 20H2 cho Hệ thống 32 bit

5011487

Bản cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5011487-x86.msu

5010342

Trung tâm Hệ thống

Bộ bảo vệ Microsoft dành cho Điểm cuối dành cho Windows

Windows 10 20H2 cho Hệ thống dựa trên ARM64

5011487

Bản cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5011487-arm64.msu

5010342

Trung tâm Hệ thống

Bộ bảo vệ Microsoft dành cho Điểm cuối dành cho Windows

Windows 10 20H2 cho Hệ thống dựa trên x64

5011487

Bản cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5011487-x64.msu

5010342

Trung tâm Hệ thống

Bộ bảo vệ Microsoft dành cho Điểm cuối dành cho Windows

Windows 10 21H1 cho Hệ thống 32 bit

5011487

Bản cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5011487-x86.msu

5010342

Trung tâm Hệ thống

Bộ bảo vệ Microsoft dành cho Điểm cuối dành cho Windows

Windows 10 21H1 cho Hệ thống dựa trên ARM64

5011487

Bản cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5011487-arm64.msu

5010342

Trung tâm Hệ thống

Bộ bảo vệ Microsoft dành cho Điểm cuối dành cho Windows

Windows 10 21H1 cho Hệ thống dựa trên x64

5011487

Bản cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5011487-x64.msu

5010342

Trung tâm Hệ thống

Bộ bảo vệ Microsoft dành cho Điểm cuối dành cho Windows

Windows 10 21H2 cho Hệ thống 32 bit

5011487

Bản cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5011487-x86.msu

5010342

Trung tâm Hệ thống

Bộ bảo vệ Microsoft dành cho Điểm cuối dành cho Windows

Windows 10 Phiên bản 21H2 dành cho Hệ thống dựa trên ARM64

5011487

Bản cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5011487-arm64.msu

5010342

Trung tâm Hệ thống

Bộ bảo vệ Microsoft dành cho Điểm cuối dành cho Windows

Windows 10 21H2 cho Hệ thống dựa trên x64

5011487

Bản cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5011487-x64.msu

5010342

Trung tâm Hệ thống

Bộ bảo vệ Microsoft dành cho Điểm cuối dành cho Windows

Windows 11 hệ thống dựa trên ARM64

5011493

Bản cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5011493-arm64.msu

5010386

Trung tâm Hệ thống

Bộ bảo vệ Microsoft dành cho Điểm cuối dành cho Windows

Windows 11 hệ thống dựa trên x64

5011493

Bản cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5011493-x64.msu

5010386

Trung tâm Hệ thống

Bộ bảo vệ Microsoft dành cho Điểm cuối dành cho Windows

Windows Server 2016

5011495

Bản cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5011495-x64.msu

5010359

Trung tâm Hệ thống

Bộ bảo vệ Microsoft dành cho Điểm cuối dành cho Windows

Windows Server 2016 (Cài đặt Server Core)

5011495

Bản cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5011495-x64.msu

5010359

Trung tâm Hệ thống

Bộ bảo vệ Microsoft dành cho Điểm cuối dành cho Windows

Windows Server 2019

5011503

Bản cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5011503-x64.msu

5010351

Trung tâm Hệ thống

Bộ bảo vệ Microsoft dành cho Điểm cuối dành cho Windows

Windows Server 2019 (Cài đặt Server Core)

5011503

Bản cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5011503-x64.msu

5010351

Trung tâm Hệ thống

Bộ bảo vệ Microsoft dành cho Điểm cuối dành cho Windows

Windows Server 2022

5011497

Bản cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5011497-x64.msu

5010354

Trung tâm Hệ thống

Bộ bảo vệ Microsoft dành cho Điểm cuối dành cho Windows

Windows Server 2022 (Bản cài đặt Server Core)

5011497

Bản cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5011497-x64.msu

5010354

Trung tâm Hệ thống

Bộ bảo vệ Microsoft dành cho Điểm cuối dành cho Windows

Windows Server 2022 Azure Edition Core Hotpatch

5011580

Azure Hotpatch

Windows10.0-KB5011580-x64.msu

Trung tâm Hệ thống

Bộ bảo vệ Microsoft dành cho Điểm cuối dành cho Windows

Windows Server, phiên bản 20H2 (Cài đặt Lõi Máy chủ)

5011487

Bản cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5011487-x64.msu

5010342

Dòng Sản phẩm

Sản phẩm

Đã cài đặt vào

KBNumber

Loại Gói hàng

Tên Gói hàng

Sự thay thế

Khởi động lại

Có thể gỡ cài đặt

Sự cố Đã biết

Windows

Windows 10 hệ thống 32 bit

5012653

Bản cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5012653-x86.msu

5011491

Windows

Windows 10 hệ thống 32 bit

5013269

ServicingStackUpdate

Windows10.0-KB5013269-x86.msu

5011569

Windows

Windows 10 hệ thống dựa trên x64

5012653

Bản cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5012653-x64.msu

5011491

Windows

Windows 10 hệ thống dựa trên x64

5013269

ServicingStackUpdate

Windows10.0-KB5013269-x64.msu

5011569

Windows

Windows 10 Phiên bản 1607 dành cho Hệ thống 32 bit

5012596

Bản cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5012596-x86.msu

5011495

Windows

Windows 10 Phiên bản 1607 dành cho Hệ thống dựa trên x64

5012596

Bản cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5012596-x64.msu

5011495

Windows

Windows 10 Phiên bản 1809 dành cho Hệ thống 32 bit

5012647

Bản cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5012647-x86.msu

5011503

Windows

Windows 10 Phiên bản 1809 dành cho Hệ thống dựa trên ARM64

5012647

Bản cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5012647-arm64.msu

5011503

Windows

Windows 10 Phiên bản 1809 cho Hệ thống dựa trên x64

5012647

Bản cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5012647-x64.msu

5011503

Windows

Windows 10 Phiên bản 1909 dành cho Hệ thống 32 bit

5012591

Bản cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5012591-x86.msu

5011485

Windows

Windows 10 Phiên bản 1909 dành cho Hệ thống dựa trên ARM64

5012591

Bản cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5012591-arm64.msu

5011485

Windows

Windows 10 Phiên bản 1909 cho Hệ thống dựa trên x64

5012591

Bản cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5012591-x64.msu

5011485

Windows

Windows 10 20H2 cho Hệ thống 32 bit

5012599

Bản cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5012599-x86.msu

5011487

Windows

Windows 10 20H2 cho Hệ thống dựa trên ARM64

5012599

Bản cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5012599-arm64.msu

5011487

Windows

Windows 10 20H2 cho Hệ thống dựa trên x64

5012599

Bản cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5012599-arm64.msu

5011487

Windows

Windows 10 20H2 cho Hệ thống dựa trên x64

5012599

Bản cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5012599-x64.msu

5011487

Windows

Windows 10 21H1 cho Hệ thống 32 bit

5012599

Bản cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5012599-x86.msu

5011487

Windows

Windows 10 21H1 cho Hệ thống dựa trên ARM64

5012599

Bản cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5012599-arm64.msu

5011487

Windows

Windows 10 21H1 cho Hệ thống dựa trên x64

5012599

Bản cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5012599-x64.msu

5011487

Windows

Windows 10 21H2 cho Hệ thống 32 bit

5012599

Bản cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5012599-x86.msu

5011487

Windows

Windows 10 Phiên bản 21H2 dành cho Hệ thống dựa trên ARM64

5012599

Bản cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5012599-arm64.msu

5011487

Windows

Windows 10 21H2 cho Hệ thống dựa trên x64

5012599

Bản cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5012599-x64.msu

5011487

Windows

Windows 11 hệ thống dựa trên ARM64

5012592

Bản cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5012592-arm64.msu

5011493

Windows

Windows 11 hệ thống dựa trên x64

5012592

Bản cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5012592-arm64.msu

5011493

Windows

Windows 11 hệ thống dựa trên x64

5012592

Bản cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5012592-x64.msu

5011493

Dòng Sản phẩm

Sản phẩm

Đã cài đặt vào

KBNumber

Loại Gói hàng

Tên Gói hàng

Sự thay thế

Khởi động lại

Có thể gỡ cài đặt

Sự cố Đã biết

Windows

Windows 8.1 dành cho hệ thống 32 bit

5012639

Chỉ Bảo mật

Windows8.1-KB5012639-x86.msu

Windows

Windows 8.1 dành cho hệ thống 32 bit

5012670

Bản tổng hợp Hàng tháng

Windows8.1-KB5012670-x86.msu

5011564

Windows

Windows 8.1 dành cho hệ thống 32 bit

5012672

ServicingStackUpdate

Windows8.1-KB5012672-x86.msu

Windows

Windows 8.1 cho hệ thống dựa trên x64

5012639

Chỉ Bảo mật

Windows8.1-KB5012639-x64.msu

Windows

Windows 8.1 cho hệ thống dựa trên x64

5012670

Bản tổng hợp Hàng tháng

Windows8.1-KB5012670-x64.msu

5011564

Windows

Windows 8.1 cho hệ thống dựa trên x64

5012672

ServicingStackUpdate

Windows8.1-KB5012672-x64.msu

Windows

Windows RT 8.1

5012670

Bản tổng hợp Hàng tháng

Windows8.1-KB5012670-arm.msu

5011564

Windows

Windows RT 8.1

5012672

ServicingStackUpdate

Windows8.1-KB5012672-arm.msu

Windows

Windows Server 2012

5012650

Bản tổng hợp Hàng tháng

Windows8-RT-KB5012650-x64.msu

5011535

Windows

Windows Server 2012

5012666

Chỉ Bảo mật

Windows8-RT-KB5012666-x64.msu

Windows

Windows Server 2012

5013270

ServicingStackUpdate

Windows8-RT-KB5013270-x64.msu

5011571

Windows

Windows Server 2012 (Cài đặt Server Core)

5012650

Bản tổng hợp Hàng tháng

Windows8-RT-KB5012650-x64.msu

5011535

Windows

Windows Server 2012 (Cài đặt Server Core)

5012666

Chỉ Bảo mật

Windows8-RT-KB5012666-x64.msu

Windows

Windows Server 2012 (Cài đặt Server Core)

5013270

ServicingStackUpdate

Windows8-RT-KB5013270-x64.msu

5011571

Windows

Windows Server 2012 R2

5012639

Chỉ Bảo mật

Windows8.1-KB5012639-x64.msu

Windows

Windows Server 2012 R2

5012670

Bản tổng hợp Hàng tháng

Windows8.1-KB5012670-x64.msu

5011564

Windows

Windows Server 2012 R2

5012672

ServicingStackUpdate

Windows8.1-KB5012672-x64.msu

Windows

Windows Server 2012 R2 (Cài đặt Server Core)

5012639

Chỉ Bảo mật

Windows8.1-KB5012639-x64.msu

Windows

Windows Server 2012 R2 (Cài đặt Server Core)

5012670

Bản tổng hợp Hàng tháng

Windows8.1-KB5012670-x64.msu

5011564

Windows

Windows Server 2012 R2 (Cài đặt Server Core)

5012672

ServicingStackUpdate

Windows8.1-KB5012672-x64.msu

Windows

Windows Server 2016

5012596

Bản cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5012596-x64.msu

5011495

Windows

Windows Server 2016 (Cài đặt Server Core)

5012596

Bản cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5012596-x64.msu

5011495

Windows

Windows Server 2019

5012647

Bản cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5012647-x64.msu

5011503

Windows

Windows Server 2019 (Cài đặt Server Core)

5012647

Bản cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5012647-x64.msu

5011503

Windows

Windows Server 2022

5012604

Bản cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5012604-x64.msu

5011497

Windows

Windows Server 2022 (Bản cài đặt Server Core)

5012604

Bản cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5012604-x64.msu

5011497

Windows

Windows Server, phiên bản 20H2 (Cài đặt Lõi Máy chủ)

5012599

Bản cập nhật Bảo mật

Windows10.0-KB5012599-x64.msu

5011487

Windows

Windows trợ nâng cấp

Ghi chú Phát hành

Bản cập nhật Bảo mật

Windows Trợ lý Nâng cấp

Có lẽ

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×