Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bảng triển khai phát hành

Gia đình sản phẩm

Sản phẩm

Được cài đặt trên

KBNumber

Loại gói

Tên gói

Thay thế

I

Không thể cài đặt được

Các vấn đề đã biết

Premier

Trình xem 3D

Ghi chú phát hành

Bản Cập Nhật bảo mật

Ứng dụng trình xem 3D

Hay

Azure

Phần mở rộng máy ảo của Network Watcher cho Linux

Ghi chú phát hành

Bản Cập Nhật bảo mật

Network Watcher Agent VM ext-Linux

Công cụ nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 2,0 gói dịch vụ 2

Windows Server 2008 cho 32-bit Service Pack 2

4566469

Chỉ bảo mật

Windows 6.0-Kb4565578-v3-x86. MSU

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 2,0 gói dịch vụ 2

Windows Server 2008 cho 32-bit Service Pack 2

4579980

Rollup hàng tháng

Windows 6.0-KB4578951-x86. MSU

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 2,0 gói dịch vụ 2

Windows Server 2008 cho 32-bit Service Pack 2

4580470

Chỉ bảo mật

Windows 6.0-Kb4578979-x86. MSU

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 2,0 gói dịch vụ 2

Windows Server 2008 cho gói dịch vụ trên nền tảng x64 2

4566469

Chỉ bảo mật

Windows 6.0-Kb4565578-v3-x64. MSU

Hay

Công cụ nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 2,0 gói dịch vụ 2

Windows Server 2008 cho gói dịch vụ trên nền tảng x64 2

4579980

Rollup hàng tháng

Windows 6.0-KB4578951-x64. MSU

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 2,0 gói dịch vụ 2

Windows Server 2008 cho gói dịch vụ trên nền tảng x64 2

4580470

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 6.0-Kb4578979-x64. MSU

Hay

Công cụ nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 3,0 gói dịch vụ 2

Windows Server 2008 cho 32-bit Service Pack 2

4566469

Chỉ bảo mật

Windows 6.0-Kb4565578-v3-x86. MSU

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 3,0 gói dịch vụ 2

Windows Server 2008 cho 32-bit Service Pack 2

4579980

Rollup hàng tháng

Windows 6.0-KB4578951-x86. MSU

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 3,0 gói dịch vụ 2

Windows Server 2008 cho gói dịch vụ trên nền tảng x64 2

4566469

Chỉ bảo mật

Windows 6.0-Kb4565578-v3-x64. MSU

Hay

Công cụ nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 3,0 gói dịch vụ 2

Windows Server 2008 cho gói dịch vụ trên nền tảng x64 2

4579980

Rollup hàng tháng

Windows 6.0-KB4578951-x64. MSU

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

3,5 Microsoft .NET Framework

Windows 8,1 cho 32-bit Systems

4566468

Chỉ bảo mật

Windows 8.1-Kb4565580-v3-x86. MSU

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

3,5 Microsoft .NET Framework

Windows 8,1 cho 32-bit Systems

4579979

Rollup hàng tháng

Windows 8.1-Kb4578953-x86. MSU

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

3,5 Microsoft .NET Framework

Windows 8,1 cho 32-bit Systems

4580469

Chỉ bảo mật

Windows 8.1-Kb4578981-x86. MSU

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

3,5 Microsoft .NET Framework

Windows 8,1 cho các hệ thống dựa trên x64

4566468

Chỉ bảo mật

Windows 8.1-Kb4565580-v3-x64. MSU

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

3,5 Microsoft .NET Framework

Windows 8,1 cho các hệ thống dựa trên x64

4579979

Rollup hàng tháng

Windows 8.1-Kb4578953-x64. MSU

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

3,5 Microsoft .NET Framework

Windows 8,1 cho các hệ thống dựa trên x64

4580469

Chỉ bảo mật

Windows 8.1-Kb4578981-x64. MSU

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

3,5 Microsoft .NET Framework

Windows Server 2012

4566467

Chỉ bảo mật

Windows8-RT-KB4565577-v3-x64. MSU

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

3,5 Microsoft .NET Framework

Windows Server 2012

4579978

Rollup hàng tháng

Windows8-RT-KB4578950-x64. MSU

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

3,5 Microsoft .NET Framework

Windows Server 2012

4580468

Chỉ bảo mật

Windows8-RT-KB4578978-x64. MSU

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

3,5 Microsoft .NET Framework

Windows Server 2012 (bản cài đặt lõi máy chủ)

4566467

Chỉ bảo mật

Windows8-RT-KB4565577-v3-x64. MSU

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

3,5 Microsoft .NET Framework

Windows Server 2012 (bản cài đặt lõi máy chủ)

4579978

Rollup hàng tháng

Windows8-RT-KB4578950-x64. MSU

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

3,5 Microsoft .NET Framework

Windows Server 2012 (bản cài đặt lõi máy chủ)

4580468

Chỉ bảo mật

Windows8-RT-KB4578978-x64. MSU

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

3,5 Microsoft .NET Framework

Windows Server 2012 R2

4566468

Chỉ bảo mật

Windows 8.1-Kb4565580-v3-x64. MSU

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

3,5 Microsoft .NET Framework

Windows Server 2012 R2

4579979

Rollup hàng tháng

Windows 8.1-Kb4578953-x64. MSU

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

3,5 Microsoft .NET Framework

Windows Server 2012 R2

4580469

Chỉ bảo mật

Windows 8.1-Kb4578981-x64. MSU

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

3,5 Microsoft .NET Framework

Windows Server 2012 R2 (bản cài đặt máy chủ lõi)

4566468

Chỉ bảo mật

Windows 8.1-Kb4565580-v3-x64. MSU

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

3,5 Microsoft .NET Framework

Windows Server 2012 R2 (bản cài đặt máy chủ lõi)

4579979

Rollup hàng tháng

Windows 8.1-Kb4578953-x64. MSU

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Gia đình sản phẩm

Sản phẩm

Được cài đặt trên

KBNumber

Loại gói

Tên gói

Thay thế

I

Không thể cài đặt được

Các vấn đề đã biết

Công cụ nhà phát triển

3,5 Microsoft .NET Framework

Windows Server 2012 R2 (bản cài đặt máy chủ lõi)

4580469

Chỉ bảo mật

Windows 8.1-Kb4578981-x64. MSU

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 3,5 và 4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2

Windows 10 phiên bản 1607 cho các hệ thống 32 bit

4580346

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4580346-x86. MSU

4577015

Công cụ nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 3,5 và 4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2

Windows 10 phiên bản 1607 cho hệ thống dựa trên x64

4580346

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4580346-x64. MSU

4577015

Công cụ nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 3,5 và 4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2016

4580346

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4580346-x64. MSU

4577015

Công cụ nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 3,5 và 4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2016 (bản cài đặt lõi máy chủ)

4580346

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4580346-x64. MSU

4577015

Công cụ nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 3,5 và 4,6/4.6.1/4.6.2

Windows 10 cho các hệ thống 32 bit

4580327

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4580327-x86. MSU

4577049

Công cụ nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 3,5 và 4,6/4.6.1/4.6.2

Windows 10 cho các hệ thống dựa trên x64

4580327

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4580327-x64. MSU

4577049

Công cụ nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 3,5 và 4.7.1/4.7.2

Windows 10 phiên bản 1709 cho các hệ thống 32 bit

4580328

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4580328-x86. MSU

4577041

Công cụ nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 3,5 và 4.7.1/4.7.2

Windows 10 phiên bản 1709 cho hệ thống ARM64

4580328

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4580328-arm64. MSU

4577041

Công cụ nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 3,5 và 4.7.1/4.7.2

Windows 10 phiên bản 1709 cho hệ thống dựa trên x64

4580328

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4580328-x64. MSU

4577041

Công cụ nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 3,5 và 4.7.2

Windows 10 phiên bản 1803 cho các hệ thống 32 bit

4580330

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4580330-x86. MSU

4577032

Công cụ nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 3,5 và 4.7.2

Windows 10 phiên bản 1803 cho hệ thống ARM64

4580330

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4580330-arm64. MSU

4577032

Công cụ nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 3,5 và 4.7.2

Windows 10 phiên bản 1803 cho hệ thống dựa trên x64

4580330

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4580330-x64. MSU

4577032

Công cụ nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 3,5 và 4.7.2

Windows 10 phiên bản 1809 cho các hệ thống 32 bit

4579976

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4578966-x86. MSU

4576627, 4577324

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 3,5 và 4.7.2

Windows 10 phiên bản 1809 cho hệ thống ARM64

4579976

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4578966-arm64. MSU

4576627, 4577324

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 3,5 và 4.7.2

Windows 10 phiên bản 1809 cho hệ thống dựa trên x64

4579976

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4578966-x64. MSU

4576627, 4577324

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 3,5 và 4.7.2

Windows Server 2019

4579976

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4578966-x64. MSU

4576627, 4577324

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 3,5 và 4.7.2

Windows Server 2019 (bản cài đặt lõi máy chủ)

4579976

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4578966-x64. MSU

4576627, 4577324

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 3,5 và 4.7.2

Windows Server, phiên bản 1803 (cài đặt máy chủ lõi)

4580330

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4580330-x64. MSU

4577032

Công cụ nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 3,5 và 4,8

Windows 10 phiên bản 1809 cho các hệ thống 32 bit

4579976

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4578973-x86-NDP48. MSU

4576627, 4577324

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 3,5 và 4,8

Windows 10 phiên bản 1809 cho hệ thống dựa trên x64

4579976

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-Kb4578973-x64-ndp288. MSU

4576627, 4577324

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 3,5 và 4,8

Windows 10 phiên bản 1903 cho các hệ thống 32 bit

4578974

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4578974-x86-NDP48. MSU

4576947, 4576484

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 3,5 và 4,8

Windows 10 phiên bản 1903 cho hệ thống ARM64

4578974

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-Kb4578974-arm64-ndp288. MSU

4576947, 4576484

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 3,5 và 4,8

Windows 10 phiên bản 1903 cho hệ thống dựa trên x64

4578974

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-Kb4578974-x64-ndp288. MSU

4576947, 4576484

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 3,5 và 4,8

Windows 10 phiên bản 1909 cho các hệ thống 32 bit

4578974

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4578974-x86-NDP48. MSU

4576947, 4576484

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 3,5 và 4,8

Windows 10 phiên bản 1909 cho hệ thống ARM64

4578974

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-Kb4578974-arm64-ndp288. MSU

4576947, 4576484

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 3,5 và 4,8

Windows 10 phiên bản 1909 cho hệ thống dựa trên x64

4578974

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-Kb4578974-x64-ndp288. MSU

4576947, 4576484

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Gia đình sản phẩm

Sản phẩm

Được cài đặt trên

KBNumber

Loại gói

Tên gói

Thay thế

I

Không thể cài đặt được

Các vấn đề đã biết

Công cụ nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 3,5 và 4,8

Windows 10 phiên bản 2004 cho các hệ thống 32 bit

4578968

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4578968-x86-NDP48. MSU

4576478, 4576945

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 3,5 và 4,8

Windows 10 phiên bản 2004 cho hệ thống ARM64

4578968

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-Kb4578968-arm64-ndp288. MSU

4576478, 4576945

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 3,5 và 4,8

Windows 10 phiên bản 2004 cho hệ thống dựa trên x64

4578968

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-Kb4578968-x64-ndp288. MSU

4576478, 4576945

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 3,5 và 4,8

Windows Server 2019

4579976

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-Kb4578973-x64-ndp288. MSU

4576627, 4577324

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 3,5 và 4,8

Windows Server 2019 (bản cài đặt lõi máy chủ)

4579976

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-Kb4578973-x64-ndp288. MSU

4576627, 4577324

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 3,5 và 4,8

Windows Server, phiên bản 1903 (cài đặt máy chủ lõi)

4578974

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-Kb4578974-x64-ndp288. MSU

4576947, 4576484

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 3,5 và 4,8

Windows Server, phiên bản 1909 (cài đặt máy chủ lõi)

4578974

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-Kb4578974-x64-ndp288. MSU

4576947, 4576484

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 3,5 và 4,8

Windows Server, phiên bản 2004 (cài đặt máy chủ lõi)

4578968

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-Kb4578968-x64-ndp288. MSU

4576478, 4576945

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows 7 cho 32-bit Systems Service Pack 1

4566466

Chỉ bảo mật

Windows 6.1-Kb4565579-v3-x86. MSU

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows 7 cho 32-bit Systems Service Pack 1

4579977

Rollup hàng tháng

Windows 6.1-Kb4578952-x86. MSU

4576628

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows 7 cho 32-bit Systems Service Pack 1

4580467

Chỉ bảo mật

Windows 6.1-Kb4578980-x86. MSU

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows 7 cho gói dịch vụ dựa trên x64 của hệ thống 1

4566466

Chỉ bảo mật

Windows 6.1-Kb4565579-v3-x64. MSU

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows 7 cho gói dịch vụ dựa trên x64 của hệ thống 1

4579977

Rollup hàng tháng

Windows 6.1-Kb4578952-x64. MSU

4576628

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows 7 cho gói dịch vụ dựa trên x64 của hệ thống 1

4580467

Chỉ bảo mật

Windows 6.1-Kb4578980-x64. MSU

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 cho gói dịch vụ trên nền tảng x64 1

4566466

Chỉ bảo mật

Windows 6.1-Kb4565579-v3-x64. MSU

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 cho gói dịch vụ trên nền tảng x64 1

4579977

Rollup hàng tháng

Windows 6.1-Kb4578952-x64. MSU

4576628

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 cho gói dịch vụ trên nền tảng x64 1

4580467

Chỉ bảo mật

Windows 6.1-Kb4578980-x64. MSU

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 7 cho 32-bit Systems Service Pack 1

4566466

Chỉ bảo mật

NDP45-KB4565583-v3-x86.exe

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 7 cho 32-bit Systems Service Pack 1

4579977

Rollup hàng tháng

NDP45-KB4578955-x86.exe

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 7 cho 32-bit Systems Service Pack 1

4580467

Chỉ bảo mật

NDP45-KB4578983-x86.exe

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 7 cho gói dịch vụ dựa trên x64 của hệ thống 1

4579977

Rollup hàng tháng

NDP45-KB4578955-x64.exe

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 7 cho gói dịch vụ dựa trên x64 của hệ thống 1

4580467

Chỉ bảo mật

NDP45-KB4578983-x64.exe

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 8,1 cho 32-bit Systems

4566468

Chỉ bảo mật

Windows 8.1-Kb4565581-v2-x86. MSU

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 8,1 cho 32-bit Systems

4579979

Rollup hàng tháng

Windows 8.1-Kb4578956-x86. MSU

Hay

Công cụ nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 8,1 cho 32-bit Systems

4580469

Chỉ bảo mật

Windows 8.1-Kb4578984-x86. MSU

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 8,1 cho các hệ thống dựa trên x64

4566468

Ngoài

Windows 8.1-Kb4565581-v2-x64. MSU

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 8,1 cho các hệ thống dựa trên x64

4579979

Rollup hàng tháng

Windows 8.1-Kb4578956-x64. MSU

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Gia đình sản phẩm

Sản phẩm

Được cài đặt trên

KBNumber

Loại gói

Tên gói

Thay thế

I

Không thể cài đặt được

Các vấn đề đã biết

Công cụ nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 8,1 cho các hệ thống dựa trên x64

4580469

Chỉ bảo mật

Windows 8.1-Kb4578984-x64. MSU

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows RT 8,1

4579979

Rollup hàng tháng

Windows 8.1-Kb4578956-ARM. MSU

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 cho 32-bit Service Pack 2

4566469

Chỉ bảo mật

NDP45-KB4565583-v2-x86.exe

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 cho 32-bit Service Pack 2

4579980

Rollup hàng tháng

NDP45-KB4578955-x86.exe

4576631

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 cho 32-bit Service Pack 2

4580470

Chỉ bảo mật

NDP45-KB4578983-x86.exe

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 cho gói dịch vụ trên nền tảng x64 2

4566469

Chỉ bảo mật

NDP45-KB4565583-v2-x64.exe

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 cho gói dịch vụ trên nền tảng x64 2

4579980

Rollup hàng tháng

NDP45-KB4578955-x64.exe

4576631

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 cho gói dịch vụ trên nền tảng x64 2

4580470

Chỉ bảo mật

NDP45-KB4578983-x64.exe

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 R2 cho gói dịch vụ trên nền tảng x64 1

4579977

Rollup hàng tháng

NDP45-KB4578955-x64.exe

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 R2 cho gói dịch vụ trên nền tảng x64 1

4580467

Chỉ bảo mật

NDP45-KB4578983-x64.exe

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 R2 cho hệ thống gói dịch vụ dựa trên x64 (cài đặt máy chủ lõi)

4579977

Rollup hàng tháng

NDP45-KB4578955-x64.exe

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 R2 cho hệ thống gói dịch vụ dựa trên x64 (cài đặt máy chủ lõi)

4580467

Chỉ bảo mật

NDP45-KB4578983-x64.exe

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012

4566467

Chỉ bảo mật

Windows8-RT-KB4565582-v2-x64. MSU

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012

4579978

Rollup hàng tháng

Windows8-RT-KB4578954-x64. MSU

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012

4580468

Chỉ bảo mật

Windows8-RT-KB4578982-x64. MSU

Hay

Công cụ nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 (bản cài đặt lõi máy chủ)

4566467

Chỉ bảo mật

Windows8-RT-KB4565582-v2-x64. MSU

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 (bản cài đặt lõi máy chủ)

4579978

Rollup hàng tháng

Windows8-RT-KB4578954-x64. MSU

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 (bản cài đặt lõi máy chủ)

4580468

Chỉ bảo mật

Windows8-RT-KB4578982-x64. MSU

Hay

Công cụ nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 R2

4566468

Ngoài

Windows 8.1-Kb4565581-v2-x64. MSU

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 R2

4579979

Rollup hàng tháng

Windows 8.1-Kb4578956-x64. MSU

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 R2

4580469

Chỉ bảo mật

Windows 8.1-Kb4578984-x64. MSU

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 R2 (bản cài đặt máy chủ lõi)

4566468

Ngoài

Windows 8.1-Kb4565581-v2-x64. MSU

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 R2 (bản cài đặt máy chủ lõi)

4579979

Rollup hàng tháng

Windows 8.1-Kb4578956-x64. MSU

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 R2 (bản cài đặt máy chủ lõi)

4580469

Chỉ bảo mật

Windows 8.1-Kb4578984-x64. MSU

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

4,6 Microsoft .NET Framework

Windows Server 2008 cho 32-bit Service Pack 2

4566469

Chỉ bảo mật

NDP47-KB4565586-v3-x86.exe

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

4,6 Microsoft .NET Framework

Windows Server 2008 cho 32-bit Service Pack 2

4579980

Rollup hàng tháng

NDP47-KB4578963-x86.exe

4576631

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

4,6 Microsoft .NET Framework

Windows Server 2008 cho 32-bit Service Pack 2

4580470

Chỉ bảo mật

NDP47-KB4578987-x86.exe

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Gia đình sản phẩm

Sản phẩm

Được cài đặt trên

KBNumber

Loại gói

Tên gói

Thay thế

I

Không thể cài đặt được

Các vấn đề đã biết

Công cụ nhà phát triển

4,6 Microsoft .NET Framework

Windows Server 2008 cho gói dịch vụ trên nền tảng x64 2

4566469

Chỉ bảo mật

NDP47-KB4565586-v3-x86.exe

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

4,6 Microsoft .NET Framework

Windows Server 2008 cho gói dịch vụ trên nền tảng x64 2

4579980

Rollup hàng tháng

NDP47-KB4578963-x64.exe

4576631

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

4,6 Microsoft .NET Framework

Windows Server 2008 cho gói dịch vụ trên nền tảng x64 2

4580470

Chỉ bảo mật

NDP47-KB4578987-x64.exe

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2

Windows 7 cho 32-bit Systems Service Pack 1

4566466

Chỉ bảo mật

NDP47-KB4565586-v3-x86.exe

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2

Windows 7 cho 32-bit Systems Service Pack 1

4579977

Rollup hàng tháng

NDP47-KB4578963-x64.exe

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2

Windows 7 cho 32-bit Systems Service Pack 1

4579977

Rollup hàng tháng

NDP47-KB4578963-x86.exe

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2

Windows 7 cho 32-bit Systems Service Pack 1

4580467

Chỉ bảo mật

NDP47-KB4578987-x86.exe

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2

Windows 7 cho gói dịch vụ dựa trên x64 của hệ thống 1

4566466

Chỉ bảo mật

NDP47-KB4565586-v3-x64.exe

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2

Windows 7 cho gói dịch vụ dựa trên x64 của hệ thống 1

4579977

Rollup hàng tháng

NDP47-KB4578963-x64.exe

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2

Windows 7 cho gói dịch vụ dựa trên x64 của hệ thống 1

4580467

Chỉ bảo mật

NDP47-KB4578987-x64.exe

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2

Windows 8,1 cho 32-bit Systems

4566468

Chỉ bảo mật

Windows 8.1-Kb4565585-x64. MSU

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2

Windows 8,1 cho 32-bit Systems

4579979

Rollup hàng tháng

Windows 8.1-Kb4578962-x86. MSU

4576630

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2

Windows 8,1 cho 32-bit Systems

4580469

Chỉ bảo mật

Windows 8.1-Kb4578986-x86. MSU

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2

Windows 8,1 cho các hệ thống dựa trên x64

4566468

Chỉ bảo mật

Windows 8.1-Kb4565585-x64. MSU

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2

Windows 8,1 cho các hệ thống dựa trên x64

4579979

Rollup hàng tháng

Windows 8.1-Kb4578962-x64. MSU

4576630

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2

Windows 8,1 cho các hệ thống dựa trên x64

4580469

Chỉ bảo mật

Windows 8.1-Kb4578986-x64. MSU

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2

Windows RT 8,1

4579979

Rollup hàng tháng

Windows 8.1-Kb4578962-ARM. MSU

4576630

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2008 R2 cho gói dịch vụ trên nền tảng x64 1

4566466

Chỉ bảo mật

NDP47-KB4565586-v3-x64.exe

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2008 R2 cho gói dịch vụ trên nền tảng x64 1

4579977

Rollup hàng tháng

NDP47-KB4578963-x64.exe

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2008 R2 cho gói dịch vụ trên nền tảng x64 1

4580467

Chỉ bảo mật

NDP47-KB4578987-x64.exe

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2008 R2 cho hệ thống gói dịch vụ dựa trên x64 (cài đặt máy chủ lõi)

4566466

Chỉ bảo mật

NDP47-KB4565586-v3-x64.exe

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2008 R2 cho hệ thống gói dịch vụ dựa trên x64 (cài đặt máy chủ lõi)

4579977

Rollup hàng tháng

NDP47-KB4578963-x64.exe

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2008 R2 cho hệ thống gói dịch vụ dựa trên x64 (cài đặt máy chủ lõi)

4580467

Chỉ bảo mật

NDP47-KB4578987-x64.exe

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012

4566467

Chỉ bảo mật

Windows8-RT-KB4565584-x64. MSU (Phiên bản: 2,000)

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012

4579978

Rollup hàng tháng

Windows8-RT-KB4578961-x64. MSU

4576629

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012

4580468

Chỉ bảo mật

Windows8-RT-KB4578985-x64. MSU

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 (bản cài đặt lõi máy chủ)

4566467

Chỉ bảo mật

Windows8-RT-KB4565584-x64. MSU (Phiên bản: 2,000)

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Gia đình sản phẩm

Sản phẩm

Được cài đặt trên

KBNumber

Loại gói

Tên gói

Thay thế

I

Không thể cài đặt được

Các vấn đề đã biết

Công cụ nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 (bản cài đặt lõi máy chủ)

4579978

Rollup hàng tháng

Windows8-RT-KB4578961-x64. MSU

4576629

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 (bản cài đặt lõi máy chủ)

4580468

Chỉ bảo mật

Windows8-RT-KB4578985-x64. MSU

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 R2

4566468

Chỉ bảo mật

Windows 8.1-Kb4565585-x64. MSU

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 R2

4579979

Rollup hàng tháng

Windows 8.1-Kb4578962-x64. MSU

4576630

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 R2

4580469

Chỉ bảo mật

Windows 8.1-Kb4578986-x64. MSU

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 R2 (bản cài đặt máy chủ lõi)

4566468

Chỉ bảo mật

Windows 8.1-Kb4565585-x64. MSU

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 R2 (bản cài đặt máy chủ lõi)

4579979

Rollup hàng tháng

Windows 8.1-Kb4578962-x64. MSU

4576630

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4,7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 R2 (bản cài đặt máy chủ lõi)

4580469

Chỉ bảo mật

Windows 8.1-Kb4578986-x64. MSU

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

4,8 Microsoft .NET Framework

Windows 10 phiên bản 1607 cho các hệ thống 32 bit

4578969

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4578969-x86-NDP48. MSU

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

4,8 Microsoft .NET Framework

Windows 10 phiên bản 1607 cho hệ thống dựa trên x64

4578969

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-Kb4578969-x64-ndp288. MSU

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

4,8 Microsoft .NET Framework

Windows 10 phiên bản 1709 cho các hệ thống 32 bit

4578971

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4578971-x86-NDP48. MSU

Hay

Công cụ nhà phát triển

4,8 Microsoft .NET Framework

Windows 10 phiên bản 1709 cho hệ thống dựa trên x64

4578971

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-Kb4578971-x64-ndp288. MSU

Hay

Công cụ nhà phát triển

4,8 Microsoft .NET Framework

Windows 10 phiên bản 1803 cho các hệ thống 32 bit

4578972

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4578972-x86-NDP48. MSU

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

4,8 Microsoft .NET Framework

Windows 10 phiên bản 1803 cho hệ thống dựa trên x64

4578972

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-Kb4578972-x64-ndp68. MSU

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

4,8 Microsoft .NET Framework

Windows 7 cho 32-bit Systems Service Pack 1

4566466

Chỉ bảo mật

NDP48-KB4565589-v3-x86.exe

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

4,8 Microsoft .NET Framework

Windows 7 cho 32-bit Systems Service Pack 1

4579977

Rollup hàng tháng

NDP48-KB4578977-x86.exe

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

4,8 Microsoft .NET Framework

Windows 7 cho 32-bit Systems Service Pack 1

4580467

Chỉ bảo mật

NDP48-KB4578990-x86.exe

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

4,8 Microsoft .NET Framework

Windows 7 cho gói dịch vụ dựa trên x64 của hệ thống 1

4566466

Chỉ bảo mật

NDP48-KB4565589-v3-x64.exe

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

4,8 Microsoft .NET Framework

Windows 7 cho gói dịch vụ dựa trên x64 của hệ thống 1

4579977

Rollup hàng tháng

NDP48-KB4578977-x64.exe

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

4,8 Microsoft .NET Framework

Windows 7 cho gói dịch vụ dựa trên x64 của hệ thống 1

4580467

Chỉ bảo mật

NDP48-KB4578990-x64.exe

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

4,8 Microsoft .NET Framework

Windows 8,1 cho 32-bit Systems

4566468

Chỉ bảo mật

Windows 8.1-Kb4565588-x86-ndp48. MSU

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

4,8 Microsoft .NET Framework

Windows 8,1 cho 32-bit Systems

4579979

Rollup hàng tháng

Windows 8.1-Kb4578976-x86-ndp48. MSU

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

4,8 Microsoft .NET Framework

Windows 8,1 cho 32-bit Systems

4580469

Chỉ bảo mật

Windows 8.1-Kb4578989-x86-ndp48. MSU

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

4,8 Microsoft .NET Framework

Windows 8,1 cho các hệ thống dựa trên x64

4566468

Chỉ bảo mật

Windows 8.1-Kb4565588-x64-ndp48. MSU

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

4,8 Microsoft .NET Framework

Windows 8,1 cho các hệ thống dựa trên x64

4579979

Rollup hàng tháng

Windows 8.1-Kb4578976-x64-ndp288. MSU

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

4,8 Microsoft .NET Framework

Windows 8,1 cho các hệ thống dựa trên x64

4580469

Chỉ bảo mật

Windows 8.1-Kb4578989-x64-ndp288. MSU

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

4,8 Microsoft .NET Framework

Windows RT 8,1

4579979

Rollup hàng tháng

Windows 8.1-Kb4578976-ARM-ndp288. MSU

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Gia đình sản phẩm

Sản phẩm

Được cài đặt trên

KBNumber

Loại gói

Tên gói

Thay thế

I

Không thể cài đặt được

Các vấn đề đã biết

Công cụ nhà phát triển

4,8 Microsoft .NET Framework

Windows Server 2008 R2 cho gói dịch vụ trên nền tảng x64 1

4566466

Chỉ bảo mật

NDP48-KB4565589-v3-x64.exe

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

4,8 Microsoft .NET Framework

Windows Server 2008 R2 cho gói dịch vụ trên nền tảng x64 1

4579977

Rollup hàng tháng

NDP48-KB4578977-x64.exe

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

4,8 Microsoft .NET Framework

Windows Server 2008 R2 cho gói dịch vụ trên nền tảng x64 1

4580467

Chỉ bảo mật

NDP48-KB4578990-x64.exe

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

4,8 Microsoft .NET Framework

Windows Server 2008 R2 cho hệ thống gói dịch vụ dựa trên x64 (cài đặt máy chủ lõi)

4566466

Chỉ bảo mật

NDP48-KB4565589-v3-x64.exe

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

4,8 Microsoft .NET Framework

Windows Server 2008 R2 cho hệ thống gói dịch vụ dựa trên x64 (cài đặt máy chủ lõi)

4579977

Rollup hàng tháng

NDP48-KB4578977-x64.exe

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

4,8 Microsoft .NET Framework

Windows Server 2008 R2 cho hệ thống gói dịch vụ dựa trên x64 (cài đặt máy chủ lõi)

4580467

Chỉ bảo mật

NDP48-KB4578990-x64.exe

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

4,8 Microsoft .NET Framework

Windows Server 2012

4566467

Chỉ bảo mật

Windows8-RT-KB4565587-x64-NDP48. MSU (Phiên bản: 2,000)

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

4,8 Microsoft .NET Framework

Windows Server 2012

4579978

Rollup hàng tháng

Windows8-RT-KB4578975-x64-NDP48. MSU

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

4,8 Microsoft .NET Framework

Windows Server 2012

4580468

Chỉ bảo mật

Windows8-RT-KB4578988-x64-NDP48. MSU

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

4,8 Microsoft .NET Framework

Windows Server 2012 (bản cài đặt lõi máy chủ)

4566467

Chỉ bảo mật

Windows8-RT-KB4565587-x64-NDP48. MSU (Phiên bản: 2,000)

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

4,8 Microsoft .NET Framework

Windows Server 2012 (bản cài đặt lõi máy chủ)

4579978

Rollup hàng tháng

Windows8-RT-KB4578975-x64-NDP48. MSU

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

4,8 Microsoft .NET Framework

Windows Server 2012 (bản cài đặt lõi máy chủ)

4580468

Chỉ bảo mật

Windows8-RT-KB4578988-x64-NDP48. MSU

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

4,8 Microsoft .NET Framework

Windows Server 2012 R2

4566468

Chỉ bảo mật

Windows 8.1-Kb4565588-x64-ndp48. MSU

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

4,8 Microsoft .NET Framework

Windows Server 2012 R2

4579979

Rollup hàng tháng

Windows 8.1-Kb4578976-x64-ndp288. MSU

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

4,8 Microsoft .NET Framework

Windows Server 2012 R2

4580469

Chỉ bảo mật

Windows 8.1-Kb4578989-x64-ndp288. MSU

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

4,8 Microsoft .NET Framework

Windows Server 2012 R2 (bản cài đặt máy chủ lõi)

4566468

Chỉ bảo mật

Windows 8.1-Kb4565588-x64-ndp48. MSU

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

4,8 Microsoft .NET Framework

Windows Server 2012 R2 (bản cài đặt máy chủ lõi)

4579979

Rollup hàng tháng

Windows 8.1-Kb4578976-x64-ndp288. MSU

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

4,8 Microsoft .NET Framework

Windows Server 2012 R2 (bản cài đặt máy chủ lõi)

4580469

Chỉ bảo mật

Windows 8.1-Kb4578989-x64-ndp288. MSU

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

4,8 Microsoft .NET Framework

Windows Server 2016

4578969

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-Kb4578969-x64-ndp288. MSU

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

4,8 Microsoft .NET Framework

Windows Server 2016 (bản cài đặt lõi máy chủ)

4578969

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-Kb4578969-x64-ndp288. MSU

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

4,8 Microsoft .NET Framework

Windows Server, phiên bản 1803 (cài đặt máy chủ lõi)

4578972

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-Kb4578972-x64-ndp68. MSU

Hay

Có thể loại bỏ bản cập nhật phần mềm này bằng cách chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong Pa-nen điều khiển các chương trình và tính năng.

Công cụ nhà phát triển

PowerShellGet 2.2.5

Ghi chú phát hành

Bản Cập Nhật bảo mật

PowerShellGet 2.2.5-tháng mười 2020

Hay

Công cụ nhà phát triển

Mã Visual Studio

Ghi chú phát hành

Bản Cập Nhật bảo mật

Python

Không

Gia đình sản phẩm

Sản phẩm

Được cài đặt trên

KBNumber

Loại gói

Tên gói

Thay thế

I

Không thể cài đặt được

Các vấn đề đã biết

ICHI

Windows 7 cho 32-bit Systems Service Pack 1

4580345

Rollup hàng tháng

Windows 6.1-Kb4580345-x64. MSU

4577051

ICHI

Windows 7 cho 32-bit Systems Service Pack 1

4580345

Rollup hàng tháng

Windows 6.1-Kb4580345-x86. MSU

4577051

ICHI

Windows 7 cho 32-bit Systems Service Pack 1

4580387

Chỉ bảo mật

Windows 6.1-Kb4580387-x64. MSU

ICHI

Windows 7 cho 32-bit Systems Service Pack 1

4580387

Chỉ bảo mật

Windows 6.1-Kb4580387-x86. MSU

ICHI

Windows 7 cho gói dịch vụ dựa trên x64 của hệ thống 1

4580345

Rollup hàng tháng

Windows 6.1-Kb4580345-x64. MSU

4577051

ICHI

Windows 7 cho gói dịch vụ dựa trên x64 của hệ thống 1

4580387

Chỉ bảo mật

Windows 6.1-Kb4580387-x64. MSU

ICHI

Windows Server 2008 cho 32-bit Service Pack 2

4580378

Rollup hàng tháng

Windows 6.0-Kb4580378-x86. MSU

4577064

ICHI

Windows Server 2008 cho 32-bit Service Pack 2

4580385

Chỉ bảo mật

Windows 6.0-Kb4580385-x86. MSU

ICHI

Windows Server 2008 cho 32-bit Systems Service Pack 2 (cài đặt lõi máy chủ)

4580378

Rollup hàng tháng

Windows 6.0-Kb4580378-x86. MSU

4577064

ICHI

Windows Server 2008 cho 32-bit Systems Service Pack 2 (cài đặt lõi máy chủ)

4580385

Chỉ bảo mật

Windows 6.0-Kb4580385-x86. MSU

ICHI

Windows Server 2008 cho gói dịch vụ trên nền tảng x64 2

4580378

Rollup hàng tháng

Windows 6.0-Kb4580378-x64. MSU

4577064

ICHI

Windows Server 2008 cho gói dịch vụ trên nền tảng x64 2

4580385

Chỉ bảo mật

Windows 6.0-Kb4580385-x64. MSU

ICHI

Windows Server 2008 cho hệ thống gói dịch vụ dựa trên x64 2 (bản cài đặt lõi máy chủ)

4580378

Rollup hàng tháng

Windows 6.0-Kb4580378-x64. MSU

4577064

ICHI

Windows Server 2008 cho hệ thống gói dịch vụ dựa trên x64 2 (bản cài đặt lõi máy chủ)

4580385

Chỉ bảo mật

Windows 6.0-Kb4580385-x64. MSU

ICHI

Windows Server 2008 R2 cho gói dịch vụ trên nền tảng x64 1

4580345

Rollup hàng tháng

Windows 6.1-Kb4580345-x64. MSU

4577051

ICHI

Windows Server 2008 R2 cho gói dịch vụ trên nền tảng x64 1

4580387

Chỉ bảo mật

Windows 6.1-Kb4580387-x64. MSU

ICHI

Windows Server 2008 R2 cho hệ thống gói dịch vụ dựa trên x64 (cài đặt máy chủ lõi)

4580345

Rollup hàng tháng

Windows 6.1-Kb4580345-x64. MSU

4577051

ICHI

Windows Server 2008 R2 cho hệ thống gói dịch vụ dựa trên x64 (cài đặt máy chủ lõi)

4580387

Chỉ bảo mật

Windows 6.1-Kb4580387-x64. MSU

Gia đình sản phẩm

Sản phẩm

Được cài đặt trên

KBNumber

Loại gói

Tên gói

Thay thế

I

Không thể cài đặt được

Các vấn đề đã biết

Máy chủ Exchange

Cập Nhật tích lũy Microsoft Exchange Server 2013 23

4581424

Bản Cập Nhật bảo mật

Exchange2013-CU23-KB4581424-x64

4536988

Hay

Máy chủ Exchange

Cập Nhật tích lũy Microsoft Exchange Server 2016 17

4581424

Bản Cập Nhật bảo mật

Exchange2016-KB4581424-x64

4577352

Hay

Máy chủ Exchange

Bản Cập Nhật tích lũy Microsoft Exchange Server 2016 18

4581424

Bản Cập Nhật bảo mật

Exchange2016-KB4581424-x64

Hay

Máy chủ Exchange

Bản Cập Nhật tích lũy Microsoft Exchange Server 2019 6

4581424

Bản Cập Nhật bảo mật

Exchange 2019-KB4581424-x64

4577352

Hay

Máy chủ Exchange

Bản Cập Nhật tích lũy Microsoft Exchange Server 2019 7

4581424

Bản Cập Nhật bảo mật

Exchange 2019-KB4581424-x64

Hay

Microsoft Dynamics

Động lực học 365 thương mại

Ghi chú phát hành

Bản Cập Nhật bảo mật

Động lực học 365 thương mại

Hay

Microsoft Dynamics

Microsoft Dynamics 365 (tại cơ sở) phiên bản 8,2

4578105

Bản Cập Nhật bảo mật

CRM2016-KB4578105-ENU-Amd64.exe

Hay

Microsoft Dynamics

Microsoft Dynamics 365 (tại cơ sở) phiên bản 9,0

4578106

Bản Cập Nhật bảo mật

CRM9.0-KB4578106-ENU-Amd64.exe

Hay

Gia đình sản phẩm

Sản phẩm

Được cài đặt trên

KBNumber

Loại gói

Tên gói

Thay thế

I

Không thể cài đặt được

Các vấn đề đã biết

Microsoft Office

Các ứng dụng Microsoft 365 cho các hệ thống của 32-bit dành cho doanh nghiệp

Bấm để chạy

Bản Cập Nhật bảo mật

Cập nhật các kênh

Không

Microsoft Office

Các ứng dụng Microsoft 365 cho các hệ thống của 64-bit dành cho doanh nghiệp

Bấm để chạy

Bản Cập Nhật bảo mật

Cập nhật các kênh

Không

Microsoft Office

Gói dịch vụ Microsoft Excel 2010 2 (Phiên bản 32 bit)

4486707

Bản Cập Nhật bảo mật

excel2010-kb4486707-fullfile-x86-glb.exe

4486665

Hay

Sử dụng mục Thêm hoặc loại bỏ chương trình trong Pa-nen điều khiển

Microsoft Office

Gói dịch vụ Microsoft Excel 2010 2 (Phiên bản 64 bit)

4486707

Bản Cập Nhật bảo mật

excel2010-kb4486707-fullfile-x64-glb.exe

4486665

Hay

Sử dụng mục Thêm hoặc loại bỏ chương trình trong Pa-nen điều khiển

Microsoft Office

Gói dịch vụ của Microsoft Excel 2013 RT 1

4486695

Bản Cập Nhật bảo mật

excel2013-kb4486695-fullfile-RT

4484526

Hay

Sử dụng mục Thêm hoặc loại bỏ chương trình trong Pa-nen điều khiển

Microsoft Office

Gói dịch vụ của Microsoft Excel 2013 1 (Phiên bản 32 bit)

4486695

Bản Cập Nhật bảo mật

excel2013-kb4486695-fullfile-x86-glb.exe

4484526

Hay

Sử dụng mục Thêm hoặc loại bỏ chương trình trong Pa-nen điều khiển

Microsoft Office

Gói dịch vụ của Microsoft Excel 2013 1 (Phiên bản 64 bit)

4486695

Bản Cập Nhật bảo mật

excel2013-kb4486695-fullfile-x64-glb.exe

4484526

Hay

Sử dụng mục Thêm hoặc loại bỏ chương trình trong Pa-nen điều khiển

Microsoft Office

Microsoft Excel 2016 (Phiên bản 32 bit)

4486678

Bản Cập Nhật bảo mật

excel2016-kb4486678-fullfile-x86-glb.exe

4484507

Hay

Sử dụng mục Thêm hoặc loại bỏ chương trình trong Pa-nen điều khiển

Microsoft Office

Microsoft Excel 2016 (Phiên bản 64 bit)

4486678

Bản Cập Nhật bảo mật

excel2016-kb4486678-fullfile-x64-glb.exe

4484507

Hay

Sử dụng mục Thêm hoặc loại bỏ chương trình trong Pa-nen điều khiển

Microsoft Office

Microsoft Excel Web App 2010 gói dịch vụ 2

4462175

Bản Cập Nhật bảo mật

xlwac2010-kb4462175-fullfile-x64-glb.exe

3101522

Hay

Không

Microsoft Office

Gói dịch vụ của Microsoft Office 2010 2 (Phiên bản 32 bit)

4486700

Bản Cập Nhật bảo mật

graph2010-kb4486700-fullfile-x86-glb.exe

4484532

Hay

Sử dụng mục Thêm hoặc loại bỏ chương trình trong Pa-nen điều khiển

Microsoft Office

Gói dịch vụ của Microsoft Office 2010 2 (Phiên bản 64 bit)

4486700

Bản Cập Nhật bảo mật

graph2010-kb4486700-fullfile-x64-glb.exe

4484532

Hay

Sử dụng mục Thêm hoặc loại bỏ chương trình trong Pa-nen điều khiển

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 Click-to-Run (C2R) cho phiên bản 32 bit

Bấm để chạy

Bản Cập Nhật bảo mật

Microsoft Office 2013 Click-to-Run (C2R) cho phiên bản 32 bit

Hay

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 Click-to-Run (C2R) cho phiên bản 64 bit

Bấm để chạy

Bản Cập Nhật bảo mật

Microsoft Office 2013 Click-to-Run (C2R) cho phiên bản 64 bit

Hay

Microsoft Office

Gói dịch vụ Microsoft Office 2013 RT 1

4484435

Bản Cập Nhật bảo mật

vbe72013-kb4484435-fullfile-RT

4011104

Hay

Sử dụng mục Thêm hoặc loại bỏ chương trình trong Pa-nen điều khiển

Microsoft Office

Gói dịch vụ Microsoft Office 2013 RT 1

4486688

Bản Cập Nhật bảo mật

graph2013-kb4486688-fullfile-RT

4484517

Hay

Microsoft Office

Gói dịch vụ của Microsoft Office 2013 1 (Phiên bản 32 bit)

4484435

Bản Cập Nhật bảo mật

vbe72013-kb4484435-fullfile-x86-glb.exe

4011104

Hay

Sử dụng mục Thêm hoặc loại bỏ chương trình trong Pa-nen điều khiển

Microsoft Office

Gói dịch vụ của Microsoft Office 2013 1 (Phiên bản 32 bit)

4486688

Bản Cập Nhật bảo mật

graph2013-kb4486688-fullfile-x86-glb.exe

4484517

Hay

Sử dụng mục Thêm hoặc loại bỏ chương trình trong Pa-nen điều khiển

Microsoft Office

Gói dịch vụ của Microsoft Office 2013 1 (Phiên bản 64 bit)

4484435

Bản Cập Nhật bảo mật

vbe72013-kb4484435-fullfile-x64-glb.exe

4011104

Hay

Sử dụng mục Thêm hoặc loại bỏ chương trình trong Pa-nen điều khiển

Microsoft Office

Gói dịch vụ của Microsoft Office 2013 1 (Phiên bản 64 bit)

4486688

Bản Cập Nhật bảo mật

graph2013-kb4486688-fullfile-x64-glb.exe

4484517

Hay

Sử dụng mục Thêm hoặc loại bỏ chương trình trong Pa-nen điều khiển

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (Phiên bản 32 bit)

4484417

Bản Cập Nhật bảo mật

vbe72016-kb4484417-fullfile-x86-glb.exe

3128012

Hay

Sử dụng mục Thêm hoặc loại bỏ chương trình trong Pa-nen điều khiển

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (Phiên bản 32 bit)

4486682

Bản Cập Nhật bảo mật

graph2016-kb4486682-fullfile-x86-glb.exe

4484513

Hay

Sử dụng mục Thêm hoặc loại bỏ chương trình trong Pa-nen điều khiển

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (Phiên bản 64 bit)

4484417

Bản Cập Nhật bảo mật

vbe72016-kb4484417-fullfile-x64-glb.exe

3128012

Hay

Sử dụng mục Thêm hoặc loại bỏ chương trình trong Pa-nen điều khiển

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (Phiên bản 64 bit)

4486682

Bản Cập Nhật bảo mật

graph2016-kb4486682-fullfile-x64-glb.exe

4484513

Hay

Sử dụng mục Thêm hoặc loại bỏ chương trình trong Pa-nen điều khiển

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 cho Mac

Ghi chú phát hành

Bản Cập Nhật bảo mật

Cập nhật các gói thông qua ghi chú phát hành

Không

Microsoft Office

Microsoft Office 2019 cho phiên bản 32 bit

Bấm để chạy

Bản Cập Nhật bảo mật

Cập nhật các kênh

Không

Microsoft Office

Microsoft Office 2019 cho phiên bản 64 bit

Bấm để chạy

Bản Cập Nhật bảo mật

Cập nhật các kênh

Không

Microsoft Office

Microsoft Office 2019 cho Mac

Ghi chú phát hành

Bản Cập Nhật bảo mật

Cập nhật các gói thông qua ghi chú phát hành

Không

Microsoft Office

Máy chủ Microsoft Office Online

4486674

Bản Cập Nhật bảo mật

wacserver2019-kb4486674-fullfile-x64-glb.exe

4484503

Hay

Không

Microsoft Office

Microsoft Office Web Apps 2010 gói dịch vụ 2

4462175

Bản Cập Nhật bảo mật

xlwac2010-kb4462175-fullfile-x64-glb.exe

3101522

Hay

Không

Microsoft Office

Microsoft Office Web Apps 2013 gói dịch vụ 1

4486689

Bản Cập Nhật bảo mật

wacserver2013-kb4486689-fullfile-x64-glb.exe

Hay

Microsoft Office

Microsoft Outlook 2010 Service Pack 2 (Phiên bản 32 bit)

4486663

Bản Cập Nhật bảo mật

outlookloc2010-kb4486663-fullfile-x86-glb.exe

4484497

Hay

Sử dụng mục Thêm hoặc loại bỏ chương trình trong Pa-nen điều khiển

Gia đình sản phẩm

Sản phẩm

Được cài đặt trên

KBNumber

Loại gói

Tên gói

Thay thế

I

Không thể cài đặt được

Các vấn đề đã biết

Microsoft Office

Microsoft Outlook 2010 Service Pack 2 (Phiên bản 64 bit)

4486663

Bản Cập Nhật bảo mật

outlookloc2010-kb4486663-fullfile-x64-glb.exe

4484497

Hay

Sử dụng mục Thêm hoặc loại bỏ chương trình trong Pa-nen điều khiển

Microsoft Office

Gói dịch vụ của Microsoft Outlook 2013 RT 1

4484524

Bản Cập Nhật bảo mật

outlook2013-kb4484524-fullfile-RT

4484486

Hay

Sử dụng mục Thêm hoặc loại bỏ chương trình trong Pa-nen điều khiển

Microsoft Office

Microsoft Outlook 2013 gói dịch vụ 1 (Phiên bản 32 bit)

4484524

Bản Cập Nhật bảo mật

outlook2013-kb4484524-fullfile-x86-glb.exe

4484486

Hay

Sử dụng mục Thêm hoặc loại bỏ chương trình trong Pa-nen điều khiển

Microsoft Office

Microsoft Outlook 2013 gói dịch vụ 1 (Phiên bản 64 bit)

4484524

Bản Cập Nhật bảo mật

outlook2013-kb4484524-fullfile-x64-glb.exe

4484486

Hay

Sử dụng mục Thêm hoặc loại bỏ chương trình trong Pa-nen điều khiển

Microsoft Office

Microsoft Outlook 2016 (Phiên bản 32 bit)

4486671

Bản Cập Nhật bảo mật

outlook2016-kb4486671-fullfile-x86-glb.exe

4484475

Hay

Sử dụng mục Thêm hoặc loại bỏ chương trình trong Pa-nen điều khiển

Microsoft Office

Microsoft Outlook 2016 (Phiên bản 64 bit)

4486671

Bản Cập Nhật bảo mật

outlook2016-kb4486671-fullfile-x64-glb.exe

4484475

Hay

Sử dụng mục Thêm hoặc loại bỏ chương trình trong Pa-nen điều khiển

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2013 gói dịch vụ 1

4486687

Bản Cập Nhật bảo mật

xlsrvloc2013-kb4486687-fullfile-x64-glb.exe

4484516

Hay

Không

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2016

4486677

Bản Cập Nhật bảo mật

sts2016-kb4486677-fullfile-x64-glb.exe

4484506

Hay

Không

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Foundation 2010 gói dịch vụ 2

4486708

Bản Cập Nhật bảo mật

wssloc2010-kb4486708-fullfile-x64-glb.exe

4486667

Hay

Không

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Foundation 2013 gói dịch vụ 1

4486694

Bản Cập Nhật bảo mật

sts2013-kb4486694-fullfile-x64-glb.exe

4484525

Hay

Không

Microsoft Office

Gói dịch vụ của Microsoft SharePoint Server 2010 2

4484531

Bản Cập Nhật bảo mật

xlsrv2010-kb4484531-fullfile-x64-glb.exe

4484191

Hay

Không

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Server 2019

4486676

Bản Cập Nhật bảo mật

sts2019-kb4486676-fullfile-x64-glb.exe

4484505

Hay

Không

Microsoft Office

Microsoft Word 2010 Service Pack 2 (Phiên bản 32 bit)

4486701

Bản Cập Nhật bảo mật

KB24286772010-kb4486701-fullfile-x86-glb.exe

4484533

Hay

Sử dụng mục Thêm hoặc loại bỏ chương trình trong Pa-nen điều khiển

Microsoft Office

Microsoft Word 2010 Service Pack 2 (Phiên bản 32 bit)

4486703

Bản Cập Nhật bảo mật

word2010-kb4486703-fullfile-x86-glb.exe

4486660

Hay

Sử dụng mục Thêm hoặc loại bỏ chương trình trong Pa-nen điều khiển

Microsoft Office

Microsoft Word 2010 Service Pack 2 (Phiên bản 64 bit)

4486701

Bản Cập Nhật bảo mật

KB24286772010-kb4486701-fullfile-x64-glb.exe

4484533

Hay

Sử dụng mục Thêm hoặc loại bỏ chương trình trong Pa-nen điều khiển

Microsoft Office

Microsoft Word 2010 Service Pack 2 (Phiên bản 64 bit)

4486703

Bản Cập Nhật bảo mật

word2010-kb4486703-fullfile-x64-glb.exe

4486660

Hay

Sử dụng mục Thêm hoặc loại bỏ chương trình trong Pa-nen điều khiển

Microsoft Office

Microsoft Word 2013 RT Service Pack 1

4486692

Bản Cập Nhật bảo mật

word2013-kb4486692-fullfile-RT

4484522

Hay

Microsoft Office

Microsoft Word 2013 Service Pack 1 (Phiên bản 32 bit)

4486692

Bản Cập Nhật bảo mật

word2013-kb4486692-fullfile-x86-glb.exe

4484522

Hay

Sử dụng mục Thêm hoặc loại bỏ chương trình trong Pa-nen điều khiển

Microsoft Office

Microsoft Word 2013 Service Pack 1 (Phiên bản 64 bit)

4486692

Bản Cập Nhật bảo mật

word2013-kb4486692-fullfile-x64-glb.exe

4484522

Hay

Sử dụng mục Thêm hoặc loại bỏ chương trình trong Pa-nen điều khiển

Microsoft Office

Microsoft Word 2016 (Phiên bản 32 bit)

4486679

Bản Cập Nhật bảo mật

word2016-kb4486679-fullfile-x86-glb.exe

4484510

Hay

Sử dụng mục Thêm hoặc loại bỏ chương trình trong Pa-nen điều khiển

Microsoft Office

Microsoft Word 2016 (Phiên bản 64 bit)

4486679

Bản Cập Nhật bảo mật

word2016-kb4486679-fullfile-x64-glb.exe

4484510

Hay

Sử dụng mục Thêm hoặc loại bỏ chương trình trong Pa-nen điều khiển

Gia đình sản phẩm

Sản phẩm

Được cài đặt trên

KBNumber

Loại gói

Tên gói

Thay thế

I

Không thể cài đặt được

Các vấn đề đã biết

Ngoài

Adobe Flash Player

Windows 10 cho các hệ thống 32 bit

4580325

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4580325-x86. MSU

4561600

Ngoài

Adobe Flash Player

Windows 10 cho các hệ thống dựa trên x64

4580325

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4580325-x64. MSU

4561600

Ngoài

Adobe Flash Player

Windows 10 phiên bản 1607 cho các hệ thống 32 bit

4580325

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4580325-x86. MSU

4561600

Ngoài

Adobe Flash Player

Windows 10 phiên bản 1607 cho hệ thống dựa trên x64

4580325

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4580325-x64. MSU

4561600

Ngoài

Adobe Flash Player

Windows 10 phiên bản 1709 cho các hệ thống 32 bit

4580325

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4580325-x86. MSU

4561600

Ngoài

Adobe Flash Player

Windows 10 phiên bản 1709 cho hệ thống ARM64

4580325

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4580325-arm64. MSU

4561600

Ngoài

Adobe Flash Player

Windows 10 phiên bản 1709 cho hệ thống dựa trên x64

4580325

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4580325-x64. MSU

4561600

Ngoài

Adobe Flash Player

Windows 10 phiên bản 1803 cho các hệ thống 32 bit

4580325

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4580325-x86. MSU

4561600

Ngoài

Adobe Flash Player

Windows 10 phiên bản 1803 cho hệ thống ARM64

4580325

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4580325-arm64. MSU

4561600

Ngoài

Adobe Flash Player

Windows 10 phiên bản 1803 cho hệ thống dựa trên x64

4580325

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4580325-x64. MSU

4561600

Ngoài

Adobe Flash Player

Windows 10 phiên bản 1809 cho các hệ thống 32 bit

4580325

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4580325-x86. MSU

4561600

Ngoài

Adobe Flash Player

Windows 10 phiên bản 1809 cho hệ thống ARM64

4580325

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4580325-arm64. MSU

4561600

Ngoài

Adobe Flash Player

Windows 10 phiên bản 1809 cho hệ thống dựa trên x64

4580325

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4580325-x64. MSU

4561600

Ngoài

Adobe Flash Player

Windows 10 phiên bản 1903 cho các hệ thống 32 bit

4580325

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4580325-x86. MSU

4561600

Ngoài

Adobe Flash Player

Windows 10 phiên bản 1903 cho hệ thống ARM64

4580325

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4580325-arm64. MSU

4561600

Ngoài

Adobe Flash Player

Windows 10 phiên bản 1903 cho hệ thống dựa trên x64

4580325

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4580325-x64. MSU

4561600

Ngoài

Adobe Flash Player

Windows 10 phiên bản 1909 cho các hệ thống 32 bit

4580325

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4580325-x86. MSU

4561600

Ngoài

Adobe Flash Player

Windows 10 phiên bản 1909 cho hệ thống ARM64

4580325

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4580325-arm64. MSU

4561600

Ngoài

Adobe Flash Player

Windows 10 phiên bản 1909 cho hệ thống dựa trên x64

4580325

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4580325-x64. MSU

4561600

Ngoài

Adobe Flash Player

Windows 10 phiên bản 2004 cho các hệ thống 32 bit

4580325

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4580325-x86. MSU

4561600

Ngoài

Adobe Flash Player

Windows 10 phiên bản 2004 cho hệ thống ARM64

4580325

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4580325-arm64. MSU

4561600

Ngoài

Adobe Flash Player

Windows 10 phiên bản 2004 cho hệ thống dựa trên x64

4580325

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4580325-x64. MSU

4561600

Ngoài

Adobe Flash Player

Windows 8,1 cho 32-bit Systems

4580325

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 8.1-Kb4580325-x86. MSU

4561600

Ngoài

Adobe Flash Player

Windows 8,1 cho các hệ thống dựa trên x64

4580325

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 8.1-Kb4580325-x64. MSU

4561600

Ngoài

Adobe Flash Player

Windows RT 8,1

4580325

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 8.1-Kb4580325-ARM. MSU

4561600

Ngoài

Adobe Flash Player

Windows Server 2012

4580325

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows8-RT-KB4580325-x64. MSU

4561600

Ngoài

Adobe Flash Player

Windows Server 2012 R2

4580325

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 8.1-Kb4580325-x64. MSU

4561600

Ngoài

Adobe Flash Player

Windows Server 2016

4580325

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4580325-x64. MSU

4561600

Ngoài

Adobe Flash Player

Windows Server 2019

4580325

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4580325-x64. MSU

4561600

Gia đình sản phẩm

Sản phẩm

Được cài đặt trên

KBNumber

Loại gói

Tên gói

Thay thế

I

Không thể cài đặt được

Các vấn đề đã biết

Windows

Windows 10 cho các hệ thống 32 bit

4577049

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-Kb4577029-x86. MSU

4571692

Windows

Windows 10 cho các hệ thống 32 bit

4580327

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4580327-x86. MSU

4577049

Windows

Windows 10 cho các hệ thống dựa trên x64

4577049

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-Kb45779-x64. MSU

4571692

Windows

Windows 10 cho các hệ thống dựa trên x64

4580327

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4580327-x64. MSU

4577049

Windows

Windows 10 phiên bản 1607 cho các hệ thống 32 bit

4580346

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4580346-x86. MSU

4577015

Windows

Windows 10 phiên bản 1607 cho hệ thống dựa trên x64

4580346

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4580346-x64. MSU

4577015

Windows

Windows 10 phiên bản 1709 cho các hệ thống 32 bit

4580328

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4580328-x86. MSU

4577041

Windows

Windows 10 phiên bản 1709 cho hệ thống ARM64

4580328

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4580328-arm64. MSU

4577041

Windows

Windows 10 phiên bản 1709 cho hệ thống dựa trên x64

4577041

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4577041-x64. MSU

4571741

Windows

Windows 10 phiên bản 1709 cho hệ thống dựa trên x64

4580328

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4580328-x64. MSU

4577041

Windows

Windows 10 phiên bản 1803 cho các hệ thống 32 bit

4580330

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4580330-x86. MSU

4577032

Windows

Windows 10 phiên bản 1803 cho hệ thống ARM64

4580330

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4580330-arm64. MSU

4577032

Windows

Windows 10 phiên bản 1803 cho hệ thống dựa trên x64

4580330

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4580330-x64. MSU

4577032

Windows

Windows 10 phiên bản 1809 cho các hệ thống 32 bit

4577668

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4577668-x86. MSU

4570333

Windows

Windows 10 phiên bản 1809 cho hệ thống ARM64

4577668

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4577668-arm64. MSU

4570333

Windows

Windows 10 phiên bản 1809 cho hệ thống dựa trên x64

4577668

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4577668-x64. MSU

4570333

Windows

Windows 10 phiên bản 1903 cho các hệ thống 32 bit

4577671

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4577671-x86. MSU

4574727

Windows

Windows 10 phiên bản 1903 cho hệ thống ARM64

4577671

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4577671-arm64. MSU

4574727

Windows

Windows 10 phiên bản 1903 cho hệ thống dựa trên x64

4577671

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4577671-x64. MSU

4574727

Windows

Windows 10 phiên bản 1909 cho các hệ thống 32 bit

4577671

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4577671-x86. MSU

4574727

Windows

Windows 10 phiên bản 1909 cho hệ thống ARM64

4577671

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4577671-arm64. MSU

4574727

Windows

Windows 10 phiên bản 1909 cho hệ thống ARM64

4577671

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4577671-x64. MSU

4574727

Windows

Windows 10 phiên bản 1909 cho hệ thống dựa trên x64

4577671

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4577671-x64. MSU

4574727

Windows

Windows 10 phiên bản 2004 cho các hệ thống 32 bit

4579311

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4579311-x86. MSU

4571756

Windows

Windows 10 phiên bản 2004 cho hệ thống ARM64

4579311

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4579311-arm64. MSU

4571756

Windows

Windows 10 phiên bản 2004 cho hệ thống dựa trên x64

4577671

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4577671-x64. MSU

4574727

Windows

Windows 10 phiên bản 2004 cho hệ thống dựa trên x64

4579311

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4579311-x64. MSU

4571756

Windows

Windows 8,1 cho 32-bit Systems

4580347

Rollup hàng tháng

Windows 8.1-Kb4580347-x86. MSU

4577066

Windows

Windows 8,1 cho 32-bit Systems

4580358

Chỉ bảo mật

Windows 8.1-Kb4580358-x86. MSU

Windows

Windows 8,1 cho các hệ thống dựa trên x64

4580347

Rollup hàng tháng

Windows 8.1-Kb4580347-x64. MSU

4577066

Gia đình sản phẩm

Sản phẩm

Được cài đặt trên

KBNumber

Loại gói

Tên gói

Thay thế

I

Không thể cài đặt được

Các vấn đề đã biết

Windows

Windows 8,1 cho các hệ thống dựa trên x64

4580358

Chỉ bảo mật

Windows 8.1-Kb4580358-x64. MSU

Windows

Windows RT 8,1

4580347

Rollup hàng tháng

Windows 8.1-Kb4580347-ARM. MSU

4577066

Windows

Windows Server 2012

4580353

Chỉ bảo mật

Windows8-RT-KB4580353-x64. MSU

Windows

Windows Server 2012

4580382

Rollup hàng tháng

Windows8-RT-KB4580382-x64. MSU

4577038

Windows

Windows Server 2012 (bản cài đặt lõi máy chủ)

4580353

Chỉ bảo mật

Windows8-RT-KB4580353-x64. MSU

Windows

Windows Server 2012 (bản cài đặt lõi máy chủ)

4580382

Rollup hàng tháng

Windows8-RT-KB4580382-x64. MSU

4577038

Windows

Windows Server 2012 R2

4580347

Rollup hàng tháng

Windows 8.1-Kb4580347-x64. MSU

4577066

Windows

Windows Server 2012 R2

4580358

Chỉ bảo mật

Windows 8.1-Kb4580358-x64. MSU

Windows

Windows Server 2012 R2 (bản cài đặt máy chủ lõi)

4580347

Rollup hàng tháng

Windows 8.1-Kb4580347-x64. MSU

4577066

Windows

Windows Server 2012 R2 (bản cài đặt máy chủ lõi)

4580358

Chỉ bảo mật

Windows 8.1-Kb4580358-x64. MSU

Windows

Windows Server 2016

4580346

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4580346-x64. MSU

4577015

Windows

Windows Server 2016 (bản cài đặt lõi máy chủ)

4580346

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4580346-x64. MSU

4577015

Windows

Windows Server 2019

4577668

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4577668-x64. MSU

4570333

Windows

Windows Server 2019 (bản cài đặt lõi máy chủ)

4577668

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4577668-x64. MSU

4570333

Windows

Windows Server, phiên bản 1903 (cài đặt máy chủ lõi)

4577671

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4577671-x64. MSU

4574727

Windows

Windows Server, phiên bản 1909 (cài đặt máy chủ lõi)

4577671

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4577671-x64. MSU

4574727

Windows

Windows Server, phiên bản 2004 (cài đặt máy chủ lõi)

4577671

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4577671-x64. MSU

4574727

Windows

Windows Server, phiên bản 2004 (cài đặt máy chủ lõi)

4579311

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4579311-x64. MSU

4571756

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×