Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bảng triển khai phát hành

Gia đình sản phẩm

Sản phẩm

Được cài đặt trên

KBNumber

Loại gói

Tên gói

Thay thế

I

Không thể cài đặt được

Các vấn đề đã biết

Web

ChakraCore

Ghi chú phát hành

Bản Cập Nhật bảo mật

Mã nguồn mở GitHub

Hay

Web

Internet Explorer 11

Windows 10 cho các hệ thống 32 bit

4577049

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-Kb4577029-x86. MSU

4571692

Web

Internet Explorer 11

Windows 10 cho các hệ thống dựa trên x64

4577049

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-Kb45779-x64. MSU

4571692

Web

Internet Explorer 11

Windows 10 phiên bản 1607 cho các hệ thống 32 bit

4577015

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4577015-x86. MSU

4571694

Web

Internet Explorer 11

Windows 10 phiên bản 1607 cho hệ thống dựa trên x64

4577015

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4577015-x64. MSU

4571694

Web

Internet Explorer 11

Windows 10 phiên bản 1709 cho các hệ thống 32 bit

4577041

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-Kb4577041-x86. MSU

4571741

Web

Internet Explorer 11

Windows 10 phiên bản 1709 cho hệ thống ARM64

4577041

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4577041-arm64. MSU

4571741

Web

Internet Explorer 11

Windows 10 phiên bản 1709 cho hệ thống dựa trên x64

4577041

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4577041-x64. MSU

4571741

Web

Internet Explorer 11

Windows 10 phiên bản 1803 cho các hệ thống 32 bit

4577032

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4577032-x86. MSU

4571709

Web

Internet Explorer 11

Windows 10 phiên bản 1803 cho hệ thống ARM64

4577032

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4577032-arm64. MSU

4571709

Web

Internet Explorer 11

Windows 10 phiên bản 1803 cho hệ thống dựa trên x64

4577032

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4577032-x64. MSU

4571709

Web

Internet Explorer 11

Windows 10 phiên bản 1809 cho các hệ thống 32 bit

4570333

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4570333-x86. MSU

4565349

Web

Internet Explorer 11

Windows 10 phiên bản 1809 cho hệ thống ARM64

4570333

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4570333-arm64. MSU

4565349

Web

Internet Explorer 11

Windows 10 phiên bản 1809 cho hệ thống dựa trên x64

4570333

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4570333-x64. MSU

4565349

Web

Internet Explorer 11

Windows 10 phiên bản 1903 cho các hệ thống 32 bit

4574727

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4574727-x86. MSU

4565351

Web

Internet Explorer 11

Windows 10 phiên bản 1903 cho hệ thống ARM64

4574727

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4574727-arm64. MSU

4565351

Web

Internet Explorer 11

Windows 10 phiên bản 1903 cho hệ thống dựa trên x64

4574727

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4574727-x64. MSU

4565351

Web

Internet Explorer 11

Windows 10 phiên bản 1909 cho các hệ thống 32 bit

4574727

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4574727-x86. MSU

4565351

Web

Internet Explorer 11

Windows 10 phiên bản 1909 cho hệ thống ARM64

4574727

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4574727-arm64. MSU

4565351

Web

Internet Explorer 11

Windows 10 phiên bản 1909 cho hệ thống dựa trên x64

4574727

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4574727-x64. MSU

4565351

Web

Internet Explorer 11

Windows 10 phiên bản 2004 cho các hệ thống 32 bit

4571756

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4571756-x86. MSU

4566782

Web

Internet Explorer 11

Windows 10 phiên bản 2004 cho hệ thống ARM64

4571756

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4571756-arm64. MSU

4566782

Web

Internet Explorer 11

Windows 10 phiên bản 2004 cho hệ thống dựa trên x64

4571756

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4571756-x64. MSU

4566782

Web

Internet Explorer 11

Windows 7 cho 32-bit Systems Service Pack 1

4577010

Tích lũy IE

IE11-Windows 6,1-KB4577010-X86. MSU

4571687

Web

Internet Explorer 11

Windows 7 cho 32-bit Systems Service Pack 1

4577051

Rollup hàng tháng

Windows 6.1-Kb4577051-x86. MSU

4571729

Web

Internet Explorer 11

Windows 7 cho gói dịch vụ dựa trên x64 của hệ thống 1

4577010

Tích lũy IE

IE11-Windows 6,1-KB4577010-X64. MSU

4571687

Web

Internet Explorer 11

Windows 7 cho gói dịch vụ dựa trên x64 của hệ thống 1

4577051

Rollup hàng tháng

Windows 6.1-Kb4577051-x64. MSU

4571729

Web

Internet Explorer 11

Windows 8,1 cho 32-bit Systems

4577010

Tích lũy IE

Windows 8.1-Kb4577010-x86. MSU

4571687

Web

Internet Explorer 11

Windows 8,1 cho 32-bit Systems

4577066

Rollup hàng tháng

Windows 8.1-Kb4577066-x86. MSU

4571703

Web

Internet Explorer 11

Windows 8,1 cho các hệ thống dựa trên x64

4577010

Tích lũy IE

Windows 8.1-Kb4577010-x64. MSU

4571687

Web

Internet Explorer 11

Windows 8,1 cho các hệ thống dựa trên x64

4577066

Rollup hàng tháng

Windows 8.1-Kb457766-x64. MSU

4571703

Web

Internet Explorer 11

Windows RT 8,1

4577066

Rollup hàng tháng

Windows 8.1-Kb4577066-ARM. MSU

4571703

Gia đình sản phẩm

Sản phẩm

Được cài đặt trên

KBNumber

Loại gói

Tên gói

Thay thế

I

Không thể cài đặt được

Các vấn đề đã biết

Web

Internet Explorer 11

Windows Server 2008 R2 cho gói dịch vụ trên nền tảng x64 1

4577010

Tích lũy IE

IE11-Windows 6,1-KB4577010-X64. MSU

4571687

Web

Internet Explorer 11

Windows Server 2008 R2 cho gói dịch vụ trên nền tảng x64 1

4577051

Rollup hàng tháng

Windows 6.1-Kb4577051-x64. MSU

4571729

Web

Internet Explorer 11

Windows Server 2012

4577010

Tích lũy IE

IE11-Windows 6.2-KB4577010-X64. MSU

4571687

Web

Internet Explorer 11

Windows Server 2012

4577038

Rollup hàng tháng

Windows8-RT-KB4577038-x64. MSU

4571736

Web

Internet Explorer 11

Windows Server 2012 R2

4577010

Tích lũy IE

Windows 8.1-Kb4577010-x64. MSU

4571687

Web

Internet Explorer 11

Windows Server 2012 R2

4577066

Rollup hàng tháng

Windows 8.1-Kb457766-x64. MSU

4571703

Web

Internet Explorer 11

Windows Server 2016

4577015

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4577015-x64. MSU

4571694

Web

Internet Explorer 11

Windows Server 2019

4570333

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4570333-x64. MSU

4565349

Web

Microsoft Edge (dựa trên Crom)

Ghi chú phát hành

Bản Cập Nhật bảo mật

Ghi chú về phát hành Crom cạnh

Không

Web

Microsoft Edge (dựa trên nền tảng EdgeHTML)

Windows 10 cho các hệ thống 32 bit

4577049

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-Kb4577029-x86. MSU

4571692

Web

Microsoft Edge (dựa trên nền tảng EdgeHTML)

Windows 10 cho các hệ thống dựa trên x64

4577049

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-Kb45779-x64. MSU

4571692

Web

Microsoft Edge (dựa trên nền tảng EdgeHTML)

Windows 10 phiên bản 1607 cho các hệ thống 32 bit

4577015

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4577015-x86. MSU

4571694

Web

Microsoft Edge (dựa trên nền tảng EdgeHTML)

Windows 10 phiên bản 1607 cho hệ thống dựa trên x64

4577015

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4577015-x64. MSU

4571694

Web

Microsoft Edge (dựa trên nền tảng EdgeHTML)

Windows 10 phiên bản 1709 cho các hệ thống 32 bit

4577041

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-Kb4577041-x86. MSU

4571741

Web

Microsoft Edge (dựa trên nền tảng EdgeHTML)

Windows 10 phiên bản 1709 cho hệ thống ARM64

4577041

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4577041-arm64. MSU

4571741

Web

Microsoft Edge (dựa trên nền tảng EdgeHTML)

Windows 10 phiên bản 1709 cho hệ thống dựa trên x64

4577041

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4577041-x64. MSU

4571741

Web

Microsoft Edge (dựa trên nền tảng EdgeHTML)

Windows 10 phiên bản 1803 cho các hệ thống 32 bit

4577032

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4577032-x86. MSU

4571709

Web

Microsoft Edge (dựa trên nền tảng EdgeHTML)

Windows 10 phiên bản 1803 cho hệ thống ARM64

4577032

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4577032-arm64. MSU

4571709

Web

Microsoft Edge (dựa trên nền tảng EdgeHTML)

Windows 10 phiên bản 1803 cho hệ thống dựa trên x64

4577032

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4577032-x64. MSU

4571709

Web

Microsoft Edge (dựa trên nền tảng EdgeHTML)

Windows 10 phiên bản 1809 cho các hệ thống 32 bit

4570333

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4570333-x86. MSU

4565349

Web

Microsoft Edge (dựa trên nền tảng EdgeHTML)

Windows 10 phiên bản 1809 cho hệ thống ARM64

4570333

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4570333-arm64. MSU

4565349

Web

Microsoft Edge (dựa trên nền tảng EdgeHTML)

Windows 10 phiên bản 1809 cho hệ thống dựa trên x64

4570333

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4570333-x64. MSU

4565349

Web

Microsoft Edge (dựa trên nền tảng EdgeHTML)

Windows 10 phiên bản 1903 cho các hệ thống 32 bit

4574727

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4574727-x86. MSU

4565351

Web

Microsoft Edge (dựa trên nền tảng EdgeHTML)

Windows 10 phiên bản 1903 cho hệ thống ARM64

4574727

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4574727-arm64. MSU

4565351

Web

Microsoft Edge (dựa trên nền tảng EdgeHTML)

Windows 10 phiên bản 1903 cho hệ thống dựa trên x64

4574727

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4574727-x64. MSU

4565351

Web

Microsoft Edge (dựa trên nền tảng EdgeHTML)

Windows 10 phiên bản 1909 cho các hệ thống 32 bit

4574727

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4574727-x86. MSU

4565351

Web

Microsoft Edge (dựa trên nền tảng EdgeHTML)

Windows 10 phiên bản 1909 cho hệ thống ARM64

4574727

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4574727-arm64. MSU

4565351

Web

Microsoft Edge (dựa trên nền tảng EdgeHTML)

Windows 10 phiên bản 1909 cho hệ thống dựa trên x64

4574727

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4574727-x64. MSU

4565351

Web

Microsoft Edge (dựa trên nền tảng EdgeHTML)

Windows 10 phiên bản 2004 cho các hệ thống 32 bit

4571756

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4571756-x86. MSU

4566782

Web

Microsoft Edge (dựa trên nền tảng EdgeHTML)

Windows 10 phiên bản 2004 cho hệ thống ARM64

4571756

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4571756-arm64. MSU

4566782

Web

Microsoft Edge (dựa trên nền tảng EdgeHTML)

Windows 10 phiên bản 2004 cho hệ thống dựa trên x64

4571756

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4571756-x64. MSU

4566782

Web

Microsoft Edge (dựa trên nền tảng EdgeHTML)

Windows Server 2016

4577015

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4577015-x64. MSU

4571694

Web

Microsoft Edge (dựa trên nền tảng EdgeHTML)

Windows Server 2019

4570333

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4570333-x64. MSU

4565349

Gia đình sản phẩm

Sản phẩm

Được cài đặt trên

KBNumber

Loại gói

Tên gói

Thay thế

I

Không thể cài đặt được

Các vấn đề đã biết

Công cụ nhà phát triển

ASP.NET Core 2,1

Ghi chú phát hành

Bản Cập Nhật bảo mật

ASP.NET Core 2,1 c-2020-1045

Hay

Công cụ nhà phát triển

ASP.NET Core 3,1

Ghi chú phát hành

Bản Cập Nhật bảo mật

ASP.NET Core 3,1 c-2020-1045

Hay

Công cụ nhà phát triển

Thông tin về Microsoft Visual Studio 2012 Cập Nhật 5

4571479

Bản Cập Nhật bảo mật

4571479-Visual Studio 2012-U5-tháng chín 2020

Hay

Công cụ nhà phát triển

Thông tin về Microsoft Visual Studio 2013 Cập Nhật 5

4571480

Bản Cập Nhật bảo mật

4571480-Visual Studio 2013-U5-tháng chín 2020

Hay

Công cụ nhà phát triển

Thông tin về Microsoft Visual Studio 2015 Cập Nhật 3

4571481

Bản Cập Nhật bảo mật

Visual Studio 2015-U3-tháng chín 2020

Hay

Công cụ nhà phát triển

Thông tin về Microsoft Visual Studio 2015 Cập Nhật 3

4576950

Bản Cập Nhật bảo mật

4576950-Visual Studio 2015-U3-20 tháng 9

Hay

Công cụ nhà phát triển

Microsoft Visual Studio 2017 Phiên bản 15,9 (bao gồm 15,0-15,8)

Ghi chú phát hành

Bản Cập Nhật bảo mật

Visual Studio 2017 v 25.6

Hay

Công cụ nhà phát triển

Microsoft Visual Studio 2019 Phiên bản 16,0

Ghi chú phát hành

Bản Cập Nhật bảo mật

Visual Studio 2019 v 25.7

Hay

Công cụ nhà phát triển

Microsoft Visual Studio 2019 Phiên bản 16,4 (bao gồm 16,0-16,3)

Ghi chú phát hành

Bản Cập Nhật bảo mật

Visual Studio 2019 v 16,4

Hay

Công cụ nhà phát triển

Microsoft Visual Studio 2019 Phiên bản 16,4 (bao gồm 16,0-16,3)

Ghi chú phát hành

Bản Cập Nhật bảo mật

Visual Studio 2019 v 16,4-tải trang

Hay

Công cụ nhà phát triển

Microsoft Visual Studio 2019 Phiên bản 16,7 (bao gồm 16,0 – 16,6)

Ghi chú phát hành

Bản Cập Nhật bảo mật

Visual Studio 2019 v 26.8

Hay

Công cụ nhà phát triển

Mã Visual Studio

Ghi chú phát hành

Bản Cập Nhật bảo mật

Thiết lập vscodeuser

Hay

Gia đình sản phẩm

Sản phẩm

Được cài đặt trên

KBNumber

Loại gói

Tên gói

Thay thế

I

Không thể cài đặt được

Các vấn đề đã biết

ICHI

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 cho 32-bit Service Pack 2

4577010

Tích lũy IE

Windows 6.0-Kb4577010-x86. MSU

4571687

ICHI

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 cho 32-bit Service Pack 2

4577064

Rollup hàng tháng

Windows 6.0-KB4577064-x86. MSU

4571730

ICHI

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 cho gói dịch vụ trên nền tảng x64 2

4577010

Tích lũy IE

Windows 6.0-KB4577010-x64. MSU

4571687

ICHI

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 cho gói dịch vụ trên nền tảng x64 2

4577064

Rollup hàng tháng

Windows 6.0-KB4577064-x64. MSU

4571730

ICHI

Windows 7 cho 32-bit Systems Service Pack 1

4577051

Rollup hàng tháng

Windows 6.1-Kb4577051-x86. MSU

4571729

ICHI

Windows 7 cho 32-bit Systems Service Pack 1

4577053

Chỉ bảo mật

Windows 6.1-Kb4577053-x86. MSU

ICHI

Windows 7 cho gói dịch vụ dựa trên x64 của hệ thống 1

4577051

Rollup hàng tháng

Windows 6.1-Kb4577051-x64. MSU

4571729

ICHI

Windows 7 cho gói dịch vụ dựa trên x64 của hệ thống 1

4577053

Chỉ bảo mật

Windows 6.1-Kb4577053-x64. MSU

ICHI

Windows Server 2008 cho 32-bit Service Pack 2

4577064

Rollup hàng tháng

Windows 6.0-KB4577064-x86. MSU

4571730

ICHI

Windows Server 2008 cho 32-bit Service Pack 2

4577070

Chỉ bảo mật

Windows 6.0-KB4577070-x86. MSU

ICHI

Windows Server 2008 cho 32-bit Systems Service Pack 2 (cài đặt lõi máy chủ)

4577064

Rollup hàng tháng

Windows 6.0-KB4577064-x86. MSU

4571730

ICHI

Windows Server 2008 cho 32-bit Systems Service Pack 2 (cài đặt lõi máy chủ)

4577070

Chỉ bảo mật

Windows 6.0-KB4577070-x86. MSU

ICHI

Windows Server 2008 cho gói dịch vụ trên nền tảng x64 2

4577064

Rollup hàng tháng

Windows 6.0-KB4577064-x64. MSU

4571730

ICHI

Windows Server 2008 cho gói dịch vụ trên nền tảng x64 2

4577070

Chỉ bảo mật

Windows 6.0-KB4577070-x64. MSU

ICHI

Windows Server 2008 cho hệ thống gói dịch vụ dựa trên x64 2 (bản cài đặt lõi máy chủ)

4577064

Rollup hàng tháng

Windows 6.0-KB4577064-x64. MSU

4571730

ICHI

Windows Server 2008 cho hệ thống gói dịch vụ dựa trên x64 2 (bản cài đặt lõi máy chủ)

4577070

Chỉ bảo mật

Windows 6.0-KB4577070-x64. MSU

ICHI

Windows Server 2008 R2 cho gói dịch vụ trên nền tảng x64 1

4577051

Rollup hàng tháng

Windows 6.1-Kb4577051-x64. MSU

4571729

ICHI

Windows Server 2008 R2 cho gói dịch vụ trên nền tảng x64 1

4577053

Chỉ bảo mật

Windows 6.1-Kb4577053-x64. MSU

ICHI

Windows Server 2008 R2 cho hệ thống gói dịch vụ dựa trên x64 (cài đặt máy chủ lõi)

4577051

Rollup hàng tháng

Windows 6.1-Kb4577051-x64. MSU

4571729

ICHI

Windows Server 2008 R2 cho hệ thống gói dịch vụ dựa trên x64 (cài đặt máy chủ lõi)

4577053

Chỉ bảo mật

Windows 6.1-Kb4577053-x64. MSU

Gia đình sản phẩm

Sản phẩm

Được cài đặt trên

KBNumber

Loại gói

Tên gói

Thay thế

I

Không thể cài đặt được

Các vấn đề đã biết

Máy chủ Exchange

Bản Cập Nhật tích lũy Microsoft Exchange Server 2016 16

4577352

Bản Cập Nhật bảo mật

Exchange2016-KB4577352-x64

4540123

Hay

Máy chủ Exchange

Cập Nhật tích lũy Microsoft Exchange Server 2016 17

4577352

Bản Cập Nhật bảo mật

Exchange2016-KB4577352-x64

4540123

Hay

Máy chủ Exchange

Bản Cập Nhật tích lũy Microsoft Exchange Server 2019 5

4577352

Bản Cập Nhật bảo mật

Exchange 2019-KB4577352-x64

4540123

Hay

Máy chủ Exchange

Bản Cập Nhật tích lũy Microsoft Exchange Server 2019 6

4577352

Bản Cập Nhật bảo mật

Exchange 2019-KB4577352-x64

4540123

Hay

Microsoft Dynamics

Dynamics 365 cho tài chính và hoạt động

Ghi chú phát hành

Bản Cập Nhật bảo mật

Dynamics 365 Finance/Operations Update 35

Hay

Microsoft Dynamics

Microsoft Dynamics 365 (tại cơ sở) phiên bản 8,2

4577501

Bản Cập Nhật bảo mật

CRM2016-Client-KB4577501-ENU-Amd64.exe

Hay

Microsoft Dynamics

Microsoft Dynamics 365 (tại cơ sở) phiên bản 9,0

4574742

Bản Cập Nhật bảo mật

CRM9.0-Server-KB4574742-ENU-Amd64.exe

Hay

Gia đình sản phẩm

Sản phẩm

Được cài đặt trên

KBNumber

Loại gói

Tên gói

Thay thế

I

Không thể cài đặt được

Các vấn đề đã biết

Microsoft Office

Các ứng dụng Microsoft 365 cho các hệ thống của 32-bit dành cho doanh nghiệp

Bấm để chạy

Bản Cập Nhật bảo mật

Cập nhật các kênh

Không

Microsoft Office

Các ứng dụng Microsoft 365 cho các hệ thống của 64-bit dành cho doanh nghiệp

Bấm để chạy

Bản Cập Nhật bảo mật

Cập nhật các kênh

Không

Microsoft Office

Máy chủ hiệu suất của Microsoft Business 2010 gói dịch vụ 2

3101523

Bản Cập Nhật bảo mật

ppsma2010-kb3101523-fullfile-x64-glb.exe

Hay

Không

Microsoft Office

Gói dịch vụ Microsoft Excel 2010 2 (Phiên bản 32 bit)

4486665

Bản Cập Nhật bảo mật

excel2010-kb4486665-fullfile-x86-glb.exe

4484461

Hay

Sử dụng mục Thêm hoặc loại bỏ chương trình trong Pa-nen điều khiển

Microsoft Office

Gói dịch vụ Microsoft Excel 2010 2 (Phiên bản 64 bit)

4486665

Bản Cập Nhật bảo mật

excel2010-kb4486665-fullfile-x64-glb.exe

4484461

Hay

Sử dụng mục Thêm hoặc loại bỏ chương trình trong Pa-nen điều khiển

Microsoft Office

Gói dịch vụ của Microsoft Excel 2013 RT 1

4484526

Bản Cập Nhật bảo mật

excel2013-kb4484526-fullfile-RT

4484449

Hay

Sử dụng mục Thêm hoặc loại bỏ chương trình trong Pa-nen điều khiển

Microsoft Office

Gói dịch vụ của Microsoft Excel 2013 1 (Phiên bản 32 bit)

4484526

Bản Cập Nhật bảo mật

excel2013-kb4484526-fullfile-x86-glb.exe

4484449

Hay

Sử dụng mục Thêm hoặc loại bỏ chương trình trong Pa-nen điều khiển

Microsoft Office

Gói dịch vụ của Microsoft Excel 2013 1 (Phiên bản 64 bit)

4484526

Bản Cập Nhật bảo mật

excel2013-kb4484526-fullfile-x64-glb.exe

4484449

Hay

Sử dụng mục Thêm hoặc loại bỏ chương trình trong Pa-nen điều khiển

Microsoft Office

Microsoft Excel 2016 (Phiên bản 32 bit)

4484507

Bản Cập Nhật bảo mật

excel2016-kb4484507-fullfile-x86-glb.exe

4484465

Hay

Sử dụng mục Thêm hoặc loại bỏ chương trình trong Pa-nen điều khiển

Microsoft Office

Microsoft Excel 2016 (Phiên bản 64 bit)

4484507

Bản Cập Nhật bảo mật

excel2016-kb4484507-fullfile-x64-glb.exe

4484465

Hay

Sử dụng mục Thêm hoặc loại bỏ chương trình trong Pa-nen điều khiển

Microsoft Office

Gói dịch vụ của Microsoft Office 2010 2 (Phiên bản 32 bit)

4484530

Bản Cập Nhật bảo mật

mso2010-kb4484530-fullfile-x86-glb.exe

4484373

Hay

Sử dụng mục Thêm hoặc loại bỏ chương trình trong Pa-nen điều khiển

Microsoft Office

Gói dịch vụ của Microsoft Office 2010 2 (Phiên bản 32 bit)

4484532

Bản Cập Nhật bảo mật

graph2010-kb4484532-fullfile-x86-glb.exe

4484375

Hay

Sử dụng mục Thêm hoặc loại bỏ chương trình trong Pa-nen điều khiển

Microsoft Office

Gói dịch vụ của Microsoft Office 2010 2 (Phiên bản 32 bit)

4484533

Bản Cập Nhật bảo mật

KB24286772010-kb4484533-fullfile-x86-glb.exe

4484492

Hay

Sử dụng mục Thêm hoặc loại bỏ chương trình trong Pa-nen điều khiển

Microsoft Office

Gói dịch vụ của Microsoft Office 2010 2 (Phiên bản 64 bit)

4484530

Bản Cập Nhật bảo mật

mso2010-kb4484530-fullfile-x64-glb.exe

4484373

Hay

Sử dụng mục Thêm hoặc loại bỏ chương trình trong Pa-nen điều khiển

Microsoft Office

Gói dịch vụ của Microsoft Office 2010 2 (Phiên bản 64 bit)

4484532

Bản Cập Nhật bảo mật

graph2010-kb4484532-fullfile-x64-glb.exe

4484375

Hay

Sử dụng mục Thêm hoặc loại bỏ chương trình trong Pa-nen điều khiển

Microsoft Office

Gói dịch vụ của Microsoft Office 2010 2 (Phiên bản 64 bit)

4484533

Bản Cập Nhật bảo mật

KB24286772010-kb4484533-fullfile-x64-glb.exe

4484492

Hay

Sử dụng mục Thêm hoặc loại bỏ chương trình trong Pa-nen điều khiển

Microsoft Office

Gói dịch vụ Microsoft Office 2013 RT 1

4484469

Bản Cập Nhật bảo mật

mso2013-kb4484469-fullfile-RT

4484351

Hay

Sử dụng mục Thêm hoặc loại bỏ chương trình trong Pa-nen điều khiển

Microsoft Office

Gói dịch vụ Microsoft Office 2013 RT 1

4484517

Bản Cập Nhật bảo mật

graph2013-kb4484517-fullfile-RT

4484354

Hay

Microsoft Office

Gói dịch vụ của Microsoft Office 2013 1 (Phiên bản 32 bit)

4484469

Bản Cập Nhật bảo mật

mso2013-kb4484469-fullfile-x86-glb.exe

4484351

Hay

Sử dụng mục Thêm hoặc loại bỏ chương trình trong Pa-nen điều khiển

Microsoft Office

Gói dịch vụ của Microsoft Office 2013 1 (Phiên bản 32 bit)

4484517

Bản Cập Nhật bảo mật

graph2013-kb4484517-fullfile-x86-glb.exe

4484354

Hay

Sử dụng mục Thêm hoặc loại bỏ chương trình trong Pa-nen điều khiển

Microsoft Office

Gói dịch vụ của Microsoft Office 2013 1 (Phiên bản 64 bit)

4484469

Bản Cập Nhật bảo mật

mso2013-kb4484469-fullfile-x64-glb.exe

4484351

Hay

Sử dụng mục Thêm hoặc loại bỏ chương trình trong Pa-nen điều khiển

Microsoft Office

Gói dịch vụ của Microsoft Office 2013 1 (Phiên bản 64 bit)

4484517

Bản Cập Nhật bảo mật

graph2013-kb4484517-fullfile-x64-glb.exe

4484354

Hay

Sử dụng mục Thêm hoặc loại bỏ chương trình trong Pa-nen điều khiển

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (Phiên bản 32 bit)

4484466

Bản Cập Nhật bảo mật

mso2016-kb4484466-fullfile-x86-glb.exe

4484342

Hay

Sử dụng mục Thêm hoặc loại bỏ chương trình trong Pa-nen điều khiển

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (Phiên bản 32 bit)

4484513

Bản Cập Nhật bảo mật

graph2016-kb4484513-fullfile-x86-glb.exe

4484346

Hay

Sử dụng mục Thêm hoặc loại bỏ chương trình trong Pa-nen điều khiển

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (Phiên bản 64 bit)

4484466

Bản Cập Nhật bảo mật

mso2016-kb4484466-fullfile-x64-glb.exe

4484342

Hay

Sử dụng mục Thêm hoặc loại bỏ chương trình trong Pa-nen điều khiển

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (Phiên bản 64 bit)

4484513

Bản Cập Nhật bảo mật

graph2016-kb4484513-fullfile-x64-glb.exe

4484346

Hay

Sử dụng mục Thêm hoặc loại bỏ chương trình trong Pa-nen điều khiển

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 cho Mac

Ghi chú phát hành

Bản Cập Nhật bảo mật

Cập nhật các gói thông qua ghi chú phát hành

Không

Microsoft Office

Microsoft Office 2019 cho phiên bản 32 bit

Bấm để chạy

Bản Cập Nhật bảo mật

Cập nhật các kênh

Không

Microsoft Office

Microsoft Office 2019 cho phiên bản 64 bit

Bấm để chạy

Bản Cập Nhật bảo mật

Cập nhật các kênh

Không

Microsoft Office

Microsoft Office 2019 cho Mac

Ghi chú phát hành

Bản Cập Nhật bảo mật

Cập nhật các gói thông qua ghi chú phát hành

Không

Microsoft Office

Máy chủ Microsoft Office Online

4484503

Bản Cập Nhật bảo mật

wacserver2019-kb4484503-fullfile-x64-glb.exe

4484470

Hay

Không

Microsoft Office

Microsoft Office Web Apps 2010 gói dịch vụ 2

4486661

Bản Cập Nhật bảo mật

wac2010-kb4486661-fullfile-x64-glb.exe

4484495

Hay

Không

Microsoft Office

Microsoft Office Web Apps 2013 gói dịch vụ 1

4484481

Bản Cập Nhật bảo mật

wacserver2013-kb4484481-fullfile-x64-glb.exe

Hay

Microsoft Office

Microsoft Office Web Apps 2013 gói dịch vụ 1

4484518

Bản Cập Nhật bảo mật

wacserver2013-kb4484518-fullfile-x64-glb.exe

4484481

Hay

Gia đình sản phẩm

Sản phẩm

Được cài đặt trên

KBNumber

Loại gói

Tên gói

Thay thế

I

Không thể cài đặt được

Các vấn đề đã biết

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2013 gói dịch vụ 1

4484480

Bản Cập Nhật bảo mật

ppsmaloc2013-kb4484480-fullfile-x64-glb.exe

4484353

Hay

Không

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2013 gói dịch vụ 1

4484514

Bản Cập Nhật bảo mật

wdsrvloc2013-kb4484514-fullfile-x64-glb.exe

4484478

Hay

Không

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2013 gói dịch vụ 1

4484515

Bản Cập Nhật bảo mật

coreserverloc2013-kb4484515-fullfile-x64-glb.exe

4484479

Hay

Không

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2013 gói dịch vụ 1

4484516

Bản Cập Nhật bảo mật

xlsrvloc2013-kb4484516-fullfile-x64-glb.exe

4484183

Hay

Không

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2016

4484506

Bản Cập Nhật bảo mật

sts2016-kb4484506-fullfile-x64-glb.exe

4484473

Hay

Không

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2016

4484512

Bản Cập Nhật bảo mật

wssloc2016-kb4484512-fullfile-x64-glb.exe

4484476

Hay

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Foundation 2010 gói dịch vụ 2

4486667

Bản Cập Nhật bảo mật

wssloc2010-kb4486667-fullfile-x64-glb.exe

4484462

Hay

Không

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Foundation 2013 gói dịch vụ 1

4484488

Bản Cập Nhật bảo mật

wssloc2013-kb4484488-fullfile-x64-glb.exe

4484411

Hay

Không

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Foundation 2013 gói dịch vụ 1

4484525

Bản Cập Nhật bảo mật

sts2013-kb4484525-fullfile-x64-glb.exe

4484487

Hay

Không

Microsoft Office

Gói dịch vụ của Microsoft SharePoint Server 2010 2

4484528

Bản Cập Nhật bảo mật

wdsrv2010-kb4484528-fullfile-x64-glb.exe

4484490

Hay

Không

Microsoft Office

Gói dịch vụ của Microsoft SharePoint Server 2010 2

4486664

Bản Cập Nhật bảo mật

coreserver2010-kb4486664-fullfile-x64-glb.exe

4484498

Hay

Không

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Server 2019

4484504

Bản Cập Nhật bảo mật

sts2019-kb4484504-fullfile-x64-glb.exe

Hay

Không

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Server 2019

4484505

Bản Cập Nhật bảo mật

sts2019-kb4484505-fullfile-x64-glb.exe

4484472

Hay

Không

Microsoft Office

Microsoft Word 2010 Service Pack 2 (Phiên bản 32 bit)

4486660

Bản Cập Nhật bảo mật

word2010-kb4486660-fullfile-x86-glb.exe

4484494

Hay

Sử dụng mục Thêm hoặc loại bỏ chương trình trong Pa-nen điều khiển

Microsoft Office

Microsoft Word 2010 Service Pack 2 (Phiên bản 64 bit)

4486660

Bản Cập Nhật bảo mật

word2010-kb4486660-fullfile-x64-glb.exe

4484494

Hay

Sử dụng mục Thêm hoặc loại bỏ chương trình trong Pa-nen điều khiển

Microsoft Office

Microsoft Word 2013 RT Service Pack 1

4484522

Bản Cập Nhật bảo mật

word2013-kb4484522-fullfile-RT

4484484

Hay

Sử dụng mục Thêm hoặc loại bỏ chương trình trong Pa-nen điều khiển

Microsoft Office

Microsoft Word 2013 Service Pack 1 (Phiên bản 32 bit)

4484522

Bản Cập Nhật bảo mật

word2013-kb4484522-fullfile-x86-glb.exe

4484484

Hay

Sử dụng mục Thêm hoặc loại bỏ chương trình trong Pa-nen điều khiển

Microsoft Office

Microsoft Word 2013 Service Pack 1 (Phiên bản 64 bit)

4484522

Bản Cập Nhật bảo mật

word2013-kb4484522-fullfile-x64-glb.exe

4484484

Hay

Sử dụng mục Thêm hoặc loại bỏ chương trình trong Pa-nen điều khiển

Microsoft Office

Microsoft Word 2016 (Phiên bản 32 bit)

4484510

Bản Cập Nhật bảo mật

word2016-kb4484510-fullfile-x86-glb.exe

4484474

Hay

Sử dụng mục Thêm hoặc loại bỏ chương trình trong Pa-nen điều khiển

Microsoft Office

Microsoft Word 2016 (Phiên bản 64 bit)

4484510

Bản Cập Nhật bảo mật

word2016-kb4484510-fullfile-x64-glb.exe

4484474

Hay

Sử dụng mục Thêm hoặc loại bỏ chương trình trong Pa-nen điều khiển

Microsoft Office

OneDrive cho Windows

Ghi chú phát hành

Bản Cập Nhật bảo mật

Ghi chú phát hành OneDrive

Hay

Gia đình sản phẩm

Sản phẩm

Được cài đặt trên

KBNumber

Loại gói

Tên gói

Thay thế

I

Không thể cài đặt được

Các vấn đề đã biết

Mở phần mềm nguồn

xamarin. biểu mẫu

Ghi chú phát hành

Bản Cập Nhật bảo mật

xamarin. các biểu mẫu-CPC-2020-16873

Hay

Máy chủ SQL

Dịch vụ báo cáo SQL Server 2017

Ghi chú phát hành

Bản Cập Nhật bảo mật

SQLServerReportingServices.exe

Hay

Máy chủ SQL

Dịch vụ báo cáo SQL Server 2019

Ghi chú phát hành

Bản Cập Nhật bảo mật

SQLServerReportingServices.exe

Hay

Gia đình sản phẩm

Sản phẩm

Được cài đặt trên

KBNumber

Loại gói

Tên gói

Thay thế

I

Không thể cài đặt được

Các vấn đề đã biết

Windows

Windows 10 cho các hệ thống 32 bit

4577049

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-Kb4577029-x86. MSU

4571692

Windows

Windows 10 cho các hệ thống dựa trên x64

4577049

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-Kb45779-x64. MSU

4571692

Windows

Windows 10 phiên bản 1607 cho các hệ thống 32 bit

4577015

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4577015-x86. MSU

4571694

Windows

Windows 10 phiên bản 1607 cho hệ thống dựa trên x64

4577015

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4577015-x64. MSU

4571694

Windows

Windows 10 phiên bản 1709 cho các hệ thống 32 bit

4577041

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-Kb4577041-x86. MSU

4571741

Windows

Windows 10 phiên bản 1709 cho hệ thống ARM64

4577041

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4577041-arm64. MSU

4571741

Windows

Windows 10 phiên bản 1709 cho hệ thống dựa trên x64

4577041

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4577041-x64. MSU

4571741

Windows

Windows 10 phiên bản 1803 cho các hệ thống 32 bit

4577032

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4577032-x86. MSU

4571709

Windows

Windows 10 phiên bản 1803 cho hệ thống ARM64

4577032

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4577032-arm64. MSU

4571709

Windows

Windows 10 phiên bản 1803 cho hệ thống dựa trên x64

4577032

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4577032-x64. MSU

4571709

Windows

Windows 10 phiên bản 1809 cho các hệ thống 32 bit

4570333

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4570333-x86. MSU

4565349

Windows

Windows 10 phiên bản 1809 cho hệ thống ARM64

4570333

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4570333-arm64. MSU

4565349

Windows

Windows 10 phiên bản 1809 cho hệ thống dựa trên x64

4570333

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4570333-x64. MSU

4565349

Windows

Windows 10 phiên bản 1903 cho các hệ thống 32 bit

4574727

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4574727-x86. MSU

4565351

Windows

Windows 10 phiên bản 1903 cho hệ thống ARM64

4574727

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4574727-arm64. MSU

4565351

Windows

Windows 10 phiên bản 1903 cho hệ thống dựa trên x64

4574727

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4574727-x64. MSU

4565351

Windows

Windows 10 phiên bản 1909 cho các hệ thống 32 bit

4574727

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4574727-x86. MSU

4565351

Windows

Windows 10 phiên bản 1909 cho hệ thống ARM64

4574727

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4574727-arm64. MSU

4565351

Windows

Windows 10 phiên bản 1909 cho hệ thống dựa trên x64

4574727

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4574727-x64. MSU

4565351

Windows

Windows 10 phiên bản 2004 cho các hệ thống 32 bit

4571756

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4571756-x86. MSU

4566782

Windows

Windows 10 phiên bản 2004 cho hệ thống ARM64

4571756

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4571756-arm64. MSU

4566782

Gia đình sản phẩm

Sản phẩm

Được cài đặt trên

KBNumber

Loại gói

Tên gói

Thay thế

I

Không thể cài đặt được

Các vấn đề đã biết

Windows

Windows 10 phiên bản 2004 cho hệ thống dựa trên x64

4571756

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4571756-x64. MSU

4566782

Windows

Windows 8,1 cho 32-bit Systems

4577066

Rollup hàng tháng

Windows 8.1-Kb4577066-x86. MSU

4571703

Windows

Windows 8,1 cho 32-bit Systems

4577071

Chỉ bảo mật

Windows 8.1-Kb4577071-x86. MSU

Windows

Windows 8,1 cho các hệ thống dựa trên x64

4577066

Rollup hàng tháng

Windows 8.1-Kb457766-x64. MSU

4571703

Windows

Windows 8,1 cho các hệ thống dựa trên x64

4577071

Chỉ bảo mật

Windows 8.1-Kb4577071-x64. MSU

Windows

Windows RT 8,1

4577066

Rollup hàng tháng

Windows 8.1-Kb4577066-ARM. MSU

4571703

Windows

Windows Server 2012

4577038

Rollup hàng tháng

Windows8-RT-KB4577038-x64. MSU

4571736

Windows

Windows Server 2012

4577048

Chỉ bảo mật

Windows8-RT-KB4577048-x64. MSU

Windows

Windows Server 2012 (bản cài đặt lõi máy chủ)

4577038

Rollup hàng tháng

Windows8-RT-KB4577038-x64. MSU

4571736

Windows

Windows Server 2012 (bản cài đặt lõi máy chủ)

4577048

Chỉ bảo mật

Windows8-RT-KB4577048-x64. MSU

Windows

Windows Server 2012 R2

4577066

Rollup hàng tháng

Windows 8.1-Kb457766-x64. MSU

4571703

Windows

Windows Server 2012 R2

4577071

Chỉ bảo mật

Windows 8.1-Kb4577071-x64. MSU

Windows

Windows Server 2012 R2 (bản cài đặt máy chủ lõi)

4577066

Rollup hàng tháng

Windows 8.1-Kb457766-x64. MSU

4571703

Windows

Windows Server 2012 R2 (bản cài đặt máy chủ lõi)

4577071

Chỉ bảo mật

Windows 8.1-Kb4577071-x64. MSU

Windows

Windows Server 2016

4577015

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4577015-x64. MSU

4571694

Windows

Windows Server 2016 (bản cài đặt lõi máy chủ)

4577015

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4577015-x64. MSU

4571694

Windows

Windows Server 2019

4570333

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4570333-x64. MSU

4565349

Windows

Windows Server 2019 (bản cài đặt lõi máy chủ)

4570333

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4570333-x64. MSU

4565349

Windows

Windows Server, phiên bản 1803 (cài đặt máy chủ lõi)

4577032

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4577032-x64. MSU

4571709

Windows

Windows Server, phiên bản 1903 (cài đặt máy chủ lõi)

4574727

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4574727-x64. MSU

4565351

Windows

Windows Server, phiên bản 1909 (cài đặt máy chủ lõi)

4574727

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4574727-x64. MSU

4565351

Windows

Windows Server, phiên bản 2004 (cài đặt máy chủ lõi)

4571756

Bản Cập Nhật bảo mật

Windows 10,0-KB4571756-x64. MSU

4566782

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×