Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Vấn đề

Khi cố gắng cài đặt bất kỳ gói R trên hệ thống của bạn, ví dụ:

install.packages("proto")

 

bạn nhận được lỗi như sau:

Tải về nguồn gói đang
?/tmp/Rtmph4YKLX/downloaded_packages?
Cập Nhật mục lục HTML của gói '. Thư viện '
Cảnh báo trong install.packages:
không thể tạo tệp
' / opt/POC/lib64/Revo-7.3/R-3.1.1/lib64/R/doc/html/packages.html', lý do
'Từ chối cho phép'

Giải pháp

Lỗi này sẽ xảy ra khi bạn không có quyền tập tin cần thiết để có thể ghi vào thư mục thư viện R hiện tại như người dùng

bạn hiện đang đăng nhập như.   Bạn có thể sử dụng chức năng R '.libPaths()' cả truy vấn và thay đổi vị trí hiện tại R sẽ sử dụng để cài đặt thư viện đóng góp người dùng mới.

Ví dụ:

>.libPaths("/home/testuser/Rlib")

 

Để thay đổi vị trí mặc định để thêm R đã sử dụng thư viện vĩnh viễn, bạn có thể thêm này người dùng cụ thể của bạn. 'Rprofile' tệp hoặc toàn hệ thống '. Rprofile.site'   trong ' / usr/lib64/Revo-7.3/R-3.1.1/lib64/R/etc', nếu bạn muốn thay đổi cài đặt này cho tất cả người dùng R.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×