WMDP thiếu tham số khi sản xuất để bắt đầu từ WMDP gây ra lỗi "Không đủ kho"

BUG #: 3731163 (DAXSE)

Triệu chứng

Trình gỡ lỗi \Classes\ProdUpdReportFinished.whsOverReportQtyThe sẽ hiển thị lỗi cơ bản: "Calculating BOM thụ tạp chí tên không tồn tại" thông báo thêm tại bộ giữa tên và không - không có tên Nhật ký.

Nguyên nhân

Trình gỡ lỗi \Classes\ProdUpdReportFinished.whsOverReportQtyThe sẽ hiển thị lỗi cơ bản: "Calculating BOM thụ tạp chí tên không tồn tại" thông báo thêm tại bộ giữa tên và không - không có tên Nhật ký.

Giải pháp

Thay đổi sau để xác định tên Nhật ký trước khi gửi bài, chúng tôi sẽ không gặp phải lỗi và quá trình hoàn tất.

Thông tin tệp

Phiên bản chung của bản cập nhật này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau.

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Aximpactanalysis.exe

Not applicable

62,136

19-Feb-2016

03:00

x86

Axupdate.exe

Not applicable

62,120

19-Feb-2016

03:00

x86

Dynamicsax2012r3-kb3147570-syplabels.axmodel

6.3.3000.2017

14,588,656

07-Mar-2016

08:16

Not applicable

Dynamicsax2012r3_cl4568050.axmodel

6.3.3000.2017

13,528

07-Mar-2016

08:16

Not applicable

Hotfixdependencygraph.dgml

Not applicable

477

07-Mar-2016

08:15

Not applicable

Hotfixinformation.xml

Not applicable

891

07-Mar-2016

08:15

Not applicable

Axsetupsp.exe

6.3.3000.853

2,009,776

19-Feb-2016

03:00

x86

Axsetupsplib.dll

6.3.1000.2189

93,880

19-Feb-2016

03:00

x86

Axsetupui.exe

6.3.2000.4837

363,696

19-Feb-2016

03:00

x86

Axutillib.dll

6.3.3000.1547

981,400

19-Feb-2016

03:00

x86

Microsoft.dynamics.servicing.dependencypackage.dll

6.3.164.3546

40,184

19-Feb-2016

03:00

x86

Microsoft.dynamics.servicing.graphlibrary.dll

6.3.164.2384

45,800

19-Feb-2016

03:00

x86

Microsoft.dynamics.servicing.operations.dll

6.3.164.2384

44,264

19-Feb-2016

03:00

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

518,840

19-Feb-2016

03:00

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

502,456

19-Feb-2016

03:00

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

498,360

19-Feb-2016

03:00

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

502,456

19-Feb-2016

03:00

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

506,552

19-Feb-2016

03:00

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

494,264

19-Feb-2016

03:00

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

494,264

19-Feb-2016

03:00

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

510,648

19-Feb-2016

03:00

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

506,552

19-Feb-2016

03:00

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

498,360

19-Feb-2016

03:00

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

502,456

19-Feb-2016

03:00

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

518,840

19-Feb-2016

03:00

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

498,360

19-Feb-2016

03:00

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

502,456

19-Feb-2016

03:00

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

494,264

19-Feb-2016

03:00

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

498,360

19-Feb-2016

03:00

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

502,456

19-Feb-2016

03:00

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

502,456

19-Feb-2016

03:00

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

539,320

19-Feb-2016

03:00

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

494,264

19-Feb-2016

03:00

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

567,992

19-Feb-2016

03:00

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

486,072

19-Feb-2016

03:00

x86

Microsoft Internal Support Information

Steps to reproduce: 1. Go to Inventory and warehouse management | Setup | Item model groups a. Select FIFO i. FEFO date-controlled: checked b. Close 2. Go to Organization administration | Common | Calendars | Calendars a. Select Production i. Click Working times 1) Click Compose working times a) Working time template: Prod-Day b) Click OK ii. Close b. Close 3. Go to Warehouse management | Setup | Warehouse setup | Unit sequence group ID a. Click New i. Unit sequence group ID: gal ii. Name: gallon 1) Unit: gal 2) Default unit for production: checked b. Click New i. Unit sequence group ID: lb ii. Name: pounds 1) Unit: lb 2) Default unit for production: checked c. Close 4. Go to Warehouse management | Setup | Warehouse setup | Warehouses a. Select 51 i. (Inventory and warehouse management fasttab) Default production input location: 002 ii. Close 5. Go to Production | Setup | Manufacturing execution | Production parameters a. Quantity validation i. Validate feedback quantity: checked ii. Feedback validation method: Production planned quantity iii. Accept surplus production: checked iv. Accepted surplus in percentage: 50.00 v. Accept production shortage: checked vi. Accepted shortage in percentage: 50.00 b. Close 6. Go to Product information management | Common | Released products a. Click New i. Product number: #bbfg ii. Item model group: FIFO iii. Item group: Audio iv. Storage dimension group: Ware v. Tracking dimension group: Batch-Phy vi. Reservation hierarchy: Batch vii. Units of measure: gal viii. Click OK b. Click New i. Product number: #bbraw1 ii. Item model group: FIFO iii. Item group: Audio iv. Storage dimension group: Ware v. Tracking dimension group: Batch-Phy vi. Reservation Hierarchy: Batch vii. Units of measure: lb viii. Click OK c. Click New i. Product number: #bbraw2 ii. Item model group: FIFO iii. Item group: Audio iv. Storage dimension group: Ware v. Tracking dimension group: Batch-Phy vi. Reservation Hierarchy: Batch vii. Units of measure: lb viii. Click OK d. Select #bbfg and click Edit i. Manage inventory fasttab 1) Batch number group: BatchAuto 2) Shelf advice period in days: 200 3) Shelf life period in days: 999 ii. Engineer fasttab 1) Flushing principle: Finish 2) Production type: Formula iii. Warehouse management fasttab 1) Unit sequence group ID: gal e. Select #bbraw1 and click Edit i. Manage inventory fasttab 1) Batch number group: BatchAuto 2) Shelf advice period in days: 200 3) Shelf life period in days: 999 ii. Engineer fasttab 1) Flushing principle: Finish 2) Production type: None iii. Warehouse management fasttab 1) Unit sequence group ID: lb f. Select #bbraw2 and click Edit i. Manage inventory fasttab 1) Batch number group: BatchAuto 2) Shelf advice period in days: 200 3) Shelf life period in days: 999 ii. Engineer fasttab 1) Flushing principle: Finish 2) Production type: None iii. Warehouse management fasttab 1) Unit sequence group ID: lb 7. Go to Product information management | Common | Released products a. Select #bbfg and click Engineer | Formula Lines i. Click Create formula 1) Formula number: bb 2) Description: bb 3) Site: 5 4) Click OK ii. Header 1) Formula size: 1000 2) From formula size: 0 3) Use for calculation: unchecked iii. Line 1 1) Item number: #bbraw1 2) Warehouse: 51 3) Quantity: 125.593 4) Per Series: 1000 5) (Setup tab) Flushing principle: Finish iv. Line 2 1) Item number: #bbraw2 2) Warehouse: 51 3) Quantity: 1.744 4) Per Series: 1000 5) (Setup tab) Flushing principle: Finish v. Approve and Activate vi. Close 8. Go to Product information management | Common | Released productions a. Select #bbraw1 | Click Manage Inventory | Click On-hand inventory i. Click Quantity adjustment 1) Click New a) Item number: #bbraw1 b) Site: 5 c) Warehouse: 51 d) Location: 002 e) Quantity: 100000 2) Close ii. Close b. Select #bbraw2 | Click Manage Inventory | Click On-hand inventory i. Click Quantity adjustment 1) Click New a) Item number: #bbraw2 b) Site: 5 c) Warehouse: 51 d) Location: 002 e) Quantity: 100000 2) Close ii. Close 9. Go to Warehouse management | Setup | Mobile device | Mobile device menu items a. Click New i. Menu item name: Production start ii. Title: Production start iii. Mode: Indirect iv. Activity code: Start production order v. Close 10. Go to Warehouse management | Setup | Mobile device | Mobile device menu a. Select Production i. Move Production start under Production sub-menu b. Close 11. Go to Production control | Common | Production orders | All production orders a. Click New Batch order i. Item number: #bbfg ii. Site: 5 (Default? Yes) iii. Warehouse: 51 iv. Quantity: 1000 v. Reservation: Release vi. Create b. Select the new order and click Estimate c. Select the new order and click Release **No work created as the raw material is already in input location 12. Log into WMDP a. User ID: 51 b. Password: 1 c. Go to Production | Production start d. Enter Prod ID (B000053) and click OK e. Click OK **Work completed f. Click Cancel to back out to Production menu g. Click RAF and Putaway h. Enter Prod ID (B000053) <enter> i. Qty: 500 j. Click OK k. Click OK **Work completed l. Enter Prod ID (B000053) <enter> m. Qty: 600 (overproduce) n. Click OK Actual result:Insufficient Inventory error Expected result:Should be able to overproduce without error Additional:Set a breakpoint in \Classes\ProdUpdReportFinished.whsOverReportQty 1. Go to AOT | Forms | WHSWorkExecute a. User ID: 51 b. Password: 1 c. Click OK **Should bring you to the same form with everything populated d. Click OK **Same error The Debugger will show the underlying error:"Calculating BOM consumption Journal name does not exist" Notice the extra spaces between name and does - there is no journal name. If you make the following changes to populate the journal names, you continue without error. For some reason, if you start the production order from the mobile device, the journal names are somehow cleared during the process.

Product Bug Number:3731163

Author ID (email alias):Tim Satrom

Writer ID (email alias):axse

Tech Review ID (email alias):Andrew Slynko

Risk:Low

Impact:Low

Confirm Article has been Tech Reviewed: No

Confirm Article released for Publishing: No

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×