We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Thông báo

Bản cập nhật này được bao gồm trong bảo mật, Cập Nhật chất lượng có ngày 9 tháng 10 năm 2018. Bản cập nhật này trước đây đã phát hành như một phần của bản xem trước chất lượng Nhật ngày 18 tháng 9 năm 2018.

Tóm tắt

Bài viết này liệt kê trước chất lượng cho .NET Framework 2.0 SP2, 3.0 SP2, 4.5.2 và 4.6 cho Windows Server 2008 gói dịch vụ 2 (SP2).

Quan trọng

  • Tất cả các bản Cập Nhật cho .NET Framework 4.6 cho Windows Server 2008 SP2 yêu cầu bản Cập Nhật d3dcompiler_47.dll được cài đặt. Chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt bản Cập Nhật bao gồm d3dcompiler_47.dll trước khi bạn áp dụng bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin về bản Cập Nhật d3dcompiler_47.dll, xem KB 4019478.

  • Nếu bạn cài đặt gói ngôn ngữ sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn phải cài đặt lại bản cập nhật này. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt bất kỳ ngôn ngữ gói mà bạn cần trước khi bạn cài đặt bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm gói ngôn ngữ vào Windows

Thêm thông tin về bản cập nhật này

Bài viết sau có thêm thông tin về bản cập nhật này là liên quan đến phiên bản sản phẩm cá nhân. Bài viết có thể chứa thông tin vấn đề.

  • 4457007 Mô tả bản xem trước của chất lượng Nhật 3.0 SP2 và .NET Framework 2.0 SP2 cho Windows Server 2008 SP2 (KB 4457007)

  • 4457019 Mô tả bản xem trước của chất lượng Nhật cho .NET Framework 4.5.2 dành cho Windows 7 SP1, Server 2008 R2 SP1 và Server 2008 SP2 (KB 4457019)

  • 4457016 Mô tả bản xem trước của chất lượng Nhật cho .NET Framework 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, 4.7.1 và 4.7.2 dành cho Windows 7 SP1 và Server 2008 R2 SP1, và .NET Framework 4.6 cho Server 2008 SP2 (KB 4457016)

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật này

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×