Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

NẾU BẠN SỐNG (HOẶC LÀ MỘT DOANH NGHIỆP CÓ ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHÍNH Ở) HOA KỲ, VUI LÒNG ĐỌC PHẦN "PHÂN XỬ TRỌNG TÀI RÀNG BUỘC VÀ TỪ BỎ HÀNH ĐỘNG TẬP THỂ" DƯỚI ĐÂY. NÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÁCH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP.

Các điều khoản cấp phép này là thỏa thuận giữa bạn và Microsoft Corporation (hoặc một trong các chi nhánh của Microsoft Corporation). Những điều khoản này áp dụng cho phần mềm có tên nêu trên và mọi dịch vụ hoặc bản cập nhật phần mềm của Microsoft (ngoại trừ trong phạm vi các dịch vụ hoặc bản cập nhật đó đi kèm với các điều khoản mới hoặc bổ sung, trong trường hợp đó các điều khoản khác nhau đó sẽ được áp dụng trong tương lai và không thay đổi các quyền liên quan đến phần mềm hoặc dịch vụ được cập nhật trước). NẾU BẠN TUÂN THỦ CÁC ĐIỀU KHOẢN CẤP PHÉP NÀY, BẠN CÓ CÁC QUYỀN DƯỚI ĐÂY. BẰNG CÁCH SỬ DỤNG PHẦN MỀM NÀY, BẠN CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY.

 1. QUYỀN SỬ DỤNG VÀ CÀI ĐẶT.

  1. Chung. Bạn có thể tạo một bản sao lưu phần mềm cho mục đích duy nhất là cài đặt lại phần mềm. Bạn có thể cài đặt và chạy một phiên bản phần mềm trên tối đa mười thiết bị Windows 11 được liên kết với tài khoản Microsoft được liên kết với tài khoản Windows Store của bạn và chỉ để sử dụng trên Windows.

  2. Bao gồm các Ứng dụng của Microsoft. Phần mềm này có thể bao gồm các ứng dụng khác của Microsoft. Các điều khoản cấp phép này áp dụng cho các ứng dụng được bao gồm, nếu có, trừ khi các điều khoản cấp phép khác được cung cấp cùng với các ứng dụng khác của Microsoft.

  3. Dữ liệu Vị trí Địa lý. Các ứng dụng sử dụng dữ liệu vị trí địa lý phải tuân Bản đồ Bing các điều khoản sử dụng Microsoft Bản đồ Bing Platform API Điều khoản Sử dụng - Microsoft Mapping Solutions  

  4. Các cấu phần của Bên thứ ba. Phần mềm có thể bao gồm các thành phần của bên thứ ba với các thông báo pháp lý riêng biệt hoặc chịu sự điều chỉnh của các thỏa thuận khác, như có thể được mô tả trong (các) tệp ThirdPartyNotices, bao gồm Giấy phép của Bên Thứ ba và giấy phép System WebView, đi kèm với phần mềm.

  5. Thỏa thuận Dịch vụ của Microsoft. Một số tính năng của phần mềm có thể cung cấp quyền truy nhập, hoặc dựa vào, dịch vụ trực tuyến. Việc sử dụng các dịch vụ đó (nhưng không phải phần mềm) chịu sự điều chỉnh của các điều khoản và chính sách về quyền riêng tư riêng biệt trong Thỏa thuận Dịch vụ của Microsoft https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=398923. Vui lòng đọc chúng. Các dịch vụ này có thể không khả dụng ở tất cả khu vực.

 2. DỮ LIỆU.

  1. Thu thập Dữ liệu Phần mềm này có thể thu thập thông tin về bạn và việc bạn sử dụng phần mềm và gửi thông tin đó tới Microsoft. Microsoft có thể sử dụng thông tin này để cung cấp dịch vụ cũng như cải tiến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Bạn có thể chọn không tham gia nhiều kịch bản trong số này, nhưng không phải tất cả, như được mô tả trong tài liệu sản phẩm.  Cũng có thể có một số tính năng trong phần mềm có thể cho phép bạn thu thập dữ liệu từ người dùng ứng dụng của mình. Nếu bạn sử dụng các tính năng này để cho phép thu thập dữ liệu trong các ứng dụng của mình, bạn phải tuân thủ luật hiện hành, bao gồm việc cung cấp thông báo thích hợp cho người dùng ứng dụng của bạn. Bạn có thể tìm hiểu thêm về việc thu thập và sử dụng dữ liệu trong tài liệu trợ giúp và điều khoản về quyền riêng tư https://aka.ms/privacy. Việc bạn sử dụng phần mềm này hoạt động như là sự đồng ý của bạn đối với các thực hành này.

  2. Xử lý Dữ liệu Cá nhân. Trong phạm vi Microsoft là cơ quan xử lý hoặc xử lý phụ dữ liệu cá nhân liên quan đến phần mềm, Microsoft thực hiện các cam kết trong Điều khoản Quy định Chung về Bảo vệ Dữ liệu của Liên minh Châu Âu của Điều khoản Dịch vụ Trực tuyến cho tất cả khách hàng có hiệu lực vào ngày 25 tháng 5 năm 2018 , tại https://docs.microsoft.com/en-us/legal/gdpr.

 3. PHẠM VI GIẤY PHÉP. Phần mềm được cấp phép, không được bán. Microsoft bảo lưu tất cả các quyền khác. Trừ khi luật hiện hành cung cấp cho bạn nhiều quyền hơn bất chấp giới hạn này, bạn sẽ không (và không có quyền):

  1. sử dụng phần mềm cho bất kỳ mục đích thương mại nào;

  2. làm việc xung quanh bất kỳ giới hạn kỹ thuật trong phần mềm mà chỉ cho phép bạn sử dụng nó theo những cách nhất định;

  3. thiết kế ngược, biên dịch ngược hoặc phân chia phần mềm hoặc tìm cách lấy mã nguồn cho phần mềm, ngoại trừ và trong phạm vi các điều khoản cấp phép của bên thứ ba yêu cầu sử dụng một số cấu phần nguồn mở nhất định có thể được bao gồm trong phần mềm;

  4. xóa, thu nhỏ, chặn hoặc sửa đổi bất kỳ thông báo nào của Microsoft hoặc nhà cung cấp của Microsoft trong phần mềm;

  5. sử dụng phần mềm theo bất kỳ cách nào trái pháp luật hoặc để tạo hoặc phát triển phần mềm độc hại; Hoặc

  6. chia sẻ, phát hành, phân phối hoặc cho thuê phần mềm, cung cấp phần mềm dưới dạng dịch vụ độc lập cho người khác sử dụng hoặc chuyển phần mềm hoặc thỏa thuận này cho bất kỳ bên thứ ba nào.

 4. CODEC VIDEO. SẢN PHẨM NÀY ĐƯỢC CẤP PHÉP THEO GIẤY PHÉP DANH MỤC SÁNG CHẾ AVC CHO VIỆC SỬ DỤNG CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG HOẶC CÁC MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG KHÁC MÀ TRONG ĐÓ SẢN PHẨM KHÔNG NHẬN ĐƯỢC THÙ LAO CHO (i) MÃ HÓA VIDEO TUÂN THỦ TIÊU CHUẨN AVC ("AVC VIDEO") VÀ/HOẶC (II) GIẢI MÃ VIDEO AVC ĐƯỢC MÃ HÓA BỞI NGƯỜI TIÊU DÙNG THAM GIA VÀO HOẠT ĐỘNG CÁ NHÂN VÀ/HOẶC ĐƯỢC THU THẬP TỪ MỘT NHÀ CUNG CẤP VIDEO ĐƯỢC CẤP PHÉP CUNG CẤP VIDEO AVC. KHÔNG CÓ GIẤY PHÉP NÀO ĐƯỢC CẤP HOẶC SẼ ĐƯỢC NGỤ Ý CHO BẤT KỲ VIỆC SỬ DỤNG NÀO KHÁC. THÔNG TIN BỔ SUNG CÓ THỂ ĐƯỢC LẤY TỪ MPEG LA, L.L.C. XEM HTTP://WWW.MPEGLA.COM

 5. GIỚI HẠN XUẤT KHẨU. Bạn phải tuân thủ tất cả các luật cũng như quy định trong nước và quốc tế về xuất khẩu áp dụng cho phần mềm này, trong đó bao gồm các hạn chế về điểm đến, người dùng cuối và việc sử dụng cuối. Để biết thêm thông tin về các hạn chế xuất khẩu, hãy https://aka.ms/exporting.

 6. DỊCH VỤ HỖ TRỢ. Microsoft không có nghĩa vụ theo thỏa thuận này để cung cấp bất kỳ dịch vụ hỗ trợ nào cho phần mềm này. Bất kỳ hỗ trợ nào được cung cấp đều là "như hiện trạng", "với tất cả các lỗi" và không có bảo hành dưới bất kỳ hình thức nào.

 7. CẬP NHẬT. Phần mềm này có thể định kỳ kiểm tra các bản cập nhật, cũng như tải xuống và cài đặt chúng cho bạn. Bạn chỉ có thể nhận được các bản cập nhật từ Microsoft hoặc các nguồn được ủy quyền. Microsoft có thể cần cập nhật hệ thống của bạn để cung cấp cho bạn các bản cập nhật. Bạn đồng ý nhận các bản cập nhật tự động này mà không cần thông báo thêm. Cập nhật có thể không bao gồm hoặc hỗ trợ tất cả các tính năng phần mềm, dịch vụ hoặc thiết bị ngoại vi hiện có.

 8. PHÂN XỬ TRỌNG TÀI RÀNG BUỘC VÀ QUYỀN K MIỄN KHỞI TỐ TẬP THỂ. Phần này áp dụng nếu bạn sống (hoặc, nếu một doanh nghiệp, địa điểm kinh doanh chính của bạn đang ở) Hoa Kỳ.Nếu bạn và Microsoft có tranh chấp, bạn và Microsoft đồng ý cố gắng giải quyết tranh chấp đó một cách không chính thức trong vòng 60 ngày. Nếu bạn và Microsoft không thể, bạn và Microsoft đồng ý phân xử trọng tài ràng buộc cá nhân trước Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ theo Đạo luật Trọng tài Liên bang ("FAA") và không kiện ra tòa trước thẩm phán hoặc bồi thẩm đoàn. Thay vào đó, một trọng tài trung lập sẽ quyết định. Kiện tụng tập thể, phân xử trọng tài tập thể, các hành động chung về luật sư riêng và bất kỳ thủ tục tố tụng nào khác mà ai đó hành động với tư cách là người đại diện không được phép; cũng không kết hợp các thủ tục tố tụng cá nhân mà không có sự đồng ý của tất cả các bên. Thỏa thuận Trọng tài hoàn chỉnh chứa nhiều điều khoản hơn và có hiệu https://aka.ms/arb-agreement-4. Bạn và Microsoft đồng ý với các điều khoản này.

 9. TOÀN BỘ THỎA THUẬN. Thỏa thuận này và bất kỳ điều khoản nào khác mà Microsoft có thể cung cấp cho các phần bổ sung, bản cập nhật hoặc ứng dụng của bên thứ ba, là toàn bộ thỏa thuận cho phần mềm.

 10. LUẬT HIỆN HÀNH VÀ NƠI ĐỂ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP. Nếu bạn đã mua phần mềm tại Hoa Kỳ hoặc Canada, luật của tiểu bang hoặc tỉnh nơi bạn sống (hoặc, nếu một doanh nghiệp nơi đặt trụ sở chính của bạn) sẽ chi phối việc diễn giải thỏa thuận này, các khiếu nại về vi phạm và tất cả các khiếu kiện khác (bao gồm bảo vệ người tiêu dùng, cạnh tranh không công bằng và khiếu nại sai trái), bất kể xung đột về nguyên tắc luật, ngoại trừ việc FAA điều chỉnh mọi thứ liên quan đến phân xử trọng tài. Nếu bạn đã mua phần mềm ở bất kỳ quốc gia nào khác, luật pháp của phần mềm sẽ được áp dụng, ngoại trừ việc FAA điều chỉnh mọi thứ liên quan đến phân xử trọng tài. Nếu khu vực pháp lý liên bang Hoa Kỳ tồn tại, bạn và Microsoft chấp thuận thẩm quyền xét xử và khu vực xét xử riêng biệt tại tòa án liên bang ở Hạt King, Washington đối với tất cả các tranh chấp được lắng nghe tại tòa (ngoại trừ phân xử trọng tài). Nếu không, bạn và Microsoft chấp thuận thẩm quyền xét xử và khu vực xét xử độc quyền tại Tòa Thượng Thẩm Hạt King, Washington đối với tất cả các tranh chấp đã lắng nghe tại tòa (ngoại trừ phân xử trọng tài).

 11. QUYỀN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG; BIẾN THỂ KHU VỰC. Thỏa thuận này mô tả các quyền pháp lý nhất định. Bạn có thể có các quyền khác, bao gồm quyền người tiêu dùng, theo luật của tiểu bang, tỉnh hoặc quốc gia của bạn. Tách riêng và tách riêng mối quan hệ của bạn với Microsoft, bạn cũng có thể có các quyền liên quan đến bên mà bạn đã mua phần mềm. Thỏa thuận này không thay đổi các quyền khác đó nếu luật pháp của tiểu bang, tỉnh hoặc quốc gia của bạn không cho phép làm như vậy. Ví dụ: nếu bạn đã mua phần mềm ở một trong các khu vực dưới đây hoặc áp dụng luật quốc gia bắt buộc thì các quy định sau sẽ áp dụng cho bạn:

  1. Úc. Bạn có bảo hành theo quy định theo Luật Người tiêu dùng Úc và không có điều gì trong thỏa thuận này làm ảnh hưởng đến các quyền đó.

  2. Canada. Nếu bạn đã nhận được phần mềm này ở Canada, bạn có thể dừng nhận bản cập nhật bằng cách tắt tính năng cập nhật tự động, ngắt kết nối thiết bị khỏi Internet (tuy nhiên, nếu và khi bạn kết nối lại với Internet, phần mềm sẽ tiếp tục kiểm tra và cài đặt bản cập nhật) hoặc gỡ cài đặt phần mềm. Tài liệu sản phẩm, nếu có, cũng có thể chỉ định cách tắt bản cập nhật cho thiết bị hoặc phần mềm cụ thể của bạn.

  3. Đức và Áo.

   1. Bảo đảm. Phần mềm được cấp phép đúng cách sẽ thực hiện đáng kể như được mô tả trong bất kỳ tài liệu nào của Microsoft đi kèm với phần mềm. Tuy nhiên, Microsoft không đảm bảo theo hợp đồng liên quan đến phần mềm được cấp phép.

   2. Giới hạn Trách nhiệm pháp lý. Trong trường hợp có hành vi cố ý, sơ suất toàn bộ, các khiếu nại dựa trên Đạo luật Trách nhiệm pháp lý của Sản phẩm, cũng như trong trường hợp tử vong hoặc thương tích cá nhân hoặc thể chất, Microsoft có trách nhiệm pháp lý theo luật pháp.

    Theo điều khoản nêu ii., Microsoft sẽ chỉ chịu trách nhiệm pháp lý đối với sơ suất nhỏ nếu Microsoft vi phạm các nghĩa vụ hợp đồng quan trọng như vậy, việc thực hiện các điều khoản này tạo thuận lợi cho việc thực hiện thỏa thuận này, vi phạm sẽ gây nguy hiểm cho mục đích của thỏa thuận này và sự tuân thủ mà một bên có thể liên tục tin tưởng (cái gọi là "nghĩa vụ thực thi"). Trong các trường hợp sơ suất nhỏ khác, Microsoft sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho sơ suất nhỏ.

 12. TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM VỀ BẢO HÀNH. PHẦN MỀM ĐƯỢC CẤP PHÉP "NHƯ HIỆN TẠI". BẠN PHẢI CHỊU RỦI RO KHI SỬ DỤNG. MICROSOFT KHÔNG CUNG CẤP BẢO HÀNH, BẢO ĐẢM HOẶC ĐIỀU KIỆN RÕ RÀNG NÀO. TRONG PHẠM VI CÁC LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, MICROSOFT LOẠI TRỪ TẤT CẢ CÁC BẢO HÀNH NGỤ Ý, BAO GỒM KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC, SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG VI PHẠM.

 13. HẠN CHẾ VÀ LOẠI TRỪ THIỆT HẠI. NẾU BẠN CÓ BẤT KỲ CƠ SỞ NÀO ĐỂ KHÔI PHỤC THIỆT HẠI BẤT CHẤP TUYÊN BỐ TỪ CHỐI BẢO HÀNH TRƯỚC ĐÓ, BẠN CÓ THỂ ĐƯỢC MICROSOFT VÀ CÁC NHÀ CUNG CẤP CỦA MICROSOFT CHỈ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI TRỰC TIẾP ĐẾN 5,00 ĐÔ LA MỸ. BẠN KHÔNG THỂ ĐƯỢC BỒI THƯỜNG BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO KHÁC, BAO GỒM THIỆT HẠI MANG TÍNH HỆ QUẢ, MẤT LỢI NHUẬN, THIỆT HẠI ĐẶC BIỆT, GIÁN TIẾP HOẶC NGẪU NHIÊN.

  Giới hạn này áp dụng cho (a) bất cứ điều gì liên quan đến phần mềm, dịch vụ, nội dung (bao gồm mã) trên các trang Internet của bên thứ ba hoặc các ứng dụng của bên thứ ba; và (b) các khiếu nại về vi phạm hợp đồng, bảo hành, bảo đảm hoặc điều kiện; trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt, sơ suất, hoặc các hành động bất chính khác; hoặc bất kỳ khiếu nại nào khác; trong từng trường hợp trong phạm vi được luật hiện hành cho phép.

  Điều này cũng áp dụng ngay cả khi Microsoft biết hoặc lẽ ra phải biết về khả năng xảy ra thiệt hại. Việc loại trừ hoặc giới hạn nói trên có thể không áp dụng cho bạn vì tiểu bang, tỉnh hoặc quốc gia của bạn có thể không cho phép loại trừ hoặc giới hạn các thiệt hại ngẫu nhiên, hậu quả hoặc các thiệt hại khác.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×