Objaśnienie kodów błędów generowanych przez Menedżera urządzeń

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 125174 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL125174
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W tym artykule podano listę kodów błędów raportowanych przez Menedżera urządzeń oraz podano możliwe rozwiązania. Aby wyświetlić kody błędów, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. W Panelu sterowania kliknij dwukrotnie ikonę System.
 3. Kliknij kartę Menedżer urządzeń.
 4. Kliknij dwukrotnie typ urządzenia (na przykład kliknij dwukrotnie ikonę Mysz), aby wyświetlić urządzenia z tej kategorii.
 5. Kliknij dwukrotnie urządzenie, aby wyświetlić jego właściwości. Jeśli został wygenerowany kod błędu, kod pojawi się w polu Stan urządzenia na karcie Ogólne. W niektórych przypadkach dostępny jest przycisk Rozwiązanie (tylko system Windows 98).
Q133240 - Troubleshooting Device Conflicts with Device Manager

Więcej informacji

Kod 1

To urządzenie nie jest poprawnie skonfigurowane. (Kod 1)

Aby zaktualizować sterowniki dla tego urządzenia, kliknij przycisk Aktualizuj sterownik. Jeśli to nie rozwiąże problemu, zajrzyj do dokumentacji sprzętu, aby uzyskać więcej informacji.

Przycisk Rozwiązanie: Aktualizuj sterownik

Ten kod oznacza, że system nie miał możliwości skonfigurowania urządzenia. Aby rozwiązać problem, postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w oknie Stan urządzenia. Dodatkowo ten problem można rozwiązać, usuwając urządzenie w Menedżerze urządzeń, a następnie uruchamiając Kreatora dodawania nowego sprzętu w Panelu sterowania.

Kod 2

W zależności od tego, które urządzenie uległo awarii, może pojawić się jeden z dwóch różnych komunikatów. Ten kod oznacza, że program ładowania urządzenia (DevLoader) nie załadował urządzenia. Gdy urządzenie jest ładowane przez program ładowania magistrali głównej (na przykład ISAPNP, PCI lub BIOS), zostanie wyświetlony następujący komunikat:
System Windows nie może załadować sterownika dla tego urządzenia, ponieważ komputer wykazuje <typ> typy magistrali. (Kod 2)

Należy skontaktować się z producentem komputera, aby otrzymać zaktualizowaną wersję BIOS dla komputera.

gdzie <typ> to ISAPNP, PCI, BIOS, EISA lub ACPI.

Przycisk Rozwiązanie: Brak

Gdy urządzenie nie jest ładowane przez program ładowania magistrali głównej, zostanie wyświetlony następujący komunikat:
Nie można załadować sterownika urządzenia za pomocą programu(ów) ładującego(ych) <typ>. (Kod 2)

Aby rozwiązać ten problem, kliknij przycisk Aktualizuj sterownik w celu zaktualizowania sterownika.

gdzie <typ> jest urządzeniem ładowanym za pomocą programu ładowania, takim jak FLOP, ESDI, SCSI itd.

Przycisk Rozwiązanie: Aktualizuj sterownik

Dodatkowo, oprócz powyższych zaleceń rozwiązania problemu, można usunąć urządzenie w Menedżerze urządzeń i uruchomić Kreatora dodawania nowego sprzętu.

Kod 3


Sterownik dla tego urządzenia może być niewłaściwy lub systemowi może brakować wolnej pamięci lub innych zasobów. (Kod 3)

Aby zaktualizować sterowniki dla tego urządzenia, kliknij przycisk Aktualizuj sterownik. Aby sprawdzić pamięć komputera i zasoby systemowe, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Mój komputer, znajdującą się na pulpicie, kliknij polecenie Właściwości, a następnie kliknij kartę Wydajność.


Przycisk Rozwiązanie: Aktualizuj sterownik

Jako rozwiązania alternatywnego użyj Menedżera urządzeń do usunięcia urządzenia i uruchom narzędzie Dodaj nowy sprzęt z Panelu sterowania.

Kod 4

To urządzenie nie działa poprawnie, ponieważ jeden z jego sterowników jest niewłaściwy lub Rejestr jest niepoprawny. (Kod 4)

Aby zaktualizować sterowniki dla tego urządzenia, kliknij przycisk Aktualizuj sterownik. Jeśli to nie rozwiąże problemu, uruchom program Scanregw.exe (kliknij przycisk Start, kliknij polecenie uruchom, wpisz polecenie Scanregw.exe, a następnie kliknij przycisk OK), aby sprawdzić Rejestr.


Przycisk Rozwiązanie: Aktualizuj sterownik

Ten kod wskazuje, że plik inf dla urządzenia może być niepoprawny lub Rejestr może być uszkodzony. Ten kod błędu jest wyświetlany, jeśli w pliku inf określone jest pole, które powinno być polem tekstowym, ale jest binarne.

Dodatkowo, oprócz powyższych zaleceń rozwiązania problemu, użyj Menedżera urządzeń do usunięcia urządzenia i uruchom narzędzie Dodaj nowy sprzęt z Panelu sterowania. Jeśli ten kod błędu będzie nadal wyświetlany, skontaktuj się z producentem w celu uzyskania zaktualizowanego pliku inf.


Kod 5


Sterownik tego urządzenia zażądał zasobu, którego system Windows nie może zapewnić. (Kod 5)

Aby rozwiązać ten problem, kliknij przycisk Aktualizuj sterownik w celu zaktualizowania sterownika.


Przycisk Rozwiązanie: Aktualizuj sterownik

Ten kod wskazuje, że wystąpiła awaria urządzenia z powodu braku arbitra. Kod błędu pojawia się, jeśli urządzenie żąda typu zasobu, dla którego nie ma arbitra.

Aby rozwiązać ten problem, zaktualizuj sterownik zgodnie z sugestią lub użyj Menedżera urządzeń do usunięcia urządzenia, a następnie uruchom narzędzie Dodaj nowy sprzęt w Panelu sterowania.


Kod 6

Inne urządzenie używa zasobów wymaganych przez to urządzenie. (Kod 6)

Aby rozwiązać ten problem, zamknij komputer, wyłącz go i zmień zasoby urządzenia. Po zakończeniu uruchom Menedżera urządzeń i zmień ustawienia zasobów dla urządzenia.


Przycisk Rozwiązanie: Rozwiązywanie problemów sprzętowych

Ten kod oznacza, że między tym urządzeniem i innym urządzeniem istnieje konflikt.

Kod 7

Wyświetlony tekst komunikatu jest specyficzny dla sterownika lub numeratora. Jeśli sterownik nie podaje informacji o przyczynie awarii, zostanie wyświetlony następujący komunikat:
Sterowniki dla tego urządzenia muszą być zainstalowane na nowo. (Kod 7)

Aby na nowo zainstalować sterowniki dla tego urządzenia, kliknij przycisk Zainstaluj ponownie sterownik.

Przycisk Rozwiązanie: Ponowna instalacja sterownikaTen kod oznacza, że skonfigurowanie urządzenia jest niemożliwe.

Jeśli urządzenie działa poprawnie, nie należy wykonywać kroków w celu usunięcia kodu błędu. Jeśli urządzenie nie działa poprawnie, użyj Menedżera urządzeń do usunięcia urządzenia i uruchom narzędzie Dodaj nowy sprzęt z Panelu sterowania. Jeśli błąd będzie nadal się pojawiać i urządzenie nie będzie funkcjonować poprawnie, skontaktuj się z producentem w celu uzyskania zaktualizowanego sterownika.


Kod 8

Dla tego kodu błędu może zostać wyświetlonych wiele różnych komunikatów o błędach. Ten kod oznacza, że nie można znaleźć programu ładowania urządzenia (DevLoader). Na przykład plik inf urządzenia może wskazywać na plik, którego nie ma, lub plik nieprawidłowy.

Ten kod błędu opisuje następujące nieprawidłowe sytuacje:

 • Systemowy program ładowania DevLoader jest częścią pliku Vmm32.vxd i zwykle zaczyna się od znaku gwiazdki (*). Jeśli program DevLoader jest systemowym programem DevLoader, wyświetlany jest następujący tekst
  To urządzenie nie działa poprawnie, ponieważ system Windows nie może załadować pliku <nazwa>, który ładuje sterowniki dla urządzenia. (Kod 8)

  Aby rozwiązać ten problem, uruchom ponownie Instalatora Windows z dysku CD-ROM.
  gdzie <nazwa> jest nazwą systemowego programu ładowania DevLoader, którego nie można znaleźć.

  Przycisk Rozwiązanie: Brak
 • Jeśli to nie jest systemowy program ładowania DevLoader i nie można odnaleźć programu DevLoader (brak pliku), wyświetlany jest następujący tekst
  To urządzenie nie działa poprawnie, ponieważ system Windows nie może załadować pliku <nazwa>, który ładuje sterowniki dla urządzenia. (Kod 8)

  Aby rozwiązać ten problem, kliknij przycisk Zainstaluj ponownie urządzenie.
  gdzie <nazwa> jest nazwą brakującego programu ładowania DevLoader.

  Przycisk Rozwiązanie: Ponowna instalacja sterownika
 • Jeśli to nie jest systemowy program ładowania DevLoader i można go odnaleźć na dysku (plik istnieje), wyświetlany jest następujący tekst
  To urządzenie nie działa poprawnie, ponieważ plik <nazwa>, który ładuje sterowniki dla urządzenia, jest niewłaściwy. (Kod 8)

  Aby rozwiązać ten problem, kliknij przycisk Aktualizuj sterownik.
  gdzie <nazwa> jest nazwą programu ładowania DevLoader.

  Przycisk Rozwiązanie: Aktualizuj sterownik
 • Jeśli wpis DevLoader to klucz programowy dla tego urządzenia i klucza nie ma lub jest pustym ciągiem znaków, wyświetlany jest następujący tekst:
  Błąd urządzenia: Spróbuj zmienić sterownik tego urządzenia. Jeśli to nie pomoże, poszukaj rozwiązania w dokumentacji sprzętowej. (Kod 8)
  Przycisk Rozwiązanie: Aktualizuj sterownik
W większości przypadków problem można rozwiązać, instalując ponownie lub aktualizując sterownik. Jako rozwiązania alternatywnego użyj Menedżera urządzeń do usunięcia urządzenia i uruchom narzędzie Dodaj nowy sprzęt z Panelu sterowania. Jeśli ten błąd będzie pojawiać się nadal, skontaktuj się z producentem sprzętu w celu uzyskania zaktualizowanego sterownika.

Gdy powodujący problemy program ładowania DevLoader jest systemowym programem DevLoader, należy ponownie zainstalować system Windows, ponieważ ten sterownik jest wbudowany w pliku Vmm32.vxd.


Kod 9

Tekst dla tego kodu błędu jest inny, w zależności od tego, czy urządzenie BIOS/ACPI jest wyliczone czy nie:
Urządzenie nie działa poprawnie, ponieważ BIOS zgłasza niepoprawnie zasoby dla urządzenia. (Kod 9)

Skontaktuj się z producentem komputera w celu dostarczenia zaktualizowanej wersji BIOS-u.

Przycisk Rozwiązanie: Brak

Jeśli to nie jest urządzenie wyliczone typu BIOS lub ACPI (na przykład dodatkowa karta lub urządzenie podłączone do komputera), zostanie wyświetlony następujący tekst:
Urządzenie nie działa poprawnie, ponieważ BIOS w urządzeniu zgłasza niepoprawnie zasoby dla urządzenia. (Kod 9)

Skontaktuj się z producentem komputera w celu dostarczenia zaktualizowanej wersji BIOS-u.

Przycisk Rozwiązanie: Brak

Ten kod oznacza, że informacje w Rejestrze dotyczące tego urządzenia są nieprawidłowe.

Ten problem może być rozwiązany za pomocą Menedżera urządzeń przez usunięcie urządzenia i uruchomienie narzędzia Dodaj nowy sprzęt z Panelu sterowania. Jeśli ten błąd będzie nadal się pojawiać, skontaktuj się z producentem sprzętu w celu uzyskania poprawnych ustawień Rejestru lub zaktualizowanych sterowników.


Kod 10

Jeśli w kluczu sprzętowym urządzenia znajduje się wartość „FailReasonString”, ten ciąg znaków jest wyświetlany jako komunikat o błędzie. Ciąg znaków jest umieszczany w tym miejscu przez sterownik lub numerator. Jeśli w kluczu sprzętowym urządzenia nie ma wartości „FailReasonString”, wyświetlany jest następujący ogólny komunikat o błędzie:
To urządzenie jest nieobecne w komputerze, nie pracuje poprawnie albo nie są zainstalowane dla niego wszystkie sterowniki. (Kod 10)

Spróbuj uaktualnić sterowniki tego urządzenia.

Przycisk Rozwiązanie: Aktualizuj sterownik

Aby rozwiązać problem opisywany przez ten kod błędu, upewnij się, że urządzenie jest poprawnie podłączone do komputera. Na przykład upewnij się, że wszystkie kable są ściśle podłączone i wszystkie karty poprawnie umieszczone. Postępuj zgodnie z rozwiązaniem sugerowanym przez przycisk Rozwiązanie i zaktualizuj sterownik urządzenia. Urządzenie można usunąć i ponownie podłączyć za pomocą Kreatora dodawania nowego sprzętu.


Kod 11

System Windows przestał odpowiadać po próbie uruchomienia tego urządzenia i nie będzie próbował uruchomić tego urządzenia ponownie. (Kod 11)

Aby uzyskać więcej informacji, zajrzyj do sekcji ASD w Pomocy systemu Windows.

Spróbuj uaktualnić sterowniki tego urządzenia.


Przycisk Rozwiązanie: Aktualizuj sterownik

Aby rozwiązać ten problem, uruchom narzędzie Automatyczne pomijanie sterowników z narzędzia Informacje o systemie. Jeśli problem będzie występować nadal, skontaktuj się z producentem w celu uzyskania zaktualizowanych sterowników.


Kod 12

Urządzenie nie może znaleźć żadnych wolnych <typ> zasobów do użycia. (Kod 12)

Jeżeli chcesz używać tego urządzenia, musisz wyłączyć inne urządzenie korzystające z zasobów wymaganych przez urządzenie. Aby to zrobić, użyj Kreatora rozwiązywania problemów sprzętowych.


gdzie <typ> jest typem zasobu (IRQ, DMA, Pamięć lub We/Wy).

Przycisk Rozwiązanie: Rozwiązywanie problemów sprzętowych

Ten kod oznacza, że awarii uległ jeden z arbitrów zasobów. Awaria może wystąpić, jeśli urządzenie można konfigurować za pomocą oprogramowania i nie ma zasobów (jeśli system nie ma zasobów). Na przykład wszystkie przerwania są używane lub urządzenie zażąda zasobu aktualnie używanego przez inne urządzenie, które nie zwolni zasobu.

Aby rozwiązać ten problem, postępuj zgodnie z instrukcjami narzędzia Rozwiązywanie problemów sprzętowych. Dodatkowo zobacz temat „Rozwiązywanie problemów ze sprzętem powodującym konflikt" w Pomocy systemu Windows 95 lub zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Identyfikator artykułu: 133240
TYTUŁ: Troubleshooting Device Conflicts with Device ManagerKod 13

To urządzenie jest nieobecne w komputerze, nie działa poprawnie lub nie są zainstalowane dla niego wszystkie sterowniki. (Kod 13)

Kliknij przycisk Wyszukaj sprzęt, aby system Windows sprawdził, czy urządzenie jest obecne w systemie czy nie.


Przycisk Rozwiązanie: Wyszukaj sprzęt

Ten kod wskazuje, że sterownik urządzenia nie znalazł sprzętu.

Aby rozwiązać problem opisywany przez ten kod błędu, zastosuj zalecane rozwiązanie. Jako rozwiązania alternatywnego użyj Menedżera urządzeń w celu usunięcia urządzenia, a następnie uruchom narzędzie Dodaj nowy sprzęt w Panelu sterowania.


Kod 14

Urządzenie nie będzie działać poprawnie, dopóki komputer nie zostanie ponownie uruchomiony. (Kod 14)

Aby ponownie uruchomić komputer, kliknij przycisk Uruchom ponownie komputer.


Przycisk Rozwiązanie: Uruchom ponownie komputer

Aby rozwiązać problem opisywany przez ten kod błędu, zamknij system Windows, zamknij komputer, a następnie włącz go ponownie.


Kod 15

Urządzenie powoduje konflikt zasobów. (Kod 15)

Aby rozwiązać ten konflikt, użyj aplikacji Rozwiązywanie problemów sprzętowych i postępuj według instrukcji zawartych w tym kreatorze.


Przycisk Rozwiązanie: Rozwiązywanie problemów sprzętowych

Ten kod oznacza, że zasoby urządzenia pozostają w konflikcie z zasobami innego urządzenia, najprawdopodobniej spowodowanym ponownym wyliczeniem.

Aby rozwiązać ten problem, postępuj zgodnie z instrukcjami narzędzia Rozwiązywanie problemów sprzętowych. Dodatkowo zobacz temat „Rozwiązywanie problemów ze sprzętem powodującym konflikt" w Pomocy systemu Windows 95 lub zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
Identyfikator artykułu: 133240
TYTUŁ: Troubleshooting Device Conflicts with Device ManagerKod 16

System Windows nie rozpoznał wszystkich zasobów używanych przez urządzenie. (Kod 16)

Aby wskazać dodatkowe zasoby dla tego urządzenia, kliknij kartę Zasoby i uzupełnij brakujące ustawienia. Sprawdź w dokumentacji sprzętu, jakich użyć ustawień.


Przycisk Rozwiązanie: Brak

Ten kod oznacza, że urządzenie nie zostało całkowicie wykryte. Gdy urządzenie nie jest całkowicie wykryte, nie wszystkie jego zasoby mogą być zidentyfikowane.

Aby rozwiązać problem opisywany przez ten kod błędu, kliknij kartę Zasoby w Menedżerze urządzeń, aby ręcznie wprowadzić ustawienia.


Kod 17

Plik informacyjny sterownika <nazwa> określa dla urządzenia podrzędnego zasoby, których nie posiada lub nie rozpoznaje urządzenie nadrzędne. (Kod 17)

Aby rozwiązać ten problem, kliknij Aktualizuj sterownik.


gdzie <nazwa> jest plikiem inf urządzenia.

Przycisk Rozwiązanie: Aktualizuj sterownik

Ten kod oznacza, że sprzęt jest urządzeniem wielofunkcyjnym i w pliku inf urządzenia zawarte są nieprawidłowe informacje o sposobie przydzielania zasobów urządzenia urządzeniom podrzędnym.

Aby rozwiązać problem opisywany przez ten kod błędu, użyj Menedżera urządzeń do usunięcia urządzenia i uruchom narzędzie Dodaj nowy sprzęt z Panelu sterowania. Jeśli ten kod błędu będzie nadal wyświetlany, skontaktuj się z producentem w celu uzyskania zaktualizowanego pliku inf.


Kod 18

Sterowniki dla tego urządzenia muszą być zainstalowane na nowo. (Kod 18)

Aby na nowo zainstalować sterowniki dla tego urządzenia, kliknij przycisk Zainstaluj ponownie sterownik.


Przycisk Rozwiązanie: Zainstaluj ponownie sterownik

Ten kod oznacza, że wystąpił błąd i urządzenie należy zainstalować ponownie.

Aby rozwiązać ten problem, zastosuj zalecane rozwiązanie. Jeśli problem nie zostanie usunięty, spróbuj usunąć urządzenie w Menedżerze urządzeń i uruchomić Kreatora dodawania nowego sprzętu z Panelu sterowania.Kod 19

Rejestr może być niepoprawny. (Kod 19)

Kliknij przycisk Sprawdź Rejestr, aby zbadać jego poprawność. System Windows uruchomi komputer ponownie i przywróci poprzedni, dobry Rejestr, jeżeli bieżący nie jest poprawny.


Przycisk Rozwiązanie: Sprawdź Rejestr

Ten kod oznacza, że Rejestr zwrócił nieznany wynik.

Aby rozwiązać ten problem, zastosuj zalecane rozwiązanie oznaczające uruchomienie programu Scanreg.exe. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, wpisz „scanreg /restore” (bez znaków cudzysłowu) w wierszu polecenia. Na końcu usuń urządzenie w Menedżerze urządzeń, a następnie wykryj je ponownie przy użyciu narzędzia Dodaj nowy sprzęt w Panelu sterowania.


Kod 20

System Windows nie może załadować jednego ze sterowników dla tego urządzenia. (Kod 20)

Aby rozwiązać ten problem, kliknij Aktualizuj sterownik.


Przycisk Rozwiązanie: Aktualizuj sterownik

Ten kod oznacza, że program ładowania sterownika VxD (Vxdldr) zwrócił nieznany wynik. Na przykład może występować niezgodność wersji między sterownikiem urządzenia i systemem operacyjnym.

Aby rozwiązać ten problem, zastosuj zalecane rozwiązanie. Jeśli problem nie zostanie usunięty, spróbuj usunąć urządzenie w Menedżerze urządzeń i uruchomić Kreatora dodawania nowego sprzętu z Panelu sterowania.


Kod 21

Windows usuwa to urządzenie. (Kod 21)

Zamknij to okno dialogowe i poczekaj kilka sekund. Jeżeli problem pojawia się dalej, uruchom ponownie komputer.


Przycisk Rozwiązanie: Uruchom ponownie komputer

Ten kod oznacza, że wystąpił problem z urządzeniem i może on być rozwiązany przez ponowne uruchomienie komputera.

Aby rozwiązać problem opisywany przez ten kod błędu, zamknij system Windows, wyłącz komputer, a następnie włącz go ponownie.


Kod 22

Tekst wyświetlany dla tego kodu błędu zależy od okoliczności.
 • Jeśli urządzenie zostało wyłączone przez użytkownika w Menedżerze urządzeń, wyświetlany jest następujący tekst:
  To urządzenie jest wyłączone. (Kod 22)

  Kliknij przycisk Włącz urządzenie.
  Przycisk Rozwiązanie: Włącz urządzenie
 • Jeśli urządzenie nie zostało uruchomione, zostanie wyświetlony następujący tekst:
  Urządzenie nie jest uruchomione. (Kod 22)

  Kliknij przycisk Uruchom urządzenie.

  Przycisk Rozwiązanie: Uruchom urządzenie
 • Jeśli urządzenie zostało wyłączone przez sterownik lub program, zostanie wyświetlony następujący tekst:
  To urządzenie jest wyłączone. (Kod 22)

  Nie można włączyć tego urządzenia, ponieważ zostało wyłączone przez sterownik systemu Windows.
  Przycisk Rozwiązanie: Brak
Ten kod oznacza, że urządzenie jest wyłączone lub nie zostało uruchomione.

Aby rozwiązać problem opisywany przez ten kod błędu, zastosuj zalecane rozwiązanie. Spróbuj usunąć urządzenie w Menedżerze urządzeń, a następnie ponownie wykryć za pomocą Kreatora dodawania nowego sprzętu. Jeśli problem będzie występować nadal, spróbuj wykonać czysty rozruch, aby wyeliminować działanie oprogramowania. Jeśli błąd będzie występować nadal, skontaktuj się z producentem sprzętu.


Kod 23

Tekst wyświetlany dla tego kodu błędu zależy od okoliczności.
 • Jeśli urządzenie jest dodatkową kartą graficzną i podstawowa karta graficzna została zlokalizowana, zostanie wyświetlony następujący tekst:
  Karta grafiki działa poprawnie. (Kod 23)

  Wystąpił problem z główną kartą grafiki. Kliknij Właściwości, aby zobaczyć właściwości głównej karty grafiki.
  Przycisk Rozwiązanie: Właściwości
 • Jeśli urządzenie jest dodatkową kartą graficzną i podstawowa karta graficzna nie została zlokalizowana, zostanie wyświetlony następujący tekst:
  Karta grafiki działa poprawnie. (Kod 23)

  Wystąpił problem z główną kartą grafiki. Napraw główną kartę grafiki.
  Przycisk Rozwiązanie: Brak
 • Jeśli urządzenie nie jest kartą graficzną, zostanie wyświetlony następujący tekst:
  Programy ładowania dla tego urządzenia nie mogą załadować wymaganych sterowników. (Kod 23)

  Aby zaktualizować sterowniki urządzenia, kliknij Aktualizuj sterownik.
  Przycisk Rozwiązanie: Aktualizuj sterownik
Ten kod oznacza, że program ładowania urządzenia opóźnił uruchomienie urządzenia i nie przekazał do systemu Windows informacji o tym, kiedy będzie gotów do uruchomienia urządzenia.

Aby rozwiązać problem opisywany przez ten kod błędu, sprawdź ustawienia podstawowej karty graficznej w oknie dialogowym Właściwości: Ekran. Spróbuj usunąć podstawową i dodatkową kartę graficzną w Menedżerze urządzeń, a następnie dokonaj ponownego rozruchu, aby system Windows mógł ponownie wyliczyć urządzenia. Sprawdź, czy sterowniki są aktualne i poprawnie zainstalowane.

W przypadku urządzeń innych niż karta graficzna zastosuj zalecane rozwiązanie. Jeśli problem nie zostanie usunięty, spróbuj usunąć urządzenie w Menedżerze urządzeń i za pomocą Kreatora dodawania nowego sprzętu ponownie wykryć urządzenie.


Kod 24

Tekst wyświetlany dla tego kodu błędu zależy od typu urządzenia (starsze czy typu Plug and Play).
 • Jeśli urządzenie jest starszego typu (wykrywane na poziomie głównym), zostanie wyświetlony następujący tekst:
  To urządzenie jest nieobecne w komputerze, nie pracuje poprawnie albo nie są zainstalowane dla niego wszystkie sterowniki. (Kod 24)

  Kliknij przycisk Wyszukaj sprzęt, aby system Windows sprawdził, czy urządzenie jest obecne w systemie czy nie.
  Przycisk Rozwiązanie: Wyszukaj sprzęt
 • Jeśli urządzenie jest typu Plug and Play, zostanie wyświetlony następujący tekst:
  To urządzenie jest nieobecne w komputerze, nie pracuje poprawnie albo nie są zainstalowane dla niego wszystkie sterowniki. (Kod 24)

  Spróbuj zaktualizować sterowniki tego urządzenia.
  Przycisk Rozwiązanie: Aktualizuj sterownik
Ten kod oznacza, że urządzenie nie zostało znalezione (na przykład urządzenia nie ma lub nie działa prawidłowo).

Aby rozwiązać problem opisywany przez ten kod błędu, zastosuj zalecane rozwiązanie. Jeśli urządzenie nadal nie będzie działać, upewnij się, że urządzenie jest bezpośrednio podłączone do komputera. Na przykład upewnij się, że wszystkie kable są ściśle podłączone i wszystkie karty poprawnie umieszczone.


Kod 25

Windows jest w trakcie instalowania urządzenia. (Kod 25)

Aby zakończyć instalację, kliknij przycisk Uruchom ponownie komputer.


Przycisk Rozwiązanie: Uruchom ponownie komputer

Ten problem zwykle pojawia się tylko podczas pierwszego i drugiego rozruchu po skopiowaniu wszystkich plików przez Instalatora systemu Windows. Jeśli ten kod zostanie zidentyfikowany, najprawdopodobniej oznacza niekompletną instalację.

Aby rozwiązać ten problem, zastosuj zalecane rozwiązanie. Może być wymagana ponowna instalacja, zależnie od tego, czy ponowny rozruch rozwiąże problem czy nie.


Kod 26

System Windows jest w trakcie instalowania urządzenia. (Kod 26)

Aby zakończyć instalację, kliknij przycisk Uruchom ponownie komputer.


Przycisk Rozwiązanie: Uruchom ponownie komputer

Ten kod oznacza, że urządzenie nie zostało załadowane. Może istnieć problem związany ze sterownikiem urządzenia lub nie wszystkie sterowniki zostały zainstalowane.

Aby rozwiązać problem opisywany przez ten kod błędu, zastosuj zalecane rozwiązanie. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, użyj Menedżera urządzeń do usunięcia urządzenia i uruchom narzędzie Dodaj nowy sprzęt z Panelu sterowania. Jeśli ten błąd będzie nadal się pojawiać, skontaktuj się z producentem sprzętu lub zajrzyj do biblioteki Microsoft Software Library w celu uzyskania zaktualizowanego sterownika.


Kod 27

System Windows nie może określić zasobów używanych przez urządzenie. (Kod 27)

Dla zasobów używanych przez urządzenie, kliknij kartę Zasoby i wybierz podstawową konfigurację. Sprawdź w dokumentacji sprzętu, jakich zasobów używa urządzenie.


Przycisk Rozwiązanie: Brak

Ten kod oznacza, że część Rejestru opisująca dostępne zasoby dla urządzenia nie zawiera poprawnych wpisów. Na przykład urządzenie jest oznaczone jako konfigurowane, ale informacje o konfiguracji w pliku inf wskazują, że urządzenia nie można konfigurować.

Aby rozwiązać problem opisywany przez ten kod błędu, użyj Menedżera urządzeń do usunięcia urządzenia i uruchom narzędzie Dodaj nowy sprzęt z Panelu sterowania. Jeśli urządzenie nadal nie będzie działać, skontaktuj się z producentem sprzętu w celu uzyskania zaktualizowanych sterowników lub innej pomocy.


Kod 28

Sterowniki tego urządzenia nie są zainstalowane. (Kod 28)

Aby na nowo zainstalować sterowniki dla tego urządzenia, kliknij przycisk Zainstaluj ponownie sterownik.


Przycisk Rozwiązanie: Zainstaluj ponownie sterownik

Ten kod oznacza, że urządzenie nie zostało całkowicie zainstalowane.

Aby rozwiązać ten problem, zastosuj zalecane rozwiązanie. Jeśli problem nie zostanie usunięty, spróbuj usunąć urządzenie w Menedżerze urządzeń i za pomocą Kreatora dodawania nowego sprzętu ponownie je wykryć. Jeśli błąd będzie występować nadal, może się okazać konieczne uzyskanie zaktualizowanych sterowników.


Kod 29

To urządzenie jest wyłączone, ponieważ BIOS nie przydzielił dla niego przerwania IRQ. (Kod 29)

Należy włączyć urządzenie w BIOS-ie. Poszukaj w dokumentacji sprzętu lub skontaktuj się z producentem komputera, aby uzyskać zaktualizowaną wersję BIOS-u.


Przycisk Rozwiązanie: Brak

Ten kod oznacza, że urządzenie zostało wyłączone, ponieważ nie działa poprawnie i nie można wymusić poprawnego działania w systemie Windows. Ten kod może się również pojawiać, gdy urządzenie zostało świadomie wyłączone w systemie BIOS.

Kod błędu można rozwiązać, włączając lub wyłączając urządzenie w ustawieniach systemu CMOS komputera. System Windows nie może zastąpić tych ustawień. Skontaktuj się z producentem komputera, aby uzyskać pomoc podczas używania programu konfiguracyjnego systemu CMOS komputera.


Kod 30

Urządzenie wykorzystuje zasoby żądania przerwania (IRQ), które jest używane przez inne urządzenie i nie może być dzielone. Należy zmienić ustawienia powodujące konflikt lub usunąć sterownik trybu rzeczywistego. (Kod 30)


Przycisk Rozwiązanie: Brak

Ten kod oznacza, że przerwanie IRQ nie może być współużytkowane. Błąd może wystąpić, gdy kontroler PCI/EISA SCSI współużytkuje przerwanie IRQ używane również przez sterownik trybu rzeczywistego urządzenia, którego system Windows nie może zmienić.

Aby rozwiązać problem opisywany przez ten kod błędu, usuń sterownik trybu rzeczywistego używający tego samego przerwania IRQ co urządzenie. Sterownik trybu rzeczywistego może być ładowany w pliku Config.sys lub Autoexec.bat.


Kod 31 (nowy w systemie Windows 98)

To urządzenie nie działa poprawnie, ponieważ <urządzenie> nie działa poprawnie. (Kod 31)

Aby zobaczyć właściwości <urządzenie> i sprawdzić, dlaczego nie działa, kliknij przycisk Właściwości.


gdzie <urządzenie> jest urządzeniem zależnym, które musi zostać naprawione, aby to urządzenie działało poprawnie.

Przycisk Rozwiązanie: Właściwości

Ten kod pojawia się, gdy poprawne funkcjonowanie urządzenia jest zależne od innego urządzenia. Nie dotyczy to urządzeń wyliczanych przez urządzenie nadrzędne.

Przycisk Właściwości wyświetla właściwości innego urządzenia. Najprawdopodobniej to urządzenie będzie również oznaczone kodem błędu Menedżera urządzeń. Zastosuj zalecane rozwiązania. Jeśli urządzenie nadal nie będzie działać, usuń je z Menedżera urządzeń i użyj Kreatora dodawania nowego sprzętu w celu jego ponownego wykrycia. W ostateczności skontaktuj się z producentem sprzętu, aby uzyskać zaktualizowane sterowniki.


Kod 32 (nowy w systemie Windows 98)

System Windows nie może zainstalować urządzenia, ponieważ nie może uzyskać dostępu do napędu lub miejsca w sieci, w którym znajdują się pliki instalacyjne. (Kod 32)

Aby rozwiązać ten problem, kliknij przycisk Uruchom ponownie komputer. Jeżeli to nie pomoże, skopiuj wszystkie pliki instalacyjne na lokalny twardy dysk i uruchom z tego miejsca instalację.


Przycisk Rozwiązanie: Uruchom ponownie komputer

Ten kod oznacza, że nie można było zainstalować sterowników z powodu braku dysku instalacyjnego lub dysku CD-ROM. Na przykład stacja dysków CD-ROM lub połączenie sieciowe były niedostępne. Błąd pojawia się zwykle podczas pierwszego lub drugiego rozruchu po skopiowaniu wszystkich plików podczas instalacji.

Aby rozwiązać ten problem, najpierw zgodnie z sugestią ponownie uruchom komputer. Jeśli to nie rozwiąże problemu, ustal przyczynę niedostępności dysku instalacyjnego lub dysku CD-ROM. Te urządzenia zwykle są oznaczone kodami Menedżera urządzeń (na przykład kontroler stacji dysków CD-ROM lub karta sieciowa). Rozwiąż problem, aby przed rozwiązaniem tego konfliktu uzyskać dostęp do dysku instalacyjnego lub dysku CD-ROM.Kod 33 (nowy w systemie Windows 98)

Wyświetlony tekst komunikatu jest specyficzny dla sterownika lub numeratora. Jeśli sterownik nie podaje informacji o przyczynie, dla której nie działa, zostanie wyświetlony następujący komunikat:
To urządzenie nie odpowiada sterownikowi. (Kod 33)

Skontaktuj się ze sprzedawcą sprzętu w celu uzyskania dodatkowych informacji.


Przycisk Rozwiązanie: BrakTen kod zwykle jest wyświetlany, gdy urządzenie uległo awarii.

Jak rozwiązywać problemy związane z kodami błędów

Aby uzyskać informacje na temat rozwiązywania problemów związanych z kodami błędów, zobacz temat „Rozwiązywanie problemów z konfliktami sprzętowymi” w Pomocy systemu Windows lub zobacz następujący temat z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
133240 Troubleshooting Device Conflicts with Device Manager
Aby wyświetlić temat „Rozwiązywanie problemów z konfliktami sprzętowymi” w Pomocy systemu Windows, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Pomoc, wpisz rozwiązywanie problemów z konfliktami sprzętowymi na karcie Wyszukaj, naciśnij klawisz ENTER, a następnie dwukrotnie kliknij temat Pomocy Rozwiązywanie problemów z konfliktami sprzętowymi.

Właściwości

Numer ID artykułu: 125174 - Ostatnia weryfikacja: 18 października 2007 - Weryfikacja: 2.5
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows Millennium Edition
 • Microsoft Windows 98 Second Edition
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Windows 95
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
Słowa kluczowe: 
kbresolve kbenv kberrmsg kbhardware kbhw kbinfo kbwinme KB125174
Zastrzeżenie dotyczące artykułów z bazy wiedzy o produktach wycofanych
Ten artykuł dotyczy produktów, dla których firma Microsoft nie oferuje już pomocy technicznej. Dlatego jest on oferowany w obecnej wersji i nie będzie już aktualizowany.

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com