Направете своите бележници на OneNote достъпни за хора с увреждания

Направете своите бележници на OneNote достъпни за хора с увреждания

Тази тема ви дава подробни инструкции, за да направите достъпни вашите бележници на OneNote за хора с увреждания.

Бележник на OneNote със страница "Проект на Contoso", показваща списък със задачи и стълбовидна диаграма за общ преглед на месечните разходи.

Хората, които са слепи или с намалено зрение, могат да разберат вашите бележки по-лесно, ако създавате бележниците на OneNote, имайки предвид достъпността.

Таблицата по-долу включва най-добрите практики за създаване на OneNote бележници, които са достъпни за хора с увреждания.

Какво да се поправи

Защо да се поправи

Как да се поправи

Включете алтернативен текст с всички картини и вградени файлове.

Алтернативният текст, който описва изображенията и други обекти, е важен за хората, които не могат да виждат екрана. Екранните четци прочитат алтернативния текст на глас, така че това е единствената информация, която някои хора имат за картините и обектите. Уверете се, че алтернативният текст има смисъл.

Избягвайте да използвате изображения като единствен метод за предаване на текст, тъй като навигирането в дълъг алтернативен текст е тромаво с помощта на екранен четец.

Добавете алтернативен текст, който описва изображението или обекта за хората, които не могат да го видят. Постарайте се да е кратко, но да включва описание на това, което е важно за изображението.

Ако трябва да използвате изображение, съдържащо кратък текст, повторете този текст и в основния текст.

Когато вмъквате разпечатка на файл, трябва да запазите първоначалния файл на страницата като алтернативен източник на информация.

Добавяне на алтернативен текст към изображения

Добавяне на алтернативен текст към вградени файлове

За да намерите липсващия алтернативен текст, използвайте програмата за проверка на достъпността.

Добавете смислен текст за хипервръзка.

Хората, които използват екранни четци, понякога сканират списък от връзки. Връзките трябва да предават ясна и точна информация за местоназначението. Например вместо да слагате връзка от текста "Щракнете тук", включете пълното заглавие на страницата местоназначение.

Добавяне на смислен текст за хипервръзка

Дайте уникални имена на групите секции, секциите и страниците и премахнете празните елементи.

Бележниците със съдържание с описателни имена ви улесняват в намирането на конкретна информация във вашите бележки. Това също помага на хората, които използват екранни четци, да разберат какво съдържа секцията, групата секции или страницата, без да я отварят.

Преименуване на секции

Изтриване на секции

Преименуване на групи секции

Изтриване на групи секции

Добавяне на заглавие или преименуване на страница

Изтриване на страница

Уверете се, че цветът не е единственият начин за предаване на информация.

Хората, които са с намалено зрение, слепи или далтонисти, може да не разберат значението, предавано с определени цветове.

Уверете се, че не използвате само цвят, за да предадете значението. Създайте текст, който дублира значението на цвета или други сензорни характеристики.

Използвайте допълнителни средства за предаване на информацията, като например фигура или етикет. Например използвайте зелена отметка като индикация за успех и червен X, за да посочите неуспех, вместо да използвате зелено и червено оцветяване.

Използване на достъпно форматиране на текст

Използвайте достатъчен контраст за текста и фоновите цветове.

Текстът във вашите бележници трябва да бъде четлив при режим на повишена четливост, за да може всеки, включително хората със зрителни увреждания, да го виждат добре.

Например използвайте ярки цветове или цветови схеми с повишена четливост с цветове от противоположните краища на цветовия спектър. Черно-белите схеми улесняват хората, които са с влошено зрение, да могат да различават по-добре фигури и текст.

Използване на достъпен цвят за текста

Използвайте по-голям размер за шрифт (18 пкт или по-голям), сансерифни шрифтове и подходящо разстояние.

Хората с дислексия възприемат текста по начин, при който може да е трудно да се различават буквите и думите. Например те може да имат усещането, че ред от текста се слива с реда отдолу или че се сливат съседни букви.

Наличието на няколко празни реда или последователни интервали може да забави навигацията с клавиатурата и да затрудни използването на екранен четец.

За да намалите натоварването при четене, можете например да:

 • Използвате познати сансерифни шрифтове, като напр. Arial или Calibri.

 • Избягвате използването само на главни букви и прекомерното подчертаване или курсив.

 • Включвате достатъчно разстояние между редовете и абзаците, но да избягвате повече от два интервала между думите и два празни реда между абзаците.

 • Подравнявате отляво абзаците, вместо да използвате двустранно подравняване. Това ще помогне за избягване на неравномерно разстояние между думите, което може да създаде визуален ефект на реката на бялото пространство, преминаващ през абзаца.

Използване на достъпно форматиране на текст

Използване на подходящо подравняване и разредка на текста

Използвайте вградените заглавия и стилове.

Софтуерът на екранните четци разпознава вградените заглавни стилове като заглавия и може да съобщи заглавията на слушателя. Софтуерът на екранните четци също така дава възможност на хората да се придвижват по заглавие. За да се улеснят екранните четци да прочетат бележките ви, използвайте логически ред на заглавията и вградените инструменти за форматиране в OneNote.

Освен това хората с проблеми при четене, като напр. с дислексия, разчитат заглавията да им помогнат за структуриране на информацията, а информацията да е разделена на по-малки части, които са по-лесни за обработка.

За да улесните навигацията, организирайте заглавията в предписания логически ред. Използвайте "Заглавие 1", "Заглавие 2" и след това "Заглавие 3", а не "Заглавие 3", "Заглавие 1" и след това "Заглавие 2".

Използвайте заглавия, за да организирате информацията във вашите бележки на малки части. В идеалния случай всяко заглавие включва само някои абзаци.

Прилагане на вградени заглавни стилове

Използване на списъци с водещи символи

Използване на подредени списъци

За да намерите заглавия, които не са в логическа последователност, използвайте програмата за проверка на достъпността.

Дръжте информацията в един контейнер с бележки

В OneNote можете да добавяте бележки навсякъде на страницата чрез щракване и добавяне на съдържание. Това създава нов контейнер с бележки.

Събирането на всички бележки на страницата в един контейнер помага на потребителите на екранен четец да четат на едно място, без да се налага да се придвижват до различни места на страницата.

Опитайте да преместите цялата информация на страницата в един контейнер с бележки. Ако даден контейнер с бележки стане твърде голям, можете да го разделите на няколко страници или да добавите описателни горни колонтитули. (Екранните четци се отнасят към контейнерите с бележки като към "блокове със съдържание".)

Използвайте проста структура на таблица и задайте заглавките на колоните.

Екранните четци следят позицията си в таблицата чрез броене на клетките. Ако таблица е вложена в друга такава или ако клетка е слята или разделена, екранният четец губи бройката и не може да предостави полезна информация от тук нататък. Празните клетки в таблица може да заблудят някого, който използва екранен четец, че няма нищо повече в таблицата. Екранните четци също използват информацията в заглавката за идентифициране на редове и колони.

Добавяне на заглавка на таблица

За да се гарантира, че таблиците не съдържат вложени таблици, използвайте програмата за проверка на достъпността.

Направете аудио- и видеоклиповете достъпни за потребители с увредено зрение и слух.

Субтитрите обикновено съдържат транскрипция (или превод) на диалога.

Скритите надписи обикновено описват звукови подсещания, като например музика или звукови ефекти, които се появяват на екрана.

Видеоописание означава описания, разказани на глас, на основните визуални елементи на видеото. Тези описания се вмъкват в естествените паузи в диалога на програмата. Видеоописанието прави видеото по-достъпно за хората, които са слепи или с увредено зрение.

Когато е възможно, се уверете, че аудио- и видеофайловете са достъпни, преди да бъдат вмъкнати в OneNote.

Можете също да вмъкнете допълнителен файл в бележника, за да предоставите поддържащи субтитри, надписи или видеоописание.

Добавяне на алтернативен текст към изображения

Можете да добавите алтернативен текст към изображения, като например снимки, графики, графична колекция и екранни снимки, така че потребителите на екранни четци да чуят описание на изображението.

Съвет: Попълнете и двете полета Заглавие и Описание, тъй като различните екранни четци прочитат тази информация по различни начини. Бъдете кратки, започнете с най-важната информация и имайте за цел да предадете съдържанието и функционалността на изображението.

 1. Щракнете с десния бутон върху изображението във вашия бележник и изберете алтернативен текст.

 2. Въведете заглавие и описание за изображението.

  В зависимост от вашата версия на OneNote полето Описание вече може да съдържа машинно-генериран алтернативен текст. Ако искате да използвате този текст, затворете диалоговия прозорец Алтернативен текст.

  Екранна снимка на диалоговия прозорец "Алтернативен текст" в OneNote с примерни текстове в полетата "Заглавие" и "Описание".

 3. Когато сте готови, изберете OK.

Добавяне на алтернативен текст към вградени файлове

Можете да добавите алтернативен текст към вградени файлове, като например спомагателни материали, описания на длъжности или шаблони за отчети, така че потребителите на екранни четци да могат да чуят описание на файла.

 1. Щракнете с десния бутон върху вградения файл и изберете алтернативен текст.

 2. Въведете заглавие и описание за вградения файл.

  Диалогов прозорец за добавяне на алтернативен текст към разпечатка на файл

  В зависимост от вашата версия на OneNote полето Описание вече може да съдържа машинно-генериран алтернативен текст. Ако искате да използвате този текст, затворете диалоговия прозорец Алтернативен текст.

 3. Когато сте готови, изберете OK.

Създаване на хипервръзки и текст, които са достъпни

Следващите процедури описват как да създавате хипервръзки и текст във вашите бележници на OneNote, които да са по-достъпни.

Добавяне на смислен текст за хипервръзка

Добавете смислен текст към хипервръзка, за да уведомите потребителите какво стои зад връзката.

 1. Изберете текста, към който искате да добавите хипервръзката.

 2. В раздела Вмъкване изберете Връзка.

 3. Избраният от вас текст се показва в полето Текст за показване. Това е текстът на хипервръзката. Можете да го промените, ако е необходимо.

  Съвет: Избягвайте използването на "щракнете тук" или подобни изрази, които не дават информация. Текстът на връзката трябва да описва страницата местоназначение точно, но кратко.

 4. Добавете URL адреса на хипервръзката към полето Адрес.

  Можете да копирате и поставите адреса, да използвате бутоните Прегледай уеб или Преглед за файл или изберете местоположение в OneNote , за да намерите страницата местоназначение, файл или елемент OneNote .

  Екранна снимка с диалоговия прозорец за връзка в OneNote. Съдържа две полета за попълване: Текст за показване и адрес.
 5. Изберете OK.

Преименуване на секции

Секциите с описателно и точно заглавие помагат на потребителите да намерят секцията, от която се нуждаят.

 1. В бележник щракнете с десния бутон върху името на секцията, което искате да редактирате, и изберете Преименуване

 2. Въведете новото име и след това натиснете клавиша Enter.

  Екранна снимка на контекстното меню с избрана опция "Преименуване".

Изтриване на секции

За да помогнете на екранните четци и потребителите бързо да намират подходящата информация, премахнете всички неизползвани секции, които не съдържат никаква информация.

 1. В бележник щракнете с десния бутон върху секцията, която искате да премахнете, и изберете Изтрий

  Екранна снимка на контекстното меню за премахване на секция
 2. В диалоговия прозорец за потвърждение изберете Да.

Преименуване на групи секции

Групите секции с описателно и точно заглавие помагат на потребителите да намерят правилната група секции.

 1. В бележник щракнете с десния бутон върху името на групата секции, което искате да редактирате, и изберете Преименуване

  Преименуване на група секции в диалоговия прозорец на OneNote за Windows
 2. Въведете новото име и след това натиснете клавиша Enter.

Изтриване на групи секции

За да помогнете на екранните четци и потребителите бързо да намират подходящата информация, премахнете всички неизползвани групи секции, които не съдържат никаква информация.

 1. В бележник щракнете с десния бутон върху групата секции, която искате да премахнете, и изберете Изтрий.

  Изтриване на група секции в диалоговия прозорец на OneNote за Windows
 2. В диалоговия прозорец за потвърждение изберете Да.

Добавяне на заглавие или преименуване на страница

Страниците с описателно и точно заглавие помагат на потребителите да намерят правилната страница.

 1. В бележник Отворете страницата, която искате да дадете име или да преименувате.

 2. Въведете името в реда за заглавие на страницата над датата и часа.

  Преименуване на страница в OneNote за уеб

Изтриване на страница

За да помогнете на екранните четци и потребителите бързо да намират подходящата информация, премахнете всички неизползвани страници, които не съдържат никаква информация.

 1. В списъка със страници щракнете с десния бутон върху страницата, която искате да премахнете, и изберете Изтрий.

  Изтриване на страница в диалоговия прозорец на OneNote за Windows

Използване на достъпно форматиране на текст

За да подобрите форматирането на вашия текст, изберете обикновен сансерифен шрифт, използвайте по-голям размер на шрифта, подравнявайте текста отляво и избягвайте прекомерното използване на главни букви и курсив.

 1. Изберете текста, който искате да форматирате.

 2. В раздела Начало можете да изберете например по-голям размер на шрифта и без шрифт. Можете също да използвате други опции за форматиране, като например получер шрифт, за акцентиране.

Използване на достъпен цвят за текста

За да се гарантира, че текстът се вижда добре в режим на повишена четливост, използвайте настройката Автоматично за цветове на шрифта.

 1. Изберете вашия текст.

 2. В раздела Начало щракнете върху стрелката надолу на бутона цвят на шрифта и изберете автоматично.

  Екранна снимка на опцията за цвят на шрифта в менюто "Начало".

Използване на подходящо подравняване и разредка на текста

Подравняване на абзац отляво, за да се избегне неравномерно разстояние между думите, и увеличаване или намаляване на разстоянието между редовете, за да се подобри четливостта.

 1. Изберете текста, който искате да промените.

 2. В раздела Начало изберете Подравняване на абзац.

 3. За да подравняване на текста на абзац вляво, изберете Подравняване отляво.

  Екранна снимка на опциите за подравняване на абзац в OneNote 2016.
 4. За да промените Редовата разредка, изберете Опции за разредка на абзаци въведете разредката, която искате да използвате.

  Екранна снимка на опцията "Разредка на абзац" в менюто "Начало".

  Забележка: Стойностите за разредка на абзаци в OneNote следват различна логика от стойностите в Word например. В OneNote трябва да въведете обща стойност (в пунктове) за текущия размер на шрифта и желаната редова разредка за него. Например за двойна разредка на шрифта Calibri с размер 11, въведете 27 в полето Най-малка редова разредка.

Прилагане на вградени заглавни стилове

Използвайте вградените заглавни стилове, за да формирате скица на страниците на бележника за екранните четци. Екранните четци не интерпретират линия от текст с едър и получер шрифт като заглавие, освен ако не са приложени вградени стилове.

 1. Изберете текста за заглавието.

 2. В раздела Начало изберете стил на заглавие, като например заглавие 2.

  Екранна снимка с избиране на стил на заглавие от менюто "Начало".

Използване на списъци с водещи символи

Когато е възможно, разделете текста на точки с водещи символи, за да подобрите четливостта и навигацията.

 1. Поставете курсора там, където искате да добавите списъка във вашия бележник, или изберете текста, който трябва да бъде включен в списъка.

 2. В раздела Начало изберете водещи символи.

 3. За да промените стила на водещите символи, щракнете върху стрелката надолу на бутона водещи символи .

  Екранна снимка с избран елемент от списък с водещи символи в менюто "Начало".
 4. Ако е необходимо, въведете елементите от списъка.

  Съвет: Използвайте точка или запетая в края на всеки елемент от списъка, за да направите така, че екранните четци да спират.

Използване на подредени списъци

Използвайте номериран списък за поредица, тъй като е по-лесен за следване от непрекъснат текстов блок.

 1. Поставете курсора там, където искате да добавите списъка във вашия бележник, или изберете текста, който трябва да бъде включен в списъка.

 2. В раздела Начало изберете номериране .

 3. За да промените стила на номериране, щракнете върху стрелката надолу на бутона "номериране".

  Екранна снимка на опцията за номериран списък в менюто "Начало".
 4. Ако е необходимо, въведете елементите от списъка.

Добавяне на заглавка на таблица

Добавете заглавки към вашата таблица, за да помогнете на екранните четци да следят колоните и редовете.

Всички таблици, създадени в OneNote, автоматично имат заглавен ред. Възможно е да премахнете/добавите свойството за заглавен ред, като използвате настолното приложение OneNote за Windows. Ако използвате бележник, в който свойството за заглавен ред е забранено, можете да използвате настолното приложение за Windows, за да отстраните този проблем.

 1. В таблицата поставете курсора някъде на първия ред.

 2. В раздела инструменти за таблица изберете Вмъкни по-горе.

 3. Щракнете с десния бутон върху вмъкнатия ред в таблицата и изберете Таблица. Проверете дали е избрана опцията Заглавен ред.

 4. Върнете се към вашата таблица и въведете заглавията на колоните.

Вж. също

Правила за програмата за проверка на достъпността

Направете своите документи на Word достъпни за хора с увреждания

Направете своите документи на Excel достъпни за хора с увреждания

Направете своите презентации на PowerPoint достъпни за хора с увреждания

Направете своя имейл на Outlook достъпен за хора с увреждания

Таблицата по-долу включва най-добрите практики в OneNote за Android за създаване на бележници, които са достъпни за всички хора.

Какво да се поправи

Защо да се поправи

Как да се поправи

Включете алтернативен текст с всички картини и вградени файлове.

Алтернативният текст, който описва изображенията и други обекти, е важен за хората, които не могат да виждат екрана. Екранните четци прочитат алтернативния текст на глас, така че това е единствената информация, която някои хора имат за картините и обектите. Уверете се, че алтернативният текст има смисъл.

Избягвайте да използвате изображения като единствен метод за предаване на текст, тъй като навигирането в дълъг алтернативен текст е тромаво с помощта на екранен четец.

Добавете алтернативен текст, който описва изображението или обекта за хората, които не могат да го видят. Постарайте се да е кратко, но да включва описание на това, което е важно за изображението.

Ако трябва да използвате изображение, съдържащо кратък текст, повторете този текст и в основния текст.

Добавяне на алтернативен текст към изображения

Можете да добавите алтернативен текст към вградени файлове в настолната версия, приложението за Windows 10 и онлайн версиите на OneNote. За инструкции как да добавите алтернативен текст към вградени файлове в OneNote за Windows, Mac, приложението за Windows 10 или онлайн версията, вижте съответните раздели в тази статия.

Добавете смислен текст за хипервръзка.

Хората, които използват екранни четци, понякога сканират списък от връзки. Връзките трябва да предават ясна и точна информация за местоназначението. Например вместо да слагате връзка от текста "Щракнете тук", включете пълното заглавие на страницата местоназначение.

Добавяне на смислен текст за хипервръзка

Дайте уникални имена на групите секции, секциите и страниците и премахнете празните елементи.

Бележниците със съдържание с описателни имена ви улесняват в намирането на конкретна информация във вашите бележки. Това също помага на хората, които използват екранни четци, да разберат какво съдържа секцията, групата секции или страницата, без да я отварят.

Преименуване на секции

Изтриване на секции

Добавяне на заглавие или преименуване на страница

Изтриване на страница

Можете да преименувате и изтривате групи секции в настолната версия на OneNote и приложението за Windows 10. За инструкции как да преименувате или изтривате групи секции в OneNote за Windows, Mac или приложението Windows 10, вижте съответните раздели в тази статия.

Уверете се, че цветът не е единственият начин за предаване на информация.

Хората, които са с намалено зрение, слепи или далтонисти, може да не разберат значението, предавано с определени цветове.

Уверете се, че не използвате само цвят, за да предадете значението. Създайте текст, който дублира значението на цвета или други сензорни характеристики.

Използвайте допълнителни средства за предаване на информацията, като например фигура или етикет. Например използвайте зелена отметка като индикация за успех и червен X, за да посочите неуспех, вместо да използвате зелено и червено оцветяване.

Използване на достъпно форматиране на текст

Използвайте достатъчен контраст за текста и фоновите цветове.

Текстът във вашите бележници трябва да бъде четлив при режим на повишена четливост, за да може всеки, включително хората със зрителни увреждания, да го виждат добре.

Например използвайте ярки цветове или цветови схеми с повишена четливост с цветове от противоположните краища на цветовия спектър. Черно-белите схеми улесняват хората, които са с влошено зрение, да могат да различават по-добре фигури и текст.

Можете да промените цветовете на текста в настолната версия, приложението за Windows 10 и онлайн версиите на OneNote. Променените цветовете ще се виждат, когато бележникът бъде отворен във версията за Android. За инструкции как да използвате достъпни цветове за текста в OneNote за Windows, Mac, приложението за Windows 10 или онлайн версията, вижте съответните раздели в тази статия.

Използвайте по-голям размер за шрифт (18 пкт или по-голям), сансерифни шрифтове и подходящо разстояние.

Хората с дислексия възприемат текста по начин, при който може да е трудно да се различават буквите и думите. Например те може да имат усещането, че ред от текста се слива с реда отдолу или че се сливат съседни букви.

Наличието на няколко празни реда или последователни интервали може да забави навигацията с клавиатурата и да затрудни използването на екранен четец.

За да намалите натоварването при четене, можете например да:

 • Използвате познати сансерифни шрифтове, като напр. Arial или Calibri.

 • Избягвате използването само на главни букви и прекомерното подчертаване или курсив.

 • Включвате достатъчно разстояние между редовете и абзаците, но да избягвате повече от два интервала между думите и два празни реда между абзаците.

 • Подравнявате отляво абзаците, вместо да използвате двустранно подравняване. Това помага да се избегнат неравни разстояния между думите, което може да създаде визуален ефект на бяла река, която протича през абзаца.

Използване на достъпно форматиране на текст

Използване на подходящо подравняване на текста

Можете да промените типа и размера на шрифта в настолната версия, приложението за Windows 10 и онлайн версиите на OneNote. За инструкции как да промените типа и размера на шрифта в OneNote за Windows, Mac, приложението за Windows 10 или онлайн версията, вижте съответните раздели в тази статия.

Дръжте информацията в един контейнер с бележки

В OneNote можете да добавяте бележки навсякъде на страницата чрез щракване и добавяне на съдържание. Това създава нов контейнер с бележки.

Събирането на всички бележки на страницата в един контейнер помага на потребителите на екранен четец да четат на едно място, без да се налага да се придвижват до различни места на страницата.

Опитайте да преместите цялата информация на страницата в един контейнер с бележки. Ако даден контейнер с бележки стане твърде голям, можете да го разделите на няколко страници или да добавите описателни горни колонтитули. (Екранните четци се отнасят към контейнерите с бележки като към "блокове със съдържание".)

Използвайте проста структура на таблица.

Екранните четци следят позицията си в таблицата чрез броене на клетките. Ако таблица е вложена в друга такава или ако клетка е слята или разделена, екранният четец губи бройката и не може да предостави полезна информация от тук нататък. Празните клетки в таблица може да заблудят някого, който използва екранен четец, че няма нищо повече в таблицата.

Екранните четци също използват информацията в заглавката за идентифициране на редове и колони.

Всички таблици, създадени в OneNote за Android, по подразбиране се създават със заглавен ред. За да добавите заглавка на таблица, която е премахната, трябва да използвате настолното приложение за Windows, за да добавите заглавки към таблицата.

За да се уверите, че таблиците не съдържат вложени таблици, ги проверете визуално в OneNote за Android или използвайте програмата за проверка на достъпността в настолната версия, приложението за Windows 10 или онлайн версиите на OneNote.

Направете аудио- и видеоклиповете достъпни за потребители с увредено зрение и слух.

Субтитрите обикновено съдържат транскрипция (или превод) на диалога.

Скритите надписи обикновено описват звукови подсещания, като например музика или звукови ефекти, които се появяват на екрана.

Видеоописание означава описания, разказани на глас, на основните визуални елементи на видеото. Тези описания се вмъкват в естествените паузи в диалога на програмата. Видеоописанието прави видеото по-достъпно за хората, които са слепи или с увредено зрение.

Когато е възможно, се уверете, че аудио- и видеофайловете са достъпни, преди да бъдат вмъкнати в OneNote.

Можете също да вмъкнете допълнителен файл в бележника, за да предоставите поддържащи субтитри, надписи или видеоописание.

Добавяне на алтернативен текст към изображения

Можете да добавите алтернативен текст към изображения, като например снимки, графики, графична колекция и екранни снимки, така че потребителите на екранни четци да чуват описание на изображението.

 1. Докоснете и задръжте изображението в бележника си.

 2. В контекстното меню докоснете още опции Бутон за още опции в контекстното меню в OneNote за Android и след това изберете алтернативен текст.

 3. Въведете заглавие и описание за изображението. Бъдете кратки, започнете с най-важната информация и имайте за цел да предадете съдържанието и функционалността на изображението. Когато сте готови, докоснете Готово.

  Съвет: Попълнете и двете полета Заглавие и Описание, тъй като различните екранни четци прочитат тази информация по различни начини.

  Добавяне на алтернативен текст към изображения в OneNote за Android

Създаване на хипервръзки и текст, които са достъпни

Следващите процедури описват как да създавате хипервръзки и текст във вашите бележници на OneNote за Android, които да са по-достъпни.

Добавяне на смислен текст за хипервръзка

Добавете смислен текст към хипервръзка, за да уведомите потребителите какво стои зад връзката.

 1. Изберете текста, към който искате да добавите хипервръзката.

 2. В лентата с менюта плъзнете наляво и след това докоснете Вмъкване на хипервръзка Бутон "Добавяне на хипервръзка" в OneNote за Android .

 3. Избраният от вас текст се показва в полето Текст за показване. Това е текстът на хипервръзката. Можете да го промените, ако е необходимо.

  Съвет: Избягвайте използването на "щракнете тук" или подобни изрази, които не дават информация. Текстът на връзката трябва да описва страницата местоназначение точно, но кратко.

 4. Въведете или поставете URL адреса на хипервръзката в полето адрес .

 5. Докоснете ГОТОВО.

  Диалогов прозорец "Добавяне на хипервръзка" в OneNote за Android

Преименуване на секции

Секциите с описателно и точно заглавие помагат на потребителите да намерят секцията, от която се нуждаят.

 1. В списъка СЕКЦИИ докоснете и задръжте секцията, която искате да преименувате.

 2. В лентата с менюта докоснете Преименуване на секция.

  Преименуване на секция в OneNote за Android
 3. Въведете новото име и докоснете ПРЕИМЕНУВАНЕ.

Изтриване на секции

За да помогнете на екранните четци и потребителите бързо да намират подходящата информация, премахнете всички неизползвани секции, които не съдържат никаква информация.

 1. В списъка СЕКЦИИ докоснете и задръжте секцията, която искате да премахнете.

 2. В лентата с менюта докоснете Изтриване на секция.

  Изтриване на секция в OneNote за Android
 3. В диалоговия прозорец за потвърждение докоснете ИЗТРИЙ.

Добавяне на заглавие или преименуване на страница

Страниците с описателно и точно заглавие помагат на потребителите да намерят правилните страници.

 1. В списъка със страници докоснете страницата, на която искате да дадете име или да преименувате.

 2. Въведете ново име за страницата в реда за заглавие на страницата над датата и часа.

  Преименуване на страница в OneNote за Android

Изтриване на страница

За да помогнете на екранните четци и потребителите бързо да намират подходящата информация, премахнете всички неизползвани страници, които не съдържат никаква информация.

 1. В списъка със страници докоснете и задръжте страницата, която искате да премахнете.

 2. В лентата с менюта изберете Изтриване на страница.

  Изтриване на страница в контекстно меню в OneNote за Android
 3. В диалоговия прозорец за потвърждение изберете ИЗТРИЙ.

Използване на достъпно форматиране на текст

За да подобрите форматирането на вашия текст можете например да използвате получер шрифт, да подравните текста отляво и да избягвате прекомерното използване на главни букви и курсив.

 1. За да приложите форматирането на текста, изберете текста, който искате да форматирате.

 2. От лентата с менюта можете да изберете например получер шрифт или подчертаване за акцентиране. Докоснете опцията, която искате.

  Бутони за форматиране на текст в лентата с инструменти в OneNote за Android

Използване на подходящо подравняване на текста

Подравнявайте абзаците вляво, за да се избегне неравномерно разстояние между думите.

 1. Изберете текста, който искате да промените.

 2. В лентата с менюта докоснете намаляване на отстъпа Бутонът за подравняване отляво в OneNote за Android .

Използване на списъци с водещи символи

Когато е възможно, разделете непрекъснатия текст на точки с водещи символи, за да подобрите четливостта и навигацията.

 1. Поставете курсора там, където искате да добавите списъка във вашия бележник, или изберете текста, който трябва да бъде включен в списъка.

 2. В лентата с менюта докоснете водещи символи Бутон "Списък с водещи символи" в OneNote за Android .

 3. Ако е необходимо, въведете елементите от списъка.

  Съвет: Използвайте точка или запетая в края на всеки елемент от списъка, за да направите така, че екранните четци да спират.

Използване на подредени списъци

Използвайте номериран списък за поредица, тъй като е по-лесен за следване от непрекъснат текстов блок.

 1. Поставете курсора там, където искате да добавите списъка във вашия бележник, или изберете текста, който трябва да бъде включен в списъка.

 2. Натиснете номериране на Бутон "Добавяне на номериран списък" в OneNote за Android на лентата с менюта.

 3. Ако е необходимо, въведете елементите от списъка.

Вж. също

Направете своите документи на Word достъпни за хора с увреждания

Направете своите документи на Excel достъпни за хора с увреждания

Направете своите презентации на PowerPoint достъпни за хора с увреждания

Направете своя имейл на Outlook достъпен за хора с увреждания

Таблицата по-долу включва най-добрите практики в OneNote за Windows 10 за създаване на бележници, които са достъпни за всички хора.

Какво да се поправи

Защо да се поправи

Как да се поправи

Включете алтернативен текст с всички картини и вградени файлове.

Алтернативният текст, който описва изображенията и други обекти, е важен за хората, които не могат да виждат екрана. Екранните четци прочитат алтернативния текст на глас, така че това е единствената информация, която някои хора имат за картините и обектите. Уверете се, че алтернативният текст има смисъл.

Избягвайте да използвате изображения като единствен метод за предаване на текст, тъй като навигирането в дълъг алтернативен текст е тромаво с помощта на екранен четец.

Добавете алтернативен текст, който описва изображението или обекта за хората, които не могат да го видят. Постарайте се да е кратко, но да включва описание на това, което е важно за изображението.

Ако трябва да използвате изображение, съдържащо кратък текст, повторете този текст и в основния текст.

Когато вмъквате разпечатка на файл, трябва да запазите първоначалния файл на страницата като алтернативен източник на информация.

Добавяне на алтернативен текст към изображения

Добавяне на алтернативен текст към вградени файлове

За да намерите липсващия алтернативен текст, използвайте програмата за проверка на достъпността.

Добавете смислен текст за хипервръзка.

Хората, които използват екранни четци, понякога сканират списък от връзки. Връзките трябва да предават ясна и точна информация за местоназначението. Например вместо да слагате връзка от текста "Щракнете тук", включете пълното заглавие на страницата местоназначение.

Добавяне на смислен текст за хипервръзка

Дайте уникални имена на групите секции, секциите и страниците и премахнете празните елементи.

Бележниците със съдържание с описателни имена ви улесняват в намирането на конкретна информация във вашите бележки. Това също помага на хората, които използват екранни четци, да разберат какво съдържа секцията, групата секции или страницата, без да я отварят.

Преименуване на секции

Изтриване на секции

Преименуване на групи секции

Изтриване на групи секции

Добавяне на заглавие или преименуване на страница

Изтриване на страница

Уверете се, че цветът не е единственият начин за предаване на информация.

Хората, които са с намалено зрение, слепи или далтонисти, може да не разберат значението, предавано с определени цветове.

Уверете се, че не използвате само цвят, за да предадете значението. Създайте текст, който дублира значението на цвета или други сензорни характеристики.

Използвайте допълнителни средства за предаване на информацията, като например фигура или етикет. Например използвайте зелена отметка като индикация за успех и червен X, за да посочите неуспех, вместо да използвате зелено и червено оцветяване.

Използване на достъпно форматиране на текст

Използвайте достатъчен контраст за текста и фоновите цветове.

Текстът във вашите бележници трябва да бъде четлив при режим на повишена четливост, за да може всеки, включително хората със зрителни увреждания, да го виждат добре.

Например използвайте ярки цветове или цветови схеми с повишена четливост с цветове от противоположните краища на цветовия спектър. Черно-белите схеми улесняват хората, които са с влошено зрение, да могат да различават по-добре фигури и текст.

Използване на достъпен цвят за текста

Използвайте по-голям размер за шрифт (18 пкт или по-голям), сансерифни шрифтове и подходящо разстояние.

Хората с дислексия възприемат текста по начин, при който може да е трудно да се различават буквите и думите. Например те може да имат усещането, че ред от текста се слива с реда отдолу или че се сливат съседни букви.

Наличието на няколко празни реда или последователни интервали може да забави навигацията с клавиатурата и да затрудни използването на екранен четец.

За да намалите натоварването при четене, можете например да:

 • Използвате познати сансерифни шрифтове, като напр. Arial или Calibri.

 • Избягвате използването само на главни букви и прекомерното подчертаване или курсив.

 • Включвате достатъчно разстояние между редовете и абзаците, но да избягвате повече от два интервала между думите и два празни реда между абзаците.

 • Подравнявате отляво абзаците, вместо да използвате двустранно подравняване. Това помага да се избегнат неравни разстояния между думите, което може да създаде визуален ефект на бяла река, която протича през абзаца.

Използване на достъпно форматиране на текст

Използване на подходящо подравняване на текста

Използвайте вградените заглавия и стилове.

Софтуерът на екранните четци разпознава вградените заглавни стилове като заглавия и може да съобщи заглавията на слушателя. Софтуерът на екранните четци също така дава възможност на хората да се придвижват по заглавие. За да се улеснят екранните четци да прочетат бележките ви, използвайте логически ред на заглавията и вградените инструменти за форматиране в OneNote.

Освен това хората с проблеми при четене, като напр. с дислексия, разчитат заглавията да им помогнат за структуриране на информацията, а информацията да е разделена на по-малки части, които са по-лесни за обработка.

За да улесните навигацията, организирайте заглавията в предписания логически ред. Използвайте "Заглавие 1", "Заглавие 2" и след това "Заглавие 3", а не "Заглавие 3", "Заглавие 1" и след това "Заглавие 2".

Използвайте заглавия, за да организирате информацията във вашите бележки на малки части. В идеалния случай всяко заглавие включва само някои абзаци.

Прилагане на вградени заглавни стилове

Използване на списъци с водещи символи

Използване на подредени списъци

Дръжте информацията в един контейнер с бележки

В OneNote можете да добавяте бележки навсякъде на страницата чрез щракване и добавяне на съдържание. Това създава нов контейнер с бележки.

Събирането на всички бележки на страницата в един контейнер помага на потребителите на екранен четец да четат на едно място, без да се налага да се придвижват до различни места на страницата.

Опитайте да преместите цялата информация на страницата в един контейнер с бележки. Ако даден контейнер с бележки стане твърде голям, можете да го разделите на няколко страници или да добавите описателни горни колонтитули. (Екранните четци се отнасят към контейнерите с бележки като към "блокове със съдържание".)

Използвайте проста структура на таблица.

Екранните четци следят позицията си в таблицата чрез броене на клетките. Ако таблица е вложена в друга такава или ако клетка е слята или разделена, екранният четец губи бройката и не може да предостави полезна информация от тук нататък. Празните клетки в таблица може да заблудят някого, който използва екранен четец, че няма нищо повече в таблицата.

Екранните четци също използват информацията в заглавката за идентифициране на редове и колони.

Всички таблици, създадени в OneNote за Windows 10, по подразбиране се създават със заглавен ред. За да добавите заглавка на таблица, която е премахната, трябва да използвате настолното приложение за Windows, за да добавите заглавки към таблицата.

Направете аудио- и видеоклиповете достъпни за потребители с увредено зрение и слух.

Субтитрите обикновено съдържат транскрипция (или превод) на диалога.

Скритите надписи обикновено описват звукови подсещания, като например музика или звукови ефекти, които се появяват на екрана.

Видеоописание означава описания, разказани на глас, на основните визуални елементи на видеото. Тези описания се вмъкват в естествените паузи в диалога на програмата. Видеоописанието прави видеото по-достъпно за хората, които са слепи или с увредено зрение.

Когато е възможно, се уверете, че аудио- и видеофайловете са достъпни, преди да бъдат вмъкнати в OneNote.

Можете също да вмъкнете допълнителен файл в бележника, за да предоставите поддържащи субтитри, надписи или видеоописание.

Добавяне на алтернативен текст към изображения

Можете да добавите алтернативен текст към изображения, като например снимки, графики, графична колекция и екранни снимки, така че потребителите на екранни четци да чуват описание на изображението.

 1. Щракнете с десния бутон върху изображението във вашия бележник и изберете Картина > Алтернативен текст.

 2. Въведете заглавие и описание в полетата. Бъдете кратки, започнете с най-важната информация и имайте за цел да предадете съдържанието и функционалността на изображението. Когато сте готови, изберете Готово.

  Съвет: Попълнете и двете полета Заглавие и Описание, тъй като различните екранни четци прочитат тази информация по различни начини.

  Диалогов прозорец "Алтернативен текст" за добавяне на алтернативен текст в OneNote за Windows 10.

Добавяне на алтернативен текст към вградени файлове

Можете да добавите алтернативен текст към вградени файлове, като например спомагателни материали, описания на длъжности или шаблони за отчети, така че потребителите на екранни четци да могат да чуят описание на файла.

 1. Щракнете с десния бутон върху файла на страницата.

 2. Изберете Файл > Алтернативен текст.

 3. Въведете заглавие и описание за файла и изберете Готово.

  Добавяне на алтернативен текст към вградени файлове в приложението OneNote за Windows 10

Създаване на хипервръзки и текст, които са достъпни

Следващите процедури описват как да създавате хипервръзки и текст във вашите бележници на OneNote, които да са по-достъпни.

Добавяне на смислен текст за хипервръзка

Добавете смислен текст към хипервръзка, за да уведомите потребителите какво стои зад връзката.

 1. Изберете текста, към който искате да добавите хипервръзката.

 2. В раздела Вмъкване изберете Връзка.

 3. Избраният от вас текст се показва в полето Текст за показване. Това е текстът на хипервръзката. Можете да го промените, ако е необходимо.

  Съвет: Избягвайте използването на "щракнете тук" или подобни изрази, които не дават информация. Текстът на връзката трябва да описва страницата местоназначение точно, но кратко.

 4. Въведете или поставете URL адреса на хипервръзката в полето адрес и изберете Вмъкни.

  Екранна снимка на диалоговия прозорец за добавяне на хипервръзка в OneNote за Windows 10.

Преименуване на секции

Секциите с описателно и точно заглавие помагат на потребителите да намерят секцията, от която се нуждаят.

 1. В бележник щракнете с десния бутон върху раздела на секция, който искате да редактирате, и изберете Преименуване на секция.

  Екранна снимка на контекстното меню за преименуване на раздел на секция в OneNote за Windows 10.

 2. Въведете новото име и след това натиснете клавиша Enter.

Изтриване на секции

За да помогнете на екранните четци и потребителите бързо да намират подходящата информация, премахнете всички неизползвани секции, които не съдържат никаква информация.

 1. В бележник щракнете с десния бутон върху раздела на секция, който искате да премахнете, и изберете Изтрий секцията.

  Екранна снимка на контекстното меню за изтриване на раздел на секция в OneNote за Windows 10.

 2. В диалоговия прозорец за потвърждение изберете Да.

Преименуване на групи секции

Групите секции с описателно и точно заглавие помагат на потребителите да намерят правилната група секции.

 1. В списъка със секции щракнете с десния бутон върху раздела на секция, който искате да преименувате, и изберете Преименуване на група секции.

  Преименуване на групи секции в приложението OneNote за Windows 10
 2. Въведете новото име и след това натиснете клавиша Enter.

Изтриване на групи секции

За да помогнете на екранните четци и потребителите бързо да намират подходящата информация, премахнете всички неизползвани групи секции, които не съдържат никаква информация.

 1. В списъка със секции щракнете с десния бутон върху раздела на секция, който искате да премахнете, и изберете Изтриване на група секции.

  Изтриване на групи секции в приложението OneNote за Windows 10
 2. В диалоговия прозорец за потвърждение изберете Да.

Добавяне на заглавие или преименуване на страница

Страниците с описателно и точно заглавие помагат на потребителите да намерят правилната страница.

 1. В бележник Отворете страницата, която искате да дадете име или да преименувате.

 2. Въведете името в реда за заглавие на страницата над датата и часа.

  Преименуване на страница в OneNote за уеб

Изтриване на страница

За да помогнете на екранните четци и потребителите бързо да намират подходящата информация, премахнете всички неизползвани страници, които не съдържат никаква информация.

 1. В списъка със страници щракнете с десния бутон върху раздела на страницата, който искате да премахнете.

 2. Изберете Изтриване на страница.

  Премахване на страница в приложението OneNote за Windows 10

Използване на достъпно форматиране на текст

За да подобрите форматирането на вашия текст, изберете обикновен сансерифен шрифт, използвайте по-голям размер на шрифта, подравнявайте текста отляво и избягвайте прекомерното използване на главни букви и курсив.

 1. Изберете текста, който искате да форматирате.

 2. В раздела Начало можете да изберете например по-голям размер на шрифта и без шрифт. Можете също да използвате други опции за форматиране, като например получер шрифт, за акцентиране.

  Бутони за форматиране на текст в лентата на меню "Начало" в OneNote за Windows 10.

Използване на достъпен цвят за текста

За да се гарантира, че текстът се вижда добре в режим на повишена четливост, използвайте автоматичната настройка за цветове на шрифта.

 1. Изберете своя текст.

 2. В раздела Начало щракнете върху стрелката надолу на бутона цвят на шрифта и изберете автоматично.

  Меню за цвят на текста в приложението OneNote за Windows 10

Използване на подходящо подравняване на текста

Подравнявайте абзаците вляво, за да се избегне неравномерно разстояние между думите.

 1. Изберете текста, който искате да промените.

 2. В раздела Начало Изберете форматиране на абзац.

 3. Изберете Подравняване отляво.

  Подравняване на абзаци отляво в приложението OneNote за Windows 10

Прилагане на вградени заглавни стилове

Използвайте вградените заглавни стилове, за да формирате скица на страниците на бележника за екранните четци. Екранните четци не интерпретират линия от текст с едър и получер шрифт като заглавие, освен ако не са приложени вградени стилове.

 1. Изберете текста за заглавието.

 2. В раздела Начало изберете стиловеи след това изберете стил на заглавие, като например заглавие 2.

  Списък със заглавия в приложението OneNote за Windows 10

Използване на списъци с водещи символи

Когато е възможно, разделете непрекъснатия текст на точки с водещи символи, за да подобрите четливостта и навигацията.

 1. Поставете курсора там, където искате да добавите списъка във вашия бележник, или изберете текста, който трябва да бъде включен в списъка.

 2. В раздела Начало изберете водещи символи.

 3. За да промените стила на водещите символи, щракнете върху стрелката надолу на бутона водещи символи и изберете стила, който искате.

  Бутон "Списък с водещи символи", избран в лентата на меню "Начало" в OneNote за Windows 10.

 4. Ако е необходимо, въведете елементите от списъка.

  Съвет: Използвайте точка или запетая в края на всеки елемент от списъка, за да направите така, че екранните четци да спират.

Използване на подредени списъци

Използвайте номериран списък за поредица, тъй като е по-лесен за следване от непрекъснат текстов блок.

 1. Поставете курсора там, където искате да добавите списъка във вашия бележник, или изберете текста, който трябва да бъде включен в списъка.

 2. В раздела Начало изберете номериране .

 3. За да промените стила на номериране, щракнете върху стрелката надолу на бутона "номериране" и изберете стила, който искате.

  Бутони "Номериран списък" в лентата на меню "Начало" в OneNote за Windows 10.

 4. Ако е необходимо, въведете елементите от списъка.

Вж. също

Направете своите документи на Word достъпни за хора с увреждания

Направете своите презентации на PowerPoint достъпни за хора с увреждания

Направете своя имейл на Outlook достъпен за хора с увреждания

Таблицата по-долу включва най-добрите практики за създаване на бележници на OneNote Online, които са достъпни за хора с увреждания.

Какво да се поправи

Защо да се поправи

Как да се поправи

Включете алтернативен текст с всички картини и вградени файлове.

Алтернативният текст, който описва изображенията и други обекти, е важен за хората, които не могат да виждат екрана. Екранните четци прочитат алтернативния текст на глас, така че това е единствената информация, която някои хора имат за картините и обектите. Уверете се, че алтернативният текст има смисъл.

Избягвайте да използвате изображения като единствен метод за предаване на текст, тъй като навигирането в дълъг алтернативен текст е тромаво с помощта на екранен четец.

Добавете алтернативен текст, който описва изображението или обекта за хората, които не могат да го видят. Постарайте се да е кратко, но да включва описание на това, което е важно за изображението.

Ако трябва да използвате изображение, съдържащо кратък текст, повторете този текст и в основния текст.

Когато вмъквате разпечатка на файл, трябва да запазите първоначалния файл на страницата като алтернативен източник на информация.

Добавяне на алтернативен текст към изображения

Добавяне на алтернативен текст към вградени файлове

Добавете смислен текст за хипервръзка.

Хората, които използват екранни четци, понякога сканират списък от връзки. Връзките трябва да предават ясна и точна информация за местоназначението. Например вместо да слагате връзка от текста "Щракнете тук", включете пълното заглавие на страницата местоназначение.

Добавяне на смислен текст за хипервръзка

Дайте уникални имена на групите секции, секциите и страниците и премахнете празните елементи.

Бележниците със съдържание с описателни имена ви улесняват в намирането на конкретна информация във вашите бележки. Това също помага на хората, които използват екранни четци, да разберат какво съдържа секцията, групата секции или страницата, без да я отварят.

Преименуване на секции

Изтриване на секции

Добавяне на заглавие или преименуване на страница

Изтриване на страница

Можете да преименувате или изтривате групи секции в настолната версия на OneNote и приложението за Windows 10. За инструкции как да преименувате или изтриете групи секции в настолната версия на Windows или приложението Windows 10, вижте съответните раздели в тази тема.

Уверете се, че цветът не е единственият начин за предаване на информация.

Хората, които са с намалено зрение, слепи или далтонисти, може да не разберат значението, предавано с определени цветове.

Уверете се, че не използвате само цвят, за да предадете значението. Създайте текст, който дублира значението на цвета или други сензорни характеристики.

Използвайте допълнителни средства за предаване на информацията, като например фигура или етикет. Например използвайте зелена отметка като индикация за успех и червен X, за да посочите неуспех, вместо да използвате зелено и червено оцветяване.

Използване на достъпно форматиране на текст

Използвайте достатъчен контраст за текста и фоновите цветове.

Текстът във вашите бележници трябва да бъде четлив при режим на повишена четливост, за да може всеки, включително хората със зрителни увреждания, да го виждат добре.

Например използвайте ярки цветове или цветови схеми с повишена четливост с цветове от противоположните краища на цветовия спектър. Черно-белите схеми улесняват хората, които са с влошено зрение, да могат да различават по-добре фигури и текст.

Използване на достъпен цвят за текста

Използвайте по-голям размер за шрифт (18 пкт или по-голям), сансерифни шрифтове и подходящо разстояние.

Хората с дислексия възприемат текста по начин, при който може да е трудно да се различават буквите и думите. Например те може да имат усещането, че ред от текста се слива с реда отдолу или че се сливат съседни букви.

Наличието на няколко празни реда или последователни интервали може да забави навигацията с клавиатурата и да затрудни използването на екранен четец.

За да намалите натоварването при четене, можете например да:

 • Използвате познати сансерифни шрифтове, като напр. Arial или Calibri.

 • Избягвате използването само на главни букви и прекомерното подчертаване или курсив.

 • Включвате достатъчно разстояние между редовете и абзаците, но да избягвате повече от два интервала между думите и два празни реда между абзаците.

 • Подравнявате отляво абзаците, вместо да използвате двустранно подравняване. Това помага да се избегнат неравни разстояния между думите, което може да създаде визуален ефект на бяла река, която протича през абзаца.

Използване на достъпно форматиране на текст

Използване на подходящо подравняване на текста

Използвайте вградените заглавия и стилове.

Софтуерът на екранните четци разпознава вградените заглавни стилове като заглавия и може да съобщи заглавията на слушателя. Софтуерът на екранните четци също така дава възможност на хората да се придвижват по заглавие. За да се улеснят екранните четци да прочетат бележките ви, използвайте логически ред на заглавията и вградените инструменти за форматиране в OneNote Online.

Освен това хората с проблеми при четене, като напр. с дислексия, разчитат заглавията да им помогнат за структуриране на информацията, а информацията да е разделена на по-малки части, които са по-лесни за обработка.

За да улесните навигацията, организирайте заглавията в предписания логически ред. Използвайте "Заглавие 1", "Заглавие 2" и след това "Заглавие 3", а не "Заглавие 3", "Заглавие 1" и след това "Заглавие 2".

Използвайте заглавия, за да организирате информацията във вашите бележки на малки части. В идеалния случай всяко заглавие включва само някои абзаци.

Прилагане на вградени заглавни стилове

Използване на списъци с водещи символи

Използване на подредени списъци

Дръжте информацията в един контейнер с бележки

В OneNote можете да добавяте бележки навсякъде на страницата чрез щракване и добавяне на съдържание. Това създава нов контейнер с бележки.

Събирането на всички бележки на страницата в един контейнер помага на потребителите на екранен четец да четат на едно място, без да се налага да се придвижват до различни места на страницата.

Опитайте да преместите цялата информация на страницата в един контейнер с бележки. Ако даден контейнер с бележки стане твърде голям, можете да го разделите на няколко страници или да добавите описателни горни колонтитули. (Екранните четци се отнасят към контейнерите с бележки като към "блокове със съдържание".)

Използвайте проста структура на таблица.

Екранните четци следят позицията си в таблицата чрез броене на клетките. Ако таблица е вложена в друга такава или ако клетка е слята или разделена, екранният четец губи бройката и не може да предостави полезна информация от тук нататък. Празните клетки в таблица може да заблудят някого, който използва екранен четец, че няма нищо повече в таблицата.

Екранните четци също използват информацията в заглавката за идентифициране на редове и колони.

Всички таблици, създадени в OneNote Online, по подразбиране се създават със заглавен ред. За да добавите заглавка на таблица, която е премахната, трябва да използвате настолното приложение за Windows, за да добавите заглавки към таблицата.

Направете аудио- и видеоклиповете достъпни за потребители с увредено зрение и слух.

Субтитрите обикновено съдържат транскрипция (или превод) на диалога.

Скритите надписи обикновено описват звукови подсещания, като например музика или звукови ефекти, които се появяват на екрана.

Видеоописание означава описания, разказани на глас, на основните визуални елементи на видеото. Тези описания се вмъкват в естествените паузи в диалога на програмата. Видеоописанието прави видеото по-достъпно за хората, които са слепи или с увредено зрение.

Когато е възможно, се уверете, че аудио- и видеофайловете са достъпни, преди да бъдат вмъкнати в OneNote.

Можете също да вмъкнете допълнителен файл в бележника, за да предоставите поддържащи субтитри, надписи или видеоописание.

Добавяне на алтернативен текст към изображения.

Добавете алтернативен текст към изображения, като например снимки, графики, графична колекция и екранни снимки, така че потребителите на екранните четци да могат да чуят описание на изображението.

 1. Щракнете с десния бутон върху изображението във вашия бележник и изберете алтернативен текст.

 2. Въведете описание в полетата. Бъдете кратки, започнете с най-важната информация и имайте за цел да предадете съдържанието и функционалността на изображението. Когато сте готови, изберете OK.

  Диалогов прозорец "алтернативен текст" за OneNote за уеб

Добавяне на алтернативен текст към вградени файлове

Можете да добавите алтернативен текст към вградени файлове, като например спомагателни материали, описания на длъжности или шаблони за отчети, така че потребителите на екранни четци да могат да чуят описание на файла.

 1. Щракнете с десния бутон върху файла във вашия бележник и изберете алтернативен текст.

 2. Въведете описание за файла и изберете OK.

  Добавяне на алтернативен текст към вградени файлове в OneNote за уеб

Създаване на хипервръзки и текст, които са достъпни

Следващите процедури описват как да създавате хипервръзки и текст във вашите бележници на OneNote Online, които да са по-достъпни.

Добавяне на смислен текст за хипервръзка

Добавете смислен текст към хипервръзка, за да уведомите потребителите какво стои зад връзката.

 1. Изберете текста, към който искате да добавите хипервръзката.

 2. В раздела Вмъкване изберете Връзка.

 3. Избраният от вас текст се показва в полето Текст за показване. Това е текстът на хипервръзката. Можете да го промените, ако е необходимо.

  Съвет: Избягвайте използването на "щракнете тук" или подобни изрази, които не дават информация. Текстът на връзката трябва да описва страницата местоназначение точно, но кратко.

 4. Въведете URL адреса на хипервръзката в полето адрес и изберете Вмъкни.

  Диалогов прозорец ' ' хипервръзка ' ' за OneNote за уеб

Преименуване на секции

Секциите с описателно и точно заглавие помагат на потребителите да намерят секцията, от която се нуждаят.

 1. В бележник щракнете с десния бутон върху раздела на секция, който искате да редактирате, и изберете Преименуване на секция.

 2. Въведете новото име.

  Опция за преименуване на секция в OneNote за уеб

Изтриване на секции

За да помогнете на екранните четци и потребителите бързо да намират подходящата информация, премахнете всички неизползвани секции, които не съдържат никаква информация.

 1. В бележник щракнете с десния бутон върху раздела на секция, който искате да премахнете, и изберете Изтрий секцията.

  Опция за изтриване на менюто на секция в OneNote за уеб

 2. В диалоговия прозорец за потвърждение изберете Да.

Добавяне на заглавие или преименуване на страница

Страниците с описателно и точно заглавие помагат на потребителите да намерят правилната страница.

 1. В бележник Отворете страницата, която искате да дадете име или да преименувате.

 2. Въведете името в реда за заглавие на страницата над датата и часа.

  Преименуване на страница в OneNote за уеб

Изтриване на страница

За да помогнете на екранните четци и потребителите бързо да намират подходящата информация, премахнете всички неизползвани страници, които не съдържат никаква информация.

 1. В бележник щракнете с десния бутон върху раздела на страницата, която искате да премахнете.

 2. Изберете Изтриване на страница.

  Изтриване на страница в OneNote за уеб

Използване на достъпно форматиране на текст

За да подобрите форматирането на вашия текст, изберете обикновен сансерифен шрифт, използвайте по-голям размер на шрифта, подравнявайте текста отляво и избягвайте прекомерното използване на главни букви и курсив.

 1. Изберете текста, който искате да форматирате.

 2. В раздела Начало можете да изберете например по-голям размер на шрифта и без шрифт. Можете също да използвате други опции за форматиране, като например получер шрифт, за акцентиране.

Използване на достъпен цвят за текста

За да се гарантира, че текстът се вижда добре в режим на повишена четливост, използвайте автоматичната настройка за цветове на шрифта.

 1. Изберете своя текст.

 2. В раздела Начало щракнете върху стрелката надолу на бутона цвят на шрифта и изберете автоматично.

  Опции на менюто "цвят на шрифта" в OneNote за уеб

Използване на подходящо подравняване на текста

Подравнявайте абзаците вляво, за да се избегне неравномерно разстояние между думите.

 1. Изберете текста, който искате да промените.

 2. В раздела Начало изберете Подравняване на абзац > Подравняване отляво.

  Опции на менюто "Подравняване на абзац" в OneNote за уеб.

Прилагане на вградени заглавни стилове

Използвайте вградените заглавни стилове, за да формирате скица на страниците на бележника за екранните четци. Екранните четци не интерпретират линия от текст с едър и получер шрифт като заглавие, освен ако не са приложени вградени стилове.

 1. Изберете текста за заглавието.

 2. В раздела Начало изберете стил на заглавие, като например заглавие 2.

  Опции за заглавни стилове в OneNote за уеб

Използване на списъци с водещи символи

Когато е възможно, разделете текста на точки с водещи символи, за да подобрите четливостта и навигацията.

 1. Поставете курсора там, където искате да добавите списъка във вашия бележник, или изберете текста, който трябва да бъде включен в списъка.

 2. В раздела Начало изберете водещи символи.

 3. За да промените стила на водещите символи, щракнете върху стрелката надолу на бутона водещи символи и изберете стила, който искате.

  Меню за списък с водещи символи в OneNote за уеб

 4. Ако е необходимо, въведете елементите от списъка.

  Съвет: Използвайте точка или запетая в края на всеки елемент от списъка, за да направите така, че екранните четци да спират.

Използване на подредени списъци

Използвайте номериран списък за поредица, тъй като е по-лесен за следване от непрекъснат текстов блок.

 1. Поставете курсора там, където искате да добавите списъка във вашия бележник, или изберете текста, който трябва да бъде включен в списъка.

 2. В раздела Начало изберете номериране .

 3. За да промените стила на номериране, щракнете върху стрелката надолу на бутона "номериране" и изберете стила, който искате.

  Опции на менюто "номериран списък" в OneNote за уеб

 4. Ако е необходимо, въведете елементите от списъка.

Вж. също

Правила за програмата за проверка на достъпността

Подобряване на достъпността чрез програмата за проверка на достъпността

Направете своите документи на Word достъпни за хора с увреждания

Направете своите документи на Excel достъпни за хора с увреждания

Направете своите презентации на PowerPoint достъпни за хора с увреждания

Направете своя имейл на Outlook достъпен за хора с увреждания

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Забележка:  Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас? Ето статията на английски за справка.

Бъдете на крачка напред с Microsoft 365

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×