Průvodce importem textu

I když nemůžete exportovat do Excelu přímo z textového souboru nebo wordového dokumentu, můžete pomocí Průvodce importem textu v Excelu importovat data z textového souboru do listu. Průvodce importem textu prověří textový soubor, který importujete, a pomůže vám zajistit, aby data byla importována požadovaným způsobem.

Poznámka: Průvodce importem textu je starší funkce, která je nadále podporována pro zpětnou kompatibilitu. Můžete taky importovat textový soubor tak, že se k němu připojíte pomocí Power Query.

Přejděte na kartu Data > načíst externí data > z textu. Potom v dialogovém okně importovat textový soubor poklikejte na textový soubor, který chcete naimportovat, a otevře se dialogové okno Průvodce importem textu.

Krok 1 ze 3

Původní datový typ    Pokud jsou položky v textovém souboru oddělené tabulátory, dvojtečkami, středníky, mezerami nebo jinými znaky, Vyberte oddělovače. Pokud mají všechny položky v každém sloupci stejnou délku, vyberte Pevná šířka.

Zahájení importu na řádek    Zadejte nebo vyberte číslo řádku a zadejte první řádek dat, která chcete importovat.

Původ souboru    Vyberte znakovou sadu, která se používá v textovém souboru. Ve většině případů můžete toto nastavení nechat výchozí. Pokud víte, že byl textový soubor vytvořen pomocí jiné znakové sady, než je třeba ve vašem počítači, měli byste toto nastavení změnit na stejnou znakovou sadu. Pokud je třeba v počítači nastaven znaková sada 1251 (cyrilice, Windows), ale víte, že soubor byl vytvořený pomocí znakové sady 1252 (Západoevropské, Windows), měli byste nastavit počátek souboru na 1252.

Náhled souboru    V tomto poli se zobrazí text tak, jak se zobrazí, když je na listu rozdělen do sloupců.

Krok 2 z 3 (oddělovače dat)

Oddělovače    Vyberte znak oddělující hodnoty v textovém souboru. Pokud znak v seznamu uveden není, zaškrtněte políčko Další a potom zadejte znak do pole, které obsahuje kurzor. Tyto možnosti nejsou k dispozici, pokud máte pevnou šířku.

Posloupnosti oddělovačů jako jeden    Toto políčko zaškrtněte, pokud data obsahují oddělovač více než jednoho znaku mezi datovými poli nebo pokud data obsahují více vlastních oddělovačů.

Ohraničení textu    Vyberte znak, který bude v textovém souboru ohraničen hodnotami. Když Excel narazí na znak textového kvalifikátoru, naimportuje se veškerý text, který za tento znak následuje, a předchází dalšímu výskytu daného znaku, a to i v případě, že text obsahuje oddělovač znaků. Pokud je například jako oddělovač čárka (,) a textový kvalifikátor je uvozovka ("), bude do jedné buňky naimportována hodnota" Praha ", Texas. Pokud není znak nebo apostrof (') zadán jako textový kvalifikátor, bude text "Praha, Texas" importován do dvou sousedících buněk jako "Praha a Texas".

Pokud se mezi textovými kvalifikátory vyskytne oddělovač, Excel v importované hodnotě nenechá kvalifikátor. Pokud mezi textovými kvalifikátory nedochází k oddělovači, Excel v importované hodnotě zahrne kvalifikátor. Proto je text "Praha Texas" (pomocí textového kvalifikátoru uvozovek) importován do jedné buňky jako "Praha Texas".

Náhled dat    Zkontrolujte text v tomto poli a ověřte, že text bude v listu rozdělen do sloupců podle potřeby.

Krok 2 ze 3 (data s pevnou délkou)

Náhled dat    V této části nastavte šířku polí. Kliknutím na okno náhledu nastavíte konec sloupce, který je reprezentován svislou čárou. Poklikejte na konec sloupce, který chcete odebrat, nebo ho můžete přesunout přetažením.

Krok 3 ze 3

Klikněte na tlačítko Upřesnit a proveďte jednu nebo více následujících akcí:

 • Určete typ oddělovačů desetinných míst a tisíců, které se používají v textovém souboru. Když se data naimportují do Excelu, budou se oddělovače shodovat s hodnotami, které jsou zadané pro vaše umístění v panelu Místní a jazykové nastavení nebo místní nastavení (ovládací panely systému Windows).

 • Určete, že jedna nebo více číselných hodnot může obsahovat koncové znaménko mínus.

Formát dat ve sloupcích    Klikněte na formát dat sloupce vybraného v části Náhled dat . Pokud nechcete vybraný sloupec importovat, klikněte na Neimportovat sloupec (přeskočit).

Po výběru možnosti formát dat pro vybraný sloupec se v části Náhled dat zobrazuje formát. Pokud vyberete Datum, vyberte v poli Datum formát data.

Zvolte formát dat, který přesně odpovídá náhledu dat, aby Excel mohl správně převést importovaná data. Například:

 • Pokud chcete převést sloupec číselných znaků měny na formát měny v Excelu, vyberte Obecné.

 • Pokud chcete převést sloupec všech číselných znaků na textový formát Excelu, vyberte text.

 • Pokud chcete převést sloupec se všemi datovými znaky, každé datum v poli rok, měsíc a den, do formátu kalendářního data, vyberte Datuma potom vyberte typ data YMD v poli Datum .

Excel bude sloupec importovat jako obecný , pokud by převod mohl vracet neočekávané výsledky. Například:

 • Pokud sloupec obsahuje kombinaci formátů, například abecední a číselné znaky, převede Excel sloupec na obecný.

 • Pokud je ve sloupci kalendářních dat každé datum v pořadí roku, měsíce a kalendářního data a Vy vyberete datum spolu s typem data MDY, převede Excel sloupec na obecný formát. Sloupec, který obsahuje znaky kalendářních dat, musí být přesně shodný s předdefinovaným formátem data v Excelu.

Pokud Excel nepřevádí sloupec na požadovaný formát, můžete data po importu převést.

Až vyberete požadované možnosti, kliknutím na tlačítko Dokončit otevřete dialogové okno importovat data a vyberte umístění dat.

Import Data

Nastavením těchto možností můžete určit, jak se bude proces importu dat spouštět, a jaké vlastnosti datového připojení se mají použít a jaký soubor a rozsah se mají importovat.

 • Možnosti v části Vyberte, jak chcete data v sešitu zobrazit , jsou k dispozici pouze v případě, že máte připravený datový model, a vyberte možnost Přidat tento import do tohoto modelu (viz třetí položka v tomto seznamu).

 • Zadejte cílový sešit:

  • Pokud zvolíte existující list, kliknutím na buňku v listu umístěte první buňku importovaných dat, kliknutím a tažením vyberte oblast.

  • Zvolte Nový list , který chcete naimportovat do nového listu (začne v buňce a1).

 • Pokud máte datový model na místě, kliknutím na Přidat tato data do datového modelu přidejte tento import do modelu. Další informace najdete v tématu vytvoření datového modelu v Excelu.

  Všimněte si, že výběrem této možnosti odemknete možnosti v části Vybrat způsob zobrazení dat v sešitu.

 • Kliknutím na vlastnosti nastavte požadované vlastnosti oblasti externích dat. Další informace najdete v tématu Správa oblastí externích dat a jejich vlastností.

 • Po dokončení importu dat klikněte na OK .

Poznámky: Průvodce importem textu je starší funkce, která může být potřeba povolit. Pokud jste to ještě neudělali, postupujte takto: 

 1. Klikněte na > možnosti > data.

 2. V části Zobrazit Průvodce importem dat starší verzevyberte z textu (starší verze).

Jakmile je tato možnost povolená, přejděte na kartu Data > získat & transformovat > data > staršími průvodci > z textu (starší verze). Potom v dialogovém okně importovat textový soubor poklikejte na textový soubor, který chcete importovat, a otevře se Průvodce importem textu.

Krok 1 ze 3

Původní datový typ    Pokud jsou položky v textovém souboru oddělené tabulátory, dvojtečkami, středníky, mezerami nebo jinými znaky, Vyberte oddělovače. Pokud mají všechny položky v každém sloupci stejnou délku, vyberte Pevná šířka.

Zahájení importu na řádek    Zadejte nebo vyberte číslo řádku a zadejte první řádek dat, která chcete importovat.

Původ souboru    Vyberte znakovou sadu, která se používá v textovém souboru. Ve většině případů můžete toto nastavení nechat výchozí. Pokud víte, že byl textový soubor vytvořen pomocí jiné znakové sady, než je třeba ve vašem počítači, měli byste toto nastavení změnit na stejnou znakovou sadu. Pokud je třeba v počítači nastaven znaková sada 1251 (cyrilice, Windows), ale víte, že soubor byl vytvořený pomocí znakové sady 1252 (Západoevropské, Windows), měli byste nastavit počátek souboru na 1252.

Náhled souboru    V tomto poli se zobrazí text tak, jak se zobrazí, když je na listu rozdělen do sloupců.

Krok 2 z 3 (oddělovače dat)

Oddělovače    Vyberte znak oddělující hodnoty v textovém souboru. Pokud znak v seznamu uveden není, zaškrtněte políčko Další a potom zadejte znak do pole, které obsahuje kurzor. Tyto možnosti nejsou k dispozici, pokud máte pevnou šířku.

Posloupnosti oddělovačů jako jeden    Toto políčko zaškrtněte, pokud data obsahují oddělovač více než jednoho znaku mezi datovými poli nebo pokud data obsahují více vlastních oddělovačů.

Ohraničení textu    Vyberte znak, který bude v textovém souboru ohraničen hodnotami. Když Excel narazí na znak textového kvalifikátoru, naimportuje se veškerý text, který za tento znak následuje, a předchází dalšímu výskytu daného znaku, a to i v případě, že text obsahuje oddělovač znaků. Pokud je například jako oddělovač čárka (,) a textový kvalifikátor je uvozovka ("), bude do jedné buňky naimportována hodnota" Praha ", Texas. Pokud není znak nebo apostrof (') zadán jako textový kvalifikátor, bude text "Praha, Texas" importován do dvou sousedících buněk jako "Praha a Texas".

Pokud se mezi textovými kvalifikátory vyskytne oddělovač, Excel v importované hodnotě nenechá kvalifikátor. Pokud mezi textovými kvalifikátory nedochází k oddělovači, Excel v importované hodnotě zahrne kvalifikátor. Proto je text "Praha Texas" (pomocí textového kvalifikátoru uvozovek) importován do jedné buňky jako "Praha Texas".

Náhled dat    Zkontrolujte text v tomto poli a ověřte, že text bude v listu rozdělen do sloupců podle potřeby.

Krok 2 ze 3 (data s pevnou délkou)

Náhled dat    V této části nastavte šířku polí. Kliknutím na okno náhledu nastavíte konec sloupce, který je reprezentován svislou čárou. Poklikejte na konec sloupce, který chcete odebrat, nebo ho můžete přesunout přetažením.

Krok 3 ze 3

Klikněte na tlačítko Upřesnit a proveďte jednu nebo více následujících akcí:

 • Určete typ oddělovačů desetinných míst a tisíců, které se používají v textovém souboru. Když se data naimportují do Excelu, budou se oddělovače shodovat s hodnotami, které jsou zadané pro vaše umístění v panelu Místní a jazykové nastavení nebo místní nastavení (ovládací panely systému Windows).

 • Určete, že jedna nebo více číselných hodnot může obsahovat koncové znaménko mínus.

Formát dat ve sloupcích    Klikněte na formát dat sloupce vybraného v části Náhled dat . Pokud nechcete vybraný sloupec importovat, klikněte na Neimportovat sloupec (přeskočit).

Po výběru možnosti formát dat pro vybraný sloupec se v části Náhled dat zobrazuje formát. Pokud vyberete Datum, vyberte v poli Datum formát data.

Zvolte formát dat, který přesně odpovídá náhledu dat, aby Excel mohl správně převést importovaná data. Například:

 • Pokud chcete převést sloupec číselných znaků měny na formát měny v Excelu, vyberte Obecné.

 • Pokud chcete převést sloupec všech číselných znaků na textový formát Excelu, vyberte text.

 • Pokud chcete převést sloupec se všemi datovými znaky, každé datum v poli rok, měsíc a den, do formátu kalendářního data, vyberte Datuma potom vyberte typ data YMD v poli Datum .

Excel bude sloupec importovat jako obecný , pokud by převod mohl vracet neočekávané výsledky. Například:

 • Pokud sloupec obsahuje kombinaci formátů, například abecední a číselné znaky, převede Excel sloupec na obecný.

 • Pokud je ve sloupci kalendářních dat každé datum v pořadí roku, měsíce a kalendářního data a Vy vyberete datum spolu s typem data MDY, převede Excel sloupec na obecný formát. Sloupec, který obsahuje znaky kalendářních dat, musí být přesně shodný s předdefinovaným formátem data v Excelu.

Pokud Excel nepřevádí sloupec na požadovaný formát, můžete data po importu převést.

Až vyberete požadované možnosti, kliknutím na tlačítko Dokončit otevřete dialogové okno importovat data a vyberte umístění dat.

Import Data

Nastavením těchto možností můžete určit, jak se bude proces importu dat spouštět, a jaké vlastnosti datového připojení se mají použít a jaký soubor a rozsah se mají importovat.

 • Možnosti v části Vyberte, jak chcete data v sešitu zobrazit , jsou k dispozici pouze v případě, že máte připravený datový model, a vyberte možnost Přidat tento import do tohoto modelu (viz třetí položka v tomto seznamu).

 • Zadejte cílový sešit:

  • Pokud zvolíte existující list, kliknutím na buňku v listu umístěte první buňku importovaných dat, kliknutím a tažením vyberte oblast.

  • Zvolte Nový list , který chcete naimportovat do nového listu (začne v buňce a1).

 • Pokud máte datový model na místě, kliknutím na Přidat tato data do datového modelu přidejte tento import do modelu. Další informace najdete v tématu vytvoření datového modelu v Excelu.

  Všimněte si, že výběrem této možnosti odemknete možnosti v části Vybrat způsob zobrazení dat v sešitu.

 • Kliknutím na vlastnosti nastavte požadované vlastnosti oblasti externích dat. Další informace najdete v tématu Správa oblastí externích dat a jejich vlastností.

 • Po dokončení importu dat klikněte na OK .

Poznámka: Pokud jsou vaše data v dokumentu Wordu, musíte ji nejdřív Uložit jako textový soubor. Klikněte na soubor > Uložit jakoa jako typ souboru zvolte prostý text (. txt) .

Potřebujete další pomoc?

Můžete se vždy zeptat odborníka ve službě Excel tech, získat podporu ve komunitě Answersnebo navrhnout novou funkci nebo vylepšení v uživatelském hlasu v Excelu.

Viz také

Úvod k Microsoft Power Query pro Excel

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×