Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den! Zdravíme uživatele
Select a different account.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

V Projectu můžete vytvářet a přizpůsobovat působivé grafické sestavy libovolných projektových dat bez toho, abyste museli použít jakýkoli jiný software. Jak budete na projektu pracovat, budou se sestavy měnit, aby odrážely nejnovější informace – nemusíte nic aktualizovat ručně. Podívejte se na seznam všech sestav a přečtěte si, jak je můžete používat.

 1. Klikněte na kartu Sestava.

 2. Ve skupině Zobrazit sestavy klikněte na požadovaný typ sestavy a pak vyberte konkrétní sestavu.

Když třeba chcete otevřít sestavu Přehled projektu, klikněte na Sestava > Řídicí panely > Přehled projektu.

Nabídka Řídicí panel na kartě Sestava

Sestava Přehled projektu pak pomocí kombinace grafů a tabulek ukáže, jak si stojí jednotlivé fáze projektu, a upozorní na blížící se milníky a úkoly po termínu splnění.

Sestava Přehled projektu

Project poskytuje desítky sestav, které můžete okamžitě využít, ale vaše možnosti tím nejsou nijak omezené. Můžete si přizpůsobit obsah a vzhled libovolné z těchto sestav nebo si vytvořit úplně novou vlastní sestavu.

Práce se sestavou

Změna dat v sestavě

Můžete si sami zvolit data, která bude Project zobrazovat v libovolné části sestavy.

 1. Klikněte na tabulku nebo graf, které chcete změnit.

 2. Pomocí podokna Seznam polí na pravé straně obrazovky vyberte pole pro zobrazení a filtrování informací.

Tip: Když kliknete na graf, objeví se napravo od něj tři tlačítka. Pomocí tlačítek Prvky grafu Tlačítko Prvky grafu a Filtry grafu Tlačítko Filtry grafu můžete rychle vybrat prvky, jako jsou popisky dat, a filtrovat informace zobrazené v grafu.

Příklad

V sestavě Přehled projektu byste mohli změnit graf Dokončeno % tak, aby zobrazoval kritické dílčí úkoly namísto souhrnných úkolů nejvyšší úrovně:

 1. Klikněte kamkoli do grafu Dokončeno %.

 2. V podokně Seznam polí vyberte v seznamu Filtr položku Kritické.

 3. V seznamu Úroveň osnovy vyberte možnost Úroveň 2. V tomto příkladu se jedná o první úroveň osnovy, která obsahuje dílčí úkoly místo souhrnných úkolů.

  Graf se bude automaticky měnit, jak budete vybírat různé možnosti.

  Sestava Přehled projektu s otevřeným podoknem Data grafu

Změna vzhledu sestavy

V Projectu máte vzhled sestav plně pod kontrolou a můžete si vybrat od strohé černobílé formy až po exploze barev a efektů.

Tip: Sestavu můžete zahrnout do rozděleného zobrazení a při práci na projektových datech pak budete moct sledovat, jak se sestava v reálném čase mění. Další informace najdete v tématu Rozdělení zobrazení.

Klikněte kamkoli do sestavy a na kartě Nástroje sestavy – Návrh se zobrazí možnosti pro úpravy vzhledu celé sestavy. Na této kartě můžete změnit písmo, barvu nebo motiv sestavy. Můžete zde taky přidat nové obrázky (včetně fotek), obrazce, grafy nebo tabulky.

Karta Nástroje sestavy – Návrh

Když kliknete na jednotlivé prvky sestavy (grafy, tabulky apod.), zobrazí se v horní části obrazovky nová karta s možnostmi pro formátování daného prvku.

Skupina Styly tabulky na kartě Nástroje tabulky – Návrh

Tip: Když kliknete na graf, objeví se napravo od něj tři tlačítka. Kliknutím na tlačítko Styly grafu Tlačítko pro přizpůsobení vzhledu grafu můžete rychle změnit barvu nebo styl grafu.

Příklad

Řekněme, že se rozhodnete trochu vyladit graf Dokončeno % v sestavě Přehled projektu.

Graf Dokončeno % v sestavě Přehled projektu

 1. Klikněte na libovolné místo v grafu Dokončeno % a pak na kartu Nástroje grafu – Návrh.

 2. Vyberte nový styl ve skupině Styly grafů. Použijte například styl, který odebere čáry a přidá do sloupců stíny.

  Skupina Styly grafů na kartě Nástroje grafu – Návrh

 3. Dodejte grafu větší hloubku. Klikněte na Nástroje grafu – Návrh > Změnit typ grafu.

  Tlačítko Změnit typ grafu

 4. Klikněte na Sloupcový > Prostorový skládaný sloupcový.

  Dialogové okno Změnit typ grafu

 5. Přidejte barvu na pozadí. Klikněte na Nástroje grafu – Formát > Výplň obrazce a vyberte novou barvu.

  Nabídka barev u tlačítka Výplň obrazce

 6. Změňte barvy sloupcových ukazatelů. Vyberte je kliknutím, pak klikněte na Nástroje grafu – Formát > Výplň obrazce a vyberte novou barvu.

 7. Přesuňte čísla od sloupcových ukazatelů. Vyberte je kliknutím a potom je přetáhněte nahoru.

Stačí několik kliknutí a vidíte obrovský rozdíl. A to jsme se možností formátování dotknuli jen úplně povrchně.

Formátovaný graf Dokončeno % v sestavě Přehled projektu

Vytvoření vlastní sestavy

 1. Klikněte na Sestava > Nová sestava.

 2. Zvolte si jednu ze čtyř možností a klikněte na Vybrat.

 3. Zadejte název sestavy a začněte do ní přidávat informace.

  Nabídka Nová sestava na kartě Sestava

  Prázdné:    Vytvoří prázdné plátno. Pomocí možností na kartě Nástroje sestavy – Návrh můžete přidat grafy, tabulky, texty nebo obrázky.

  Graf:    Project ve výchozím nastavení vytvoří graf s porovnáním skutečné práce, zbývající práce a hodnoty práce. Pomocí podokna Seznam polí můžete vybrat různá pole, která se mají porovnávat, a pomocí dostupných ovládacích prvků můžete změnit barvu a formát grafu.

  Tabulka:    Pomocí podokna Seznam polí můžete zvolit pole, která se mají zobrazit v tabulce (ve výchozím nastavení jsou to pole Název, Zahájení, Dokončení a Dokončeno %). V seznamu Úroveň osnovy můžete vybrat, kolik úrovní osnovy projektu by se mělo v tabulce zobrazit. Vzhled tabulky můžete změnit pomocí karet Nástroje tabulky – Návrh a Nástroje tabulky – Rozložení.

  Porovnání:    Vytvoří dva grafy vedle sebe. Grafy zpočátku obsahují stejná data. Porovnávání můžete zahájit tak, že kliknete na jeden graf a vyberete požadované údaje v podokně Seznam polí.

Veškeré nově vytvořené grafy si můžete kompletně přizpůsobit. Můžete přidávat a odstraňovat prvky a měnit data, jak je libo.

Sdílení sestavy

 1. Klikněte na libovolné místo v sestavě.

 2. Klikněte na Nástroje sestavy – Návrh > Kopírovat sestavu.

  Tlačítko Kopírovat sestavu na kartě Nástroje sestavy – Návrh

 3. Vložte sestavu do libovolného programu, který podporuje zobrazení grafiky.

Tip: Když překopírujete sestavu na nové místo, možná budete muset změnit její velikost a správně ji zarovnat.

Pokud chcete sestavu sdílet tradičnějším způsobem, můžete ji taky vytisknout.

Zpřístupnění nové sestavy pro budoucí projekty

Pomocí Organizátoru zkopírujete novou sestavu do globální šablony pro použití v budoucích projektech.

Další způsoby reportování projektových informací

Vizuální sestavy umožňují zobrazit informace aplikace Project v grafické podobě pomocí vylepšených kontingenčních tabulek v Excelu 2010. Jakmile informace z Projectu exportujete do Excelu, můžete sestavy dále přizpůsobit pomocí vylepšených funkcí kontingenčních tabulek v Excelu 2010, mezi které patří průřezy filtrů, hledání v kontingenčních tabulkách, minigrafy pro okamžité znázornění trendů a vylepšení zpětného zápisu OLAP.

Šablony sestav v Projectu 2010 jsou v dialogovém okně Vizuální sestavy – Vytvořit sestavu rozdělené do šesti kategorií, které zpřístupníte kliknutím na Vizuální sestavy ve skupině Sestavy na kartě Projekt. Následující části obsahují popis vizuálních sestav v jednotlivých kategoriích.

Kromě toho můžete vytvářet své vlastní sestavy. Vlastní sestavy se zobrazí v kategorii určené pro typ použitých dat.

Kategorie Používání úkolů

Následující tabulka popisuje vizuální sestavy v kategorii Používání úkolů. Základem těchto sestav jsou Časově uspořádané data úkolů.

Poznámka: Časově uspořádaná data přiřazení jsou dostupná v sestavách v kategorii Používání přiřazení.

Name (Název)

Typ

Popis

Sestava finančního toku

Excel

Tato sestava zobrazuje pruhový graf s částkami nákladů a kumulativních nákladů znázorněnými v průběhu času.

Sestava vytvořené hodnoty v čase

Excel

Tato sestava zobrazuje graf, ve kterém jsou vynesené skutečné náklady provedených prací, plánovaná hodnota (rozpočtované náklady plánovaných prací) a vytvořená hodnota (rozpočtované náklady provedených prací) v průběhu času.

Kategorie Používání zdrojů

Následující tabulka popisuje vizuální sestavy v kategorii Používání zdrojů. Základem těchto sestav jsou časově uspořádaná data zdrojů.

Poznámka: Časově uspořádaná data přiřazení jsou dostupná v sestavách v kategorii Používání přiřazení.

Name (Název)

Typ

Popis

Sestava finančního toku

Visio

Tato sestava zobrazuje diagram, který znázorňuje plánované a skutečné náklady projektu v průběhu času. Náklady jsou rozepsané podle typu zdroje (pracovního, materiálového a nákladového). Ukazatel znázorňuje, jestli plánované náklady překračují náklady podle směrného plánu.

Sestava dostupnosti zdrojů

Visio

Tato sestava zobrazuje diagram, který znázorňuje práci a zbývající dostupnost projektových zdrojů rozepsané podle typu zdroje (pracovního, materiálového a nákladového). Vedle každého zdroje, který je přetížený, se zobrazuje červený praporek.

Souhrnná sestava nákladů zdrojů

Excel

Tato sestava zobrazuje výsečový graf, který znázorňuje rozdělení základů na zdroje mezi tři typy zdrojů: nákladový, materiálový a pracovní.

Sestava dostupnosti práce zdrojů

Excel

Tato sestava zobrazuje pruhový graf, který znázorňuje celkovou kapacitu, práci a zbývající dostupnost pracovních zdrojů v průběhu času.

Souhrnná sestava práce zdrojů

Excel

Tato sestava zobrazuje pruhový graf, který znázorňuje celkovou kapacitu, práci, zbývající dostupnost a skutečnou práci zdrojů v jednotkách práce.

Kategorie Používání přiřazení

Následující tabulka popisuje vizuální sestavy v kategorii Používání přiřazení. Tyto sestavy vycházejí z časově uspořádaných dat podobně jako data v zobrazeních Používání úkolů a Používání zdrojů.

Name (Název)

Typ

Popis

Sestava nákladů dle směrného plánu

Excel

Tato sestava zobrazuje pruhový graf, který znázorňuje náklady podle směrného plánu, plánované náklady a skutečné náklady projektu napříč úkoly.

Sestava směrného plánu

Visio

Tato sestava zobrazuje diagram projektu rozepsaný podle čtvrtletí a následně podle úkolů. Tato sestava porovnává plánovanou práci a náklady s prací a náklady podle směrného plánu. Ukazatele znázorňují, kdy plánovaná práce přesahuje práci podle směrného plánu a kdy plánované náklady přesahují náklady podle směrného plánu.

Sestava práce dle směrného plánu

Excel

Tato sestava zobrazuje pruhový graf, který znázorňuje práci podle směrného plánu, plánovanou práci a skutečnou práci na projektu napříč úkoly.

Sestava rozpočtových nákladů

Excel

Tato sestava zobrazuje pruhový graf, který znázorňuje rozpočtové náklady, náklady podle směrného plánu, plánované náklady a skutečné náklady v průběhu času.

Sestava rozpočtové práce

Excel

Tato sestava zobrazuje pruhový graf, který znázorňuje rozpočtovou práci, práci podle směrného plánu, plánovanou práci a skutečnou práci v průběhu času.

Sestava vytvořené hodnoty v čase

Excel

Tato sestava zobrazuje graf, ve kterém jsou vynesené skutečné náklady provedených prací, plánovaná hodnota (rozpočtované náklady plánovaných prací) a vytvořená hodnota (rozpočtované náklady provedených prací) v průběhu času.

Kategorie Souhrn úkolů, zdrojů a přiřazení

Následující tabulka popisuje vizuální sestavy v kategoriích Souhrn úkolů, Souhrn zdrojů a Souhrn přiřazení. Souhrnné sestavy neobsahují časově uspořádaná data.

Kategorie

Name (Název)

Typ

Popis

Souhrn úkolů

Sestava stavu kritických úkolů

Visio

Tato sestava zobrazuje diagram, který znázorňuje práci a zbývající práci na kritických i nekritických úkolech. Datový pruh udává procento dokončené práce.

Souhrn úkolů

Sestava stavu úkolů

Visio

Tato sestava zobrazuje diagram práce a procento dokončené práce na úkolech projektu se symboly, které znázorňují, kdy práce podle směrného plánu přesahuje práci, kdy se práce podle směrného plánu rovná práci a kdy práce přesahuje práci podle směrného plánu. Datový pruh udává procento dokončené práce.

Souhrn zdrojů

Sestava zbývající práce zdrojů

Excel

Tato sestava zobrazuje pruhový graf, který znázorňuje zbývající práci a skutečnou práci jednotlivých pracovních zdrojů v jednotkách práce.

Souhrn přiřazení

Sestava stavu zdrojů

Visio

Tato sestava zobrazuje diagram práce a hodnot nákladů jednotlivých zdrojů projektu. Procento dokončené práce je znázorněno stínováním jednotlivých polí diagramu. Stínování je tím tmavší, čím je zdroj blíže k dokončení přiřazené práce.

Vytvoření vizuální sestavy pomocí šablony

 1. Na kartě Projekt klikněte ve skupině Sestavy na Vizuální sestavy.
  Obrázek skupiny Sestavy

 2. V dialogovém okně Vizuální sestavy klikněte na kartě Vše na sestavu, kterou chcete vytvořit.

  Pokud požadovaná sestava není uvedená, zaškrtněte políčko Zahrnout šablony sestav od a kliknutím na Upravit přejděte do umístění, které obsahuje vaši sestavu.

  Tip: Pokud víte, ve které kategorii se sestava nachází, můžete kliknutím na kartu této kategorie zobrazit kratší seznam sestav. Pokud chcete vypsat jen sestavy, které se otevřou v Excelu nebo Visiu, zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políček Microsoft Excel nebo Microsoft Visio.

 3. Pokud chcete změnit úroveň dat použití zahrnutých v sestavě, v seznamu Vyberte úroveň dat použití, kterou chcete zahrnout do zprávy vyberte Roky, Čtvrtletí, Měsíce, Týdny nebo Dny.

  Poznámka: Project standardně nastavuje úroveň dat použití podle toho, co se doporučuje pro velikost projektu. U většiny projektů to budou týdny. Pokud se rozhodnete zahrnout data na podrobnější úrovni, může se zhoršit výkon sestavy. Pokud si najednou prohlížíte několik sestav pro stejný projekt, dosáhnete nejlepších výsledků, když nebudete měnit úroveň dat. Při změně úrovně dat se musí znovu vytvořit místně uložená dočasná databáze sestavy. Pokud nepotřebujete do sestav zahrnout data použití, dosáhnete nejlepších výsledků při nastavení úrovně dat na Roky.

 4. Kliknutím na Zobrazit sestavu vygenerujete a otevřete v Excelu nebo Visiu.

Úprava existující šablony vizuální sestavy

 1. Na kartě Projekt klikněte ve skupině Sestavy na Vizuální sestavy.
  Obrázek skupiny Sestavy

 2. V dialogovém okně Vizuální sestavy klikněte na kartě Vše na sestavu, kterou chcete upravit.

  Tip: Pokud víte, ve které kategorii se sestava nachází, můžete kliknutím na kartu této kategorie zobrazit kratší seznam sestav. Pokud chcete vypsat jen sestavy, které se otevřou v Excelu nebo Visiu, zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políček Microsoft Excel nebo Microsoft Visio.

 3. Klikněte na Upravit šablonu.

 4. V dialogovém okně Vizuální sestavy – Výběr polí klikněte na pole, která chcete přidat nebo odebrat ze sestavy, a kliknutím na Přidat, Odebrat nebo Odebrat vše přesuňte pole mezi seznamy Dostupná pole a Vybraná pole nebo mezi seznamy Dostupná vlastní pole a Vybraná vlastní pole.

  Pole v seznamech Vybraná pole a Vybraná vlastní pole jsou zahrnutá do sestavy.

 5. Kliknutím na Upravit šablonu vytvořte sestavu s upraveným seznamem polí.

 • V dialogovém okně Vizuální sestavy – Výběr polí jsou některá pole označená jako dimenze. Je důležité vybrat pro sestavu méně než šest dimenzí. Při výběru více než šesti dimenzí se výkon sestavy výrazně zhorší.

 • Ne všechna pole jsou dostupná ve všech sestavách. Některá pole jsou dostupná jen v sestavách Visia, ale nikoli v sestavách Excelu.

 • Pokud v dialogovém okně Vizuální sestavy – Výběr polí nemůžete najít pole, které chcete zahrnout, může se nacházet v jiné kategorii dat. Například spousta polí, která můžete považovat za pole pro Souhrn úkolů, jsou ve skutečnosti pole pro Souhrn přiřazení.

Vytvoření nové šablony vizuální sestavy

 1. Na kartě Projekt klikněte ve skupině Sestavy na Vizuální sestavy.
  Obrázek skupiny Sestavy

 2. V dialogovém okně Vizuální sestavy klikněte na Nová šablona.

 3. V oddílu Vyberte aplikaci klikněte na Excel, pokud chcete vytvořit šablonu Excelu, nebo na Visio (metrické jednotky), pokud chcete vytvořit šablonu Visia.

 4. V oddílu Vyberte datový typ vyberte typ dat, která chcete v sestavě použít.

  Pokud chcete zahrnout časově rozlišená data, vyberte Používání úkolů, Používání zdrojů nebo Používání přiřazení ze seznamu v oddílu Vyberte datový typ.

 5. Klikněte na Vybrat pole.

 6. V dialogovém okně Vizuální sestavy – Výběr polí podržte klávesu CTRL a v seznamu Dostupná pole klikněte na výchozí pole Projectu, která chcete přidat do sestavy.

 7. Kliknutím na Přidat je přesuňte do seznamu Vybraná pole.

 8. Podržte klávesu CTRL a v seznamu Dostupná vlastní pole klikněte na vlastní pole, která chcete přidat do sestavy.

 9. Kliknutím na Přidat je přesuňte do seznamu Vybraná vlastní pole.

 • Pokud máte nainstalovanou anglickou verzi aplikace Office Project 2007, můžete vytvořit šablonu Visia, která používá americké jednotky.

 • Pokud chcete ze sestavy odebrat některé pole, klikněte v dialogovém okně Vizuální sestavy – Výběr polí na toto pole v seznamu Vybraná pole nebo Vybraná vlastní pole a pak klikněte na Odebrat. Pokud chcete ze sestavy odebrat všechna výchozí nebo vlastní pole, klikněte na Odebrat vše v seznamu Vybraná pole nebo Vybraná vlastní pole.

 • Ne všechna pole jsou dostupná ve všech sestavách. Některá pole jsou dostupná jen v sestavách Visia a nikoli v sestavách Excelu.

 • Pokud v dialogovém okně Vizuální sestavy – Výběr polí nemůžete najít pole, které chcete zahrnout, může se nacházet v jiné kategorii dat. Například spousta polí, která můžete považovat za pole pro Souhrn úkolů, jsou ve skutečnosti pole pro Souhrn přiřazení.

 • V dialogovém okně Vizuální sestavy – Výběr polí jsou některá pole označená jako dimenze. Je důležité vybrat pro sestavu méně než šest dimenzí. Při výběru více než šesti dimenzí se výkon sestavy výrazně zhorší.

 • Až s vytvářením vizuální sestavy skončíte, můžete ji uložit do výchozího umístění šablon (c:\Program Files\Microsoft Office\Templates) nebo do jiného umístění ve vašem počítači nebo síti. Šablony uložené do výchozího umístění šablon se automaticky zobrazí v dialogovém okně Vizuální sestavy – Vytvořit sestavu.

 • Pokud po uložení vlastní šablony vizuální sestavy začnete používat jinou jazykovou sadu, zůstane tato šablona dostupná, ale nenaplní se. Původní názvy polí se v novém jazyce nerozpoznají a nezahrnou do sestavy.

Export dat sestavy

Můžete vybrat konkrétní data, která se mají exportovat v rámci některé kategorie (krychle OLAP), nebo exportovat všechna data projektu jako databázi sestavy.

Export dat jako krychle OLAP

 1. Na kartě Projekt klikněte ve skupině Sestavy na Vizuální sestavy.
  Obrázek skupiny Sestavy

 2. V dialogovém okně Vizuální sestavy klikněte na Uložit data.

 3. V oddílu Uložit datovou krychli sestav vyberte kategorii obsahující typ dat, která chcete uložit.

 4. Kliknutím na Vybrat pole můžete změnit pole zahrnutá do seznamu exportovaných dat.

 5. V dialogovém okně Vizuální sestavy – Výběr polí klikněte na pole, která chcete přidat nebo odebrat ze seznamu exportovaných dat, a kliknutím na Přidat, Odebrat nebo Odebrat vše přesuňte pole mezi seznamy Dostupná pole a Vybraná pole nebo mezi seznamy Dostupná vlastní pole a Vybraná vlastní pole.

  Pole v seznamech Vybraná pole a Vybraná vlastní pole jsou zahrnutá do exportovaných dat.

 6. V dialogovém okně Vizuální sestavy – Výběr polí klikněte na OK a pak klikněte na Uložit krychli.

 7. Přejděte do umístění, kam chcete data krychle uložit, a klikněte na Uložit.

 • Data krychle se uloží do souboru .cub.

 • Když s daty krychle pracujete ve Visiu, nedá se soubor .cub uložit do síťové sdílené složky.

Export dat jako databáze sestavy

 1. Na kartě Projekt klikněte ve skupině Sestavy na Vizuální sestavy.
  Obrázek skupiny Sestavy

 2. V dialogovém okně Vizuální sestavy klikněte na Uložit data.

 3. Klikněte na Uložit databázi.

 4. Přejděte do umístění, kam chcete databázi uložit, a klikněte na Uložit.

  Data se uloží jako databáze Microsoft Office Accessu (.mdb).

Project pro web nabízí dvě hlavní možnosti pro vytváření sestav: Excel a Power BI Desktop. Vytváření sestav v Excelu je součástí Microsoftu 365. Power BI Desktop je licencovaný samostatně.

Excel 

Pokud spravujete projekt v Projectu pro web, můžete ho exportovat do Excelu, což vám umožňuje:

 • Vytvářet sestavy a vizuály

 • Odeslat soubor obsahující podrobnosti o projektu externím účastníkům

 • Archivovat data projektu pro auditování a dodržování předpisů

 • Tisknout kopie svého projektu

Tady je postup, jak můžete svůj projekt exportovat:

 1. Přejděte na project.microsoft.com a otevřete projekt, který chcete exportovat do Excelu.

 2. V pravém horním rohu vyberte tři tečky (...) a pak vyberte Exportovat do Excelu.

  Snímek obrazovky s nabídkou v aplikaci Project pro web zobrazující možnost Export do Excelu

 3. Až se zobrazí zpráva „Hotovo. Vyexportovali jsme [název vašeho projektu].“ v dolní části obrazovky, můžete hledat nový soubor Excelu v umístění, kde si ukládáte stažené položky.

Když otevřete excelový soubor, který obsahuje váš projekt, zobrazí se v horní části list s názvem „Úkoly projektu“, který obsahuje souhrn informací o celém projektu, včetně jeho názvu, projektového manažera, dat zahájení a dokončení, doby trvání a stav dokončení celého projektu v procentech. Uvidíte také datum exportu. Pod ním uvidíte tabulku všech informací o svém projektu.

Další informace o možnostech sestav v Excelu

Power BI Desktop

Začněte tak, že se připojíte k datům Projectu pro web přes Power BI Desktop, pak otevřete šablonu Power BI Projectu a prohlédněte si sestavy, které obsahuje. 

Důležité informace: Abyste tento nástroj pro vytváření sestav mohli použít, budete potřebovat předplatné Power BI (a v mnoha případech i předplatné Projectu). Podrobnosti najdete v další části.

Licencování

Pokud chcete používat sestavy Power BI pro data v Projectu pro web, musíte mít licenci Power BI Desktop nebo Power BI Pro. Další informace najdete v tématu Ceny Power BI.

Pokud si chcete vytvořit nebo přizpůsobit sestavy Power BI pro data v Projectu pro web, budete potřebovat ještě předplatné Project Plan 3 (dříve Project Online Professional) nebo Project Plan 5 (dříve Project Online Premium).

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×